Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://www.memurlar.net/haber/1017/
Yazdırılma Tarihi : 09 Mayıs 2021 Pazar 11:37

Hükümet 61 yaş kararıyla emekli edilenler için Danıştay'dan istişari görüş istedi

Haber Tarihi : 27 Mayıs 2003 10:14

Başbakanlık Müsteşarı ÜÇCAN yayımladığı genelgede, re'sen emeklilik işlemlerine başlanıp da emeklilik işlemleri henüz tamamlanmamış olan personelin yetkili Makamlarca görevlerine iade edilmelerini istedi. Genelgenin tam metni için tıklayın.

T.C.
B A Ş B A K A N L I K


Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü
Sayı : B.02.0.PPG.0.12-320-7991 22 MAYIS 2003


Bilindiği üzere, 17.4.2003 tarihli ve 25082 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3.4.2003 tarihli ve 4839 sayılı Kanunla 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesinde yapılan değişiklikle, T.C. Emekli Sandığı iştirakçilerinden 61 yaşını dolduran iştirakçilerin re'sen emekli edilmeleri hükme bağlanmış ve bu hüküm gereğince ilgili personelin kurumlarıyla ilişikleri kesilerek haklarında T.C. Emekli Sandığı Kanununun ilgili hükümlerinin uygulanmasına başlanılmıştı.

Ancak, 10.5.2003 tarihli ve 25104 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 8.5.2003 tarihli ve Esas No: 2003/31 Karar No: 2003/3 sayılı Kararı ile 4839 sayılı Kanunun 2, 6, 7 ve 8 inci maddelerinin uygulanmalarından doğacak ve sonradan giderilmesi güç veya olanaksız durum ve zararların önlenmesi akımından; esas hakkında karar verilinceye kadar yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmiş bulunmaktadır.

Bu itibarla, 4839 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 17.4.2003 tarihi ile Anayasa Mahkemesinin yürürlüğü durdurma kararının yürürlüğe girdiği 10.5.2003 tarihleri arasında, anılan Kanunda belirtilen re'sen emeklilik şartlarını taşıyanlardan, T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce, emeklilik işlemleri henüz tamamlanmamış olan personel yetkili Makamlarca görevlerine iade edilecektir.

Emeklilik işlemleri adı geçen Genel Müdürlük tarafından sonuçlandırılanlar hakkında ise, Danıştay'dan istişari görüş istenilmiş olup, bu çerçevede işlem tesis edilecektir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Fikret N. ÜÇCAN
Başbakan a.
Müsteşar