1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İdari işlem tebliğ edilmemiş ise hukuksal sonuç doğurmaz, zamanaşımı nedeniyle açılan dava reddilemez

23 Eylül 2004 00:00
Yazdır

T.C.
DANIŞTAY
8. DAİRE

E. 2003/5276
K. 2004/970
T. 1.3.2004

? DAVA AÇMA SÜRESİNİN BAŞLANGICI ( Yüksekokuldan İlişiği Kesilen Öğrencinin Adresine Tebligat Yapılamamış Olması )

? OKULDAN KAYDIN SİLİNMESİ İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Dava Açma Süresinin Başlangıcı - Adrese Tebligat Yapılmamış Olması )

? BAŞARISIZLIK NEDENİYLE YÜKSEKOKULDAKİ KAYDIN SİLİNMESİ ( Adrese Tebligat Yapılmamış Olması Halinde Dava Açma Süresinin Başlangıcı )

? TEBLİGAT TARİHİ ( İdari İşleme Karşı Açılacak İptal Davasında Dava Açma Süresinin Başlangıcı - Yüksekokul Kaydının Silinmesi İşleminin İptali Talebi )

? YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİ KAYDININ SİLİNMESİ İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Tebligat Yapılmamış Olması Halinde Dava Açma Süresinin İşlememesi )

ÖZET : Sübjektif idari işlemlerin ilgililer bakımından hukuksal sonuç doğurabilmesinin temel koşulu işlemin yöneldiği kişiye yazılı olarak tebliğ edilmesidir. Davacının ilişiğinin kesilmesine ilişkin yüksekokul yönetim kurulu kararının davacının adresine tebliğ edilmediği, gerek savunmalarda gerekse temyize cevap dilekçesinde belirtildiğinden, mahkemece davacının en son ikinci dönem son kayıt tarihinde dava konusu işlemi öğrenmiş olacağı gerekçesiyle davanın süreaşımı nedeniyle reddedilmesi yönündeki temyize konu İdare Mahkemesi kararında usul ve yasaya uyarlık görülmemiştir.

İstemin Özeti: ... üniversitesi, ... Havacılık Yüksekokulu 3. sınıf öğrencisi olan davacının, başarısızlık nedeniyle okuldan kaydının silinmesine ilişkin Yüksekokul Yönetim Kurulunun 5.11.2002 gün ve 42/17 kararının iptali istemiyle açılan davada; davayı süreaşımı nedeniyle reddeden Eskişehir İdare Mahkemesinin 20.8.2003 gün ve E: 2003/648, K: 2003/1129 sayılı kararının, 2577 sayılı Yasanın 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir.

Savunmanın Özeti: Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır, Danıştay Tetkik Hakimi Adnan DİKENLİ'nin Düşüncesi: Temyiz isteminin kabulü ile İdare Mahkemesi kararının bozulması gerekeceği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Cem ERBÜK'ün Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü.

Uyuşmazlık, ... üniversitesi, ... Havacılık Yüksekokulu 3. sınıf öğrencisi olan davacının, başarısızlık nedeniyle okuldan kaydının silinmesine ilişkin Yüksekokul Yönetim Kurulunun 5.11.2002 gün ve 42/17 kararının iptali isteminden kaynaklanmıştır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 7. maddesinde, dava açma süresinin idare mahkemelerinde altmış gün olduğu ve bu sürenin yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden başlayacağı kurala bağlanmıştır.

Sübjektif idari işlemlerin ilgililer bakımından hukuksal sonuç doğurabilmesinin temel koşulu işlemin yöneldiği kişiye yazılı olarak tebliğ edilmesidir. Bu nitelikteki bir tebliğin yapılmaması durumunda işlemin o kişi bakımından hukuksal sonuç doğurduğundan bahsedilemez.

Dava dosyasının incelenmesinden, ... üniversitesi, ... Havacılık Yüksekokulu 3. sınıf öğrencisi olan davacının, ... Üniversitesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 22. maddesi uyarınca 2.00 genel not ortalamasını sağlayamaması nedeniyle yönetmelik hükümleri uyarınca 2001-2002 dönemi ek sınavlarında seçtiği üç dersten yapılan not yükseltme sınavlarında 1.97 ortalaması sağladığından başarısız olması üzerine, yönetmeliğin 22. maddesi uyarınca 5.11.2002 gün ve 42/17 sayılı Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile kaydının silindiği, kayıt silme işleminin okuldaki panoda ilan edilmesiyle yetinen davalı idarenin, davacının adresine konuyla ilgili herhangi bir tebligat yapmadığı, davacının bundan sonra öğrencilik sıfatıyla ilgili olarak okul nezdinde hiçbir girişimde bulunmadığı, ilk defa 20.5.2003 günlü dilekçeyle ilişiğinin kesilme nedeni hakkında bilgi verilmesi istemiyle idareye başvuran davacıya 20.5.2003 gün ve 129 sayılı yazıyla, okuldan kaydının başarısızlık nedeniyle silindiğinin belirtilmesi üzerine bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İdare Mahkemesince, davacının seçtiği üç dersten başarısız olması üzerine 5.11.2002 günlü kararla kaydının silinmesinden sonra ikinci dönem için kayıt yaptırmaması ve ikinci dönem son kayıt tarihinin 28.2.2003 olduğu dikkate alındığında, kaydının silindiğini en geç bu tarihte öğrendiği ve böylece yazılı bildirimle amaçlanan öğrenme hususunun gerçekleştiği, bu tarihten itibaren idari dava açma süresi içinde dava açması gerekirken 2.6.2003 tarihinde açılan davada süreaşımı bulunduğu gerekçesiyle dava süreaşımı yönünden reddedilmiştir.

Davacının ilişiğinin kesilmesine ilişkin yüksekokul yönetim kurulu kararının davacının adresine tebliğ edilmediği, gerek savunmalarda gerekse temyize cevap dilekçesinde belirtildiğinden, davanın süreaşımı nedeniyle reddedilmesi yönündeki temyize konu İdare Mahkemesi kararında usul ve yasaya uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, Eskişehir İdare Mahkemesi kararının bozulmasına ve yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine 1.3.2004 gününde oybirliği ile karar verildi.

Kararı gönderen: Gizli

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 1
Bu haber 39,671 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Her yaz, en az bir defa, tatile çıkabiliyor musunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam