Oturum açOturum aç / Parola hatırlat Üye olÜye ol

  
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 59,944 defa okundu.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Üst Kurullarla İlgili Bilgiler

Üst Kurulların görevleri, başkan ve üyelerinin kimlerden oluştuğu, ücret durumları ve bu kurullarda görev alma şekilleri en çok merak edilen konuların başındadır. Sitemizin Ankara Milletvekli Sn. Zeki ÇELİK'in yazılı soru önergesine verilen cevap çerçevesinde hazırladığı açıklamaları okumak için tıklayınız.
15 Nisan 2003 00:00
Yazdır

Üst Kurulların görevleri, başkan ve üyelerinin kimlerden oluştuğu, ücret durumları ve bu kurullarda görev alma şekilleri en çok merak edilen konuların başındadır. Sitemizin Ankara Milletvekli Sn. Zeki ÇELİK'in yazılı soru önergesine verilen cevap çerçevesinde hazırladığı açıklamaları okumak için tıklayınız.


Son yıllarda ülkemizde idari ve mali özerkliğe sahip, kamu tüzel kişiliğine haiz 10 adet Kurul kurulmuş veya kurulmaktadır. Kurulmuş olan veya kurulma çalışmaları yürütülen Üst Kurullar şunlardır:

1-)BANKACILIK DENETLEME VE DÜZENLEME ÜST KURULU
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 4389 sayılı Bankalar Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın, Kanunda gösterilen yetkiler çerçevesinde düzenlemeler de yapmak suretiyle uygulanmasını sağlamak, uygulamayı denetlemek ve sonuçlandırmak, tasarrufların güvence altına alınmasını temin etmek ve Kanunla verilen diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak üzere kurulmuş, kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip bir kurumdur.
Kurum, tasarruf sahiplerinin haklarını ve bankaların ve emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye sokabilecek ve ekonomide önemli zararlar doğurabilecek her türlü işlem ve uygulamaları önlemek, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere gerekli karar ve tedbirleri almak ve uygulamakla yükümlü ve yetkilidir.
Kurul Başkanı: R. Engin AKÇAKOCA
Kurul Üyeleri: Kemal ÇEVİK, Yusuf Ziya ÖNDER, Ali Akın TARI, Atilla TAŞDEMİR ve Mehmet Nuri DOĞULU

Kurumda, 27 değişik unvanda toplam 324 personel çalıştırılmaktadır. Kurum personeli, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinin bazı fıkraları hariç, 657 saylı Kanun hükümlerine tabi değildir.
Kurum personeli sözleşmeli olarak çalıştırılmaktadır. Kurum personeline 2002 yılının birinci yarısında ödenen aylık ortalama ücret, 2.891.330.000 TL ile 552,380,000 TL arasında değişmektedir.

2-)RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU
3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun gereğince radyo ve televizyon faaliyetlerini düzenlemek amacıyla kurulmuş, özerk bir kamu tüzel kişiliğidir.
Kurul Başkanı: Sedat Nuri KAYIŞ
Kurul Üyeleri: Mehmet Fatih KARACA, Güneş MÜFTÜOĞLU, Kutlu SAVAŞ, M. Emin BAŞER, Mehmet DOĞAN, Tülay ÇETİNGÜLEÇ, Zakir AVŞAR, Beşir AYVAZ

Kurul üyeleri 3984 sayılı Kanunun 6, maddesi uyarınca basın, yayın, kültür, din, eğitim, hukuk alanlarında birikimi olanlardan ve yüksek öğrenim görmüş, Devlet memuru olma niteliğine sahip, iktidar ve muhalefet partisi veya partilerinin göstereceği adaylar arasından TBMM'ce seçilmektedir.

Kurumda, 42 değişik unvanda toplam 335 personel çalışmaktadır. Kurul çalışanlarının tamaı sözleşmeli personel statüsündedir. Kurul personelinin aylık ortalama ücreti, 2,890,753,000 TL ile 410,530,000 TL arasında değişmektedir.

3-)REKABET KURUMU
4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun hükümleri gereğince mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları ve piyasaya hakim olan teşebbüslerin bu hakimiyetlerini kötüye kullanmalarını önlemek, bunun için gerekli düzenleme ve denetlemeleri yaparak rekabetin korunmasını sağlamak üzere kurulmuştur.

Kurul Başkanı: M. Tamer MÜFTÜOĞLU
Kurul II. Başkanı: Kemal EROL
Kurul Üyeleri: A. Ersan GÖKMEN, İsmet CANTÜRK, R. Müfit SONBAY, Zühtü AYTAÇ, Nejdet KARACEHENNEM, Mustafa PARLAK, Kubilay ATASAYAR, Rıfkı Ünal, Şevki Murat GENCER

Kurul üyelerinin atanmalarında 657 sayılı DMK'nın +(/A maddesinde belirtilen şartlar aranmaktadır. Kurum personeli, ücret ve mali haklar dışında 657 sayılı Kanuna tabi olup, idari hizmet sözleşmesi ile çalıştırılmaktadır. Kurumda, 37 değişik unvanda toplam 318 personel çalıştırılmaktadır. Kurum personelinin aylık ortalama ücreti, 4,503,640,000 TL ilke 852,370,000 TL arasında değişmektedir.

4-)SERMAYE PİYASASI KURULU
2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile verilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak üzere kurulmuş, kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip bir kurumdur.

Kurul Başkanı: Doğan CANSIZLAR
Kurul II. Başkanı: Fatma KUTLAY
Kurul Üyeleri: Erdal BATMAZ, Hüseyin ERDEM, Nizamettin TEMEL, Halil SARIASLAN, Sezai AKIN

Kurul personeli, 657 sayılı Kanuna tabi değildir. Kurulda, değişik unvanlarda toplam 409 personel çalışmakta olup, aylık ortalama ücretleri 3,410,000,000 TL ile 280,000,000 TL araında değişmektedir.

5-)TELEKOMİNİKASYON KURUMU
406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununda belirtilen genel esaslar çerçevesinde, Kanunla öngörülen yetki ve sorumlulukları uygulamak ve verilen diğer görevleri yapmak üzere kurulmuş, kamu tüzel kişiliğini ve idari ve mali özerkliği haiz, özel bütçeli bir kurumdur.

Kurul Başkanı: Fatih Mehmet YURDAKUL
Kurul II. Başkanı: Erol ALKAN
Kurul Üyeleri: Abdullah Raşit Gülhan. Kurul üyelerinden ikisinin görevi 29/3/2002 tarihinde sona ermiştir.

Kurumda sözleşmeli ve kadrolu olmak üzere iki çeşit personel görev yapmaktadır. Kurumda, 34 değişik unvanda toplam 434 personel çalışmakta olup, aylık ortalama ücretleri 2,291,900,000 TL ile 391,000,000 TL arasında değişmektedir.

İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Antalya, Mersin, Kayseri, Diyarbakır, Erzurum ve Samsun bölge müdürlükleri bulunmaktadır.

YAPILANLAMARI DEVAM EDEN KURULLAR
6-)ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet göstrebilecek, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir elektrik enerjisi piyasasınını oluşturulması ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin sağlanması amacıyla kurulmuştur.

Kurul Başkanı: Yusuf GÜNAY
Kurul II. Başkanı: M. Ali TÜRKOĞLU
Kurul Üyeleri: Osman SEVAİOĞL, Turgut BOZKURT, C. Cengiz KIRAL, Muzaffer KELEŞ, Ayhan ALBOSTAN, Doç. Dr. Hüseyin SAK

Kurul üyeleri dışında kurum kadrolarına henüz atama yapılmamıştır. Faaliyetler kurumda geçici olarak görevlendirilen personel tarafından yürütülmektedir. Kurumda geçici olarak çalışanlara ücret ödenmemektedir.

7-)KAMU İHALE KURUMU
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile verilen görevleri yapmak üzere kurulmuş, kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip bir kurumdur. Kurum, 4734 sayılı Kanunda belirtilen esas, usul ve işlemlerin doğru olarak uygulanması konusunda görevli ve yetkilidir.

Kurul Başkanı: O. Şener AKKAYNAK
Kurul II. Başkanı: Bilal KARACA
Kurul Üyeleri: V. Arif ŞİMŞEK, Muzaffer EREN, Hakkı USTAÖMER, Namık DAĞALP, Adnan ZENGİN, H. Hüseyin GÜRHAN, İsmail KÖKSAL, Kadir Nejat ÜNLÜ

Kurum Personeli ücret, mali ve sosyal haklar dışında 657'e tabidir. Ücretler 631 sayılı KHK ve bu KHK'ya dayanılarak çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararları çerçevesinde Kurulca belirlenecektir.

8-)ŞEKER KURULU
4634 sayılı Şeker Kanunu ile kurulan Şeker Kurumu, 4634 sayılı Şeker Kanununun uygulanmasını sağlamak, uygulamayı denetlemek ve sonuçlandırmak, Kanunda verilen yetkiler çerçevesinde düzenlemeler yapmakla görevli ve yetkilidir.

Kurul Başkanı: Abdurrrahman ÖZENBAŞ
Kurul Üyeleri: Cengiz SEZER, A. Yavuz CİVELEK, Ahmet YAKICI, Recep KONUK, Maikdat ÇAKIR, Mustafa SAYINATAÇ

Kurum henüz kuruluş aşamasındadır. Faaliyetler kurumda geçici olarak görevlendirilen personel tarafından yürütülmektedir.

9-)TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLER PİYASASI DÜZENLEME KURULU
Kurul Başkanı: H. Niyazi Adalı
Başkan Vekili: Dr. Salih Yılmaz
Üyeler: Muammer ORAL, Nazime GÜRKAN, Dr. Alper PİŞKİN, Mehmet Naki HOCAOĞLU, Muhammet Celal CİVELEK
(Atamalar 20/7/2002 tarihinde yapılmıştır.)


10-)TRANSİT PETROL BORU HATLARI KURULU
Bilgi bulunamıştır.Kurulların açıktan atama yoluyla alacakları eleman alımları Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 28. maddesine göre KPSS sınavından karşılanmak zorundadır. Ayrıca kurumların Uzman Yardımcılığı veya Müfettiş Yardımcılığı kadrolarına KPSS sınavında başarılı olanlar arasında yapılacak giriş sınavı ile atama yapılmaktadır.

Öte yandan 2002/13 sayılı açıktan atamların durdurulmasına ilişkin Başbakanlık Genelgesi ile Kurullardaki kadrolara açıktan atama yolu ile eleman alınması durdurulmuştur. Genelgeye göre Kurullar boş kadrolarına Devlet Personel Başkanlığının teklif edeceği özelleştirme işlemleri sonucunda ortaya çıkan İstihdam Fazlası Personel arasından atama yapmak veya diğer kurumlarda çalışıp da Kurullarda görev alması İlgili Kurul Yönetim Kurulu kararı ile uygun görülen personel arasından atama yapmak zorundadır.
YORUMLAR
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tuzla Piyade Okulu'nun kışla sınırı değişti
24 Eylül 2016 18:00
RTÜK, 'terör propagandasını' yapan 3 kanala ceza verdi
24 Eylül 2016 15:31
Denizli'de iki şirket TMSF'ye devredildi
23 Eylül 2016 21:00
Dumankaya ailesine bağlı şirketlere kayyum atandı
23 Eylül 2016 19:44
YÖK'ten yerleştirilen öğrencilere ilişkin açıklama
23 Eylül 2016 14:06
Askeri kışla arazisi üniversiteye devredildi
23 Eylül 2016 12:40
YÖK, ilk kez merkezi yerleştirme yapacak
23 Eylül 2016 09:38
PKK bağlantılı kamu çalışanlarına ihraç geliyor
23 Eylül 2016 07:15
Ulaşımın zor olduğu yerlere 112 istasyonları açılacak
22 Eylül 2016 22:12
Isparta'da FETÖ'cü müdürlerin fotoğrafları kaldırıldı
22 Eylül 2016 15:10
MEB'DEN, EKİM AYINDAKİ NORM GÜNCELLEMELERİ İÇİN YENİ YAZIMEB, ekinde yapılacak norm güncellemeleri için önemli bir açıklama yaptı
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:48 - Başbakan Yıldırım: İtaat et, rahat et
23:39 - 'Moody's'in kararı, Türkiye açısından haksız bir karar'
23:32 - TPAO 3 yılda 7 milyar liralık ham petrol sattı
23:26 - Adil Öksüz gözaltındayken telefonla konuşmuş
23:16 - Türk üniversitesine Photokina'da prestijli ödül
23:10 - Paralel darbe filmi, en yüksek bütçeli film olacak
23:08 - 'Kellesi alınabilecek en son kişi Tayyip Erdoğan'dır'
23:06 - 'Gülen gibi teröristlerin demokratik toplumlarda yeri yok'
23:05 - Bartın-Kurucaşile yolu ulaşıma açıldı
23:02 - PKK, hem eşini hem de babasını katletti
23:00 - Zayıflamada yeni trend bu ayakkabılar
22:53 - 'Proje finansmanını menkul kıymete dönüştürmek istiyoruz'
22:47 - Kabahat ekmekte değil, yağ ve şekerde
22:40 - MEB'den, ekim ayındaki norm güncellemeleri için yeni yazı
22:34 - Şanlıurfa'da kamu görevlisi 16 kişi tutuklandı
22:28 - Sigorta şirketleri hasarı metrobüsteki yolcudan isteyecek
22:22 - Servislere isim isim denetim yapılacak
22:16 - Çin porselenine damping soruşturması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2014-2015 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2016 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
AYM, sözleşmeli öğretmenliği iptal eder
Ak Parti'de ne kadar FETÖ'cü var?
FETÖ'den atılan doktorlar için yeni uygulama
MİT, Bylock hataları için kurul oluşturdu
İki üniversite mezunu, kabzımallık yapıyor
Çipli kimlikler 2017'de dağıtılacak, 10 yıl geçerli olacak
ÖSYM, DGS sonuçlarını gece 02.15'de açıkladı
Lise öğrencisine tecavüz eden servis şoförü tutuklandı
Emniyet Müdürü: Gözaltına alınmak onlar için bir şeref
Yıldırım: Mağdurlar var diyorlar, Mağdur olan 79 milyon vatan evladıdır
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
düzeltmek 3
bekarlığa veda partisinde eşini aldatmak 2
amatör yazar 4
yanardağ patlaması 2
çiftleştirmek 3
sebze ve meyve etiketlerine alış fiyatının yazılması zorunluluğu 1
bol kalori ve enerji yüklemeye azmettiren konular 2
ömer ali şahiner 1
Bisküvili tatlının sırrı 3
fernando muslera 1
SON İLANLAR
Çözüm Yayınları Yazar Öğretmen Alım İlanı
TÜBİTAK BİLGEM Personel Alım İlanı
Serenli Belediyesi İşçi Alım İlanı
Oslo Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
Adlı Tıp Kurumu Personel Alım İlanı
Kalaba Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
YASKİ Birlik Başkanlığı İşçi Alım İlanı
Espiye Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Akdağmadeni Katı Atık Bertaraf Tesisleri İşçi Alım İlanı
Emniyet Genel Müd. Sözleşmeli Helikopter Makinisti ve Teknisyeni Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL SEKTÖR İLANLARI
Çözüm Yayınları Yazar Öğretmen Alım İlanı
Özel Zehra Anadolu Meslek Lisesi Yönetici Asistanı ve Öğretmen Alım İlanı
Özel Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Özel Rehşa Eğitim Kurumları Personel Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın