Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 64,883 defa okundu.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Üst Kurullarla İlgili Bilgiler

Üst Kurulların görevleri, başkan ve üyelerinin kimlerden oluştuğu, ücret durumları ve bu kurullarda görev alma şekilleri en çok merak edilen konuların başındadır. Sitemizin Ankara Milletvekli Sn. Zeki ÇELİK'in yazılı soru önergesine verilen cevap çerçevesinde hazırladığı açıklamaları okumak için tıklayınız.
15 Nisan 2003 00:00
Yazdır

Üst Kurulların görevleri, başkan ve üyelerinin kimlerden oluştuğu, ücret durumları ve bu kurullarda görev alma şekilleri en çok merak edilen konuların başındadır. Sitemizin Ankara Milletvekli Sn. Zeki ÇELİK'in yazılı soru önergesine verilen cevap çerçevesinde hazırladığı açıklamaları okumak için tıklayınız.


Son yıllarda ülkemizde idari ve mali özerkliğe sahip, kamu tüzel kişiliğine haiz 10 adet Kurul kurulmuş veya kurulmaktadır. Kurulmuş olan veya kurulma çalışmaları yürütülen Üst Kurullar şunlardır:

1-)BANKACILIK DENETLEME VE DÜZENLEME ÜST KURULU
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 4389 sayılı Bankalar Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın, Kanunda gösterilen yetkiler çerçevesinde düzenlemeler de yapmak suretiyle uygulanmasını sağlamak, uygulamayı denetlemek ve sonuçlandırmak, tasarrufların güvence altına alınmasını temin etmek ve Kanunla verilen diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak üzere kurulmuş, kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip bir kurumdur.
Kurum, tasarruf sahiplerinin haklarını ve bankaların ve emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye sokabilecek ve ekonomide önemli zararlar doğurabilecek her türlü işlem ve uygulamaları önlemek, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere gerekli karar ve tedbirleri almak ve uygulamakla yükümlü ve yetkilidir.
Kurul Başkanı: R. Engin AKÇAKOCA
Kurul Üyeleri: Kemal ÇEVİK, Yusuf Ziya ÖNDER, Ali Akın TARI, Atilla TAŞDEMİR ve Mehmet Nuri DOĞULU

Kurumda, 27 değişik unvanda toplam 324 personel çalıştırılmaktadır. Kurum personeli, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinin bazı fıkraları hariç, 657 saylı Kanun hükümlerine tabi değildir.
Kurum personeli sözleşmeli olarak çalıştırılmaktadır. Kurum personeline 2002 yılının birinci yarısında ödenen aylık ortalama ücret, 2.891.330.000 TL ile 552,380,000 TL arasında değişmektedir.

2-)RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU
3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun gereğince radyo ve televizyon faaliyetlerini düzenlemek amacıyla kurulmuş, özerk bir kamu tüzel kişiliğidir.
Kurul Başkanı: Sedat Nuri KAYIŞ
Kurul Üyeleri: Mehmet Fatih KARACA, Güneş MÜFTÜOĞLU, Kutlu SAVAŞ, M. Emin BAŞER, Mehmet DOĞAN, Tülay ÇETİNGÜLEÇ, Zakir AVŞAR, Beşir AYVAZ

Kurul üyeleri 3984 sayılı Kanunun 6, maddesi uyarınca basın, yayın, kültür, din, eğitim, hukuk alanlarında birikimi olanlardan ve yüksek öğrenim görmüş, Devlet memuru olma niteliğine sahip, iktidar ve muhalefet partisi veya partilerinin göstereceği adaylar arasından TBMM'ce seçilmektedir.

Kurumda, 42 değişik unvanda toplam 335 personel çalışmaktadır. Kurul çalışanlarının tamaı sözleşmeli personel statüsündedir. Kurul personelinin aylık ortalama ücreti, 2,890,753,000 TL ile 410,530,000 TL arasında değişmektedir.

3-)REKABET KURUMU
4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun hükümleri gereğince mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları ve piyasaya hakim olan teşebbüslerin bu hakimiyetlerini kötüye kullanmalarını önlemek, bunun için gerekli düzenleme ve denetlemeleri yaparak rekabetin korunmasını sağlamak üzere kurulmuştur.

Kurul Başkanı: M. Tamer MÜFTÜOĞLU
Kurul II. Başkanı: Kemal EROL
Kurul Üyeleri: A. Ersan GÖKMEN, İsmet CANTÜRK, R. Müfit SONBAY, Zühtü AYTAÇ, Nejdet KARACEHENNEM, Mustafa PARLAK, Kubilay ATASAYAR, Rıfkı Ünal, Şevki Murat GENCER

Kurul üyelerinin atanmalarında 657 sayılı DMK'nın +(/A maddesinde belirtilen şartlar aranmaktadır. Kurum personeli, ücret ve mali haklar dışında 657 sayılı Kanuna tabi olup, idari hizmet sözleşmesi ile çalıştırılmaktadır. Kurumda, 37 değişik unvanda toplam 318 personel çalıştırılmaktadır. Kurum personelinin aylık ortalama ücreti, 4,503,640,000 TL ilke 852,370,000 TL arasında değişmektedir.

4-)SERMAYE PİYASASI KURULU
2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile verilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak üzere kurulmuş, kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip bir kurumdur.

Kurul Başkanı: Doğan CANSIZLAR
Kurul II. Başkanı: Fatma KUTLAY
Kurul Üyeleri: Erdal BATMAZ, Hüseyin ERDEM, Nizamettin TEMEL, Halil SARIASLAN, Sezai AKIN

Kurul personeli, 657 sayılı Kanuna tabi değildir. Kurulda, değişik unvanlarda toplam 409 personel çalışmakta olup, aylık ortalama ücretleri 3,410,000,000 TL ile 280,000,000 TL araında değişmektedir.

5-)TELEKOMİNİKASYON KURUMU
406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununda belirtilen genel esaslar çerçevesinde, Kanunla öngörülen yetki ve sorumlulukları uygulamak ve verilen diğer görevleri yapmak üzere kurulmuş, kamu tüzel kişiliğini ve idari ve mali özerkliği haiz, özel bütçeli bir kurumdur.

Kurul Başkanı: Fatih Mehmet YURDAKUL
Kurul II. Başkanı: Erol ALKAN
Kurul Üyeleri: Abdullah Raşit Gülhan. Kurul üyelerinden ikisinin görevi 29/3/2002 tarihinde sona ermiştir.

Kurumda sözleşmeli ve kadrolu olmak üzere iki çeşit personel görev yapmaktadır. Kurumda, 34 değişik unvanda toplam 434 personel çalışmakta olup, aylık ortalama ücretleri 2,291,900,000 TL ile 391,000,000 TL arasında değişmektedir.

İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Antalya, Mersin, Kayseri, Diyarbakır, Erzurum ve Samsun bölge müdürlükleri bulunmaktadır.

YAPILANLAMARI DEVAM EDEN KURULLAR
6-)ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet göstrebilecek, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir elektrik enerjisi piyasasınını oluşturulması ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin sağlanması amacıyla kurulmuştur.

Kurul Başkanı: Yusuf GÜNAY
Kurul II. Başkanı: M. Ali TÜRKOĞLU
Kurul Üyeleri: Osman SEVAİOĞL, Turgut BOZKURT, C. Cengiz KIRAL, Muzaffer KELEŞ, Ayhan ALBOSTAN, Doç. Dr. Hüseyin SAK

Kurul üyeleri dışında kurum kadrolarına henüz atama yapılmamıştır. Faaliyetler kurumda geçici olarak görevlendirilen personel tarafından yürütülmektedir. Kurumda geçici olarak çalışanlara ücret ödenmemektedir.

7-)KAMU İHALE KURUMU
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile verilen görevleri yapmak üzere kurulmuş, kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip bir kurumdur. Kurum, 4734 sayılı Kanunda belirtilen esas, usul ve işlemlerin doğru olarak uygulanması konusunda görevli ve yetkilidir.

Kurul Başkanı: O. Şener AKKAYNAK
Kurul II. Başkanı: Bilal KARACA
Kurul Üyeleri: V. Arif ŞİMŞEK, Muzaffer EREN, Hakkı USTAÖMER, Namık DAĞALP, Adnan ZENGİN, H. Hüseyin GÜRHAN, İsmail KÖKSAL, Kadir Nejat ÜNLÜ

Kurum Personeli ücret, mali ve sosyal haklar dışında 657'e tabidir. Ücretler 631 sayılı KHK ve bu KHK'ya dayanılarak çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararları çerçevesinde Kurulca belirlenecektir.

8-)ŞEKER KURULU
4634 sayılı Şeker Kanunu ile kurulan Şeker Kurumu, 4634 sayılı Şeker Kanununun uygulanmasını sağlamak, uygulamayı denetlemek ve sonuçlandırmak, Kanunda verilen yetkiler çerçevesinde düzenlemeler yapmakla görevli ve yetkilidir.

Kurul Başkanı: Abdurrrahman ÖZENBAŞ
Kurul Üyeleri: Cengiz SEZER, A. Yavuz CİVELEK, Ahmet YAKICI, Recep KONUK, Maikdat ÇAKIR, Mustafa SAYINATAÇ

Kurum henüz kuruluş aşamasındadır. Faaliyetler kurumda geçici olarak görevlendirilen personel tarafından yürütülmektedir.

9-)TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLER PİYASASI DÜZENLEME KURULU
Kurul Başkanı: H. Niyazi Adalı
Başkan Vekili: Dr. Salih Yılmaz
Üyeler: Muammer ORAL, Nazime GÜRKAN, Dr. Alper PİŞKİN, Mehmet Naki HOCAOĞLU, Muhammet Celal CİVELEK
(Atamalar 20/7/2002 tarihinde yapılmıştır.)


10-)TRANSİT PETROL BORU HATLARI KURULU
Bilgi bulunamıştır.Kurulların açıktan atama yoluyla alacakları eleman alımları Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 28. maddesine göre KPSS sınavından karşılanmak zorundadır. Ayrıca kurumların Uzman Yardımcılığı veya Müfettiş Yardımcılığı kadrolarına KPSS sınavında başarılı olanlar arasında yapılacak giriş sınavı ile atama yapılmaktadır.

Öte yandan 2002/13 sayılı açıktan atamların durdurulmasına ilişkin Başbakanlık Genelgesi ile Kurullardaki kadrolara açıktan atama yolu ile eleman alınması durdurulmuştur. Genelgeye göre Kurullar boş kadrolarına Devlet Personel Başkanlığının teklif edeceği özelleştirme işlemleri sonucunda ortaya çıkan İstihdam Fazlası Personel arasından atama yapmak veya diğer kurumlarda çalışıp da Kurullarda görev alması İlgili Kurul Yönetim Kurulu kararı ile uygun görülen personel arasından atama yapmak zorundadır.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Müftülükten kötü niyetli yapılara karşı gençlik seferberliği
23 Ekim 2017 22:40
Katkı payları ve öğrenim ücretleri belirlendi
23 Ekim 2017 21:08
12 bin emniyet personelinin katılımıyla denetim yapıldı
23 Ekim 2017 20:27
Girişimci engellilere İŞKUR'dan hibe desteği
23 Ekim 2017 18:24
Esendere Gümrük Kapısı 24 saat açık olacak
23 Ekim 2017 17:47
İŞKUR istihdam otobüsü Diyarbakır'da
23 Ekim 2017 17:45
Ankara'da 6 ilçede GBT uygulaması
23 Ekim 2017 17:43
Adalet Bakanlığı, AİHM'e hakim adayı seçecek
23 Ekim 2017 17:24
Hakkari'de bazı alanlar 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
23 Ekim 2017 17:21
KYK: Başvuranların yüzde 74'üne yurt çıktı
23 Ekim 2017 17:15
EMEKLİ İKRAMİYE HİSSESİNİ ALAMAYANIN PAYI, DİĞERLERİNE GEÇER Mİ?Memurun vefatı halinde, emekli maaşı ve ikramiyesi payı olmasına rağmen, kanundaki şartları taşımadığı için bunu alamayanların payı, diğer hissedarlara geçer
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
04:31 - AK Parti Konya İl Başkanlığına Hasan Angı'nın atandığını açıkladı
04:30 - Başına cam tabla düşen acil servis doktoru yaralandı
03:33 - Konya'da alüminyum fabrikasında yangın
02:45 - Terör örgütü PKK propagandasına 9 gözaltı
02:40 - HSK'dan Yargıtay üyeliğine seçme kararı
02:30 - İzmir'de 3.0 büyüklüğünde deprem
01:43 - Antalya'da göçük: 2 kişi toprak altında kaldı
00:35 - Manisa'da 2 hektar ormanlık alan yangında zarar gördü
00:03 - Emekli ikramiye hissesini alamayanın payı, diğerlerine geçer mi?
00:03 - O Bakan, özel uçak kiraladı
00:02 - 24 Ekim 2017'den önemli gündem başlıkları
23:52 - İlkokulda senfoni konseri
23:44 - Alzaymırı erken teşhis yöntemi geliştirildi
23:36 - 'Türkiye'de her 3 kişiden biri fazla kilolu, diğeri obez'
23:30 - İthal araçların iadesinden 75 milyon lira tahsil edildi
23:25 - 'Türkiye herkes için bir umut kaynağı'
23:18 - 'Çekiç sesleri bana melodi gibi geliyor'
23:14 - Ağaç parçalarını 14 yıldır sanat için topluyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2017 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
O Bakan, özel uçak kiraladı
Emekli ikramiye hissesini alamayanın payı, diğerlerine geçer mi?
24 Ekim 2017'den önemli gündem başlıkları
HSK'dan Yargıtay üyeliğine seçme kararı
Manisa'da 2 hektar ormanlık alan yangında zarar gördü
Terör örgütü PKK propagandasına 9 gözaltı
İzmir'de 3.0 büyüklüğünde deprem
Antalya'da göçük: 2 kişi toprak altında kaldı
AK Parti Konya İl Başkanlığına Hasan Angı'nın atandığını açıkladı
Başına cam tabla düşen acil servis doktoru yaralandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
metrobüs 1
tarık ongun 1
27.10.2017 panathinaikos vs fenerbahçe doğuş 1
vincent janssen 1
küçük şeylerle mutlu olmak 1
ali ağaoğlu 1
mohamed elyounoussi 1
27.10.2017 anadolu efes vs cska moskova maçı 1
marius sumudica 1
tuvalet ücretinin 1 lira olması 2
SON İLANLAR
Germeçtepe-Kırcalar Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Söğüt Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Beşiktaş Belediyesi İşçi Alım İlanı
Ilgın Ovası Pompaj Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Tel Aviv Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
Şırnak Beytüşşebap SYDV Personel Alım İlanı
Bilecik SYDV Personel Alım İlanı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Yargı kararlarını tasnif edecek editör alınacak
Tümay Eğitim Kurumları İngilizce ve Rusça Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları öğretmen alım ilanı
Kampüs Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Sosyal güvenlik alanında makale yazacak takım arkadaşları aranıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam