1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MEB, Türk Cumhuriyetlerine Öğretmen Görevlendirecek

Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun kararı çerçesinde Türk Cumhuriyetleri ve türk Topluluklarında (Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan, Romanya ve Moldova'ya 15 branşta 55 öğretmen görevlendirilecektir. Başvurular, elektronik başvuru yöntemiyle 19 Şubat 2008-07 Mart 2008 tarihleri arasında http://ilsis.meb.gov.tr internet adresinden yapılacak olup, başvurmak isteyen öğretmenlerin en az 5 (beş) yıllık öğretmenlik hizmetini tamamlamış olması gerekmektedir.
19 Şubat 2008 21:10
Yazdır

Para yatırma 18 Şubat 2008 - 06 Mart 2008 Tarihleri arasındadır.

Başvuru Tarihi 19 Şubat 2008 ? 07 Mart 2008 Tarihleri arasındadır.

ÖNEMLİ NOT 1

SINAV ÜCRETİ OLAN 40 YTL' NİN SINAV ADINI BELİRTİP KURUMSAL TAHSİLAT PROGRAMI KULLANILARAK KLAVUZDA VERİLEN BANKALARA YATIRMANIZ GEREKMEKTEDİR. EFT, HAVALE USULU YATIRILAN PARALAR SİSTEME AKTARILMAYACAKTIR.

Türk Cumhuriyetleri ve Türk Topluluklarında Bakanlığımız iş birliğinde açılan öğretim kurumlarında görevlendirilecek öğretmenlerin sınav kılavuzu

A) SEÇİLECEK ÖĞRETMENLERİN BRANŞLARI VE SAYILARI:

1. Türk Dili ve Edebiyatı
2. Türkçe
3. İngilizce
4. Matematik
5. Fizik
6. Kimya
7. Biyoloji
8. Tarih
: 8
: 5
: 3
: 8
: 2
: 3
: 2
: 2
9. Coğrafya
10. Sınıf Öğretmeni
11. Müzik
12. Bilgisayar
13. Giyim/Hazır Giyim/Moda Tasarımı
14. El Sanatları Teknolojisi (Nakış)
15. Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Sıhhi Tesisat)
: 1
:15
: 1
: 2
: 1
: 1
: 1

B) SINAVLARA KATILACAK VE YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK

ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

1-T.C. vatandaşı olmak,

2-Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma. Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

3-Son 10 yılda haklarında uyarma ve kınama cezaları dışında (affa uğrayanlar hariç) disiplin cezası verilmemiş olmak,

4-Askerlik hizmetini yapmış olmak veya askerlik hizmetinden muaf tutulmuş olmak,

5-Lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmak,

6-Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak, (görevlendirme öncesi resmî sağlık kurulu raporu ile belgelendirilecektir.)

7-Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip bulunmak,

8-Son üç yıl içinde her yıl en az iyi derecede sicil notu almış olmak, (sicil raporları eksik olanların raporları ilgili mevzuatına göre değerlendirilecektir.)

9-Yurt dışında görevlendirilmesine bir engeli bulunmamak, ?Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği? gereği yaptırılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu elde edilecek bilgi ve belgelere göre Bakanlık Değerlendirme Komisyonunca karar verilecektir.)

10-Yapılacak sınavlarda başarılı olmak,

11-Başvurunun bitiş günü olan 07 Mart 2008 tarihi itibarıyla sınava katılacağı branşında en az 5 (beş) yıllık öğretmenlik hizmetini tamamlamış olup, halen Bakanlığımıza bağlı resmî okullarda veya merkez teşkilâtı birimlerinde öğretmen kadrosunda fiilen çalışıyor olmak, (Vekil ve sözleşmeli çalıştırılanlar hariç)

12-Millî Eğitim Bakanlığına bağlı özel okullarda sınıf veya branş öğretmeni olarak görevli iken, devlet okullarına atananlar için 5 (beş) yıllık öğretmenlik hizmetinin son 3 (üç) yılında Bakanlığımıza bağlı resmî okullarda fiilen öğretmen olarak çalışıyor olmak. Son 3 (üç) yıllık hizmetin hesaplanmasında başvurunun bitiş tarihi olan 07 Mart 2008 tarihinden geriye doğru hesaplanacak 3 (üç) yıllık süre dikkate alınacaktır.

13-Hizmet yılı hesaplamalarında onaylı hizmet cetveli esas alınacak, bu cetvelde yer almayan hususlarda sorumluluk başvuru sahibine ve bu belgeyi onaylayanlara ait olacaktır. Aylıksız izin, hastalık izni, istifa şeklindeki hizmete ara verilmesi 5 (beş) yıllık hizmet yılı hesaplamasında dikkate alınmayacak ve askerlikte geçen süreler askerlik hizmeti ne surette yapılmış olursa olsun hizmet yılı hesaplamalarına dahil edilmeyecektir.

14-Görevlendirme yapılacak ülkelerle imzalanan anlaşmalar gereği bu ülkelerde açılan Anadolu Liselerinde Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerinin İngilizce olarak verilmesi gerektiğinden; bu branşlardan başvuracaklar için bu dersleri İngilizce olarak verebilecek yeterlilikte olmak. (Üniversitelerin hazırlık sınıfında İngilizce öğrenim görenler ile Anadolu Liselerinde bu branşlarda İngilizce dilinde ders verebilirlik belgesine sahip olanlar.)

Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji branşlarında İngilizce, 13/01/2007 gün ve 26402 sayılı ?Resmî Gazete'de? yayımlanan 2006/11534 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği diğer Sınıf ve branş öğretmenlerine ise İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden tercih ettikleri dilde sorular sorulacaktır.

15-Daha önce yurt dışında görevlendirilmiş olanların ikinci kez başvuruda bulunabilmeleri için, önceki yurt dışı görevlerini başarılı olarak tamamlamış ve yurt içi görevlerine başlamalarından itibaren başvurunun bitiş tarihi olan 07 Mart 2008 tarihine kadar 3 (üç) yıl çalışmış olmak. (03/07/2003 gün ve 25157 sayılı ?Resmî Gazete'de? yayımlanan 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 9'uncu maddesinin (a) ve (d) bentleri dışındaki maddeler gereği yurt içi görevine döndürülenler hariç)

2006/11534 sayılı Bakanlar Kurulu Karanının 26'ncı maddesinde: ???.. Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu Tarafından yurtdışında görevlendirilecek personel ???. yurtdışında en çok iki kez görevlendirilebilir. Söz konusu personelin ikinci kez görevlendirilmelerinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az seksen puan alma veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olma şartı aranır.? hükmü yer almıştır.

Buna göre, ikinci kez yurt dışında görev almak üzere başvuruda bulunacak öğretmenlerin başvurularının kabulü için Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az 80 (seksen) puan aldıklarını veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olduklarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

C) BAŞVURULARIN YAPILMASI VE BELGELERİN DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ

AÇIKLAMA:

Bu Kılavuzun (B) bölümünde belirtilen şartları taşıyan adaylar başvurularını elektronik başvuru yöntemiyle 19 Şubat 2008-07 Mart 2008 tarihleri arasında http://www.meb.gov.tr, http://ilsis.meb.gov.tr internet adreslerine yapacaklardır. Kurum müdürlükleri (okul, ilçe, il millî eğitim müdürlükleri ile merkez teşkilâtı birimleri) Kılavuz doğrultusunda ve söz konusu tarihler arasında adayların bilgilerinin doğruluğunu sistemden kontrol ederek elektronik ortamda onaylayacaklardır.

Başvuruların onaylanmasından önce adayların elektronik başvuru formunda yer alacak fotoğraflarının İLSİS kayıtlarında güncellenmesi gerekmektedir.

Başvurular, adayın en son atanma kararnamesindeki branşında kadrosunun bulunduğu kurum müdürlüklerine yapılacaktır. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek, aday, elektronik ortamda kurum müdürlüklerine yaptığı başvuru ile Kılavuzdaki bütün hükümleri kabul etmiş sayılacaktır.

Başvuru işlemlerinin doğru, eksiksiz ve Kılavuza uygun olarak yapılması gerekmektedir. Başvuruda yer alan bilgilerin doğruluğundan, kabul ve onayından aday ile onaylayan makamlar birlikte sorumlu olacaklardır.

23 Mart 2008 tarihinde yapılacak Mesleki Yeterlik Sınavının sonucu 14 Nisan 2008 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, buna göre mülâkata katılmaya hak kazanan adaylara ait aşağıdaki belgeler en geç 30 Nisan 2008 tarihine kadar Bakanlığımız Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğüne elden ya da APS ile ulaştırılacaktır. (Postadaki gecikmelerin sorumluluğu merkezde birim amirlerine taşrada ise İl Millî Eğitim Müdürlüklerine ait olacaktır.)

Bu belgeler:

1-Onaylı vukuatlı aile nüfus kayıt örneği.

2-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Ek-1) Bu formun her biri daktilo veya bilgisayar ortamında 4 (dört) adet düzenlenecektir. (Sorular doğru ve tam olarak doldurulup isimlerde ve diğer nüfus bilgilerinde kısaltma yapılmayacak, fotoğraflar renkli vesikalık ve son altı ayda çekilmiş olacaktır. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formuna farklı fotoğraf yapıştırılmayacak ve her bir form ayrı ayrı imzalanacaktır.)

Bu form aslına uygun olarak çoğaltılabilecek ancak, hiçbir şekilde sayfa düzeni ikiye bölünmeyecektir. Formun nüfus bilgilerini kapsayan son bölümü yetkililerce imzalanıp mühürlenecek, formlar doldurulduktan sonra kesinlikle fotokopileri alınmayacak, herhangi bir eksiklik başvurunun kabul edilmemesi için yeterli olacaktır.

3-Adlî Sicil Belgesi (1 adet aslı, 3 adet onaylı fotokopisi olacak ve bu belgedeki kimlik bilgileri, vukuatlı nüfus kayıt bilgilerine uygun olacaktır.)

4-Onaylı Hizmet Cetveli

5-Kılavuz ekinde yer alan bilgi formu. (Ek-2) (Aday tarafından doldurulacak kurum müdürlüklerince onaylanacaktır.)

Mülâkat sonunda Hizmetiçi Eğitim Seminerine çağrılması uygun görülen adaylara ait aşağıdaki belgeler ise 23 Haziran 2008 - 11 Temmuz 2008 tarihleri arasında yapılacak seminerde Bakanlığımız yetkilisine teslim edilecektir.

Bu belgeler:

-Askerlik durum belgesi (Erkek adaylar için),

-Onaylı diploma ya da çıkma belgesi örneği,

Sınavlara başvuran adaylar 18 Şubat 2008 - 06 Mart 2008 tarihleri arasında Bakanlığımız Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (EĞİTEK) Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası Beşevler/ANKARA Şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubesinden herhangi birine ?Kurumsal Tahsilât Programı? aracılığıyla 40 YTL (kırk YTL KDV dahil) sınav ücreti yatıracaklardır. EĞİTEK'in banka işlemlerinde herhangi bir sistem değişikliği olması durumunda, yukarıda belirtilen sınav ücreti yatırma tarihinde geçerli olan sistem kullanılacaktır.

Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontunda adayın adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, katıldığı sınavın açık adı (Türk Cumhuriyetleri ile Türk Topluluklarında Görevlendirilecek Öğretmenlerin Mesleki Yeterlik Sınavı) bulunacaktır. Sınav ücreti mutlaka bankaya yatırılacak; mektupla, elden veya başka bir yolla gönderilmeyecektir.

D) KURUM MÜDÜRLÜKLERİ TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER:

1-Adayın başvuru formunun çıktısı 19 Şubat 2008 ? 07 Mart 2008 tarihleri arasında kurum müdürlükleri tarafından onaylandıktan ve sistemden alınarak aday tarafından incelendikten sonra imzalanması sağlanacaktır.

2-Sınav giriş belgesi, http://www.meb.gov.tr, http://ilsis.meb.gov.tr internet adreslerinden fotoğraflı olarak sistemden gelecektir. Ancak çıktının fotoğrafı düzgün değilse adayın son altı ay içinde çekilmiş fotoğrafı yapıştırılıp, mühürlendikten sonra onaylanacaktır.

3-İmzalanan başvuru formunun aslı ve banka dekontunun bir örneği kurum müdürlüklerinde bir yıl süre ile saklanacak, bir örneği de adaya verilecektir.

4-a)Başvuru işleminin, belirlenen sürede gerçekleştirilmemesi ve/veya başvuru formunun usulüne uygun doldurulup imzalanmaması,

b)Başvuru formunun çeşitli bölümlerine yazılan bilgilerde bir eksiklik, hata ya da çelişkinin olması veya formun kurum müdürlükleri tarafından onaylanmaması,

c)Adayın sınav ücretini belirlenen sürelerde ve belirtilen bankalara yatırmaması, yanlış hesap numarasına yatırması ya da eksik ücret yatırması hallerinde,

başvurusu geçersiz sayılacaktır.

5-Bakanlığımızca sınavlardan önce ya da sonra yapılacak inceleme sonucunda Kılavuzun (B) bölümündeki şartları taşımadıkları anlaşılan veya teslim edilmesi gereken belgelerinde herhangi bir eksiklik olduğu tespit edilen öğretmenlerle ilgili tüm işlemler iptal edilecek, kendilerine ait başvuru belgeleri iade edilmeyecek ve öğretmen bu yönde bilgilendirilecektir.

6-Adayın başvurusu ve belgelerinin teslimi ile ilgili her türlü sorumluluk adayın kendisine, başvurusunu kabul eden kurum müdürlüklerine ait olacaktır.

E) MESLEKİ YETERLİK SINAVI VE TEMSİL YETENEĞİ MÜLÂKATI İLE

İLGİLİ BİLGİLER:

Mesleki Yeterlik Sınavı:

Mesleki Yeterlik Sınavı ile ilgili tüm iş ve işlemler (başvuru, onay işlemleri, sınav sonucu) ?http://www.meb.gov.tr? internet adresinde başvuru ekranının açıldığı İLSİS sayfasından yürütülecektir.

1-Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, Ankara ve İstanbul'da 23 Mart 2008 tarihinde saat 10.00'da Bakanlığımız Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce Mesleki Yeterlik Sınavı'na alınacak, sınav tüm branşlar için 110 (yüzon) dakikalık süre içinde tek oturumda yapılacaktır. Bu sınavda adaylara 40 adet Genel Kültür (Türkçe, Türk Tarihi, Türk Kültür ve Medeniyeti, Atatürk İlke ve İnkılâpları, Türkiye Coğrafyası, Matematik, Vatandaşlık v.b.) 40 adet Öğretmenlik Meslek Bilgisi soruları ile Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji branşlarından sınava giren adaylara yabancı dil olarak yalnızca İngilizce'den 20 adet soru sorulacaktır.

2-Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji branşları dışında sınava katılacak diğer Sınıf ve branş öğretmenlerine de aynı sayıda Genel Kültür ve Öğretmenlik Meslek Bilgisi soruları yanı sıra İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden tercih ettikleri dilde 20 adet soru sorulacaktır.

3-Adaylar, sınava alınırken ?Fotoğraflı Sınava Giriş? belgesi ile özel kimlik belgelerinden birisini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) yanlarında bulunduracak, sınava giriş belgesi ile özel kimlik belgesi yanlarında olmayan adaylar sınava alınmayacaklardır.

4-?Fotoğraflı Sınava Giriş Belgesi? 17 Mart 2008 tarihinde http://www.meb.gov.tr adresinde yayımlanacak, adaylara ayrıca sınav giriş belgesi gönderilmeyecek, adaylar T.C. kimlik numaralarını girerek belgelerini alacaklardır. Bu belgede adayın kimlik bilgileri, sınava katılacağı il, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacak, aday, bu bilgilere göre sınava katılacaktır.

5-Mesleki Yeterlik Sınavı sonuçları Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce 14 Nisan 2008 tarihinden itibaren Bakanlığımız internet adresinde ?www.meb.gov.tr? ilân edilecek, adaylara sınav sonuçları ile ilgili ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

6-Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda hatalı bulunan soru/sorular değerlendirme dışı bırakılacak ve kalan sorular 100 (yüz) puan üzerinden değerlendirilecektir.

7-Mesleki Yeterlik Sınavı soruları ve cevap anahtarları 26 Mart 2008 tarihinde Bakanlığımız internet adresinde yayınlanacaktır.

8-Adaylar, yazılı sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarının http://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımından itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların ilânından itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde Bakanlığımız Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Beşevler/ANKARA Şubesindeki 5495218-5001 nolu hesabına 10 YTL (on YTL KDV dahil) itiraz ücreti yatırarak aldıkları banka dekontu ve dilekçeyle EĞİTEK'e yapacaklardır.

Yapılan bu itirazları Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (EĞİTEK) değerlendirecek, incelenen sonuçlar 10 (on) gün içerisinde cevaplandırılarak adaylara gönderilecek, süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile T.C. Kimlik numarası, adı-soyadı, imza, adresi ve banka dekontu olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

9-Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce yapılacak Mesleki Yeterlik Sınavı sonunda en yüksek puan alan adaydan başlanarak Kılavuzun (A) bölümünde belirtilen branşlarda ihtiyaç duyulan öğretmen sayısının, Türk Dili ve Edebiyatı, Sınıf Öğretmenliği ve İngilizce branşlarında % 50, diğer branşlarda ise % 80 fazlası mülâkata alınacaktır. Başarı sıralama listesinde en son sırada yer alan aday ile eşit puan alan aday ya da adaylar, o branş için belirlenen kontenjan sayısını aşsa dahi tümü başarı sıralama listesine alınacak ve bu listeler Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.

Bildirilen listelerde yer alan adaylar, 26-27-28-29-30 Mayıs 2008 tarihlerinde Temsil Yeteneği Mülâkatına alınacaktır. (Ancak mülâkata katılan aday sayısı fazla olduğu takdirde bu süre Bakanlığımızca uzatılabilecektir.)

Temsil Yeteneği Mülâkatı :

1-Branşlar düzeyinde Temsil Yeteneği Mülâkatına girmeye hak kazananlara bu sınavın yeri, günü ve saati Bakanlığımızca duyurulacak, ayrıca Genel Müdürlüğümüz WEB sayfasında da (www.yeogm@gov.tr) yayımlanacaktır.

2-Temsil Yeteneği Mülâkatı Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca yapılacak ve öğretmenler; aşağıda yer alan konular ve puan değerleri üzerinden değerlendirileceklerdir:

a) Türkçeyi doğru kullanma becerisi,

algılama ve ifade edebilme yeteneği : 25 puan,

b) Genel Kültür : 25 puan,

c) Genel görünüm, tutum ve davranış : 25 puan,

d) Millî şuur ve Atatürkçülük : 25 puan,

3-Temsil Yeteneği Mülâkatı sonunda branşlar düzeyinde en az 50 ve daha yukarı puan alan öğretmenler içerisinde en yüksek puan alandan en düşük puan alana doğru bir başarı sıralaması yapılacak, görevlendirmeye esas olacak bu sıralama listesi 09 Haziran 2008 ? 13 Haziran 2008 tarihleri arasında Genel Müdürlüğümüz WEB sayfasında (www.yeogm@gov.tr) yayımlanacaktır.

4-Başarı puanlarının eşit olması halinde; sırasıyla ilk defa görevlendirilecek öğretmenlere, lisansüstü veya doktora eğitimini tamamlayanlara, mesleki kıdemi fazla olanlara, son üç yıllık sicil notu yüksek olanlara öncelik verilecektir. (Bu durumda olan öğretmenlerin belgeleri bilâhare istenecektir.)

5-Temsil Yeteneği Mülâkatında başarılı olan öğretmenlerin sınav sonuçları, görevlendirme sıraları gelmemesi halinde sınavın yapıldığı yılı takip eden üçüncü yılın sonuna kadar geçerli olacaktır. Bu süre sonunda branşlarında görev sırası gelmeyenlerin hakları sona erecektir.

F) YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRME:

1-Yurt dışında görevlendirilen öğretmenler, görevlendirildikleri süre içerisinde kurumlarınca aylıklı izinli sayılacaklar, söz konusu öğretmenlerin fiilen görev yapılması esasına bağlı ödemeler hariç, kadrolarına ilişkin aylıkları ile diğer malî hakları kadrolarının bulunduğu kurum veya kuruluş tarafından ödenmeye devam edilecektir.

2-Yurt dışında görevlendirilmek üzere seçilen öğretmenler, başarı sıralama listesindeki sıra esas alınarak, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca bir yıl süre ile yurt dışında görevlendirilecekler ve kendilerine görevlerini fiilen yapmaları karşılığında göreve başladıkları tarihten itibaren Dışişleri Bakanlığı bütçesinden karşılanmak üzere 19/08/2005 gün ve 25911 sayılı ?Resmî Gazete'de? yayımlanan 14/07/2005 gün ve 2005/9180 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki ?Yurt Dışı Aylık Ödemeleri Cetveli?ne göre yurt dışı aylığı da ödenecektir.

3-Genel Müdürlüğümüz WEB sayfasında da yer alan söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı eki ?Yurt Dışı Aylık Ödemeleri Cetveli?nde öğretmenler için ülkelere göre belirlenen ücretin farklı olması sebebiyle, branşlar düzeyinde en yüksek puan alan adaylar, kendilerinin aksine bir talebi olmaması halinde ihtiyaç çerçevesinde sırasıyla aylık ücreti yüksek olan ülkelerde görevlendirilebileceklerdir. (Puan eşitliği halinde Kılavuzunun (E) bölümü Temsil Yeteneği Mülâkatı başlığının 4'üncü maddesi geçerli olacaktır.)

4-Yurt dışı görev süresi bir yıldır. Öğretmenlerin görev süreleri, başarılı olmaları ve bulundukları ülkenin çalışma koşulları dikkate alınmak kaydıyla her defasında bir yılı geçmemek üzere Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca en fazla 4 (dört) yıl daha uzatılabilecek, toplam görev süresi 5 (beş) yılı geçmeyecektir.

5-Görevlendirilecek öğretmenlerin yalnızca kendilerinin ilk gidiş ve kesin dönüşlerine ait yol masrafları ve yolda geçen süreye ilişkin gündelikleri 6245 sayılı ?Harcırah Kanunu'na? göre ödenecektir.

6-Haklarında herhangi bir nedenle adlî ve idari soruşturma açılan öğretmenlerin görevlendirilmeleri soruşturma sonucuna kadar ertelenecek ve soruşturma sonucuna göre değerlendirilecektir.

7-Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca yurt dışında görevlendirilecek öğretmenler ?Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik? gereği, tahsis edilen boş kadrolara atanacaklar, yurt içi göreve döndüklerindeki görev yerleri, ?Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği? hükümleri dahilinde belirlenecektir.

8-Komisyonca verilen mülâkat puanına göre başarı sıralama listesine alınan adaylar görevlendirilmeden önce 23 Haziran 2008 ? 11 Temmuz 2008 tarihleri arasında Bakanlığımız Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca Hizmetiçi Eğitim Seminerine alınacaklar, bu seminere katılmayan veya katılarak sertifika almaya hak kazanamayanlar yurt dışında görevlendirilmeyecektir.

9-Görevlendirme sırası geldiği ve tebligatları yapıldığı halde belgeye dayalı hiçbir özrü olmadan göreve gitmek istemeyenlerle, erteleme talebinde bulunanların işlemleri iptal edilerek sıralama listesinden çıkarılacaklardır.

10-Göreve başladıktan sonra Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın yurt içi göreve dönme talebinde bulunan öğretmenlerin istekleri kabul edilmeyecektir.

G) GENEL HÜKÜMLER:

1-Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde sınav ücreti yatıran, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen/giremeyen, sınavlara alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan veya sınavda başarısız olan, birden fazla ücret yatıran veya ücret gerektirmediği hâlde ücret yatıranların yatırdıkları ücretler hiçbir şekilde iade edilmeyecektir.

2-Sınavlar ve görevlendirme ile ilgili olarak çağrılacak adaylar, bağlı oldukları makamlarca izinli sayılacaklar, yol ve konaklama giderleri kendileri tarafından karşılanacaktır.

3-Başvuran adaylar, ilk başvurularında belirttikleri adreslerin herhangi bir nedenle sonradan değişmesi hâlinde, bu değişikliği en kısa sürede Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğüne bildireceklerdir. Aksi hâlde, yapılacak tebligatlarda ilk verilen adres esas alınacak, yanlışlık ve gecikmeden doğan her türlü sorumluluk kendilerine ait olacaktır.

4-Kılavuzda yer alan hükümler ve tereddüt edilen hususlarda Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğünün (0312) 413 15 20 - 413 15 38 numaralı telefonlarından bilgi alınabilecektir.

5-Bu Kılavuz Genel Müdürlüğümüzün WEB sayfasında da (www.yeogm@gov.tr) yayımlanacaktır.

EKLER:

1-Güvenlik Soruşturması

ve Arşiv Araştırma Formu

2-Bilgi Formu

3-Sınav Zaman-İşlem Çizelgesi

7/7

Sayfa: 12 RESMİ GAZETE 12 Nisan 2000-Sayı 24018 EK-1

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU

Soyadı :...........................................................................................................

Adı :.................................................................................................................

İkametgâh Adresi:.........................................................................................

2. Hâlen Oturma Adresi:............................................................................

Fotoğraf

3. Öğrenim durumu Tarihten Tarihe

En Son Bitirdiği Okulun Adı ve Yeri 200.... ? 200....

...........................................................................................................................................................

Aileye Dair Bilgiler

Soyadı Adı Doğum Yeri ve Tarihi Uyrukluğu Yaşayanların Adresi

Babasının .............................................................................................................................

Annesinin .............................................................................................................................

Eşinin ....................................................................................................................................

Kardeşlerinin ........................................................................................................................

(18 Yaşından Büyük olanlar) ...............................................................................................

En Son Çalıştığınız yer

İşinin Çeşidi Tarihten Tarihe İşverenin Adresi Ayrılış Tarihi

..............................................................................................................................................

HAKKINIZDA VERİLMİŞ BULUNAN MAHKUMİYET HÜKMÜ VEYA HÂLEN DEVAM EDEN CEZA DAVASI BULUNUP BULUNMADIĞI

VAR ( ) YOK ( )

YUKARIDAKİ BİLGİLERİN DOĞRU OLDUĞUNU BİLDİRİRİM

İMZA VE TARİH

NÜFUS CÜZDAN SURETİ

SOYADI :

ADI :

BABA ADI :

ANA ADI :

DOĞUM YERİ :

DOĞUM TARİHİ :

MEDENÎ HÂLİ :

UYRUKLUĞU :

DİNİ :

İLİ :

İLÇE :

MAHALLE :

KÖY :

CİLT NO :

SAYFA NO :

KÜTÜK SIRA NO :

VERİLİŞ SEBEBİ :

VERİLİŞ TARİHİ :

SERİ NO :

KAYITLI OLDUĞU

NÜFUS İDARESİ :

ASKERLİK HİZMETİ

a)BAŞLAMA TARİHİ :

b)TERHİS TARİHİ :

Cezaları :

NÜFUS CÜZDANI SURETİ ONAYLAYANIN

SOYADI ADI GÖREVİ İMZA-MÜHÜR TARİH

NOT: BU FORM KESİNLİKLE DAKTİLO İLE DOLDURULACAKTIR.

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12

EK-2

YURTDIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERE AİT

BİLGİ FORMU

1.ADI ? SOYADI :

2.BRANŞI :

3.YABANCI DİLİ :

4.EN SON BİTİRDİĞİ OKUL :

...................................................................................ÜNİVERSİTESİ

...................................................................................YÜKSEKOKULU

...................................................................................FAKÜLTESİ

...................................................................................BÖLÜMÜ

5.İLGİ ALANLARI:

SÜRÜCÜ BELGENİZ VAR MI? EVET HAYIR

BİLGİSAYAR KULLANIYOR MUSUNUZ? EVET HAYIR

FOLKLOR BİLİYOR MUSUNUZ? EVET HAYIR

FOLKLOR EKİBİ ÇALIŞTIRABİLİR MİSİNİZ? EVET HAYIR

KULLANDIĞINIZ HERHANGİ BİR MÜZİK EVET HAYIR

ALETİ VAR MI?

ÖĞRENCİLERİ ÇALIŞTIRABİLECEĞİNİZ EVET HAYIR

HERHANGİ BİR SPOR DALI VAR MI?

MESLEKİ, SPORTİF, MÜZİK VE SANAT ALANLARINDA KURS BELGENİZ

YA DA SERTİFİKANIZ VAR MI?

CEVABINIZ EVET İSE LÜTFEN ALANINI BELİRTİNİZ: ????????????..

....../....../2008

(İMZA)

ONAY

KURUM MÜDÜRÜ

EK-3

TÜRK CUMHURİYETLERİ VE TÜRK TOPLULUKLARINDA 2008 - 2009 ÖĞRETİM YILINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLER İÇİN YAPILACAK SINAVLARA AİT ZAMAN-İŞLEM ÇİZELGESİ

1 Genelgenin merkez ve taşra teşkilâtlarına gönderilmesi ve internette yayımlanması. 24 Ocak 2008 ? 31 Ocak 2008
2 Adayların başvurularının kabulü. 19 Şubat 2008 ? 07 Mart 2008
3 Mesleki Yeterlik Sınavının yapılması. 23 Mart 2008
4 Mesleki Yeterlik Sınav sonuçlarının Bakanlık internet adresinden ilan edilmesi. 14 Nisan 2008
5 Mesleki Yeterlik Sınavında başarılı olan öğretmenlerin Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmalarının yapılması. 30 Nisan 2008 - .../?/2008
6 Temsil Yeteneği Mülâkatının yapılması. 26 ? 30 Mayıs 2008
7 Branşlar düzeyinde başarı sıralamasının Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca Karara bağlanması ve onaylanması. 04-06 Haziran 2008
8 Mülâkat sınavı puanına göre başarılı olan öğretmenlerin başarı sıralama listesinin Genel Müdürlüğümüz WEB sayfasında yayımlanması. 09-13 Haziran 2008
9 Başarı sıralamasına alınan öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitim Seminerine alınması. 23 Haziran - 11 Temmuz 2008
10 Görevlendirilecek öğretmenlere tebligatın yapılması. 28 Temmuz ? 01 Ağustos 2008
11 Öğretmenlerin pasaport, vize ve uçak bilet rezervasyonu işlemlerinin gerçekleştirilmesi. 06 ? 15Ağustos 2008
12 Öğretmenlerin görevlendirildikleri ülkelere gönderilmesi. 18 Ağustos ? 01 Eylül 2008
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 45,850 defa okundu. 10 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Sizce ülkemizin en büyük sorun nedir?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam