DEVLET MEMURLARI KANUNU

Kanun Numaras� : 657

Kanun Kabul Tarihi : 14/07/1965

Yay�mland��� Resmi Gazete Tarihi: 23/07/1965

Yay�mland��� Resmi Gazete Say�s�: 12056

KISIM - I: GENEL H�K�MLER

B�L�M 1: KAPSAM, AMA�, TEMEL �LKELER, �ST�HDAM �EK�LLER�

KAPSAM:

Madde 1 - (De�i�ik madde: 30/05/1974 - KHK-12/1 md. Aynen kabul 15/05/1975-1897/1 md.)

Bu Kanun, Genel ve Katma B�t�eli Kurumlar, �l �zel �dareleri, Belediyeler, �l �zel �dareleri ve Belediyelerin kurduklar� birlikler ile bunlara ba�l� d�ner sermayeli kurulu�larda, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sand�klar�nda veya Beden Terbiyesi B�lge M�d�rl�klerinde �al��an memurlar hakk�nda uygulan�r.

S�zle�meli ve ge�ici personel hakk�nda bu Kanunda belirtilen �zel h�k�mler uygulan�r.

(De�i�ik f�kra: 19/02/1980 - 2261/5 md.) Anayasa Mahkemesi �ye ve yedek �yeleri ile raport�rleri; hakimlik ve savc�l�k mesleklerinde veya bu mesleklerden say�lan g�revlerde bulunanlar, Dan��tay ve Say��tay meslek mensuplar� ve Say��tay savc� ve yard�mc�lar�, �niversitelerin, �ktisadi ve Ticari �limler Akademilerinin, Devlet M�hendislik ve Mimarl�k Akademilerinin, Devlet G�zel Sanatlar Akademilerinin, T�rkiye ve Orta - Do�u Amme �daresi Enstit�s�n�n ��retim �ye ve yard�mc�lar�, Cumhurba�kanl��� Senfoni Orkestras� �yeleri, Genelkurmay Mehtaran B�l��� Sanatkarlar�, Devlet Tiyatrosu ile Devlet Opera va Balesi ve Belediye Opera ve tiyatrolar� ile �ehir ve belediye konservatuvar ve orkestralar�n�n sanatkar memurlar�, uzman memurlar�, uygulat�c� uzman memurlar� ve stajyerleri; SporToto Te�kilat�nda �al��an personel; subay, astsubay, uzman �avu� ve uzman jandarmalar ile Emniyet Te�kilat� mensuplar� �zel kanunlar� h�k�mlerine tabidir.

AMA�:

Madde 2 - (De�i�ik madde: 23/12/1972 - KHK-2/1 md.)

Bu Kanun, Devlet memurlar�n�n hizmet �artlar�n�, niteliklerini, atanma ve yeti�tirilmelerini, ilerleme ve y�kselmelerini, �dev, hak, y�k�m ve sorumluluklar�n�, ayl�klar�n� ve �deneklerini ve di�er �zl�k i�lerini d�zenler.

(M�lga c�mle: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.) Bu Kanunda �ng�r�len y�netmelikler Bakanlar Kurulu Karar� ile y�r�rl��e konulur.

TEMEL �LKELER:

Madde 3 - Bu kanunun temel ilkeleri �unlard�r:

S�n�fland�rma:

A) (De�i�ik bent: 31/07/1970 - 1327/2 md.) Devlet kamu hizmetleri g�revlerini ve bu g�revlerde �al��an Devlet memurlar�n� g�revlerin gerektirdi�i niteliklere ve mesleklere g�re s�n�flara ay�rmakt�r.

Kariyer:

B) Devlet memurlar�na, yapt�klar� hizmetler i�in l�zumlu bilgilere ve yeti�me �artlar�na uygun �ekilde, s�n�flar� i�inde en y�ksek derecelere kadar ilerleme imkan�n� sa�lamakt�r.

Liyakat:

C) Devlet kamu hizmetleri g�revlerine girmeyi, s�n�flar i�inde ilerleme ve y�kselmeyi, g�revin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayand�rmak ve bu sistemin e�it imkanlarla uygulanmas�nda Devlet memurlar�n� g�venli�e sahip k�lmakt�r.

�ST�HDAM �EK�LLER�:

Madde 4 - (De�i�ik madde: 30/05/1974-KHK-12; De�i�tirilerek kabul: 15/05/1975 - 1897/1 md.)

Kamu hizmetleri; memurlar, s�zle�meli personel, ge�ici personel ve i��iler eliyle g�rd�r�l�r.

A) Memur:

Mevcut kurulu� bi�imine bak�lmaks�z�n, Devlet ve di�er kamu t�zel ki�iliklerince genel idare esaslar�na g�re y�r�t�len asli ve s�rekli kamu hizmetlerini ifa ile g�revlendirilenler, bu Kanunun uygulanmas�nda memur say�l�r.

Yukar�daki tan�mlananlar d���ndaki kurumlarda genel politika tespiti, ara�t�rma, planlama, programlama, y�netim ve denetim gibi i�lerde g�revli ve yetkili olanlar da memur say�l�r.

B) S�zle�meli personel:

Kalk�nma plan�, y�ll�k program ve i� programlar�nda yer alan �nemli projelerin haz�rlanmas�, ger�ekle�tirilmesi, i�letilmesi ve i�lerli�i i�in �art olan, zaruri ve istisnai hallere m�nhas�r olmak �zere �zel bir meslek bilgisine ve ihtisas�na ihtiya� g�steren ge�ici i�lerde, (De�i�ik ibare: 25/06/2009-5917 S.K./47.mad) Bakanlar Kurulunca belirlenen esas ve usuller �er�evesinde kurumun teklifi ve Devlet Personel Ba�kanl���n�n g�r��� �zerine Maliye Bakanl���nca vizelenen pozisyonlarda, mali y�lla s�n�rl� olarak s�zle�me ile �al��t�r�lmas�na karar verilen ve i��i say�lmayan kamu hizmeti g�revlileridir." �eklinde de�i�tirilmi�tir.

(M�lga f�kra: 04/04/2007-5620 S.K./4.mad)

Ancak, yabanc� uyruklular�n; tarihi belge ve eski harflerle yaz�lm�� ar�iv kay�tlar�n� de�erlendirenlerin m�tercimlerin; terc�manlar�n; Mill� E�itim Bakanl���nda norm kadro sonucu ortaya ��kan ��retmen ihtiyac�n�n kadrolu ��retmen istihdam�yla kapat�lamamas� hallerinde ��retmenlerin; dava adedinin azl��� nedeni ile kadrolu avukat istihdam�n�n gerekli olmad��� yerlerde avukatlar�n�, kadrolu istihdam�n m�mk�n olamad��� hallerde, * tabip veya uzman tabiplerin; Adli T�p M�essesesi uzmanlar�n�n; Devlet Konservatuvarlar� sanat�� ��retim �yelerinin;

�stanbul Belediyesi Konservatuvar� sanat��lar�n�n; bu Kanuna t�bi kamu idarelerinde ** ve d�� kurulu�larda belirli baz� hizmetlerde �al��t�r�lacak personelin de zorunlu hallerde s�zle�me ile istihdamlar� caizdir.

(Ek f�kra: 04/04/2007-5620 S.K./4.mad) S�zle�meli personel se�iminde uygulanacak s�nav ile istisnalar�, bunlara �denebilecek �cretlerin �st s�n�rlar� ile verilecek i� sonu tazminat� miktar�, kulland�r�lacak izinler (De�i�ik ibare: 25/06/2009-5917 S.K./47.mad) , pozisyon unvan ve nitelikleri, s�zle�me fesih halleri, pozisyonlar�n iptali, istihdam�na dair hususlar ile s�zle�me esas ve usulleri Devlet Personel Ba�kanl���n�n g�r��� ve Maliye Bakanl���n�n teklifi �zerine Bakanlar Kurulunca belirlenir. (Ek ibare: 25/06/2009-5917 S.K./47.mad) Bu �ekilde istihdam edilenler, hizmet s�zle�mesi esaslar�na ayk�r� hareket etmesi nedeniyle kurumlar�nca s�zle�melerinin feshedilmesi veya s�zle�me d�nemi i�erisinde Bakanlar Kurulu karar� ile belirlenen istisnalar hari� s�zle�meyi tek tarafl� feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir y�l ge�medik�e kurumlar�n s�zle�meli personel pozisyonlar�nda istihdam edilemezler.

(Ek f�kra: 05/07/1991 - KHK - 433/1 md.; M�lga f�kra: 27/12/1991 - KHK - 475/11 md.)

C) Ge�ici personel:

Bir y�ldan az s�reli veya mevsimlik hizmet oldu�una Devlet Personel Dairesinin ve Maliye Bakanl���n�n g�r��lerine dayan�larak Bakanlar Kurulunca karar verilen g�revlerde ve belirtilen �cret ve adet s�n�rlar� i�inde s�zle�me ile �al��t�r�lan ve i��i say�lmayan kimselerdir.

(Ek paragraf: 10/9/2014-6552/66 md.) �zelle�tirme uygulamalar� sebebiyle i� akitleri kamu veya �zel sekt�r i�verenince feshedilen ve 24/11/1994 tarihli ve 4046 say�l� Kanun kapsam�nda di�er kamu kurum ve kurulu�lar�na nakil hakk� bulunmayan personel de bu f�kra kapsam�nda ya�l�l�k veya malull�k ayl��� almaya hak kazan�ncaya kadar istihdam edilebilir. Bu kapsamda istihdam edileceklerin say�s�, ��renim durumlar�na g�re �al��ma �artlar� ve bunlara �denecek �cretler ile di�er hususlar Devlet Personel Ba�kanl��� ve Maliye Bakanl���n�n g�r��leri �zerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.

D) ���iler:

(De�i�ik c�mle: 04/04/2007-5620 S.K./4.mad) (A), (B) ve (C) f�kralar�nda belirtilenler d���nda kalan ve ilgili mevzuat� gere�ince tahsis edilen s�rekli i��i kadrolar�nda belirsiz s�reli i� s�zle�meleriyle �al��t�r�lan s�rekli i��iler ile mevsimlik veya kampanya i�lerinde ya da orman yang�n�yla m�cadele hizmetlerinde ilgili mevzuat�na g�re ge�ici i� pozisyonlar�nda alt� aydan az olmak �zere belirli s�reli i� s�zle�meleriyle �al��t�r�lan ge�ici i��ilerdir.

D�RT �ST�HDAM �EKL� DI�INDA PERSONEL �ALI�TIRILAMIYACA�I:

Madde 5 - (De�i�ik madde: 23/12/1972 - KHK- 2/1 md.)

Bu Kanuna tabi kurumlar, d�rd�nc� maddede yaz�l� d�rt istihdam �ekli d���nda personel �al��t�ramazlar.

B�L�M 2: �DEVLER VE SORUMLULUKLAR

SADAKAT:

Madde 6 - (De�i�ik madde: 12/05/1982 - 2670/1 md.)

Devlet memurlar�, T�rkiye Cumhuriyeti Anayasas�na ve kanunlar�na sadakatla ba�l� kalmak ve milletin hizmetinde T�rkiye Cumhuriyeti kanunlar�n� sadakatla uygulamak zorundad�rlar. Devlet memurlar� bu hususu "Asli Devlet Memurlu�una" atand�ktan sonra en ge� bir ay i�inde kurumlar�nca d�zenlenecek merasimle yetkili amirlerin huzurunda yapacaklar� yeminle belirtirler ve �zl�k dosyalar�na konulacak a�a��daki "Yemin Belgesi" ni imzalayarak g�reve ba�larlar.

T�rkiye Cumhuriyeti Anayasas�na, Atat�rk �nk�lap ve �lkelerine, Anayasada ifadesi bulunan T�rk Milliyet�ili�ine sadakatla ba�l� kalaca��ma; T�rkiye Cumhuriyeti kanunlar�n� milletin hizmetinde olarak tarafs�z ve e�itlik ilkelerine ba�l� kalarak uygulayaca��ma; T�rk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve k�lt�rel de�erlerini benimseyip, koruyup bunlar� geli�tirmek i�in �al��aca��ma; insan haklar�na ve Anayasan�n temel ilkelerine dayanan milli, demokratik, laik, bir hukuk devleti olan T�rkiye Cumhuriyetine kar�� g�rev ve sorumluluklar�n� bilerek, bunlar� davran�� halinde g�sterece�ime namusum ve �erefim �zerine yemin ederim.

TARAFSIZLIK VE DEVLETE BA�LILIK:

Madde 7 - (De�i�ik madde: 12/05/1982 - 2670/2 md.)

Devlet memurlar� siyasi partiye �ye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, ki�i veya z�mrenin yarar�n� veya zarar�n� hedef tutan bir davran��ta bulunamazlar; g�revlerini yerine getirirlerken dil, �rk, cinsiyet, siyasi d���nce, felsefi inan�, din ve mezhep gibi ay�r�m yapamazlar; hi�bir �ekilde siyasi ve ideolojik ama�l� beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere kat�lamazlar.

Devlet memurlar� her durumda Devletin menfaatlerini korumak mecburiyetindedirler. T�rkiye Cumhuriyeti Anayasas�na ve kanunlar�na ayk�r� olan, memleketin ba��ms�zl���n� ve b�t�nl���n� bozan T�rkiye Cumhuriyetinin g�venli�ini tehlikeye d���ren herhangi bir faaliyette bulunamazlar. Ayn� nitelikte faaliyet g�steren herhangi bir harekete, grupla�maya, te�ekk�le veya derne�e kat�lamazlar, bunlara yard�m edemezler.

DAVRANI� VE ��B�RL���:

Madde 8 - Devlet memurlar�, resmi s�fatlar�n�n gerektirdi�i itibar ve g�vene lay�k olduklar�n� hizmet i�indeki ve d���ndaki davran��lariyle g�stermek zorundad�rlar.

Devlet memurlar�n�n i�birli�i i�inde �al��malar� esast�r.

YURT DI�INDA DAVRANI�:

Madde 9 - Devlet memurlar�ndan s�rekli veya ge�ici g�revle veya yeti�me, inceleme ve ara�t�rma i�in yabanc� memleketlerde bulunanlar Devlet itibar�n� veya g�rev haysiyetini zedeleyici fiil ve davran��larda bulunamazlar.

AM�R DURUMDA OLAN DEVLET MEMURLARININ G�REV VE SORUMLULUKLARI:

Madde 10 - (De�i�ik madde: 12/05/1982 - 2670/3 md.)

Devlet memurlar� amiri olduklar� kurulu� ve hizmet birimlerinde kanun, t�z�k ve y�netmeliklerle belirlenen g�revleri zaman�nda ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yapt�rmaktan, maiyetindeki memurlar�n� yeti�tirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten g�revli sorumludurlar.

Amir, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve e�itlik i�inde davran�r. Amirlik yetkisini kanun, t�z�k ve y�netmeliklerde belirtilen esaslar i�inde kullan�r.

Amir, maiyetindeki memurlara kanunlara ayk�r� emir veremez ve maiyetindeki memurdan hususi bir menfaat temin edecek bir talepte bulunamaz, hediyesini kabul edemez ve bor� alamaz.

DEVLET MEMURLARININ G�REV VE SORUMLULUKLARI:

Madde 11 - (De�i�ik madde: 12/05/1982 - 2670/4 md.)

Devlet memurlar� kanun, t�z�k ve y�netmeliklerde belirtilen esaslara uymakla ve amirler taraf�ndan verilen g�revleri yerine getirmekle y�k�ml� ve g�revlerinin iyi ve do�ru y�r�t�lmesinden amirlerine kar�� sorumludurlar.

Devlet memuru amirinden ald��� emri, Anayasa, kanun, t�z�k ve y�netmelik h�k�mlerine ayk�r� g�r�rse, yerine getirmez ve bu ayk�r�l��� o emri verene bildirir. Amir emrinde �srar eder ve bu emrini yaz� ile yenilerse, memur bu emri yapma�a mecburdur. Ancak emrin yerine getirilmesinden do�acak sorumluluk emri verene aittir.

Konusu su� te�kil eden emir, hi�bir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz.

Acele hallerde kamu d�zeninin ve kamu g�venli�inin korunmas� i�in kanunla g�sterilen istisnalar sakl�d�r.

K���SEL SORUMLULUK VE ZARAR:

Madde 12 - (De�i�ik madde: 12/05/1982 - 2670/5 md.)

Devlet memurlar�, g�revlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen Devlet mal�n� korumak ve her an hizmete haz�r halde bulundurmak i�in gerekli tedbirleri almak zorundad�rlar.

Devlet memurunun kas�t, kusur, ihmal veya tedbirsizli�i sonucu idare zarara u�rat�lm��sa, bu zarar�n ilgili memur taraf�ndan rayi� bedeli �zerinden �denmesi esast�r.

Zararlar�n �dettirilmesinde bu konudaki genel h�k�mler uygulan�r. Ancak fiilin meydana geldi�i tarihte en alt derecenin birinci kademesinde bulunan memurun br�t ayl���n�n yar�s�n� ge�meyen zararlar, kabul etmesi halinde disiplin amiri veya yetkili disiplin kurulu karar�na g�re ilgili memurca �denir.

K���LER�N U�RADIKLARI ZARARLAR:

Madde 13 - (De�i�ik madde: 12/05/1982 - 2670/6 md.)

(De�i�ik f�kra: 06/06/1990 - 3657/1 md.) Ki�iler kamu hukukuna tabi g�revlerle ilgili olarak u�rad�klar� zararlardan dolay� bu g�revleri yerine getiren personel aleyhine de�il, ilgili kurum aleyhine dava a�arlar. Ancak, Devlet dairelerine tevdi veya bu dairelerce tahsil veya muhafaza edilen para ve para h�km�ndeki de�erli ka��tlar�n ilgili personel taraf�ndan zimmete ge�irilmesi halinde, zimmete ge�irilen miktar, cezai takibat sonucu beklenmeden Hazine taraf�ndan hak sahibine �denir. Kurumun, genel h�k�mlere g�re sorumlu personele r�cu hakk� sakl�d�r.

(Ek f�kra: 26/03/2002 - 4748 S.K../3. md.) ��kence ya da zalimane, gayri insani veya haysiyet k�r�c� muamele su�lar� nedeniyle Avrupa �nsan Haklar� Mahkemesince verilen kararlar sonucunda Devlet�e �denen tazminatlardan dolay� sorumlu personele r�cu edilmesi hakk�nda da yukar�daki f�kra h�km� uygulan�r.

12 nci maddeyle bu maddede belirtilen zararlar�n nevi, miktarlar�n�n tespiti, takibi, amirlerin sorumluluklar� ve yap�lacak i�lemlerle ilgili di�er hususlar Ba�bakanl�k�a d�zenlenecek y�netmelikle belirlenir.

MAL B�LD�R�M�:

Madde 14 - Devlet memurlar�, kendileriyle, e�lerine ve velayetleri alt�ndaki �ocuklar�na ait ta��n�r ve ta��nmaz mallar�, alacak ve bor�lar� hakk�nda, �zel kanunda yaz�l� h�k�mler uyar�nca, mal bildirimi verirler.

BASINA B�LG� VEYA DEME� VERME:

Madde 15 - (De�i�ik madde: 12/05/1982 - 2670/7 md.)

Devlet Memurlar�, kamu g�revleri hakk�nda bas�na, haber ajanslar�na veya radyo ve televizyon kurumlar�na bilgi veya deme� veremezler. Bu konuda gerekli bilgi ancak bakan�n yetkili k�laca�� g�revli illerde valiler veya yetkili k�laca�� g�revli taraf�ndan verilebilir.

Askeri hizmet ile ilgili bilgiler �zel kanunlar�n yetkili, k�ld��� personel d���n da hi� bir kimse taraf�ndan a��klanamaz.

RESM� BELGE, ARA� VE GERE�LER�N YETK� VER�LEN MAHALLER DI�INA �IKARILMAMASI VE �ADES�:

Madde 16 - (De�i�ik madde: 12/05/1982 - 2670/8 md.)

Devlet memurlar� g�revleri ile ilgili resmi belge ara� ve gere�leri, yetki verilen mahaller d���na ��karamazlar, hususi i�lerinde kullanamazlar.

Devlet memurlar� g�revleri icab� kendilerine teslim edilen resmi belge, ara� ve gere�leri g�revleri sona erdi�i zaman iade etmek zorundad�rlar. Bu zorunluluk memurun miras��lar�na da �amildir.

B�L�M 3: GENEL HAKLAR

UYGULAMAYI �STEME HAKKI:

Madde 17 - Devlet memurlar�, bu kanun ve bu kanuna dayan�larak yay�nlanan t�z�k ve y�netmeliklere g�re tayin ve tesbit olunup y�r�rl�kte bulunan h�k�mlerin kendileri hakk�nda aynen uygulanmas�n� istemek hakk�na sahiptirler.

G�VENL�K:

Madde 18 - Kanunlarda yaz�l� haller d���nda Devlet memurunun memurlu�una son verilmez, ayl�k ve ba�ka haklar� elinden al�namaz.

EMEKL�L�K:

Madde 19 - Devlet memurlar�n�n, �zel kanununda yaz�l� belirli �artlar i�inde, emeklilik haklar� vard�r.

�EK�LME:

Madde 20 - Devlet memurlar�, bu kanunda belirtilen esaslara g�re memurluktan �ekilebilirler.

M�RACAAT, ��KAYET VE DAVA A�MA:

Madde 21 - ( De�i�ik madde: 12/05/1982 - 2670/9 md.)

Devlet memurlar� kurumlar�yla ilgili resmi ve �ahsi i�lerinden dolay� m�racaat; amirleri veya kurumlar� taraf�ndan kendilerine uygulanan idari eylem ve i�lemlerden dolay� �ikayet ve dava a�ma hakk�na sahiptirler.

M�racaat ve �ikayetler s�z veya yaz� ile en yak�n amirden ba�layarak silsile yolu ile �ikayet edilen amirler atlanarak yap�l�r.

M�racaat ve �ikayetler incelenerek en k�sa zamanda ilgiliye bildirilir. M�racaat ve �ikayetlerle ilgili esas ve usuller Ba�bakanl�k�a haz�rlanacak bir y�netmelikle d�zenlenir.

SEND�KA KURMA:

Madde 22 - (M�lga madde: 23/12/1972 - KHK-2/5 md.; Yeniden d�zenlenen madde: 12/06/1997 - 4275/1 md.)

Devlet memurlar�, Anayasada ve �zel kanununda belirtilen h�k�mler uyar�nca sendikalar ve �st kurulu�lar kurabilir ve bunlara �ye olabilirler.

�Z�N

Madde 23 - Devlet memurlar�, bu kanunda g�sterilen s�re ve �artlarla izin hakk�na sahiptirler.

KOVU�TURMA VE YARGILAMA:

Madde 24 - Devlet memurlar�n�n g�revleri ile ilgili veya g�revleri s�ras�nda i�ledikleri su�lardan dolay� soru�turma ve kovu�turma yap�lmas� ve haklar�nda dava a��lmas� �zel h�k�mlere tabidir.

�SNAT VE �FT�RALARA KAR�I KORUMA:

Madde 25 - Devlet memurlar� hakk�ndaki ihbar ve �ikayetler, garaz veya m�cerret hakaret i�in, uydurma bir su� isnad� suretiyle yap�ld��� ve soru�turma veya yarg�laman�n tabi oldu�u kanuni i�lem sonucunda bu isnat sabit olmad��� takdirde, merkezde bu memurun en b�y�k amiri, illerde valiler, isnatta bulunanlar hakk�nda kamu davas� a��lmas�n� Cumhuriyet Savc�l���ndan isterler.

B�L�M 4: YASAKLAR

TOPLU EYLEM VE HAREKETLERDE BULUNMA YASA�I:

Madde 26 - (De�i�ik madde: 12/05/1982 - 2670/10 md.)

(M�lga f�kra: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.)

Devlet memurlar�n�n kamu hizmetlerini aksatacak �ekilde memurluktan kas�tl� olarak birlikte �ekilmeleri veya g�revlerine gelmemeleri veya g�revlerine gelipte Devlet hizmetlerinin ve i�lerinin yava�lat�lmas� veya aksat�lmas� sonucunu do�uracak eylem ve hareketlerde bulunmalar� yasakt�r.

GREV YASA�I:

Madde 27 - Devlet memurlar�n�n greve karar vermeleri, grev tertiplemeleri, ilan etmeleri, bu yolda propaganda yapmalar� yasakt�r.

Devlet memurlar�, harhangi bir greve veya grev te�ebb�s�ne kat�lamaz, grevi destekliyemez veya te�vik edemezler.

T�CARET VE D��ER KAZAN� GET�R�C� FAAL�YETLERDE BULUNMA YASA�I:

Madde 28 � (De�i�ik: 30/5/1974 - KHK - 12; De�i�tirilerek kabul: 15/5/1975 - 1897/1 md.)

Memurlar T�rk Ticaret Kanununa g�re (Tacir) veya (Esnaf) say�lmalar�n� gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi m�esseselerinde g�rev alamaz, ticari m�messil veya ticari vekil veya kollektif �irketlerde ortak veya komandit �irkette komandite ortak olamazlar. (G�revli olduklar� kurumlar�n i�tiraklerinde kurumlar�n� temsilen alacaklar� g�revler hari�). (Yeniden d�zenleme son c�mle: 2/1/2014-6514/9 md.) Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icras�nda bulunmak �zere ofis, b�ro, muayenehane ve benzeri yerler a�amaz; ger�ek ki�ilere, �zel hukuk t�zel ki�ilerine veya kamu kurumu niteli�indeki meslek kurulu�lar�na ait herhangi bir i� yerinde veya vak�f y�ksek��retim kurumlar�nda �al��amaz.

(De�i�ik ikinci f�kra: 8/8/2011-KHK-650/38 md.; �ptal ikinci f�kra: Anayasa Mahkemesi'nin 18/7/2012 tarihli ve E.: 2011/113 K.: 2012/108 say�l� Karar� ile. Yeniden d�zenleme: 2/1/2014-6514/9 md.) Memurlar�n �yesi olduklar� yap�, kalk�nma ve t�ketim kooperatifleri, kamu kurumu niteli�indeki meslek kurulu�lar� ve kanunla kurulmu� yard�m sand�klar�n�n y�netim, denetim ve disiplin kurullar� �yelikleri ile �zel kanunlarda belirtilen g�revler bu yasaklaman�n d���ndad�r.

E�leri, re�it olmayan veya mahcur olan �ocuklar�, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 15 g�n i�inde ba�l� olduklar� kuruma bildirmekle y�k�ml�d�rler,

HED�YE ALMA, MENFAAT SA�LAMA YASA�I:

Madde 29 - Devlet memurlar�n�n do�rudan do�ruya veya arac� eliyle hediye istemeleri ve g�revleri s�ras�nda olmasa dahi menfaat sa�lama amac� ile hediye kabul etmeleri veya i� sahiplerinden bor� para istemeleri ve almalar� yasakt�r.

(Ek f�kra: 25/05/2004 - 5176 S.K./9.mad) Kamu G�revlileri Etik Kurulu, hediye alma yasa��n�n kapsam�n� belirlemeye ve en az genel m�d�r veya e�iti seviyedeki �st d�zey kamu g�revlilerince al�nan hediyelerin listesini gerekti�inde her takvim y�l� sonunda bu g�revlilerden istemeye yetkilidir.

DENET�M�NDEK� TE�EBB�STEN MENFAAT SA�LAMA YASA�I:

Madde 30 - Devlet memurunun, denetimi alt�nda bulunan veya kendi g�revi veya mensup oldu�u kurum ile ilgisi olan bir te�ebb�sten, do�rudan do�ruya veya arac� eliyle her ne ad alt�nda olursa olsun bir menfaat sa�lamas� yasakt�r.

G�ZL� B�LG�LER� A�IKLAMA YASA�I:

Madde 31 - (De�i�ik madde: 12/05/1982 - 2670/11 md.)

Devlet memurlar�n�n kamu hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri g�revlerinden ayr�lm�� bile olsalar, yetkili bakan�n yaz�l� izni olmad�k�a a��klamalar� yasakt�r.

KISIM - II: SINIFLANDIRMA

SINIF:

Madde 32 - (M�lga madde: 30/05/1974 - KHK-12/7 md.; Aynen kabul: 15/05/1975-1897/7 md.)

KADROLARIN TESP�T�:

Madde 33 - (De�i�ik madde: 30/05/1974 - KHK-12; De�i�tirilerek kabul: 15/05/1975-1897/1 md.)

Kadrosuz memur �al��t�r�lamaz.

Genel ve Katma B�t�eli kurulu�larla bunlara ba�l� d�ner sermayeli kurulu�lar; kanunlarla kurulan fonlar, kefalet sand�klar� ve Beden Terbiyesi B�lge M�d�rl�klerinde memur deyimine giren ki�ilere g�rd�r�len hizmetlerin gerektirdi�i g�revler i�in tespit olunan kadrolar Genel Kadro Kanununda g�sterilir. Milli G�venli�e ili�kin kadrolardan gizli kalmas� gerekenler hakk�nda bu h�k�m uygulanmaz.

�l �zel idareleri ve belediyeler ile bunlar�n kurduklar� birliklerin kadrolar� yetkili organlar�nca haz�rlanarak ��i�leri Bakanl���n�n onay� ile tamamlan�r.

Yukar�daki f�krada s�z� edilen kadrolar�n kald�r�lmas� veya bu kadrolarda yap�lacak de�i�iklikler de ayn� usule tabidir.

KADROLARIN HAZIRLANMASI:

Madde 34 - (De�i�ik madde: 31/07/1970 - 1327/7 md.)

Devlet memurlar� i�in kurumlar�nca teklif edilen kadrolar Maliye Bakanl���, Devlet Personel Ba�kanl��� ve ilgili kurumca birlikte haz�rlan�r.

1, 2, 3, ve 4 �nc� derecede kadro ihdas edilebilmesi i�in ayr�ca Maliye Bakanl��� ile Devlet Personel Ba�kanl���n�n g�r���ne dayan�larak Bakanlar Kurulu karar� al�nmas� �artt�r. (Milli G�venli�e ili�kin kadrolar dairesince haz�rlan�r ve �zel kanununda yaz�l� �ekle uygun olarak onan�r.)

KADRO CETVELLER�:

Madde 35 - (De�i�ik madde: 31/07/1970 - 1327/8 md.)

33 ve 34 �nc� maddeler uyar�nca haz�rlanan kadro cetvellerinde:Her kurum i�in gerekli kadrolar�n s�n�f�, derecesi, unvan� ve adedi g�sterilir.

TES�S ED�LEN SINIFLAR:

Madde 36 - (De�i�ik madde: 30/05/1974 - KHK-12; De�i�tirilerek kabul: 15/05/1975 - 1897/1 md.)

Bu Kanuna tabi kurumlarda �al��t�r�lan memurlar�n s�n�flar� a�a��da g�sterilmi�tir.

I - GENEL �DARE H�ZMETLER� SINIFI:

Bu Kanunun kapsam�na dahil kurumlarda y�netim, icra, b�ro ve benzeri hizmetleri g�ren ve bu Kanunla tespit edilen di�er s�n�flara girmeyen memurlar Genel idare Hizmetleri s�n�f�n� te�kil eder.

II - TEKN�K H�ZMETLER SINIFI:

Bu Kanunun kapsam�na giren kurumlarda meslekleriyle ilgili g�revleri fiilen ifa eden ve meri h�k�mlere g�re y�ksek m�hendis, m�hendis, y�ksek mimar, mimar, jeolog, hidrojeolog, hidrolog, jeofizik�i, fizik�i, kimyager, matematik�i, istatik�i, y�neylemci (Hareket ara�t�rmac�s�), matematiksel iktisat��, ekonomici ve benzeri ile teknik ��retmen okullar�ndan mezun olup da, ��retmenlik mesle�i d���nda teknik hizmetlerde �al��anlar, Mimarl�k ve M�hendislik Fak�ltesi veya b�l�mlerinden mezun �ehir planc�s�, y�ksek �ehir planc�s�, y�ksek B�lge Planc�s�, 3437 ve 09/05/1969 tarih 1177 say�l� Kanunlara g�re t�t�n eksperi yeti�tirilenler ile m�skirat ve �ay eksperleri, (Ek:24/7/2013 tarihli ve 28717 say�l� Resmi Gazete'de yay�mland�) programc�, ��z�mleyici, fen memuru, y�ksek tekniker, tekniker teknisyen ve emsali teknik unvanlara sahip olup, en az orta derecede mesleki tahsil g�rm�� bulunanlar, Teknik Hizmetler s�n�f�n� te�kil eder.

III - SA�LIK H�ZMETLER� VE YARDIMCI SA�LIK H�ZMETLER� SINIFI:

Bu s�n�f, sa�l�k hizmetlerinde (Hayvan sa�l��� dahil) mesleki e�itim g�rerek yeti�mi� olan tabip, di� tabibi, eczac�, veteriner hekim gibi memurlar ile bu hizmet sahas�nda �al��an y�ksek ��renim g�rm�� fizikoterapist, t�p teknolo�u, ebe, hem�ire, sa�l�k memuru, sosyal hizmetler m�tehass�s�, biyolog, pisikolog, diyet�i, sa�l�k m�hendisi, sa�l�k fizik�isi, sa�l�k idarecisi ile ebe ve hem�ire, hem�ire yard�mc�s�, (Fizik tedavi, laboratuvar, eczac�, di� anestezi, r�ntgen teknisyenleri ve yard�mc�lar�, �evre sa�l��� ve toplum sa�l��� teknisyeni dahil) sa�l�k sava� memuru, hayvan sa�l�k memuru ve benzeri sa�l�k personelini kapsar.

(Ek paragraf: 10/07/2003 - 4924 S.K./11. md.) Bu s�n�fa dahil personel taraf�ndan yerine getirilmesi gereken hizmetler, l�zumu halinde bedeli d�ner sermaye gelirlerinden �denmek kayd�yla, Bakanl�k�a tespit edilecek esas ve usullere g�re hizmet sat�n al�nmas� yoluyla g�rd�r�lebilir.

IV - E��T�M VE ��RET�M H�ZMETLER� SINIFI:

Bu s�n�f, bu Kanun kapsam�na giren kurumlarda e�itim ve ��retim vazifesiyle g�revlendirilen ��retmenleri kapsar. *5*

V - AVUKATLIK H�ZMETLER� SINIFI:

Avukatl�k hizmetleri s�n�f�, �zel kanunlar�na g�re avukatl�k ruhsat�na sahip, baroya kay�tl� ve kurumlar�n� yarg� mercilerinde temsil yetkisini haiz olan memurlar� kapsar.

VI- D�N H�ZMETLER� SINIFI:

Din hizmetleri s�n�f�, �zel kanunlar�na g�re �e�itli derecelerde dini e�itim g�rm�� olan ve dini g�rev yapan memurlar� kapsar.

VII - EMN�YET H�ZMETLER� SINIFI:

Bu s�n�f, �zel kanunlar�na g�re ( Ek ibare: 08/05/2007 - 5757 S.K/md.3) �ar�� ve mahalle bek�isi, polis, komiser muavini, komiser, ba�komiser emniyet m�fetti�i, polis m�fetti�i, emniyet amiri ve emniyet m�d�r� ve emniyet m�d�r� s�fat�n� kazanm�� emniyet mensubu memurlar� kapsar.

VIII - YARDIMCI H�ZMETLER SINIFI:

Yard�mc� hizmetler s�n�f�, kurumlarda her t�rl� yaz� ve dosya da��tmak ve toplamak, m�racaat sahiplerini kar��lamak ve yol g�stermek; hizmet yerlerini temizleme, ayd�nlatma ve �s�tma i�lerinde �al��mak veya basit iklim rasatlar�n� yapmak; ila�lama yapmak veya yapt�rmak veya tedavi kurumlar�nda hastalar�n ve hastanelerin temizli�i ve basit bak�m� ile ilgili hizmetleri yapmak veya kurumlarda *3* koruma ve muhafaza hizmetleri gibi anahizmetlere yard�mc� mahiyetteki g�revlerde her kurumun �zel b�nyesine g�re ve yine bu mahiyette olmak �zere ihdas�na l�zum g�rd��� yard�mc� hizmetleri ifa ile g�revli bulunanlardan 4 �nc� maddenin (D) bendinde tan�mlananlar�n d���nda kalanlar� kapsar.

(Ek: 28/03/1988 - KHK - 318/1 md.) Bu s�n�fa dahil personel taraf�ndan yerine getirilmesi gereken hizmetlerden hizmet yerlerinin ve tedavi kurumlar�n�n temizlenmesi, tesisat�n bak�m ve i�letilmesi ve benzeri

nitelikteki hizmetlerin ���nc� �ah�slara ihale yoluyla g�rd�r�lmesi m�mk�nd�r.

(Ek f�kra:18/05/1994 - KHK - 527/1 md.; M�lga f�kra: 28/02/1995 - 4081/3 md. )

IX - M�LK� �DARE AM�RL��� H�ZMETLER� SINIFI:

Bu s�n�f, valiler ve kaymakamlar ile bu s�fatlar� kazanm�� olup ��i�leri Bakanl��� merkez ve iller kurulu�unda �al��anlar� ve maiyet memurlar�n� kapsar.

X - M�LL� �ST�HBARAT H�ZMETLER� SINIFI:

Bu s�n�f, Milli �stihbarat Te�kilat� kadrolar�nda veya bu te�kilat emrinde �al��t�r�lanlardan �zel kanunlar�nda g�sterilen veya Ba�bakanl�k�a tespit edilen g�revleri ifa edenleri kapsar.

ORTAK H�K�MLER

A) S�n�flar�n ��renim durumlar�na g�re giri� ve y�kselebilecek derece ve kademeleri a�a��da g�sterilmi�tir.

Giri� Y�kselinebilecek

��renim durumu Derece Kademe Derece Kademe

�lkokulu bitirenler 15 1 7 Son

Ortaokulu bitirenler 14 2 5 Son

Ortaokul dengi mesleki veya teknik ��renimi bitirenler 14 3 5 Son.

Ortaokul �st� 1 y�l mesleki veya teknik ��renimi bitirenler 13 1 4 Son

Ortaokul �st� 2 y�l mesleki veya teknik ��renimi bitirenler 13 2 4 Son

Liseyi bitirenler 13 3 3 Son

Lise dengi mesleki veya teknik ��renimi bitirenler 12 2 3 Son

Lise veya dengi okullar �st� 1 y�ll�k mesleki veya teknik ��renimi bitirenler 11 1 2 Son

Lise veya dengi okullar �st� 2 y�l veya Ortaokul �st� en az 5 y�ll�k mesleki

veya teknik ��renimi bitirenler 10 1 2 Son

Lise veya dengi okullar �st� 3 y�l teknik veya mesleki ��renimi bitirenler 10 2 2 Son

2 y�l s�reli y�ksek ��renimi bitirenler 10 2 1 Son

3 y�l s�reli y�ksek ��renimi bitirenler 10 3 1 Son

4 y�l s�reli y�ksek ��renimi bitirenler 9 1 1 Son

5 y�l s�reli y�ksek ��renimi bitirenler 9 2 1 Son

6 y�l s�reli y�ksek ��renimi bitirenler 9 3 1 Son

1 - Avukatl�k staj�n� a��kta iken yapanlara iki, memuriyette iken yapanlara bir kademe ilerlemesi uygulan�r.

2 - D�rt y�l s�reli y�ksek ��renimi bitirenlerden y�ksek m�hendis, m�hendis, y�ksek mimar, mimar s�fat�n� alm�� olanlar ile bunlardan ��retmenlik hizmetinde �al��anlar, Erkek Teknik Y�ksek ��retmen Okulu, Erkek Teknik ��retmen Okulu ve Devlet Tatbiki G�zel Sanatlar Y�ksek Okulu mezunlar�, �stanbul Devlet G�zel Sanatlar Akademisi ile uygulamal� End�stri Sanatlar� Y�ksek Okulu mezunlar�, Teknik E�itim Fak�ltesi (Y�ksek Teknik ��retmen Okulu ve G�zel Sanatlar Fak�ltesi, �stanbul Devlet Tatbiki G�zel Sanatlar Y�ksek Okulu) mezunlar�, ��renimlerine g�re tesbit edilen giri� derece ve kademelerine bir derece,

3 - Be� y�l ve daha fazla s�reli y�ksek ��renimini bitirenlerden y�ksek m�hendis, m�hendis, y�ksek mimar, mimar s�fat�n� alm�� olanlar ile bunlardan e�itim ve ��retim hizmetinde �al��anlar ��renimlerine g�re tespit edilen giri� derece ve kademelerine bir derece,

4 - Teknik hizmetler s�n�f�nda g�rev almak �artiyle jeolog, jeofizik�i, hidrojeolog, hidrolog, jeomorflog, kimyager, fizik�i, matematik�i, istatik�i, y�neylemci (harekat ara�t�rmac�s�), matematiksel iktisat�� (Ekonometrici), Erkek Teknik ��retmen Okulu mezunlar�, fen memurlar�, teknikerler ve y�ksek teknikerler, t�t�n ve m�skirat eksperleri, tar�m alet ve makineleri Uzmanl�k Y�ksek Okulu mezunlar� ile benzeri fen bilimleri ve teknik bilimler lisansiyerleri, Mimarl�k ve M�hendislik Fak�ltesi veya b�l�mlerinden mezun olan �ehir planc�s�, y�ksek �ehir planc�s�, y�ksek b�lge planc�s�. Gazi �niversitesi Mesleki E�itim Fak�ltesi Teknoloji B�l�m� �� ve Teknik Anabilim Dal� mezunlar�, Ankara �niversitesi Ziraat Fak�ltesi Ev Ekonomisi Y�ksek Okulu mezunlar� �niversitelerin arkeoloji ve sanat tarihi b�l�mlerinin prehistorya, protohistorya ve �nasya arkeolojisi, klasik arkeoloji anabilim dallar�ndan mezun olanlar ��renimlerine g�re tespit edilen giri� derece ve kademelerine bir derece,

5 - D�rt y�l ve daha fazla s�reli y�ksek ��renim g�renlerden tabip, di� tabibi, veteriner hekim, eczac� ile benzeri sa�l�k bilimleri lisansiyerleri (Hayvan sa�l��� dahil) Biyolog unvan�na sahip akademik personel giri� derece ve kademelerine bir derece eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete al�n�rlar.

6 - a) Lise ve dengi okul mezunu olup, �zel kanunlar� gere�ince s�nava tabi tutularak orta dereceli okul ��retmenli�i ehliyetini alanlar ve *5* (De�i�ik ibare: 13/06/2010-5984 S.K/mad.4) e�itim m�fetti�li�i unvan�n� kazananlar, mesleki ve teknik ��retim okullar� meslek, atelye veya kurs ��retmenli�inde g�revlendirilenler ile �zel kanunlar�na ya da �zel kanunlar�n verdi�i izne dayan�larak orta dereceli okul ��retmenli�ine atananlar 11 inci derecenin birinci kademesinden hizmete al�n�rlar.

b) Ortaokul ve dengi, lise ve dengi okullar�n, normal ��renim s�resinden fazla olmas� halinde, ba�ar�l� her ��renim y�l� i�in bir kademe ilerlemesi uygulan�r. Bunlardan teknik ��retim okullar� mezunlar�na, meslekleri ile ilgili g�revlerde �al��malar� halinde ayr�ca bir kademe ilerlemesi daha verilir.

7 - a) Kurumlar�nca a��lan ve bir k�s�m g�revlere atanmada kanuni nitelik olarak �art ko�ulan kurslar�, memurlu�a girmeden �nce ba�ar� ile bitirenler hakk�nda bu meslekleri ile ilgili g�revlerde �al��m�� olmak ve 3 kademeyi ge�memek �artiyle, bu kurslarda ge�irdikleri ba�ar�l� s�relerin her y�l� i�in bir kademe ilerlemesi uygulan�r.

b) Diyanet ��leri Ba�kanl��� kurulu�unda halen g�revli bulunanlarla yeniden g�reve atanacaklardan haf�z olduklar� Diyanet ��leri Ba�kanl���nca tespit edilecek bir y�netmelik uyar�nca belirlenenlere bir derece y�kselmesi verilir. (Lisans �st� e�itim sebebiyle verilen derece ve kademe ilerlemesi bu f�kra gere�ince verilen derece ilerlemesiyle birlikte uygulanamaz.)

8 - a) Emniyet hizmetleri s�n�f�na girenlerden:

�lkokul, ortaokul ve dengi okullar� bitirenler; ilkokul ve ortaokulu bitirenlerin giri� derecelerine iki derece,

Lise ve dengi okullar� bitirenler, liseyi bitirenler i�in tespit edilen giri� derece ve kademesine bir derece bir kademe,

Y�ksek ��renimi bitirenler ayn� y�ksek ��renimi bitirenler i�in tespit edilen giri� derece ve kademesine bir derece.

b) Genel �dare Hizmetleri s�n�f�na girenlerden Orman Muhafaza Memuru ve Ba�memuru ile G�mr�k muhafaza memur ve amirlerine ilkokul ve ortaokul ve lise ��renimleri i�in bu kanunda tespit edilen giri� derece ve kademelerine bir derece,

c) Mesleki ��renim veya kurs g�rmek ve �zel yar��ma s�nav�n� ba�armak suretiyle atanacak Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Tutanak M�d�rl��� stenograflar�na ��renim giri� derece ve kademelerine bir derece,

�lave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete al�n�rlar.

9 - Memurlu�a girmeden �nce veya memuriyetleri s�ras�nda y�ksek ��renim �st� master derecesi alm�� olanlarla y�ksek ��renim kurumlar�nda en az bir y�l ilave ��renim yaparak lisans �st� ihtisas sertifikas� alanlara bir kademe ilerlemesi, t�pta uzmanl�k belgesi alanlara, meslekleri ile ilgili ��renim dallar�nda doktora yapanlara bir derece y�kselmesi uygulan�r.

Master derecesini al�p bir kademe ilerlemesinden yararlanan memura, mesle�i ile ilgili ��renim dal�nda doktora yapt��� takdirde iki kademe ilerlemesi uygulan�r.

10 - Doktora �st� �niversite do�entli�i unvan�n� �niversitede g�revli iken kazananlara bir derece, di�er memuriyetlerde iken bu unvan� kazananlara iki kademe ilerlemesi uygulan�r.

11 - (De�i�ik: 29/11/1984 - KHK - 243/1 md.) Mesle�e �zel yar��ma s�nav�na tabi tutulmak suretiyle al�nan; Ba�bakanl�k, Bakanl�k, M�ste�arl�k ve ba��ms�z genel m�d�rl�kler m�fetti� yard�mc�lar� ile ba�l� m�fetti� yard�mc�lar� ve Diyanet ��leri Ba�kanl��� m�fetti� yard�mc�lar�, Sosyal G�venlik Kurumu M�fetti� Yard�mc�lar�, (�) , Ba�bakanl�k Uzman Yard�mc�lar�, Adalet Uzman Yard�mc�lar�, D��i�leri Uzman Yard�mc�lar�, ��i�leri Uzman Yard�mc�lar�, Mill� Savunma Uzman Yard�mc�lar�, Y�ksek��retim Kurulu Uzman Yard�mc�lar�, �zelle�tirme �daresi Ba�kanl��� Uzman Yard�mc�lar�, Vak�f Uzman Yard�mc�lar�, Tapu ve Kadastro Uzman Yard�mc�lar�, (�) ; Devlet Personel Ba�kanl��� Devlet Personel Uzman Yard�mc�lar�; Afet ve Acil Durum Y�netimi Uzman Yard�mc�lar�; Ba�bakanl�k Y�ksek Denetleme Kurulu Uzman Yard�mc�lar�; Hazine M�ste�arl��� Bankalar Yeminli Murak�p Yard�mc�lar�, Stajyer Hazine Kontrol�rleri, Maiyet memurlar�; D��i�leri Bakanl��� meslek memurlar� konsolosluk ve ihtisas memurlar� ; Maliye Bakanl��� Vergi M�fetti� Yard�mc�lar�, Sigorta Denetleme Uzman Yard�mc�lar� ve Akt�er Yard�mc�lar�, Bakanl�klar merkez kurulu�u stajyer kontrol�rleri, ��i�leri Bakanl��� Dernekler Denet�i Yard�mc�lar�, (De�i�ik: 27/6/1989 - KHK - 375/4 md.) (�) , (�),(�) , Marka Uzman Yard�mc�lar�, Patent Uzman Yard�mc�lar�, (�) , (...) (1) (�) , (�) (�) , (�), (�), (�), (�) , Sosyal G�venlik Uzman Yard�mc�lar�, �al��ma Uzman Yard�mc�lar� ve Sosyal G�venlik E�itim Uzman Yard�mc�lar�, Yurt D��� ���i Hizmetleri Uzman Yard�mc�lar�, �� Sa�l��� ve G�venlik Uzman Yard�mc�lar�, �al��ma ve Sosyal G�venlik E�itim Uzman Yard�mc�lar�, K�lt�r ve Turizm Uzman Yard�mc�lar�, Yazma Eser Uzman Yard�mc�lar�, Ula�t�rma ve Haberle�me Uzman Yard�mc�lar�, Havac�l�k ve Uzay Teknolojileri Uzman Yard�mc�lar�, Denizcilik Uzman Yard�mc�lar�, (�), (�) ,T�KA Uzman Yard�mc�lar�, (�) , (�),Maliye Uzman Yard�mc�lar�, Devlet Gelir Uzman Yard�mc�lar�, Defterdarl�k Uzman Yard�mc�lar�, Vergi �stihbarat Uzman Yard�mc�lar�, Gelir uzman Yard�mc�lar�, Mali Hizmetler Uzman Yard�mc�lar�, (�), Bakanl�k ve ba�l� kurulu�lar�n A.B. Uzman Yard�mc�lar�, Hazine Uzman Yard�mc�lar�, D�� Ticaret Uzman Yard�mc�lar�, Diyanet ��leri Uzman Yard�mc�lar�, Din ��leri Y�ksek Kurulu Uzman Yard�mc�lar�, Avrupa Birli�i ��leri Uzman Yard�mc�lar�, Yurtd��� T�rkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yard�mc�lar�, �l�me, Se�me ve Yerle�tirme Merkezi Uzman Yard�mc�lar�, T�rkiye �statistik Kurumu Uzman Yard�mc�lar�, �l E�itim Denetmen Yard�mc�lar� ile ��i�leri Bakanl��� Planlama Uzman Yard�mc�lar�, �stihdam Uzman Yard�mc�lar�, �l �stihdam Uzman Yard�mc�lar�, Kalk�nma Bakanl��� Planlama Uzman Yard�mc�lar�, �evre ve �ehircilik Uzman Yard�mc�lar�, Orman ve Su ��leri Uzman Yard�mc�lar�, Meteoroloji Uzman Yard�mc�lar�, Sanayi ve Teknoloji Uzman Yard�mc�lar�, G�mr�k ve Ticaret Uzman Yard�mc�lar�, Gen�lik ve Spor Uzman Yard�mc�lar�, G�da, Tar�m ve Hayvanc�l�k Uzman Yard�mc�lar�, Aile ve Sosyal Politikalar Uzman Yard�mc�lar�, �nsan Haklar� Uzman Yard�mc�lar�, Savunma Sanayii Uzman Yard�mc�lar�, Bas�n ve Enformasyon Uzman Yard�mc�lar�, Y�ksek Kurum Uzman Yard�mc�lar�, Kamu Denet�ili�i Uzman Yard�mc�lar�, Aile ve Sosyal Politikalar Denet�i Yard�mc�lar�, �r�n Denetmen Yard�mc�lar�, Sosyal G�venlik Denetmen Yard�mc�lar�, Mill� E�itim Uzman Yard�mc�lar� ve Mill� E�itim Denet�i Yard�mc�lar�, Sa�l�k Uzman Yard�mc�lar� ve Sa�l�k Denet�i Yard�mc�lar�, Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yard�mc�lar�, G�� Uzman Yard�mc�lar�, �l G�� Uzman Yard�mc�lar� ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Denet�i Yard�mc�lar�, G�mr�k ve Ticaret Denetmen Yard�mc�lar�, Belediye M�fetti� Yard�mc�lar�, Milli Savunma Bakanl��� Akaryak�t �kmal ve NATO POL Tesisleri ��letme Ba�kanl��� M�fetti� Yard�mc�lar�n�n �zel yeterlik s�nav� y�netmeliklerine g�re yap�lacak yeterlik s�navlar�nda ba�ar� g�stererek M�fetti�li�e, Kaymakaml��a, (�) , Ba�bakanl�k Uzmanl���na, Adalet Uzmanl���na, D��i�leri Uzmanl���na, ��i�leri Uzmanl���na, Mill� Savunma Uzmanl���na, Y�ksek��retim Kurulu Uzmanl���na, �zelle�tirme �daresi Ba�kanl��� Uzmanl���na, Vak�f Uzmanl���na, Tapu ve Kadastro Uzmanl���na, (�) , Devlet Personel Uzmanl���na, Afet ve Acil Durum Y�netimi Uzmanl���na, Bankalar Yeminli Murak�pl���na, Vergi M�fetti�li�ine, Sigorta Denetleme Uzmanl���na ve Akt�erli�ine, Kontrol�rl��e, ��i�leri Bakanl��� Dernekler Denet�ili�ine,(11) (�),(�),(�), Marka Uzmanl���na, Patent Uzmanl���na, (�), (�), (�) (�) , (�), (�), (�), (�) , Sosyal G�venlik Uzmanl���na, �al��ma Uzmanl���na, Yurt D��� ���i Hizmetleri Uzmanl���na, �� Sa�l��� ve G�venli�i Uzmanl���na, �al��ma ve Sosyal G�venlik E�itim Uzmanl���na, K�lt�r ve Turizm Uzmanl���na, Yazma Eser Uzmanl���na, Ula�t�rma ve Haberle�me Uzmanl���na, Havac�l�k ve Uzay Teknolojileri Uzmanl���na, Denizcilik Uzmanl���na, (�), (�) , T�KA Uzmanl���na, (�), Devlet Gelir Uzmanl���na, (�) Maliye Uzmanl���na, Gelir Uzmanl���na, Mali Hizmetler Uzmanl���na, Defterdarl�k Uzmanl���na , Vergi �stihbarat Uzmanl���na, (�), bakanl�k ve ba�l� kurulu�lar�n A.B. Uzmanl���na, Hazine Uzmanl���na, D�� Ticaret Uzmanl���na, Diyanet ��leri Uzmanl���na, Din ��leri Y�ksek Kurulu Uzmanl���na, Avrupa Birli�i ��leri Uzmanl���na, Yurtd��� T�rkler ve Akraba Topluluklar Uzmanl���na, �l�me, Se�me ve Yerle�tirme Merkezi Uzmanl���na, T�rkiye �statistik Kurumu Uzmanl���na, �l E�itim Denetmenli�ine, ��i�leri Bakanl��� Planlama Uzmanl���na, �stihdam Uzmanl���na, �l �stihdam Uzmanl���na, Kalk�nma Bakanl��� Planlama Uzmanl���na, �evre ve �ehircilik Uzmanl���na, Orman ve Su ��leri Uzmanl���na, Meteoroloji Uzmanl���na, Sanayi ve Teknoloji Uzmanl���na, G�mr�k ve Ticaret Uzmanl���na, Gen�lik ve Spor Uzmanl���na, G�da, Tar�m ve Hayvanc�l�k Uzmanl���na, Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanl���na, �nsan Haklar� Uzmanl���na, Savunma Sanayii Uzmanl���na, Bas�n ve Enformasyon Uzmanl���na, Y�ksek Kurum Uzmanl���na, Kamu Denet�ili�i Uzmanl���na, Aile ve Sosyal Politikalar Denet�ili�ine, �r�n Denetmenli�ine, Sosyal G�venlik Denetmenli�ine, Mill� E�itim Uzmanl���na ve Mill� E�itim Denet�ili�ine, Sa�l�k Uzmanl���na ve Sa�l�k Denet�ili�ine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanl���na, G�� Uzmanl���na, �l G�� Uzmanl���na ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Denet�ili�ine, G�mr�k ve Ticaret Denetmenli�ine(...) D��i�leri Bakanl��� meslek memurlu�u ile konsolosluk ve ihtisas memurlu�unda ise D��i�leri Bakanl���nca s�navla girilmesi �art ko�ulan bir dereceye atanmalar� s�ras�nda ve bir defaya mahsus olmak �zere haklar�nda ayr�ca bir derece y�kselmesi uygulan�r.

12 - a) Memuriyete girmeden �nce veya memurluklar� s�ras�nda ortaokul ve dengi veya lise ve dengi ��renim �zerine hizmet i�i e�itim say�lmayan ve ��renim s�releri en az aral�ks�z 1 veya 2 ��renim y�l� olan ve kurumlar�nca a��lan mesleki kurslar� bitirenler hakk�nda; 1 y�ll�k ��renim i�in 1 kademe, 2 y�ldan az olmayan ��renim i�in 1 derece y�kselmesi uygulan�r.

b) Lise ve dengi okullar� bitirdikten sonra memurluklar� s�ras�nda Milli E�itim Bakanl���nca belli edilen ve kurumlar�nca d�zenlenen bir y�l s�reli mesleki hizmet i�i e�itim kurslar�n� tamamlayanlar�n bulunduklar� derece ve kademelere bir kademe ilave edilir.

c) Memuriyetleri s�ras�nda T�rkiye ve Ortado�u Amme �daresi Enstit�s�n� bitirenlere her ba�ar�l� ��renim y�l� i�in ��renim s�releri kadar (2 y�l� ge�memek �artiyle) her y�l i�in bir kademe ilerlemesi uygulan�r.

d) (�ptal bend: Anayasa Mah. 16/04/2003 tarih ve E.2003/22, K.2003/34 say�l� Karar� ile;Yeniden d�zenlenen bend:17/09/2004 - 5234 S.K./1.mad) *1* Memuriyette iken veya memuriyetten ayr�larak (87 nci maddeye t�bi kurumlarda �al��anlar dahil) �st ��renimi bitirenler, ayn� �st ��renimi tahsile ara vermeden ba�layan ve normal s�resi i�inde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ula�t�klar� derece ve kademeyi a�mamak kayd�yla, bitirdikleri �st ��renimin giri� derece ve kademesine memuriyette ge�irdikleri ba�ar�l� hizmet s�relerinin tamam� her y�l bir kademe, her �� y�l bir derece hesab�yla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye y�kseltilirler.

B) ��renim durumlar� itibariyle (A) bendinde g�sterilen y�kselinebilecek derece ve kademelerden farkl� olanlar a�a��da g�sterilmi�tir.

1 - Lise ve lise dengi mesleki veya teknik ��retim g�renlerden, ��renim eksikli�ini giderecek hizmet i�i e�itimden ge�erek, Devlet Personel Dairesi taraf�ndan haz�rlanacak y�netmelikte belirlenecek esaslara g�re yap�lacak �zel y�kselme s�navlar�nda ba�ar� g�sterenler 1 inci derecenin son kademesine kadar y�kselebilirler.

2 - (A) bendinin 12 nci f�kras�n�n (a) ��kk�nda g�sterilenler 3 �nc� derecenin son kademesine kadar y�kselebilirler.

3- (De�i�ik alt bent: 23/12/1988-KHK-351/3 md.) Emniyet Hizmetleri S�n�f� mensuplar�ndan:

a) Emniyet m�d�rleri ve bu s�fat� ta��makta olan emniyet te�kilat� mensuplar� ile ba�komiser ve emniyet amirleri d���nda kalanlar 3 �nc� derecenin son kademesine,

b) Ba�komiser ile emniyet amirleri 2 nci derecenin son kademesine,

c) (Ek: 22.05.2012 - 6318 S.K./43. md.) Yukar�da say�lanlardan y�ksek��renimli olanlar 1 inci derecenin son kademesine,

d) Emniyet m�d�rleri ve bu s�fat� ta��makta olan emniyet te�kilat� mensuplar� 1 inci derecenin son kademesine,

kadar y�kselebilirler.

C) 1 - Teknik hizmetler s�n�f�na girenlerden memurlu�a girmeden �nce yurt i�inde veya yurt d���nda mesleklerini serbest olarak veya resmi veya �zel m�esseselerde ifa edenlerle memuriyetten ayr�ld�ktan sonra bu i�lerde �al��arak yeniden memuriyete girmek isteyenlerin teknik hizmetlerde ge�en s�resinden bu kanun ve bu kanunun 87 nci maddesinde s�z� edilen kurumlarda ge�en s�renin tamam� ve geri kalan s�renin 3/4 � toplam� memuriyette ge�mi� say�larak bu s�reler her y�l� bir kademe ilerlemesi ve her �� y�l i�in bir derece y�kselmesi verilmek suretiyle de�erlendirilir.

2 - Sa�l�k hizmetleri ve yard�mc� sa�l�k hizmetleri s�n�f�na girenlerden memurlu�a girmeden �nce yurt i�inde veya yurt d���nda mesleklerini serbest olarak veya resmi veya �zel kurumlarda yapanlarla, memurluktan ayr�ld�ktan sonra bu i�lerde �al��arak yeniden memurlu�a girmek isteyenlerin sa�l�k hizmetlerinde ge�en s�resinden, bu kanun ve bu kanunun 87 nci maddesinde s�z� edilen kurumlarda ge�en s�releri ile 196 nc� maddede belirtilen �ekilde tespit edilecek mahrumiyet b�lgelerinde en az 3 y�l �al��anlar�n veya �al��acak olanlar�n s�relerinin tamam� ve geri kalan s�relerinin 3/4 � toplam� memurlukta ge�mi� say�larak bu s�relerin her y�l� i�in bir kademe ilerlemesi ve her �� y�l� i�in bir derece y�kselmesi verilmek suretiyle de�erlendirilir.

3 - Avukatl�k hizmetleri s�n�f�na girenlerin memuriyete girmeden �nce veya memurluktan ayr�larak (�ptal: Anayasa Mahkemesi'nin 27/3/2014 tarihli ve E.: 2013/101, K.: 2014/63 say�l� Karar�) (...) avukatl�kla ge�irdikleri s�relerin 3/4 � memuriyette ge�mi� say�larak, bu s�relerin her y�l� bir kademe ilerlemesine ve her �� y�l� bir derece y�kselmesine esas olacak �ekilde de�erlendirilir.

4 - Bas�n Kartlar� Y�netmeli�ine g�re, bas�n kart�na sahip olmak suretiyle gazetecilik yaparak memurlu�a girenlerin; meslekleriyle ilgili g�revlerde istihdam edilmeleri �artiyle, fiilen gazetecilik yaparak ge�irdikleri s�renin 3/4 � fiilen memuriyette ge�mi� say�larak, bu s�renin her y�l� bir kademe ilerlemesi ve her �� y�l� bir derece y�kselmesi verilmek suretiyle de�erlendirilir.

5 - �zel okullarda ��retmenlik veya y�neticilik yapt�ktan sonra Milli E�itim Bakanl��� emrinde memuriyet kabul edenlerin �zel okullarda ge�en hizmet s�relerinin 2/3 �n�n her y�l� bir kademe ilerlemesine ve her �� y�l� bir derece y�kselmesine esas olacak �ekilde de�erlendirilir.

Yukar�daki f�kralara g�re, de�erlendirilecek hizmet s�resinden sadece �zel sekt�rde ge�en s�re 12 y�l� ge�emez.

Ancak, T. C. Emekli Sand��� ve Sosyal Sigortalar kanunlar�na tabi g�revlerde bulunmu� olanlar�n kazan�lm�� haklar� sakl�d�r.

Yap�lacak intibak neticesinde ilgililerin girecekleri dereceler ��renim durumlar�na g�re y�kselebilecekleri derecenin son kademe ayl���n� ge�emez.

6 - Bu kanunun 4 �nc� ve 237 nci maddesinin (e) f�kras�na g�re s�zle�me ile istihdam edilenlerin, memuriyete ge�irilmeleri halinde, s�zle�meli olarak ge�irdikleri hizmet s�releri, her y�l i�in bir kademe ilerlemesi ve her �� y�l i�in bir derece y�kselmesi verilmek suretiyle de�erlendirilir.

7 - 2834 ve 2836 say�l� kanunlara g�re kurulmu� olan Tar�m Kredi ve Tar�m Sat�� Kooperatiflerinde �al��anlardan sonradan memuriyete girenlerin bu kooperatiflerde ge�en hizmetlerinin 12 y�l� ge�memek �zere her y�l i�in bir kademe ilerlemesi ve her �� y�l� i�in bir derece y�kselmesi verilmek suretiyle de�erlendirilir.

D) Memur iken, giri�teki ��renim derecelerinden bir �st derecedeki ��renimi tamamlayanlar, bu �st ��renim derecesi i�in 36 nc� maddede yaz�l� memuriyete giri� derecelerinde bo� kadro bulundu�u takdirde bu kanunun 68 inci maddesinde yaz�l� derece y�kselmesinde s�re kayd� aranmaks�z�n bu derecedeki g�revlere atanabilirler. 68 inci maddenin (A) bendinin (b) ve (c) f�kralar�ndaki h�k�mler sakl�d�r.

E) S�n�flar�n giri� derecelerinin ileri kademelerinden i�e ba�layanlarla yukar�daki f�kralar uyar�nca kendilerine kademe ilerlemesi uygulananlar�n, kademe ilerlemesine tekab�l eden s�releri 68 inci maddede derece y�kselmesi i�in gerekli oldu�u �ng�r�len s�relerin hesab�nda ayr�ca de�erlendirilir. Artan s�reler �st derece ve kademedeki kanuni bekleme s�resinde ge�mi� say�l�r.

F) (De�i�ik f�kra: 24/11/1994 - 4049/8 md.) Bu kanunla tespit edilen �e�itli hizmet s�n�flar� mensuplar�ndan Cumhurba�kanl��� Genel Sekreterli�i ve T�rkiye B�y�k Millet Meclisi Genel Sekreterli�i Te�kilatlar�nda asli ve s�rekli g�revlerde bulunanlar�n kadro, �nvan, derece, ek g�sterge, makam tazminat� ve benzeri mali haklar� ile intibak ve di�er �zl�k haklar�n�n tespit ve kullan�lmas� ile ilgili yetkiler Cumhurba�kanl��� Genel Sekreterli�i ile T�rkiye B�y�k Millet Meclisi Ba�kanl�k Divan�na aittir.

Bu kanunla tespit edilen �e�itli hizmet s�n�flar�na dahil olup da M�T M�ste�arl��� emrinde �al��an M�T mensuplar�n�n atama, derece y�kselmesi ve kademe ilerlemesi ve disiplin h�k�mleri ile ilgili yetkilerin kullan�lmas�n�n d�zenlenmesi Ba�bakana aittir.

Milli �stihbarat hizmetleri s�n�f�na yap�lan atamalarda bu maddenin (A) bendinin (8/a- b) f�kralar�ndaki derece ve kademe ilerlemesi ile ilgili h�k�mleri uygulan�r.

G) Bu maddede say�lan s�n�flar�n ve f�kralar�n kapsam�n�n tayininde, benzeri veya e�de�er ��renim veya hizmetler; ilgili Bakanl�k veya kurulu�un teklifi �zerine alakal� ��retim kurumu ile Milli E�itim Bakanl���n�n muadelet tevsiki ve Maliye Bakanl��� ile Devlet Personel Dairesinin m�talaas� al�narak Bakanlar Kurulunca tespit olunur.

Y�KSEL�NEB�LECEK DERECEN�N �ST�NDE B�R DERECEYE Y�KSELME:

Madde 37 - ( Yeniden d�zenlenen madde: 29/11/1984 - KHK-243/2 md.)

Bu kanun h�k�mlerine g�re ��renim durumlar�, hizmet s�n�flar� ve g�rev unvanlar� itibariyle azami y�kselebilecekleri derecelerin d�rd�nc� kademesinden ayl�k almaya hak kazanan ve (De�i�ik ibare: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.) �son sekiz y�ll�k s�re i�inde herhangi bir disiplin cezas� almayanlar�n� kazan�lm�� hak ayl�klar� kadro �art� aranmaks�z�n bir �st dereceye y�kseltilir.

KADEME:

Madde 38 - (M�lga madde: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.)

SINIF DI�INDA KADRO �HDAS ED�LEM�YECE��:

Madde 39 - Bu kanuna tabi kurumlarda s�n�flar d���nda memurluk kadrolar� ihdas edilemez.

MEMUR�YETE G�R��TE YA�:

Madde 40 - (De�i�ik madde: 31/07/1970 - 1327/11 md.)

Genel olarak 18 ya��n� tamaml�yanlar Devlet memuru olabilirler.

Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 ya��n� doldurmu� olmak ve T�rk Medeni Kanununun 12 nci maddesine g�re kazai r��t karar� almak �artiyle Devlet memurluklar�na atanabilirler.

SINIFLANDIRMADA ��REN�M UNSURU:

Madde 41 - (De�i�ik madde: 30/05/1974 - KHK-12/1 md.; Aynen kabul: 15/05/1975 - 1897/1 md.)

Genel olarak ortaokulu bitirenler memur olabilirler. Ortaokul mezunlar�ndan istekli bulunmad��� takdirde ilkokulu bitirenlerin de al�nmas� caizdir. Bir s�n�fta belli g�revlere atanabilmek veya bu g�revlerde belli derecelere y�kselebilmek i�in, kurulu� kanunlar� veya bu kanun ve kurulu� kanunlar�na dayan�larak ��kar�lacak y�netmelikler ile i�in gere�ine g�re daha y�ksek ��renim dereceleri veya muayyen fak�lte, okul veya ��renim dallar�n� veya meslek i�i veya meslekle ilgili e�itim programlar�n� bitirmi� olmak veya yabanc� dil bilmek gibi �artlar konulabilir.

YET��ME VE DENEME S�RES�:

Madde 42 - (M�lga madde: 31/07/1970 - 1327/13 md.)

G�STERGELER:

Madde 43 - (De�i�ik madde: 12/02/1982 - 2595/1 md.)

Bu Kanuna tabi kurumlar�n kadrolar�nda bulunan personelin ayl�k ve ek g�stergeleri a�a��da g�sterildi�i �ekilde tespit edilir:

A) Ayl�k G�stergesi: B�t�n s�n�flar itibariyle her derece ve kademenin ayl�klar�n�n hesaplanmas�na esas te�kil edecek Ayl�k G�sterge Tablosu a�a��daki I Numaral� Cetvelde g�sterilmi�tir.

I Numaral� Cetvel

AYLIK G�STERGE TABLOSU

Kademeler Dereceler

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 1320 1380 1440 1500 - - - - -

2 1155 1210 1265 1320 1380 1440 - - -

3 1020 1065 1110 1155 1210 1265 1320 1380 -

4 915 950 985 1020 1065 1110 1155 1210 1265

5 835 865 895 915 950 985 1020 1065 1110

6 760 785 810 835 865 895 915 950 985

7 705 720 740 760 785 810 835 865 895

8 660 675 690 705 720 740 760 785 810

9 620 630 645 660 675 690 705 720 740

10 590 600 610 620 630 645 660 675 690

11 560 570 580 590 600 610 620 630 645

12 545 550 555 560 570 580 590 600 610

13 530 535 540 545 550 555 560 570 580

14 515 520 525 530 535 540 545 550 555

15 500 505 510 515 520 525 530 535 540

B) (De�i�ik bent: 09/04/1990 - KHK-418/2 md.; �ptal: Anayasa Mahkemesi'nin 05/02/1992 tarih ve E.1990/22, K.1992/6 say�l� Karar� ile; Yeniden d�zenleme: 18/05/1994 - KHK-527/2 md.) Ek G�sterge: Bu Kanuna tabi kurumlar�n kadrolar�nda bulunan personelin ayl�klar�; hizmet s�n�flar�, g�rev t�rleri ve ayl�k al�nan dereceler dikkate al�narak bu kanuna ekli I ve II say�l� cetvellerde g�sterilen ek g�sterge rakamlar�n�n eklenmesi suretiyle hesaplan�r. II say�l� cetvelde yer alan unvanlarda de�i�iklik yapmaya ve yeni unvanlar ilave etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Bu ek g�stergeler, ilgililerin belirtilen s�n�f ve g�revlerde bulunduklar� s�rece �demelere esas al�n�p, terfi bak�m�ndan kazan�lm�� hak say�lmaz. Kurumlar�n 1,2,3 ve 4 �nc� dereceli kadrolar�na atananlara uygulanacak ek g�stergeler, ilgililerin daha �nce bulunmu� olduklar� kariyerleri ile ilgili s�n�f veya ekli I say�l� Cetvelin Genel �dare Hizmetleri S�n�f� (g) b�l�m�nde belirtilen g�revlerde kazan�lm�� hak ayl�k derecelerine g�re alabilecekleri ek g�stergelerden d���k olamaz.

(De�i�ik f�kra: 23/02/1995 - KHK - 547/7 md.) Ba�bakanl�k Y�ksek Denetleme Kurulu Ba�kan ve �yelikleri, Milli E�itim Bakanl��� Talim ve Terbiye Kurulu Ba�kan ve �yelikleri, Bay�nd�rl�k ve �skan Bakanl��� Y�ksek Fen Kurulu Ba�kan ve �yelikleri, M��avir ve 1'inci dereceden uzman �nvanl� kadrolara atananlara bu kadrolarda bulunduklar� s�rece daha �nce alm�� olduklar� en y�ksek ek g�sterge �zerinden �deme yap�l�r.

Kadrolar� Milli �stihbarat Hizmetleri S�n�f�na dahil olanlara, bu maddede g�sterilen emsallerini ge�memek �zere Ba�bakan taraf�ndan tespit edilecek ek g�sterge rakamlar� uygulan�r.

�ALI�MA YA� HADLER�:

Madde 44 - (M�lga madde: 31/07/1970 - 1327/15 md.)

MEMURUN BA�KA SINIFTA VE DERECES�N�N ALTINDA B�R G�REVDE �ALI�TIRILMIYACA�I:

Madde 45 - (De�i�ik madde: 30/05/1974 - KHK/12; Aynen kabul: 15/05/1975 - 1897/1 md.)

Hi� bir memur s�n�f�n�n d���nda ve s�n�f�n�n i�indeki derecesinin alt�nda bir derecenin g�revinde �al��t�r�lamaz.

(De�i�ik f�kra: 12/02/1982 - 2595/2 md.) 5 inci ve daha a�a�� derecelerdeki kadrolara, derece y�kselmesi i�in gerekli nitelikleri haiz memur bulunmamas� hallerinde, 36 nc� maddede belirtilen ��renim durumlar� itibariyle tespit olunan y�kselinebilecek dereceyi a�mamak ve kar��l�k g�sterilecek kadro derecesi kazan�lm�� hak ayl�k derecelerinin �� �st derecesinden fazla olmamak kayd�yla, bu dereceler kar��l�k g�sterilerek, kendi derecesi ile ayn� s�n�ftan memur atanmas� m�mk�nd�r.

Bu gibiler, i�gal ettikleri kadroda kazan�lm�� derece ve kademelerinin ayl���n� almaya devam ederler ve kazan�lm�� ayl�klar�ndaki kademe ilerlemesi ve derece y�kselmesi genel esaslara g�re yap�l�r. Kar��l�k g�sterilen kadrolar, ilgililer i�in kazan�lm�� hak te�kil etmez.

KISIM - III: DEVLET MEMURLU�UNA ALINMA

B�L�M 1: USUL

ATAMA YAPILACAK BO� KADROLARIN B�LD�R�LMES�:

Madde 46 - (De�i�ik madde: 12/05/1982 - 2670/12 md.)

Bakanl�klar ile di�er kamu kurum ve kurulu�lar� (Milli �stihbarat Te�kilat� M�ste�arl��� hari�), personel atamas�na l�zum g�rd�kleri bo� kadrolar�n say�lar�n�, s�n�f ve derecelerini belirterek Devlet Personel Ba�kanl���na bildirirler.

DUYURMA:

Madde 47 - (De�i�ik madde: 12/05/1982 - 2670/13 md.)

Devlet Personel Ba�kanl��� atama yap�lacak bo� kadrolar�n s�n�f ve derecelerini, kadrolar�n bulunduklar� kurum ve yerlerini, kadrolara al�nacak personel say�lar�n�, al�nacak personelin genel ve �zel �artlar�n�, en son ba�vurma tarihini, ba�vurulacak mercileri, s�nav yerlerini ve zamanlar�n� ve gerek g�r�len di�er bilgileri ba�vurma s�resinin bitiminden en az 15 g�n �nce Resmi Gazete, radyo, televizyon ve �lke �ap�nda tiraj� y�ksek gazetelerden asgari biri ve uygun g�r�lecek di�er ara�lar ile duyurur.

S�navs�z atama yap�lacak yerlere kadro adedinden fazla istekli bulundu�u takdirde a��lacak s�nav�n g�n ve yeri yukar�daki �artlara uygun olarak ayr�ca duyurulur.

B�L�M 2: �ARTLAR

GENEL VE �ZEL �ARTLAR:

Madde 48 - (De�i�ik madde: 12/05/1982 - 2670/14 md.)

Devlet memurlu�una al�nacaklarda a�a��daki genel ve �zel �artlar aran�r.

A) Genel �artlar:

1. T�rk Vatanda�� olmak,

2. Bu Kanunun 40 nc� maddesindeki ya� �artlar�n� ta��mak,

3. Bu Kanunun 41 inci maddesindeki ��renim �artlar�n� ta��mak,

4. Kamu haklar�ndan mahrum bulunmamak,

5. (De�i�ik alt bent: 10/01/1991 - 3697/1 md.;De�i�ik altbent: 23/01/2008-5728 S.K./317.mad) T�rk Ceza Kanununun 53 �nc� maddesinde belirtilen s�reler ge�mi� olsa bile; kasten i�lenen bir su�tan dolay� bir y�l veya daha fazla s�reyle hapis cezas�na ya da affa u�ram�� olsa bile devletin g�venli�ine kar�� su�lar, Anayasal d�zene ve bu d�zenin i�leyi�ine kar�� su�lar, (�ptal ibare: Anayasa Mah.nin 25/02/2010 tarihli ve E. 2008/17, K. 2010/44 say�l� Karar� ile.) zimmet, irtik�p, r��vet, h�rs�zl�k, doland�r�c�l�k, sahtecilik, g�veni k�t�ye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kar��t�rma, edimin ifas�na fesat kar��t�rma, su�tan kaynaklanan malvarl��� de�erlerini aklama veya ka�ak��l�k su�lar�ndan mahk�m olmamak.

6. Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik �a��na gelmemi� bulunmak,

c) Askerlik �a��na gelmi� ise muvazzaf askerlik hizmetini yapm�� yahut ertelenmi� veya yedek s�n�fa ge�irilmi� olmak,

7. 53 �nc� madde h�k�mleri sakl� kalmak kayd� ile g�revini devaml� yapmas�na engel olabilecek ... ak�l hastal��� ... bulunmamak.

B) �zel �artlar:

1. Hizmet g�rece�i s�n�f i�in 36 ve 41 inci maddelerde belirtilen ��retim ve e�itim kurumlar�n�n birinden diploma alm�� olmak,

2. Kurumlar�n �zel kanun veya di�er mevzuat�nda aranan �artlar� ta��mak.

SINAVLARA KATILMA:

Madde 49 - (Yeniden d�zenlenen madde: 12/05/1982 - 2670/15 md.)

(De�i�ik f�kra: 29/11/1984 - KHK 243/5 md.) Duyurulan Devlet kamu hizmet ve g�revlerine Devlet Memuru olarak girmek isteyenler, belirlenen �artlar� yerine getirerek ba�vurular�n� yaparlar.

Devlet kamu hizmet ve g�revlerine girmek isteyenlerden ilan edilen �artlar� haiz bulunmayanlar bu s�navlara kat�lamazlar ve bu husus ba�vurulan merciler taraf�ndan kendilerine bir yaz� ile bildirilir.

SINAV �ARTI:

Madde 50 - (De�i�ik madde: 29/11/1984 - KHK 243/6 md.)

Devlet kamu hizmet ve g�revlerine Devlet memuru olarak atanacaklar�n a��lacak Devlet memurlu�u s�navlar�na girmeleri ve s�nav� kazanmalar� �artt�r.

S�navlar�n yap�lmas�na dair usul ve esaslar ile s�nava tabi tutulmadan girilebilecek hizmet ve g�revler ve bunlar�n tabi olaca�� esaslar Devlet Personel Ba�kanl���nca haz�rlanacak bir genel y�netmelikle d�zenlenir.

(M�lga f�kra: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/99 md.)

(M�lga f�kra: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/99 md.)

SINAV SONU�LARI:

Madde 51 - (De�i�ik madde: 29/11/1984 - KHK 243/7 md.)

S�nav sonu�lar�, ilgili kurumda te�kil edilen s�nav komisyonlar�n�n sorumlulu�unda belirlenecek ba�ar�l� olanlar�n isimleri ba�ar� s�ralar�na g�re ilan edilir ve yaz� ile de ilgililere bildirilir.

�lan edilen s�nav sonu�lar� m�teakip s�nav tarihine kadar ge�erlidir.

KURUMLARIN MEMUR �HT�YA�LARINI KAR�ILAMA �EKL�:

Madde 52 - (De�i�ik madde: 12/05/1982 - 2670/18 md.)

Kurumlar�n memur ihtiya�lar� yay�nlanan s�nav sonu�lar�nda belirlenen ba�ar� s�ras�na g�re ilgili kurumlarca atama yap�lmak suretiyle kar��lan�r.

M�teakip s�nav d�nemine kadar kurumlar�n acil ihtiya�lar�; s�navlara girip kazanm�� ancak yeterli kadro olmamas� nedeni ile atamas� yap�lamayanlardan; yay�nlanan ba�ar� s�ras�na g�re kar��lanabilir.

Yap�lan atamalar, ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Ba�kanl���na bildirilir.

ENGELL� PERSONEL �ALI�TIRMA Y�K�ML�L���

Madde 53 - (Yeniden d�zenlenen madde: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/99 md.)

Kurum ve kurulu�lar bu Kanuna g�re �al��t�rd�klar� personele ait kadrolarda % 3 oran�nda engelli �al��t�rmak zorundad�r. % 3��n hesaplanmas�nda ilgili kurum veya kurulu�un (yurtd��� te�kilat hari�) toplam dolu kadro say�s� dikkate al�n�r.

Engelliler i�in s�navlar, ilk defa Devlet memuru olarak atanacaklar i�in a��lan s�navlardan ayr� zamanl� olarak, engelli kontenjan� a���� bulundu�u s�rece �z�r gruplar� ve e�itim durumlar� itibar�yla s�nav sorusu haz�rlanmak ve ula��labilirliklerini sa�lamak suretiyle merkezi olarak yap�l�r veya yapt�r�l�r.

Engelli personel �al��t�rma y�k�ml���n�n yerine getirilmesinin takip ve denetimi ile �z�rl�lerin Devlet memurlu�una yerle�tirilmesinden Devlet Personel Ba�kanl��� sorumludur. Engelli a���� bulunan kamu kurum ve kurulu�lar� bir sonraki y�l i�in al�m yapacaklar� engellilere ili�kin taleplerini her y�l�n Ekim ay�n�n sonuna kadar Devlet Personel Ba�kanl���na bildirmek zorundad�r. Devlet Personel Ba�kanl��� kurum ve kurulu�lar�n bildirimi �zerine, engelli kontenjanlar�na yerle�tirme yapabilir veya yapt�rabilir.

Engellilerin memurlu�a al�nma �artlar�na, merkezi s�nav ve yerle�tirmenin yap�lmas�na, e�itim durumu ve engel gruplar� dikkate al�narak kura usul� ile yap�lacak yerle�tirmelere, engellilerin g�revlerini y�r�tmelerinde hangi yard�mc� ara� ve gere�lerin kurumlar�nca temin edilece�ine, kamu kurum ve kurulu�lar�nca �z�rl� personel istihdam� ile ilgili istatistiksel verilerin bildirilmesine ili�kin usul ve esaslar ile di�er hususlar �z�rl�ler �daresi Ba�kanl���n�n g�r��� al�narak Devlet Personel Ba�kanl���nca haz�rlanacak y�netmelikle d�zenlenir.

(25/4/2013 tarihli ve 6462 say�l� Kanunun 17. maddesiyle �z�rl�, �z�r ifadeleri de�i�tirilmi�tir.)

B�L�M 3: ADAYLIK

ADAYLI�A KABUL ED�LME:

Madde 54 - (De�i�ik madde: 12/05/1982 - 2670/19 md.)

S�navlarda ba�ar�l� olanlardan Devlet memurlu�una girmek isteyenler ba�ar� listesindeki s�raya ve 47 nci maddeye g�re ilan edilen kadro say�s� kadar, kurumlar�nca memur aday� olarak atan�rlar.

Aday olarak atanm�� Devlet memurunun adayl�k s�resi bir y�ldan az iki y�ldan �ok olamaz ve bu s�re i�inde aday memurun ba�ka kurumlara nakli yap�lamaz.

ADAYLARIN YET��T�R�LMES�:

Madde 55 - (De�i�ik madde: 12/05/1982 - 2670/20 md.)

Aday olarak atanan memurlar�n �nce b�t�n memurlar�n ortak vas�flar� ile ilgili temel e�itime, bilahare s�n�flar� ile ilgili haz�rlay�c� e�itime ve staja tabi tutulmalar� ve Devlet memuru olarak atanabilmeleri i�in ba�ar�l� olmalar� �artt�r.

Temel e�itim ile haz�rlay�c� e�itim ayn� kurumda yap�l�r.

E�itim s�releri, programlar�, de�erlendirme esaslar� ve hangi kurumlar�n sorumlulu�unda yap�laca�� ve di�er hususlar Ba�bakanl�k�a haz�rlanacak bir y�netmelikle d�zenlenir.

ADAYLIK DEVRES� ���NDE G�REVE SON VERME:

Madde 56 - ( De�i�ik madde: 12/05/1982 - 2670/21 md.)

Adayl�k s�resi i�inde temel ve haz�rlay�c� e�itim ve staj devrelerinin her birinde ba�ar�s�z olanlarla adayl�k s�resi i�inde hal ve hareketlerinde memuriyetle ba�da�m�yacak durumlar�, g�reve devams�zl�klar� tespit edilenlerin (De�i�ik ibare: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.) "disiplin" amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onay� ile ili�kileri kesilir.

�li�kileri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Ba�kanl���na bildirilir.

ADAYLIK S�RES� SONUNDA BA�ARISIZLIK:

Madde 57 - (De�i�ik madde: 12/05/1982 - 2670/22 md.)

(De�i�ik birinci f�kra: 10/9/2014 - 6552/67 md.) Adayl�k s�resi i�inde ayl�ktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulmas� cezas� alm�� olanlar�n disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onay� ile ili�ikleri kesilir. �li�ikleri kesilenler ilgili kurumlarca derh�l Devlet Personel Ba�kanl���na bildirilir.

Adayl�k devresi i�inde veya sonunda, 56 nc� ve bu madde h�k�mlerine g�re ili�ikleri kesilenler (sa�l�k nedenleri hari�) 3 y�l s�re ile Devlet memurlu�una al�nmazlar.

KISIM - IV: H�ZMET �ARTLARI VE �EK�LLER�

B�L�M 1: ATANMA

ASL� MEMURLU�A ATANMA:

Madde 58 - ( De�i�ik madde: 12/05/1982 - 2670/23 md.)

Adayl�k devresi i�inde e�itimde ba�ar�l� olan (De�i�ik ibare: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.) �adaylar disiplin amirlerinin teklifi� ve atamaya yetkili amirin onay� ile onay tarihinden ge�erli olmak �zere asli memurlu�a atan�rlar.

Asli memurlu�a ge�me tarihi adayl�k s�resinin sonunu ge�emez.

�ST�SNA� MEMURLUKLAR:

Madde 59 - (De�i�ik madde: 30/05/1974 - KHK/12; De�i�tirilerek kabul: 15/05/1975 - 1897/1 md.)

(De�i�ik f�kra: 29/11/1984 - KHK - 243/8 md.) Cumhurba�kanl��� Genel Sekreterli�i ile T�rkiye B�y�k Millet Meclisinin memurluklar�na, Ba�bakan Ba�m��aviri , Savunma Sanayii Geli�tirme ve Destekleme idaresi Ba�kanl��� ile Toplu Konut �daresi Ba�kanl���na ait Ba�kan, Ba�kan Yard�mc�s�, Hukuk M��aviri, Daire Ba�kan�, Uzman, Uzman Yard�mc�s�, M��avir Avukat ve �ube M�d�rleri (Uzman) . Ba�bakan M��avirliklerine, �zelle�tirme �daresi Ba�kanl���nda Ba�kan, Ba�kan Yard�mc�s�, Ba�kanl�k M��aviri, Daire Ba�kan�, Proje Grup Ba�kan� ve Bas�n ve Halkl a �li�kiler M��avirli�ine Ba�bakanl�k ve Bakanl�k M��avirlikleriyle Bas�n ve Halkla �li�kiler M��avirliklerine, Ba�bakanl�k Bas�n M��avirli�ine, T�rkiye �statistik Kurumu Bas�n ve Halkla �li�kiler M��avirli�ine, Gelir �daresi Ba�kanl���nda Bas�n ve Halkla �li�kiler M��avirli�ine, Bakanlar Kurulu Sekreterli�ine, Milli Savunma Bakanl��� ile T�rk Silahl� Kuvvetleri kadrolar�nda veya kadro a��klamalar b�l�m�nde �zel nitelikli olarak g�sterilen g�rev yerlerine, �zel Kalem M�d�rl�klerine, Valiliklere, B�y�kel�iliklere, El�iliklere, Daimi Temsilciliklere, (Ek ibare: 07/07/2010-6004 S.K./23.mad.) D��i�leri Bakanl��� Stratejik Ara�t�rmalar Merkezi Ba�kanl���na, d�� kurulu�larda �al��ma m��avirlikleri nezdinde g�revlendirilecek sendika uzmanl�klar�na, Din ��leri Y�ksek Kurulu �yeliklerine, (Ek ibare: 01/07/2010-6002 S.K./21.mad.) Diyanet ��leri Ba�kanl��� Ba�kanl�k M��aviri (4 adet), Diyanet ��leri Ba�kanl��� Bas�n ve Halkla �li�kiler M��aviri , Milli �stihbarat Te�kilat� memurluklar�na, Milli G�venlik Kurulu Genel Sekreterli�i M��avirliklerine, Hukuk M��avirli�ine ve Genel Sekreter Sekreterli�ine, bu Kanunun atanma, s�navlar, kademe ilerlemesi ve dereceye y�kselmesine ili�kin h�k�mleriyle ba�l� olmaks�z�n tahsis edilmi� derece ayl��� ile memur atanabilir. D��i�leri Bakanl��� Hukuk M��avirlikleri ile Devlet Konservatuvar�nda g�revlendirilecek uluslararas� �n yapm�� �st�n yeteneklere sahip Devlet sanat��lar�n�n, olimpiyat �ampiyonlu�u veya olimpik spor dallar�ndan birinde b�y�kler kategorisinde birden fazla D�nya �ampiyonlu�u kazananlar aras�ndan atanacak spor m��avirlerinin atama ve ilerlemelerinde de bu h�k�mler uygulan�r.

Birinci f�krada say�lan memurlar�n bulunduklar� bu kadrolar emeklilik ayl���n�n hesab�nda ve di�er memurluklara naklen atanmalar�nda herhangi bir s�n�f i�in kazan�lm�� hak say�lmaz. Bu g�revlerde bulunan memurlar�n emeklilik k�demleri y�r�mekte devam eder.

�ST�SNA� MEMURLUKLARA ATANMADA ARANACAK �ARTLAR:

Madde 60 - (De�i�ik madde: 23/12/1972 - KHK 2/1 md.)

�stisnai Devlet memurluklar�na 48 inci maddede yaz�l� genel �artlar� ta��yan kimselerden atanmalar yap�labilir.

Kurulu� kanunlar�ndaki �zel h�k�mler sakl�d�r.

Ancak, Devlet sanat��lar�nda aranacak nitelikler bir y�netmelikle belirtilir. D��i�leri Bakanl��� Hukuk M��avirli�ine atanabilmek i�in ise, bir yabanc� dili �ok iyi bilmek ve �zel y�netmeli�inde belirtilecek di�er nitelikleri ta��mak �artt�r.

�ST�SNA� MEMURLUKLARA ATANANLARA BU KANUNUN UYGULANACAK H�K�MLER�:

Madde 61 - (De�i�ik madde: 30/05/1974 - KHK/12; Aynen Kabul: 15/05/1975 - 1897/1 md.)

60 �nc� madde gere�ince istisnai memurluklara atananlar hakk�nda bu Kanunun atanma, s�navlar, kademe ilerlemesi ve derece y�kselmesi d���nda kalan b�t�n h�k�mleri uygulan�r.

Ancak istisnai bir memuriyet kadrosuna atananlar, atand�klar� kadronun derece ayl���n�n ilk kademesini kazan�lm�� hak olarak elde ettikleri tarihten itibaren, haklar�nda bu kanunun kademe ilerlemesi ve derece y�kselmesine dair h�k�mleri uygulan�r.

�u kadar ki, Ba�bakanl�k ve Bakanl�klar �zel kalem m�d�rl�klerine, valiliklere, b�y�kel�iliklere, el�iliklere, daimi temsilciliklere atananlar�n, atand�klar� derecelerde ge�irdikleri s�reler, kazan�lm�� hak say�lmamak �artiyle, kademe ilerlemesinde (�st dereceye atanmalar� halinde 161 inci maddenin A bendi uyar�nca) de�erlendirilir.

ATAMALARDA G�REV YER�NE HAREKET VE ��E BA�LAMA S�RES�:

Madde 62 - (De�i�ik madde: 23/12/1972 - KHK 2/1 md.)

�lk defa veya yeniden veyahut yer de�i�tirme suretiyle;

a) Ayn� yerdeki g�revlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebli� g�n�n�,

b) Ba�ka yerdeki g�revlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebli� tarihinden itibaren 15 g�n i�erisinde o yere hareket ederek belli yol s�resini,

�zleyen i� g�n� i�inde i�e ba�lamak zorundad�rlar. Sava� ve ola�an�st� hallerde bu s�re Bakanlar Kurulu Karar� ile k�salt�labilir.

Yukar�daki s�reler;

1 - Kanuni izinlerin kullan�lmas� veya ge�ici bir g�revin yap�lmas� s�ras�nda ba�ka bir g�reve atanan memurlar i�in iznin veya ge�ici g�revin bitimi,

2 - Hesaplar�n�, yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan sayman ve sayman mutemetleri i�in devrin sona ermesi,

3 - Eski g�revlerine devamlar� kurumlar�nca yaz�l� olarak tebli� edilenler i�in yerlerine atanan memurlar�n gelmesi veya yeni g�rev yerlerine hareketlerinin kurumlar�nca tebli�i, tarihinde ba�lar.

( De�i�ik f�kra: 12/02/1982 - 2595/4 md.) Yer de�i�tirme suretiyle yap�lan atamalarda memurlara atama emirleri tebli� edilince yolluklar�, �deme emri aranmaks�z�n, saymanl�klarca derhal �denir. Memurun izinli ve raporlu olmas� tebligata engel olmamakla beraber (a) ve (b) bentlerindeki s�reler izin ve rapor m�ddetinin bitmesinde ba�lar.

Bu maddede ge�en "yer" deyiminin kapsam� ��i�leri ve Maliye Bakanl�klar�nca birlikte belirtilir.

��E BA�LAMAMA HAL�NDE YAPILACAK ��LEM:

Madde 63 - (De�i�ik madde: 23/12/1972 - KHK 2/1 md.)

(De�i�ik f�kra: 12/05/1982 - 2670/24 md.) Bir g�reve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile isbat� m�mk�n zorlay�c� sebepler olmaks�z�n 62 nci maddedeki s�re i�inde i�e ba�lamayanlar�n atanmalar� iptal edilir ve bunlar 1 y�l s�reyle Devlet memuru olarak istihdam edilemezler. Bunlar�n belge ile isbat� m�mk�n zorlay�c� sebepler nedeniyle g�reve ba�lamama hali iki ay� a�t��� takdirde atama i�lemi atamaya yetkili makamlarca iptal edilir.

Ba�ka yerdeki bir g�reve atananlardan 62 nci maddedeki s�re i�inde hareket ederek belli yol s�resi sonunda yeni g�revlerine ba�lam�yanlara, eski g�revlerinden ayr�l�� ve yeni g�revlerine ba�lay�� tarihleri aras�nda ayl�k verilmemek �art� ile 10 g�nl�k bir s�re daha verilebilir. Belge ile isbat� m�mk�n zorlay�c� sebepler olmaks�z�n bu s�re sonunda da yeni g�revlerinde i�e ba�lam�yanlar memuriyetten �ekilmi� say�l�rlar.

B�L�M 2: DEVLET MEMURLU�UNDA �LERLEME VE Y�KSELMELER

KADEME VE KADEME �LERLEMES�

MADDE 64- (Yeniden d�zenlenen madde: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/100 md.)

Kademe; derece i�inde, g�revin �nemi veya sorumlulu�u artmadan, memurun ayl���ndaki ilerlemedir.

Memurun kademe ilerlemesinin yap�labilmesi i�in bulundu�u kademede en az bir y�l �al��m�� olmas� ve bulundu�u derecede ilerleyebilece�i bir kademenin bulunmas� �artlar� aran�r.

72 nci madde gere�ince belirli bir s�re g�rev yapmak �zere, mecbur� olarak s�rekli g�revle atanan memurlardan kalk�nmada birinci derecede �ncelikli y�relerde bulunanlara, bu y�relerde fiilen �al��mak suretiyle ge�irilen her iki y�l i�in bir kademe ilerlemesi daha verilir. Y�ll�k izinde ge�irilen s�reler fiilen �al���lm�� say�l�r. �ki y�ldan az s�reler dikkate al�nmaz.

Son sekiz y�l i�inde herhangi bir disiplin cezas� almayan memurlara, ayl�k derecelerinin y�kseltilmesinde dikkate al�nmak �zere bir kademe ilerlemesi uygulan�r.

Bu maddede belirtilen �artlar� haiz her s�n�f ve derecedeki memurlar, hak kazand�klar� tarihten ge�erli olmak �zere ve ba�kaca bir i�leme gerek kalmaks�z�n bir ileri kademeye ilerlemi� say�l�rlar.

Kademe ilerlemesi ile ilgili onay mercii atamaya yetkili amirdir. Onay mercileri kademe ilerlemeleri ile ilgili yetkilerini devredebilirler.

Kademe ilerlemesine hak kazanamayan memurlar, kurumlar�nca her ay al�nacak toplu onaylarla belirlenir. Kademe ilerlemesi yapm�� say�lanlardan ilerlemeye m�stahak olmad�klar� sonradan tespit edilenlerin kademe ilerlemeleri, ilerlemi� say�ld�klar� tarihten ge�erli olmak �zere iptal edilir.

KADEME �LERLEMELER�N�N TOPLU ONAYLA YAPILMASI:

Madde 65 - (M�lga madde: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.)

DERECE Y�KSELMELER�NDE VE KADEME �LERLEMELER�NDE ONAY MERC�:

Madde 66 - (M�lga madde: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.)

KADROSUZLUK SEBEB�YLE DERECE Y�KSELMES� YAPAMAYANLARIN AYLIKLARI:

Madde 67 - (De�i�ik madde: 29/11/1984 - KHK 243/10 md.)

Di�er �artlar� ta��makla birlikte �st derecelerde (...) kadro olmad��� i�in derece y�kselmesi yapamayan memurlar�n kazan�lm�� hak ayl�klar�, ��renim durumlar� itibariyle y�kselebilecekleri dereceyi a�mamak �art�yla i�gal etmekte olduklar� kadrolar�n �st derecelerine y�kseltilir.

DERECE Y�KSELMES�N�N USUL VE �ARTLARI:

Madde 68 - ( De�i�ik madde: 12/02/1982 - 2595/5 md.)

A) Derece y�kselmesi yap�labilmesi i�in:

a) (De�i�ik alt bent: 26/06/1984 - KHK 241/4 md.) �st dereceden bo� bir kadronun bulunmas�,

b) Derecesi i�inde en az 3 y�l ve bu derecenin 3 �nc� kademesinde 1 y�l bulunmu�,

c) Kadronun tahsis edildi�i g�rev i�in �ng�r�len nitelikleri elde etmi�,

(M�lga f�kra: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/101 md.)

B) ( De�i�ik bent: 04/05/1984 - KHK 199/1 md.) (De�i�ik: 21/2/2013 - 6428/18. madde) E�itim ve ��retim hizmetleri s�n�f� ile Sa�l�k Hizmetleri ve Yard�mc� Sa�l�k Hizmetleri S�n�f� hari�, s�n�flar�n 1, 2, 3 ve 4 �nc� derecelerindeki kadrolar�na, derece y�kselmesindeki s�re kayd� aranmaks�z�n, atanmas�ndaki usule g�re daha a�a��daki derecelerden atama yap�labilir.

(De�i�ik f�kra: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/101 md.) Ancak, bu �ekilde bir ataman�n yap�labilmesi i�in ilgilinin;

a) 1 inci dereceli kadrolardan ek g�stergesi 5300 ve daha yukar�da olanlar i�in en az 12 y�l,

b) 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek g�stergesi 5300�den az olanlar i�in en az 10 y�l,

c) 3 �nc� ve 4 �nc� dereceli kadrolar i�in en az 8 y�l,

hizmetinin bulunmas� ve y�ksek��renim g�rm�� olmas� �artt�r. D�rt y�ldan az s�reli y�ksek��renim g�renler i�in bu s�relere iki y�l ilave edilir. Bu s�relerin hesab�nda; 8/6/1984 tarihli ve 217 say�l� Kanun H�km�nde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsam�na d�hil kurumlarda fiilen �al���lan s�reler ile Yasama Organ� �yeli�inde, belediye ba�kanl���nda, belediye ve il genel meclisi �yeli�inde, kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte, okul devresi d�hil yedek subayl�kta ve uluslararas� kurulu�larda ge�en s�relerin tamam� ile y�ksek��renim g�rd�kten sonra �zel kurumlarda veya serbest olarak �al��t�klar� s�renin; Ba�bakanl�k ve bakanl�klar�n ba�l� ve ilgili kurulu�lar�n�n m�ste�ar ve m�ste�ar yard�mc�lar� ile en �st y�netici konumundaki genel m�d�r ve ba�kan kadrolar�na atanacaklar i�in tamam�, di�er kadrolara atanacaklar i�in alt� y�l� ge�memek �zere d�rtte ��� dikkate al�n�r.

Bu bent h�k�mlerine g�re atananlar atand�klar� kadronun ayl�k (Ek g�sterge dahil) ve di�er haklar�ndan yararlan�rlar. Bu suretle �st dereceye atananlar�n bu kadrolarda ge�irdikleri her y�l kademe ilerlemesi ve her "3" y�l derece y�kselmesi say�lmak suretiyle kazan�lm�� hak ve emeklilik kesene�ine esas ayl�k derecelerinin y�kselmesinde g�z�n�ne al�n�r. Ancak atand�klar� kadro ayl�klar�, ba�ka g�revlere atanma halinde kazan�lm�� hak say�lmaz.

(Ek f�kra: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/101 md.) C) Derece y�kselmesi ile ilgili onay mercii atamaya yetkili amirdir. M��terek kararla atanm�� olanlar�n derece y�kselmeleri, ilgili bakan�n veya yetkili k�ld��� makam�n onay� ile yap�l�r. �st derece kadroya atanm�� olup da kazan�lm�� hak ve emeklilik kesene�ine esas ayl�k dereceleri daha a�a��da bulunanlar�n (45 inci maddenin ikinci f�kras�na g�re yap�lan atamalar hari�), kazan�lm�� hak ve emeklilik kesene�ine esas ayl�k derecelerinin y�kseltilmeleri i�in, bu h�lin devam� s�resince yukar�da belirtilen onay aranmaz.

�DAR� G�REVLERE ATANMA:

Madde 69 - (De�i�ik madde: 29/11/1984 - KHK 243/11 md.)

Kurumlar, E�itim ve ��retim, Sa�l�k ve Yard�mc� Sa�l�k ve Teknik Hizmetler S�n�flar�na dahil memurlardan, kariyerlerinden yararlanmak istediklerini 2 - 4 �nc� dereceler aras�ndaki idari g�revlere ait olup kazan�lm�� hak derecelerinin iki alt�ndaki derecelerden tesbit ve ihdas edilmi� kadrolara atayabilirler.

Bu suretle atanan memurlar�n ayl�klar� kazan�lm�� hak dereceleri �zerinden �denir. Ancak kazan�lm�� ayl�k dereceleri ve kariyer hizmet s�n�flar� i�in tesbit edilen ek g�sterge, zam ve tazminatlar ile atand�klar� g�revlerin ek g�sterge, zam ve tazminatlar�n�n farkl� olmas� halinde fazla olan� �denir.

�ST�SNA� MEMURLUKLARDA DERECE Y�KSELMELER� VE KADEME �LERLEMELER�:

Madde 70 - (M�lga madde: 31/07/1970 - 1327/29 md.)

B�R SINIFTAN BA�KA B�R SINIFA GE�ME:

Madde 71 - (De�i�ik madde: 30/05/1974 - KHK/12; Aynen kabul: 15/05/1975 - 1897/1 md.)

(De�i�ik f�kra: 29/11/1984 - KHK 243/12 md.) Memurlar�n e�it dereceler aras�nda veya derece y�kselmesi suretiyle s�n�f de�i�tirmeleri caizdir. Bu �ekilde s�n�f de�i�tireceklerin ge�ecekleri s�n�f ve g�rev i�in bu Kanunda veya kurulu� kanunlar�nda belirtilen niteliklere sahip olmalar� �artt�r. Bu durumda s�n�flar� de�i�enlerin eski s�n�flar�n�n derecesinde elde ettikleri kademelerde ge�irdikleri s�reler yeni s�n�flardaki derecelerinde dikkate al�n�r.

Kurumlar, memurlar�n� meslekleri ile ilgili s�n�ftan genel idare hizmetleri s�n�f�na veya genel idare hizmetleri s�n�f�ndan meslekleri ile ilgili s�n�fa, g�rev ve unvan e�itli�i g�zetmeden kazan�lm�� hak ayl�k dereceleriyle atayabilirler.

Eski s�n�flar�nda, g�rev alacaklar� yeni s�n�fa g�re memurlu�a daha y�ksek bir derece ve kademeden ba�lam�� olup da s�n�f de�i�tirenlerin yeni g�revlerindeki ilk ilerleme s�releri eski s�n�flar�nda kazand�klar� derece ve kademelere tekab�l eden s�re kadar uzat�l�r ve bu s�re tamamlan�ncaya kadar kendilerine s�n�f de�i�tirmeleri s�ras�nda bulunduklar� derecede kademe ilerlemesi verilmez.

B�L�M 3: YER DE���T�RMELER

YER DE���T�RME SURET�YLE ATANMA:

Madde 72 - (De�i�ik madde: 12/05/1982 - 2670/25 md.)

Kurumlarda yer de�i�tirme suretiyle atanmalar; hizmetlerin gereklerine, �zelliklerine, T�rkiye'nin ekonomik, sosyal, k�lt�rel ve ula��m �artlar� y�n�nden benzerlik ve yak�nl�k g�steren iller grupland�r�larak tespit edilen b�lgeler aras�nda adil ve dengeli bir sistem i�inde yap�l�r.

(De�i�ik f�kra: 09/04/1990 - KHK - 418/5 md.; �ptal: Anayasa Mahkemesi'nin 05/02/1992 tarih ve E.1990/22, K.1992/6 Say�l� Karar� ile; Yeniden d�zenlenen f�kra: 18/05/1994 - KHK/ 527/5 md.) Yeniden veya yer de�i�tirme suretiyle yap�lacak atamalarda; aile birimini muhafaza etmek bak�m�ndan kurumlar aras�nda gerekli koordinasyon sa�lanarak memur olan di�er e�in de iste�i halinde atamas�, atamaya tabi tutulan memurun atand��� yere 74 ve 76 nc� maddelerde belirtilen esaslar �er�evesinde yap�l�r. Yer de�i�tirme suretiyle atanmaya tabi memurun atand��� yerde e�inin atanaca�� te�kilat�n bulunmamas� ya da te�kilat� olmakla birlikte niteli�ine uygun m�nhal bir g�rev bulunmamas� ve ilgilinin de talebi halinde, bu personele e�inin g�rev s�resi ile s�n�rl� olmak �zere a�a��daki �artlarda izin verilebilir.

(Ek f�kra: 09/04/1990 - KHK - 418/5 md.; �ptal: Anayasa Mahkemesi'nin 05/02/1992 tarih ve E.1990/22, K.1992/6 Say�l� Karar� ile; Yeniden d�zenlenen f�kra: 18/05/1994 - KHK/ 527/5 md.) Bu suretle izin verilenlere, ayl�k ve di�er �demelerine kar��l�k olarak, ayl�k (taban ve k�dem ayl��� dahil), ek g�sterge, zam ve tazminatlar�n�n kanuni kesintiler d���ld�kten sonraki net miktar�n�n, e�leri;

a) Ola�an�st� Hal B�lgesine dahil illerle bu illere m�cavir olarak belirlenen illerde g�revli olanlara %60'�,

b) Kalk�nmada 1 inci derecede �ncelikli y�relerde g�revli olanlara %50'si,

c) Kalk�nmada 2 nci derecede �ncelikli y�relerde g�revli olanlara %25'i, kurumlar�nca kadro tasarrufundan �denir.

E�leri di�er y�relerde g�revli olanlar ise �cretsiz izinli say�l�r.

(Ek f�kra: 09/04/1990 - KHK - 418/5 md.; �ptal: Anayasa Mahkemesi'nin 05/02/1992 tarih ve E.1990/22, K.1992/6 Say�l� Karar� ile; yeniden d�zenleme: 18/05/1994-KHK/ 527/5 md.) Yukar�da say�lanlar�n kadrolar� e�lerinin g�revlendirme s�resiyle s�n�rl� olarak sakl� tutulur. Ancak, bu s�re memuriyet boyunca 4 y�l� hi� bir surette ge�emez. Bunlar�n kademe ilerlemesi; emeklilik ve di�er b�t�n haklar� ve y�k�ml�l�kleri devam eder. Ancak �cretsiz izin verilenlerin bu s�relerinin emeklilikten say�labilmesi i�in kesenek ve kurum kar��l�klar�n�n her ay kendileri taraf�ndan T.C. Emekli Sand���na yat�r�lmas� gerekir.

(Ek f�kra: 6/2/2014-6518/10 md.) �lgili mevzuat� uyar�nca verilecek rapora g�re kendisi, e�i veya birinci derece kan h�s�ml��� bulunan bakmakla y�k�ml� oldu�u aile fertleri engelli olan memurlar�n engellilik durumundan kaynaklanan yer de�i�tirme taleplerinin kar��lanmas� i�in d�zenlemeler yap�l�r.

(De�i�ik f�kra: 29/11/1984 - KHK - 243/13 md.) Memurlar�n atanamayacaklar� yerler ve bu yerlerdeki g�revler ile kurumlar�n �zellik arz eden g�revlerine atanabilmeleri i�in hangi kademelerde ne kadar hizmet etmeleri gerekti�i ve yer de�i�tirme ile ilgili atama esaslar� Devlet Personel Ba�kanl���nca haz�rlanacak bir y�netmelikle belirlenir. Kurumlar atamaya tabi olacak personeli i�in bu y�netmelik esaslar�na g�re Devlet Personel Ba�kanl���n�n g�r���n� almak suretiyle bir personel ve atama plan� haz�rlar.

KAR�ILIKLI OLARAK YER DE���T�RME:

Madde 73 - (De�i�ik madde: 30/05/1974 - KHK/12; Aynen kabul: 15/05/1975 - 1897/1 md.)

Ayn� Kurumun ba�ka ba�ka yerlerde bulunan ayn� s�n�ftaki memurlar�, kar��l�kl� olarak yer de�i�tirme suretiyle atanmalar�n� isteyebilirler. Bu iste�in yerine getirilmesi atamaya yetkili amirlerince uygun bulunmas�na ba�l�d�r.

MEMURLARIN B�R KURUMDAN D��ER�NE NAK�LLER�:

Madde 74 - (De�i�ik madde: 30/05/1974 - KHK/12; De�i�tirilerek kabul: 15/05/1975 - 1897/1 md.)

Memurlar�n bu Kanuna tabi kurumlar aras�nda, kurumlar�n muvafakat� ile kazan�lm�� hak dereceleri �zerinden veya 68 inci maddedeki esaslar �er�evesinde derece y�kselmesi suretiyle, bulunduklar� s�n�ftan veya ��renim durumlar� itibariyle girebilecekleri s�n�ftan, bir kadroya nakilleri m�mk�nd�r. Kazan�lm�� hak derecelerinin alt�ndaki derecelere atanabilmeleri i�in ise atanacaklar� kadro derecesi ile kazan�lm�� hak dereceleri aras�ndaki fark�n 3 dereceden �ok olmamas� ve memurlar�n iste�i de �artt�r.

A�a�� dereceye atananlar�n 68 inci maddede yaz�l� s�re kayd� aranmaks�z�n eski derecelerine tekrar atanmalar� caizdir.

Kazan�lm�� hak derecelerinden a�a�� derecelere atananlar�n ayl�k derece ve kademeleri genel h�k�mlere g�re tespit edilmekle beraber, atand�klar� bu derecelerde ge�irdikleri s�reler (kesenek ve kar��l�k farklar�n�n kendileri taraf�ndan her ay T.C. Emekli Sand���na g�nderilmesini kabul etmeleri �artiyle) emeklilik y�n�nden eski derecelerinde de�erlendirilir.

13/12/1960 tarihli ve 160 say�l� Kanunun 4 �nc� maddesi kapsam�na giren kurumlarla bu Kanuna tabi kurumlar aras�ndaki nakillerde de yukar�daki h�k�mler uygulan�r. Ayn� kanunun 4 �nc� maddesi kapsam�na giren kurumlarda �al���p 657 say�l� Kanuna tabi olmayan personelden, hizmete giri� dereceleri 36 nc� madde ile tespit edilen giri� derecelerinin �zerinde olanlar�n ilk ilerleme ve y�kselmeleri i�in kanuni bekleme s�relerine yukar�da yaz�l� dereceler aras�ndaki s�relere tekab�l eden s�re kadar ilave edilir.

MEMURLARIN D��ER KURUMLARDAN BU KANUNA TAB� KURUMLARA GE�MELER�:

Madde 75 - (M�lga madde: 23/12/1972 - KHK 2/5 md.)

MEMURLARIN KURUMLARINCA G�REVLER�N�N VE YERLER�N�N DE���T�R�LMES�:

Madde 76 - (De�i�ik madde: 30/05/1974 - KHK/12; Aynen kabul: 15/05/1975 - 1897/1 md.)

Kurumlar, g�rev ve unvan e�itli�i g�zetmeden kazan�lm�� hak ayl�k dereceleriyle memurlar� bulunduklar� kadro derecelerine e�it veya 68 inci maddedeki esaslar �er�evesinde daha �st, kurum i�inde ayn� veya ba�ka yerlerdeki di�er kadrolara naklen atayabilirler.

Memurlar istekleri ile, kurumlar�nda kazan�lm�� hak derecelerinin en �ok �� derece alt�nda ayn� veya ba�ka yerlerdeki kadrolara atanabilirler.

A�a�� dereceye atananlar�n 68 inci maddede yaz�l� s�re kayd� aranmaks�z�n eski derecelerine tekrar atanmalar� m�mk�nd�r.

Kazan�lm�� hak derecelerinden a�a�� derecelere atananlar�n ayl�k derece ve kademeleri genel h�k�mlere g�re tespit edilmekle beraber, atand�klar� bu derecelerde ge�irdikleri s�reler (kesenek ve kar��l�k farklar�n�n kendileri taraf�ndan her ay T.C. Emekli Sand���na g�nderilmesini kabul etmeleri �artiyle) emeklilik y�n�nden eski derecelerinde de�erlendirilir.

YABANCI B�R MEMLEKET VEYA ULUSLARARASI KURULU�TA H�ZMET ALMA:

Madde 77 - (De�i�ik madde: 30/05/1974 - KHK/12; De�i�tirilerek kabul: 15/05/1975 - 1897/1 md.)

(De�i�ik f�kra: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/102 md.) Yabanc� memleketlerin resm� kurumlar� veya uluslararas� kurulu�larda kurumlar�n�n muvafakati ile g�rev alacak memurlara, ilgili Bakan�n onay� ile (her �� y�lda bir Bakan onay� yenilenmek kayd�yla) memuriyeti s�resince yabanc� memleketlerin resm� kurumlar�nda on y�la, uluslararas� kurulu�larda yirmibir y�la kadar ayl�ks�z izin verilebilir.

Yukar�daki f�kraya g�re izin alan memurlar�n kadro ile ili�kileri devam eder ve yabanc� memleketlerde veya uluslararas� kurulu�larda g�revde ge�en s�reler i�in emeklilik haklar� 5434 say�l� Kanunun 31 inci maddesi h�k�mlerine uyulmak kayd� ile sakl� kal�r.

Bu kimselerin g�revlerine d�nmek istemeleri halinde; bu Kanunun s�nav veya se�me ile ilgili h�k�mleri dikkate al�nmak suretiyle, yabanc� memleketlerde veya uluslararas� kurulu�larda ge�irdikleri hizmet s�relerinin her y�l� bir kademe ilerlemesine ve her 3 y�l� bir derece y�kselmesine esas olacak �ekilde ve bo� kadro bulundu�u takdirde de�erlendirilir.

B�LG�LER�N� ARTIRMAK �ZERE DI� MEMLEKETLERE G�NDER�LME:

Madde 78 - Mesleklerine ait ��renimini bitirerek Devlet memurlu�una al�nm�� ve asli memur olarak atanm�� olanlardan mesleklerine ait hizmetlerde yeti�tirilmek, e�itilmek, bilgilerini art�rmak veya staj yapmak �zere d�� memleketlere:

a) Kurumlar�nca a��lacak se�me veya yar��ma s�navlar�nda ba�ar� g�sterenlere,

b) D�� burslara dayan�larak g�nderilenlere, �ki y�la kadar ayr�lma m�saadesi verilebilir. Gerekirse bu s�re en �ok bir kat uzat�labilir.

B�LG�LER�N� ARTIRMAK ���N YABANCI MEMLEKETE G�NDER�LENLER�N HAK VE Y�K�ML�L�KLER�:

Madde 79 - (De�i�ik madde: 28/07/1971 - 1449/1 md.)

(De�i�ik f�kra: 18/05/1994 - KHK - 527/6 md.) 78 inci maddede yaz�l� olanlar kadrolar�nda b�rak�l�rlar. Kadro kar��l��� s�zle�me ile istihdam edilenlerin s�zle�meleri devam eder ve (�ahsen �zel burs sa�layan ve bu burstan istifade etmesi i�in kurumlar�nca kendilerine maa�s�z izin verilmesi uygun g�r�lenler hari�) ayl�k ve di�er her t�rl� �demeleri ile s�zle�me �cretlerinin Kanuni kesintilerinden sonra kalan net tutar�n�n %60'�n� Kurumlar�ndan al�rlar. Bunlar�n kademe ilerlemesi; emeklilik ve di�er b�t�n haklar� ve y�k�ml�l�kleri devam eder. �zin bitiminde yol s�resi hari� 15 g�n i�inde g�revlerine d�nerler. Bunlardan kurumlar�nca kendilerine maa�s�z izin verilmesi uygun g�r�lenlerin bu s�releri keseneklerinin ve kar��l�klar�n�n kendileri taraf�ndan her ay T.C. Emekli Sand���na g�nderilmesini kabul etmeleri �art�yla emeklilik y�n�nden eski derecelerinde de�erlendirilir.

(De�i�ik f�kra: 22/08/1989 - KHK - 378/2 md.) (De�i�ik c�mle: 23/07/2010-6009 S.K/60.md.) Kurumlar�nca g�nderilenlerden, uluslararas� kurulu�larda staj yapan ve �al��ma esas ve usulleri ile misyon �eflikleriyle ili�kileri Devlet Personel Ba�kanl���n�n g�r��� �zerine D��i�leri Bakanl���nca belirlenen memurlara, gittikleri �lkelerde s�rekli g�revle bulunan ve dokuzuncu derecenin birinci kademesinden ayl�k alan meslek memurlar�na �denmekte olan yurtd��� ayl��� tutar�, di�erlerine bu tutar�n 2/3'� �denir. (De�i�ik c�mle: 17/09/2004 - 5234 S.K./1.mad) *1* �ahsen �zel burs sa�layan ve bu burstan istifade etmesi i�in kendilerine maa�s�z izin verilenler ile Bakanlar Kurulunca kurumlar itibar�yla belirlenen kontenjan d���nda g�nderilenler hari� olmak �zere, burslu gidenlerin ald�klar� burs miktarlar� bu miktar�n alt�nda ise aradaki fark kurumlar�nca kendilerine ayr�ca �denir.

(De�i�ik f�kra: 12/02/1982 - 2595/6 md.) Bu suretle yap�lacak fark �deme, her t�rl� vergiden m�stesnad�r.

S�relerinin bitiminde g�revlerine ba�lam�yanlar �ekilmi� say�l�rlar. Bu suretle �ekilmi� say�lanlar ayl�k ve yol giderleri de dahil olmak �zere kendilerine kurumlarca yap�lm�� bulunan b�t�n masraflar� iki kat olarak �demeye mecburdurlar.

G�revlerine ba�lay�p da y�k�ml� bulunduklar� mecburi hizmetini bitirmeden ayr�lanlar veya bir ceza sebebi ile memurluktan ��kar�lm�� olanlar mecburi hizmetlerinin eksik kalan k�sm� ile orant�l� miktar� iki kat olarak �demek zorundad�rlar.

B�LG�LER�N� ARTIRMAK �ZERE DI� MEMLEKETLERE G�NDER�LME ESASLARI

Madde 80 - (De�i�ik madde: 23/12/1972 - KHK 2/1 md.)

(Ek f�kra: 17/09/2004 - 5234 S.K./1.mad) �ahsen �zel burs sa�layan ve bu burstan istifade etmesi i�in kendilerine maa�s�z izin verilenler d���nda her y�l yurt d���na g�nderilebilecek Devlet memurlar�n�n kurumlar itibar�yla say�lar�, Maliye Bakanl���n�n uygun g�r��� al�nmak suretiyle Devlet Personel Ba�kanl���n�n teklifi �zerine Bakanlar Kurulu karar� ile belirlenir.

78 ve 79 uncu maddelerde yaz�l� olanlar�n ay�rma ve se�ilme usul ve �artlar�, �al��malar�n�n nas�l izleyip denetlenece�i, haklar�ndaki disiplin kovu�turmas�n�n ne suretle yap�laca�� ve geri �a�r�lmalar�n� gerektirecek haller, bu Kanunun 2 nci maddesi gere�ince bir y�netmelikle d�zenlenir.

M�T mensuplar� hakk�nda yukar�daki esaslar, Ba�bakan taraf�ndan onaylanacak bir talimatla belirtilir.

S�LAH ALTINA ALINMA:

Madde 81 - Hazarda ve seferde muvazzafl�k hizmeti d���nda silah alt�na al�nan Devlet memurlar�, silah alt�nda bulunduklar� s�rece izinli say�l�rlar.

TERH�S ED�LENLER�N G�REVLER�NE D�NMELER�:

Madde 82 - (De�i�ik madde: 23/12/1972 - KHK 2/1 md.)

Hazarda e�itim ve manevra maksadiyle veya seferde muvazzafl�k hizmeti d���nda silah alt�na al�nan memurlar�n terhislerinden sonra g�revlerine ba�lamalar�, 62 ve 63 �nc� maddelerin yer de�i�tirme suretiyle atamaya ili�kin h�k�mlerine tabidir.

MUVAZZAF ASKERL��E AYRILAN MEMURLARIN TERH�SLER�NDE G�REVE BA�LATILMALARI �LE MUVAZZAF ASKERL�KTE GE�EN S�RELER�N KADEME VE DERECE �NT�BAKLARINDA DE�ERLEND�R�LMES�:

Madde 83 - (De�i�ik madde: 12/05/1982 - 2670/26 md.)

Devlet memuru iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak �zere silah alt�na al�nanlardan askerlik g�revini tamamlay�p memuriyete d�nmek isteyenler, terhis tarihinden itibaren 30 g�n i�inde kurumlar�na ba�vurmak ve kurumlar� da ba�vurma tarihinden itibaren azami 30 g�n i�inde ilgilileri g�reve ba�latmak zorundad�rlar.

Bunlar�n muvazzaf askerlikte ge�en s�releri muvazzaf askerli�e ayr�ld�klar� s�rada iktisap etmi� olduklar� derecede kademe ilerlemesi yap�lmak suretiyle de�erlendirilir. Bu gibilerin muvazzaf askerli�e ayr�lmadan �nce i�gal ettikleri kadroda kazand�klar� kademe ilerlemeleri ayr�ca g�z�n�nde bulundurulur. Askerlik �ncesi kademe ilerlemeleri ile askerlikte ge�en s�re toplam�n�n 3 y�l� a�an k�sm� usul� dairesinde �st dereceye terfi ettikleri zaman bu derecede kademe ilerlemesi yap�lmak suretiyle de�erlendirilir.

MUVAZZAF ASKERL���N� YAPTIKTAN SONRA DEVLET MEMURLU�UNA G�RENLER�N KADEME �NT�BAKLARI:

Madde 84 - (De�i�ik madde: 31/07/1970 - 1327/37 md.)

Muvazzaf askerlik g�revini yapt�ktan sonra Devlet memurlu�una atananlar adayl�k esaslar�na tabi olurlar ve muvazzaf askerlikte ge�en s�releri asaletlerinin tasdikinden sonra kademe ilerlemesi yap�lmak ve s�nav veya se�meye tabi tutulmak suretiyle derece y�kseltilmesinde de de�erlendirilir.

SEFERDE VEYA TAL�M VE MANEVRA ���N HAZARDA S�LAH ALTINA ALINANLARIN ASKERL�K S�RELER�N�N KADEME VE DERECE �NT�BAKLARI:

Madde 85 - ( De�i�ik madde: 31/07/1970 - 1327/38 md.)

Devlet memurlar�ndan muvazzafl�k hizmeti d���nda talim ve manevra maksadiyle veya seferde silah alt�na al�nanlar�n kademe ilerlemeleri devam eder. Bu s�re i�inde derece y�kselmesi gerekti�inde terhislerinden sonra a��k kadro bulunmas� ve s�nav veya se�mede ba�ar� g�stermeleri �artiyle silah alt�nda ge�en s�releri y�kselecekleri �st derecenin kademelerinde dikkate al�n�r.

VEKALET G�REV� VE AYLIK VER�LMES�N�N �ARTLARI:

Madde 86 - (De�i�ik madde: 30/05/1974 - KHK/12; De�i�tirilerek kabul: 15/05/1975 - 1897/1 md.)

Memurlar�n kanuni izin, ge�ici g�rev, disiplin cezas� uygulamas� veya g�revden uzakla�t�rma nedenleriyle i�lerinden ge�ici olarak ayr�lmalar� halinde yerlerine kurum i�inden veya di�er kurumlardan veya a��ktan vekil atanabilir.

Bir g�revin memurlar eliyle vekaleten y�r�t�lmesi halinde ayl�ks�z vekalet as�ld�r.

Ancak, ilkokul ��retmenli�i (Yaz tatili hari�), tabiplik, di� tabipli�i, eczac�l�k, k�y ve beldelerdeki ebelik ve hem�irelik, m�hendis ve mimarl�k, veterinerlik, (De�i�ik: 23/08/2011 tarihli ve 653 say�l� KHK/madde 16) vaizlik, Kur�an kursu ��reticili�i, imam-hatiplik ve m�ezzin-kayy�ml��a ait bo� kadrolara Maliye Bakanl���n�n izni (mahall� idarelerde izin �art� aranmaz) ile, a��ktan vekil atanabilir. (1)(2) (3)

Ayn� kurumdan (...) ayr�lmalar dolay�siyle atanan vekil memurlara vekalet g�revinin 3 aydan fazla devam eden s�resi i�in, kurum d���ndan veya a��ktan atananlarla kurum i�inden ilkokul ��retmenli�ine atanan ��retmenler ile veznedarl�k g�revine atananlara g�reve ba�lad�klar� tarihten itibaren vekalet ayl��� �denir. (Anayasa Mahkemesinin 5/7/2012 tarihli ve E. 2012/11, K.2012/104 say�l� karar�yla bu f�krada yer alan (...birinci f�krada say�lan...) ibaresi iptal edilmi�tir.)

Bu Kanuna tabi kurumlarda �al��an veteriner hekim veya hayvan sa�l�k memurlar�, veteriner hekim veya hayvan sa�l�k memuru bulunmayan belediyelerin veterinerlik veya hayvan sa�l�k memurlu�u hizmetlerini ifa etmek �zere bu hizmetlerle ilgili kadrolara vekalet ayl��� verilmek suretiyle atanabilirler.

Yukar�da say�lan haller d���nda, bo� kadrolara ait g�revler l�zum g�r�ld��� takdirde memurlara �cretsiz olarak vekaleten g�rd�r�lebilir.

Bu Kanuna tabi kurumlarda, mali, nakdi ve ayni sorumlulu�u bulunan saymanl�k kadrolar�n�n bo�almas� halinde bu kadrolara i�e ba�lad�klar� tarihten itibaren vekalet ayl��� verilmek suret iyle memurlar aras�ndan atama yap�labilir.

(Ek f�kra: 12/07/2013 tarihli ve 6495 Ssay�l� Kanun/ Madde 8.) A��ktan vekil olarak atananlara, bir y�lda yirmi g�n� ge�memek �zere �al��t�klar� her ay i�in iki g�n y�ll�k izin verilir. Bu iznin kullan�m�nda, bir sonraki y�la devredilme hali d���nda Devlet memurlar� i�in �ng�r�len h�k�mler uygulan�r.

�K�NC� G�REV YASA�I:

Madde 87 - (De�i�ik madde: 30/05/1974 - KHK/12; De�i�tirilerek kabul: 15/05/1975 - 1897/1 md.)

Memurlara;

a) Bu Kanuna tabi kurumlarda,

b) Sermayesinin tamam� Devlet taraf�ndan verilmek suretiyle kurulan iktisadi kurumlar ile sermayesinin yar�s�ndan fazlas� Devlete ait bankalarda,

c) �zel kanunlarla veya �zel kanunlar�n verdi�i yetkiye dayan�larak kurulan banka ve kurulu�larda,

�) Yukar�daki bentlerde yaz�l� idare, kurulu� ve bankalar taraf�ndan sermayelerinin yar�s�ndan fazlas�na kat�lmak suretiyle kurulan kurulu�larla bunlar�n ayn� oranda kat�lmalar� ile v�cut bulan kurumlarda,

�kinci g�rev verilemez; bu kurumlardan her ne ad ile olursa olsun para �denemez ve yarar sa�lanamaz.

Ancak, bu Kanunun memurlara ikinci g�rev verilmesini �ng�ren h�k�mleri ile hakem, tasfiye memuru ve bilirki�ilere takdir olunan �l Genel Meclisi ve �l Daimi Enc�meni ba�kanlar�, �zel kanunlarla kurulan ve asli g�revlerinin devam� niteli�inde olmayan �e�itli kurul, komisyon, heyet ve j�ri �al��malar�na, �niversiteler, Akademiler, T�rkiye ve Orta - Do�u Amme �daresi Enstit�s� ve �zel Kanunlarla kurulan ara�t�rma kurumlar� taraf�ndan idareyle ilgili olarak yap�lan inceleme ve ara�t�rma �al��malar�na kat�lanlar i�in �zel kanunlar�nca g�sterilen veya bu kanunlara dayan�larak tespit edilen �cretlerin �denmesine ili�kin h�k�mler sakl�d�r.

�K�NC� G�REV VER�LECEK MEMURLAR VE G�REVLER:

Madde 88 - (De�i�ik madde: 23/12/1972 - KHK 2/1 md.)

Bu Kanuna tabi kurumlarda �al��an Devlet memurlar�na esas g�revlerinin yan�nda;

A) �zel kanunlarla veya �zel kanunlar�n verdi�i yetkiye dayan�larak memurlara g�rd�r�lmesi �ng�r�len s�rekli hizmetler,

B) Mesleki bilgisi ile ilgili olarak, hizmet olanaklar� elveri�li bulunmak ve atamaya yetkili amir taraf�ndan uygun g�r�lmek �artiyle;

1) (De�i�ik alt bent: 29/11/1984 - KHK 243/15 md.) 87 nci maddede yaz�l� kurumlar�n tabiplikleri, di� tabiplikleri, eczac�l�klar�, kimyagerlikleri, veterinerlikleri, avukatl�klar� ile Adli T�p Kurumu Uzmanl�klar�,

2) As�l g�revlerinin bulundu�u bucak, il�e ve zorunlu hallerde iller belediyelerinin y�ksek m�hendis, m�hendis, y�ksek mimar ve mimarlarca y�r�t�lmesi gereken teknik hizmetleri,

�kinci g�rev olarak verilebilir.

(De�i�ik f�kra: 23/02/1995 - KHK - 547/8 md.) As�l g�revlerinin yan�nda;

a) (De�i�ik bent: 04.07.2012 - 6354 S.K./3. md.) Tabiplere; il ve il�e sa�l�k m�d�rl���, il sa�l�k m�d�r yard�mc�l���, halk sa�l��� m�d�rl���, halk sa�l��� m�d�r yard�mc�l���, sa�l�k grup ba�kanl���, ba�tabiplik, ba�tabip yard�mc�l��� ile il sa�l�k ve halk sa�l��� m�d�rl�klerinde ilgili mevzuat� uyar�nca tabipler taraf�ndan y�r�t�lmesi �ng�r�len �ube m�d�rl�kleri,

b) Di� hekimlerine ve veterinerlere, meslekleri ile ilgili ba�tabiplik,

c) Veteriner, di�hekimi ve eczac�lara; ba�tabip yard�mc�l���,

d) ��retmenlere; okul ve enstit� m�d�rl���, ba�yard�mc�l��� ve yard�mc�l��� g�revleri.

�kinci g�rev olarak yapt�r�labilir.

DERS G�REV�:

Madde 89 - (De�i�ik madde: 30/05/1974 - KHK/12)

Her derecedeki e�itim ve ��retim kurumlar� ile �niversite ve Akademi (Askeri Akademiler dahil), okul, kurs veya yayg�n e�itim yapan kurumlarda ve benzeri kurulu�larda ��retmen veya ��retim �yesi bulunmamas� halinde ��retmenlere, ��retim �yelerine veya di�er memurlara veyahut a��ktan atanacaklara �cret ile ek ders g�revi verilebilir.

�cretle okutulacak ders saatlerinin say�s�, ders g�revi alacaklar�n nitelikleri ve di�er hususlar ilgili Bakanl���n teklifi ve Bakanlar Kurulunun karar� ile tespit olunur.

B�RLE�EM�YECEK G�REVLER:

Madde 90 - (De�i�ik madde: 23/12/1972 - KHK 2/1 md.)

Devlet memurlar�na, vekalet g�revi, ikinci g�rev veya ders g�revlerinden ancak birisi verilebilir. ��retmenlerin idari g�revi bu h�km�n d���ndad�r. Bir memurun �st�nde birden �ok �cretli vekalet g�revi veya ikinci g�rev bulunamaz.

KADROLARI KALDIRILAN DEVLET MEMURLARI:

MADDE 91- (Yeniden d�zenlenen madde: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/103 md.)

Kadrosu kald�r�lan memurlar, en ge� alt� ay i�inde kendi kurumlar�nda niteliklerine uygun bir kadroya atan�rlar. Bu memurlar, kurumlar�nda atama imk�n� bulunmamas� h�linde ayn� s�re i�inde ba�ka bir kurumdaki kadrolara atanmak �zere Devlet Personel Ba�kanl���na bildirilir. Bunlar, atama i�lemi yap�l�ncaya kadar kurumlar�nda niteliklerine uygun i�lerde �al��t�r�l�r ve yeni bir kadroya atan�ncaya kadar eski kadrolar�na ait mal� haklardan ve sosyal yard�mlardan yararlanmaya devam ederler.

S�z konusu memurlar�n eski kadrolar�na ait en son ayda ald��� mal� haklar kapsam�nda fiilen yap�lmakta olan her t�rl� �demeler toplam�n�n net tutar�n�n, atand�klar� yeni kadrolar�na ait mal� haklar kapsam�nda fiilen yap�lmakta olan her t�rl� �demeler toplam�n�n net tutar�ndan fazla olmas� h�linde, aradaki fark, farkl�l�k giderilinceye kadar, atand�klar� kadrolarda veya bu kadrolardan istekleri d���nda atand�klar� ba�ka kadrolarda kald�klar� s�rece, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaks�z�n tazminat olarak �denir. Ayl�k mutad olarak yap�lmay�p belirli bir d�nemi kapsayan �demelerin �dendi�i tarih itibar�yla net tutarlar� toplam�n�n y�l� i�inde �al���lan aylara b�l�nmesi suretiyle bulunacak tutar�, en son ayda ald��� ayl�k tutar�na ilave edilir. Fazla �al��ma �creti, fiilen yap�lan ders kar��l��� �denen ek ders �creti ve n�bet �creti gibi ilave bir �al��man�n kar��l���nda elde edilen �demeler ayl�k tutar�na ilave edilmez.

Di�er kamu kurum ve kurulu�lar�na atanmak �zere Devlet Personel Ba�kanl���na bildirilen memurlar�n 190 say�l� Kanun H�km�nde Kararname kapsam�nda bulunan kamu kurum ve kurulu�lar�n�n bo� kadrolar�ndan Devlet Personel Ba�kanl���nca tespit edilen kadroya, an�lan Ba�kanl�k taraf�ndan k�rkbe� g�n i�inde atamas� teklif edilir. Devlet Personel Ba�kanl��� taraf�ndan g�nderilen atama teklif yaz�s�n�n atamay� yapacak kamu kurum ve kurulu�una intikalinden itibaren otuz g�n i�inde bu kurum ve kurulu� taraf�ndan atama i�lemlerinin yap�lmas� zorunludur. Bunlardan unvanlar� m�d�r ve daha �st olanlar ile dan��ma i�levlerine ili�kin kadrolarda �al��anlar Ara�t�rmac� kadrolar�na, di�erleri ise durumlar�na uygun kadrolara atan�rlar

MEMURLUKTAN �EK�LENLER�N YEN�DEN ATANMALARI:

Madde 92 - (De�i�ik madde: 12/05/1982 - 2670/27 md.)

�ki defadan fazla olmamak �zere memurluktan kendi istekleriyle �ekilenlerden veya bu Kanun h�k�mlerine g�re �ekilmi� say�lanlardan tekrar memurlu�a d�nmek isteyenler, ayr�ld�klar� s�n�fta bo� kadro bulunmak ve bu s�n�f�n niteliklerini ta��mak �art�yla ayr�ld�klar� tarihte almakta olduklar� ayl�k derecesine e�it bir derecenin ayn� kademesine veya 71 inci madde h�k�mlerine uyulmak suretiyle di�er bir s�n�fta e�it derecedeki kadrolara atanabilirler.

(M�lga ikinci f�kra: 29/11/1984 - KHK 243/56 md.)

657 say�l� Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile g�revinden �ekilmi� olanlar, bo� kadro bulunmak ve girece�i s�n�f�n niteliklerini ta��mak kayd� ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler.

Yasama g�revinde veya bakan olarak ge�irilen her y�l bir kademe ilerlemesi ve her iki y�l bir derece y�kselmesine esas olacak �ekilde de�erlendirilir.

EMEKL�LER�N YEN�DEN H�ZMETE ALINMASI:

Madde 93 - (De�i�ik madde: 30/05/1974 - KHK/12; De�i�tirilerek kabul: 15/05/1975 - 1897/1 md.)

T.C. Emekli Sand��� Kanunu h�k�mlerine g�re emekli olanlardan (5434 say�l� Kanunun 104 �nc� maddesine g�re emeklilikle ilgili g�revlere yeniden atanamayacaklar hari�) s�n�f�nda yaz�l� nitelikleri ta��makta bulunanlar kanunun 92 nci maddesi h�k�mlerine g�re kurumlarda bo� kadro bulunmak �artiyle yeniden memurlu�a al�nabilirler.

(M�lga ikinci f�kra: 12/05/1982 - 2670/41 md.)

B�L�M 4: MEMURLU�UN SONA ERMES�

�EK�LME:

Madde 94 - Devlet memuru ba�l� oldu�u kuruma yaz�l� olarak m�racaat etmek suretiyle memurluktan �ekilme iste�inde bulunabilir. (Ek ibare: 31/07/1970 - 1327/ 75 md.) Mezuniyetsiz veya kurumlar�nca kabul edilen mazereti olmaks�z�n g�revin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 g�n devam etmesi halinde, yaz�l� m�racaat �art� aranmaks�z�n, �ekilme iste�inde bulunulmu� say�l�r.

�ekilmek istiyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya �ekilme iste�inin kabul�ne kadar g�revine devam eder. Yerine atanan kimse bir aya kadar gelmedi�i veya yerine bir vekil atanmad��� takdirde, �st�ne haber vererek g�revini b�rakabilir.

Ola�an�st� mazeretle �ekilenler, �st�ne haber vermek �artiyle bir ay kayd�na tabi de�ildirler.

�EK�LMEDE DEV�R VE TESL�M S�RES�:

Madde 95 - �ekilen Devlet memurlar�ndan devir ve teslim ile y�k�ml� olanlar, bu i�lemlerin sonuna kadar g�revlerini b�rakamazlar. Hizmet icaplar�na g�re devir ve teslim i�lemleri i�in gerekli s�reler, y�netmelikte belirtilir.

OLA�AN�ST� Y�NET�M HALLER�NDE �EK�LME USUL�:

Madde 96 - (De�i�ik madde: 29/11/1984 - KHK 243/16 md.)

Ola�an�st� hal, s�k�y�netim, seferberlik ve sava� hallerinde veya genel hayata m�essir afetlere u�rayan yerlerdeki Devlet Memurlar� yerine atanacaklar gelip i�e ba�lamad�k�a g�revlerini b�rakamazlar.

�EK�LEN VE �EK�LM�� SAYILANLARIN YEN�DEN ATANMALARI:

Madde 97 - (De�i�ik madde: 29/11/1984 - KHK 243/17 md.)

Memurlardan mali ve cezai sorumluluklar� sakl� kalmak �zere;

A) 94 �nc� maddenin 2 nci ve 3 �nc� f�kras�na uygun olarak memuriyetten �ekilenler alt� ay ge�meden,

B) Bu Kanuna g�re �ekilmi� say�lanlar ile 94 �nc� maddenin 2 nci f�kras�na uymadan g�revlerinden ayr�lanlar bir y�l ge�meden,

C) 95 inci maddede yaz�l� zorunluluklara uymayanlar 3 y�l ge�meden,

D) 96 nc� maddeye ayk�r� hareket edenler hi�bir surette,

Devlet memurlu�una al�namazlar.

MEMURLU�UN SONA ERMES�:

Madde 98 - Devlet memurlar�n�n

a) Bu kanun h�k�mlerine g�re memurluktan ��kar�lmas�;

b) Memurlu�a al�nma �artlar�ndan her hangi birini ta��mad���n�n sonradan anla��lmas� veya memurluklar� s�ras�nda bu �artlardan her hangi birini kaybetmesi;

c) Memurluktan �ekilmesi;

�) �stek, ya� haddi, malull�k (M�lga ibare: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.) (..) sebeplerinden biri ile emekliye ayr�lmas�;

d) �l�m�; hallerinde memurlu�u sona erer.

B�L�M 5: �ALI�MA SAATLER�, �Z�NLER

�ALI�MA SAATLER�:

Madde 99 - (De�i�ik madde: 30/05/1974 - KHK/12; Aynen kabul: 15/05/1975 - 1897/1 md.)

Memurlar�n haftal�k �al��ma s�resi genel olarak 40 saattir.

Bu s�re Cumartesi ve Pazar g�nleri tatil olmak �zere d�zenlenir. Ancak �zel kanunlarla yahut bu kanuna veya �zel kanunlara dayan�larak ��kar�lacak t�z�k ve y�netmeliklerle, kurumlar�n ve hizmetlerin �zellikleri dikkate al�nmak suretiyle farkl� �al��ma s�releri tespit olunabilir.

Bakanlar Kurulu, yurt d��� kurulu�larda hizmetin gerektirdi�i hallerde, hafta tatilini Cumartesi ve Pazardan ba�ka g�nler olarak tespit edebilir.

G�NL�K �ALI�MA SAATLER�N�N TESB�T�:

Madde 100 - G�nl�k �al��man�n ba�lama ve bitme saatleri ile ��le dinlenme s�resi, b�lgelerin ve hizmetin �zelliklerine g�re merkezde Ba�bakanl�k Devlet Personel Ba�kanl���n�n teklifi �zerine Bakanlar Kurulunca, illerde valiler taraf�ndan tesbit olunur.

(Ek f�kra: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/104 md.) Ancak engelliler i�in; engel durumu, hizmet gerekleri, iklim ve ula��m �artlar� g�z �n�nde bulundurulmak suretiyle g�nl�k �al��man�n ba�lama ve biti� saatleri ile ��le dinlenme s�releri merkezde �st y�netici, ta�rada m�lki amirlerce farkl� belirlenebilir.

(Ek f�kra: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/104 md.) Memurlar�n y�r�tt�kleri hizmetin �zelliklerine g�re, bu madde uyar�nca tespit edilen �al��ma saat ve s�releri ile g�rev yerlerine ba�l� olmaks�z�n �al��abilmeleri m�mk�nd�r. Bu hususa ili�kin us�l ve esaslar, Devlet Personel Ba�kanl���n�n teklifi �zerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.

G�N�N 24 SAAT�NDE DEVAMLILIK G�STEREN H�ZMETLERDE �ALI�MA SAAT VE USUL�N�N TESB�T�:

MADDE 101- (Yeniden d�zenlenen madde: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/105 md.)

G�n�n yirmid�rt saatinde devaml�l�k g�steren hizmetlerde �al��an Devlet memurlar�n�n �al��ma saat ve �ekilleri kurumlar�nca d�zenlenir.

Ancak, kad�n memurlara; tabip raporunda belirtilmesi h�linde hamileli�in yirmid�rd�nc� haftas�ndan �nce ve her h�lde hamileli�in yirmid�rd�nc� haftas�ndan itibaren ve do�umdan sonraki (De�i�ik: 6495 say�l� Kanunun 8 inci maddesi) iki y�l s�reyle gece n�beti ve gece vardiyas� g�revi verilemez. Engelli memurlara da iste�i d���nda gece n�beti ve gece vardiyas� g�revi verilemez.

YILLIK �Z�N:

Madde 102 - (De�i�ik madde: 31/07/1970 - 1327/46 md.)

Devlet memurlar�n�n y�ll�k izin s�resi, hizmeti 1 y�ldan on y�la kadar (On y�l dahil) olanlar i�in yirmi g�n, hizmeti on y�ldan fazla olanlar i�in 30 g�nd�r. Zorunlu hallerde bu s�relere gidi� ve d�n�� i�in en �ok iki�er g�n eklenebilir.

YILLIK �Z�NLER�N KULLANILI�I:

Madde 103 - Y�ll�k izinler, amirin uygun bulaca�� zamanlarda, toptan veya ihtiyaca g�re k�s�m k�s�m kullan�labilir. Birbirini izliyen iki y�l�n izni bir arada verilebilir. (De�i�ik c�mle: 06/07/1995 - KHK - 562/2 md.) Cari y�l ile bir �nceki y�l hari�, �nceki y�llara ait kullan�lmayan izin haklar� d��er.

��retmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli say�l�rlar. Bunlara, hastal�k ve di�er mazeret izinleri d���nda, ayr�ca y�ll�k izin verilmez.

Hizmetleri s�ras�nda radyoaktif ���nlarla �al��an personele, her y�l y�ll�k izinlerine ilaveten bir ayl�k sa�l�k izni verilir.

MAZERET �ZN�:

MADDE 104- (Yeniden d�zenlenen madde: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/106 md.)

A) Kad�n memura; do�umdan �nce sekiz, do�umdan sonra sekiz hafta olmak �zere toplam onalt� hafta s�reyle anal�k izni verilir. �o�ul gebelik durumunda, do�um �ncesi sekiz haftal�k anal�k izni s�resine iki hafta eklenir. Ancak beklenen do�um tarihinden sekiz hafta �ncesine kadar sa�l�k durumunun �al��maya uygun oldu�unu tabip raporuyla belgeleyen kad�n memur, iste�i h�linde do�umdan �nceki �� haftaya kadar kurumunda �al��abilir. Bu durumda, do�um �ncesinde bu rapora dayanarak fiilen �al��t��� s�reler do�um sonras� anal�k izni s�resine eklenir. Do�umun erken ger�ekle�mesi sebebiyle, do�um �ncesi anal�k izninin kullan�lamayan b�l�m� de do�um sonras� anal�k izni s�resine ilave edilir. Do�umda veya do�um sonras�nda anal�k izni kullan�l�rken annenin �l�m� h�linde, iste�i �zerine memur olan babaya anne i�in �ng�r�len s�re kadar izin verilir.

B) Memura, e�inin do�um yapmas� h�linde, iste�i �zerine on g�n babal�k izni; kendisinin veya �ocu�unun evlenmesi ya da e�inin, �ocu�unun, kendisinin veya e�inin ana, baba ve karde�inin �l�m� h�llerinde iste�i �zerine yedi g�n izin verilir.

C) (A) ve (B) f�kralar�nda belirtilen h�ller d���nda, merkezde atamaya yetkili amir, ilde vali, il�ede kaymakam ve yurt d���nda diplomatik misyon �efi taraf�ndan, birim amirinin muvafakati ile bir y�l i�inde toptan veya b�l�mler h�linde, mazeretleri sebebiyle memurlara on g�n izin verilebilir. Zaruret h�linde ��retmenler hari� olmak �zere, ayn� us�lle on g�n daha mazeret izni verilebilir. Bu takdirde, ikinci kez verilen bu izin, y�ll�k izinden d���l�r.

D) Kad�n memura, �ocu�unu emzirmesi i�in do�um sonras� anal�k izni s�resinin bitim tarihinden itibaren ilk alt� ayda g�nde �� saat, ikinci alt� ayda g�nde birbu�uk saat s�t izni verilir. S�t izninin hangi saatler aras�nda ve g�nde ka� kez kullan�laca�� hususunda, kad�n memurun tercihi esast�r.

E) (Ek: 20/2/2014-6525/7 md.) Memurlara; en az y�zde 70 oran�nda engelli ya da s�re�en hastal��� olan �ocu�unun (�ocu�un evli olmas� durumunda e�inin de en az y�zde 70 oran�nda engelli olmas� kayd�yla) hastalanmas� h�linde hastal�k raporuna dayal� olarak ana veya babadan sadece biri taraf�ndan kullan�lmas� kayd�yla bir y�l i�inde toptan veya b�l�mler h�linde on g�ne kadar mazeret izni verilir.

F) Y�ll�k izin ve mazeret izinleri s�ras�nda fiili �al��maya ba�l� her t�rl� �demeler hari� mal� haklar ile sosyal yard�mlara dokunulmaz.

HASTALIK VE REFAKAT �ZN�:

MADDE 105-(Yeniden d�zenlenen madde: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/107 md.)

Memura, ayl�k ve �zl�k haklar� korunarak, verilecek raporda g�sterilecek l�zum �zerine, kanser, verem ve ak�l hastal��� gibi uzun s�reli bir tedaviye ihtiya� g�steren hastal��� h�linde onsekiz aya kadar, di�er hastal�k h�llerinde ise oniki aya kadar izin verilir.

Memurun, hastal��� sebebiyle yatakl� tedavi kurumunda yatarak g�rd��� tedavi s�releri, hastal�k iznine ait s�renin hesab�nda dikkate al�n�r.

Bu maddede yaz�l� azam� s�reler kadar izin verilen memurun, bu iznin sonunda i�e ba�layabilmesi i�in, iyile�ti�ine dair raporu (yurt d���ndaki memurlar i�in mahall� us�le g�re verilecek raporu) ibraz etmesi zorunludur. �zin s�resinin sonunda, hastal���n�n devam etti�i resm� sa�l�k kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, birinci f�krada belirtilen s�reler kadar uzat�l�r, bu s�renin sonunda da iyile�emeyen memur hakk�nda emeklilik h�k�mleri uygulan�r.

Bunlardan gerekli sa�l�k �artlar�n� yeniden kazand�klar� resm� sa�l�k kurullar�nca tespit edilen ve emeklilik hakk�n� elde etmemi� olanlar, yeniden memuriyete d�nmek istemeleri h�linde, niteliklerine uygun kadrolara �ncelikle atan�rlar.

G�revi s�ras�nda veya g�revinden dolay� bir kazaya veya sald�r�ya u�rayan veya bir meslek hastal���na tutulan memur, iyile�inceye kadar izinli say�l�r.

Hastal�k raporlar�n�n hangi hallerde, hangi hekimler veya sa�l�k kurullar� taraf�ndan verilece�i ve s�releri ile bu konuya ili�kin di�er hususlar, Sa�l�k, Maliye ve D��i�leri Bakanl�klar� ile Sosyal G�venlik Kurumunun g�r��leri al�narak Devlet Personel Ba�kanl���nca haz�rlanacak bir y�netmelikle belirlenir.

Ayr�ca, memurun bakmakla y�k�ml� oldu�u veya memur refakat etmedi�i takdirde hayat� tehlikeye girecek ana, baba, e� ve �ocuklar� ile karde�lerinden birinin a��r bir kaza ge�irmesi veya tedavisi uzun s�ren bir hastal���n�n bulunmas� h�llerinde, bu h�llerin sa�l�k kurulu raporuyla belgelendirilmesi �art�yla, ayl�k ve �zl�k haklar� korunarak, �� aya kadar izin verilir. Gerekti�inde bu s�re bir kat�na kadar uzat�l�r.�

�Y�LE�ME HAL�NDE G�REVE D�N��:

Madde 106 - (M�lga madde: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.)

RAPORLARI VERECEK HEK�M VE SA�LIK KURULLARI HAKKINDA Y�NETMEL�K:

Madde 107 - (M�lga madde: 31/05/2006-5510 S.K./106.mad)

AYLIKSIZ �Z�N:

MADDE 108- (Yeniden d�zenlenen madde: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/108 md.) A) Memura, 105 inci maddenin son f�kras� uyar�nca verilen iznin bitiminden itibaren, sa�l�k kurulu raporuyla belgelendirilmesi �art�yla, istekleri �zerine onsekiz aya kadar ayl�ks�z izin verilebilir.

B) Do�um yapan memura, 104 �nc� madde uyar�nca verilen do�um sonras� anal�k izni s�resinin bitiminden; e�i do�um yapan memura ise, do�um tarihinden itibaren istekleri �zerine yirmid�rt aya kadar ayl�ks�z izin verilir.

C) �� ya��n� doldurmam�� bir �ocu�u e�iyle birlikte veya m�nferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan e�in m�nferit olarak evlat edinmesi h�linde memur olan e�lerine, �ocu�un ana ve babas�n�n r�zas�n�n kesinle�ti�i tarihten veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden itibaren, istekleri �zerine yirmid�rt aya kadar ayl�ks�z izin verilir. Evlat edinen her iki e�in memur olmas� durumunda bu s�re, e�lerin talebi �zerine yirmid�rt ayl�k s�reyi ge�meyecek �ekilde, birbirini izleyen iki b�l�m h�linde e�lere kulland�r�labilir.

D) �zel burs sa�layan ve bu burstan istifade etmesi i�in kendilerine ayl�ks�z izin verilenler de d�hil olmak �zere burslu olarak ya da b�t�e imk�nlar�yla yeti�tirilmek �zere yurtd���na g�nderilen veya s�rekli g�revle yurti�ine ya da yurtd���na atanan veya en az alt� ay s�reyle yurtd���nda ge�ici olarak g�revlendirilen memurlar veya di�er personel kanunlar�na t�bi olanlar ile yurtd���na kamu kurumlar�nca g�nderilmi� olan ��rencilerin memur olan e�leri ile 77 nci maddeye g�re izin verilenlerin memur olan e�lerine g�rev veya ��renim s�resi i�inde ayl�ks�z izin verilebilir.

E) Memura, y�ll�k izinde esas al�nan s�reler itibar�yla be� hizmet y�l�n� tamamlam�� olmas� ve iste�i h�linde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullan�lmak �zere, toplam bir y�la kadar ayl�ks�z izin verilebilir. Ancak, s�k�y�netim, ola�an�st� h�l veya genel hayata m�essir afet h�li ilan edilen b�lgelere 72 nci madde gere�ince belli bir s�re g�rev yapmak �zere zorunlu olarak s�rekli g�revle atananlar hakk�nda bu b�lgelerdeki g�rev s�releri i�inde bu f�kra h�km� uygulanmaz.

F) Ayl�ks�z izin s�resinin bitiminden �nce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkmas� h�linde, on g�n i�inde g�reve d�n�lmesi zorunludur. Ayl�ks�z izin s�resinin bitiminde veya mazeret sebebinin kalkmas�n� izleyen on g�n i�inde g�revine d�nmeyenler, memuriyetten �ekilmi� say�l�r.

G) Muvazzaf askerli�e ayr�lan memurlar askerlik s�resince g�rev yeri sakl� kalarak ayl�ks�z izinli say�l�r.

B�L�M 6: (De�i�ik ba�l�k: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.) �ZL�K DOSYASI

MEMUR B�LG� S�STEM� VE �ZL�K DOSYASI:

MADDE 109- (Yeniden d�zenlenen madde: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/109 md.)

Memurlar, T�rkiye Cumhuriyeti kimlik numaras� esas al�narak kurumlar�nca tutulacak personel bilgi sistemine kaydolunurlar. Her memur i�in bir �zl�k dosyas� tutulur.

�zl�k dosyas�na, memurun mesleki bilgileri, mal bildirimleri; varsa inceleme, soru�turma, denetim raporlar�, disiplin cezalar� ile �d�l ve ba�ar� belgesi verilmesine ili�kin bilgi ve belgeler konulur.

Memurlar�n ba�ar�, yeterlik ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece y�kselmelerinde, emekliye ayr�lmalar�nda veya hizmetle ili�kilerinin kesilmesinde, hizmet gerekleri yan�nda �zl�k dosyalar� g�z �n�nde bulundurulur.

�zl�k dosyalar�n�n tutulma esaslar� ile �zl�k dosyalar�nda yer alacak belgelere ili�kin us�l ve esaslar Devlet Personel Ba�kanl���nca belirlenir.�

S�C�L DOSYASI:

Madde 110 - (M�lga madde: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.)

�ZL�K VE S�C�L DOSYASININ �NEM�:

Madde 111 - (M�lga madde: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.)

S�C�L AM�RLER�:

Madde 112 - (M�lga madde: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.)

S�C�L RAPORLARINDA BEL�RT�LECEK HUSUSLAR:

Madde 113 - (M�lga madde: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.)

Madde 114 - (M�lga madde: 12/05/1989 - KHK 368/2 md.)

S�C�L RAPORLARININ DOLDURULMASI:

Madde 115 - (M�lga madde: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.)

DE�ERLEND�RME KURULLARI:

Madde 116 - (M�lga madde: 29/11/1984 - KHK 243/56 md.)

MEMURLARIN UYARILMALARI:

Madde 117 - (M�lga madde: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.)

�T�RAZ HAKKI:

Madde 118 - (M�lga madde: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.)

OLUMLU VE OLUMSUZ S�C�L:

Madde 119 - (M�lga madde: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.)

OLUMSUZ S�C�L:

Madde 120 - (M�lga madde: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.)

S�C�L Y�NETMEL���:

Madde 121 - (M�lga madde: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.)

BA�ARI, �ST�N BA�ARI DE�ERLEND�RMES� VE �D�L

MADDE 122- (Yeniden d�zenlenen madde: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/110 md.)

G�revli olduklar� kurumlarda ola�an�st� gayret ve �al��malar� ile emsallerine g�re ba�ar�l� g�rev yapmak suretiyle; kamu kayna��nda �nemli �l��de tasarruf sa�lanmas�nda, kamu zarar�n�n olu�mas�n�n �nlenmesinde ve �nlenemez kamu zararlar�n�n �nemli �l��de azalt�lmas�nda, kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin �zerinde art�r�lmas�nda veya sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin y�kseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayal� olarak katk� sa�lad�klar� tespit edilen memurlara, merkezde ba�l� veya ilgili bakan, illerde valiler, il�elerde kaymakamlar taraf�ndan ba�ar� belgesi verilebilir. (Ek c�mle: 22.05.2012 - 6318 S.K./44. md.) T�rk Silahl� Kuvvetlerinde (Jandarma Genel Komutanl��� ve Sahil G�venlik Komutanl��� hari�) g�revli Devlet memurlar� i�in Milli Savunma Bakan� bu yetkisini devredebilir. �� defa ba�ar� belgesi alanlara �st�n ba�ar� belgesi verilir.

�st�n ba�ar� belgesi verilenlere, merkezde ba�l� veya ilgili bakan ve illerde valiler taraf�ndan uygun g�r�lmesi h�linde en y�ksek Devlet memuru ayl���n�n (ek g�sterge d�hil) % 200��ne kadar �d�l verilebilir.

Bu maddeye g�re bir mal� y�l i�inde �d�llendirileceklerin say�s�, kurumun y�lba��ndaki dolu kadro mevcudunun binde onundan, G�mr�k M�ste�arl���, Mill� E�itim Bakanl��� ve Emniyet Genel M�d�rl��� kadrolar� i�in binde yirmisinden fazla olamaz. Y�l i�inde �d�llendirilen personel say�s� kurumlar�nca izleyen y�l�n Ocak ay� sonuna kadar Devlet Personel Ba�kanl���na bildirilir.

Kamu kurum ve kurulu�lar� y�r�tmekte olduklar� hizmetlerin �zelliklerini g�z �n�nde bulundurarak memurlar�n�n ba�ar�, verimlilik ve gayretlerini �l�mek �zere, Devlet Personel Ba�kanl���n�n uygun g�r��� al�nmak kayd�yla, de�erlendirme �l��tleri belirleyebilir

�D�L:

Madde 123 - (M�lga madde: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.)

B�L�M 7: D�S�PL�N

D�S�PL�N AM�R� VE D�S�PL�N CEZALARI:

Madde 124 - (De�i�ik f�kra: 29/11/1984 - KHK 243/25 md. ) Disiplin amirleri; kurumlar�n kurulu� ve g�rev �zellikleri dikkate al�narak Devlet Personel Ba�kanl���'n�n g�r���ne dayan�larak �zel y�netmeliklerinde tayin ve tesbit edilecek amirlerdir.

(De�i�ik f�kra: 12/05/1982 - 2670/30 md.) Kamu hizmetlerinin gere�i gibi y�r�t�lmesini sa�lamak amac� ile kanunlar�n, t�z�klerin ve y�netmeliklerin Devlet memuru olarak emretti�i �devleri yurt i�inde veya d���nda yerine getirmeyenlere, uyulmas�n� zorunlu k�ld��� hususlar� yapmayanlara, yasaklad��� i�leri yapanlara durumun niteli�ine ve a��rl�k derecesine g�re 125 inci maddede s�ralanan disiplin cezalar�ndan birisi verilir.

D�S�PL�N CEZALARININ �E��TLER� �LE CEZA UYGULANACAK F��L VE HALLER:

Madde 125 - (De�i�ik madde: 12/05/1982 - 2670/31 md.)

Devlet memurlar�na verilecek disiplin cezalar� ile her bir disiplin cezas�n� gerektiren fiil ve haller �unlard�r:

A - Uyarma : Memura, g�revinde ve davran��lar�nda daha dikkatli olmas� gerekti�inin yaz� ile bildirilmesidir.

Uyarma cezas�n� gerektiren fiil ve haller �unlard�r:

a) Verilen emir ve g�revlerin tam ve zaman�nda yap�lmas�nda, g�rev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esaslar�n yerine getirilmesinde, g�revle ilgili resmi belge, ara� ve gere�lerin korunmas�, kullan�lmas� ve bak�m�nda kay�ts�zl�k g�stermek veya d�zensiz davranmak,

b) �z�rs�z veya izinsiz olarak g�reve ge� gelmek, erken ayr�lmak, g�rev mahallini terketmek,

c) Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek,

d) Usuls�z m�racaat veya �ikayette bulunmak,

e) Devlet memuru vakar�na yak��mayan tutum ve davran��ta bulunmak,

f) G�revine veya i� sahiplerine kar�� kay�ts�zl�k g�stermek veya ilgisiz kalmak,

g) Belirlenen k�l�k ve k�yafet h�k�mlerine ayk�r� davranmak,

h) G�revin i�birli�i i�inde yap�lmas� ilkesine ayk�r� davran��larda bulunmak.

B - K�nama : Memura, g�revinde ve davran��lar�nda kusurlu oldu�unun yaz� ile bildirilmesidir.

K�nama cezas�n� gerektiren fiil ve haller �unlard�r:

a) Verilen emir ve g�revlerin tam ve zaman�nda yap�lmas�nda, g�rev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esaslar�n yerine getirilmesinde, g�revle ilgili resmi belge, ara� ve gere�lerin korunmas�, kullan�lmas� ve bak�m�ndan kusurlu davranmak,

b) E�lerinin, re�it olmayan veya mahcur olan �ocuklar�n�n kazan� getiren s�rekli faaliyetlerini belirlenen s�rede kurumuna bildirmemek,

c) G�rev s�ras�nda amire hal ve hareketi ile sayg�s�z davranmak,

d) Hizmet d���nda Devlet memurunun itibar ve g�ven duygusunu sarsacak nitelikte davran��larda bulunmak,

e) Devlete ait resmi ara�, gere� ve benzeri e�yay� �zel i�lerinde kullanmak,

f) Devlete ait resmi belge, ara�, gere� ve benzeri e�yay� kaybetmek,

g) �� arkada�lar�na, maiyetindeki personele ve i� sahiplerine k�t� muamelede bulunmak,

h) �� arkada�lar�na ve i� sahiplerine s�z veya hareketle sata�mak,

�) G�rev mahallinde genel ahlak ve edep d��� davran��larda bulunmak ve bu t�r yaz� yazmak, i�aret, resim ve benzeri �ekiller �izmek ve yapmak,

j) Verilen emirlere itiraz etmek,

k) Bor�lar�n� kasten �demeyerek hakk�nda yasal yollara ba�vurulmas�na neden olmak,

l) Kurumlar�n huzur, s�kun ve �al��ma d�zenini bozmak.

m) (Ek alt bend: 17/09/2004 - 5234 S.K./1.mad) Yetkili olmad��� halde bas�na, haber ajanslar�na veya radyo ve televizyon kurumlar�na bilgi veya deme� vermek.

C - Ayl�ktan kesme : Memurun, br�t ayl���ndan 1/30 - 1/8 aras�nda kesinti yap�lmas�d�r.

Ayl�ktan kesme cezas�n� gerektiren fiil ve haller �unlard�r:

a) Kas�tl� olarak; verilen emir ve g�revleri tam ve zaman�nda yapmamak, g�rev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esaslar� yerine getirmemek, g�revle ilgili resmi belge, ara� ve gere�leri korumamak, bak�m�n� yapmamak, hor kullanmak,

b) �z�rs�z olarak bir veya iki g�n g�reve gelmemek,

c) Devlete ait resmi belge, ara�, gere� ve benzerlerini �zel menfaat sa�lamak i�in kullanmak,

d) G�revle ilgili konularda y�k�ml� oldu�u ki�ilere yalan ve yanl�� beyanda bulunmak,

e) G�rev s�ras�nda amirine s�zle sayg�s�zl�k etmek,

f) G�rev yeri s�n�rlar� i�erisinde her hangi bir yerin toplant�, t�ren ve benzeri ama�larla izinsiz olarak kullan�lmas�na yard�mc� olmak,

g) (M�lga f�kra: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/111 md.)

h) (M�lga f�kra: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/111 md.)

�) Hizmet i�inde Devlet memurunun itibar ve g�ven duygusunu sarsacak nitelikte davran��larda bulunmak,

j) (M�lga f�kra: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/111 md.)

D - Kademe ilerlemesinin durdurulmas� : Fiilin a��rl�k derecesine g�re memurun, bulundu�u kademede ilerlemesinin 1 - 3 y�l durdurulmas�d�r.

Kademe ilerlemesinin durdurulmas� cezas�n� gerektiren fiil ve haller �unlard�r:

a) G�reve sarho� gelmek, g�rev yerinde alkoll� i�ki i�mek,

b) �z�rs�z ve kesintisiz 3 - 9 g�n g�reve gelmemek,

c) G�revi ile ilgili olarak her ne �ekilde olursa olsun ��kar sa�lamak,

d) Amirine veya maiyetindekilere kar�� k���k d���r�c� veya a�a��lay�c� fiil ve hareketler yapmak,

e) G�rev yeri s�n�rlar� i�inde herhangi bir yeri toplant�, t�ren ve benzeri ama�larla izinsiz kullanmak veya kulland�rmak,

f) Ger�e�e ayk�r� rapor ve belge d�zenlemek,

g) (M�lga bend: 17/09/2004 - 5234 S.K./33.mad) *1*

h) Ticaret yapmak veya Devlet memurlar�na yasaklanan di�er kazan� getirici faaliyetlerde bulunmak,

�) G�revin yerine getirilmesinde dil, �rk, cinsiyet, siyasi d���nce, felsefi inan�, din ve mezhep ayr�m� yapmak, ki�ilerin yarar veya zarar�n� hedef tutan davran��larda bulunmak,

j) Belirlenen durum ve s�relerde mal bildiriminde bulunmamak,

k) A��klanmas� yasaklanan bilgileri a��klamak,

l) Amirine, maiyetindekilere, i� arkada�lar� veya i� sahiplerine hakarette bulunmak veya bunlar� tehdit etmek,

m) Diplomatik stat�s�nden yararlanmak suretiyle yurt d���nda, hakl� bir sebep g�stermeksizin �deme kabiliyetinin �st�nde bor�lanmak ve bor�lar�n� �demedeki tutum ve davran��lar�yla Devlet itibar�n� zedelemek veya zorunlu bir sebebe dayanmaks�z�n borcunu �demeden yurda d�nmek,

n) Verilen g�rev ve emirleri kasten yapmamak,

o) Herhangi bir siyasi parti yarar�na veya zarar�na fiilen faaliyette bulunmak.

E - Devlet memurlu�undan ��karma : Bir daha Devlet memurlu�una atanmamak �zere memurluktan ��karmakt�r.

Devlet memurlu�undan ��karma cezas�n� gerektiren fiil ve haller �unlard�r:

a) �deolojik veya siyasi ama�larla kurumlar�n huzur, s�kun ve �al��ma d�zenini bozmak, boykot, i�gal, ((De�i�ik ibare: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/111 md.) "kamu hizmetlerinin y�r�t�lmesini engelleme", i�i yava�latma ve grev gibi eylemlere kat�lmak veya bu ama�larla toplu olarak g�reve gelmemek, bunlar� tahrik ve te�vik etmek veya yard�mda bulunmak,

b) Yasaklanm�� her t�rl� yay�n� veya siyasi veya ideolojik ama�l� bildiri, afi�, pankart, bant ve benzerlerini basmak, �o�altmak, da��tmak veya bunlar� kurumlar�n herhangi bir yerine asmak veya te�hir etmek,

c) Siyasi partiye girmek,

d) �z�rs�z olarak bir y�lda toplam 20 g�n g�reve gelmemek,

e) Sava�, ola�an�st� hal veya genel afetlere ili�kin konularda amirlerin verdi�i g�rev veya emirleri yapmamak,

f) (De�i�ik f�kra: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/111 md.) Amirlerine, maiyetindekilere ve i� sahiplerine fiili tecav�zde bulunmak,

g) Memurluk s�fat� ile ba�da�mayacak nitelik ve derecede y�z k�zart�c� ve utan� verici hareketlerde bulunmak,

h) Yetki almadan gizli bilgileri a��klamak,

�) Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananlar� g�rev mahallinde gizlemek,

j) Yurt d���nda Devletin itibar�n� d���recek veya g�rev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davran��larda bulunmak,

k) 5816 say�l� Atat�rk Aleyhine ��lenen Su�lar Hakk�ndaki Kanuna ayk�r� fiilleri i�lemek.

Disiplin cezas� verilmesine sebep olmu� bir fiil veya halin cezalar�n (De�i�ik ibare: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/111 md.) "�zl�k dosyas�ndan" silinmesine ili�kin s�re i�inde tekerr�r�nde bir derece a��r ceza uygulan�r. Ayn� derecede cezay� gerektiren fakat ayr� fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalar�n�n ���nc� uygulamas�nda bir derece a��r ceza verilir.

Ge�mi� hizmetleri s�ras�ndaki �al��malar� olumlu olan ve (De�i�ik ibare: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/111 md.) "�d�l veya ba�ar� belgesi alan" memurlar i�in verilecek cezalarda bir derece hafif olan� uygulanabilir.

Yukar�da say�lan ve disiplin cezas� verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve a��rl�klar� itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da ayn� neviden disiplin cezalar� verilir.

��renim durumlar� nedeniyle y�kselebilecekleri kadrolar�n son kademelerinde bulunan Devlet memurlar�n�n, kademe ilerlemesinin durdurulmas� cezas�n�n verilmesini gerektiren hallerde, br�t ayl�klar�n�n 1/4'� - 1/2'si kesilir ve tekerr�r�nde g�revlerine son verilir.

�zel kanunlar�n disiplin su�lar� ve cezalar�na ili�kin h�k�mleri sakl�d�r.

Yukar�da yaz�l� disiplin kovu�turmas�n�n yap�lm�� olmas�, fiilin genel h�k�mler kapsam�na girmesi halinde, san�k hakk�nda ayr�ca ceza kovu�turmas� a��lmas�na engel te�kil etmez.

D�S�PL�N CEZASI VERMEYE YETK�L� AM�R VE KURULLAR:

Madde 126 - (De�i�ik f�kra: 29/11/1984 - KHK 243/27 md.) Uyarma, k�nama ve ayl�ktan kesme cezalar� disiplin amirleri taraf�ndan; kademe ilerlemesinin durdurulmas� cezas�, memurun ba�l� oldu�u kurumdaki disiplin kurulunun karar� al�nd�ktan sonra, atamaya yetkili amirler il disiplin kurullar�n�n kararlar�na dayanan hallerde Valiler taraf�ndan verilir.

(De�i�ik f�kra: 12/05/1982 - 2670/32 md) Devlet memurlu�undan ��karma cezas� amirlerin bu yoldaki iste�i �zerine, memurun ba�l� bulundu�u kurumun y�ksek disiplin kurulu karar� ile verilir.

(De�i�ik f�kra: 12/05/1982 - 2670/32 md) Disiplin kurulu ve y�ksek disiplin kurulunun ayr� bir ceza tayinine yetkisi yoktur, cezay� kabul veya reddeder. Ret halinde atamaya yetkili amirler 15 g�n i�inde ba�ka bir disiplin cezas� vermekte serbesttirler.

(De�i�ik f�kra: 12/05/1982 - 2670/32 md) �zel kanunlar�n disiplin cezas� vermeye yetkili amir ve kurullarla ilgili h�k�mleri sakl�d�r.

ZAMANA�IMI:

Madde 127 - (De�i�ik madde: 12/05/1982 - 2670/33 md.)

Bu Kanunun 125 inci maddesinde say�lan fiil ve halleri i�leyenler hakk�nda, bu fiil ve hallerin i�lendi�inin ��renildi�i tarihten itibaren;

a) Uyarma, k�nama, ayl�ktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulmas� cezalar�nda bir ay i�inde disiplin soru�turmas�na,

b) Memurluktan ��karma cezas�nda alt� ay i�inde disiplin kovu�turmas�na, Ba�lanmad��� takdirde disiplin cezas� verme yetkisi zamana��m�na u�rar.

Disiplin cezas�n� gerektiren fiil ve hallerin i�lendi�i tarihten itibaren nihayet iki y�l i�inde disiplin cezas� verilmedi�i takdirde ceza verme yetkisi zamana��m�na u�rar.

KARAR S�RES�:

Madde 128 - (De�i�ik madde: 12/05/1982 - 2670/34 md.)

Disiplin amirleri uyarma, k�nama ve ayl�ktan kesme cezalar�n� soru�turman�n tamamland��� g�nden itibaren 15 g�n i�inde vermek zorundad�rlar.

Kademe ilerlemesinin durdurulmas� cezas�n� gerektiren hallerde soru�turma dosyas�, karar�n� bildirmek �zere yetkili disiplin kuruluna 15 g�n i�inde tevdi edilir. Disiplin kurulu, dosyay� ald��� tarihten itibaren 30 g�n i�inde soru�turma evrak�na g�re karar�n� bildirir.

Memurluktan ��karma cezas� i�in disiplin amirleri taraf�ndan yapt�r�lan soru�turmaya ait dosya, memurun ba�l� bulundu�u kurumun y�ksek disiplin kuruluna tevdiinden itibaren azami alt� ay i�inde bu kurulca, karara ba�lan�r.

Y�KSEK D�S�PL�N KURULLARININ KARAR USUL�, MEMURUN HAKKI:

Madde 129 - (De�i�ik madde: 12/05/1982 - 2670/35 md.)

Y�ksek disiplin kurullar� kendilerine intikal eden dosyalar�n incelenmesinde, gerekli g�rd�kleri takdirde, ilgilinin (De�i�ik ibare: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.) "�zl�k dosyas�n�" ve her nevi evrak� incelemeye, ilgili kurumlardan bilgi almaya, yeminli tan�k ve bilirki�i dinlemeye veya niyabeten dinletmeye, mahallen ke�if yapmaya veya yapt�rmaya yetkilidirler.

Hakk�nda memurluktan ��karma cezas� istenen memur, (M�lga ibare: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.) (..), soru�turma evrak�n� incelemeye, tan�k dinletmeye, disiplin kurulunda s�zl� veya yaz�l� olarak kendisi veya vekili vas�tas�yla savunma yapma hakk�na sahiptir.

SAVUNMA HAKKI:

Madde 130 - Devlet memuru hakk�nda savunmas� al�nmadan disiplin cezas� verilemez.

Soru�turmay� yapan�n veya yetkili disiplin kurulunun 7 g�nden az olmamak �zere verdi�i s�re i�inde veya belirtilen bir tarihte savunmas�n� yapm�yan memur, savunma hakk�ndan vazge�mi� say�l�r.

CEZA� KOVU�TURMA �LE D�S�PL�N KOVU�TURMASININ B�R ARADA Y�R�T�LMES�:

Madde 131 - Ayn� olaydan dolay� memur hakk�nda ceza mahkemesinde kovu�turmaya ba�lanm�� olmas�, disiplin kovu�turmas�n� geciktiremez.

Memurun ceza kanununa g�re mahkum olmas� veya olmamas� halleri, ayr�ca disiplin cezas�n�n uygulanmas�na engel olamaz.

(Ek f�kra: 06/10/1983 - 2910/1 md.) 160 say�l� Devlet Personel Dairesi Kurulmas� Hakk�nda Kanunun 4 �nc� maddesinde say�lan kurulu�larda �al��an personel hakk�nda; g�revden do�an veya g�revi s�ras�nda i�ledikleri su�larla ki�isel su�lar� sebebiyle Cumhuriyet savc�lar� veya askeri savc�lar veya sorgu hakimlikleri veya Memurun Muhakemat� hakk�nda Kanun uyar�nca yetkili kurullarca yap�lan soru�turma sonunda d�zenlenen takipsizlik, meni muhakeme, iddianame, talepname veya l�zumu muhakeme karar suretleri ile ilgili mahkemelerce verilen kesinle�mi� karar suretleri bu personelin ba�l� oldu�u bakanl�k veya kurum veya kurulu�a g�nderilir.

UYGULAMA:

Madde 132 - (De�i�ik madde: 12/05/1982 - 2670/36 md.)

Disiplin cezalar� verildi�i tarihten itibaren h�k�m ifade eder ve derhal uygulan�r.

Ayl�ktan kesme cezas�, cezan�n verili� tarihini takip eden ayba��nda uygulan�r.

Verilen disiplin cezalar� (De�i�ik ibare: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/112 md.) ��st disiplin amirine�, Devlet memurlu�undan ��karma cezas� ayr�ca Devlet Personel Ba�kanl���na bildirilir.

(De�i�ik f�kra: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/112 md.) Ayl�ktan kesme cezas� ile tecziye edilenler 5 y�l, kademe ilerlemesinin durdurulmas� cezas� ile tecziye edilenler 10 y�l boyunca daire ba�kan� kadrolar�na, daire ba�kan� kadrosunun dengi ve daha �st� kadrolara, b�lge ve il te�kilatlar�n�n en �st y�netici kadrolar�na, d�zenleyici ve denetleyici kurumlar�n ba�kanl�k ve �yeliklerine, vali ve b�y�kel�i kadrolar�na atanamazlar.

(M�lga f�kra: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/112 md.)

D�S�PL�N CEZALARININ B�R S�RE SONRA (De�i�ik ba�l�k : 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.) "�ZL�K DOSYASINDAN" S�L�NMES�:

Madde 133 - (De�i�ik madde: 12/05/1982 - 2670/37 md.)

Disiplin cezalar� memurun (De�i�ik ibare: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.) "�zl�k dosyas�na" i�lenir. Devlet memurlu�undan ��karma cezas�ndan ba�ka bir disiplin cezas�na �arpt�r�lm�� olan memur uyarma ve k�nama cezalar�n�n uygulanmas�ndan 5 sene, di�er cezalar�n uygulanmas�ndan 10 sene sonra atamaya yetkili amire ba�vurarak, verilmi� olan cezalar�n�n (De�i�ik ibare: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.) "�zl�k dosyas�ndan" silinmesini isteyebilir.

Memurun, yukar�da yaz�lan s�reler i�erisindeki davran��lar�, bu iste�ini hakl� k�lacak nitelikte g�r�l�rse, iste�inin yerine getirilmesine karar verilerek bu karar (De�i�ik ibare: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.) "�zl�k dosyas�na" i�lenir.

Kademe ilerlemesinin durdurulmas� cezas�n�n (De�i�ik ibare: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.) "�zl�k dosyas�ndan ��kar�lmas�na" disiplin kurulunun m�talaas� al�nd�ktan sonra yukar�daki f�kra h�km� uygulan�r.

D�S�PL�N KURULLARI VE D�S�PL�N AM�RLER�:

Madde 134 - (De�i�ik madde: 02/02/1981 - 2381/2 md.)

Disiplin ve soru�turma i�lerinde kanunlarla verilen g�revleri yapmak �zere Kurum merkezinde bir Y�ksek Disiplin Kurulu ile her ilde, b�lge esas�na g�re �al��an kurulu�larda b�lge merkezinde ve kurum merkezinde ayr�ca Milli E�itim m�d�rl�klerinde birer Disiplin Kurulu bulunur.

(De�i�ik f�kra: 12/02/1982 - 2670/38 md.) Bu kurullar�n kurulu�, �yelerinin g�rev s�resi, g�r��me ve karar usul�, hangi memurlar hakk�nda karar verebilecekleri ve disiplin amirlerinin tayin ve tespitinde uygulanacak esaslar ile bunlar�n yetki ve sorumluluklar� gibi hususlar Bakanlar Kurulunca ��kar�lacak y�netmelikle d�zenlenir.

�T�RAZ:

MADDE 135- (Yeniden d�zenlenen madde: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/113 md.)

Disiplin amirleri taraf�ndan verilen uyarma, k�nama ve ayl�ktan kesme cezalar�na kar�� disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulmas� cezas�na kar�� y�ksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir.

�tirazda s�re, karar�n ilgiliye tebli�i tarihinden itibaren yedi g�nd�r. S�resi i�inde itiraz edilmeyen disiplin cezalar� kesinle�ir.

�tiraz mercileri, itiraz dilek�esi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz g�n i�inde kararlar�n� vermek zorundad�r.

�tiraz�n kabul� h�linde, disiplin amirleri karar� g�zden ge�irerek verilen cezay� hafifletebilir veya tamamen kald�rabilirler.

Disiplin cezalar�na kar�� idari yarg� yoluna ba�vurulabilir

�T�RAZ S�RES� VE YAPILACAK ��LEM:

Madde 136 - (M�lga madde: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.)

B�L�M 8: G�REVDEN UZAKLA�TIRMA

G�REVDEN UZAKLA�TIRMA:

Madde 137 - G�revden uzakla�t�rma, Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdi�i hallerde, g�revi ba��nda kalmas�nda sak�nca g�r�lecek Devlet memurlar� hakk�nda al�nan ihtiyati bir tedbirdir.

G�revden uzakla�t�rma tedbiri, soru�turman�n herhangi bir safhas�nda da al�nabilir.

YETK�L�LER:

Madde 138 - G�revden uzakla�t�rmaya yetkililer �unlard�r.

a) Atamaya yetkili amirler;

b) Bakanl�k ve genel m�d�rl�k m�fetti�leri;

c) �llerde valiler;

�) �l�elerde kaymakamlar (�l�e idare �ube ba�kanlar� hakk�nda valinin muvafakati �artt�r.)

Valiler ve kaymakamlar taraf�ndan al�nan g�revden uzakla�t�rma tedbiri, memurun kurumuna derhal bildirilir.

G�REVDEN UZAKLA�TIRAN AM�R�N SORUMLULU�U:

Madde 139 - (De�i�ik madde: 23/12/1972 - KHK 2/1 md.)

G�revinden uzakla�t�r�lan Devlet memurlar� hakk�nda g�revden uzakla�t�rmay� izleyen 10 i� g�n� i�inde soru�turmaya ba�lanmas� �artt�r.

Memuru g�revden uzakla�t�rd�ktan sonra memur hakk�nda derhal soru�turmaya ba�lam�yan, keyfi olarak veya garaz veya kini dolay�siyle bu tasarrufu yapt���, yapt�r�lan soru�turma sonunda anla��lan amirler, hukuki, mali ve cezai sorumlulu�a tabidirler.

CEZA KOVU�TURMASI SIRASINDA G�REVDEN UZAKLA�TIRMA:

Madde 140 - Haklar�nda mahkemelerce cezai kovu�turma yap�lan Devlet memurlar� da 138 inci maddedeki yetkililer taraf�ndan g�revden uzakla�t�r�labilirler.

G�REVDEN UZAKLA�TIRILAN VEYA G�REV�NDEN UZAK KALAN MEMURLARIN HAK VE Y�K�ML�L���:

Madde 141 - (De�i�ik madde: 30/05/1974 - KHK/12; Aynen kabul: 15/05/1975 - 1897/1 md.)

G�revden uzakla�t�r�lan ve g�revi ile ilgili olsun veya olmas�n herhangi bir su�tan tutuklanan veya g�zalt�na al�nan memurlara bu s�re i�inde ayl�klar�n�n ��te ikisi �denir. Bu gibiler bu Kanunun �ng�rd��� sosyal hak ve yard�mlardan faydalanmaya devam ederler.

143 �nc� maddede say�lan durumlar�n ger�ekle�mesi halinde, bunlar�n ayl�klar�n�n kesilmi� olan ��te biri kendilerine �denir ve g�revden uzakta ge�irdikleri s�re, derecelerindeki kademe ilerlemesinde ve bu s�renin derece y�kselmesi i�in gerekli en az bekleme s�resini a�an k�sm�, �st dereceye y�kselmeleri halinde, bu derecede kademe ilerlemesi yap�lmak suretiyle de�erlendirilir.

TEDB�R�N KALDIRILMASI:

Madde 142 - Soru�turma sonunda disiplin y�z�nden memurluktan ��karma veya cezai bir i�lem uygulanmas�na l�zum kalm�yan Devlet memurlar� i�in al�nm�� olan g�revden uzakla�t�rma tedbiri, 138 inci maddedeki yetkililerce (M�fetti�ler taraf�ndan g�revden uzakla�t�r�lanlar hakk�nda atamaya yetkili amirlerce) derhal kald�r�l�r.

G�revden uzakla�t�rma tedbirini kald�rm�yan g�revli hakk�nda 139 uncu madde h�km� uygulan�r.

MEMURUN G�REVE TEKRAR BA�LATILMASI ZORUNLU OLAN HALLER:

Madde 143 - Soru�turma veya yarg�lama sonunda yetkili mercilerce:

a) Haklar�nda memurluktan ��karmadan ba�ka bir disiplin cezas� verilenler;

b) Yarg�laman�n men'ine veya bereatine karar verilenler;

c) H�k�mden evvel haklar�ndaki kovu�turma genel af ile kald�r�lanlar;

�) G�revlerine ve memurluklar�na ili�kin olsun veya olmas�n memurlu�a engel olm�yacak bir ceza ile h�k�ml� olup cezas� ertelenenler;

Bu kararlar�n kesinle�mesi �zerine haklar�ndaki g�revden uzakla�t�rma tedbiri kald�r�l�r.

G�REVDEN UZAKLA�TIRMA TEDB�R�N�N KALDIRILMASINDA AM�R�N TAKD�R�:

Madde 144 - 140 �nc� ve 142 nci maddelerde 143 �nc� maddenin a, b, c f�kralar�nda yaz�l� olanlar hakk�ndaki g�revden uzakla�t�rma tedbiri, Devlet memurunun soru�turmaya konu olan fiillerinin, hizmetlerini devama engel olmad��� hallerde her zaman kald�r�labilir.

S�RE:

Madde 145 - G�revden uzakla�t�rma; bir disiplin kovu�turmas� icab�ndan oldu�u takdirde en �ok 3 ay devam edebilir. Bu s�re sonunda hakk�nda bir karar verilmedi�i takdirde memur g�revine ba�lat�l�r.

Bir ceza kovu�turmas� icab�ndan oldu�u takdirde g�revinden uzakla�t�rmaya yetkili amir (M�fetti�lerin g�revinden uzakla�t�rd�klar� memurlar hakk�nda atamaya yetkili amir) ilgilinin durumunu her iki ayda bir inceliyerek g�revine d�n�p d�nmemesi hakk�nda bir karar verir ve ilgiliye de yaz� ile tebli� eder.

KISIM - V: MAL� H�K�MLER

KAPSAM:

Madde 146 - (De�i�ik madde: 30/05/1974 - KHK 12; De�i�tirilerek kabul: 15/05/1975 - 1897/1 md.)

Bu Kanunun birinci maddesinin birinci f�kras� kapsam�na giren memurlar ayl�k, �cret, �denek, hizmetle ilgili her �e�it �deme ve bunlar�n �ekil ve �artlar� bak�m�ndan bu Kanundaki h�k�mlere, ayn� maddenin ikinci f�kras� kapsam�na giren memurlar �zel kanunlardaki h�k�mlere tabidir.

Memurlara kanun, t�z�k ve y�netmeliklerin ve amirlerin tayin etti�i g�revler kar��l���nda bu Kanunla sa�lanan haklar d���nda �cret �denemez. hi�bir yarar sa�lanamaz. Gen�lik ve Spor hizmetleri uygulamas�nda fiilen g�revlendirilecekler hari�.)

(M�lga f�kra: 02/11/2011 tarihli Resmi Gazete- 659 say�l� KHK- Madde 18/3)

(De�i�ik f�kra: 23/02/1995 - KHK - 547/9 md. ) Bu Kanun gere�ince �denecek ayl�k, taban ayl���, k�dem ayl��� zam ve tazminatlar ile di�er �demeler toplam�n�n br�t tutar�, bulunulan yerde �� Kanunu gere�ince i��iler i�in tespit olunan asgari �cretin ayl�k tutar�ndan az olamaz: az olmas� halinde, aradaki fark memurun di�er �zl�k haklar� ile ilgilendirilmeksizin tazminat olarak �denir.

DEY�MLER:

Madde 147 - (De�i�ik madde: 30/05/1974 - KHK/12; Aynen kabul: 15/05/1975 - 1897/1 md.)

Bu Kanunda ge�en;

A) Ayl�k: Bu Kanuna tabi kurumlarda g�revlendirilen memurlara hizmetlerinin kar��l���nda, kadroya dayan�larak ay itibariyle �denen paray�,

B) S�zle�meli �creti: 4 �nc� maddenin (B) bendi gere�ince �al��t�r�lan personele �denen paray�,

C) G�ndelik: 4 �nc� maddenin (C) ve (D) bentleri gere�ince �al��t�r�lan personele �denen paray�,

�) �d�l: Kanunun 123 �nc� maddesinde yaz�l� hallerde memurlara �denen paray�,

D) Temsil giderleri: Belirli yetki ve sorumluluk makamlar�n� i�gal eden memurlara temsili mahiyette ve g�revleri icab� olarak yapt�klar� ger�ek giderleri kar��lamak �zere ilgili kurumlar�n b�t�elerine bu maksat i�in konulan �denekten �zel y�netmeli�i h�k�mleri gere�ince �denen paray�,

E) Ders g�revi �creti: Bu Kanuna tabi kurumlara ait her derecedeki e�itim ve ��retim kurumlar� ile okul, kurs veya yayg�n e�itim yapan kurumlarda ve benzeri kurulu�larda ��retmenlik veya ��retim �yeli�i yapan ��retmen, ��retim �yesi ve di�er memurlara ders saati itibariyle �denen paray�,

F) Fazla �al��ma �creti: Kurumlar�n, bu Kanunun 178 inci maddesinde yaz�l� esaslar �er�evesinde normal �al��ma saatleri d���nda �al��t�rd�klar� memurlara, fazla �al��ma saati itibariyle �denen paray�,

G) a) �� g��l��� zamm�: Niteli�i ve �al��ma �artlar� bak�m�ndan g�� olan i�lerde �al��anlara �denen paray�,

b) �� riski zamm�: Hayat ve sa�l�k i�in tehlike arz eden hizmetlerde �al��anlara �denen paray�,

c) Eleman teminindeki g��l�k zamm�: Temininde, g�revde tutulmas�nda veya belli yerlerde istihdam edilmesinde g��l�k bulunan elemanlar i�in �denen paray�,

d) Mali sorumluluk tazminat�: Say��tay'a hesap vermekle y�k�ml� olan saymanlarla vezne a����ndan sorumlu veznedarlara �denen paray�,

ifade eder.

G�STERGE TABLOLARI:

Madde 148 - (M�lga madde: 31/07/1970 - 1327/51 md.)

KADEME AYLI�I:

Madde 149 - (De�i�ik madde: 31/07/1970 - 1327/52 md.)

Kademe ayl��� 36 nc� maddede g�sterilen s�n�flara ait genel g�sterge tablosundaki derecelere dahil kademelerden her biri i�in tespit edilen g�sterge rakam�na tekab�l eden ayl�kt�r.

DERECE AYLI�I:

Madde 150 - (De�i�ik madde: 31/07/1970 - 1327/53 md.)

Derece ayl��� 36 nc� maddede yer alan s�n�flara ait genel g�sterge tablosundaki derecelerin her birinin muhtevi bulundu�u yatay kademe ayl�klar�n� topluca ifade eder.

DERECELER�N �LK VE EN Y�KSEK KADEME AYLIKLARI:

Madde 151 - (De�i�ik madde: 31/07/1970 - 1327/54 md.)

G�sterge tablosunda yer alan derecelerden her birindeki 1 inci kademe g�stergesine tekab�l eden miktar o derecenin ilk kademe ayl���n�; ayn� derecenin son kademe g�stergesine tekab�l eden miktar da o derecenin en y�ksek kademe ayl���n� g�sterir.

ZAM VE TAZM�NATLAR

Madde 152 - (M�lga madde: 23/12/1972 - KHK 2/5 md.;Ek madde: 31/07/1970 - 1327/71 md.; De�i�ik madde: 23/02/1995 - KHK-547/5 md.; De�i�iklik: 04/07/2001 - KHK. 631/14. md.)

I - Zamlar

a) Niteli�i ve �al��ma �artlar� bak�m�ndan g�� olan i�lerde �al��anlara i� g��l��� zamm�,

b) Hayat ve sa�l�k i�in tehlike arzeden hizmetlerde �al��anlara i� riski zamm�,

c) Say��tay'a hesap vermekle y�k�ml� olan saymanlarla, vezne a����ndan malen sorumlu olan veznedar ve di�er g�revlilere mali sorumluluk zamm�,

d) Temininde, g�revde tutulmas�nda veya belli yerlerde istihdam edilmesinde g��l�k bulunan elemanlar i�in temininde g��l�k zamm�,

�denir.

II- Tazminatlar: (De�i�ik: 20/03/1997 - KHK - 570/9 md.)

G�revin �nem, sorumluluk ve niteli�i, g�rev yerinin �zelli�i, hizmet s�resi, kadro �nvan ve derecesi ve e�itim seviyesi gibi hususlar g�z�n�ne al�narak bu Kanunda belirtilen en y�ksek Devlet Memuru ayl���n�n (ek g�sterge dahil) br�t tutar�n�n,

A - �ZEL H�ZMET TAZM�NATI:

a) Genel �dare hizmetleri s�n�f�na dahil kadrolarda bulunanlarla �st y�netim g�revi yapan personelden;

1. Birinci derece kadrolarda bulunanlar i�in %345'ine,

2. �kinci derece kadrolarda bulunanlar i�in %100'�ne,

3. ���nc� derece kadrolarda bulunanlar i�in %80'ine,

4. D�rd�nc� derece kadrolarda bulunanlar i�in %70'ine,

5. Be�, Alt� ve Yedinci derecelerden ayl�k alan �ube M�d�r�, M�d�r, Sayman (Muhasip ve muhasebeci kadrosunda olanlar dahil), Ba�kan ve bunlar�n yard�mc�lar� i�in %60'�na,

b) Sa�l�k Hizmetleri S�n�f�na dahil kadrolarda g�rev yapanlardan;

1. Klinik �efi, Klinik �ef Yard�mc�s�, Ba�asistanl�k g�revini yapanlar ile Uzman Tabipler i�in %215'ine,

2. Di�er d�rt y�l ve daha fazla s�reli y�ksek��renim veren okul mezunlar� i�in %145'ine,

3. D�rt y�ldan a�a�� y�ksek��renim veren okul mezunlar� i�in %100'�ne,

4. Lise dengi mesleki ��renim veren okul mezunlar� i�in %72'sine,

5. Ortaokul dengi mesleki ��renim veren okul mezunlar� i�in %60'�na

Ancak, Sa�l�k Hizmetleri S�n�f�na ait kadrolarda g�revli olup da, bu g�revleri ile ilgili olmayan bir �st ��renimi bitirenler i�in �nceki ��renim durumlar�na ait tazminat oranlar� esas al�n�r.

Sa�l�k Hizmetleri S�n�f�na dahil kadrolarda bulunan personelden; kalk�nmada �ncelikli y�relere s�rekli g�revle atananlara bu y�relerde fiilen �al��t�klar� s�rece uzman tabipler i�in 90, di�erleri i�in 75 puana kadar, di�er y�relerden Bakanlar Kurulunca belirlenecek k�y ve di�er yerle�im birimlerine s�rekli g�revle atananlara ise 15 puana kadar ilave �deme yap�labilir.

c) Teknik Hizmetler S�n�f�na dahil kadrolarda g�rev yapanlardan;

1. D�rt y�l ve daha fazla s�reli y�ksek ��renim veren okul mezunlar� i�in % 168'ine ;

Y�ksek M�hendis, Y�ksek Mimar, M�hendis, Mimar ve �ehir Planc�s� kariyerlerini haiz olup (Bunlardan M�d�r ve daha �st merkez ve ta�ra birim y�neticileri dahil) 1-4 �nc� derecelerden ayl�k alan ve kurumlar�nca belirlenen b�y�k yat�r�m projelerinde fiilen �al��anlara bu projelerde �al��t�klar� s�rece ayr�ca %30'una,

Ancak bu h�kme g�re ilave �deme yap�lacak toplam personel say�s�, ilgili kurumun belirtilen kariyerleri haiz toplam personel say�s�n�n %10'unu ge�emez. (Hesaplamalarda k�surlar tama ibla� edilir.)

2. D�rt y�ldan a�a�� y�ksek��renim veren okul mezunlar� i�in %100'�ne,

3. Lise dengi mesleki ��renim veren okul mezunlar� i�in %72'sine, Ancak, Teknik Hizmetler S�n�f�na ait kadrolarda g�revli olup da, bu g�revleri ile ilgili olmayan bir �st ��renimi bitirenler i�in �nceki ��renim durumlar�na ait tazminat oranlar� esas al�n�r.

Teknik Hizmetler S�n�f�na dahil kadrolarda bulunan personelden kalk�nmada �ncelikli y�relere s�rekli g�revle atananlara, bu y�relerde fiilen �al��t�klar� s�rece ayr�ca 35 puana kadar ilave yap�labilir.

(Ek paragraf: 21/03/2006-5473 S.K./3.mad) Teknik Hizmetler S�n�f�na dahil kadrolarda bulunan personelden a��k �al��ma mahallerinde fiilen �al��anlara, bulunduklar� kadrolar esas al�nmak suretiyle, �al���lan her g�n i�in belirlenecek oranlarda ve ��er ayl�k d�nemler itibar�yla toplam� 60 puan� a�mayacak �ekilde, d�nem sonlar�nda �denmek �zere ek �zel hizmet tazminat� verilebilir.

d) Avukatl�k Hizmetleri S�n�f�na dahil kadrolarda bulunanlar i�in %135'ine,

e) Ba�bakanl�k Ba�m�fetti�, M�fetti� ve M�fetti� Yard�mc�lar� i�in %230'una,

f) Ba�bakanl�k Y�ksek Denetleme Kurulu Ba�kan, �ye, Ba�denet�i, Denet�i ve Denet�i Yard�mc�lar�, Ba�bakanl�k, Bakanl�k, M�ste�arl�k ve Gelir �daresi Ba�kanl��� �� Denet�ileri ile Maliye Bakanl���, Hazine M�ste�arl���, Ekonomi Bakanl��� ve G�mr�k ve Ticaret Bakanl��� merkez denetim elemanlar� i�in % 210 una,

g) Bakanl�k, Denizcilik M�ste�arl���, Diyanet ��leri Ba�kanl��� ve ba��ms�z genel m�d�rl�k (mahalli idarelere ba�l� genel m�d�rl�kler hari�) Ba�m�fetti� M�fetti� ve M�fetti� Yard�mc�lar� ile, Ba�kanl�k, M�stakil Genel M�d�rl�k, B�y�k�ehir Belediyesi, B�y�k�ehir Belediyelerine ba�l� genel m�d�rl�k, B�y�k�ehir Belediyesi bulunan illerin �l �zel �daresi ile �niversiteler ve Y�ksek Teknoloji Enstit�leri �� Denet�ileri, �al��ma ve Sosyal G�venlik Bakanl��� �� Ba�m�fetti�, M�fetti� ve M�fetti� Yard�mc�lar� ve Bakanl�klar merkez te�kilat�na dahil kadrolarda g�revli Ba�kontrol�r, Kontrol�r ve Stajyer Kontrol�rler, ��i�leri Bakanl��� Denekler Denet�isi ve Dernekler Denet�i Yard�mc�lar�, Sosyal G�venlik Kurumu Ba�m�fetti�i, M�fetti� ve M�fetti� Yard�mc�lar�, Milli Savunma Bakanl��� Akaryak�t �kmal ve NATO POL Tesisleri ��letme Ba�kanl��� M�fetti� ve M�fetti� Yard�mc�lar�, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl��� Denet�i ve Denet�i Yard�mc�lar�, Sa�l�k Denet�i ve Denet�i Yard�mc�lar�, Enerji ve Tabii Kaynaklar Denet�i ve Denet�i Yard�mc�lar�, Gen�lik ve Spor Denet�i Yard�mc�lar�, i�in % 195 ine

�) (Ek: 11/10/2011-KHK-666/5 md.) Adalet Uzmanlar�, Afet ve Acil Durum Y�netimi Uzmanlar�, Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanlar�, Avrupa Birli�i ��leri Uzmanlar�, Bakanl�k ve Ba�l� Kurulu�lar�n Avrupa Birli�i Uzmanlar�, Bas�n ve Enformasyon Uzmanlar�, Ba�bakanl�k Uzmanlar�, �al��ma ve Sosyal G�venlik E�itim Uzmanlar�, �al��ma Uzmanlar�, �evre ve �ehircilik Uzmanlar�, Denizcilik Uzmanlar�, Devlet Gelir Uzmanlar�, Devlet Personel Uzmanlar�, D�� Ticaret Uzmanlar�, D��i�leri Uzmanlar�, Din ��leri Y�ksek Kurulu Uzmanlar�, Diyanet ��leri Uzmanlar�, Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanlar�, Gen�lik ve Spor Uzmanlar�, G�da, Tar�m ve Hayvanc�l�k Uzmanlar�, G�mr�k ve Ticaret Uzmanlar�, Havac�l�k ve Uzay Teknolojileri Uzmanlar�, Hazine Uzmanlar�, ��i�leri Uzmanlar�, �hracat� Geli�tirme Uzmanlar�, �nsan Haklar� Uzmanlar�,(45) �stihdam Uzmanlar�, �� Sa�l��� ve G�venli�i Uzmanlar�, Kalk�nma Bakanl��� Planlama Uzmanlar�, K�lt�r ve Turizm Uzmanlar�, Maliye Uzmanlar�, Marka Uzmanlar�, Meteoroloji Uzmanlar�, Mill� E�itim Uzmanlar�, Milli G�venlik Kurulu Genel Sekreterli�i Uzmanlar�, Mill� Savunma Uzmanlar�, Orman ve Su ��leri Uzmanlar�, �l�me, Se�me ve Yerle�tirme Merkezi Uzmanlar�, �zelle�tirme �daresi Ba�kanl��� Uzmanlar�, Patent Uzmanlar�, Sa�l�k Uzmanlar�, Sanayi ve Teknoloji Uzmanlar�, Savunma Sanayii Uzmanlar�, Sosyal G�venlik Uzmanlar�, Tapu ve Kadastro Uzmanlar�, T�KA Uzmanlar�, T�rkiye �statistik Kurumu Uzmanlar�, Ula�t�rma ve Haberle�me Uzmanlar�, Vak�f Uzmanlar�, Yazma Eser Uzmanlar�, Yurt D��� ���i Hizmetleri Uzmanlar�, Yurtd��� T�rkler ve Akraba Topluluklar Uzmanlar�, Y�ksek Kurum Uzmanlar�, Y�ksek��retim Kurulu Uzmanlar�, G�� Uzmanlar� ve bunlar�n yard�mc�lar� i�in % 130 una,

h) Defterdarl�k Uzmanlar�, ��i�leri Bakanl��� �l Planlama Uzmanlar�, �l G�� Uzmanlar�, B�y�k�ehir Belediyeleri ile bunlara ba�l� genel m�d�rl�k Ba�m�fetti�, M�fetti� ve M�fetti� Yard�mc�lar�, Maarif M�fetti�leri ile �r�n Denetmenleri ve bunlar�n yard�mc�lar�, (f) ve (g) bendinde say�lmayan �� Denet�iler i�in % 130 una,

i) Vergi �stihbarat Uzmanlar�, Gelir Uzmanlar�, Mali Hizmetler Uzmanlar�, �l �stihdam Uzmanlar�, G�mr�k ve Ticaret Denetmenleri, Sosyal G�venlik Denetmenleri, ile bunlar�n yard�mc�lar� i�in % 120 sine,

j) Di�er belediyeler ve bunlara ba�l� genel m�d�rl�k Ba�m�fetti�, M�fetti� ve M�fetti� Yard�mc�lar�, Y�ksekokul mezunu olmak �art� ile Belediye �ktisat M�fetti�leri ve B�y�k�ehir Belediyeleri Hesap ��leri Murak�plar� ve bunlar�n yard�mc�lar� i�in %100'�ne,

k) (M�lga: 11/10/2011-KHK-666/5 md.)

l) (De�i�ik bend: 07/07/2010-6004 S.K./23.mad.) D��i�leri Bakanl��� meslek memurlar� i�in (aday meslek memurlar� dahil) % 140'�na, konsolosluk ve ihtisas memurlar� i�in (aday konsolosluk ve ihtisas memurlar� dahil) % 130'una ;

m) M.�.T. fiili kadrosuna dahil personel i�in %345'ine,

n) (Ek: 10/9/2014 - 6552/68 md.) T�rkiye �� Kurumu i� ve meslek dan��manlar� i�in %150 sine,

B - E��T�M, ��RET�M TAZM�NATI

E�itim ve ��retim hizmetleri s�n�f�na dahil ��retmen unvanl� kadrolarda fiilen ��retmenlik yapanlara; (��retmen unvanl� kadrolarda bulunanlardan okul m�d�r� ve okul m�d�r yard�mc�s�, y�netici ve e�itim uzman� olarak g�revlendirilenler ile cezaevi okullar�nda �al��an ��retmenler dahil *4* (M�lga ibare: 13/06/2010-5984 S.K/mad.4) olmak �zere)

a) 1-2 nci derecelerden ayl�k alanlar i�in %100'�ne,

b) 3 ve 4 �nc� derecelerden ayl�k alanlar i�in %95'ine,

c) Di�er derecelerden ayl�k alanlar i�in %85'ine,

(Ek f�kra: 30/06/2004 - 5204 S.K./1.md) Birinci f�krada say�lanlardan ayr�ca;

a) Ba���retmen unvan�n� kazanm�� olanlara % 40'�na,

b) Uzman ��retmen unvan�n� kazanm�� olanlara % 20'sine,

Milli E�itim Bakanl���na ba�l� mesleki ve teknik ��retim okul ve kurumlar�na atelye, laboratuvar veya meslek dersleri ��retmeni olarak E�itim ve ��retim Hizmetleri S�n�f�na dahil ��retmen �nvanl� kadrolara atananlardan Bakanlar Kurulunca belirlenecek okul, kurum ve bran�larda g�rev yapanlara ayr�ca;

a) D�rt y�l veya daha fazla y�ksek��renim g�renler i�in %15'ine,

b) �� ve iki y�ll�k y�ksek��renim g�renler i�in %10'una,

C) D�N H�ZMETLER� TAZM�NATI

(*) a) (De�i�ik alt bend: 01/07/2010-6002 S.K./21.mad.) �l m�ft� yard�mc�s�, il�e m�ft�s�, e�itim g�revlisi ve mesle�i ile ilgili y�ksek ��renim mezunu olup "Vaiz" kadrosuna atananlar i�in %175'ine,

(*) b) ( De�i�ik alt bend: 01/07/2010-6002 S.K./21.mad.) Din Hizmetleri S�n�f�na dahil kadrolarda bulunanlardan;

1. Y�ksek��renim mezunu olanlar i�in % 95'ine,

2. �mam-Hatip Lisesi mezunlar� i�in % 93'�ne,

3. Di�erleri i�in % 89'una,

c) (M�lga: 11/10/2011-KHK-666/1 md.)

d) (Ek alt bend: 01/07/2010-6002 S.K./21.mad.) (a) ve (b) alt bentlerinde say�lanlardan ayr�ca; ba�vaiz, ba�imam-hatip, Kur'an kursu ba���reticisi kadrolar�na atananlara % 40'�na, uzman vaiz, uzman imam-hatip, Kur'an kursu uzman ��reticisi ve ba�m�ezzinlik kadrolar�na atananlara % 20'sine,

D) EMN�YET H�ZMETLER� TAZM�NATI

A) Emniyet Hizmetleri S�n�f�na dahil kadrolarda bulunanlardan;

1. Emniyet Genel M�d�r� i�in %335'ine,

2. Birinci S�n�f Emniyet M�d�rl��� kadrolar�na atananlardan;

- Genel M�d�r Yard�mc�s�, Tefti� Kurulu Ba�kan�, Polis Akademisi Ba�kan�, Ankara, �stanbul ve �zmir �l Emniyet M�d�rleri i�in %285'ine ,

- Daire Ba�kan�, 1. Hukuk M��aviri, Di�er �l Emniyet M�d�rleri, Polis Koleji M�d�r� ve Koruma M�d�rleri i�in %265'ine,

- Di�erleri i�in %215'ine,

3. �kinci S�n�f Emniyet M�d�rl��� kadrolar�na atananlar i�in %195'ine,

4. ���nc� S�n�f Emniyet M�d�rl��� kadrolar�na atananlar i�in %185'ine,

5. D�rd�nc� S�n�f Emniyet M�d�rl��� kadrolar�na atananlar i�in %175'ine,

6. Emniyet Amirli�i kadrolar�na atananlar i�in %151'ine,

7. Ba�komiser kadrolar�na atananlar i�in %138'ine,

8. Komiser kadrolar�na atananlar i�in %131'ine,

9. Komiser Yard�mc�l��� kadrolar�na atananlar i�in %126's�na,

10. Di�erlerinden;

- 2, 3 ve 4 �nc� derecelerden ayl�k alanlar i�in % 118'ine,

- 5, 6 ve 7 nci derecelerden ayl�k alanlar i�in % 111'ine,

- 8, 9, 10 ve 11 inci derecelerden ayl�k alanlar i�in % 102'sine,

11. ( Ek bent: 08/05/2007 - 5757 S.K/md.3) �ar�� ve Mahalle bek�ileri i�in % 72'sine,

12. Ankara ve �stanbul B�y�k�ehir Belediyesi s�n�rlar� i�erisinde �evik kuvvet m�d�rl�klerine ait kadrolara atanm�� olanlara ayr�ca %5'ine,

b) Yard�mc� Hizmetler S�n�f�na dahil kadrolarda bulunan �ar�� ve mahalle bek�ileri i�in % 72'sine ,

E) M�LK� �DARE AM�RL��� �ZEL H�ZMET TAZM�NATI

M�lki idare amirli�i s�n�f�na dahil kadrolarda bulunanlardan;

a) M�ste�ar i�in %345'ine,

b) Ola�an�st� Hal B�lge Valisi, (Ek ibare : 01/07/2006 - 5538 S.K/5.mad) �l Valileri ve Emniyet Genel M�d�r� (Vali) i�i n %335 ine, *1*

c) Kurul Ba�kan�, M�ste�ar Yard�mc�s�, 1. Hukuk M��aviri, Genel M�d�rler, Strateji Geli�tirme Ba�kan� ile bu g�revleri y�r�ten Merkezde g�revli Valiler i�in %330'una, *1*

d) Merkezde g�revli di�er Valiler i�in %290'�na,

e) (De�i�ik bent : 01/07/2006 - 5540 S.K/5.mad) Di�erlerinden;

- 1 inci dereceden ayl�k alanlar i�in % 290'�na,

- 2 ve 3 �nc� derecelerden ayl�k alanlar i�in % 280'ine,

- 4 ve 5 inci derecelerden ayl�k alanlar i�in % 260'�na,

- Di�er derecelerden ayl�k alanlar i�in % 240'�na,

- Kaymakam adaylar� i�in % 175'ine,

- Vali unvan�n� kazananlar hari� olmak �zere kaymakaml�k unvan�n� kazand�ktan sonra ��i�leri Bakanl��� merkez te�kil�t�nda g�rev yapanlar ile merkez valilerine ayr�ca % 30'una,

F) DENET�M TAZM�NATI

�zel Hizmet Tazminat� b�l�m�n�n;

a) (e), (f) ve (g) s�ras�nda say�lanlardan:

- Kamu �ktisadi Te�ebb�slerindeki g�revliler i�in %10'una,

- Di�erleri i�in %30'una

b) (h), (i), (j) ve (k) s�ras�nda say�lanlar i�in %20'sine,

G) ADALET H�ZMETLER� TAZM�NATI

Y�ksek Mahkemeler, Y�ksek Se�im Kurulu, Say��tay, �l ve �l�e Se�im Kurullar�, Adli, �dari, Askeri Yarg�da (ceza infaz kurumlar� ve icra m�d�rl�kleri personeli dahil)g�revli bu Kanuna tabi personelden;

a) Genel �dare Hizmetleri S�n�f�nda bulunanlar i�in %180'ine,

b) Yard�mc� Hizmetler S�n�f�nda bulunanlar ile Teknik Hizmetler S�n�f�nda oldu�u halde bu s�n�f�n �zel hizmet tazminat�ndan yararlanamayanlar i�in %56's�na,

c) (M�lga: 11/10/2011-KHK-666/1 md.)

d) Cezaevi M�d�r�, �nfaz ve Koruma Ba�memuru, �nfaz ve Koruma Memurlar�na ayr�ca %10'una,

H) Bu kanunda belirtilen hizmet s�n�flar�nda olup da yukar�daki b�l�mlerde yer alan tazminatlardan yararlanmayan personelden;

a) Yard�mc� Hizmetler S�n�f�na ait kadrolarda bulunanlar i�in %45'ine,

b) Di�er hizmet s�n�flar�na ait kadrolarda bulunanlar i�in %50'sine, kadar, bu nispetleri a�mamak �zere Bakanlar Kurulunca belirlenecek esas, �l�� ve nispetler dahilinde yukar�daki tazminatlar �denir.

Hizmetin niteli�i itibariyle birden fazla �zel hizmet tazminat� verilmesi gereken durumlarda bu tazminatlardan fazla olan � �denir. M�lki �dare Amirli�i �zel Hizmet Tazminat�, Emniyet Hizmetleri Tazminat�, Din Hizmetleri Tazminat� ve Adalet Hizmetleri Tazminat� (C ve G b�l�mlerinin (c) bentlerinde say�lanlar hari�) �denenlere �zel hizmet tazminat� �denmez.

III- Ortak H�k�mler:

Bu zam ve tazminatlar�n hangi i�i yapanlara ve hangi g�revlerde bulunanlara �denece�i, miktarlar�, �deme usul ve esaslar� ilgili kurumlar�n yaz�l� iste�i ve Devlet Personel Ba�kanl���n�n g�r��� �zerine Maliye Bakanl���nca b�t�n kurumlar� kapsayacak �ekilde ve 154 �nc� madde uyar�nca katsay�n�n Bakanlar Kurulunca de�i�tirilmesi durumu hari� y�lda bir defa olmak �zere haz�rlan�r ve Bakanlar Kurulu Karar� ile y�r�rl��e konulur.

Ancak Milli �stihbarat Te�kilat� fiili kadrosuna dahil bulunanlara �denecek i� g��l���, i� riski, temininde g��l�k ve mali sorumluluk zamm�n�n miktarlar� ile �zel hizmet tazminat� oranlar�, �deme usul ve esaslar� Maliye Bakanl���n�n uygun g�r��� �zerine Ba�bakan taraf�ndan belirlenir.

(De�i�ik f�kra: 06/07/1995 - KHK-562/5 md.) Bu zam ve tazminatlara hak kazanmada ve bunlar�n �denmesinde ayl�klara ili�kin h�k�mler uygulan�r. Ancak;

a) Sa�l�k kurulu raporu �zerine verilen hastal�k izinleri,

b) Kanser, verem ve ak�l hastal�klar� gibi uzun s�reli bir tedaviye ihtiya� g�steren hastal��a yakalananlar�n kulland��� hastal�k izinleri,

c) Hastal�klar� sebebiyle resmi yatakl� tedavi kurumlar�nda yatarak tedavi g�rd�kleri tedavi s�releri,

hari� olmak �zere bir takvim y�l� i�inde kullan�lan hastal�k izin s�releri toplam�n�n 7 g�n� a�mas� halinde, a�an s�relere isabet eden zam ve tazminatlar %25 eksik �denir.

Yurt d���na s�rekli g�revle g�revlendirilenlere bu zam ve tazminatlar �denmez. Ancak bunlardan yurt i�ine ge�ici olarak geri �a�r�lanlardan yurt d��� ayl�klar�n�n kesilmesini gerektirecek kadar yurt i�inde kalanlara, bu s�re i�inde zam ve tazminatlar� �denir.

Kamu kurum ve kurulu�lar� (Mahalli �dareler dahil) bu maddede belirtilen zam ve tazminatlar�; hizmetin gerekleri ve mali imkanlar�n� dikkate alarak personeline Bakanlar Kurulunca belirlenen oran ve miktarlardan daha d���k bir oran ve miktar �zerinden �deyebilirler.

Bu maddenin ikinci b�l�m�nde yer alan tazminatlar damga vergisi hari� herhangi bir vergiye tabi de�ildir.

HER SINIFIN SON AYLIK DERECES� VE EN �OK AYLIK M�KTARI:

Madde 153 - (M�lga madde: 23/12/1972 - KHK 2/5 md.)

KATSAYI:

Madde 154 - (De�i�ik madde: 13/07/1993 - KHK - 486/24 md.)

Ayl�k g�sterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek g�sterge ve k�dem ayl��� g�sterge rakamlar�n�n ayl�k tutarlar�na �evrilmesinde uygulanacak ayl�k katsay�s� ile memuriyet taban ayl��� g�stergesine uygulanacak taban ayl�k katsay�s� ��er veya alt��ar ayl�k d�nemler itibariyle uygulanmak �zere Genel B�t�e Kanunu ile tespit olunur. Ancak mali y�l�n ikinci yar�s�nda, memleketin ekonomik geli�mesi genel ge�im �artlar� ve Devletin mali imkanlar� g�z�n�nde bulundurulmak suretiyle Bakanlar Kurulu bu katsay�lar� ikinci yar�n�n tamam� veya ��er ayl�k d�nemleri itibariyle uygulanmak �zere de�i�tirmeye yetkilidir.

Katsay�lardaki de�i�iklik ayl�klarda art�� veya eksili� say�lmaz.

MEMURLARA �DENECEK AYLIK TUTARLARI:

Madde 155 - (De�i�ik madde: 31/07/1970 - 1327/56 md.)

Bu kanunun 36 nc� maddesinde yer alan s�n�flara ait g�sterge tablosundaki rakamlar�n, genel b�t�e kanununda o y�l i�in tespit edilen katsay� ile �arp�lmas� sonunda bulunacak miktar, s�n�flar�n derece ve kademelerindeki memurlar�n ayl�k tutarlar�n� g�sterir.

YURT DI�INDA AYLIKLAR:

Madde 156 - (De�i�ik madde: 31/07/1970 - 1327/57 md.)

Kurumlar�n yurt d��� kurulu�lar�na dahil kadrolar�nda g�rev alan Devlet memurlar�n�n ayl�klar�, 155 inci maddeye g�re tespit edilen (De�i�ik: 29/6/2012- 6338/ 3 madde) br�t ayl�k tutar�n, Devlet Personel Ba�kanl��� D��i�leri ve Maliye bakanl�klar�n�n g�r���ne dayan�larak Bakanlar Kurulu taraf�ndan tespit edilecek emsal ile �arp�lmas�ndan has�l olacak miktar �zerinden �denir. As�l ayl���n �deme miktar� ile emsali tutar� aras�ndaki fark, her t�rl� vergiden m�stesnad�r.

(M�lga f�kra: 29.06.2012 - 6338 S.K./3. md.)

DI� MEMLEKETLER AYLIK KATSAYISI:

Madde 157 - (De�i�ik madde: 23/12/1972 - KHK 2/1 md.)

156 nc� maddede yaz�l� katsay�lar her yabanc� memleketin ekonomik durumu, para ve ge�im �artlar� ile memurun temsil g�revi ve aile y�k�ml�l��� g�z�n�nde tutulmak suretiyle saptan�r ve ayn� usul uyar�nca de�i�tirilir.

ADAYLARIN AYLIKLARI:

Madde 158 - (De�i�ik madde: 30/05/1974 - KHK/12; Aynen kabul: 15/05/1975 - 1897/ 1 md.)

Herhangi bir s�n�fta aday olarak g�reve ba�layanlar bu Kanunun 54 �nc� maddesindeki esaslara g�re, girecekleri derecenin hak edecekleri kademe ayl���n� al�rlar.

Aday memurlara, asaletleri tasdik edilinceye kadar kademe ilerlemesi uygulanmaz.

ASALET� ONAYLANAN MEMURLARIN KADEME �LERLEMELER�:

Madde 159 - (De�i�ik madde: 30/05/1974 - KHK/12; Aynen kabul: 15/05/1975 - 1897/1 md.)

Adayl�k s�resi sonunda bu Kanun h�k�mlerine g�re as�l memurlu�a atananlar�n adayl�kta ge�irdikleri s�reler, kademe ilerlemelerinde ve derece y�kselmelerinde de�erlendirilir.

KADEME �LERLEMES�NDE VER�LECEK AYLIK:

Madde 160 - Kademe ilerlemesinde memur bir ileri kademeye ait g�stergeye tekab�l eden ayl��� al�r.

(M�lga f�kra: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.)

DERECE DE����KL���NDE VER�LECEK AYLIK:

Madde 161 - (De�i�ik madde: 12/02/1982 - 2595/10 md.)

Derece y�kselmesi veya daha a�a�� bir dereceye atama halinde,

A) (De�i�ik bent: 26/06/1984 - KHK 241/8 md.) Bulundu�u dereceden yukar� derecelere atanan memur;

a) 68 nci maddenin (B) bendi h�k�mleri sakl� kalmak kayd�yla, yeni girdi�i derecenin ilk kademe g�stergesine,

b) Yeni girdi�i derecenin ilk kademe g�stergesi evvelce iktisap etti�i g�stergeden d���k ise, iktisap etti�i g�stergeye e�it olan kademenin g�stergesine,

Tekab�l eden ayl��� al�r.

Alt derecede e�it g�stergeli kademede ge�irilen s�re dikkate al�n�r.

B) Kazan�lm�� hak ayl�k derecelerinden daha a�a�� bir dereceye atanan memur, kazan�lm�� hak ayl�k dereceleri sakl� kalmak kayd�yla,

a) Atand��� derecede eski derecesinde almakta oldu�u kademe g�stergesine,

b) Atand��� derecede e�it g�sterge yok ise, eski g�stergesine en yak�n kademenin g�stergesine,

Tekab�l eden ayl��� al�r.

BA�KA SINIFA GE�EN MEMURUN ALACA�I AYLIK:

Madde 162 - (M�lga madde: 31/07/1970 - 1327/61 md.)

�ST�SNA� MEMURLUKLARDAN AYRILANLARIN DURUMU:

Madde 163 - (De�i�ik madde: 31/07/1970 - 1327/62 md.)

�stisnai memuriyetlere:

a) Bu Kanuna tabi kurumlardan atanm�� olanlar, ayr�ld�klar� s�n�fa d�nmek istedikleri takdirde, istisnai memuriyetlerde ge�irmi� olduklar� s�re, bu Kanunda derece terfii i�in belirtilen esaslara g�re girebilecekleri yeni derecenin tayininde normal derece terfii s�relerine kar��l�k say�l�r.

Bu gibilerin, derece terfii s�resine kar��l�k say�lan s�reden geri kalan k�sm� kademe terfiinde dikkate al�n�r.

Bu gibiler, ayn� �artlardan faydalanarak, 71 inci madde h�k�mlerine uyulmak kaydiyle, ba�ka bir s�n�fa da girebilirler.

b) Bu Kanuna tabi olm�yan kurumlardan atananlar, bu Kanuna tabi kurumlarda bir g�reve atanmay� istedikleri takdirde, istisnai memuriyette ge�irilen s�re (a) f�kras�ndaki esaslara g�re ve girilecek derecenin s�nav veya se�mesini ba�armak kaydiyle, derece ve kademe ilerlemesine say�l�r. Bu gibiler i�in adayl�k h�k�mleri uygulanmaz.

AYLI�IN �DEME ZAMANI VE ESASLARI :

Madde 164 - (De�i�ik madde: 30/05/1974 - KHK/12; Aynen kabul: 15/05/1975 - 1897/1 md.)

Memurlara ayl�klar� her ay�n ba��nda pe�in �denir. Emekliye ayr�lma ve �l�m hallerinde o aya ait pe�in �denen ayl�k, geri al�nmaz.

S�zle�meli personelin �cretleri s�zle�me �artlar�na g�re; ge�ici personelin g�ndelikleri g�n hesab�yla hafta veya ay sonlar�nda �denir.

(Ek f�kra: 05/07/1991 - KHK 433/2 md.; �ptal: Anayasa Mahkemesi'nin 05/05/1992 tarih ve E.1991/ 33, K.1992/32 say�l� Karar� ile; Yeniden d�zenlenen f�kra: 18/05/1994 -KHK- 527/7 md.) Ayl�klar�n� 657 say�l� Devlet Memurlar� Kanunu, 926 say�l� T�rk Silahl� Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 say�l� Uzman Jandarma Kanunu, 2802 say�l� Hakimler ve Savc�lar Kanunu ve 2914 say�l� Y�ksek��retim Personel Kanunu h�k�mlerine g�re almakta bulunan Devlet memurlar� ve di�er kamu g�revlileri (s�zle�meli stat�deki personel dahil) ile kamu ve �zel kesimde i� kanunlar�na g�re istihdam edilen i��ilere �e�itli adlar alt�nda yap�lan nakdi ve ayni nitelikteki t�m �demelerin hesaplanma kolayl���n� ve basitli�ini sa�lamak amac�yla, bordro d�zenlemesine, tahakkuk ve �deme i�lem ve s�relerine ili�kin esas ve usulleri tesbit etmeye, aydan daha k�sa ya da daha uzun s�relerde yap�lan �demelerin ayl�k d�nemler itibariyle tahakkuk ettirilmesi ve �denmesine karar vermeye Maliye ve G�mr�k Bakanl��� yetkilidir.

(Ek f�kra: 05/07/1991 - KHK-433/2 md.; �ptal: Anayasa Mahkemesi'nin 05/05/1992 tarih ve E.1991/33, K.1992/32 say�l� Karar� ile; Yeniden d�zenlenen f�kra: 18/05/1994 -KHK- 527/7 md.) ���nc� f�kra kapsam�na giren personelin her t�rl� �zl�k haklar�n�n ve tahakkuk i�lemlerinin belli merkezlerden yap�labilmesi ve �demelerin bankac�l�k sistemi arac�l��� ile ger�ekle�tirilmesi i�in gerekli d�zenlemeleri yapmaya ve gerekli tedbirleri almaya Maliye Bakanl��� yetkilidir.

A�IKTAN ATANMADA AYLI�A HAK KAZANMA :

Madde 165 - (De�i�ik madde: 23/12/1972 - KHK 2/1 md.)

Bir g�reve a��ktan aday veya as�l memur olarak atananlar, g�reve ba�lad�klar� g�nden itibaren ayl��a hak kazan�rlar.

Bu suretle g�reve ba�lamada ilk ayl�k, g�n hesabiyle ay sonunda �denir.

KADEME �LERLEMES�NDE AYLI�A HAK KAZANMA :

Madde 166 - (De�i�ik madde: 12/02/1982 - 2595/11 md.)

Kademe ilerlemesinde Devlet Memuru, bu ilerlemeye m�stehak oldu�u tarihi takip eden ay ba��ndan itibaren ayn� derecenin bir ileri kademesine ait ayl��a hak kazan�r.

DERECE DE����KL���NDE AYLI�A HAK KAZANMA:

Madde 167 - (De�i�ik madde: 30/05/1973 - KHK 5/7 md.)

Derece y�kselmesinde veya daha a�a�� derecelere atamada memur, y�kseldi�i veya atand��� derecenin g�revine ba�lad��� tarihi takip eden ayba��ndan itibaren bu derecenin 161 inci maddeye g�re kazand��� kademe ayl���n� al�r.

(Ek f�kra: 12/02/1982 - 2595/12 md.) Ancak, y�r�t�lmekte olan g�revin niteli�inde bir de�i�me olmamas� halinde derece y�kselmesine ili�kin onay�n ge�erlilik tarihini takip eden ay ba��ndan itibaren bu derecenin 161 inci maddeye g�re kazand��� kademe ayl���n� al�r.

BA�KA B�R SINIFA GE�MEDE AYLI�A HAK KAZANMA:

Madde 168 - (M�lga madde: 23/12/1972 - KHK 2/5 md.)

G�REV YER� DE���T�R�LEN MEMURLARIN AYLIKLARI:

Madde 169 - (De�i�ik madde: 28/03/1988 - KHK. 318/3 md.)

Bulunduklar� yerden ba�ka yerlerdeki g�revlere nakledilen ve 62 nci maddede belirtilen s�re i�inde yeni g�revlerinde i�e ba�layan memurlarla, yer de�i�tirme suretiyle ba�ka kurumlara atanan memurlar�n ayl�klar�, i�e ba�lad�klar� tarihi takip eden ayba��ndan itibaren yeni g�rev yerinde �denir. Eski g�rev yerinde al�nan ayl�klar i�in kurumlar aras�nda herhangi bir hesapla�ma yap�lmaz.

�Z�N VEYA GE��C� G�REVDE �KEN G�REV YER� DE���T�R�LEN MEMURLARIN AYLIKLARI:

Madde 170 - (De�i�ik madde: 23/12/1972 - KHK 2/1 md.)

Kanuni izinlerin kullan�lmas� s�ras�nda veya ge�ici bir g�revde iken as�l g�rev yeri de�i�tirilen memurlar�n ayl�klar�, izin veya ge�ici g�revin sona ermesine kadar eski g�rev yerlerinde kadro tasarrufundan �denir.

SAYMAN VE SAYMAN MUTEMETLER�N�N DEV�R S�RELER� VE AYLIKLARI:

Madde 171 - (De�i�ik madde:23/12/1972 - KHK 2/1 md.;De�i�ik madde: 17/09/2004-5234 S.K./1.mad) *1* *2*

Hesaplar�n�, g�revi devralanlara devir zorunlulu�u bulunan saymanlar�n devir s�resi yedi g�nd�r. Devir teslim s�resinin ayl�k �deme zaman�na rastlamas� halinde bu aya ait ayl�klar� eski g�rev yerinde, kadro tasarrufundan �denir.

Sayman mutemetleri i�in devir s�resi iki g�nd�r.

G�REV YER� DE���T�R�LENLERDEN ESK� G�REVLER�NE DEVAMLARI TEBL�� ED�LENLER�N AYLIKLARI:

Madde 172 - (De�i�ik madde: 23/12/1972 - KHK 2/1 md.)

G�rev yerleri de�i�tirilen memurlardan g�revlerine devamlar� kurumlar�nca yaz�l� olarak tebli� edilenlerin ayl�klar� eski g�rev yerlerinde kadro tasarrufundan �denir.

VEKALET AYLI�INA HAK KAZANMA:

Madde 173 - (M�lga madde: 23/12/1972 - KHK 2/5 md.)

VEKALET G�REV�N�N F��LEN YAPILMASI �ARTI:

Madde 174 - Vekalet ayl�klar�n�n �denebilmesi i�in g�revin fiilen yap�lmas� �artt�r.

VEKALET, �K�NC� G�REV AYLIK VE �CRETLER� �LE D��ER �DEMELER:

Madde 175 - (De�i�ik madde: 30/05/1974 - KHK/12; De�i�tirilerek kabul: 15/05/1975 - 1897/1 md.)

Bir g�reve vekaleten atanan memurlara vekalet edilen g�revin kadro derecesinin birinci kademesinin ��te biri, a��ktan atananlara ise (K�y ve kasaba imaml��� kadrolar�na atananlara 146 nc� maddede yaz�l� asgari �cret ayl�k tutar�ndan a�a�� olmamak �zere) ��te ikisi verilir. Bulunduklar� yerden ba�ka bir yerdeki bir g�reve vekalet suretiyle atananlara, Harc�rah Kanununun ge�ici g�revle ba�ka yere g�nderilenlere ili�kin h�k�mleri uygulan�r.

(Ek f�kra: 04/07/2001 - 631 S.KHK/5. md.) Ancak, kurum i�inden veya di�er kurumlardan vekalet edenlere vekalet ayl��� �denebilmesi i�in, vekilin asilde aranan �artlar� ta��mas� zorunludur.

(De�i�ik f�kra: 26/06/1984 - KHK 241/9 md.) 88 inci maddeye g�re ikinci g�rev verilen memurlara, bu g�revleri kar��l���nda ayl�k �denebilmesi i�in bo� bir kadroya ait g�revin ikinci g�rev olarak y�r�t�lmesi gerekir. Bu �ekilde g�revlendirilenlere, g�revlendirildikleri kadro derecesinin ilk kademe ayl���n�n ��te ikisi �denir. Ancak, sa�l�k grup ba�kanl���, ba�tabip ve ba�tabip yard�mc�l��� hizmetlerinin ikinci g�rev olarak y�r�t�lmesi halinde kadro �art� aranmaz ve bu hizmetleri y�r�tenlere almakta olduklar� ayl���n ��te ikisi ikinci g�rev ayl��� olarak �denir. *1*

(De�i�ik f�kra: 22/08/1989 - KHK - 378/4 md) A��ktan vekil olarak atananlar bu Kanunla memurlara tan�nan sosyal haklardan da yararlan�rlar ve bunlara �denecek vekalet ayl���n�n hesab�na memuriyet taban ayl��� da dahil edilir.

DERS VE KONFERANS �CRETLER�:

Madde 176 - (De�i�ik madde: 03/04/1998 - 4359/1 md.)

(De�i�ik f�kra: 21/03/2006-5473 S.K./3.mad) Bu Kanunun 89 uncu maddesine g�re kendilerine ders g�revi verilenlere, ders saati ba��na g�nd�z ��retimi i�in 140, �rg�n ve yayg�n e�itim kurumlar�nda yar�y�l ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar g�nleri ile saat 18.00'den sonra ba�layan ��retim faaliyetleri i�in 150 g�sterge rakam�n�n bu Kanuna g�re belirlenen ayl�k katsay�s� ile �arp�m�ndan olu�an miktar �zerinden ek ders �creti �denir.

(De�i�ik f�kra: 15/4/2015 tarihli Resmi Gazetede- 6639 S.K./9.mad) Bu �cretler, �zel e�itime muhta� ��rencilerin e�itim ve ��retim g�rd��� kurumlarda g�revli ��retmen ve y�neticiler ile bu ��rencilere y�nelik olarak a��lan �zel s�n�f ��retmenlerine ve cezaevlerinde g�revli ��retmenlere %25, Milli E�itim Bakanl��� �rg�n ve Yayg�n E�itimi Destekleme ve Yeti�tirme Kurslar� Y�nergesi kapsam�nda g�rev alan y�netici ve ��retmenlere %100 fazlas�yla �denir.

Bu madde kapsam�nda �cretle ders vermek �zere y�ksek��retim kurumlar�ndan g�revlendirilen ��retim elemanlar�na 2914 say�l� Kanun h�k�mlerine g�re ek ders �creti �denir.

Konferans �creti her y�l b�t�e kanunlar�nda g�sterilir.

YOLLUK G�DERLER� VE G�NDEL�KLER�:

Madde 177 - Bu Kanun h�k�mlerine tabi Devlet memurlar�ndan bir g�revin ifas� i�in s�rekli veya ge�ici olarak g�rev yerinden ayr�lanlar�n yol giderleri ve g�ndelikleri, yolluklar hakk�ndaki �zel kanun h�k�mlerine g�re �denir.

S�zle�meli olarak �al��t�r�lanlar�n yol masraflar� ile g�ndelikleri s�zle�melerindeki �artlara g�re �denir.

FAZLA �ALI�MA �CRET�:

Madde 178 - (De�i�ik madde: 05/07/1991 - KHK-433/3 md.; �ptal: Anayasa Mahkemesi'nin 05/05/1992 tarih ve E.1991/33, K.1992/32 say�l� Karar� ile, Yeniden d�zenlenen madde: 18/05/1994 - KHK - 527/8 md.)

A) 99 ve 100 �nc� maddeler h�k�mleri uyar�nca tespit olunan g�nl�k �al��ma saatleri d���nda;

a) Salg�n hastal�k ve tabii afetler gibi ola�an�st� hallerin olmas� (Bu hallerin devam� s�resince),

b) Fabrika, atelye, �antiye, i�letme gibi yerlerde �� Kanununa tabi olarak i��i �al��t�ran kurumlarca hizmetin gere�i olarak i��i ile birlikte �al��ma saatleri ve g�n� d���nda �al��man�n zorunlu bulunmas�.

hallerine m�nhas�r olmak �zere, yap�lan fazla �al��malar �cretle kar��lan�r.

Yukar�da say�lan hallerde yapt�r�lacak fazla �al��man�n s�resi ve saat ba��na �denecek �cret Bakanlar Kurulu karar� ile belirlenir

B) (�ptal: Anayasa Mahkemesi'nin 14/02/1997 tarih ve E: 1997/20, K: 1997/32 say�l� Karar� ile; Yeniden d�zenleme: 03/04/1998 - 4359/4. md.) Kurumlar gerekti�i taktirde personelini g�nl�k �al��ma saatleri d���nda fazla �al��ma �creti vermeksizin �al��t�rabilirler. Bu durumda personele yapt�r�lacak fazla �al��man�n her sekiz saati i�in bir g�n hesab� ile izin verilir. Ancak, bu suretle verilecek iznin en �ok on g�nl�k k�sm� y�ll�k izinle birle�tirilerek y�l� i�inde kulland�r�labilir.

Fazla �al��man�n uygulama esas ve usulleri Devlet Personel Ba�kanl��� ile Maliye Bakanl���nca m��tereken belirlenir.

Milli �stihbarat Te�kilat� mensuplar�na �denecek fazla �al��ma �cretleri ve di�er hususlar Ba�bakan taraf�ndan onaylanacak bir talimatla tesbit edilir.

TEMS�L G�DERLER� VE Y�NETMEL���:

Madde 179 - Hangi kurumlarda hangi s�n�f ve kadrolardaki Devlet memurlar�n�n g�revler icab� temsili mahiyette masraf yapabilecekleri ve bu masraflar�n sarf� ile ilgili usul ve �artlar ve bunlar�n sarf alanlar� ilgili kurumlar�n g�r��leri al�narak Maliye Bakanl��� ve Ba�bakanl�k Devlet Personel Ba�kanl��� ile birlikte haz�rlanacak bir y�netmelikle belirtilir.

S�REKL� G�REVLE YURT DI�INDA BULUNAN MEMURLARIN AYLIKLARI:

Madde 180 - ( De�i�ik madde: 30/05/1974 - KHK/12; Aynen kabul: 15/05/1975-1897/1 md.)

S�rekli g�revle yurt d���na atanan memurlar�n ayl�klar� g�revlerine ba�lad�klar� tarihten itibaren; s�rekli g�revle yurt d���na g�nderilen veya kurumlar�n yurt d��� kurulu�lar�na dahil kadrolar�nda g�rev alan memurlardan g�revlerine ba�lad�ktan sonra yurt i�inde veya yurt d���nda ba�ka bir g�reve atananlar�n ayl�klar� ise atanma emrinin tebli�i tarihini izleyen onbe�inci g�n sonuna kadar 156 nc� maddedeki esaslara g�re �denir.

Yurt d���nda bulunanlardan yerlerine atananlar�n geli�ine kadar bekleme emri alanlar�n ayl�klar�, atama emirlerinin tebli� tarihinden itibaren, iki ay� ge�memek �zere ayn� maddeye g�re �denir.

(Ek f�kra: 04/07/2001 - 631 S.KHK/6. md.) S�rekli g�revle yurt d���na atanan memurlara, y�ll�k izin ile 181 inci maddede belirtilen hal d���nda, yurt i�inde ge�irilen s�reler i�in yurt d��� ayl��� �denmez. Ancak, yurt d��� g�rev s�resince toplam d�rt ay� ge�memek �zere, yurt i�inde yatakl� tedavi kurumlar�nda yatarak g�r�len tedavi s�resince 156 nc� maddeye g�re belirlenen emsal katsay�n�n 1/3'� esas al�narak yurt d��� ayl��� �denir.

YURT DI�INDAK� MEMURLARDAN GE��C� G�REVLE MERKEZE �A�RILANLARIN AYLIKLARI:

Madde 181 - S�rekli g�revle yurt d���na g�nderilen Devlet memurlar�, ge�ici g�revle en �ok bir ay s�re ile merkeze �a�r�labilir. Bu s�re i�inde ayl��� katsay�l� �denir.

YURT DI�INDA G�REVL� MEMURLARDAN FARKLI KATSAYILI MEMLEKETE ATANANLARIN AYLIKLARI:

Madde 182 - Yukardaki maddelerde g�sterilen memurlar�n, ayl�klar�na uygulanmakta bulunan �deme katsay�lar�ndan farkl� �deme katsay�s� uygulanan bir ba�ka memlekete naklen atanmalar�nda 180 inci madde h�km� uygulan�r.

HAZARDA E��T�M VE MANEVRA ���N S�LAH ALTINA ALINANLARIN AYLIKLARININ �DENMES�:

Madde 183 - Hazarda muvazzafl�k hizmeti d���nda e�itim ve manevra maksadiyle silah alt�na al�nan Devlet memurlar�n�n ayl�klar� kendi kurumlar�nca tam olarak �denir.

Devlet memurlar�ndan r�tbeli olanlar�n r�tbe ayl��� tutar�, ba�l� bulunduklar� kurumdan ald�klar� ayl�k tutar�ndan fazla olanlara, aradaki fark askeri kurumlar�na kat�lmalar� veya yeni r�tbeyi kazand�klar� tarihten itibaren silah alt�nda bulunduklar� s�rece Milli Savunma Bakanl��� taraf�ndan �denir.

SEFERDE MUVAZZAFLIK H�ZMET� DI�INDA S�LAH ALTINA ALINAN MEMURLARIN AYLIKLARININ �DENMES�:

Madde 184 - Seferde muvazzafl�k hizmeti d���nda, silah alt�na al�nan Devlet memurlar�na r�tbeli olsun olmas�n silah alt�nda bulunduklar� s�rece ayl�klar� a�a��daki h�k�mlere g�re �denir.

A) Yedek subay, yedek askeri memur ve yedek astsubay olanlar�n r�tbelerine ait ayl�klar� Milli Savunma Bakanl���nca �denir.

Bunlar�n ayl�klar� ba�l� bulunduklar� kurumdan ald�klar� ayl�k tutar�ndan eksikse aradaki fark kurumlar�nca �denir.

B) (A) bendi d���nda kalan ve r�tbesiz memurlar�n ayl�klar�n�n tamam� kurumlar�nca �denir.

SEFER HAL�NE GE���TE S�LAH ALTINDA BULUNAN MEMURLARIN AYLIKLARI:

Madde 185 - Sefer haline ge�i� s�ras�nda 183 �nc� maddeye g�re silah alt�nda bulunan Devlet memurlar�n�n ayl�klar� ad� ge�en maddeye; sefer haline ge�i�ten sonraki ayl�klar� 184 �nc� maddeye g�re �denir.

S�LAH ALTINA ALINMAZDAN �NCE KADROLARINDAN A�IKTA BULUNANLARIN AYLIKLARI:

Madde 186 - Hazarda e�itim ve manevra veya seferde muvazzafl�k hizmeti d���nda silah alt�na al�nan Devlet memurlar�ndan, silah alt�na al�nmazdan �nce kadrolar� kald�r�lanlar, g�revden uzakla�t�r�lanlar hakk�nda, silah alt�nda bulunduklar� s�rece a�a��daki h�k�mler uygulan�r:

A) Bunlardan yedek subay, yedek askeri memur veya yedek astsubay olanlar�n r�tbe ayl�klar�n�n a��k ayl�klar�ndan fazla veya eksik olmas�na g�re haklar�nda 183 ve 184 �nc� madde h�k�mleri uygulan�r.

B) (A) bendi d���nda kalan ve r�tbesiz memurlara kanuni haklar� olan a��k ayl���n�n verilmesine devam olunur.

KISIM - VI: SOSYAL HAKLAR VE YARDIMLAR

EMEKL�L�K HAKLARI:

Madde 187 - Devlet memurlar�n�n emeklilik ve malull�k hallerinde kendilerinin, �l�mleri halinde dul ve yetimlerinin sahip bulunduklar� haklar emeklilik kanunlar�yla d�zenlenir.

HASTALIK VE ANALIK S�GORTASI:

Madde 188 - A) Devlet memurlar�n�n hastal�k, anal�k ve g�revden do�an kaza ile mesleki hastal�k,

B) Devlet memurlar�n�n e�leri ve bakmakla y�k�ml� olduklar� ana, baba ve �ocuklar�n�n hastal�k ve anal�k,

C) Bir kanuna dayan�larak emekli veya malull�k ayl��� alanlar�n (Sosyal Sigortalar Kurumunca uygulanan i� kazalar� ile meslek hastal�klar�, malull�k ve ya�l�l�k sigortalar�ndan gelir veya ayl�k ba�lananlar hari�) hastal�k ve anal�k,

�) (C) bendinde belirtilen emekli veya malull�k ayl��� alanlar�n aile fertlerinin hastal�k ve anal�k,

D) Bir kanuna dayan�larak dul veya yetim ayl��� alanlar�n (Sosyal Sigortalar Kurumundan gelir veya ayl�k alanlar hari�) hastal�k ve anal�k.

Hallerinde, gerekli sosyal sigorta yard�mlar� sa�lan�r.

Bu sigorta yard�mlar� �zel kanunlarla d�zenlenir.

Bu sigortalardan tan�nan hak ve sa�lanan yard�mlar, genel sosyal sigorta rejimleri ile kabul edilen hak ve yard�mlardan az olamaz.

YEN�DEN ��E ALI�TIRMA:

Madde 189 - Malull�k ayl��� ba�lanan Devlet memurlar�ndan �al��ma g�c�n�n art�r�labilece�i umulanlar eski s�n�flar�nda veya yeni s�n�f veyahut meslekte �al��abilmelerini sa�lamak �zere i�e al��t�r�lmaya tabi tutulabilirler.

��e al��t�rman�n ne suretle ve hangi esaslara g�re yap�laca�� �zel kanununda g�sterilir.

EK SOSYAL S�GORTA VE YARDIMLA�MA:

Madde 190 - (M�lga madde: 12/02/1982 - 2595/19 md.)

MEMURLARIN SOSYAL TES�S �HT�YA�LARI:

Madde 191 - (Yeniden d�zenlenen madde: 29/11/1984 - KHK 243/29 md.)

Devlet Memurlar� i�in l�zum ve ihtiya� g�r�len yerlerde �ocuk bak�mevi ve sosyal tesisler kurulabilir.

Bunlar�n kurulu� ve i�letme esas ve usulleri Devlet Personel Ba�kanl��� ile Maliye ve G�mr�k Bakanl���nca birlikte haz�rlanacak genel y�netmelikle belirlenir.

DEVLET MEMURLARI ���N KONUT KRED�S�:

Madde 192 - (Yeniden d�zenlenen madde: 29/11/1984 - KHK 243/30 md.)

Devlet Memurlar�ndan T. C. Emekli Sand���na tabi hizmeti 10 y�l ve daha fazla olanlara, istekleri �zerine Toplu Konut Fonundan �zel �artlarla ve �ncelikle konut kredisi verilebilir.

Bu krediden faydalanma �artlar� ile kredi borcunun memurlardan tahsili ve her y�l �denecek toplam kredi tutar� gibi di�er hususlar Toplu Konut ve Kamu Ortakl��� �daresi Ba�kanl���nca haz�rlanacak y�netmelikle d�zenlenir.

DEVLET MEMURLARI ���N KONUT:

Madde 193 - (De�i�ik madde: 31/07/1970 - 1327/69 md.)

Devlet memurlar�n�n l�zum ve zaruret g�r�len yerlerle kiral�k konut ihtiya�lar�, �mar ve �skan Bakanl���nca tespit edilerek Bakanlar Kurulunca onanacak programlar gere�ince, genel ve katma b�t�elere her y�l konulacak �deneklerle tesis edilecek fondan kar��lan�r.

Bu madde h�km� �zel kanunlarla d�zenlenir.

BAZI DEVLET MEMURLARI ���N KONUT TAHS�S�:

Madde 194 - (M�lga madde: 09/11/1983 - 2946/12 md.)

MAHRUM�YET YER� �DENE��:

Madde 195 - (M�lga madde: 02/12/1993 - 3920/2 md.)

�DEME USUL� VE MAHRUM�YET YER� DERECES�:

Madde 196 - (M�lga madde: 02/12/1993 - 3920/2 md.)

M�KTARI:

Madde 197 - (M�lga madde: 02/12/1993 - 3920/2 md.)

MAHRUM�YET YER� �DENE��N�N �DENME USUL�:

Madde 198 - (M�lga madde: 02/12/1993 -3920/2 md.)

��REN�M BURSLARI VE YURTLARI:

Madde 199 - Mahrumiyet yerlerinde �al��an Devlet memurlar� g�rev yerlerinde �ocu�unun girmesi gereken orta dereceli okul bulunmad��� takdirde, bu dereceli okullarda okuma hakk�n� kazanm�� bulunan �ocuklar�n� yat�l� okullarda okutmak isterlerse, pansiyon �cret indiriminden faydalan�rlar.

Bu indirim her y�l b�t�e kanunu ile tesbit olunan pansiyon �cretlerinden en az�n�n �ocuklar�n her biri i�in %50'si oran�ndad�r. �ndirim sonucunda meydana ��kan fark Devlet b�t�esinden �denir.

Ancak, memurlar �ocuklar�n� daha y�ksek �cretli okul pansiyonlar�ndan veya Milli E�itim Bakanl���n�n denetimi alt�nda faaliyette bulunan �zel pansiyonlardan faydaland�rmak isterlerse aradaki �cret fark� kendileri taraf�ndan �denir.

SINIFTA KALAN �OCUKLAR ���N BURS VER�LEM�YECE��:

Madde 200 - Pansiyonlarda �cret indiriminden faydalanan memurlar�n �ocuklar� s�n�fta kal�rlarsa ayn� s�n�f i�in ikinci sene bu haktan faydalanamazlar.

MAHRUM�YET YER�NDEN BA�KA YERE ATANAN, �LEN, EMEKL�YE AYRILANLARIN BURS HAKLARININ DEVAMI:

Madde 201 - ��renim y�l� i�inde mahrumiyet yeri �dene�ine tabi olmayan yerlerdeki bir g�reve atanan veya �len veyahut emekliye ayr�lan memurlar�n �ocuklar� i�in yap�lan indirim, bulunduklar� ders y�l� sonuna kadar� kendi iste�iyle atananlar i�in de, atand�klar� tarihteki taksit d�nemi sonuna kadar devam eder.

A�LE YARDIMI �DENE��:

Madde 202 - Evli bulunan Devlet memurlar�na aile yard�m� �dene�i verilir.

(De�i�ik f�kra: 27/06/1989 - KHK - 375/10 md.) Bu yard�m, memurun her ne �ekilde olursa olsun menfaat kar��l��� �al��mayan veya herhangi bir sosyal g�venlik kurulu�undan ayl�k almayan e�i i�in 1500 *1* , �ocuklar�ndan herbiri i�in de 250 *1* g�sterge rakam�n�n (72 nci ay dahil olmak �zere 0-6 ya� grubunda yer alan �ocuklar i�in bir kat art�r�ml�) *2* ayl�k katsay�s� ile �arp�lmas� sonucu elde edilecek miktar �zerinden �denir. (M�lga c�mle: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.) (M�lga f�kra 1/1/2011 tarihinden itibaren y�r�rl��e girecektir.)E�lerden birine i� akdi veya toplu s�zle�me gere�i �ocuklar� i�in yap�lan aile yard�m� �dene�i daha d���k ise, yaln�z aradaki fark �denir. (Ek : 09/04/1990 - KHK-418/7 md.; �ptal: Anayasa Mahkemesi'nin 05/02/1992 tarih ve E.1990/22, K.1992/6 say�l� Karar� ile; Yeniden d�zenlenen f�kra: 18/05/1994 -KHK- 527/9 md.) Bu f�krada yer alan g�sterge rakamlar�n� 3 *1* kat�na kadar art�rmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Dul memurlar�n �ocuklar� i�in yukar�ki f�kralar h�km� uygulan�r.

Bo�anma veya ayr�l�k vukuunda mahkeme bu yard�m�n hangi tarafa ve ne oranda verilece�ini de karar�nda belirtir.

Devlet memurunun, ge�imini sa�lad��� �vey �ocuklar� i�in de bu �denek verilir.

A�LE YARDIMI �DENE��N�N �DEME USUL�:

Madde 203 - Aile yard�m� �dene�i Devlet memurlar�na her ay ayl�klariyle birlikte �denir.

Kar� ve kocan�n her ikisi de memur iseler bu �denek yaln�z kocaya verilir.

Aile yard�m� �denekleri hi� bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaks�z�n �denir ve bor� i�in haczedilemez.

A�LE YARDIMI �DENE��NE HAK KAZANMA:

Madde 204 - Memur, e� i�in �denen aile yard�m� �dene�ine evlendi�i; �ocuk i�in �denen yard�ma da �ocu�unun do�du�u tarihi takip eden ay ba��ndan itibaren hak kazan�r.

A�LE YARDIMI �DENE�� HAKKINI KAYBETME:

Madde 205 - Memur, e� i�in �denen aile yard�m� �dene�i hakk�n� e�inden bo�anma veya e�inin �l�m�, �ocuk i�in �denen yard�m �dene�i hakk�n� da �ocu�un �l�m� veya 206 nc� maddedeki hallerin vukuunu takip eden ay ba��ndan itibaren kaybeder.

�OCUK ���N A�LE YARDIMI �DENE�� VER�LM�YECEK HALLER:

Madde 206 - A�a��daki hallerde �ocuklar i�in aile yard�m� �dene�i verilmez:

1. Evlenen �ocuklar,

2. (De�i�ik bend: 21/04/2005 - 5335 S.K./28.mad) 25 ya��n� dolduran �ocuklar (25 ya��n� bitirdi�i halde evlenmemi� k�z �ocuklar� ile �al��amayacak derecede mal�ll�kleri resmi sa�l�k kurulu raporuyla tespit edilenler i�in s�resiz olarak �dene�in verilmesine devam olunur.),

3. Kendileri hesab�na ticaret yapan veya ger�ek veya t�zel ki�iler yan�nda her ne �ekilde olursa olsun menfaat kar��l��� �al��an �ocuklar (��renim yapmakta iken tatil devresinde �al��anlar hari�),

4. Burs alan veya Devlet�e okutulan �ocuklar.

DO�UM YARDIMI �DENE��:

Madde 207 - (M�lga 7/4/2015 tarihli Resmi Gazete- 6637 s.k.- /23 madde)

Memurlar.net Notu: 633 say�l� KHK'ya eklenen ek madde 4'e g�re do�um yard�m� verilecektir.

�L�M YARDIMI �DENE��:

Madde 208 - (De�i�ik f�kra: 06/07/1995-KHK-562/4 md.) Devlet memurlar�ndan: memur olmayan e�i ile (M�lga ibare: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.) (...) aile yard�m� �dene�ine m�stahak �ocu�u �lenlere en y�ksek Devlet memuru ayl��� (ek g�sterge dahil) tutar�nda, memurun �l�m� halinde sa�l���nda bildiri ile g�sterdi�i kimseye, e�er bildiri vermemi� ise e�ine ve �ocuklar�na, bunlar yoksa ana ve babas�na, bunlar da yoksa karde�lerine en y�ksek Devlet memuru ayl���n�n (ek g�sterge dahil) iki kat� tutar�nda tutar�nda, �l�m yard�m� �dene�i verilir.

�l�m yard�m� �dene�i, hi�bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaks�z�n ve �deme emri aranmaks�z�n saymanlarca derhal �denir. Bu yard�m bor� i�in haciz edilemez.

Yurt d���nda s�rekli g�revde bulunan memurlara verilecek �l�m yard�m� �dene�inde 156 nc� maddede yaz�l� katsay� uygulanmaz.

TEDAV� YARDIMI:

Madde 209 - (De�i�ik madde: 30/05/1973 - KHK 5/8 md.;M�lga madde: 31/05/2006-5510 S.K./106.mad)

CENAZE G�DERLER�:

Madde 210 - (De�i�ik madde: 23/12/1972 - KHK 2/1 md.)

Devlet memurlar�n�n �l�m� halinde cenaze giderleri (cenazenin ba�ka yere nakil dahil) kurumlar�nca �denir. S�rekli veya ge�ici g�revle veyahut 78 inci maddeye g�re yurt d���nda bulunan Devlet memurlar�ndan �lenlerin ve yurt d���nda s�rekli g�revlerde bulunanlar�n e�leri, bakmakla y�k�ml� olduklar� ana, baba ve (...) �ocuklar�n�n cenazelerini yurda getirmek i�in yap�lmas� zorunlu olan giderler kurumlar�nca kar��lan�r.

209 uncu madde ile bu madde h�k�mleri Maliye ve Sa�l�k ve Sosyal Yard�m Bakanl�klar�n�n g�r��leri al�nmak suretiyle Devlet Personel Ba�kanl���nca haz�rlanacak y�netmeli�e g�re uygulan�r.

G�YECEK YARDIMI:

Madde 211 - Devlet memurlar�ndan hangilerinin ne �ekilde giyecek yard�m�ndan faydalanacaklar� Maliye Bakanl��� ile Ba�bakanl�k Devlet Personel Ba�kanl���n�n birlikte haz�rl�yacaklar� bir y�netmelik ile tesbit olunur.

Y�YECEK YARDIMI:

Madde 212 - Devlet memurlar�n�n hangi hallerde yiyecek yard�m�ndan ne �ekilde faydalanacaklar� ve bu yard�m�n uygulanmas� ile ilgili esaslar Maliye Bakanl��� ile Ba�bakanl�k Devlet Personel Ba�kanl���n�n birlikte haz�rl�yacaklar� bir y�netmelik ile tesbit olunur.

YAKACAK YARDIMI:

Madde 213 - (M�lga madde: 27/06/1989 - KHK 375/32 md.)

ZAM VE TAZM�NATLAR:

Ek Madde - (Ek madde: 31/07/1970 - 1327/71 md.; De�i�ik madde: 23/02/1995 - KHK-547/5 md.; M�lga madde; 04/07/2001 - KHK. 631/14. md.)

KISIM - VII: DEVLET MEMURLARININ YET��T�R�LMES�

KURUMLARIN MEMURLARINI H�ZMET ���NDE YET��T�RME ESASLARI:

Madde 214 - (De�i�ik madde: 31/07/1970 - 1327/72 md.)

Devlet memurlar�n�n yeti�melerini sa�lamak, verimlili�ini art�rmak ve daha ileriki g�revlere haz�rlamak amaciyle uygulanacak hizmet i�i e�itim, Devlet Personel Ba�kanl��� taraf�ndan ilgili kurumlarla birlikte haz�rlanacak y�netmelikler dahilinde y�r�t�l�r.

E��T�M B�R�MLER�:

Madde 215 - Her kurumda, yeti�tirme faaliyetlerini d�zenlemek, y�r�tmek ve de�erlendirmekle g�revli bir "E�itim birimi" kurulur. Birden �ok birim kurulan kurumlarda bunlardan biri "Merkez E�itim Birimi" ad�n� al�r.

E��T�M MERKEZLER�:

Madde 216 - Kurumlar kendi e�itim ihtiya�lar�n� kar��lamak �zere e�itim merkezleri a�abilirler. Kurumlararas� e�itim ihtiya�lar�n� kar��lamak �zere, Ba�bakanl�k Devlet Personel Ba�kanl���n�n teklifi ve Bakanlar Kurulu kararnamesiyle, kurumlararas� e�itim merkezleri de a��labilir.

E�itim birim ve merkezlerinin kurulu� ve i�leyi�leri Ba�bakanl�k Devlet Personel Ba�kanl���n�n g�r��� al�nmak suretiyle kurumlar�nca haz�rlanacak y�netmeliklerle d�zenlenir.

DEVLET MEMURLARI E��T�M� GENEL PLANI:

Madde 217 - Devlet memurlar� e�itimi genel plan�, Maliye ve Milli E�itim bakanl�klariyle T�rkiye ve Orta - Do�u Amme �daresi Enstit�s�, Devlet Planlama Te�kilat� ve ilgili kurumlar�n g�r��leri al�nd�ktan sonra Ba�bakanl�k Devlet Personel Ba�kanl��� taraf�ndan haz�rlanarak Bakanlar Kurulu kararnamesiyle y�r�rl��e konulur.

YURT DI�INDA YET��T�RME:

Madde 218 - Devlet memurlar�, yabanc� memleketlerin hizmetle ilgili kurumlar�nda veya yeti�tirme - e�itim merkezlerinde de yeti�tirilebilirler.

Bunlardan s�n�flar�n�n kapsad��� hizmetlerin niteli�i bak�m�ndan, ayn� zamanda belirli bir dalda ��renim ve ihtisas yapmas� gerekti�i kurumlar� ve Ba�bakanl�k Devlet Personel Ba�kanl���nca kararla�t�r�lm�� olanlara ��renim veya ihtisas yapma m�saadesi verilebilir.

Bu maddede s�z konusu olan Devlet memurlar� hakk�nda 79 uncu madde h�k�mleri uygulan�r.

RAPOR VERME:

Madde 219 - Kurumlar y�ll�k e�itim programlar�na g�re yapmakta olduklar� e�itim �al��malar�n�n sonu�lar�n� her alt� ayl�k d�nemin bitiminden en ge� bir ay sonra Ba�bakanl�k Devlet Personel Ba�kanl���na bir raporla bildirmek zorundad�rlar.

KOORD�NASYON VE DENETLEME:

Madde 220 - Ba�bakanl�k Devlet Personel Ba�kanl��� kurumlar� yurt i�i ve yurt d��� e�itim programlar�n�n haz�rlanmas�nda ve uygulanmas�nda yol g�stermek, yeti�tirme faaliyetlerini koordine etmek ve denetlemekle g�revlidir.

DEVLET MEMURLU�UNA ELEMAN YET��T�R�LMES�:

Madde 221 - Kurumlar belirli s�n�flardaki memurluklara eleman yeti�tirmek amaciyle:

A) Kendi b�nyeleri i�erisinde mesleki ��retim ve e�itim yapabilirler.

B) Yurt i�indeki ��renim kurumlar�nda ��renci okutabilir ve ihtisas yapt�rabilirler.

C) D�� memleketlerde ��renci okutabilir ve iht�sas yapt�rabilirler.

SE�ME USUL�:

Madde 222 - Kurumlarca yurt i�inde veya yurt d���nda okutulacak ��renciler yar��ma s�nav� ile se�ilirler.

��RENC� OKUTMA �ARTLARINI D�ZENL�YEN Y�NETMEL�KLER:

Madde 223 - Hangi kurumlar�n ve s�n�flar�n eleman ihtiya�lar�n� kar��lamak �zere okul ve kurslar a�abilece�i, yurt i�inde veya d���nda hangi ��renim dallar�nda ��renci okutabilece�i, okutulacak ��rencilerin ayr�lma ve se�ilme usulleri, �al��malar�n�n izlenip denetlenmesi, ��kar�lma veya geri �a�r�lma usulleri, ilgili kurumlar�n ve Devlet Planlama Te�kilat�n�n g�r��leri al�nmak suretiyle, Milli E�itim ve Maliye Bakanl�klariyle Ba�bakanl�k Devlet Personel Ba�kanl���n�n birlikte haz�rl�yacaklar� y�netmeliklerde belirtilir.

��renimi s�ras�nda Devlet hesab�na okuma hakk�n� kaybeden veya ��renim kurumunu terk edenler i�in kurumlar�nca yap�lm�� masraflar kendilerinden faizi ile birlikte tahsil olunur. �zel kanun ve y�klenme senedi h�k�mleri sakl�d�r.

MECBUR� H�ZMET:

Madde 224 - (De�i�ik madde: 30/05/1974 - KHK - 12/1 md.; Aynen kabul: 15/05/1975 - 1897/1 md.)

�lgili Bakanl���n iste�i, Devlet Personel Ba�kanl���n�n g�r��� ve Maliye Bakanl���n�n teklifi ile Bakanlar Kurulunca belirtilen her derecedeki ��retim kurumlar� ve ��retim dallar� d���nda kalan kurum ve dallarda Devlet taraf�ndan okutulanlardan,

a) Yurti�inde Devlet hesab�na okutulan ��renciler (Tatiller dahil) ��renim s�releri kadar,

b) Yurtd���ndaki ��retim kurumlar�nda Devlet hesab�na ��renimlerini bitiren ��renciler (Tatiller dahil) ��renim s�relerinin iki kat� kadar,

Mecburi hizmetle y�k�ml�d�rler.

(De�i�ik f�kra: 14/01/1988 - KHK - 311/2.md.) Yeti�tirilmek, e�itilmek, bilgilerini art�rmak veya staj yapmak �zere 3 ay ve daha fazla s�re ile d�� memleketlere g�nderilen memurlara g�nderilme �ekillerine bak�lmaks�z�n yurtd���nda kald�klar� s�renin iki kat� kadar mecburi hizmet y�klenir.

Mecburi hizmet y�k�ml�l���n�n 13/12/1960 tarihli ve 160 say�l� Kanunun 4 �nc� maddesinin a, b, d f�kralar� kapsam�na giren kurumlar aras�nda devri m�mk�nd�r. Mecburi hizmetle y�k�ml� bulunanlar, yar��ma s�nav�na tabi tutulmaks�z�n atan�rlar.

MECBUR� H�ZMETLE �LG�L� Y�K�ML�L�KLER:

Madde 225 - (De�i�ik madde: 30/05/1974 - KHK/12; De�i�tirilerek kabul: 15/05/1975 - 1897/1 md.)

Mecburi hizmetle y�k�ml� bulunanlar yeti�tirme, e�itim veya staj s�relerinin bitiminden itibaren en �ok iki ay i�inde kurumlar�na ba�vurmak zorundad�rlar.

Bunlardan;

a) Ba�vurma tarihinden itibaren en ge� 3 ay i�inde bir g�reve atanmayanlar�n mecburi hizmet y�k�ml�l�kleri kalkar. Mecburi hizmetin (d) f�kras�na g�re krediye d�n��t�r�lmesi istendi�i takdirde bu s�re istemin karara ba�land��� tarihten ba�lar. Bu durumun olu�una kendi kusuru ile sebep olan memurlar bundan do�an zarar� tazminle y�k�ml�d�rler.

b) Ba�vurmayanlar veya atanma i�in gerekli belgelerini tamamlamayanlar yol giderleri de dahil olmak �zere, kendilerine kurumlar�nca yap�lm�� bulunan b�t�n giderleri y�zde elli fazlasiyle �demek zorundad�rlar.

c) Atan�p da y�k�ml� bulunduklar� mecburi hizmeti bitmeden ayr�lm�� veya bir ceza sebebiyle memurluktan ��kar�lm�� olanlar mecburi hizmetlerinin eksik kalan k�sm� ile orant�l� tutar� y�zde elli fazlasiyle �demek zorundad�rlar.

d) Hizmetlerine l�zum olmad���na ilgili kurumun teklifi ve Maliye Bakanl���n�n uygun g�r���ne dayan�larak Bakanlar Kurulunca karar verilenlerin mecburi hizmet y�k�ml�l�kleri krediye d�n��t�r�lebilir.

e) �lk ve orta dereceli okullar ile, kurslarda Milli E�itim Bakanl��� taraf�ndan okutulan paras�z yat�l� ��rencilerin mecburi hizmetlerine, bu kanuna tabi kurum ve kurulu�larda ihtiya� olmamas� halinde Milli E�itim Bakanl��� bunlar�n mecburi hizmet y�k�ml�l���n� kald�rmaya yetkilidir. Bu f�kraya g�re kurumlar�n, ihtiyaci olup olmad��� bir ayl�k s�re verilmek ve Resmi Gazete'de ilan edilmek suretiyle tespit olunur.

Askerlikte ge�en s�re mecburi hizmetten say�lmaz.

Mecburi hizmetini yapmakta iken yasama organ�na se�ilenlerin y�k�ml�l�kleri se�ildikleri s�rece ertelenir.

KISIM - VIII: �E��TL� H�K�MLER

DANI�MA KURULLARI:

Madde 226 - (M�lga madde: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.)

Y�KSEK DANI�MA KURULU:

Madde 227 -(M�lga madde: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.)

KAMU PERSONEL� Y�KSEK KURULU KARAR VERME USUL�:

Madde 228 - (M�lga madde: 30/05/1974 - KHK 12/7 md.; Aynen kabul: 15/05/1975-1897/7 md.)

DEVLET MEMURLARI Y�KSEK KURULU:

Madde 229 - (M�lga madde: 30/05/1974 - KHK 12/7 md.; Aynen kabul: 15/05/1975-1897/7 md.)

D��ER PERSONEL ���N KURULACAK KURULLAR:

Madde 230 - (M�lga madde: 30/05/1974 - KHK 12/7 md.; Aynen kabul: 15/05/1975 -1897/7 md.)

KAMU PERSONEL� B�LG� S�STEM�

MADDE 231- (Yeniden d�zenlenen madde: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/114 md.)

Devlet Personel Ba�kanl���, kurulu� kanunlar�na ve b�t�e t�rlerine ba�l� kal�nmaks�z�n, t�m kamu kurum ve kurulu�lar�n�n te�kilat yap�lar�na ve personeline ili�kin konularda, gerekli g�rd��� bilgi ve belgeleri kamu kurum ve kurulu�lar�ndan talep eder. Kamu kurum ve kurulu�lar� bu bilgi ve belgeleri vermekle y�k�ml�d�r.

Kamu kurum ve kurulu�lar�; atama, yer de�i�tirme, g�revde y�kselme, unvan de�i�ikli�i ve Devlet Personel Ba�kanl���nca belirlenecek di�er personel hareketlerini bildirmek zorundad�r.

Bu maddenin uygulanmas�na ili�kin us�l ve esaslar ile istisna tutulacak kamu kurum ve kurulu�lar� Bakanlar Kurulunca belirlenir.�

T�RK S�LAHLI KUVVETLER�NDE �ALI�AN MEMURLARA UYGULANMIYACAK MADDELER:

Madde 232 - (De�i�ik madde: 23/12/1972 - KHK-2/1 md.)

T�rk Silahl� Kuvvetleri �� Hizmet Kanunu ve Y�netmeli�inin, Askeri Mahkemeler Kurulu� ve Yarg�lama Usul� Kanununun ve bunlar hakk�nda halen y�r�rl�kte bulunan di�er mevzuat�n uygulanmas�n� sa�lama bak�m�ndan T�rk Silahl� Kuvvetlerinde �al��an sivil memurlar, s�zle�meli ve ge�ici personel ile i��iler hakk�nda bu kanunun;

�al��ma saatleri hakk�ndaki 99 uncu,

G�nl�k �al��ma saatlerinin tespiti hakk�ndaki 100 �nc�,

G�n�n 24 saatinde devaml�l�k g�steren hizmette �al��ma saat ve usul�n�n tespiti hakk�ndaki 101 inci, fazla �al��ma �creti hakk�ndaki 178 inci,

G�revden uzakla�t�rmaya yetkilileri sayan 138 inci, maddeleri h�k�mleri uygulanmaz.

T�RK S�LAHLI KUVVETLER�NDE �ALI�AN MEMURLARA UYGULANMAYA DEVAM OLUNACAK H�K�MLER:

Madde 233 - Bu kanunun 7 nci b�l�m�nde yer alan "Disiplin" e ait 124,136 nc� maddelerindeki h�k�mlerin T�rk Silahl� Kuvvetlerinde �al��an sivil memurlar ile s�zle�meli ve yevmiyeli personel hakk�nda uygulanmas�ndan, T�rk Silahl� Kuvvetleri �� Hizmet Kanun ve Y�netmeli�i, Askeri Mahkemeler Kurulu� ve Yarg�lama Usul� Kanunu ve konu ile ilgili di�er h�k�mleri sakl�d�r.

�KT�SAD� VE T�CAR� �L�MLER AKADEM�LER� ��REN�M �YELER� VE YARDIMCILARINA UYGULANMIYACAK MADDELER:

Madde 234 - (M�lga madde: 23/12/1972 - KHK-2/5 md.)

DI���LER� BAKANLI�INCA DERHAL GEREKL� G�R�LECEK KADROLAR:

Madde 235 - (M�lga madde: 31/07/1970 - 1327/73 md.)

22 OCAK 1962 TAR�HL� VE 1 SAYILI KANUNUN DE���T�R�LMES�:

Madde 236 - (22/01/1962 Tarih ve 1 say�l� Kanunun 1 inci maddesini de�i�tiren h�k�m olup, s�zkonusu kanun 09/10/1984 Tarih ve 3053 say�l� kanunun 6 nc� maddesiyle y�r�rl�kten kald�r�lmakla h�km� kalmam��t�r.)

EK MADDELER

Ek Madde 1 - (M�lga madde: 25/06/1974 - 1765/ ge�ici m. 7)

Ek Madde 2 - (M�lga madde: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.)

Ek Madde 3 - (M�lga madde: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.)

Ek Madde 4 - (M�lga madde: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.)

Ek Madde 5 - (M�lga madde: 25/06/1977 - 1765/ ge�ici m. 7)

Ek Madde 6 - (M�lga madde: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.)

Ek Madde 7 - (M�lga madde: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.)

KURUMLAR ARASI GE��C� S�REL� G�REVLEND�RME:

EK MADDE 8- (Yeniden d�zenlenen madde: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/115 md.)

Memurlar, ge�ici g�revlendirme yapmak isteyen kurumun talebi ve �al��t�klar� kurumun izni ile di�er kamu kurum ve kurulu�lar�nda a�a��da belirtilen �artlarla ge�ici s�reli olarak g�revlendirilebilir:

a) Yurtd���nda g�revlendirilen g�venlik g�revlileri hari� olmak �zere, memurun g�revlendirilece�i kurumda g�reve ili�kin 4 �nc� ve daha yukar� bir dereceden bo� bir kadronun bulunmas� �artt�r.

b) Ge�ici s�reli g�revlendirilen memurlar, ge�ici s�reli olarak g�revlendirildikleri kurumlar�n mevzuat�na uymakla y�k�ml�d�r.

c) Ge�ici s�reli olarak g�revlendirilen memurlar, yurtd���nda g�revlendirilen g�venlik g�revlileri hari� olmak �zere, ayl�klar� ile di�er mal� ve sosyal haklar�n� kurumlar�ndan al�r. Bu memurlar�n kadrolar� ile ili�kileri, kendi s�n�f ve derecelerindeki terfi ve emeklilik haklar� devam eder.

d) Ge�ici s�reli g�revlendirme s�resi bir y�lda alt� ay� ge�emez. Yurtd���nda g�revlendirilen g�venlik g�revlileri i�in ge�ici g�revlendirme s�resi en �ok iki y�ld�r; gerekli g�r�lmesi h�linde bu s�re bir kat�na kadar uzat�labilir.

e) Ge�ici s�reli g�revlendirmenin, memurlar�n g�reviyle ilgili olmas� �artt�r.

f) Ge�ici s�reli g�revlendirmede memurun muvafakati aran�r.

(*Bu f�kra 1/1/2012 tarihinden itibaren y�r�rl��e girecektir.) Birinci f�krada belirtilen h�ller d���nda memurlar, kamu yarar� ve hizmet gerekleri sebebiyle ihtiya� duyulmas� h�linde kurumlar�nca, Devlet Personel Ba�kanl���n�n uygun g�r��� al�narak di�er kamu kurum ve kurulu�lar�nda alt� aya kadar ge�ici s�reli olarak g�revlendirilebilir. (*Bu f�kra 1/1/2012 tarihinden itibaren y�r�rl��e girecektir.)

GE��C� S�REL� G�REVLEND�RME �ARTLARI:

Ek Madde 9 - (M�lga madde: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.)

Ek Madde 10 - Bu kanun konusu ile ilgili h�k�mler buna ek olarak yap�lacak kanunlarda yer al�r.

Ek Madde 11 - (M�lga madde: 23/12/1972 - KHK 2/5 md.)

Ek Madde 12 - Bu Kanunun ve di�er personel kanunlar�n�n uygulanmas� i�in Maliye Bakanl��� ve Devlet Personel Ba�kanl��� bu kanunlar kapsam�na giren kurumlarla Devlet b�t�esinden finanse edilen b�t�n kurumlarda organizasyon ve metot ara�t�rmalar�, kadro analizleri ve di�er gerekli b�t�n incelemeleri yaparlar. Kadro talepleri ile �denek taleplerinin uzun vadeli plan ve programlara dayanmas� �artt�r.

Bu fonksiyonlar� y�r�tmek i�in Genel Kadro Kanunu ile Maliye Bakanl���na Devlet b�t�e uzman� ve Devlet Personel Ba�kanl���na Devlet Personel Uzman� kadrolar� verilir.

Devlet b�t�e uzmanlar� ile Devlet personel uzmanlar�, kurumlarda, kadro ve �denek talepleri ile ili�kili her t�rl� incelemeleri yapmaya ve evrak� tetkik etmeye yetkilidir.

Di�er hususlar ve �al��ma metotlar�n�n ayr�nt�lar� g�rev ve �al��ma y�netmelikleri ile d�zenlenir.

Ek Madde 13 - (M�lga madde: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.)

Ek Madde 14 - Bu kanunun uygulanmas� ile ilgili konularda kurumlar, ba�l� veya ilgili olduklar� Bakanl�k eliyle Devlet Personel Ba�kanl���na bu dairenin ba�l� bulundu�u Devlet Bakanl��� kanaliyle ba�vururlar. Bu ba�vurmalarla ilgili i�lemlerin y�r�t�lme usul ve esaslar� Bakanlar Kurulunca tespit edilir.

Ek Madde 15 - Bu kanunda ge�en "Devlet Memuru" deyimi, belediyeler ve il �zel idareleri ile bunlar�n kurduklar� birlikler memurlar�n� da kapsar.

Ek Madde 16 - (M�lga madde: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.)

Ek Madde 17 - (M�lga madde: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.)

Ek Madde 18 - (M�lga madde: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.)

KIYAFET MECBUR�YET�:

Ek Madde 19 - Devlet memurlar�, kanun, t�z�k ve y�netmeliklerin �ng�rd��� k�l�k ve k�yafet kurallar�na uymak mecburiyetindedirler.

�KAMET MECBUR�YET�:

Ek Madde 20 -(M�lga madde: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.)

BAZI G�REVLERE ATAMALAR:

Ek Madde 21 - (M�lga madde: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.)

Ek Madde 22 - (M�lga madde: 31/05/2006-5510 S.K./106.mad)

Ek Madde 23 - (M�lga madde: 12/04/1990 - KHK - 420/15 md.)

Ek Madde 24 - Ayl�klar�n� personel kanunlar�na g�re almakta olanlara m�teakip ay�n ayl���na mahsuben Devlet Bakanl��� ve Ba�bakan Yard�mc�l��� ile Maliye ve G�mr�k Bakanl���nca m��tereken belirlenecek esaslar dahilinde avans �denebilir. Bu �ekilde yap�lacak avans �demeleri, ait oldu�u ayl�kla birlikte kanuni kesintilere tabi tutulur ve ilgililerin �l�m� halinde geri al�nmaz.

Ek Madde 25 - (M�lga madde: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.)

Ek Madde 26 - (De�i�ik madde: 23/01/1987 - KHK - 269/1 md.)

a ) (De�i�ik f�kra: 04/09/1990 - KHK-418/9 md.; �ptal Anayasa Mahkemesi'nin 05/02/1992 tarih ve E.1990/22, K.1992/6 say�l� Karar� ile, Yeniden d�zenlenen f�kra: 18/05/1994 - KHK-527/10 md.) Bu Kanuna ekli IV say�l� cetvelde unvanlar� yaz�l� g�revlerde bulunanlara hizalar�nda g�sterilen g�sterge rakamlar�n�n memur ayl�klar�na uygulanan katsay� ile �arp�m� sonucu bulunan miktarda makam tazminat� �denir. Makam tazminat� damga vergisi hari� herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve �demelerde ayl�klara ili�kin h�k�mler uygulan�r. Bu tazminattan yararlananlara ayr�ca y�ksek hakimlik tazminat� �denmez.

b ) (De�i�ik f�kra: 18/05/1987 - KHK-281/4 md.) Bu g�revlerde (...) makam tazminat�n� almaya m�stehak olduklar� tarihten itibaren toplam iki y�l s�re ile �al��t�ktan sonra emekliye ayr�lanlara yukar�daki f�kraya g�re bulunacak miktar�n tamam� (926 say�l� Kanuna tabi profes�rlere yar�s�) hayatta bulunduklar� s�rece her ay T.C. Emekli Sand���nca �denir. T.C. Emekli Sand��� bu �demeleri �� ayl�k devreler halinde faturas� kar��l���nda Hazine'den tahsil eder.

926 say�l� Kanuna tabi bulunan profes�rlere bu maddenin (a) ve (b) f�kralar�na g�re �denecek tazminat�n, r�tbelerinin kar��l��� makam tazminat�ndan az olmas� halinde, r�tbelerinin kar��l��� makam tazminat� �denir.

Ancak, kamu ve �zel sekt�rde g�rev alanlarla serbest meslek icra edenlere bu f�kra gere�ince tazminat �denmez.

Ek Madde 27 - 657 say�l� Kanun ile ek ve de�i�ikliklerinde 13/12/1960 g�n ve 160 say�l� Kanunun d�rd�nc� maddesine yap�lan at�flar 08/06/1984 g�n ve 217 say�l� Kanun H�km�nde Kararnamenin ilgili maddelerine yap�lm�� say�l�r.

Ek Madde 28 - (M�lga madde: 02/12/1993 - 3920/2 md.)

Ek Madde 29 - Milli �stihbarat Te�kilat�nda, 657 say�l� Devlet Memurlar� Kanunu ile di�er kanunlar�n s�zle�meli personel �al��t�r�lmas�na dair h�k�mleriyle ba�l� olmaks�z�n; Ba�bakan taraf�ndan belirlenecek uzmanl��� gerektiren alanlarda, Ba�bakan onay� ile kadro kar��l�k g�sterilmek kayd�yla s�zle�meli personel �al��t�r�labilir.

68 ya��n� ge�memek kayd�yla M�ste�ar s�zle�meli olarak �al��t�r�labilir ve sosyal g�venlik kurumlar�ndan almakta olduklar� ayl�klar� kesilmez.

Bu suretle �al��t�r�lacaklar�n s�zle�me us�l ve esaslar�, �cret miktar� ve her �e�it �demeleri ile di�er haklar� Ba�bakan taraf�ndan tesbit edilir.

Bu �ekilde �al��t�r�lacak s�zle�meli personel, aksine talepler olmad��� takdirde T.C. Emekli Sand��� ile ilgilendirilir; bunlar hakk�nda 01/11/1983 tarihli ve 2937 say�l� Kanun h�k�mleri uygulan�r.

Ek Madde 30 - (M�lga madde: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.)

Ek Madde 31 - (Ek madde: 17/05/1990 - 3649/1 md.)

Bu Kanun kapsam�na giren ve g�revleri sebebiyle haklar�nda kamu davas� a��lm�� olup da beraat edenlerin;

a) Vekalet verdikleri avukata, Avukatl�k Asgari �cret Tarifesine g�re �dedikleri �cret,

b) Belgelendirilmi� olmak kayd�yla dava ile ilgili olarak yapt�klar� masraflar,

Kurumlar�n b�t�esine konulacak �denekten kar��lan�r.

Ek Madde 32 - (Ek madde: 09/04/1990 -KHK- 418/12 md.; �ptal: Anayasa Mahkemesi'nin 05/12/1992 tarih ve E.1990/22, K 1992/6 say�l� Karar� ile, Yeniden d�zenlenen madde: 18/05/1994 -KHK-527/11 md.)

E�itim ve ��retim Hizmetleri S�n�f�na dahil ��retmen unvanl� kadrolarda g�revli olup; fiilen ��retmenlik yapanlara (ilk��retim ve okul m�d�rleri ile yard�mc�lar�, cezaevi okullar�nda �al��an ��retmenler, y�netici, e�itim uzman� ve e�itim uzman yard�mc�lar� dahil (M�lga ibare: 13/06/2010-5984 S.K/mad.4) ) her ��retim y�l�nda bir defaya mahsus olmak �zere ve ��retim y�l�n�n ba�lad��� ay i�inde Milli E�itim Bakan� taraf�ndan belirlenecek tarihte Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktarda, ��retim y�l�na haz�rl�k �dene�i �denir.

Bu �denek damga vergisi hari� di�er vergi ve kesintilere tabi tutulmaz.

Ek Madde 33 - (De�i�ik madde: 15/04/2015 tarihli Resmi Gazete-6639 S.K./10.mad)

Yatakl� tedavi kurumlar�, seyyar hastaneler, a��z ve di� sa�l��� merkezleri, aile sa�l��� merkezleri, toplum sa�l��� merkezleri ve 112 acil sa�l�k hizmetlerinde haftal�k �al��ma s�resi d���nda normal, acil veya bran� n�beti tutarak, bu n�bet kar��l���nda kurumunca izin kullanmas�na m�saade edilmeyen memurlar ile s�zle�meli personele, izin suretiyle kar��lanamayan her bir n�bet saati i�in (n�bet s�resi kesintisiz 6 saatten az olmamak �zere), a�a��da g�sterilen g�sterge rakamlar�n�n ayl�k katsay�s� ile �arp�lmas� sonucu hesaplanacak tutarda n�bet �creti �denir. (Ek c�mle:2/1/2014 - 6514/10 md.) Bu �cret yo�un bak�m, acil servis ve 112 acil sa�l�k hizmetlerinde tutulan s�z konusu n�betler i�in y�zde elli oran�nda art�r�ml� �denir. Ancak ayda aile sa�l��� ve toplum sa�l��� merkezlerinde 60 saatten, di�er yerlerde ve hi�bir �ekilde 130 saatten fazlas� i�in �deme yap�lmaz. Bu �cret damga vergisi hari� herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

G�sterge G�sterge

a) Klinik �efi, �ef yard�mc�s�, ba�asistan, uzman tabip 150

b) Tabip, t�pta uzmanl�k mevzuat�nda belirtilen dallarda, bu mevzuat h�k�mlerine g�re uzmanl�k belgesi alan tabip d��� personel, ayn� dallarda doktora belgesi alanlar 135

c) Di� tabibi ve eczac�lar120

�) Mesleki y�ksek��renim g�rm�� sa�l�k personeli 90

d) Lise dengi mesleki ��renim g�rm�� sa�l�k personeli 75

e) Di�er personel 55

Bu madde h�km�, �niversitelerin yatakl� tedavi kurumlar�nda �al��an ve 4/11/1981 tarihli ve 2547 say�l� Y�ksek��retim Kanununun 50 nci maddesinin (e) bendi kapsam�nda bulunanlar ile yatakl� tedavi kurumlar�nda �al��an ve 11/4/1928 tarihli ve 1219 say�l� Kanunun ek 14 �nc� maddesinin d�rd�nc� f�kras� kapsam�nda bulunanlar hakk�nda da uygulan�r.

�cap n�beti tutan ve bu n�bet kar��l���nda kurumunca izin kullanmas�na m�saade edilmeyen memurlar ile s�zle�meli personele, izin suretiyle kar��lanamayan her bir icap n�beti saati i�in, icap n�beti s�resi kesintisiz 12 saatten az olmamak �zere, yukar�da n�bet �creti i�in belirlenen �cretin y�zde 40'� tutar�nda icap n�bet �creti �denir. Bu �ekilde �cretlendirilebilecek toplam icap n�beti s�resi ayl�k 120 saati ge�emez.

Bu madde uyar�nca yap�lacak �demeler, d�ner sermayesi bulunan kurumlarda d�ner sermaye b�t�esinden kar��lan�r.

YURTDI�I E��T�M MASRAFLARININ TAHS�L�:

Ek Madde 34 - (Ek madde: 01/08/1996 - 4160/2 md.)

�lgili kanunlar�na g�re; ��renim yapmak, yeti�tirilmek, e�itilmek, bilgilerini art�rmak, staj yapmak veya benzeri bir nedenle ge�ici s�reli g�revlendirilmek suretiyle, �� ay veya daha fazla s�re ile yurtd���na g�nderilen kamu personeli yurtd���nda bulunduklar� s�renin iki kat� kadar mecburi hizmetle y�k�ml�d�rler. Bu �ekilde yurt d���na g�nderilecek personelden, �rne�i Maliye Bakanl��� taraf�ndan haz�rlanm�� "Y�klenme Senedi ile Muteber �mzal� M�teselsil Kefalet Senedi" al�n�r.

An�lan personelin mecburi hizmet y�k�ml�l���n� yerine getirmeden veya tamamlamadan g�revinden ayr�lmas�, m�stafi say�lmas� ya da bir ceza ile g�revine son verilmesi halinde, kendileri i�in kurumlar�nca fiilen d�viz olarak yap�lm�� olan her t�rl� masraflar ayn� d�viz cins ve miktar� �zerinden bor�land�r�l�r. D�viz borcu toplam�ndan mecburi hizmetin tamamlanan k�sm� i�in hesaplanan miktar indirilir. Hesaplanan bor� miktar�, ilgilinin durumu ve �dettirilecek mebla� dikkate al�narak azami be� y�la kadar taksitlendirilebilir. Bor� miktar� ilgili taraf�ndan T�rk Liras� ile �denir ve yap�lan �deme miktar� tahsil tarihindeki T.C. Merkez Bankas�nca tespit ve ilan edilen efektif sat�� kuru �zerinden d�vize �evrilerek yukar�da belirlenen �ekilde hesaplanan d�viz borcundan mahsup edilir.

(De�i�ik f�kra: 17/09/2004 - 5234 S.K./1.mad) *1* *2* Y�netmelikle belirlenen ba�ar�s�zl�k ve geri �a�r�lma hallerinde de ilgililer i�in fiilen d�viz olarak yap�lm�� olan her t�rl� masraflar�n tamam� ayn� esaslara g�re �dettirilir. Bu y�netmelik Maliye ve Mill� E�itim bakanl�klar�n�n g�r��� �zerine Devlet Personel Ba�kanl���nca haz�rlan�r.

30/04/1992 tarih ve 3797 say�l� Milli E�itim Bakanl���n�n Te�kilat ve G�revleri Hakk�nda Kanunun 19 uncu maddesine 492 say�l� Kanun H�km�nde Kararname ile eklenen (�) bendi kapsam�nda bulunanlar hakk�nda ���nc� f�kra h�km�, 08/04/1929 tarih ve 1416 say�l� Ecnebi Memleketlere G�nderilecek Talebe Hakk�nda Kanun ve di�er kanun h�k�mleri uyar�nca yurtd���na g�nderilen ��renciler hakk�nda da bu madde h�k�mleri uygulan�r.

Kendi imkanlar� ile yurtd���nda ��renim g�ren ��renciler bu madde h�km�n�n d���ndad�r.

YURT ���NDE OKUTULAN ��RENC�LER�N MECBUR� H�ZMET Y�K�ML�L���

Ek Madde 35 - (Ek madde: 01/08/1996 - 4160/2 md.)

Kamu kurum ve kurulu�lar� taraf�ndan personel kanunlar� ve di�er �zel kanunlarda yer alan h�k�mlere g�re bu maddenin y�r�rl��e girdi�i tarihten itibaren okutulacak yeni ��rencilere mecburi hizmet y�k�ml�l��� getirilemez.

Bu maddenin y�r�rl��e girdi�i tarihte mecburi hizmet kar��l��� okutulmakta olan ��renciler, mezuniyetlerinden veya memuriyete atanmalar�ndan sonra kurumlar�ndan mecburi hizmet y�k�ml�l���n�n kald�r�lmas�n� talep edebilirler. Bu takdirde ba�ka hi�bir i�leme gerek kalmaks�z�n, mecburi hizmet y�k�ml�l��� ve tazminat bor�lar� (01/01/1995 tarihinden �nce mecburi hizmet y�k�ml�l���n� ihlal edenlerin bor�lar� dahil) ortadan kalkar.

Yurtd���nda okutulanlar ile T�rk Silahl� Kuvvetleri ve Emniyet Genel M�d�rl��� taraf�ndan okutulanlar hakk�nda bu madde h�km� uygulanmaz.

BAKANLIKLARARASI ORTAK K�LT�R KOM�SYONU TARAFINDAN YURT DI�INDA G�REVLEND�RME

Ek Madde 36 - (Ek madde: 04/07/2001 - 631 S.KHK/8. md.)

T�rk k�lt�r�n�n yurt d���nda tan�t�lmas�, yay�lmas� ve korunmas�, yurt d���ndaki T�rk vatanda�lar� ile soyda�lar�n k�lt�rel ba�lar�n�n korunmas�, g��lendirilmesi ve dini konularda ayd�nlat�lmas� ile T�rk dilinin ��retilmesi amac�yla, bu Kanun ile 2914 say�l� Y�ksek��retim Personel Kanununa tabi personel aras�ndan, Bakanl�klararas� Ortak K�lt�r Komisyonu taraf�ndan yurt d���nda g�revlendirilenler, bu g�revleri s�resince ayl�kl� izinli say�l�rlar ve bunlara ayr�ca, g�revlendirildikleri �lkede s�rekli g�revle bulunan ve 9 uncu derecenin 1 inci kademesinden ayl�k alan bekar meslek memuruna �denmekte olan yurt d��� ayl���n�n %60'�n� ge�memek �zere hi�bir vergiye t�bi tutulmaks�z�n Bakanlar Kurulu taraf�ndan tespit edilecek miktarda �deme yap�l�r. Bu �ekilde yurt d���nda g�revlendirilen personele ayni veya nakdi olarak yap�lan di�er �demeler bu �demeden mahsup edilir. *1*

Kapsama dahil personel, yurt d��� g�revleri kar��l���nda di�er kurumlar taraf�ndan �deme yap�lmas� suretiyle Bakanl�klararas� Ortak K�lt�r Komisyonu taraf�ndan bu maddeye g�re g�revlendirilebilir.

Bu madde uyar�nca yurt d���nda g�revlendirilecek personelin unvan�, say�s�, nitelikleri, se�im esas ve usulleri, g�rev yerleri ve s�releri, izinleri, yurt d���ndaki g�revlerinin sona erdirilmesi ile bu maddenin uygulanmas�na ili�kin di�er esas ve usuller, D��i�leri, Milli E�itim ve K�lt�r bakanl�klar� ile Diyanet ��leri Ba�kanl���n�n g�r��leri ve Maliye Bakanl���n�n teklifi �zerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.

Ek Madde 37 - (Ek madde: 04/07/2001 - 631 S.KHK/8. md.)

36 nc� maddenin "Ortak H�k�mler" b�l�m�n�n (B) bendinin (3) numaral� alt bendinde yer alan h�k�mlerin, y�kselinebilecek derece ve kademeler hakk�ndaki s�n�rlamalar�, 67 nci madde h�km�n�n uygulanmas�nda dikkate al�nmaz.

YURT DI�I E��T�M

Ek Madde 38 - (Ek madde: 17/09/2004 - 5234 S.K./1.mad) *1* Kamu kurum ve kurulu�lar�nca yeti�tirilmek amac�yla lisans�st� (y�ksek lisans, doktora) e�itim i�in yurt d���na g�nderilecek ��renci, ara�t�rma g�revlisi ile kamu g�revlileri, Y�ksek��retim Kurulu taraf�ndan tespit edilen yabanc� y�ksek ��retim kurumlar�nda e�itim g�rebilirler. Lisans�st� e�itime ili�kin giderler, fatura veya benzeri gider belgesinin bizzat ��renim g�r�len y�ksek ��retim kurumu taraf�ndan d�zenlenmesi ko�uluyla �denir. E�itim amac�yla yurt d���na g�nderilecek kamu g�revlilerinin ��renim konular�, �al��makta olduklar� birimlerin g�rev alanlar� ile do�rudan ilgili olmak zorundad�r.

Bu �ekilde g�nderileceklerin say�lar�, kurum ve kurulu� b�t�elerine bu ama�la konulan �denek tutar�n� a�mayacak �ekilde tespit edilir.

Ek Madde 39 - (Ek madde: 01/07/2005-5378 S.K./21.mad)

Devlet memurlar�n�n, hayat�n� ba�kas�n�n yard�m veya bak�m� olmadan devam ettiremeyecek derecede engelli oldu�u sa�l�k kurulu raporu ile tespit edilen e�i, �ocuklar� ile karde�lerinin, memuriyet mahalli d���nda resm� veya �zel e�itim ve ��retim kurulu�lar�nda e�itim ve ��retim yapacaklar�n�n �zel e�itim de�erlendirme kurulu taraf�ndan belgelendirilmesi h�linde, ilgilinin talebi �zerine e�itim ve ��retim kurulu�lar�n�n bulundu�u il veya il�e s�n�rlar� dahilinde kurumunda bulunan durumuna uygun bo� bir kadroya atamas� yap�l�r.

Ek Madde 40-(Ek: 3/6/2011-KHK-643/9 md., De�i�ik: 12/07/2013 tarihli ve 6495 say�l� Kanun/ Madde 73)

Mesle�e �zel yar��ma s�nav�na tabi tutulmak suretiyle al�nan ve 36 nc� maddenin �Ortak H�k�mler� b�l�m�n�n (A) f�kras�n�n (11) numaral� bendinde say�lan kadrolara atanmak amac�yla kurumlarca yap�lacak olan �zel yar��ma s�navlar�na ba�vurularda �st ya� s�n�r�; �zel mevzuat�nda yer alan ya� �art�na ili�kin h�k�mlere ba�l� kal�nmaks�z�n giri� s�nav�n�n yap�ld��� y�l�n ocak ay�n�n birinci g�n� itibar�yla otuz be� ya��n� doldurmam�� olmak �eklinde uygulan�r.

�zel kanunla kurulmu� di�er kamu kurum, kurul, �st kurul ve kurulu�lar� taraf�ndan mesle�e �zel yar��ma s�nav�na tabi tutulmak suretiyle yap�lacak al�mlarda da birinci f�kra h�km� uygulan�r.

Uzman istihdam�
Ek Madde 41-
(Ek: 11/10/2011-KHK-666/3 md.)

Adalet, D��i�leri, ��i�leri ve Mill� Savunma Bakanl�klar�n�n, Y�ksek��retim Kurulu Ba�kanl���n�n ve Bakanlar Kurulunca belirlenen bakanl�k ba�l� kurulu�lar�n�n merkez te�kilatlar� ile Genelkurmay Ba�kanl��� ve kuvvet komutanl�klar�n�n merkez kararg�hlar�nda uzman ve uzman yard�mc�s� istihdam edilebilir. Bakanl�k ba�l� kurulu�lar�n�n merkez te�kilatlar�nda istihdam edilecek uzman ve uzman yard�mc�s� kadro unvanlar�n� tespit etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Uzman yard�mc�l���na atanabilmek i�in; 48 inci maddede say�lan �artlara ek olarak, yap�lacak yar��ma s�nav�nda ba�ar�l� olma ve (�)(1) en az d�rt y�ll�k lisans e�itimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, i�letme, iktisadi ve idari bilimler fak�ltelerinden veya bu bakanl�klar ve kurumlarca y�r�t�len kurumsal hizmet gerekleri �er�evesinde en az d�rt y�ll�k lisans e�itimi veren ve y�netmelikle belirlenen y�ksek��retim kurumlar�ndan ya da bunlara denkli�i Y�ksek��retim Kurulu taraf�ndan kabul edilen yurti�indeki veya yurtd���ndaki ��retim kurumlar�ndan mezun olma �art� aran�r.

Uzman yard�mc�lar� mesle�e �zel yar��ma s�nav� ile al�n�r. Uzman yard�mc�l��� giri� s�nav� merkezi s�nav sonu�lar�na g�re; yaz�l� ve s�zl� s�nav veya yaln�zca s�zl� s�navdan olu�ur. ��renim dallar� itibar�yla belirlenecek uzman yard�mc�l��� kadrolar�na giri� s�nav� i�in, eleme s�nav� sonucunda aranacak puan t�rleri, taban puanlar� ve s�navda al�nan ba�ar� derecelerine g�re �a�r�lacak aday say�s� tespit edilerek, giri� s�nav� duyurusuyla ilan edilir. Ancak, giri� s�nav�na �a�r�lacak aday say�s�, atama yap�lacak kadro say�s�n�n yirmi kat�ndan, yaln�zca s�zl� s�nav yap�lmas� h�linde s�zl� s�nava �a�r�lacak aday say�s� giri� s�nav� duyurusunda belirtilen kadronun d�rt kat�ndan fazla olamaz. Yaz�l� s�nav, kurumun g�rev alan�na g�re y�netmelikle belirlenen konulardan yap�l�r. Yaz�l� s�nav sonucunda yetmi� puandan az olmamak �zere, en y�ksek puandan ba�lanarak giri� s�nav� duyurusunda belirtilen kadronun d�rt kat�na kadar aday s�zl� s�nava �a�r�l�r. S�zl� s�nav, adaylar�n;

a) S�nav konular�na ili�kin bilgi d�zeyi,
b) Bir konuyu kavray�p �zetleme, ifade yetene�i ve muhakeme g�c�,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davran�� ve tepkilerinin mesle�e uygunlu�u,
d) �zg�veni, ikna kabiliyeti ve inand�r�c�l���,
e) Genel yetenek ve genel k�lt�r�,
f) Bilimsel ve teknolojik geli�melere a��kl���,
y�nlerinden de�erlendirilerek, ayr� ayr� puan verilmek suretiyle ger�ekle�tirilir.

Adaylar, komisyon taraf�ndan ���nc� f�kran�n (a) bendi i�in elli puan, (b) ila (f) bentlerinde yaz�l� �zelliklerin her biri i�in onar puan �zerinden de�erlendirilir ve verilen puanlar ayr� ayr� tutana�a ge�irilir. Bunun d���nda s�zl� s�nav ile ilgili herhangi bir kay�t sistemi kullan�lmaz. S�nav komisyonu, kurum i�inden veya d���ndan y�netmelikle belirlenen ki�ilerden olu�ur. S�zl� s�navda ba�ar�l� say�lmak i�in, komisyon ba�kan ve �yelerinin y�z tam puan �zerinden verdikleri puanlar�n aritmetik ortalamas�n�n en az yetmi� olmas� �artt�r. Ba�ar� puan� en y�ksek olan adaydan ba�lanmak suretiyle giri� s�nav� duyurusunda belirtilen uzman yard�mc�s� kadro say�s� kadar as�l aday�n isimleri ilan edilir. Yap�lan s�navlarda ba�ar�l� olmak �art�yla, giri� s�nav� duyurusunda belirtilen uzman yard�mc�s� kadro say�s�n�n yar�s�n� ge�memek �zere komisyon taraf�ndan belirlenen say�da yedek aday�n isimlerini kapsayan bir liste belirlenerek ilan edilir.

Uzman yard�mc�l���na atananlar, en az �� y�l �al��mak ve istihdam edildikleri birimlerce belirlenecek konularda haz�rlayacaklar� uzmanl�k tezi, olu�turulacak tez j�risi taraf�ndan kabul edilmek kayd�yla, yap�lacak yeterlik s�nav�na girmeye hak kazan�rlar. S�resi i�inde tezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini sunmalar� veya yeni bir tez haz�rlamalar� i�in alt� ay� a�mamak �zere ilave s�re verilir. Yeterlik s�nav�nda ba�ar�l� olanlar�n uzman kadrolar�na atanabilmeleri, Kamu Personeli Yabanc� Dil Bilgisi Seviye Tespit S�nav�ndan asgari (C), D��i�leri Uzmanl��� i�in asgari (B) d�zeyinde veya dil yeterli�i bak�m�ndan bunlara denkli�i kabul edilen ve uluslararas� ge�erlili�i bulunan ba�ka bir belgeye yeterlik s�nav�ndan itibaren en ge� iki y�l i�inde sahip olma �art�na ba�l�d�r. S�navda ba�ar�l� olamayanlar veya s�nava girmeye hak kazand��� h�lde ge�erli mazereti olmaks�z�n s�nav hakk�n� kullanmayanlara, bir y�l i�inde ikinci kez s�nav hakk� verilir. Verilen ilave s�re i�inde tezlerini sunmayan veya ikinci defa haz�rlad�klar� tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci s�navda da ba�ar� g�steremeyen veya s�nav hakk�n� kullanmayanlar ile s�resi i�inde yabanc� dil yeterlili�i �art�n� yerine getirmeyenler, uzman yard�mc�s� unvan�n� kaybederler ve kurumlar�nda durumlar�na uygun memur unvanl� kadrolara atan�rlar.

Uzman ve uzman yard�mc�lar�n�n mesle�e al�nmalar�, yeti�tirilmeleri, yar��ma s�nav�, tez haz�rlama ve yeterlik s�nav� ile uzman ve uzman yard�mc�lar�yla ilgili di�er hususlar, Devlet Personel Ba�kanl���n�n g�r��� al�narak kurumlar�nca haz�rlanacak y�netmelikle d�zenlenir.

�kinci, ���nc�, d�rd�nc�, be�inci ve alt�nc� f�kralarda yer alan h�k�mler, 36 nc� maddenin "Ortak H�k�mler" b�l�m�n�n (A) f�kras�n�n (11) numaral� bendinde belirtilen uzman ve uzman yard�mc�lar�ndan merkez te�kilat�na ait kadrolarda bulunanlar, T�rkiye B�y�k Millet Meclisi Ba�kanl��� �dari Te�kilat� yasama uzman ve yasama uzman yard�mc�lar� ile 5018 say�l� Kamu Mal� Y�netimi ve Kontrol Kanununun eki (III) say�l� Cetvelde yer alan d�zenleyici ve denetleyici kurumlar�n uzman ve uzman yard�mc�lar� hakk�nda da uygulan�r.

Bakanl�k ba�l� kurulu�lar�n�n merkez te�kilatlar�nda bu madde uyar�nca istihdam edilen uzman ve uzman yard�mc�lar� ile Genelkurmay Ba�kanl��� ve kuvvet komutanl�klar�n�n merkez kararg�hlar�nda istihdam edilen Silahl� Kuvvetler Uzmanlar� ve Silahl� Kuvvetler Uzman Yard�mc�lar�, bu madde ile bakanl�klar�n merkez te�kilat� i�in olu�turulan uzman ve uzman yard�mc�lar� i�in mevzuat�nda �ng�r�lm�� olan mali ve sosyal haklar ile 36 nc� maddenin "Ortak H�k�mler" b�l�m�n�n (A) f�kras�n�n (11) numaral� bendi h�km�nden ayn� usul ve esaslar �er�evesinde yararlan�rlar.

Ek Madde 42 - (Ek: 11/10/2011-KHK-666/3 md.)

36 nc� maddenin "Ortak H�k�mler" b�l�m�n�n (A) f�kras�n�n (11) numaral� bendinde belirtilen unvanl� kadrolar ile kamu kurum ve kurulu�lar�n�n yar��ma ve yeterlik s�nav�yla atan�lan kadro ve pozisyonlar�na al�nacak personele ili�kin yap�lacak s�navlara; kanunlar�nda belirtilen fak�lte ve/veya b�l�mlerin yan�s�ra ilgili kamu kurum ve kurulu�unca y�r�t�len kurumsal hizmet gerekleri �er�evesinde en az d�rt y�ll�k lisans e�itimi veren ve y�netmeliklerinde belirlenen y�ksek��retim kurumlar�ndan ya da bunlara denkli�i Y�ksek��retim Kurulu taraf�ndan kabul edilen yurti�indeki veya yurtd���ndaki ��retim kurumlar�ndan mezun olanlar da ba�vurabilir.

KISIM - IX: GE��C� H�K�MLER

SINIF HAKKINDAK� TEKL�FLER�N �K� AY ZARFINDA B�LD�R�LMES�:

Ge�ici Madde 1 - (M�lga madde: 31/07/1970 - 1327/76 md.)

D�ZENLENECEK KADROLARIN BA�BAKANLIK DEVLET PERSONEL BA�KANLI�I �LE MAL�YE BAKANLI�INA B�LD�R�LMES�:

Ge�ici Madde 2 - (M�lga madde: 31/07/1970 - 1327/76 md.)

�NT�BAK ��LEMLER�N�N BA�LANGI� TAR�H�:

Ge�ici Madde 3 - (M�lga madde: 23/12/1972 - KHK-2/5 md.)

SINIFLARA G�RECEK PERSONEL�N �NT�BAKINI YAPACAK MERC�:

Ge�ici Madde 4 - (M�lga madde: 23/12/1972 - KHK-2/5 md.)

MEMURLARIN �NT�BAKINDA MAL� ESASLAR:

Ge�ici Madde 5 - (M�lga madde: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.)

DA�M� H�ZMETL�LER�N �NT�BAKINDA MAL� ESASLAR:

Ge�ici Madde 6 - (M�lga madde: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.)

GE��C� H�ZMETL�LER�N �NT�BAKINDA MAL� ESASLAR:

Ge�ici Madde 7 - (M�lga madde: 23/12/1972 - KHK/2-5 md.)

KADROYA BA�LI YEVM�YEL� PERSONEL �LE ����LER�N �NT�BAKINDA MAL� ESASLAR:

Ge�ici Madde 8 -(M�lga madde: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.)

BEL�RL� SINIFLARA D�NECEKLER�N KIDEM HAKKI:

Ge�ici Madde 9 - (M�lga madde: 31/07/1970 - 1327/82 md.)

BEL�RL� SINIFLARA D�NECEKLER:

Ge�ici Madde 10 - (M�lga madde: 31/07/1970 - 1327/82 md.)

��RETMENL�K MESLE��NE D�NECEKLERE TANINAN KIDEM HAKKI:

Ge�ici Madde 11 - (M�lga madde: 31/07/1970 - 1327/82 md.)

MEMUR�YET DI�INDA SA�LIK H�ZMETLER� VE TEKN�K H�ZMETLERDE �ALI�MI� OLANLARIN GE�M�� H�ZMETLER�N�N DE�ERLEND�R�LMES�:

Ge�ici Madde 12 - (M�lga madde: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.)

SA�LIK H�ZMETLER�N�N SOSYALLE�T�R�LMES�NDE �ALI�TIRILAN PERSONELE UYGULANACAK MAL� H�K�MLER:

Ge�ici Madde 13 - (M�lga madde: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.)

�NT�BAK ��LER�NDE UYULACAK ESAS VE �L��LER:

Ge�ici Madde 14 - (M�lga madde: 31/07/1970 - 1327/85 md.)

ESK� H�K�MLER�N K�MLERE UYGULANACA�I:

Ge�ici Madde 15 - (M�lga madde: 31/07/1970 - 1327/85 md.)

�DENEKLERLE �LG�L� ESK� H�K�MLER�N UYGULANMA S�RES�:

Ge�ici Madde 16 - (M�lga madde: 23/12/1972 - KHK 2/5 md.)

KADEMELERDE VE KADEME ���NDE �NT�BAK:

Ge�ici Madde 17 - (M�lga madde: 31/07/1970 - 1327/85 md.)

334 SAYILI KANUNDAN FAYDALANANLARIN EMEKL� �KRAM�YES�:

Ge�ici Madde 18 - (M�lga madde: 31/07/1970 - 1327/85 md.)

�NT�BAK H�K�MLER�N�N �EK�L VE �ARTLARININ Y�NETMEL�KTE BEL�RT�LMES�:

Ge�ici Madde 19 - (M�lga madde: 31/07/1970 - 1327/85 md.)

BU KANUNDA �NG�R�LEN T�Z�K VE Y�NETMEL�KLER Y�R�RL��E KONULUNCAYA KADAR ESK�LER�N�N H�K�MLER�N�N UYGULANMASINA DEVAM OLUNACA�I:

Ge�ici Madde 20 - (M�lga madde: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.)

�DEMELER�N BA�LANGI� TAR�H�:

Ge�ici Madde 21 - (M�lga madde: 31/07/1970 - 1327/87 md.)

�NT�BAK VE UYGULAMA KOM�SYONU:

Ge�ici Madde 22 - (M�lga madde: 23/12/1972 - KHK 2/5 md.)

Ge�ici Madde 23 - (M�lga madde: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.)

Ge�ici Madde 24 - (M�lga madde: 23/12/1972 - KHK 2/5 md.)

Ge�ici Madde 25 - (Ek madde: 19/03/1969 - 1136/196; M�lga madde: 26/02/1975 - 1238/6 md.)

Ge�ici Madde 26 - (M�lga madde: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.)

Ge�ici Madde 27 - (M�lga madde: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.)

Ge�ici Madde 28 - (M�lga madde: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.)

Ge�ici Madde 29 - (M�lga madde: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.)

Ge�ici Madde 30 - (M�lga madde: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.)

Ge�ici Madde 31 - (M�lga madde: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.)

Ge�ici Madde 32 - (M�lga madde: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.)

Ge�ici Madde 33 -(M�lga madde: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.)

Ge�ici Madde 34- (Ek madde : 29/06/2006 - 5535 S.K/3.mad)

78 inci maddeye g�re yurt d���na g�nderilenlerden, bu maddenin y�r�rl��e girdi�i tarihten �nce, e�itimin herhangi bir a�amas�nda istifa etmi� olmalar� nedeniyle kadrolar�yla ili�ikleri kesilenler, s�relerinin bitiminde mecburi hizmetlerini tamamlamak �zere g�revlerine ba�lamay�p �ekilmi� say�lanlar, g�revlerine ba�lay�p da y�k�ml� bulunduklar� mecburi hizmetini bitirmeden g�revlerinden ayr�lanlar, mecburi hizmetle y�k�ml� bulunduklar� s�re i�erisinde memurluktan ��kar�lm�� olanlar ile y�k�ml� bulunduklar� mecburi hizmetini bitirmeden mecburi hizmetin devredilmesine imk�n bulunmayan ba�ka bir g�reve ge�mi� olanlardan haklar�nda bor� takibi i�lemi devam edenler, bu maddenin y�r�rl��e girmesinden itibaren �� ay i�erisinde ba�vurmalar� halinde, kendilerine d�viz olarak yap�lm�� olan her t�rl� masraflar i�in, imzalad�klar� y�klenme senedi ile muteber imzal� m�teselsil kefalet senedi h�k�mleri dikkate al�nmaks�z�n ve ilgililere �deme yapma sonucunu do�urmaks�z�n, kendilerine d�viz olarak yap�lm�� olan her t�rl� masraflar i�in;

a) Bunlardan 657 say�l� Devlet Memurlar� Kanununun ek 34 �nc� maddesinin y�r�rl��e girdi�i 5/8/1996 tarihinden sonra y�klenme senedi ile muteber imzal� m�teselsil kefalet senedi al�nanlar hakk�nda, an�lan maddenin ikinci f�kras� h�k�mlerine g�re bu Kanunun yay�m� tarihinden �nceki s�reler i�in faiz uygulanmaks�z�n hesaplama yap�l�r.

b) 5/8/1996 tarihinden �nce y�klenme senedi ile muteber imzal� m�teselsil kefalet senedi al�nanlar hakk�nda, ilgili ad�na fiilen �demenin yap�ld��� tarihteki T.C. Merkez Bankas�nca tespit ve il�n edilen efektif sat�� kuru �zerinden T�rk Liras�na �evrilerek bulunacak tutar ile bu tutara sarf tarihinden bu Kanunun y�r�rl��e girdi�i tarihe kadar ge�en s�re i�in 1/1/2006 tarihinden ge�erli olmak �zere tespit ve il�n edilen kanun� faiz i�letilerek hesaplama yap�l�r. Ancak, bu h�k�mlere g�re hesaplama yap�lmas� sonucunda bor�lunun aleyhine bir durum ortaya ��kmas� halinde (a) bendi h�k�mleri uygulan�r.

Hesaplanan bor� miktar�, ilgilinin durumu ve �dettirilecek mebla� dikkate al�narak azam� be� y�la kadar taksitlendirilebilir. Bunlar�n daha �nce �demi� olduklar� tutar ile mecburi hizmetlerinde de�erlendirilen s�relere isabet eden tutar, an�lan madde uyar�nca belirlenecek tutardan d���l�r.

Bu Kanun uyar�nca mecburi hizmet kar��l��� yurt d���na g�nderilenlerden, bu maddenin y�r�rl��e girdi�i tarihten �nce, borcunun tamam�n� �demeden veya mecburi hizmetini tamamlamadan vefat edenlerin bor� y�k�ml�l�kleri ortadan kalkar. Buna ba�l� olarak, bor�lunun kendisi, miras��lar� ve kefilleri hakk�nda her t�rl� bor� y�k�ml�l�kleri ortadan kald�r�l�r ve her t�rl� bor� takibi i�lemlerine son verilir.

AVUKATLIK VEK�LET �CRET�

Ge�ici Madde 35 - (Ek madde : 01/07/2006 - 5538 S.K/6.mad)

Devlet Su ��leri Genel M�d�rl���, Karayollar� Genel M�d�rl���, Tar�m Reformu Genel M�d�rl���, Petrol ��leri Genel M�d�rl��� ve Sosyal Hizmetler ve �ocuk Esirgeme Kurumu Genel M�d�rl���nde hukuk m��aviri olarak g�rev yapanlar ile 178 say�l� Kanun H�km�nde Kararnamenin ek 27 nci maddesiyle an�lan genel m�d�rl�kler ad�na ihdas edilen hukuk m��aviri kadrolar�na atanan personele, mahkemelerce takdir edilip ilgili idarelerin hesaplar�nda avukatl�k vek�let �creti olarak yer alan tutarlardan kar��lanmak �zere 146 nc� maddede belirtilen limit �er�evesinde 2006, 2007 ve 2008 y�llar�nda da avukatl�k vek�let �creti �denir. �lgili genel m�d�rl�klerin muhasebe hizmetlerinin y�r�t�ld��� ta�ra muhasebe birimlerinin hesaplar�nda bulunan avukatl�k vek�let �cretlerinin tamam� bu maddenin y�r�rl��e girdi�i tarihi takip eden ay�n sonunda, merkez muhasebe birimlerinin hesaplar�nda 31/12/2008 tarihi itibar�yla kalan avukatl�k vek�let �cretlerinin tamam� ise an�lan tarihte gelir kaydedilir.

Bu maddenin y�r�rl��e girdi�i tarihten �nce Petrol ��leri Genel M�d�rl��� ile Sosyal Hizmetler ve �ocuk Esirgeme Kurumu Genel M�d�rl���n�n merkez ve ta�ra te�kil�t� kadrolar�nda hukuk m��aviri ve avukat olarak g�rev yapanlara, mahkemelerce takdir edilip ilgili idarelerin hesaplar�nda avukatl�k vek�let �creti olarak yer alan tutarlardan kar��lanmak �zere 2003, 2004, 2005 ve 2006 y�llar�na ili�kin olarak, bu y�llarda avukatl�k vek�let �cretinden yararlanmam�� olmalar� kayd�yla 146 nc� maddede belirtilen limit �er�evesinde 2/2/1929 tarihli ve 1389 say�l� Devlet Davalar�n� �nta� Eden Avukat ve Saireye Verilecek �creti Vekalet Hakk�nda Kanun h�k�mleri k�yas yolu ile uygulanmak suretiyle avukatl�k vek�let �creti �denir.

GE��� H�K�MLER�

GE��C� MADDE 36- (Ek f�kra: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/116 md.) A) Bu maddenin y�r�rl��e girdi�i tarihten �nce tutulmakta olan sicil dosyalar�, bu maddenin y�r�rl��e girdi�i tarihi izleyen be�inci y�l�n sonuna kadar muhafaza edilir. Bu maddenin y�r�rl��e girdi�i tarihten �nce olumsuz sicil alm�� olan memurlar�n itirazlar� ve bu itirazlar�n sonu�land�r�lmas� hakk�nda, 657 say�l� Kanunun bu maddenin y�r�rl�k tarihi itibar�yla de�i�tirilen veya y�r�rl�kten kald�r�lan sicile ili�kin h�k�mleri uygulan�r.

B) Bu maddenin yay�m� tarihinden �nceki son alt� y�ll�k sicil notu ortalamas� doksan ve daha yukar� olanlardan 37 nci maddede yer alan bir �st dereceye y�kseltme uygulamas�ndan yararlanmam�� olanlar hakk�nda, bu maddenin y�r�rl�k tarihi itibar�yla de�i�tirilen 37 nci maddenin de�i�iklikten �nceki h�km� uygulan�r. Bu maddenin y�r�rl�k tarihi itibar�yla de�i�tirilen 37 nci maddede yer alan sekiz y�ll�k s�re, ilk sekiz y�ll�k d�nem i�in, bu maddenin y�r�rl��e girdi�i tarihten �nceki;

a) Son be� y�ll�k sicil notu ortalamas� doksan ve daha yukar� olanlar i�in �� y�l,

b) Son d�rt y�ll�k sicil notu ortalamas� doksan ve daha yukar� olanlar i�in d�rt y�l,

c) Son �� y�ll�k sicil notu ortalamas� doksan ve daha yukar� olanlar i�in be� y�l,

d) Son iki y�ll�k sicil notu ortalamas� doksan ve daha yukar� olanlar i�in alt� y�l,

e) Son sicil notu doksan ve daha yukar� olanlar i�in yedi y�l,

olarak uygulan�r.

C) Bu maddenin yay�m� tarihinden �nceki son alt� y�ll�k sicil notu ortalamas� doksan ve daha yukar� olanlardan bir kademe ilerlemesi uygulamas�ndan yararlanmam�� olanlar hakk�nda, bu maddenin y�r�rl��e girdi�i tarih itibar�yla de�i�tirilen 64 �nc� maddenin ikinci f�kras�n�n de�i�iklikten �nceki h�km� uygulan�r. Bu maddenin y�r�rl��e girdi�i tarih itibar�yla de�i�tirilen 64 �nc� maddenin d�rd�nc� f�kras�nda yer alan sekiz y�ll�k s�re, ilk sekiz y�ll�k d�nem i�in, bu maddenin y�r�rl��e girdi�i tarihten �nceki;

a) Son be� y�ll�k sicil notu ortalamas� doksan ve daha yukar� olanlar i�in �� y�l,

b) Son d�rt y�ll�k sicil notu ortalamas� doksan ve daha yukar� olanlar i�in d�rt y�l,

c) Son �� y�ll�k sicil notu ortalamas� doksan ve daha yukar� olanlar i�in be� y�l,

d) Son iki y�ll�k sicil notu ortalamas� doksan ve daha yukar� olanlar i�in alt� y�l,

e) Son sicil notu doksan ve daha yukar� olanlar i�in yedi y�l,

olarak uygulan�r.

D) 657 say�l� Kanunun bu maddenin y�r�rl�k tarihi itibar�yla de�i�tirilen h�k�mleri gere�ince, ilgililere geriye d�n�k olarak herhangi bir �ekilde mal� ve sosyal hak sa�lanamaz ve hi�bir �ekilde �deme yap�lmaz.

GE��C� MADDE 37- (Ek ge�ici madde- 632 say�l� KHK/ 1. madde) Kamu kurum ve kurulu�lar�n�n merkez ve ta�ra te�kilat� ile bunlara ba�l� d�ner sermayeli kurulu�larda, ay�n veya haftan�n baz� g�nleri ya da g�n�n belirli saatleri gibi k�smi zamanl� �al��anlar ile y�ksek��retim kurumlar�n�n ara�t�rma-geli�tirme projelerinde proje s�releriyle s�n�rl� olarak �al��anlar hari� olmak �zere, 4 �nc� maddenin (B) f�kras� ve 10/7/2003 tarihli ve 4924 say�l� Eleman Temininde G��l�k �ekilen Yerlerde S�zle�meli Sa�l�k Personeli �al��t�r�lmas� ile Baz� Kanun ve Kanun H�km�nde Kararnamelerde De�i�iklik Yap�lmas� Hakk�nda Kanun uyar�nca vizelenmi� veya ihdas edilmi� s�zle�meli personel pozisyonlar�nda bu maddenin y�r�rl��e girdi�i tarihte �al��makta olan ve 48 inci maddede belirtilen genel �artlar� ta��yanlardan otuz g�n i�inde yaz�l� olarak ba�vuranlar, pozisyonlar�n�n vizeli oldu�u te�kilat ve birimde, bulundu�u pozisyon unvan�yla ayn� unvanl� 190 say�l� Genel Kadro ve Usul� Hakk�nda Kanun H�km�nde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan memur kadrolar�na, bulundu�u pozisyon unvan�yla ayn� unvanl� memur kadrosu olmamas� halinde, 190 say�l� Kanun H�km�nde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan kadro unvanlar�yla s�n�rl� olmak ve s�zle�meli personel pozisyonlar�na ili�kin vize cetvellerindeki nitelikler dikkate al�nmak suretiyle Maliye Bakanl��� ve Devlet Personel Ba�kanl���nca m��tereken belirlenen memur kadrolar�na, bu maddenin y�r�rl��e girdi�i tarihten itibaren altm�� g�n i�inde kurumlar�nca atan�rlar.

4 �nc� maddenin (B) f�kras� ve 4924 say�l� Kanun uyar�nca �al��makta iken bu maddenin y�r�rl��e girdi�i tarihten �nce askerlik, do�um, milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara se�imleri ile �cretsiz izin nedenleriyle g�revlerinden ayr�lanlardan ilgili mevzuat�na g�re yeniden hizmete al�nma �artlar�n� kaybetmemi� olanlar hakk�nda da bu madde h�k�mleri uygulan�r. Bunlar i�in birinci f�krada belirtilen s�reler yeniden hizmete al�nd�klar� tarihten itibaren ba�lar.

Bu maddenin y�r�rl��e girdi�i tarihten �nce 4 �nc� maddenin (B) f�kras� ve 4924 say�l� Kanun uyar�nca �al��makta iken 24/11/2004 tarihli ve 5258 say�l� Aile Hekimli�i Pilot Uygulamas� Hakk�nda Kanun h�k�mlerine g�re aile hekimli�i uygulamas�nda g�rev alanlar hakk�nda g�revlerinden ayr�lmalar�na gerek kalmaks�z�n bu madde h�k�mleri uygulan�r.

Bu madde h�k�mlerine g�re memur kadrolar�na atananlar�n, 4 �nc� maddenin (B) f�kras� ve 4924 say�l� Kanun uyar�nca s�zle�meli personel pozisyonlar�nda ge�irdikleri hizmet s�releri, ��renim durumlar�na g�re y�kselebilecekleri dereceleri a�mamak kayd�yla kazan�lm�� hak ayl�k derece ve kademelerinin tespitinde de�erlendirilir. Bunlar, atand�klar� kadronun mali ve sosyal haklar�na g�reve ba�lad��� tarihi takip eden ayba��ndan itibaren hak kazan�r ve �nceki pozisyonlar�nda ald�klar� mali ve sosyal haklar hakk�nda herhangi bir mahsupla�ma yap�lmaz.

Bu madde kapsam�nda memur kadrolar�na atananlara i� sonu tazminat� �denmez. Bu personelin �nceden i� sonu tazminat� �denmi� s�releri hari�, i� sonu tazminat�na esas olan toplam hizmet s�releri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 say�l� T�rkiye Cumhuriyeti Emekli Sand��� Kanunu uyar�nca �denecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet s�resinin hesab�nda dikkate al�n�r.

Bu madde kapsam�nda s�zle�meli personelin atanaca�� memur kadrolar�, 190 say�l� Kanun H�km�nde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan s�n�f, unvan ve derecelerine uygun olmak �art�yla, ba�ka bir i�leme gerek kalmaks�z�n atama i�leminin yap�ld��� tarih itibar�yla ihdas edilerek kurumlar�n 190 say�l� Kanun H�km�nde Kararnameye ekli cetvellerinin ilgili b�l�mlerine eklenmi� ve memur kadrolar�na atananlar�n pozisyonlar� ba�ka bir i�leme gerek kalmaks�z�n iptal edilmi� say�l�r. �hdas edilen kadrolar ile iptal edilen pozisyonlar; unvan�, s�n�f�, adedi, derecesi, te�kilat� ve birimi belirtilmek suretiyle birinci f�krada belirtilen altm�� g�nl�k s�renin bitiminden itibaren iki ay i�inde Maliye Bakanl��� ve Devlet Personel Ba�kanl���na bildirilir.

Bu maddenin uygulamas�nda ortaya ��kabilecek teredd�tleri gidermeye Maliye Bakanl��� ve Devlet Personel Ba�kanl��� yetkilidir.

Ge�ici Madde 38 - (Ek madde: 03/06/2011 - 643 S. KHK./10. md.)
(M�lga: Bu madde, Anayasa Mahkemesi'nin 14/2/2013 tarihli ve E:2011/89, K:2013/29 say�l� karar�yla iptal edilmi� olup, karar�n Resmi Gazete'de yay�mland��� 31/12/2013 tarihinden itibaren dokuz ay sonra y�r�rl��e girmesi h�k�m alt�na al�nm��t�r.)

Ge�ici Madde 39 - (Ek madde: 11/10/2011 - 666 S. KHK./4. md.)

Adalet, D��i�leri ve ��i�leri Bakanl�klar�, Y�ksek��retim Kurulu Ba�kanl��� ve Bakanlar Kurulunca belirlenen bakanl�k ba�l� kurulu�lar�nda uzman ve uzman yard�mc�l�klar� ile bakanl�klar�n 36 nc� maddenin "Ortak H�k�mler" b�l�m�n�n (A) f�kras�n�n (11) numaral� bendinde belirtilen merkez te�kilat�na ait uzman ve uzman yard�mc�s� unvanl� kadrolarda kullan�lmak �zere genel idare hizmetleri s�n�f�ndan ���nc� dereceli ikibin adet uzman, dokuzuncu dereceli ��bin adet uzman yard�mc�s� kadrosu ihdas edilmi�tir. Bu kadrolar� derece ve unvan de�i�ikli�i yapmak suretiyle an�lan bakanl�klar ve kurumlara tahsis etmeye, Devlet Personel Ba�kanl��� ve Maliye Bakanl���n�n teklifi �zerine Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu f�kraya g�re tahsis edilen kadrolar, 190 say�l� Kanun H�km�nde Kararnameye ekli Cetvellerin an�lan bakanl�klar ile kurumlara ait ilgili b�l�m�ne eklenmi� say�l�r.

190 say�l� Kanun H�km�nde Kararnamenin eki Cetvellerde yer alan kurumlar�n 152 nci maddenin "II- Tazminatlar" k�sm�n�n "(A) �zel Hizmet Tazminat�" b�l�m�n�n (�) bendinde yer alan uzman ve uzman yard�mc�s� kadrolar�ndan teknik hizmetler s�n�f�nda bulunanlar�n hizmet s�n�f�, genel idare hizmetleri olarak de�i�tirilmi�tir. Bu kadrolarda bulunanlara, bu maddenin y�r�rl��e girdi�i tarihten �nce uygulanmakta olan �zel hizmet tazminat� oran�n�n uygulanmas� sonucunda bulunacak tutar ile hizmet s�n�f�n�n de�i�mesi sonucu belirlenen �zel hizmet tazminat� oran�n�n uygulanmas� sonucunda bulunacak tutar aras�ndaki fark, farkl�l�k giderilinceye kadar herhangi bir vergi ve kesintiye tabi olmaks�z�n tazminat olarak �denir.

Bu maddenin y�r�rl��e girdi�i tarihte 36 nc� maddenin "Ortak H�k�mler" b�l�m�n�n (A) f�kras�n�n (11) numaral� bendinde belirtilen uzman yard�mc�lar�, T�rkiye B�y�k Millet Meclisi Ba�kanl��� �dari Te�kilat� yasama uzman yard�mc�lar� ve 5018 say�l� Kamu Mal� Y�netimi ve Kontrol Kanununun eki (III) say�l� Cetvelde yer alan d�zenleyici ve denetleyici kurumlar�n uzman yard�mc�lar� kadro veya pozisyonlar�nda bulunanlar�n yeterlik s�navlar� ve ilgili uzmanl�k kadrolar�na atanmalar�, bu maddenin y�r�rl��e girdi�i tarihten �nce tabi olduklar� mevzuat h�k�mlerine g�re sonu�land�r�l�r. (Ek c�mle: 12.07.2013 - 6495 S.K./8. md.) Ancak, s�z konusu mevzuatta yabanc� dil yeterli�ine ili�kin �artlar�n ek 41 inci maddede �ng�r�lenlerden daha a��r olmas� halinde, yabanc� dil yeterli�ine ili�kin ek 41 inci madde h�k�mleri uygulan�r.

Ge�ici Madde 40 - (Ek madde: 21.02.2013 - 6428 S.K./19. md.)

Sa�l�k Hizmetleri ve Yard�mc� Sa�l�k Hizmetleri S�n�f�na dahil personelden bu maddenin y�r�rl��e girdi�i tarihten �nce haklar�nda 68 inci maddenin (B) bendi h�km� uygulanarak 1, 2, 3 ve 4 �nc� dereceli kadrolara atananlar, ayn� kurumun ayn� unvanl� kadrolar�nda bulunduklar� s�rece ve kazan�lm�� hak ayl�k dereceleri atanm�� olduklar� kadro derecelerine y�kselinceye kadar s�z konusu dereceler i�in �ng�r�len haklardan yararlanmaya devam ederler.

Ge�ici Madde 41 - (Ek madde: 12.07.2013 - 6495 S.K./9. md.)(*)

Kamu kurum ve kurulu�lar�n�n merkez ve ta�ra te�kilat� ile bunlara ba�l� d�ner sermayeli kurulu�larda, ay�n veya haftan�n baz� g�nleri ya da g�n�n belirli saatleri gibi k�smi zamanl� �al��anlar ile y�ksek��retim kurumlar�n�n ara�t�rma-geli�tirme projelerinde proje s�releriyle s�n�rl� olarak �al��anlar hari� olmak �zere;

a) 25/6/2013 tarihi itibar�yla;

1) Bu Kanunun 4 �nc� maddesinin (B) f�kras�,

2) 11/8/1983 tarihli ve 2876 say�l� Atat�rk K�lt�r, Dil ve Tarih Y�ksek Kurumu Kanununun 97 nci maddesinin birinci f�kras�n�n (a) bendi,

3) 9/11/1983 tarihli ve 2945 say�l� Milli G�venlik Kurulu ve Milli G�venlik Kurulu Genel Sekreterli�i Kanununun 17 nci maddesi,

4) 2/3/1984 tarihli ve 2985 say�l� Toplu Konut Kanununun ek 3 �nc� maddesi,

5) 10/10/1984 tarihli ve 3056 say�l� Ba�bakanl�k Te�kilat� Hakk�nda Kanun H�km�nde Kararnamenin De�i�tirilerek Kabul� Hakk�nda Kanunun 35 inci maddesi,

6) 7/11/1985 tarihli ve 3238 say�l� Kanunun 8 inci maddesi,

7) 21/5/1986 tarihli ve 3289 say�l� Spor Genel M�d�rl���n�n Te�kilat ve G�revleri Hakk�nda Kanunun 30 uncu maddesi,

8) 09/12/1994 tarihli ve 4059 say�l� Hazine M�ste�arl���n�n Te�kilat ve G�revleri Hakk�nda Kanunun 7 nci maddesinin (e) f�kras�,

9) 10/7/2003 tarihli ve 4924 say�l� Eleman Temininde G��l�k �ekilen Yerlerde S�zle�meli Sa�l�k Personeli �al��t�r�lmas� ile Baz� Kanun ve Kanun H�km�nde Kararnamelerde De�i�iklik Yap�lmas� Hakk�nda Kanun,

10) 23/7/2003 tarihli ve 4954 say�l� T�rkiye Adalet Akademisi Kanununun 24 �nc� maddesi,

11) 6/11/2003 tarihli ve 5000 say�l� T�rk Patent Enstit�s� Kurulu� ve G�revleri Hakk�nda Kanunun 26 nc� maddesi,

12) 5/5/2005 tarihli ve 5345 say�l� Gelir �daresi Ba�kanl���n�n Te�kilat ve G�revleri Hakk�nda Kanunun 29 uncu maddesinin sekizinci f�kras�,

13) 10/11/2005 tarihli ve 5431 say�l� Sivil Havac�l�k Genel M�d�rl��� Te�kilat ve G�revleri Hakk�nda Kanunun 25 inci maddesi,

14) 16/5/2006 tarihli ve 5502 say�l� Sosyal G�venlik Kurumu Kanununun 28 inci maddesinin ���nc� f�kras�,

15) 17/2/2010 tarihli ve 5952 say�l� Kamu D�zeni ve G�venli�i M�ste�arl���n�n Te�kilat ve G�revleri Hakk�nda Kanunun 10 uncu maddesinin birinci f�kras�n�n (c) bendi ile 13 �nc� maddesi,

16) 24/3/2010 tarihli ve 5978 say�l� Yurtd��� T�rkler ve Akraba Topluluklar Ba�kanl��� Te�kilat ve G�revleri Hakk�nda Kanunun 21 inci maddesinin ���nc� f�kras�,

17) 28/12/2010 tarihli ve 6093 say�l� T�rkiye Yazma Eserler Kurumu Ba�kanl��� Kurulu� ve G�revleri Hakk�nda Kanunun 7 nci maddesi,

18) 17/2/2011 tarihli ve 6114 say�l� �l�me, Se�me ve Yerle�tirme Merkezi Ba�kanl���n�n Te�kilat ve G�revleri Hakk�nda Kanunun 6 nc� maddesinin dokuzuncu f�kras�,

19) 16/5/2012 tarihli ve 6306 say�l� Afet Riski Alt�ndaki Alanlar�n D�n��t�r�lmesi Hakk�nda Kanunun 8 inci maddesinin d�rd�nc� f�kras�,

20) 27/6/1989 tarihli ve 375 say�l� Kanun H�km�nde Kararnamenin ek 6 nc� maddesi,

21) 27/10/1989 tarihli ve 388 say�l� G�neydo�u Anadolu Projesi B�lge Kalk�nma �daresi Te�kilat�n�n Kurulu� ve G�revleri Hakk�nda Kanun H�km�nde Kararnamenin 6 nc� maddesi,

22) 3/6/2011 tarihli ve 642 say�l� Do�u Anadolu Projesi, Do�u Karadeniz Projesi ve Konya Ovas� Projesi B�lge Kalk�nma �daresi Ba�kanl�klar�n�n Te�kilat ve G�revleri Hakk�nda Kanun H�km�nde Kararnamenin 5 inci maddesinin ���nc� f�kras�,

23) 29/6/2011 tarihli ve 644 say�l� �evre ve �ehircilik Bakanl���n�n Te�kilat ve G�revleri Hakk�nda Kanun H�km�nde Kararnamenin 36/A maddesi,

24) 24/11/2011 tarihli ve 656 say�l� T�rk ��birli�i ve Koordinasyon Ajans� Ba�kanl���n�n Te�kilat ve G�revleri Hakk�nda Kanun H�km�nde Kararnamenin 16 nc� maddesinin yedinci f�kras�,

uyar�nca vizelenmi� veya ihdas edilmi� s�zle�meli personel pozisyonlar�nda �al��makta olan ve 48 inci maddede belirtilen genel �artlar� ta��yanlardan, bu maddenin y�r�rl��e girdi�i tarihten itibaren, birinci ve dokuzuncu alt bentler kapsam�na girenler otuz g�n, di�er alt bentler kapsam�na girenler ise altm�� g�n i�inde yaz�l� olarak ba�vurmalar� halinde pozisyonlar�n�n vizeli oldu�u te�kilat ve birimde, 190 say�l� Genel Kadro ve Usul� Hakk�nda Kanun H�km�nde Kararnameye tabi kurumlar bak�m�ndan bu Kanun H�km�nde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan bulundu�u pozisyon unvan�yla ayn� unvanl� memur kadrolar�na, di�er kurumlar bak�m�ndan bu kurumlar�n kadro cetvellerinde yer alan ayn� unvanl� memur kadrolar�na; pozisyon unvanlar�yla ayn� unvanl� memur kadrosu olmamas� halinde ise ilgisine g�re l90 say�l� Kanun H�km�nde Kararnameye ekli cetveller veya kurumlar�n kadro cetvellerinde yer alan kadro unvanlar�yla s�n�rl� olmak �zere Maliye Bakanl��� ve Devlet Personel Ba�kanl���nca m��tereken belirlenen memur kadrolar�na,

b) �l �zel idaresi, belediye ve ba�l� kurulu�lar� ile mahalli idare birliklerinde 3/7/2005 tarihli ve 5393 say�l� Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin ���nc� f�kras� �er�evesinde 25/6/2013 tarihi itibar�yla �al��makta olan ve 48 inci maddede belirtilen genel �artlar� ta��yanlardan, bu maddenin y�r�rl��e girdi�i tarihten itibaren otuz g�n i�inde yaz�l� olarak ba�vuranlar, s�zle�meli personel olarak �al��t�r�lmalar�na esas al�nan memur kadrolar�na,

c) T�rkiye Radyo ve Televizyon Kurumunda 11/11/1983 tarihli ve 2954 say�l� Kanunun 50 nci maddesinin birinci f�kras�n�n (�) bendi ile ge�ici 12 nci maddesi �er�evesinde 25/6/2013 tarihi itibar�yla s�zle�meli personel pozisyonlar�nda �al��makta olan ve T�rkiye Radyo-Televizyon Kurumunda Memur Stat�s�nde �stihdam Edilen Personel Y�netmeli�inin 37 nci maddesinde belirtilen genel �artlar� ta��yanlardan, bu maddenin y�r�rl��e girdi�i tarihten itibaren otuz g�n i�inde yaz�l� olarak ba�vuranlar, bulundu�u pozisyon unvan�yla ayn� unvanl� memur kadrolar�na, bulundu�u pozisyon unvan�yla ayn� unvanl� memur kadrosu olmamas� halinde Kurumda halen var olan kadro unvanlar�yla s�n�rl� olmak kayd�yla Genel M�d�rl�k�e belirlenecek memur kadrolar�na,

bu maddenin y�r�rl��e girdi�i tarihten itibaren doksan g�n i�inde kurumlar�nca atan�rlar.

Birinci f�krada belirtilen mevzuat h�k�mlerine g�re �al��makta iken 25/6/2013 tarihinde askerlik, do�um veya �cretsiz izin nedenleriyle g�revlerinde bulunmayanlardan ilgili mevzuat�na g�re yeniden hizmete al�nma �artlar�n� kaybetmemi� olanlar hakk�nda da bu madde h�k�mleri uygulan�r. Bunlar i�in birinci f�krada belirtilen s�reler yeniden hizmete al�nd�klar� tarihten itibaren ba�lar.

25/6/2013 tarihinden �nce 4 �nc� maddenin (B) f�kras� ve 4924 say�l� Kanun uyar�nca �al��makta iken 24/11/2004 tarihli ve 5258 say�l� Aile Hekimli�i Pilot Uygulamas� Hakk�nda Kanun h�k�mlerine g�re aile hekimli�i uygulamas�nda g�rev alanlar hakk�nda g�revlerinden ayr�lmalar�na gerek kalmaks�z�n bu madde h�k�mleri uygulan�r.

Bu madde h�k�mlerine g�re memur kadrolar�na atananlar�n, s�z konusu mevzuat h�k�mlerine g�re s�zle�meli personel olarak ge�irdikleri hizmet s�releri, ��renim durumlar�na g�re y�kselebilecekleri dereceleri a�mamak kayd�yla kazan�lm�� hak ayl�k derece ve kademelerinin tespitinde de�erlendirilir. Bunlar, atand�klar� kadronun mali ve sosyal haklar�na g�reve ba�lad��� tarihi takip eden ay ba��ndan itibaren hak kazan�r ve �nceki pozisyonlar�nda ald�klar� mali ve sosyal haklar hakk�nda herhangi bir mahsupla�ma yap�lmaz. Bu madde kapsam�nda memur kadrolar�na atananlar�n be� y�l s�reyle ba�ka kamu kurum ve kurulu�lar�na nakli yap�lamaz.

25/6/2013 tarihinden �nce bu madde kapsam�ndaki vizeli s�zle�meli personel pozisyonlar�na personel al�m�na y�nelik olarak ilan� verilmi� ve bu maddenin y�r�rl��e girdi�i tarihte yerle�tirme i�lemleri bitmi� olan s�zle�meli personel hakk�nda da bu madde h�k�mleri uygulan�r. Bunlar i�in birinci f�krada belirtilen s�reler, g�reve ba�lad�klar� tarihten itibaren ba�lar.

Bu madde kapsam�nda memur kadrolar�na atananlara i� sonu tazminat� �denmez. Bu personelin �nceden i� sonu tazminat� �denmi� s�releri hari�, i� sonu tazminat�na esas olan toplam hizmet s�releri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 say�l� T�rkiye Cumhuriyeti Emekli Sand��� Kanunu uyar�nca �denecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet s�resinin hesab�nda dikkate al�n�r.

Bu maddenin birinci f�kras�n�n (a) bendi kapsam�nda s�zle�meli personelin atanaca�� memur kadrolar�, 190 say�l� Kanun H�km�nde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan s�n�f, unvan ve derecelerine uygun olmak �art�yla, ba�ka bir i�leme gerek kalmaks�z�n atama i�leminin yap�ld��� tarih itibar�yla ihdas edilerek kurumlar�n 190 say�l� Kanun H�km�nde Kararnameye ekli cetvellerinin ilgili b�l�mlerine eklenmi� ve memur kadrolar�na atananlar�n pozisyonlar� ba�ka bir i�leme gerek kalmaks�z�n iptal edilmi� say�l�r. �hdas edilen kadrolar ile iptal edilen pozisyonlar; unvan�, s�n�f�, adedi, derecesi, te�kilat� ve birimi belirtilmek suretiyle birinci f�krada belirtilen altm�� g�nl�k s�renin bitiminden itibaren iki ay i�inde Maliye Bakanl��� ve Devlet Personel Ba�kanl���na bildirilir. Birinci f�kran�n (c) bendi kapsam�nda memur kadrolar�na atananlar�n pozisyonlar� da ba�ka bir i�leme gerek kalmaks�z�n iptal edilmi� say�l�r, ancak 2954 say�l� Kanunun 50 nci maddesinin birinci f�kras�n�n (�) bendi kapsam�nda istihdam edileceklerin pozisyon say�s�n�n 300��n alt�na d��mesi halinde, an�lan bent kapsam�nda istihdam edilecekler i�in kullan�labilecek toplam pozisyon say�s� 300 olarak uygulan�r.

Ge�ici 37 nci madde kapsam�nda memur kadrolar�na atanamayan s�zle�meli personelden, bu maddenin y�r�rl��e girdi�i tarihten �nce idari yarg� mercilerine ba�vuran ve a�t�klar� idari davalarda verilen yarg� kararlar� sonucu memur kadrolar�na atanm�� olup davalar� hen�z bitmemi� olanlardan bu maddenin y�r�rl��e girdi�i tarihten itibaren otuz g�n i�inde kurumlar�na ba�vuranlar, halen bulunduklar� memur kadrolar�na bu madde kapsam�nda atanm�� ve a�m�� olduklar� idari davalardan vazge�mi� say�l�rlar. S�z konusu davalar i�in ayr�ca vekalet �cretine h�kmedilmez.

Bu maddenin uygulamas�nda ortaya ��kabilecek teredd�tleri gidermeye birinci f�kran�n (a) bendi kapsam�na girenler y�n�nden Maliye Bakanl��� ve Devlet Personel Ba�kanl���, birinci f�kran�n (b) bendi kapsam�na girenler y�n�nden ise ��i�leri Bakanl��� ve Maliye Bakanl��� yetkilidir.

EK GE��C� MADDELER:

SINIFLARA �NT�BAK:

Ek Ge�ici Madde 1 - (Ek madde: 31/07/1970 - 1327/90 md.)

Bu kanuna tabi kurumlarda, her ne ad alt�nda olursa olsun �al��an personelden bu kanunun 4 �nc� maddesinin (A) f�kras�na g�re Devlet memuru say�lacak olanlar, bu kanunun y�r�rl��e girdi�i tarihte, 36 nc� madde ile tesis olunan s�n�flar�n tarifleri ve kapsamlar� dikkate al�narak ve fiilen yapt�klar� g�rev g�z�n�nde tutularak s�n�flara dahil edilirler.

��REN�M DURUMU DE���MEYENLER�N DERECE VE KADEMELERE �NT�BAK:

Ek Ge�ici Madde 2 - (Ek madde: 31/07/1970 - 1327/90.md; De�i�ik madde: 15/05/1975 - 1897/2 md.)

01/03/1970 tarihi ile 30/11/1970 tarihi aras�nda g�revde bulunmalar� nedeniyle intibak� yap�lm�� olanlar ile 30/11/1970'den 01/03/1975 tarihine kadar olan s�rede g�reve al�nanlardan bu madde gere�ince de�erlendirmeye esas al�nan, hizmetlerde ��renim durumlar� de�i�memi� olanlar�n derece ve kademelere intibak� a�a��daki esaslara g�re yap�l�r.

A) Ba�lang�� derece ve kademesi olarak 01/03/1975 tarihindeki ��renim durumuna g�re 36 nc� maddede tesbit olunan hizmete giri� derece ve kademesi esas al�n�r.

B) 18 ya��n bitirilmesinden sonra, 87 nci maddede belirtilen kurumlarda ge�en ba�ar�l� hizmet s�releri de�erlendirilir.

C) A�a��da g�sterilen g�revlerde ba�ar�l� olarak ge�en s�reler (B) f�kras�ndaki s�relere eklenir.

a) T�rkiye B�y�k Millet Meclisi �yeli�inde, Belediye Ba�kanl���nda, illerin daimi komisyon �yeli�inde,

b) Subay, askeri memur, (...), astsubay, uzman jandarma �avu� (Jandarma uzatmal� er, onba��, �avu�), ordu uzman �avu� olarak orduda,

c) Haz�rl�k k�tas� ile okul d�nemi dahil yedek subayl�kta (Muvazzafl�k d���nda ge�en s�re dahil), yedek subay ��retmenlikte, muvazzaf ve ihtiyat erlikte, (84 �nc� madde h�k�mleri sakl�d�r.)

d) �zel kanunlar�ndaki ve 657 say�l� Kanundaki h�kme dayan�larak kazai r��t karar� al�nmak suretiyle veya mecburi hizmetin ifas� nedeniyle ��renimleri ile ilgili g�revlere atananlar�n, 18 ya��n� bitirilmesinden �nce bu g�revlerde,

e) Teknik hizmetler s�n�f�, sa�l�k hizmetleri ve yard�mc� sa�l�k hizmetleri s�n�f�nda bulunanlar ile bu s�n�flara girecek nitelikte olanlar�n yurt i�inde veya yurt d���nda 87 nci madde kapsam�na girmeyen yerlerde, (12 y�l� ge�memek �zere, meslekleri ile ilgili hizmetlerin 3/4'�),

f) �zel okullarda y�neticilik ve ��retmenlik yapanlardan Milli E�itim Bakanl��� emrinde g�rev kabul etmi� olanlar�n, �zel ��retim kurumlar�nda (12 y�l� ge�memek �zere bu hizmetlerin 2/3'�),

g) Serbest avukatl�kta, (12 y�l� ge�memek �zere bu s�renin 3/4'�),

h) Bas�n kartlar� y�netmeli�ine g�re, bas�n kart�na sahip olmak suretiyle gazetecilik yaparak memurlu�a girenlerin; meslekleriyle ilgili g�revlerde istihdam edilmeleri �art�yle; fiilen gazetecilik yaparak ge�irdikleri s�renin 2/3'�,

i) Vekil imam olup da sonradan din hizmetleri s�n�f�nda asli kadrolara ge�mi� olanlar�n vekillikte ge�en hizmetlerinin tamam�,

k) Yabanc� memleketlerde ��retmen olarak T�rk k�lt�r�ne hizmet edenlerden T�rk vatanda�l���na ge�mi� ve Devlet memuru olmu� olanlar�n, yurt d���nda ��retmenlikte ge�en hizmetlerinin, (12 y�l� ge�memek �zere 2/3'�),

D) 01/03/1970 tarihinden �nce �e�itli kanunlara dayan�larak kazan�lm�� bulunan k�demler ile a�a��da g�sterilen k�demler (B) f�kras�ndaki s�relere ayr�ca eklenir.

a) Devlet lisan imtihan�n� vermek,

b) Fevkalade ba�ar�dan dolay� verilen takdirnamelere dayan�larak barem kanunlar�yle, tespit edilen normal s�reden erken terfi etmek,

c) 7163, 1323, 1134, 4273, 4454, 4489, 5442, 2556 ve 5931 say�l� Kanunlardan veya benzer nitelikteki h�k�mleri ta��yan kanunlardan yararlanmak suretiyle kazan�lan k�demler,

d) 01/03/1970 tarihinden �nce barem veya emeklilikte kazan�lm�� hak ayl���n�n tespitinde say�ld��� halde bu maddede g�sterilmeyen s�reler,

E) 36 nc� maddenin (A) bendinin �e�itli f�kralar�nda kademe veya derece verilmesi �ng�r�len durumlar� bu f�kralardaki esaslar dairesinde 01/03/1975 tarihinden �nce ibraz etmi� bulunanlara s�z� edilen h�k�mler uyar�nca durumlar�na g�re verilmesi gereken derece ve kademeler, bu maddenin (B) f�kras�ndaki s�reler ayr�ca eklenir.

F) A�a��daki s�reler bu maddeye g�re yap�lacak de�erlendirmede nazara al�nmaz.

a) Saat �creti kar��l���nda veya s�zle�meli olarak, normal �al��ma saatleri ile kay�tl� olmaks�z�n ve normal �al��ma saatlerinden daha az s�re �al���lmak suretiyle yap�lan i�lerde ge�en,

b) Emekli ayl��� almak suretiyle ge�en,

Hizmet s�releri,

G) Emeklili�e tabi olmaks�z�n doktora ��renimi yapanlar�n yurt i�inde veya yurt d���nda ge�irdikleri normal doktora ��renim s�relerinin 3 y�l�,

H) Ayn� s�re ve ayn� neden hi�bir �ekilde m�kerreren de�erlendirilemez.

�) (A) bendi uyar�nca ba�lang�� olarak al�nacak derece ve kademe �zerine, yukar�daki bentler esas al�nmak suretiyle de�erlendirilmesi gerekti�i tespit olunacak s�relerin her y�l� i�in bir kademe ve her �� y�l� i�in bir derece verilmek suretiyle bulunacak derecenin ilgili kademesine intibak ettirilir. Bu kanunun 92 nci maddesinin 6 nc� f�kras� h�km� mahfuzdur.

1327 say�l� Kanun ve ondan sonra ��kar�lm�� bulunan Kanun H�km�ndeki Kararnamelerle yap�lm�� ve bu Kanun h�k�mlerine g�re yap�lacak intibaklar ve bu intibaklar sonucu var�lacak y�kselme dereceleri ilgili memurlar i�in kazan�lm�� hakt�r.

1. - 30/11/1970 tarihinden (bu tarih dahil) �nce;

a) �e�itli barem ve tead�l kanunlar�na g�re kazan�lm�� hak ayl�klar�,

b) T.C. Emekli Sand��� Kanunu h�k�mlerine g�re emeklilik kesene�ine esas ayl�klar�, (87 nci maddeye tabi kurumlar d���nda sigorta primi �denmek suretiyle ge�en s�reler nedeniyle emeklilik kesene�ine esas ayl�kta yap�lan y�kselmeler hari�),

��renim durumlar�na g�re 36 nc� maddenin (A) bendindeki tabloda g�sterilen hizmette y�kselebilme derecesinden daha yukar� derecelerde olanlar�n intibak�, daha yukar�da olan bu ayl�k derecelerine yap�l�r.

Ayr�ca, intibak ettikleri derecenin ayl���n� kazan�lm�� hak olarak ald�klar� veya emeklilik kesene�i �dedikleri s�renin her y�l� i�in bir kademe ilerlemesi uygulan�r.

Bunlar�n 30/11/1970 tarihinden sonra ge�irdikleri ve ge�irecekleri her ba�ar�l� hizmet y�llar� i�in, intibak ettirildikleri derecenin son kademesi ayl���n� ge�memek �zere, bir kademe ilerlemesi uygulan�r.

2. - Durumlar� 2 nci f�kra kapsam�na girenlerden 1 inci f�kraya g�re yap�lacak intibaklar� lehlerine olanlar�n intibak� 1 inci f�kra h�k�mlerine g�re yap�l�r.

��REN�M DURUMLARI DE���ENLER�N �NT�BAKI:

Ek Ge�ici Madde 3 - (Ek madde: 31/07/1970 - 1327/90 md.; De�i�ik madde: 15/05/1975-1897/2 md.)

01/03/1970 - 30/11/1970 tarihleri aras�nda g�revde bulunmalar� nedeniyle intibak� yap�lm�� olanlarla, 30/11/1970 tarihinden 01/03/1975 tarihine kadar olan s�rede g�reve al�nanlardan, de�erlendirmeye esas al�nan hizmetlerden ilkinde (Askerlik dahil) g�reve ba�lad�ktan sonra ��renim durumlar� 36 nc� maddeye g�re daha ileri kademe veya y�ksek derecede hizmete al�nma hakk� verecek �ekilde de�i�enlerin, derece ve kademelere intibak� 36 nc� maddenin (A) bendinin 12/d f�kras� uyar�nca ve ek ge�ici 2 nci madde esaslar�na g�re yap�l�r. ��renim durumlar� bir defadan fazla de�i�enlerin intibak� ayn� esaslara g�re yeniden tespit olunur.

�NT�BAKTA ESAS ALINACAK DERECE VE KADEMELER� AYRICA TESP�T OLUNANLAR:

Ek Ge�ici Madde 4 -(M�lga madde: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.)

�ST�SNA� MEMUR�YET KADROLARINDA OLANLARIN DURUMU:

Ek Ge�ici Madde 5 - (Ek madde: 31/07/1970 - 1327/90 md.; M�lga madde: 15/05/1975 - 1897/ 2 md.)

SONSUZ �Z�NL� CAM� G�REVL�LER�N�N DURUMU:

Ek Ge�ici Madde 6 - (M�lga madde: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.)

HAK�MLER, HAK�M YARDIMCILARI, SAVCILAR, SAVCI YARDIMCILARI, DANI�TAY VE SAYI�TAY MESLEK MENSUPLARI:

Ek Ge�ici Madde 7 - (M�lga madde: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.)

Ek Ge�ici Madde 8 - (M�lga madde: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.)

3659 VE 2847 SAYILI KANUNLAR �LE BUNLARIN EK VE DE����KL�KLER�NE TAB� KURUMLAR:

Ek Ge�ici Madde 9 - (Ek madde: 31/07/1970 - 1327/90 md.; De�i�ik madde: 30/05/1974 - KHK/ 12; Aynen kabul: 15/05/1975 - 1897/2 md.)

3659 say�l� Kanunla ek ve de�i�iklikleri, 2847 say�l� Kanun ile ek ve de�i�ikliklerine tabi olan kurumlar�n (Et ve Bal�k Kurumu ve Petrol Ofisi dahil) personeli hakk�nda kendi �zel kanunlar� y�r�rl��e girinceye kadar, s�z konusu kanunlar�n ilgili h�k�mleri ile �zel kanunlar�ndaki h�k�mlerinin uygulanmas�na devam olunur.

Ancak, bu kurumlarda �al��an personelin ayl�klar�n�n hesab�nda a�a��daki esaslar uygulan�r.

A) S�z konusu kurumlar bu Kanunun y�r�rl��e girdi�i tarihten itibaren hizmetlerinin gerektirdi�i g�revler i�in 657 say�l� Kanunun 36 nc� maddesinde belirtilen s�n�flara g�re ve 35 inci maddedeki esaslar dairesinde kadrolar�n� tespit ederler.

B) Bu kurumlar personelinin ayl�klar�n�n hesab�nda bu Kanuna ekli (1) say�l� g�sterge tablosu esas al�n�r.

Bu kurumlar i�in tespit edilen s�n�flara giri� ve hizmette derece y�kselmeleri ve kademe ilerlemeleri ve ��renim derecelerine g�re y�kselebilecekleri en y�ksek dereceler hususunda bu kanunun ilgili h�k�mleri uygulan�r.

Bu kurumlarda 1, 2, 3 ve 4 �nc� derecelerden al�nabilecek kadrolar ve ek g�sterge verilecek g�revler genel ve katma b�t�eli kurulu�larda bu derecelere tahsis edilmi� kadrolar�n say�s� ve g�rev nitelikleri g�z�n�nde bulundurulmak suretiyle her y�l Bakanlar Kurulu taraf�ndan tespit edilir.

Bu kurumlarda y�netim kuruluna kat�lacak i��i �yeler ile kamu kesimi d���ndan gelecek i�veren temsilcisi �yelere di�er y�netim kurulu �yelerine �denen tutarda (ek g�sterge dahil) �deme yap�l�r.

Bu madde kapsam�na giren kurumlar�n genel m�d�rleri ile genel m�d�r muavinleri hakk�nda 657 say�l� Kanunun istisnai memurluklarla, ilgili h�k�mleri uygulan�r.

Ek Ge�ici Madde 10 - (Ek madde: 31/07/1970 - 1327/90 md.; M�lga madde: 11/11/1983 - 2954/ 64 md.)

Ek Ge�ici Madde 11 - (M�lga madde: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.)

T�YATRO, OPERA, BALE SANATKARLARI VE ORKESTRA TEKN�K PERSONEL�:

Ek Ge�ici Madde 12 - (Ek madde: 31/07/1970 - 1327/90 md.; De�i�ik madde: 23/12/1972 - KHK 2/4 md.)

Devlet Tiyatro, Opera ve Balesinin �zel kanunlar�na g�re, stajyer, uzman memurlar, uygulat�c� uzman memurlar, sanatkar olarak �al��an personeli hakk�nda, bu Kanun esaslar� �er�evesinde haz�rlanacak kendi �zel kanunlar� y�r�rl��e girinceye kadar, 10/06/1949 tarihli ve 5441 say�l� Kanun, 14/07/1970 tarihli ve 1309 Say�l� Kanun, 14/07/1970 tarihli ve 1310 Say�l� Kanun ile bu kanunlarda at�f yap�lan kanun h�k�mlerinin uygulanmas�na devam olunur. Ancak:

A) 14/07/1970 tarihli ve 1309 say�l� Kanunun 12 nci maddesi ile 14/07/1970 tarih ve 1310 Say�l� Kanunun 10 uncu maddesinde idari s�zle�me �cret limitleri a�a��daki tutarlara y�kseltilmi�tir.

Stajyerler 1650

Sahne uygulat�c�lar� (Uzman memurlar) 1100 - 3700

Sanat uygulat�c�lar� (Uygulat�c� uzman memurlar) 1500 - 5000

Sanatkar memurlar 2000 - 7000

Bu tutarlara 1309 Say�l� Kanunun 17 nci, 1310 Say�l� Kanunun ek 4 �nc� maddesine g�re herhangi bir zam yap�lamaz. Yukar�daki limitler Devlet memurlar� g�stergelerine uygulanacak katsay� nedeniyle husule gelecek art�� veya eksili� oran�nda art�r�l�r veya eksiltilir.

B) Devlet Memurlar� Kanununun derece y�kselmesi ve kademe ilerlemesine ili�kin h�k�mleri g�z�n�nde bulundurulmak suretiyle;

1 - Stajyerlerin emekli keseneklerine esas �cret dereceleri, 1327 Say�l� Kanuna ekli g�sterge tablosundaki 10 uncu derecenin ilk kademesinden ba�lar ve bu derecenin;

2 - Sanatkarlar�n emeklilik keseneklerine esas �cret dereceleri, 9 uncu derecenin ilk kademesinden ba�lar ve 1 inci derecenin;

3 - Sanat uygulat�c�lar�n (uygulat�c� uzman memurlar�n) emekli kesene�ine esas �cret dereceleri 10 uncu derecenin ilk kademesinden ba�lar ve 4 �nc� derecenin;

4 - Sahne uygulat�c�lar�n�n (uzman memurlar�n) emekli keseneklerine esas �cretleri 13 �nc� derecenin ilk kademesinden ba�lar ve 6 nc� derecenin; son kademesine kadar y�kselir.

C) Devlet Tiyatrosu ile Devlet Opera ve Balesinin, Orkestra �yeleri hakk�nda da (A) ve (B) bentlerinde yaz�l� h�k�mlere g�re i�lem yap�l�r.

D) Devlet Tiyatro, Opera ve Balesinin (A) bendinde tespit edilen personelin d���nda kalan personeli hakk�nda Devlet Memurlar� Kanununun (1327 Say�l� Kanunun 90 �nc� maddesiyle eklenen ek ge�ici 20nci maddesi h�k�mleri hari�) b�t�n h�k�mleri uygulan�r.

Bu madde kapsam�na giren kurumlarda hizmet s�zle�meleri Maliye Bakanl���n�n olumlu g�r���ne dayan�larak yap�l�r.

(Ek f�kra: 29/11/1984 - KHK - 243/35 md.; De�i�ik f�kra: 04/03/1987 - KHK 272/1 md.) K�lt�r ve Turizm Bakanl���n�n sanatla ilgili merkez ve ta�ra birimlerine ba�l� olarak �al��an orkestra, koro ve topluluk sanat��lar�, sanatkarlar� ve sanat�� ��retmenleri ile stajyerleri hakk�nda da bu maddenin (B) ve (D) bendlerinde yer alan h�k�mler uygulan�r. Halen g�revde bulunanlar�n durumlar� da buna g�re yeniden d�zenlenir.

BELED�YE OPERA VE T�YATROLARI, �EH�R VE BELED�YE KONSERVATUVAR VE ORKESTRASI:

Ek Ge�ici Madde 13 - (Ek madde: 31/07/1970 - 1327/90 md.; De�i�ik madde: 23/12/1972 - KHK 2/4 md.)

Belediye Opera ve Tiyatrolar� ile �ehir ve Belediye Konservatuvar ve Orkestralar�n�n teknik b�nyeye dahil olan stajiyer, uzman memurlar uygulat�c� uzman memurlar ve sanatkarlar hakk�nda, kendi �zel kanunlar� y�r�rl��e girinceye kadar 29/07/1960 tarih ve 37 say�l� Kanun ile bu Kanunla at�f yap�lan kanun h�k�mlerinin uygulanmas�na devam olunur. Ancak;

A) Teknik b�nyeye dahil stajiyer ve sanatkarlar�n s�zle�me �cretleri ve emeklilik kesene�ine esas ayl�klar� bak�m�ndan ba�lang�� ve en son y�kselebilecekleri derece ve kademeleri hakk�nda, bu Kanunun ek ge�ici 12 nci maddesinin (A) bendi ile (B) bendinde tesbit edilen taban ve tavan rakamlar� uygulan�r.

�u kadar ki, belediye meclisleri bahsi ge�en sanatkarlar ve stajiyerler i�in ek ge�ici 12 nci maddenin (A) bendi ile y�kseltilen s�n�rlardan daha a�a�� �cret tesbitine yetkilidir.

B) Belediye Opera ve Tiyatrolar� ile �ehir ve Belediye Konservatuvar ve Orkestralar�nda �al��an ve (A) bendinin d���nda kalan personel hakk�nda bu Kanunun belediyeler personeli ile ilgili h�k�mleri uygulan�r.

(De�i�ik f�kra: 25/06 /2009-5917 S.K./16.mad) Sanat��, stajyer sanat��, sanat uygulat�c�s� ve sahne uygulat�c�lar�n�n s�zle�meli personel olarak istihdam� i�in kullan�lacak olan pozisyonlar�n unvan� ve say�s� ile tip s�zle�meleri ve �cretleri i�in Maliye Bakanl���ndan vize al�nmas� y�n�nde y�l� b�t�e kanunlar� d�hil ilgili mevzuat�nda d�zenlenmi� olan h�k�mler, bu madde kapsam�na girenler hakk�nda uygulanmaz.

(Ek f�kra: 30/05/1973 - KHK 5/13 md.) Bu madde kapsam�na giren Kurulu�lar�n 29/07/1960 tarihli ve 37 say�l� kanun kapsam�na girmeyen teknik b�nyeye dahil stajyer, uzman memur, uygulat�c� uzman memur ve sanatkarlar� hakk�nda ek ge�ici 12 nci maddenin (B) bendi h�km� uygulan�r.

CUMHURBA�KANLI�I SENFON� ORKESTRASI �YELER�:

Ek Ge�ici Madde 14 - (Ek madde: 31/07/1970 - 1327/90 md.; De�i�ik madde: 23/12/1972 - KHK 2/4 md.)

Cumhurba�kanl��� Senfoni Orkestras�n�n 6940 Say�l� Kanuna g�re teknik kurulu�una dahil olan personeli hakk�nda bu Kanun esaslar� �er�evesinde haz�rlanacak kendi �zel kanunlar� y�r�rl��e girinceye kadar, 6940 Say�l� Kanun h�k�mleri ile bu Kanunun at�f yapt��� kanun h�k�mlerinin uygulanmas�na devam olunur. Ancak;

A - Cumhurba�kanl��� Senfoni Orkestras� teknik kurulu�una dahil �yelerinin ayl�klar�n�n hesab�nda bu kanuna ek g�sterge tablosu esas al�n�r.

B - Devlet Memurlar� Kanununun derece y�kselmesi ve kademe ilerlemesine ili�kin h�k�mleri g�z�n�nde bulundurulmak suretiyle;

1) Stajiyerler 10 uncu derecenin ilk kademesinden i�e ba�larlar ve bu derecenin son kademesine,

2) Sanatkarlar 9 uncu derecenin ilk kademesinden i�e ba�larlar ve 1 inci derecenin son kademesine,

Kadar y�kselebilirler.

Cumhurba�kanl��� Senfoni Orkestras�n�n �zel kanununa g�re teknik kurulu�u d���nda kalan personeli hakk�nda Devlet Memurlar� Kanununun b�t�n h�k�mleri uygulan�r.

(Ek f�kra: 30/05/1973 - KHK 5/14 md. ) Bu madde h�k�mleri Devlet Senfoni Orkestras� personeli hakk�nda da uygulan�r.

T�YATRO, OPERA, BALE SANATKARLARI �LE ORKESTRA TEKN�K PERSONEL�N�N �NT�BAKI:

Ek Ge�ici Madde 15 - (Ek madde: 31/07/1970-1327/90. md.; De�i�ik madde: 15/05/1975-1897/2 md.)

Ek ge�ici 12 ve 13 �nc� maddelerde yaz�l� personelin emeklilik, ek ge�ici 13 �nc� maddenin son f�kras�nda ve ek ge�ici 14 ve 17 nci maddede yaz�l� personelin ayl�k bak�m�ndan intibak�nda bu maddelerin ba�lang�� dereceleri esas al�nmak suretiyle ve s�z konusu maddelerde yaz�l� g�revler ile 87 nci maddede say�lan kurumlarda; ek ge�ici 12, 13 ve 14 �nc� maddelerde yaz�lan sanatkar, sanatkar ��retmen, stajyer sanatkar ve sanatkar niteli�indeki hizmetlerde ve haz�rl�k k�tas� ile okul d�nemi dahil yedek subayl�kta (muvazzafl�k d���nda ge�en s�re dahil), yedek subay ��retmenlikte ve muvazzaf ve ihtiyat erlikte ge�en s�reler her y�l i�in bir kademe ilerlemesi ve her �� y�l i�in bir derece y�kselmesi verilmek suretiyle de�erlendirilir.

Ancak, ek ge�ici 12 nci maddenin (B) bendinin 3 �nc� f�kras�nda belirlenen sanat uygulat�c�lar�ndan y�ksek ��renim g�rm�� olanlarla, 4 �nc� f�kras�nda belirlenen sahne uygulat�c�lar�ndan lise, lise dengi veya y�ksek ��renim g�rm�� olanlar�n emekli kesene�ine esas ba�lang�� dereceleriyle y�kselebilecekleri derecelerin tespitinde 36 nc� madde h�k�mleri uygulan�r.

1309 ve 1310 say�l� kanunlarda yaz�l� orkestra y�netim kurulu, teknik kurul ve sanat ve y�netim kurulu taraf�ndan tespit edilen �cretler ek ge�ici 12 ve 13 �nc� maddelerde yaz�l� personelin halen almakta olduklar� br�t ayl�k tutarlar�ndan az oldu�u takdirde, ilgililerin �cretleri bu ayl�k seviyesine y�kselinceye kadar aradaki fark �denmeye devam olunur. Bunlar�n, �cretlerinin azalt�lm�� olmas�, emeklilik kesene�ine esas ayl�k derece ve kademeleri y�n�nden kazan�lm�� haklar�n� ihlal etmez.

Ek ge�ici 12 nci maddenin (B) bendinin 2 nci f�kras�nda belirtilen sanatkarlardan 4 y�ll�k y�ksek ��renim �st� ��renim yapan sanatkarlar ve daha ileri uzmanl�k ��renimi yapan sanatkarlarla, 3 �nc� f�krada belirlenen sanat uygulat�c�lar�ndan y�ksek ��renim g�rm�� olanlarla 4 �nc� f�kras�nda belirlenen sahne uygulat�c�lar�ndan lise, lise dengi veya y�ksek ��renim g�rm�� olanlar�n emekli kesene�ine esas ba�lang�� dereceleriyle y�kselebilecekleri derecenin tespitinde 36 nc� madde h�k�mleri uygulan�r.

Bu madde kapsam�na giren personelin intibaklar� bir defa da ek ge�ici 2, 3 ve 4 �nc� maddeler h�k�mlerine g�re yap�l�r ve bu iki intibaktan personelin lehine olan esas al�n�r.

DEVLET SANAT�ILARI VE SANATKARLAR:

Ek Ge�ici Madde 16 - (Ek madde: 31/07/1970-1327/90 md.; De�i�ik madde: 12/02/1982 - 2595/16 md.)

Teknik b�nyeye dahil olmayan ve haklar�nda Devlet Memurlar� Kanunu h�k�mlerinin uygulanmas� gerekenler hari�, bu Kanunun Ek Ge�ici 12, l3 ve 14 �nc� maddeleri kapsam�na dahil personel ile K�lt�r ve Turizm Bakanl���n�n sanatla ilgili merkez ve ta�ra birimlerine ba�l� olarak �al��an orkestra, koro ve topluluk sanat��lar�, sanatkarlar� ve sanat�� ��retmenleri ile Devlet sanat��lar� s�z konusu maddelerin mali h�k�mlerine ba�l� kal�nmaks�z�n s�zle�meli olarak �al��t�r�labilirler

Sanat�� s�fat�n� kazananlardan y�netici kadrolara atananlar da, bu kadrolar kar��l�k g�sterilmek suretiyle s�zle�meli olarak �al��t�r�labilirler.

(De�i�ik f�kra: 22/08/1989 - KHK - 378/5 md.) Yukar�daki f�kralara g�re s�zle�meli olarak �al��t�r�lacaklar�n s�zle�me esaslar�, bunlara �denebilecek �cretin �st s�n�rlar� ve sa�lanacak sosyal yard�mlar ile di�er mali haklar; ilgili bakanl���n �nerisi ve Maliye ve G�mr�k Bakanl���n�n g�r��� �zerine Bakanlar Kurulunca kararla�t�r�l�r.

(De�i�ik f�kra: 09/04/1990 - KHK-418/14 md.; �ptal: Anayasa Mahkemesi'nin 05/02/1992 tarih ve E.1990/22, K.1992/6 say�l� Karar� ile; Yeniden d�zenlenen f�kra: 18/05/1994 - KHK-527/12 md.) Bu �ekilde s�zle�me ile �al��t�r�lanlar, kesenekleri kendilerince ve kesenek kar��l�klar� da kurumlar�nca kar��lanmak �zere, T.C. Emekli Sand��� ile ilgilendirilirler. Sanat��, sanatkar, sanat�� ��retmenler ile Devlet sanat��lar�n�n emeklilik kesenekleri bu Kanuna ekli (I) say�l� Ek g�sterge cetvelinde kadrolar� teknik hizmetler s�n�f�nda yer alan m�hendisler i�in �ng�r�len ek g�stergeler esas al�n�r. Ancak y�netici kadrolar kar��l�k g�sterilerek s�zle�me ile �al��t�r�lanlar�n emeklilik kesenekleri bu kadrolar i�in saptanm�� bulunan ek g�stergelerden d���k olamaz.

GENELKURMAY BA�KANLI�I MEHTERAN B�L��� SANATKARLARI:

Ek Ge�ici Madde 17 - (Ek madde: 31/07/1970 - 1327/90 md.; 30/05/1974 - KHK/l2; Aynen kabul: 15/05/1975 - 1987/2 md.)

Genelkurmay ba�kanl��� Mehteran B�l��� sanatkarlar� hakk�nda kendi �zel kanunlar� y�r�rl��e girinceye kadar a�a��daki h�k�mler uygulan�r.

A) S�z� edilen sanatkarlar�n ayl�klar�n�n hesab�nda bu kanuna ekli g�sterge tablosu esas al�n�r.

B) Bu kanunun derece y�kselmesi ve kademe ilerlemesine ili�kin h�k�mleri g�z�n�nde bulundurulmak suretiyle;

1) Stajyerler 10 uncu derecenin ilk kademesinden i�e ba�larlar ve bu derecenin son kademesine,

2) Sanatkarlar 9 uncu derecenin ilk kademesinden i�e ba�lar, birinci derecenin son kademesine,

Kadar y�kselebilirler.

Bunlar�n intibaklar� ek ge�ici 15 inci maddedeki h�k�mler dairesinde yap�l�r.

BU KANUNA TAB� KURUMLARDA ���� STAT�S�NDE �ALI�ANLAR �LE S�ZLE�MEL� PERSONEL HAKKINDA UYGULANACAK H�K�MLER:

Ek Ge�ici Madde 18 - (M�lga madde: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.)

657 SAYILI KANUN KAPSAMI DI�INDA KALAN KURUMLAR MENSUPLARINA UYGULANACAK KATSAYI:

Ek Ge�ici Madde 19 - (Ek madde: 31/07/1970 - 1327/90 md.; De�i�ik madde: 23/12/1972 - KHK 2/4 md.)

Bu Kanunun ek ge�ici 6, 7, 9, 12, 13 ve 14 �nc� maddelerinde yaz�l� olanlar�n ayl�k miktarlar�n�n tesbitinde de Genel B�t�e Kanunu ile Devlet memurlar� i�in kabul olan katsay� uygulan�r.

MEMUR YARDIMLA�MA KURUMU KESENE��:

Ek Ge�ici Madde 20 - ( Ek madde: 31/07/1970 - 1327/90 md.; M�lga madde: 12/02/1982 - 2595/19-a md.)

EK GE��C� 7, 9, 12,13 VE 14 �NC� MADDELER KAPSAMINA G�REN PERSONELE, BU KANUNA TAB� MEMURLARA, �DENENLER DI�INDA �DEME YAPILMIYACA�I VE BUNLARA UYGULANACAK D��ER H�K�MLER:

Ek Ge�ici Madde 21 - (Ek madde: 31/07/1970 - 1327/90 md.; De�i�ik madde: 15/05/1975-1897/2 md.)

(De�i�ik f�kra: 22/10/1981-2543/1 md.) Ek Ge�ici 7, 9, 12, 13 ve 14 �nc� maddeler kapsam�na giren personele bu Kanuna tabi memurlara �denenler d���nda herhangi bir �deme yap�lamaz. Ancak, 440 say�l� Kanunun 29 uncu maddesi h�k�mleri ile 30 ve ge�ici 7 nci maddesindeki haklar sakl�d�r.

178 inci maddenin, (1, 2, 3 �nc� derece y�netici kadrolar�nda bulunanlara fazla mesai �denmez) h�km�, TRT'nin haber ve program hizmetlerinde �al��an elemanlarla Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi personeline uygulanmaz.

Bu kanunun : �kinci g�rev yasa��, ikinci g�rev verilecek memurlar ve g�revler ders g�revi ve konferans �creti, i� g��l��� zamm�, i� riski zamm�, mali sorumluluk tazminat� (Kasa a����ndan sorumlu olan veznedarlar, nakit ve k�ymet muhaf�zlar� ve di�er g�revlilere verilen kasa tazminatlar�) eleman temininde g��l�k zamm�, avukatl�k �creti, fazla �al��ma �creti ile di�er �zl�k ve sosyal haklarla ve istihdan �ekilleriyle ilgili h�k�mleri birinci f�krada yaz�l� personel hakk�nda da uygulan�r.

Ek ge�ici 12 nci ve 13 �nc� maddeler kapsam�na giren personel hakk�nda 5441, 1309, 1310, 37 ve 6940 say�l� kanunlar�n b�t�n h�k�mleri aynen uygulan�r, Devlet Tiyatrolar�, Devlet Opera ve Balesi, Senfoni Orkestralar� ve Devlet Konservatuvarlar�nda g�revli sanatkar ve sanatkar y�neticileri ile, belediyelere ba�l� tiyatro, opera ve orkestralarda g�revli sanatkarlar�n sahne ve sanatla ilgili �al��malar�nda b�t�n hizmetlerin y�r�t�lmesinde ba�ka i� ve hizmet yasa��na ili�kin h�k�mler uygulanmaz.

Ek Ge�ici Madde 22 - (M�lga madde: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.)

Ek Ge�ici Madde 23 - (M�lga madde: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.)

Ek Ge�ici Madde 24 - ((M�lga madde: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.)

Ek Ge�ici Madde 25 - (Ek madde: 31/07/1970 - 1327/90 md.)

Yasama organ� �yeleriyle d��ardan atanan bakanlardan emekliliklerini devam ettirenler, Yasama organ�ndan veya memuriyetten emekli olanlar�n, kazan�lm�� haklar�n� te�kil eden emekli keseneklerine, esas olan derecelerine g�sterge tablosunda tekab�l eden dereceler �zerinden intibaklar� yap�l�r ve emeklilikleri d�zenlenir.

Ek Ge�ici Madde 26 - (M�lga madde: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.)

Ek Ge�ici Madde 27 - (Ek madde: 31/07/1970 - 1327/90 md.; M�lga madde: 15/05/1975 - 1897/2 md.)

36 NCI MADDEN�N A BEND�N�N 11 �NC� FIKRASINDA SAYILAN MEMURLUKLARI �ZEL KANUN, T�Z�K VE Y�NETMEL�K H�K�MLER�NE DAYANILARAK ALMI� BULUNANLARIN DURUMLARI:

Ek Ge�ici Madde 28 - (M�lga madde: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.)

DOKTORA MASTER VE UZMANLIK YAPANLARIN �NT�BAKLARINDA DE�ERLEND�R�LECEK S�RE:

Ek Ge�ici Madde 29 - (Ek madde: 31/07/1970-1327/90 md.; M�lga madde: 15/05/1975 - 1897/2 md.)

Ek Ge�ici Madde 30 - (M�lga madde: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.)

BU KANUN KAPSAMI DI�INDA KALAN KURUMLAR PERSONEL�NE 68 �NC� MADDEN�N UYGULANACA�I:

Ek Ge�ici Madde 31 - (Ek madde: 31/07/1970 - 1327/90 md.; De�i�ik madde: 23/12/1972-KHK - 2/4 md.)

Kendi �zel kanunlar� ��k�ncaya kadar bu Kanun kapsam� d���nda kal�p da ayl�klar�n� bu Kanuna g�re almakta olan ve bu kanunun ek ge�ici 6, 9, 10, 12, 13 ve 14 �nc� maddeleri kapsam�na giren kurumlarda, s�n�flar�n 1, 2, 3 ve 4 �nc� derecelerindeki kadrolar�na 68 inci maddedeki �artlar ve atanmas�ndaki usule g�re a�a�� derecelerden memur atanabilir.

Ek Ge�ici Madde 32 - (M�lga madde: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.)

Ek Ge�ici Madde 33 - ((M�lga madde: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.)

Ek Ge�ici Madde 34 - (M�lga madde: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.)

Ek Ge�ici Madde 35 -(M�lga madde: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.)

Ek Ge�ici Madde 36 - (Ek madde: 31/07/1970 - 1327/90 md.; M�lga madde: 15/05/1975 - 1897/2 md. )

Ek Ge�ici Madde 37 - (M�lga madde: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.)

Ek Ge�ici Madde 38 - (Ek madde: 01/09/1972 - KHK 1/1. md.; �ptal: 23/10/1972 tarih ve 7/5225 say�l� Bakanlar Kurulu Karar�.)

MEMURLARDAN �ST DERECEDE ��REN�M SAYILMAYAN MESLEK� ��REN�M G�RENLERE KADEME �LERLEMES� UYGULANACA�I:

Ek Ge�ici Madde 39 - (Ek madde: 23/12/1972 - KHK-2/4 md.; M�lga madde: 15/05/1975 - 1897/2 md.)

DI���LER� BAKANLI�I DI� KURULU�LARINDA �ALI�AN H�ZMETL�LER�N �NT�BAKI:

Ek Ge�ici Madde 40 - (M�lga madde: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.)

�NT�BAKLAR SIRASINDA G�REVDE OLMAYANLAR HAKKINDA UYGULANACAK ��LEM:

Ek Ge�ici Madde 41 - (M�lga madde: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.)

MECBUR� H�ZMETL�LER�N Y�K�ML�L�KLER�N�N ORTADAN KALKMASI:

Ek Ge�ici Madde 42 - (M�lga madde: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.)

1, 2, 3 VE 4 �NC� DERECE G�REVLERE 01/12/1971 TAR�H�NDEN SONRA ATANANLARIN BU G�REVLERDE EVVELCE GE�EN S�RELER�N�N DE�ERLEND�R�LMES�:

Ek Ge�ici Madde 43 - (M�lga madde: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.)

AYLIK VE YEVM�YE TUTARLARI ARASINDAK� FARKIN TANIMI:

Ek Ge�ici Madde 44 -(M�lga madde: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.)

�NT�BAK ��LEMLER�N� YAPACAK MERC��:

Ek Ge�ici Madde 45 - (Ek madde: 23/12/1972 - KHK-2/4 md.; M�lga madde: 15/05/1975 - 1897/2 md.)

68 �NC� MADDE UYARINCA YAPILACAK ATAMALARDA D�KKATE ALINACAK S�RELER:

Ek Ge�ici Madde 46 - (M�lga madde: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.)

TOPRAK VE TARIM REFORMU M�STE�ARLI�I �LE GEL��T�R�LECEK HA�HA� �KAME B�LGES� TE�K�LATINDA �ALI�TIRILACAKLARIN �ST�HDAM ESASLARI:

Ek Ge�ici Madde 47 - (M�lga madde: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.)

Ek Ge�ici Madde 48 - (Ek madde: 23/12/1972-KHK-2/4 md.)

�zel kanununda de�i�iklik yap�l�ncaya kadar;

a - M�T M�ste�arl���nda �zel g�revlerin ifas� i�in s�zle�meli olarak �al��t�r�lacaklar hakk�nda 4 �nc� maddedeki s�zle�meli personel istihdam�na ili�kin �artlar aranmaz. Bunlar�n hizmete al�nmalar�nda, Ba�bakan yetkilidir.

b - M�T Mensuplar�ndan Te�kilat'ta �al��malar�nda hizmetin gere�i olarak sak�nca g�r�lenler, Ba�bakanl�k Te�kilat�nda ba�ka bir g�reve, M�T M�ste�arl���n�n teklifi ve Ba�bakan�n onay� ile atan�rlar.

EK GE��C� 8 �NC� MADDE KAPSAMINA G�RENLER�N �NT�BAKI:

Ek Ge�ici Madde 49 -(M�lga madde: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.)

EK GE��C� 40 INCI MADDE KAPSAMINA G�RENLER�N �NT�BAKI:

Ek Ge�ici Madde 50 - (M�lga madde: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.)

Ek Ge�ici Madde 51 -(M�lga madde: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.)

Ek Ge�ici Madde 52 - (M�lga madde: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.)

Ek Ge�ici Madde 53 - (Ek madde: 08/10/1973 - KHK-8/22 md.; M�lga madde: 15/05/1975-1897/2 md.)

Ek Ge�ici Madde 54 -(M�lga madde: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.)

Ek Ge�ici Madde 55 - (M�lga madde: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.)

Ek Ge�ici Madde 56 - (M�lga madde: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.)

Ek Ge�ici Madde 57 - (M�lga madde: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.)

Ek Ge�ici Madde 58 - (M�lga madde: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.)

87 nci maddede belirtilen kurumlarda i��i veya s�zle�meli olarak �al��makta iken 01/03/1975 - 01/03/1982 tarihleri aras�nda memuriyete ge�mi� olanlar�n bu stat�lerde ge�en hizmetleri ile memuriyette ge�mi� olan hizmetleri kadro �art� aranmaks�z�n kazan�lm�� hak ayl�klar�n�n tespitinde birinci f�kra h�k�mlerine g�re de�erlendirilir.

Ek Ge�ici Madde 59 - (Ek madde: 28/12/1994 - 4065/2 md.)

Bu kanuna tabi kurumlarda halen s�rekli i��i stat�s� veya s�zle�meli stat�de �al��makta olan Ah�ska T�rkleri ve Bulgaristan'dan zorunlu g��e tabi tutulan soyda�lardan T�rk vatanda�l���na ge�mi� olup bu Kanunun yay�m� tarihinden itibaren 1995 y�l� sonuna kadar memurlu�a ge�mek i�in yaz�l� olarak ba�vuranlar, ��renim durumlar�na g�re y�kselebilecekleri tavan� a�mamak kayd� ile bu Kanunun Ek Ge�ici 1,2 ve 3 �nc� maddeleri h�k�mlerine g�re; 458 say�l� Kanun H�km�nde Kararname h�k�mleri de dikkate al�narak derece ve kademeleri tespit edilmek suretiyle s�nav �art� aranmaks�z�n bo� memur kadrolar�na intibak ettirilebilirler.

Bu Kanunun yay�m� tarihinden sonra hizmete al�nan Ah�ska T�rkleri ve Bulgaristan'dan zorunlu g��e tabi tutulan soyda�lardan T�rk vatanda�l���na ge�mi� olanlardan g�reve ba�lad�klar� tarihten itibaren 6 ay i�inde memurlu�a ge�mek i�in yaz�l� olarak ba�vuranlar hakk�nda da yukar�daki f�kra h�km� uygulan�r.

Ek Ge�ici Madde - (Ek madde: 09/04/1990 - KHK-418/15 md.; �ptal: Anayasa Mahkemesi'nin 05/02/1992 tarih ve E.1990/22, K.1992/6 say�l� Karar� ile.)

Ek Ge�ici Madde - (Ek madde: 22/09/1991 - KHK - 458/1 md.)

(M�lga madde: 25/02/2011 tarihli M�kerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.)

Y�R�RL�KTEN KALDIRILAN H�K�MLER :

Madde 237 - Bu kanunun birinci maddesi kapsam�na giren kurumlardaki memurlar hakk�nda:

a) 31/03/1926 tarih ve 788 say�l� Kanun ile ek ve tadilleri (238 inci maddenin 3 ve 4 �nc� f�kralar�nda s�z konusu edilen maddelerin d�zenledi�i konularla ilgili h�k�mler, bu Kanunun y�r�rl��e girdi�i tarihi izliyen mali y�l ba��na kadar sakl� kalmak �artiyle) bu Kanunun y�r�rl��e girdi�i tarihte;

b) (De�i�ik bent: 31/07/1970-1327/91 md.) 20/06/1927 tarih ve 1108 say�l�, 30/06/1939 tarih ve 3656 say�l�, 28/02/1959 tarih ve 7244 say�l� kanunlarla bu kanunlar�n ek ve tadilleri, 23 Temmuz 1965 tarihinden evvel ve sonra y�r�rl��e giren te�kilat kanunlar� ile di�er kanunlar�n bu kanuna ayk�r� h�k�mleri ve Devlet memurlar�n�n hizmet �artlar�n�, niteliklerini, atanma ve yeti�tirilmelerini, ilerleme ve y�kselmelerini, �dev, hak, y�k�m ve sorumluluklar�n�, ayl�klar�n�, �deneklerini ve di�er �zl�k i�lerini d�zenliyen h�k�mler Genel Kadro Kanununun y�r�rl��e girdi�i ay�n son g�n�nden itibaren y�r�rl�kten kalkar.

c) (Ek bent: 31/07/1970 - 1327/91 md.) Ancak, Atom Enerjisi Komisyonunda hangi hizmetlerin 234 say�l� Kanun h�k�mleri uyar�nca s�zle�me ile y�r�t�lmesine devam olunaca�� Atom Enerjisi Komisyonunun teklifi �zerine Maliye Bakanl��� ile Devlet Personel Ba�kanl���n�n m�talaas� al�nmak suretiyle Bakanlar Kurulunca tespit olunur.

d) (Ek bent: 31/07/1970 - 1327 /91 md.) 1211 say�l� T�rkiye Cumhuriyet Merkez Bankas� Kanunu h�k�mleri sakl�d�r.

e) ( Ek bent: 31/07/1970 - 1327/91 md.) 30/09/1960 tarihli ve 91 say�l� Kanunun 17 ve 19 uncu maddeleri, 12/10/1960 tarihli ve 99 say�l� Kanunun 1 inci maddesi, 933 say�l� Kanunun 4 ve 8 inci maddeleri h�k�mleri sakl�d�r.

Hizmet s�zle�mesi esaslar� Bakanlar Kurulu karar� ile tespit olunur.

f) (Ek bent: 25/06/1973 - 1757/224 md.) Toprak ve Tar�m Reformu Kanununun 189, 191, 192, 193, 195, 197, 199 ve 200 �nc� maddeleri h�k�mleri sakl�d�r.

KANUNUN Y�R�RL��E G�RMES� :

Madde 238 - (M�lga madde: 23/12/1972 - KHK - 2/5)

Madde 239 - Bu kanun h�k�mlerini Bakanlar Kurulu y�r�t�r.

I SAYILI CETVEL (Ek: 9/4/1990-KHK-418/3 md.; �ptal: Ana.Mah.nin 5/2/1992 tarih ve E.1990/22, K.1992/6 say�l� Karar� ile; Yeniden d�zenleme: 18/5/1994-KHK-527/3 md.)

H�ZMET SINIFLARI �T�BAR�YLE UNVAN VEYA AYLIK ALINAN

DERECELERE G�RE EK G�STERGELER

UNVANI

Derece

1/1/1994�den

�tibaren

Uygulanacak Ek G�stergeler

1/1/1995�den �tibaren

Uygulanacak Ek G�stergeler

I - GENEL �DARE H�ZMETLER� SINIFI

a)Ba�bakanl�k M�ste�ar�, Diyanet ��leri Ba�kan� ,Bakan Yard�mc�s�

b) M�ste�arlar, Milli G�venlik Kurulu Genel Sekreteri,

c) Ba�bakanl�k Tefti� Kurulu Ba�kan�, Ba�bakanl�k Y�ksek Denetleme Kurulu Ba�kan�, Devlet Personel Ba�kan�, Afet ve Acil Durum Y�netimi Ba�kan�, Gelir �daresi Ba�kan�, Talim ve Terbiye Kurulu Ba�kan�, T�rk ��birli�i ve Koordinasyon Ajans� Ba�kan�, Sosyal G�venlik Kurumu Ba�kan�, T�rkiye �statistik Kurumu Ba�kan�, Yurtd��� T�rkler ve Akraba Topluluklar Ba�kan�

d) GAP �daresi Ba�kan�, Do�u Anadolu Projesi B�lge Kalk�nma �daresi Ba�kan�, Konya Ovas� Projesi B�lge Kalk�nma �daresi Ba�kan�, Do�u Karadeniz Projesi B�lge Kalk�nma �daresi Ba�kan�, Kalk�nma Ara�t�rmalar� Merkezi Ba�kan�, Ula�t�rma, Denizcilik ve Haberle�me Ara�t�rmalar� Merkezi Ba�kan�, Atat�rk K�lt�r, Dil ve Tarih Y�ksek Kurumu Ba�kan�, Toplu Konut �daresi Ba�kan� ve (...) Kamu Ortakl��� �daresi Ba�kan�, Ba�bakan Ba�m��aviri, Ba�bakanl�k M�ste�ar Yard�mc�lar�, Diyanet ��leri Ba�kan Yard�mc�lar�, Din ��leri Y�ksek Kurulu Ba�kan�, Mushaflar� �nceleme ve K�raat Kurulu Ba�kan�, (�) B�y�kel�i ve Daimi Temsilci Unvan�n� kazanm�� olanlar, M�ste�ar Yard�mc�lar�, Milli G�venlik Kurulu Genel Sekreter Yard�mc�s�, ve Genel M�d�rler, T�rkiye Halk Sa�l��� Kurumu Ba�kan�, T�rkiye �la� ve T�bb� Cihaz Kurumu Ba�kan�, T�rkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Ba�kan�, D��i�leri Bakanl��� Stratejik Ara�t�rmalar Merkezi Ba�kan�, Strateji Geli�tirme Ba�kanlar�, (�), Yurtd��� T�rkler ve Akraba Topluluklar Ba�kanl��� Ba�kan Yard�mc�s�, Gelir �daresi Ba�kan Yard�mc�s�, Sosyal G�venlik Kurumu Ba�kan Yard�mc�s�, Bakanl�klar merkez te�kilat�na dahil Kurul Ba�kanlar�, Bakanl�k Rehberlik ve Tefti� Ba�kanlar�, Bakanl�k Rehberlik ve Denetim Ba�kanlar�, Bakanl�k Denetim Hizmetleri Ba�kanlar�, �zel �evre Koruma Kurumu Ba�kan�, (�)Hazine M�ste�arl��� Bankalar Yeminli Murak�plar� Kurulu Ba�kan�, Hazine Kontrol�rleri Kurulu Ba�kan�, (�) Denizcilik M�ste�arl��� Tefti� Kurulu Ba�kan� ile Sigorta Denetleme Kurulu Ba�kan�, T�rk Patent Enstit�s� Ba�kan�, T�rkiye Yazma Eserler Kurumu Ba�kan�,(�) (�) Milli Savunma Bakanl��� Akaryak�t �kmal ve NATO POL Tesisleri ��letme Ba�kan�,(4) Sosyal G�venlik Kurumu Rehberlik ve Tefti� Ba�kan�, Diyanet ��leri Ba�kanl��� Rehberlik ve Tefti� Ba�kan�, T�rkiye Atom Enerjisi Kurumu Ba�kan�

1

1

1

1

7000

6600

6100

5500

8000

7600

7000

6400

 

e) (...) Ba�bakan M��avirleri, Adalet Bakanl��� Bakanl�k Y�ksek M��avirleri (�) T�rkiye �statistik Kurumu Ba�kan Yard�mc�lar�, Toplu Konut �daresi Ba�kan Yard�mc�lar�

f) (�)Bakanlar Kurulu Sekreteri, Ba�bakanl�k Ba�kanlar�, Avrupa Birli�i Bakanl��� Ba�kanlar�,(21)Atat�rk K�lt�r, Dil ve Tarih Y�ksek Kurumu Ba�kan Yard�mc�lar� ile Atat�rk Ara�t�rma Merkezi, T�rk Dil Kurumu, T�rk Tarih Kurumu ve Atat�rk K�lt�r Merkezi Ba�kanlar�, (�),Ba�bakanl�k �zel Kalem M�d�r�, Adli T�p Kurumu Ba�kan�, Milli K�t�phane Ba�kan�,(7) (Ba�bakanl�k Y�ksek Denetleme Kurulu �yesi, Y�ksek ��retim Kurulu Genel Sekreteri, B�y�k �ehir Belediye Genel Sekreteri, Talim ve Terbiye Kurulu �yesi, Din ��leri Y�ksek Kurulu �yesi, GAP �daresi Ba�kan Yard�mc�s�, Do�u Anadolu Projesi B�lge Kalk�nma �daresi Ba�kan Yard�mc�s�, Konya Ovas� Projesi B�lge Kalk�nma �daresi Ba�kan Yard�mc�s�,Do�u Karadeniz Projesi B�lge Kalk�nma �daresi Ba�kan Yard�mc�s�,Afet ve Acil Durum Y�netimi Ba�kanl��� Ba�kan Yard�mc�s�, T�rk ��birli�i ve Koordinasyon Ajans� Ba�kan Yard�mc�s�, Vergi Dairesi Ba�kan� (Ankara, �stanbul, �zmir)

1

1

4500

4100

5300

4800

g) En az �� y�l s�reli y�ksek��renim veren fak�lte ve y�ksekokullar� bitirerek mesle�e �zel yar��ma s�nav� ile giren ve belirli s�reli meslek i�i e�itimden sonra �zel bir yeterlik s�nav� sonunda (veya y�ksek ��renimli olup,�zel kanunlar�n �ng�rd��� �artlar� ta��yanlardan en az sekiz y�l mesleki g�rev yapt�ktan sonra yine bu kanunlar�n �ng�rd��� usule g�re se�ilerek) atanan Ba�bakanl�k, Bakanl�k, M�ste�arl�k, Diyanet ��leri Ba�kanl��� ve Ba��ms�z Genel M�d�rl�k ve B�y�k �ehir Belediyesiyle B�y�k �ehir Belediye s�n�rlar� i�indeki il�e Belediyeleri M�fetti�leri, Ba�bakanl�k Uzmanlar�, Adalet Uzmanlar�, Mill� Savunma Uzmanlar�, ��i�leri Uzmanlar�, D��i�leri Uzmanlar�, �al��ma Uzmanlar�, Yurt D��� ���i Hizmetleri Uzmanlar�, �� Sa�l��� ve G�venli�i Uzmanlar�, Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanlar�, K�lt�r ve Turizm Uzmanlar�, Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanlar�, �nsan Haklar� Uzmanlar�, Sanayi ve Teknoloji Uzmanlar�, �evre ve �ehircilik Uzmanlar�, Gen�lik ve Spor Uzmanlar�, G�da, Tar�m ve Hayvanc�l�k Uzmanlar�, G�mr�k ve Ticaret Uzmanlar�, �hracat� Geli�tirme Uzmanlar�, Orman ve Su ��leri Uzmanlar�, Diyanet ��leri Uzmanlar�, Din ��leri Y�ksek Kurulu Uzmanlar�, Devlet Personel Uzmanlar�, Milli G�venlik Kurulu Genel Sekreterli�i Uzmanlar�, Afet ve Acil Durum Y�netimi Uzmanlar�, Devlet Gelir Uzmanlar�, Tapu ve Kadastro Uzmanlar�, Meteoroloji Uzmanlar�, Bas�n ve Enformasyon Uzmanlar�, Y�ksek Kurum Uzmanlar�, �l�me, Se�me ve Yerle�tirme Merkezi Uzmanlar�, Savunma Sanayii Uzmanlar�, Vak�f Uzmanlar�, Marka Uzmanlar�, Patent Uzmanlar�, T�KA Uzmanlar�, �zelle�tirme �daresi Ba�kanl��� Uzmanlar�, Yurtd��� T�rkler ve Akraba Topluluklar Uzmanlar�, Yazma Eser Uzmanlar�, �stihdam Uzmanlar�, �al��ma ve Sosyal G�venlik E�itim Uzmanlar�, Bakanl�k ve Ba�l� Kurulu�lar�n Avrupa Birli�i Uzmanlar�, Y�ksek��retim Kurulu Uzmanlar�, Kalk�nma Bakanl��� Planlama Uzmanlar�, Ba�bakanl�k Y�ksek Denetleme Kurulu Uzmanlar�, D��i�leri Meslek Memurlar� ile Konsolosluk ve �htisas Memurlar�, Maliye Bakanl��� Vergi M�fetti�leri ile Hazine M�ste�arl��� Bankalar Yeminli Murak�plar� ve Hazine Kontrol�rleri, Hazine Uzmanlar� Sigorta Denetleme Uzmanlar� ile Akt�erleri, (�) D�� Ticaret Uzmanlar�, (�) Avrupa Birli�i ��leri Uzmanlar�, (�)G�� Uzmanlar�, �al��ma ve Sosyal G�venlik Bakanl��� �� ve �� G�venli�i M�fetti�leri ve Bakanl�klar�n Merkez Te�kilat�na dahil Genel M�d�rl�kleri Kontrol�rleri ve ��i�leri Bakanl��� Dernekler Denet�ileri ile Sosyal G�venlik Kurumu M�fetti�leri, Sosyal G�venlik Uzmanlar�, Ula�t�rma ve Haberle�me Uzmanlar�, Havac�l�k ve Uzay Teknolojileri Uzmanlar�, Denizcilik Uzmanlar�, Sa�l�k Uzmanlar� ve Sa�l�k Denet�ileri, Milli Savunma Bakanl��� Akaryak�t �kmal ve NATO POL Tesisleri ��letme Ba�kanl��� M�fetti�leri, T�rkiye �statistik Kurumu Uzmanlar�, Enerji ve Tabii Kaynaklar Denet�ileri ile 5018 say�l� Kamu Mali Y�netimi ve Kontrol Kanunu h�k�mlerine g�re atanan �� Denet�iler, Mill� E�itim Uzmanlar�, Mill� E�itim Denet�ileri ve Maarif M�fetti�leri, Aile ve Sosyal Politikalar Denet�ileri, Gen�lik ve Spor Denet�ileri, MaliyeUzmanlar�,

1

2

3

4

4

5

6

7

8

3200

2600

1900

1450

1450

1100

950

850

750

3600

3000

2200

1600

1600

1300

1150

950

850

h) En az 3 y�l s�reli y�ksek��renim veren fak�lte ve y�ksekokullar� bitirerek mesle�e �zel yar��ma s�nav� ile giren ve belirli s�reli meslek i�i e�itimden sonra �zel bir yeterlik s�nav� sonunda atanan (�) Gelir Uzmanlar�, �l �stihdam Uzmanlar�, Mali Hizmetler Uzmanlar�,(�)Vergi �stihbarat Uzmanlar�, (�) ��i�leri Bakanl��� Planlama Uzmanlar�, �l G�� Uzmanlar� (Ek �bare: 19/6/1994-KHK-543) En az �� y�l s�reli Y�ksek ��retim veren Fak�lte veya Y�ksekokulu bitirerek yap�lacak s�nav sonucunda denetmen yard�mc�s� veya uzman yard�mc�s� kadrolar�na atanm�� ve en az �� y�l bu kadrolarda �al��t�ktan sonra bu s�redeki �al��malar� olumlu bulunmak kayd�yla (�)�r�n Denetmenleri, G�mr�k ve Ticaret Denetmenleri, Sosyal G�venlik Denetmenleri, Defterdarl�k Uzmanlar� , (�) kadrosuna atanm�� olanlar.

1

2

3

4

5

6

7

8

1900

1350

1000

900

800

700

450

400

2200

1600

1200

1100

900

800

500

450

i) Bu s�n�fa dahil olup da yukar�da say�lanlar d���nda kalanlardan,

1. Y�ksek��retim g�renler,

2.Di�erleri,

II- TEKN�K H�ZMETLER SINIFI

a)Kadrolar� bu s�n�fa dahil olup, en az 4 y�l s�reli y�ksek��retim veren fak�lte veya y�ksekokullardan mezun olarak y�r�rl�kteki h�k�mlere g�re Y�ksek M�hendis, M�hendis, Y�ksek Mimar ve Mimar ile �ehir planc�s� ve B�lge Planc�s� unvan�n� alm�� olanlar

b)(De�i�ik: 1/5/2003-4856/42/d md.) Kadrolar� bu s�n�fa dahil olup, en az 4 y�l s�reli y�ksek��retim veren fak�lte ve y�ksekokullardan mezun olarak y�r�rl�kteki h�k�mlere g�re Jeolog, Hidrojeolog, Hidrolog, Jeomorfolog, Jeofizik�i, Fizik�i, Matematik�i, �statistik�i, Y�neylemci (hareket ara�t�rmac�s�), Matematiksel �ktisat��, Ekonomici ve Kimyager unvan�n� alm�� olanlarla Teknik Y�ksek ��retmen Okulu mezunlar�,

c)Kadrolar� bu s�n�fa dahil olup da yukar�da say�lanlar d���ndaki y�ksek ��renim mezunlar� ile Y�ksek Tekniker ve Tekniker unvan�n� alm�� olanlar,

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

1900

1350

900

700

1350

1000

750

600

3200

2600

1900

1450

1100

950

850

750

2600

1900

1350

1300

1000

9800

800

700

1900

1350

1300

900

2200

1600

1100

800

1500

1100

800

650

3600

3000

2200

1600

1300

1150

950

850

3000

2200

1600

1500

1200

1100

900

800

2200

1600

1500

1100

UNVANI

Derece

1/1/1994�den

�tibaren

Uygulanacak Ek G�stergeler

1/1/1995�den �tibaren

Uygulanacak Ek G�stergeler

d)Kadrolar� bu s�n�fa dahil olup da yukar�da say�lanlar d���nda kalanlar,

III� SA�LIK H�ZMETLER� SINIFI (Yeniden d�zenleme: 31/7/2003-4969/4 md.) (1)

a) Uzman Tabip, Tabip, Di� Hekimi, Uzman Veteriner Hekim, Veteriner Hekim, Eczac�, Biyolog, T�pta Uzmanl�k T�z���nde belirtilen dallarda uzmanl�k belgesi alanlar veya bu dallarda uzmanl�k unvan�n� doktora a�amas� ile kazanm�� bulunanlar

b) Di�er sa�l�k bilimleri lisansiyerleri

c) Kadrolar� bu s�n�fa dahil olup da yukar�da say�lanlar d���nda kalanlardan;

1. Y�ksek ��renim g�renler

2. Di�erleri

IV - E��T�M VE ��RET�M H�ZMETLER� SINIFI (De�i�ik: 3/4/1998 - 4359/3 md.)

Kadrolar� bu s�n�fa dahil olanlardan;

a) (M�lga: 4/6/2010-5984/4 md.)

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

1

2

3

4

1350

1000

570

600

3200

2600

1900

1450

1100

950

850

750

1900

1350

1000

900

800

700

450

400

1500

1100

800

650

3600

3000

2200

1600

1300

1150

950

850

3000

2200

1600

1500

1200

1100

900

800

2200

1600

1100

800

1500

1100

800

650

UNVANI

Derece

1/1/1994�den

�tibaren

Uygulanacak Ek G�stergeler

1/1/1995�den �tibaren

Uygulanacak Ek G�stergeler

b) ��retmen ve di�er personel

V. AVUKATLIK H�ZMETLER� SINIFI (Yeniden d�zenleme:17/9/2004-5234/1 md.)(1)

Kadrolar� bu s�n�fa dahil olanlardan

VI- D�N H�ZMETLER� SINIFI (De�i�ik: 1/7/2010-6002/21 md.)

Kadrolar� bu s�n�fa dahil olanlardan,

a) En az d�rt y�ll�k dini y�ksek ��renim mezunlar�

b) Yukar�da belirtilenler d���ndaki y�ksek ��renim mezunlar�

c) Di�erleri

VII. EMN�YET H�ZMETLER� SINIFI

a) Emniyet GenelM�d�r�,

b) Tefti� Kurulu Ba�kan�, Polis Akademisi Ba�kan� ve Emniyet Genel M�d�r Yard�mc�lar� ile Ankara, �stanbul, �zmir Emniyet M�d�rleri,

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

1

2

3

4

1

1

2600

1900

1350

1300

1000

900

800

700

6100

3800

3000

2200

1600

1100

900

800

500

450

3000

2200

1600

1500

1200

1100

900

800

3000

2200

1600

1100

900

800

500

450

2200

1600

1100

800

1500

1100

800

650

7000

4300

UNVANI

Derece

1/1/1994�den

�tibaren

Uygulanacak Ek G�stergeler

1/1/1995�den �tibaren

Uygulanacak Ek G�stergeler

c) Daire Ba�kanlar� ile Di�er Birinci S�n�f Emniyet M�d�rleri,

d) Kadrolar� bu s�n�fa dahil olupda Emniyet

M�d�r� s�fat�n� kazanm�� olanlar

e) Kadrolar� bu s�n�fa dahil olup da, yukar�da say�lanlar d���nda kalanlardan

aa) Y�ksek ��renimliler

bb) Di�erleri

1

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

3200

2600

1900

1350

900

1900

1350

900

700

1350

1000

750

600

3600

3000

2200

1600

1100

2200

1600

1100

800

1500

1100

800

650

UNVANI

Derece

1/1/1994�den

�tibaren Uygulanacak Ek G�stergeler

1/1/1995�den �tibaren Uygulanacak Ek G�stergeler

VIII. M�LK� �DARE AM�RL��� H�ZMETLER� SINIFI

a) M�ste�ar, Vali, (�)

b) (M�lga: 11/10/2011-KHK-666/5 md.)

c) (Ek: 1/7/2006-5540/6 md.) Birinci S�n�f M�lki �dare Amirlerinden (Genel �dare Hizmetleri S�n�f�nda ayn� g�rev unvanlar� i�in belirlenen ek g�sterge rakamlar�ndan d���k olmamak �zere)

d) Kadrolar� bu s�n�fa dahil olup da; yukar�da say�lanlar d���nda kalanlar (1 inciderecenin kademelerinden ayl�k alanlar i�in Genel �dare Hizmetleri S�n�f�nda ayn� g�rev unvanlar� i�in belirlenen ek g�sterge rakamlar�ndan d���k olmamak �zere)

1

1

1 inci dere cenin 4 �nc� kademesi

1 inci dere cenin 4 �nc� kademesi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

6600

6100

4100

3500

3200

2600

1900

1800

1450

1350

1100

950

7600

7000

5800

4800

4000

3600

3000

2300

2200

1600

1500

1300

1150

II SAYILI CETVEL

KADROLARI GENEL �DARE H�ZMETLER� SINIFININ B�R�NC�

DERECES�NDE BULUNANLARIN EK G�STERGELER�

UNVANI

Derece

1/1/1994�den

�tibaren

Uygulanacak Ek G�stergeler

1/1/1995�den �tibaren

Uygulanacak Ek G�stergeler

1. BA�BAKANLIK VE BAKANLIKLARDA

Ba�bakanl�k M��aviri, Ba�bakanl�k Ba�kan Yard�mc�s�, Bakanl�k M��aviri, Ba�bakanl�k Bas�n M��aviri, I. Hukuk M��aviri, El�i, M�ste�ar, I.S�n�f Ba�konsolos, B�y�kel�ilik I.M�ste�ar�, Daire Ba�kan� (Ana veYard�mc� Hizmet Birimi), Milli K�t�phane Ba�kan Yard�mc�s�(1), Mali Su�lar� Ara�t�rma Kurulu Ba�kan Yard�mc�s�, Vergi Denetim Kurulu Ba�kan Yard�mc�s�, Genel M�d�r Yard�mc�s�, Maliye Bakanl��� Hukuk M��aviri, D�� Politika Dan��ma Kurulu �yesi, D��i�leri Bakanl��� E�itim Merkezi Sekreteri, �l �dare Kurulu �yesi Bakanl�k �l M�d�rleri ile Ankara, �stanbul ve �zmir illerindeki di�er Bakanl�k �l M�d�rleri (�) , Bakanl�k B�lge M�d�r�, Y�ksek Fen Kurulu �yesi,(...) ,Maliye Ba�kan�, (�) , Milli Emlak Dairesi Ba�kan�, �� Sa�l��� ve G�venli�i Ara�t�rma ve Geli�tirme Enstit�s� Ba�kan�, Avrupa Birli�i Bakanl��� Daire Ba�kanlar�,Serbest B�lge M�d�r�, Genel M�d�rl�k ve Ba�kanl�k Daire Ba�kan�, Mill� E�itim Bakanl��� Grup Ba�kan�, Mill� E�itim Bakanl��� Bilgi ��lem Grup Ba�kan� ile �n�aat ve Emlak Grup Ba�kan�,olanlar

1

3200

3600

2. YARGI KURULU�LARI, BA�LI VE �LG�L� KURULU�LAR �LE Y�KSEK ��RET�M KURULU�LARINDA

Vak�flar Meclisi �yesi, Y�netim Kurulu �yesi, A.O.�. M�d�r�, Devlet Personel Ba�kanl��� Ba�kan Yard�mc�s�, T�rkiye Halk Sa�l��� Kurumu Ba�kan Yard�mc�s�, T�rkiye �la� ve T�bb� Cihaz Kurumu Ba�kan Yard�mc�s�, T�rkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Ba�kan Yard�mc�s� T�rk Patent Enstit�s� Ba�kan Yard�mc�s�. Atom Enerjisi Kurumu Ba�kan Yard., �zel �evre Koruma Kurumu Ba�kan Yard�mc�s�, (�) , Adli T�p Kurumu Ba�kan Yard�mc�s�, Atat�rk K�lt�r, Dil ve Tarih Y�ksek Kurumu Denetleme Kurulu Ba�kan� ile Atat�rk Ara�t�rma Merkezi, T�rk Dil Kurumu, T�rk Tarih Kurumu, Atat�rk K�lt�r Merkezi Ba�kan Yard�mc�lar�, Milli Savunma Bakanl��� Akaryak�t �kmal ve NATO POL Tesisleri ��letme Ba�kan Yard�mc�s�, (�) Hazine M�ste�arl��� (�)Daire Ba�kan� (Ana ve Yard�mc� Hizmet Birimi), T�rkiye �statistik Kurumu Daire Ba�kan�, (�)Milli G�venlik Kurulu Genel Sekreterli�i Daire Ba�kan� ve Genel Sekreter M��aviri,(31) T�rkiye Yazma Eserler Ba�kanl��� Daire Ba�kan�,T�rkiye Yazma Eserler Ba�kanl��� Ara�t�rma ve E�itim Merkezi M�d�r�, T�rkiye Yazma Eserler Ba�kanl��� B�lge M�d�r�,T�rkiye Yazma Eserler Ba�kanl��� M��aviri,Yurtd��� T�rkler ve Akraba Topluluklar Ba�kanl��� Daire Ba�kan�, (20) Gelir �daresi Daire Ba�kan�, Afet ve Acil Durum Y�netimi Ba�kanl��� Daire Ba�kan�, Vergi Dairesi Ba�kan�,Genel M�d�r Yard�mc�s�, Sosyal G�venlik Kurumu Akt�erya ve Fon Y�netimi Daire Ba�kan�, Sosyal G�venlik Kurumu �nsan Kaynaklar� Daire Ba�kan�, Sosyal G�venlik Kurumu Destek Hizmetleri Daire Ba�kan�, Sosyal G�venlik Kurumu �n�aat ve Emlak Daire Ba�kan�, Sosyal G�venlik Kurumu E�itim, Ara�t�rma ve Geli�tirme Merkezi Ba�kan� (34), Sosyal G�venlik �l M�d�r� (Ankara, �stanbul, �zmir), Tefti� Kurulu Ba�kan�, Tefti� ve Kontrol Kurulu Ba�kan�, Tefti� ve Tetkik Kurulu Ba�kan�, Vak�flar Genel M�d�rl���

1

3200

3600

UNVANI

Derece

1/1/1994�den

�tibaren Uygulanacak Ek G�stergeler

1/1/1995�den �tibaren Uygulanacak Ek G�stergeler

Rehberlik ve Tefti� Ba�kan�,Y�ksek��retim Kurulu Genel Sekreter Yard�mc�s�, �niversiteleraras� Kurul Sekreteri, �niversite Genel Sekreteri, �al��ma ve Sosyal G�venlik E�itim ve Ara�t�rma Merkezi Ba�kan�, (�) M��avir (M�ste�arl�klarda), I. Hukuk M��aviri, (�)T�rkiye �statistik Kurumu B�lge M�d�r�, Daire Ba�kan�, Gelir �daresi Grup Ba�kan�, Milli G�venlik Kurulu Genel Sekreterli�i Grup Ba�kan�, Tapu ve Kadastro B�lge M�d�r�, Diyanet ��leri Ba�kanl��� Ba�kanl�k M��avirleri, Diyanet ��leri Ba�kanl��� Daire Ba�kan�, �l M�ft�s�, Diyanet ��leri Ba�kanl��� Din� Y�ksek �htisas Merkezi M�d�r�, Mushaflar� �nceleme ve K�raat Kurulu �yesi, Sosyal G�venlik Kurumu Daire Ba�kanlar� (Ana ve Yard�mc� Hizmet Birimi), Say��tay Ba�kanl��� Birim Ba�kan�, Say��tay Ba�kanl��� Strateji Geli�tirme Birim Ba�kan�

3. MAHALL� �DARELER �LE BA�LI VE �LG�L� KURULU�LARDA

B�y�k�ehir Belediye Tefti� Kurulu M�d�r�, B�y�k�ehir Belediye Genel Sekreter Yard�mc�s� ,Tefti� Kurulu Ba�kan�, Genel M�d�r Yard�mc�lar�,

1

3200

3600

UNVANI

Derece

1/1/1994�den

�tibaren Uygulanacak Ek G�stergeler

1/1/1995�den �tibaren Uygulanacak Ek G�stergeler

4. BA�BAKANLIK VE BAKANLIKLARDA

Hukuk M��aviri, Bakanl�k �zel Kalem M�d�r�, (...) Bas�n ve Halkla �li�kiler M��aviri, Ba�bakanl�k Merkez Te�kilat�nda Ara�t�rmac�, D��i�leri Bakanl��� �zelM��aviri, Savunma Sekreteri, B�t�e Dairesi Ba�kan� Saymanl�k M�d�r�, Bakanl�k �l M�d�r�, (�) , AskeriDefterdar, (�)Muhasebe M�d�r�, (�) Muvazzaf Uzla�ma Komisyonu Ba�kan�, (�) Milli Emlak M�d�r�, Cezaevi M�d�r�, Denetimli Serbestlik M�d�r�,N�fus ve Vatanda�l�k M�d�r�, �l Sosyal Et�t ve Proje M�d�r�, (...), Bay�nd�rl�k ve �skan M�d�r�, �stanbul Atat�rk K�l.Mer.M�d�r�, M�ze M�d�r� (�stanbul Topkap�), Okul M�d�r� (Unvanl�lar dahil), Maliye Kursu M�d�r�, Muhakemat M�d�r�, Hastane M�d�r�, �� Sa�l��� ve G�venli�i Ara�t�rma ve Geli�tirme Enstit�s� Ba�kan Yard�mc�s�, �� Sa�l��� ve G�venli�i Ara�t�rma ve Geli�tirme Enstit�s� B�lge Laboratuvar M�d�r�, Gemi S�rvey Kurulu Ba�kan�, �st.Valideba� Sanatoryum ve ��r. Hst. Ba�k., Sivil Savunma Koleji M�d�r�, Defterdar Yard�mc�s�, Ekonomi Bakanl��� B�lge M�d�r Yard�mc�s� ve Serbest B�lge M�d�r Yard�mc�s�, G�mr�k ve Ticaret Bakanl��� B�lge M�d�r Yard�mc�s�, (...) , Mal M�d�r�, (...)Emlak M�d�r� (Maliye Bakanl���), M�ze Ba�kan� (K�lt�r ve Turizm Bakanl���),

1

2600

3000

5-YARGI KURULU�LARI BA�LI VE �LG�L� KURULU�LAR �LE Y�KSEK��RET�M KURULU�LARINDA

Atat�rk K�lt�r, Dil ve Tarih Y�ksek Kurumu Denetleme Kurul �yesi, Ba�hukuk M��aviri, Yurtd��� T�rkler ve Akraba Topluluklar Ba�kanl��� Ba�kanl�k M��avirleri ile Bas�n M��aviri, Hukuk M��aviri,�statistik M��aviri, (�) Milli G�venlik Kurulu Genel Sekreterli�i (�)M��aviri, Hazine Sayman�, Genel Sekreter, �al��ma ve Sosyal G�venlik E�itim ve Ara�t�rma Merkezi Ba�kan Yard�mc�s�(1)R.S.H�fz�ss�hha Merkezi Ba�kan�,(�) B�lge M�d�r�, B�lge M�d�r Yard�mc�s�, (�) �l M�d�r�, Afet ve Acil Durum E�itim Merkezi M�d�r�, (...) , T�rkiye �statistik Kurumunda M�d�r, Diyanet ��leri Ba�kanl��� Bas�n ve Halkla �li�kiler M��aviri, Diyanet ��leri Ba�kanl��� �zel Kalem M�d�r�, Diyanet ��leri Ba�kanl��� E�itim Merkezi M�d�r�, �l M�ft� Yard�mc�s�, �l�e M�ft�s�, Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta �l M�d�r�, Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta M�d�r�, Sosyal Sigortalar Kurumu Sa�l�k ��leri �l M�d�r�, Sosyal Sigortalar Kurumu Hastane M�d�r�, (�) (11) Savunma Sekreteri, (�) (�) Tapu ve Kadastro E�itim M�d�r�,Y�ksek Fen Kurulu Ba�kan�, Tetkik Kurulu Ba�kan�, Fen ve Tetkik Kurulu Ba�kan�, Ara�t�rma Geli�tirme Kurulu Ba�kan�, Tetkik ve �sti�are Kurulu Ba�kan�, Devlet Opera ve Balesi M�d�r�, �niversite Genel Sekreter Yard�mc�s�, A.O.�. M�d�r Yard�mc�s�, Ara�t�rma ve Teknik E�itim Merkezi Ba�kan�, S.S.K. Sa�l�k Meslek Lisesi M�d�r�, Yurt M�d�r�, Tapu M�d�r�, Kadastro M�d�r�, Kambiyo M�d�r�, (...) Borsa Komiseri, �niversite Hastaneleri Ba�m�d�r�, N�kleer Ara�t�rma E�itim Merkezi M�d, B�lge Ba�m�d�r�, Gelir �daresi Grup M�d�r�, Vergi Dairesi M�d�r�,B�lge �stihbarat M�d�r�, B�lge �n�aat M�d�r�, Kandilli Rasathanesi M�d�r�, Ba�m�d�r, G�neydo�u Anadolu Fosfatlar� Grup B�k, M�essese M�d�r�, ��letme M�d�r�, Fabrika M�d�r�, Kombina M�d�r�, �niversiteleraras� Kurul Genel Sekreter Yard. Fak�lte Sekreteri, �irket M�d�r�, Enstit� M�d�r�, Tesis M�d�r�, K�r�kkale Yard�mc� Tesisler M�d�r�,

�iftlik M�d�r�,

Kurulu� M�d�r�,

Banka �ubesi M�d�r�,

T.C. Ziraat Bankas�,

T.Emlak Bankas� ve T. Halk Bankas� Genel M�d�rl�klerinde 1 inci derece kadrolu m�d�rlerden;

-Ticari Krediler M�d�r�,

-Sanayi Kredileri M�d�r�,

-Te�vik ve Geli�tirme Kredileri M�d�r�,

-Zirai Krediler M�d�r�,

-Zirai Kalk�nma Kredileri M�d�r�,

-Su �r�nleri Kredileri M�d�r�,

-Kooperatif Kredileri M�d�r�,

-Kooperatifler M�d�r�,

-�potekli Krediler M�d�r�,

-Fon Kredileri M�d�r�,

-Para ve Tahvil M�d�r�,

-Tahvilat M�d�r�,

-Tevdiat ve Banka Hizmetleri M�d�r�,

-Para ve Menkul K�ymetler M�d�r�,

-Banka Hizmetleri M�d�r�,

-D�� Muameleler M�d�r�,

-D�� �li�kiler M�d�r�,

-�stihbarat M�d�r�,

-Proje M�d�r�,

-Genel Muhasebe M�d�r�,

-Muhasebe M�d�r�,

-Personel M�d�r�,

-Malzeme ve Sat�nalma M�d�r�,

-�n�aat M�d�r�,

-Emlak M�d�r�,

-�n�aat ve Proje M�d�r�,

-Emlak ��leri M�d�r�,

-Otomasyon M�d�r�,

-Bilgi ��lem Merkezi M�d�r�, �zel tar�msal Krediler M�d�r�, Proje De�erlendirme M�d�r�, Sistem Servisleri M�d�r�, Bankac�l�k Hizmetleri M�d�r�, Fon Y�netimi M�d�r�, E�itim M�d�r�, Haberle�me ve Ar�iv M�d�r�, Planlama, B�t�e ve Kontrol M�d�r�, Sosyal Hizmetler M�d�r�, Sa�l�k Hizmetleri M�d�r�, ��tirakler M�d�r�, Halkla �li�kiler M�d�r�, Kurumsal Bankac�l�k M�d�r�, Sermaye Piyasalar� M�d�r�, G.A.P. Kredileri M�d�r�, Krediler Kanuni Takip M�d�r�, Bireysel Bankac�l�k M�d�r�, Bankac�l�k Kartlar� M�d�r�, Elektronik Fon Transferi M�d�r�, Matbaa M�d�r�, Ara�t�rma ve Geli�tirme M�d�r�,

Kredi ve Risk �zleme M�d�r�, �stihbarat ve Kredi De�erlendirme M�d�r�, Emlak ��leri M�d�r�, Merkez Muhasebe M�d�r�, �stihbarat ve Proje De�erlendirme M�d�r�, Bireysel ve �zel Bankac�l�k M�d�r�, Mevduat ve Banka Hizmetleri M�d�r�, �n�aat ve Emlak M�d�r�, Ara�t�rma, Geli�tirme ve Planlama M�d�r�, Kredi Pazarlama M�d�r�, D�� �li�kiler Operasyon M�d�r�, D�� Muhabir �li�kiler M�d�r�, Hukuk ��leri M�d�r�, B�ro M�d�r� ve Disiplin Kurulu Ba�kan� olanlar,Sosyal G�venlik �l M�d�r�, Sosyal G�venlik Kurumu E�itim, Ara�t�rma ve Geli�tirme Merkezi Ba�kan Yard�mc�s�, Yazma Eser K�t�phanesi M�d�r�, Anayasa Mahkemesi Ba�kanl���M�d�rleri

 

1

 

2600

 

3000

 

 

6- MAHALL� �DARELER �LE BA�LI VE �LG�L� KURULU�LARDA

Daire Ba�kan�,

B�y�k�ehir Belediye ile ba�l� kurulu�lar�ndaki I. Hukuk M��aviri, (3)

Belediye Ba�kan Yard�mc�s�,

Bo�azi�i �mar M�d�r�,

�l Afet ve Acil Durum M�d�r�, (4)

Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik M�d�r�, (4)

Fen ve Tetkik Kurulu Ba�kan�

1

2600

3000

III SAYILI CETVEL

SAYI�TAY BA�KANI, DA�RE BA�KAN VE �YELER� �LE SAYI�TAY MESLEK

MENSUPLARI VE SAYI�TAY SAVCI VE SAVCI YARDIMCILARININ

EK G�STERGELER�

(Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/3 md.; �ptal: Ana. Mah.'nin 5/2/1992 tarih ve E. 1990/22, K. 1992/6 say�l� Karar� ile;)

IV SAYILI MAKAM TAZM�NATI CETVEL�: (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/10 md.;

De�i�ik: 20/3/1997 - KHK - 570/10 md.)

IV SAYILI MAKAM TAZM�NATI CETVEL�

S�ra Tazminat

No Kadro ve G�rev Unvan� G�stergeleri

1 Ba�bakanl�k M�ste�ar�, Bakan Yard�mc�s� 15.000

2 (De�i�ik: 1/7/2010-6002/21 md.) a) Diyanet ��leri Ba�kan� 13.000

b) M�ste�ar, Vali, Milli G�venlik Kurulu Genel Sekreteri (�) 10.000

3 B�y�kel�iler (T�rkiye'de s�rekli g�rev yapt�klar� s�re ile s�n�rl� olmak �art�yla), Genel M�d�rler ile ek g�stergeleri bu d�zeyde veya daha y�ksek tespit edilen kadrolara atanm�� olanlar, Milli Savunma Bakanl��� Akaryak�t �kmal ve NATO POL Tesisleri ��letme Ba�kan�, Sosyal G�venlik Kurumu Ba�kan�, 7.000

4 a) Ba�bakan M��avirleri ile ek g�stergeleri bu d�zeyde veya daha y�ksek tesbit edilen kadrolara atanm�� olanlar

b) 1, 2, 3 ve 4.s�ralarda yaz�l� kadro ve g�revlerde fiilen alt� ay �al��t�ktan sonra bu Kanunun 43 �nc� maddesinin 'B' bendinin ���nc� paragraf�nda belirtilen kadro ve g�revlere atananlar 4.500

c) (Ek: 1/7/2006-5540/7 md.) Birinci S�n�f M�lki �dare amirleri

5 a) Bu Kanuna ekli 1 Say�l� Ek G�sterge Cetvelinin I-Genel �dare Hizmetleri S�n�f� b�l�m�n�n (f) f�kras�nda say�lanlar ile Milli �stihbarat Hizmetleri S�n�f�ndan ek g�stergeleri bu d�zeyde tespit edilen kadrolara atanm�� olanlar

b) Ba�bakanl��a ba�l� kurulu�lar�n Kurum Ba�kan Yard�mc�lar� ile ek g�stergeleri bu d�zeyde tespit edilmi� di�er Kurum Ba�kan Yard�mc�lar�

c) Genel M�d�r Yard�mc�lar�, Gelir �daresi Daire Ba�kan�, Vergi Dairesi Ba�kan�, Ba�bakanl�k, Bakanl�k ve M�ste�arl�k M�stakil Daire Ba�kanlar� (Ana ve Yard�mc� Hizmet Birimi), (�), Sosyal G�venlik Kurumu Daire Ba�kanlar�, Say��tay Ba�kanl��� Birim Ba�kan�, Say��tay Ba�kanl��� Strateji Geli�tirme Birim Ba�kan�, Polis Akademisi Ba�kan�, Vak�flar Meclis �yesi, Maliye Ba�kan�, Milli K�t�phane Ba�kan�, Mali Su�lar� Ara�t�rma Kurulu Ba�kan Yard�mc�s�, Vergi Denetim Kurulu Ba�kan Yard�mc�s�, Milli Savunma Bakanl��� Akaryak�t �kmal ve NATO POL Tesisleri ��letme Ba�kan Yard�mc�s�

d) Ba�bakanl�k, Bakanl�k, M�ste�arl�k, Kurum Ba�kanl���, �al��ma ve Sosyal G�venlik E�itim ve Ara�t�rma Merkezi ve M�stakil Genel M�d�rl�klerin Birinci Hukuk M��avirleri (1 er ki�i) ile Maliye Bakanl��� Ba�hukuk M��avirli�i ve Muhakemat Genel M�d�rl��� Hukuk M��avirleri (6 ki�i)

e) 3 ve 4 �nc� s�ra kapsam�nda bulunmayan Tefti� Kurulu Ba�kanlar�, Vak�flar Genel M�d�rl��� Rehberlik ve Tefti� Ba�kan�(6)

f) Ankara, �stanbul ve �zmir illerinin; �l �dare Kurulu �yesi Bakanl�k �l M�d�rleri ile ayn� illerin; �l Emniyet M�d�rleri, �l M�ft�leri ve Vali Yard�mc�lar� (11) 3.000

6 a) Kazan�lm�� hak ayl�klar� birinci derecede olmak �art�yla;

1. (De�i�ik: 1/7/2006-5540/7 md.) Birinci S�n�f M�lki �dare amirleri hari� kaymakamlar ile Kaymakaml�k unvan�n� kazand�ktan sonra ��i�leri Bakanl���n�n merkez ve ta�ra te�kilat�nda g�rev yapanlar,

2. Ba�konsoloslar (T�rkiye'de s�rekli g�rev yapt�klar� s�re ile s�n�rl�

olmak �art�yla) 3.000

b) Birinci dereceli kadroya atanm�� olmak �art�yla,

1. Kaymakamlar ile Kaymakaml�k �nvan�n� kazand�ktan sonra ��i�leri Bakanl���n�n merkez ve ta�ra te�kilat�nda g�rev yapanlar,

2. Ba�konsoloslar (T�rkiye'de s�rekli g�rev yapt�klar� s�re ile s�n�rl�

olmak �art�yla) 2.000

7 Birinci dereceli kadroya atanm�� olmak �art�yla; Ba�bakanl�k, Bakanl�k, M�ste�arl�k, Kurum Ba�kanl��� ve M�stakil Genel M�d�rl�klerin merkez te�kilat� Daire Ba�kan�, T�rk ��birli�i ve Koordinasyon Ajans� Ba�kanl��� Daire Ba�kan�, kadrolar�na atananlar (B�t�e Dairesi Ba�kan� dahil), Mill� E�itim Bakanl��� Grup Ba�kan�, Gelir �daresi Grup Ba�kan�, �� Sa�l��� ve G�venli�i Ara�t�rma ve Geli�tirme Enstit�s� Ba�kan�, Milli G�venlik Kurulu Genel Sekreterli�i 1. Hukuk M��aviri, Daire Ba�kan� ve Grup Ba�kan�, Milli K�t�phane Ba�kan Yard�mc�s�, B�lge M�d�rleri (Kamu �ktisadi Te�ebb�sleri, Belediyeler ve bunlara ba�l� kurum ve kurulu�lar hari�), (�) �niversite Genel Sekreterleri, Diyanet ��leri Ba�kanl��� Din� Y�ksek �htisas Merkezi M�d�r� 2.000

8 a) En az d�rt y�l s�reli y�ksek��renim veren fak�lte veya y�ksekokullar� bitirmi�, birinci dereceli kadroya atanm�� ve T�rkiye d�zeyinde tefti�, denetim veya inceleme yetkisine sahip merkez denetim elemanlar�ndan; Ba�bakanl�k M�fetti�leri, Ba�bakanl�k Y�ksek Denetleme Kurulu Denet�ileri, Bakanl�k M�fetti�leri, Maliye Bakanl��� Vergi M�fetti�leri, Sigorta Denetleme Uzmanlar� ve Sigorta Denetleme Akt�erleri, Hazine M�ste�arl��� Bankalar Yeminli Murak�plar�, Sosyal G�venlik Kurumu M�fetti�leri, M�ste�arl�k ve Genel M�d�rl�k M�fetti�leri, Diyanet ��leri Ba�kanl��� M�fetti�leri, M�ste�arl�k ve Ba�kanl�k Kontrol�rleri, Bakanl�klar�n merkez te�kilat�na dahil Genel M�d�rl�klerin Kontrol�rleri ile �al��ma ve Sosyal G�venlik Bakanl��� �� M�fetti�leri, Milli Savunma Bakanl��� Akaryak�t �kmal ve NATOPOL Tesisleri ��letme Ba�kanl��� M�fetti�leri, ��i�leri Bakanl��� Dernekler Denet�ileri, Aile ve Sosyal Politikalar Denet�ileri, Mill� E�itim Denet�ileri, Sa�l�k Denet�ileri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Denet�ileri, Gen�lik ve Spor Denet�ileri, 2.000

b) (De�i�ik: 11/10/2011-KHK-666/5 md.) En az d�rt y�l s�reli y�ksek��renim veren fak�lte veya y�ksekokullar� bitirmi� ve birinci dereceli kadroya atanm�� olmak �art�yla, 152 nci maddenin �II- Tazminatlar� k�sm�n�n �(A) �zel Hizmet Tazminat�� b�l�m�n�n (�) bendinde yer alanlardan merkez te�kilat�na ait uzman unvanl� kadrolarda bulunanlar 2000

c) (Ek: 22/12/2005-5436/13 md.) Birinci dereceli kadroya atanm�� �� Denet�iler 2.000

d) (Ek: 21/3/2006 � 5473/3 md.) En az d�rt y�l s�reli y�ksek��renim veren fak�lte veya y�ksekokullar� bitirmi�, mesle�e �zel yar��ma s�nav�yla girerek belirli s�reli meslek i�i e�itimden sonra �zel bir yeterlik s�nav�nda ba�ar�l� olmu�, birinci dereceli kadroya atanm�� ve do�rudan belediye ba�kan� veya genel m�d�r ad�na tefti�, denetim ve inceleme yetkisine sahip b�y�k�ehir belediyeleri ile bunlara ba�l� genel m�d�rl�k m�fetti�leri ve b�y�k�ehir belediye s�n�rlar� i�indeki il�e belediye m�fetti�leri 1.000

9 Birinci dereceli kadroya atanm�� olmak �art�yla;

a) B�y�k�ehir Belediyesi bulunan illerin �l �dare Kurulu �yesi Bakanl�k �l

M�d�rleri ile ayn� illerin �l Emniyet M�d�rleri, �l M�ft�leri, Sosyal G�venlik

�l M�d�rleri (Ankara, �stanbul, �zmir) 1.500

b) Di�er illerin �l �dare Kurulu �yesi Bakanl�k �l M�d�rleri ile �l Emniyet M�d�rleri, �l M�ft�leri, Sosyal G�venlik �l M�d�rleri 1.000

10 a) 5, 6 ve 7 nci s�ralar ile 8 inci s�ran�n (a), (b) ve (c) bentlerinde yaz�l� kadro ve g�revlerde fiilen alt� ay �al��t�ktan sonra bu Kanunun 43 �nc� maddesinin �B� bendinin ���nc� paragraf�nda belirtilen kadro ve g�revlere atananlar 2.000

b) 8 inci s�ran�n (d) bendi ile 9 uncu s�rada yaz�l� kadro ve g�revlerde fiilen alt� ay �al��t�ktan sonra bu Kanunun 43 �nc� maddesinin �B� bendinin ���nc� paragraf�nda belirtilen kadro ve g�revlere atananlar 1.000