1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
Anasayfa \ Kamu Personeli \ Sağlık Personeli

Sağlık Personeli

 
23 Ocak 2006 13:49
Tabibin, Doktora Eğitimi ve Nakli
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin, eğitim gördüğü il'e atamasının yapılmasının zorunlu olup olmadığına ilişkin soruları daha önce cevaplamış, bu sorular nedeniyle özel bir dosya da hazırlamıştık. Konuyu, yeniden sorulması nedeniyle bir kez daha, tabipler açısından ele alıyoruz. Ayrıca uzman hekimin, pratisyen tabip olan eşinin yanına atanıp atamayacağı sorusuna da bu dosyada cevap veriyoruz.
 
 
24 Ekim 2005 09:28
Sağlık Personelinden Üç Soru Üç Cevap
1- İcap nöbeti cüreti alabilmek için doktorun hastaneye gelmesi ve 12 saat hastanede kalması gerekli midir? 2- 4924 sayılı Kanuna göre çalıştırılan sözleşmeli sağlık personeline nöbet ücreti verilmesi gerekli midir? 3- Son atama ve yer değiştirme yönetmeliği değişikliği, mazeret durumları hariç, 5. ve 6. bölgelerde fiilen 2 yıl çalışmadan 1. bölgeye tayini yasaklan hükmü istisna getirmekte midir? Soruların cevapları için başlığa tıklayınız.
 
 
21 Ekim 2005 10:27
Sağlık Personelinin Eş Durumu Tayinleri Değişti
Sağlık Bakanlığında çalışan personel açısından eş durumu nakilleri bugün itibariyle değişmiştir. Yeni yapılan değişiklik ile eşleri; (1) kamu kurumunda çalışanlar (statü ayrımı olmaksızın), (2) SSK'lı olarak çalışanlar ve (3) Bağ-Kur'lu olarak çalışanlara nakil isteme hakkı getirilmiştir. Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe ilişkin detayı okumak için başlığa tıklayınız.
 
 
21 Ekim 2005 00:04
Sağlık Personelinin Öğrenim Durumundan Tayini Yapılabilecek
Sağlık Bakanlığında çalışan personelin öğrenim durumu naklinden tayin talepleri bugünden itibaren değerlendirilebilecektir. 21.10.2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan değişikliğe göre, memurun, sağlık ile ilgili bir alanda dört yıllık yüksek öğrenim gördüğünü belgelendirmesi ve boş kadro olması halinde nakil talebi değerlendirmeye alınacaktır. Detay için başlığa tıklayınız.
 
 
01 Ağustos 2005 10:45
Sağlık Bakanlığında Eş Durumundan Nakil'de Kıdem Sırası
Sağlık Bakanlığında çalışan memurların eş durumundan nakilleri kıdem sırasına göre yapılmaktadır. Ancak kıdem sırası, diğer kamu kurumlarında olduğu gibi hizmet yıllarına göre değil unvan ve öğrenim duruuna göre yapılmaktadır. Bu kapsamda eş durumundan nakil isteyeceklerin hem daha önceki üst hizmet bölgesinden alt hizmet bölgesine atanma dosyamızı hem de bugün yayınlayacağımız kıdem sırasına ilişkin dosyayı dikkatle okumaları gerekmektedir.
 
 
05 Temmuz 2005 11:50
İcap Nöbetleri İçin Ücret Geldi
Yataklı tedavi kurumlarında normal mesai satleri dışında, genel tatil günlerinde veya hafta sonu tatillerinde tutulan normal, acil veya branş nöbetlerine ücret ödenmekteyken, icap nöbetlerine nöbet ücreti verilmemekteydi. Bu durum 657 sayılı Kanunun ek 33'üncü maddesinden kaynaklanmaktadır. İşte söz konusu bu maddeye 05/07/2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5371 sayılı kanunla icap nöbeti de eklenmiştir. Devamı için başlığa tıklayın.
 
 
05 Temmuz 2005 11:30
Vekil Hemşire ve Ebe Ataması Yapılabilecek
Memurluğun getirdiği bazı güvencelerden dolayı ülkemizin bazı yörelerine personel atamasında sıkıntı çekilmektedir. Sağlık Bakanlığı bu sıkıntılardan dolayı sözleşmeli sağlık personeli uygulamasını hayata geçirmiştir. Ama buna rağmen bazı köy ve beldelere hala sağlık personeli ataması yapılamamaktadır. Bugün yapılan Kanuni düzenleme ile Sağlık Bakanlığına eleman gönderilemeyen belde ve köylere vekil hemşire ve ebe atama yetkisi verilmiştir. Detaylar için başlığa tıklayın.
 
 
05 Temmuz 2005 09:52
Tabiplerin Mecburi Hizmetine İlişkin Ayrıntılar
Tabip ve uzman tabiplere mecburi hizmet getiren Kanun 05/07/2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Mecburi hizmet, devlette görev yapmadan özel sektörde görev yapılamayacağını kapsamaktadır. Devlette görev yapma süresi ilçelere göre 300 ile 600 gün arasında değişmektedir. Hangi ilde kaç gün görev yapılması gerektiği ve diğer ayrıntıları içeren dosyaya bakmak için başlığa tıklayınız.
 
 
19 Haziran 2005 00:44
Sağlık'ta İl İçi Becayişleri Valilik Sonuçlandırılacak
Bugün Sağlık Bakanlığında oluşturulan 02/06/2005 tarihli İstihdam Planlama Komisyonu Kararının tam metnini yayımlıyoruz. Komisyon kararında becayişlere ilişkin olarak "Pratisyen tabipler ve yardımcı sağlık personeli için yapılacak il içi becayişlerde, genel hükümler saklı kalmak kaydıyla, basamak içi ve basamaklar arası becayişlerin valilikçe kabul edileceği" belirtilmektedir. 1. basamak sağlık kuruluşlarından 2. basamak sağlık kuruluşlarına geçiş esasları ve görevledirmeye ilişkin detayları da içeren bu önemli kararı görmek için başlığa tıklayın.
 
 
12 Mayıs 2005 10:04
Sağlık Bakanlığı Genelgesinin Tam Metni
Sağlık Bakanlığı, 09.05.2005 tarihinde önemli bir genelge yayımlamıştır. Bu genelgeye göre; 1- Sağlık çalışanları hastenelerde sıra gözetilmeden muayene olacaktır. 2- Ebe, hemşire ve memurlara görevleri ile ilgili olmayan işler yaptırılmayacaktır. 3- Bayan personel gebeliklerinin 24. haftasını tamamladıktan sonra doğum öncesi izne ayrılıncaya kadar nöbete girmeyecektir. 4- Hizmette 25 yılını doldurmuş sağlık personeli nöbet hizmetlerinden muaf tutulacaktır. Genelgenin tüm metnini ilk kez yayımlıyoruz.
 
 
26 Nisan 2005 11:26
'Sağlık İdaresi Yüksekokulu'nu Bitirenlerin Maaşı Artacak
Memurların zam ve tazminatı 14/02/2005 tarihli ve 2005/8501 sayılı yan ödeme kararnamesine göre belirlenmektedir. Bu kararnamede, kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıfında bulunan memurlardan, bulundukları hizmet sınıfına atanmayı sağlayacak bir mesleki üst öğrenimi bitirenlere, mesleki üst öğrenimleri esas alınarak özel hizmet tazminatı ödeneceği hüküm altına alınmıştır. Peki mesleki üst öğrenimden kasıt nedir?
 
 
13 Nisan 2005 00:06
Sözleşmeli Sağlık Personeli Memurlar Gibi Hastalık İzni Alabilir mi?
Sözleşmeli sağlık personeli olarak çalışanlar, 24/07/2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" hükümlerine göre istihdam edilmektedir. Sitemize gelen sorulardan, sözleşmeli sağlık personeli olarak çalışanların memur gibi heyet raporu alıp alamayacağı konusunda sorun yaşadıkları anlaşılmaktadır. Sitemiz uzmanlarının hazırladığı dosya için başlığa tıklayın.
 
 
08 Mart 2005 00:06
Sağlık Bakanlığı Personeli olup, Nakil İsteyeceklerin Dikkatine
Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 11. maddesinde 5 ve 6. hizmet bölgelerinin C ve D hizmet grubu illerine geçici görevlendirme yapılabileceği, ancak A hizmet grubu illere geçici görevlendirme yapılamayacağı, 14 ve 15. maddelerinde 1 ve 2 nci hizmet bölgelerinin A ve B hizmet gruplarına ilk defa ve yeniden atama yapılmayacağı, 17. maddesinde kurumlararası atamada kadroların sırasıyla 6 ncı ve 5 inci hizmet bölgelerinden başlamak üzere belirleneceği, 19. maddesinde sağlık özründen dolayı nakillerin sırasıyla D ve C grubu illere, 20. maddesinde eş durumu atamalarının genel prensip olarak D veya C hizmet grubu illerine yapılacağı belirtilmiş olup, bu maddelerde geçen illerin hizmet gruplarına göre dağılımı Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiştir.
 
 
07 Şubat 2005 17:19
Sözleşmeli Sağlık Personeli Ücretlerine İlişkin BÜMKO'nun Görüşü
Cuma günü 2004 yılı içinde Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında 4924 sayılı Kanun uyarınca 15 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edildiğini, bu personelden çalışırken bir üst öğrenimi bitirlerin ücretlerinin bu üst öğrenim düzeyinden ücret alıp alamayacağı ile KPDS'den A, B veya C düzeyinde puan alanların yabancı dil tazminatı alıp alamacayacağına ilişkin olarak Maliye Bakanlığının verdiği görüşü özetleyerek yayımlamıştık. Görüşün tam metni bugün bize ulaştırılmıştır. Aynen yayımlıyoruz.
 
 
01 Şubat 2005 10:20
Sözleşmeli Sağlık Personeli Naklen Tayin Yapabilir mi?
4924 sayılı Kanun ile Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarda sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilmeye başlanmıştır. Bu personel, alındığı dönemde de ifade edildiği üzere, bir nev'i çakılı personel durumundadır. Bu personelin eş, sağlık, öğrenim vb. nedenlerden dolayı naklen tayin isteme hakkı bulunmamaktadır. Ancak bu mevzuat kısıtlamasına rağmen sözleşmeli sağlık personeline üç halde naklen tayin hakkı doğabilmektedir. Ayrıntılar için başlığa tıklayın.
 
 
30 Ocak 2005 11:05
Hasta Hakları Uygulamalarında Dikkat Edilecek Usul ve Esaslar
Vatandaşlara kötü muamele ve hizmet kusurları başta olmak üzere hastanelerde yaşanan olumsuzlukları engellemek için Hasta Hakları Birimlerini yaygınlaştıran Sağlık Bakanlığı, hazırlanan yönergeye uymayan sağlık personeline ceza verilecek. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Necdet Ünüvar, 81 ilin sağlık müdürlüğüne gönderdiği genelge ile, hasta hakları konusunda titizlik göstermeyen kurum yöneticilerini uyardı. Genelgenin tam metni için başlığa tıklayın.
 
 
21 Ocak 2005 00:01
2005 Yılında Uygulanacak Ek Ödeme Yönergeleri Yayımlandı
Sağlık Bakanlığına bağlı birinci, ikinci ve üçüncü basamak kuruluşlarında görevli personel ile sözleşmeli uzman tabip ve tabiplere uygulanacak ek ödemelere ilişkin yönerge Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlandı. 2005 yılı Bütçe Kanunu ve bu Kanunun Sağlık Bakanlığına verdiği yetki çerçevesinde hazırlanan yönergeleri görmek için tıklayın.
 
 
16 Aralık 2004 23:59
Aile Hekimleri ve Aile Sağlık Elemanlarının Mali ve Sosyal Hakları
"Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanunu" 09.12.2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Kanuna göre Sağlık Bakanlığının pilot olarak belirleyeceği illerde aile hekimleri ve aile sağlık elemanları ile sözleşme imzalanarak birinci basamak sağlık hizmetleri yerine getirilecektir. Kanuna göre hem kamu kurumlarında çalışanların hem de çalışmayanların sözleşmel ile çalıştırılması mümkündür. Ayrıntılar için tıklayın.
 
 
14 Eylül 2004 00:00
Eğitim Hastanelerinde Artık Uzman Hekim Çalıştırılmayacak
Sağlık Bakanlığı Tababet Uzmanlık Yönetmeliğinde bugün yaptığı değişiklik ile eğitim ve araştırma hastanelerinde uzman hekim istihdam edilmesi uygulamasına vermiştir. Buna göre başta Ankara, Adana ve İstanbul Numune eğitim ve araştırma hastaneleri olmak üzere 31 adet eğitim ve araştırma hastanesindeki 2000'e yakın uzman hekim artık araştırma hastanelerinde görev yapamayacaktır. Uzman hekim istihdam edilmeyecek eğitim ve araştırma hastanelerinin tam listesi, bu hastanelerde şu an çalışan uzman hekimlere ne olacağı ve diğer ayrıntılar için tıklayın.
 
 
14 Eylül 2004 00:00
Profesör ve doçentler de; A, B ve C grubu illerde 'il sağlık müdürü' olabilecek
 
 
14 Eylül 2004 00:00
Sağlık Bakanlığında sadece memur eşlere nakil hakkı tanınması davalık oldu
 
 
14 Eylül 2004 00:00
Sağlık Bakanlığı Personelinin Sağlık ve Eş Durumu Naklen Tayinleri Yeniden Düzenlendi
Sağlık Bakanlığı bugün iki yönetmelikte birden değişilik yapmıştır. Yapılan değişilik ile sağlık ve eş durumu özürlerinden dolayı tayinlerde dört yeni düzenleme yapılmıştır. Buna göre; 1- Eşin askere gitmesi halinde diğer eş askerlik süresince eşin askerde olduğu il'e geçici olarak görevlendirilecektir. 2- İlk defa, yeniden, kurum içi naklen, kurumlar arası naklen, sınıf ve unvan değişikliği ve yeni açılan tesislere yapılan atamalarda, sağlık özründe hemen, eş durumu özründe ise maksimum 3 ay sonra naklen tayin talebinde bulunulabilecektir. 3- Aile birliğini sağlama açısında kıdemli personel, kıdemsiz personelin bulunduğu il'e eş durumundan nakil isteyebilecektir. 4- Eş veya sağlık durumundan dolayı yeri değiştirilen ve bu
 
 
14 Eylül 2004 00:00
Başasistanlar Sağlık Bakanlığı atama ve nakil yönetmeliği hükümlerine tabi olacak
 
 
14 Eylül 2004 00:00
Sağlık Bakanlığında kapsam dışı unvan ve branşlarda düzenleme
 
 
14 Eylül 2004 00:00
Sağlık Bakanlığı personelinin hizmet puanı tespit şekli değişti
 
 
14 Eylül 2004 00:00
Prof., Doç., ve Yard. Doç'lar, Sağlık Bakanlığının C ve D hizmet grubu illerine kur'asız ve her zaman atanabilecek
 
 
14 Eylül 2004 00:00
Sağlık Bakanlığına, istifa sonrası dönüş ve kurumlararası naklen atama başvuruları il müdürlüklerine yapılacak
 
 
14 Eylül 2004 00:00
Sağlık Bakanlığı Personelinden, Boşanan ve Eşi Vefat Edenlerin Durumu
1- Eski düzenlemede eşinden boşanan sağlık personeli halen çalıştığı hizmet bölgesinin C ve D hizmet grubu illerine atanmaktaydı. Yeni düzenlemede boşanan sağlık personeli halen çalıştığı hizmet bölgesi yanında, bir üst veya alt hizmet bölgelerin C ve D hizmet grubu illerinden birine de atanabilecektir. 2- Eşi vefat edenler ise istediği herhangi hizmet bölgesine atanabilecektir. 3- Hem eşin vefatı hem de boşanma halinden itibaren 6 ay içinde başvuru yapılması gerekmektedir.
 
 
14 Eylül 2004 00:00
Sağlık Bakanlığında Alt Hizmet Grubu İllerine Atama Şekli
Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde yapılan bir diğer önemli değişilik alt hizmet gruplarına yapılan atamalardır. Nakil simsarlarına prim vermemek amacıyla Sağlık Bakanlığı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan tüm personelin bu yazımızı dikkatle okumasını rica ediyoruz. Ayrıntılar için tıklayın.
 
 
14 Eylül 2004 00:00
Sağlık Bakanlığı Personelinin Becayişi
Becayişte iki önemli konuyu bugün açıklayacağız. Birincisi sözleşmeli personelin becayiş isteme hakkı Aralık ayında başlıyacaktır. Zira ilgili mevzuatta becayişlerin sözleşmelerin bitimine bir ay kala yapılacağı belirtilmektedir. Bu nedenle sözleşmeli sağlık personelinin sitemizin becayişe ilişkin kısmında, yanında (S) bulunan unvanları seçerek sisteme kayıt olmaları gerekmektedir. İkincisi ise 657'e tabi olarak çalışan sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı personeline ilişkindir.
 
 
14 Eylül 2004 00:00
Başasistanlık Kadrolarına Atama Şekli
Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde yapılan bir diğer önemli değişilik ise başasistanların yönetmelik kapsamına alınmasıdır. Yönetmeliğe eklenen iki yeni madde ile de başasistan olabilmek için gerekli olan şartlar ile başasistanların atama ve nakillere ilişkin hususlar düzenlenmiştir. Bu konulara ilişkin yönetmelikte getirilen düzenlemeleri ve başasistanlık kadrolarına yapılacak atamalarda kullanılacak Ek-3 değerlendirme cetvelini görmek için tıklayın.
 
 
08 Eylül 2004 00:00
Sağlık Bakanlığında 'Torpil' Devri Bitti
Sağlık Bakanlığı bu yıl değiştirmiş olduğu yönetmeliği ile Türkiye'de hiç bir kamu kurumunun yapamadığını yaparak bir çok ilki gerçekleştirmiştir. Yapılan yeni düzenlemeler ile Sağlık Bakanlığı personelinin (1) 'iller arası yer değişiklikleri', (2) 'başka kamu kurumlarında çalışıp da Sağlık Bakanlığına geçmek isteyenlerin nakil talepleri', (3) 'daha önce memur olarak çalışırken yeniden memuriyete dönmek isteyenlerin atama talepleri' ve (4) 'sınıf ve unvan değişikliği atama talepleri' belirli standartlara kavuşturulmuş ve insan unsurundan kaynaklanan kayırmacılık bütünüyle bitirilmiştir. Başta tüm kamu kurumlarının personel politikasına yön vermekle yükümlü Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı olmak üzere diğer tüm kamu kurum yöneticilerine örnek olması açısından Sağlık Bakanlığında yaşanan bu devrimi açıklamaya çalışacağız.
 
 
17 Temmuz 2004 00:00
Becayiş Sayfamız Test Yayınına Başladı
Becayiş, aynı kurumun farklı farklı illerinde bulunan aynı unvandaki memurların karşılıklı olarak yer değiştirmesidir. Devlet memurları ile Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarda çalışan sözleşmeli sağlık personelinin nakillerine yeni bir nefes aldıracak bu uygulamayı uzun süredir tasarlamaktaydık. Umarız kamudaki bu ilk becayiş platformu olan bu uygulama, nakil için kapı kapı torpil arayan kamu personelimiz için yararlı olacaktır. Diğer taraftan, test aşamasında olan "becayiş uygulamamız" şu an için sadece Sağlık Bakanlığı SHS'de çalışan memurlar ile sözleşmeli sağlık presonelinin kullanımına açılmıştır. Uygulama kısa bir süre sonra taşra teşkilatı olan tüm kurumlara açılacaktır.
 
 
09 Haziran 2004 00:00
Sağlık Bakanlığı personeli için Atama ve Nakil Talep Formu
 
 
09 Haziran 2004 00:00
Sağlık Bakanlığı personeli için 'Hizmet Puanına' etki eden unsurlar
 
 
09 Haziran 2004 00:00
Sağlık Bakanlığı personeli için illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasının hizmet puanına katkısı cetveli
 
 
07 Haziran 2004 00:00
Gıda Kanunu ve Sağlık Bakanlığından Tarım ve Köyişleri Bakanlığına Devredilecek Personel
5179 sayılı "Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun" 5.6.2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanuna göre Sağlık Bakanlığında öncelikli olarak, çevre sağlık teknisyeni olarak görev sağlık memurları daha sonra da gıda kontrol ve denetim hizmetlerinde çalışan bir kısım personel Tarım ve Köyişleri Bakanlığındaki kadrolara atanacaktır. Ayrıntı için tıklayın.
 
 
02 Haziran 2004 00:00
Yoğun Bakım ve Acil Servisteki Sağlık Personeli Dışındaki Personele 1,5 Katsayı Uygulanacak
Sağlık Bakanlığı, Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönerge'yi 09.02.2004 yürürlüğe koymuştu. Bakanlıktan bugün yapılan açıklamada; yoğun bakım, doğumhane, yenidoğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, ameliyathane, kemik iliği nakil ünitesi ve acil servis gibi özellikli hizmetlerde çalışan, sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dahil sağlık personeli dışında kalan personele, (GİH, THS, YHS) Yönerge'nin (EK-1) sayılı Çizelgesinde yer alan ?2? katsayısının değil, ?1,5? katsayısının uygulanması gerektiği belirtilmiştir. Yeni genelge için tıklayın.
 
 
12 Mayıs 2004 00:00
Uzman Tabip, Tabip, Diş Tabibi ve Eczacı Kadrolarına Yapılacak İlk Defa Atamalardaki Mazaret Önceliği Kaldırıldı
Sağlık Bakanlığınca, 8.5.2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlatılan değişiklik ile "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelik" değiştirilmiştir. Değişiklik ile daha önce, uzman (T.U.T.G.), uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacı kadrolarına kur'a ile yapılan ilk defa veya yeniden açıktan atamalarda mazareti (eş, sağlık) olan adaylara verilen öncelik kaldırılmıştır.
 
 
09 Mayıs 2004 00:00
Sağlık Bakanlığı Üst Düzey Kadrolarına Atananlara Nakil Kolaylığı
8.5.2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile Bakanlık merkez teşkilatı kadrolarına atananlar ile İl Sağlık Müdürü, İl Sağlık Müdür Yardımcısı, Başhekim, Başhekim Yardımcısı, Hastane Müdürü ve Hastane Müdür Yardımcısı kadrolarına vekaleten veya görevlendirme ile atananlardan en az 6 ay süreyle bu görevlerde fiilen çalışmalara nakil dönemlerine bağlı kalınmaksızın eski hizmet bölgelerine veya başka hizmet bölgelerine atanma imkanı getirilmiştir.
 
 
09 Mayıs 2004 00:00
Nakli Yapılan Sağlık Personeli, İstemesi Halinde İki Ay İçinde Naklen Atamayı İptal Ettirebilecek
Sağlık Bakanlığınca 8.5.2004 tarihli Resmi Gazetede yapılan değişikliğin çok önemli yönlerinden birisi "naklen atamanın iptaline" ilişkin yeni bir düzenleme getirmesidir. Bu konu sıklıkla sitemize de sorulan bir konudur. Sağlık Bakanlığı yaptığı düzenlemede, naklen ataması yapılan sağlık hizmetleri sınıfında görevli personelin "atamanın tebliğ tarihinden itibaren en çok iki ay içerisinde sicil amirleri aracılığı ile iptalini istemeleri halinde atamaları talepleri doğrultusunda iptal edileceğini" belirtmiştir.
 
 
09 Mayıs 2004 00:00
Sağlık Bakanlığında Öğrenim Durumundan Dolayı Nakiller Artık Yapılmayacak
Sağlık Bakanlığınca 8.5.2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan değişikliklerin getirdiği en önemli düzenlemelerden birisi de öğrenim durumundan dolayı nakillere ilişkindir. Bakanlık yaptığı düzenlemede dört veya daha fazla süreli herhangi bir yüksek öğrenime veya mesleği ile ilgili herhangi bir yüksekokula devam etme hakkı kazanan veya yüksek lisans, master ve doktora eğitimi yapanlara tanıdığı nakil hakkını kaldırmıştır.
 
 
09 Mayıs 2004 00:00
Eşi İşçi veya Bağ-Kur'lu Olan Sağlık Personelinin Eş Durumundan Nakli Artık Yapılmayacak
Sağlık Bakanlığınca 8.5.2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan değişikliği yorumlamaya devam ediyoruz. Bu değişikliğin en önemli yönlerinden birisi de artık sadece eşin memur olarak çalışması halinde eş durumundan nakil istenebileceği yönündeki yeni düzenlemedir. Bu yeni düzenleme gereğince eşi herhangi bir kamu kurumunda sözleşmeli veya sürekli işçi olarak çalışanlar ile eşi özel sektörde sigortalı veya Bağ-Kur'lu olarak çalışanlar artık eş durumundan nakil isteyemeyecektir.
 
 
09 Mayıs 2004 00:00
Sözleşmeli Sağlık Personelinin Yıllık İzni
2003 yılında kabul edilen 4924 sayılı Kanun ile Sağlık bakanlığına bağlı kurumlarda sözleşmeli sağlık personelinin istihdamına başlanmıştır. Bu kapsamda hem kura'a ile tabip, uzman tabip, diş tabibi ve eczacı kadrolarına hem de sınav ile yardımcı sağlık personeli kadrolarına atamalar yapılmıştır. Bu çerçevede sözleşmeli sağlık personeli olarak çalışanların yıllık izinlerine ilişkin özel dosyamız için tıklayın.
 
 
08 Mayıs 2004 00:00
3, 4, 5 ve 6. Hizmet Bölgelerine Naklen Atama İsteyen Sağlık Personeline Yönelik Yeni Düzenlemeler
Bugünkü Resmi Gazetede Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği değiştirilmiştir. Bu değişiklikte iki husus yeniden düzenlenmiştir. Birincisi 4, 5 ve 6. hizmet bölgeleri yanında 3. hizmet bölgesine de (Adıyaman, Amasya, Gümüşhane, Mardin, Muş, Siirt, Bayburt, Kars, Tunceli, Batman, Bartın, Iğdır, Kilis, Osmaniye gibi illerin merkezi) nakil isteyen sağlık personeline kolaylık gösterilecektir. İkincisi ise 3, 4, 5 ve 6. hizmet bölgesine nakil talebinde bulunanlardan daha önce istenen "bulunduğu hizmet bölgesinde en az bir yıl çalışmış olması" şartı kaldırılmıştır.
 
 
08 Mayıs 2004 00:00
Sağlık Bakanlığı Personelinin Nakle İlişkin Düzenlemeleri Değiştirildi
Bugünkü Resmi Gazetede Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği değiştirilmiştir. Nakiller kurum içi ve kurumlar arası olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Kurum içi nakiller Haziran ve Eylül olmak üzere yılda iki defa, kurumlararası nakiller ise Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında olmak üzere yılda dört defa gerçekleştirilebilir. Diğer taraftan, yönetmeliğe eklenen yeni hüküm ile Sağlık Bakanlığının kurumlar arası nakil öncesinde belirli hizmet bölgeleri belirleyeceği (muhtemelen 3, 4, 5 ve 6. hizmet bölgeleri) ve sadece bu bölgelere kurumlararası nakil yoluyla atama yapılacağı anlaşılmaktadır. Ayrıca, kurum içi ve kurumlararası naklen atananlar, atandıkları yerlerde en az bir yıl süreyle çalışmadan naklen tayin talebinde bulunamayacaktır.
 
 
09 Mart 2004 19:48
2004 yılı Uzman, Pratisyen, Diş Tabibi ve Eczacı Alım Takvimi
15.2.2004 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ?Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelik? (Bkz: Memurlar.net'in Yönetmelikler bölümü) hükümleri ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarına Uzman Tabip, Pratisyen Tabip, Diş Tabibi ve Eczacı atanması Sağlık Bakanlığınca yapılacak merkezi kur'a uygulamasına bağlanmıştır. Kur'a hem ilk defa hem de daha önce istifa etmiş olup da yeniden göre Bakanlık kadrolarına atanmak isteyen Uzman Tabip, Pratisyen Tabip, Diş Tabibi ve Eczacıları kapsayacaktır. Konuya ilişkin 2004 yılı kur'a takvimi Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş, bu çerçevede ilk kur'a için başvurular 23.2.2004- 2.3.2004 tarihlerinde alınmıştır. Bunun dışında ayrıca 2004 yılı içinde üç adet daha kur'a yapılacaktır. Diğer kur'a tarihlerine bakmak için tıklayın.
 
 
16 Şubat 2004 00:00
Son değişiklikleriyle Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelik
 
 
12 Ocak 2004 18:35
Sözleşmeli Sağlık Personeli Sınav Sonrası Yerleştirmelerine İlişkin Soru ve Cevaplar
13 Aralık 2003 tarihinde yapılan Sözleşmeli Sağlık Personeli Sınavı sonucunda yerleştirilen adayların atanması ile ilgili olarak 4924 sayılı Kanun gereğince yetkili olan "Sözleşmeli Sağlık Personeli Merkez Sınav ve Kura Komisyonu" bugün bazı yeni kararlar almıştır. Buna göre; 04.11.2003 tarihi itibariyle askerlik durumunun belgelendirilmesi; rapor alması nedeniyle süresi içinde göreve başlayamayacak olanların raporlarının bitiminden itibaren 10 gün içinde istenen belgelerle birlikte İl Sınav ve Kura Komisyonlarına başvuruda bulunmaları; adayların son başvuru tarihi olan 09 Ocak 2004 tarihi itibariyle mezuniyet belgesine sahip olmaları; sözleşme imzalandığı tarihten itibaren göreve başlanması gerektiği; ilk atamada becayiş olmadığı ve sınavla ilgili henüz kesinleşmiş bir yargı kararı olmadığından sözleşme imzalanan adayların göreve başlatılmaları gerektiğine karar verilmiştir. Karara ilişkin tüm ayrıntılar için tıklayın.
 
 
01 Ocak 2004 00:00
Sözleşmeli Sağlık Personeli Atamaları Soru ve Cevapları
Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan sözleşmeli sağlık personeli sınav ve yerleştirme sonuçları 29.12.2003 tarihinde açıklanmıştır. Kazanan adayların 9 Ocak 2004 tarihine kadar atandıkları İl Sınav ve Kura Komisyonlarına belgelerini vermeleri gerekmektedir. Ancak, www.memurlar.org adresinde yer alan Forum bölümümüzü ve sitemize gelen mailleri incelediğimizde bazı soru ve sorunların belirli konularda yoğunlaştığı görülmektedir. Soruların bir kısmı şu şekildedir: 1- İlk atamada becayiş yapılabilir mi? Yapılabiliyorsa neler yapmalıyız? 2- Eş, sağlık, öğrenim durumu nedeniyle başka bir hizmet birimine yer değişikliği talebinde bulunabilir miyiz? 3- Harcırah alabilecek miyiz? 4- Bakaya durumuna olanlar atanabilecek midir? 5- Hangi belgeleri hazırlamalıyız? Bu sorulara ilişkin olarak "4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan "Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği" çerçevesinde yapmış olduğumuz açıkamaları görmek için tıklayın.
 
ANKET
İdam cezası sizce geri gelmeli mi?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam