1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İçişleri Bakanlığı Görevde Yükselme sınav soru ve cevapları

04 Ekim 2004 12:34
Yazdır

2. defa güncelleştirilmiş hali

Sınavın açıldığı kadrolar:
1- İl ve İlçe Yazı İşleri Müdürü
2- Basın Halkla İlişkiler Müdürü
3- Nüfus Müdürü
4- İl planlama Müdürü, Sivil Savunma Müdür ve Uzmanları
5- Şef, Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni ve Şoförler

Aşağıdaki sorular genel olarak İl Yazı İşleri Müdürlüğü kadroları için yapılan sınav sorularını soruları kapsamaktadır. Ancak yukarıda yer verilen kadrolar için yapılan sınav sorularının %60'ı ortaktır.

Sınav 03.10.2004 tahinde saat 10:00'da Ankara'da yapılmıştır.

Soruları gönderen ziyaretçimize teşekkür ediyoruz. Cevaplar ziyaretçimiz aittir.

GÖREVDE YÜKSELME SINAV SORULARI

ANAYASA
1- Hangisi temel hak ve hürriyetlerin niteliklerinden değildir?
Dokunulmaz
Sınırlandırılmaz (Doğru)
Vazgeçilmez
Devredilmez

2- Cumhurbaşkanı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
5 yıllık bir süre için seçilir

3- Suçluluğu hakkında kuvvetli belirti bulunan kişiler hangi hallerde hakim kararı olmadan gözlem altına alınabilir?
Kaçmalarını önlemek

4- İl Genel meclis üyesini görevden kim uzaklaştırır
İçişleri bakanı

5- Temel hak ve hürriyetler yabancılar için kanunla sınırlanırken, hangi konuya uymak gerekir?
Milletlerarası hukuk kuralları

6- "Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz." İlkesi anayasanın hangi konusuna girer?
Egemenlik

7- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
İşlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun, suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılabilir

8- Temel hak ve özgürlükler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Sınırsızlık

9- Seçimlerle ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Serbest, eşit, gizli,
Tek dereceli, genel oy,
Gizli sayım ve döküm esaslarına göre, (Doğru)
Yargı yönetim ve denetimi altında yapılır.

10- Bakanlar Kurulu adına, sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere verilen önerge hangisidir?
Soru Önergesi

11- Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim birimlerinden değildir?
İl Özel İdaresi, Köy, Belediye, Mahalle (Doğru)

12- Aşağıdakilerden hangisi Başbakanın görevlerinden değildir?
Kanunları yayınlamak

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ
13- Sivas Kongresinde geniş boyutları ile gündeme gelmiş, tartışmaların odak noktası olmuş ve reddedilen konu nedir?

Manda Sorunu

14- İşgalci devletlere bir tepki olarak ortaya çıkan direniş ruhuna ne denir?
Kuvay-ı Milliye

15- İtilaf Devletleri hangi olay üzerine İstanbul'u resmen işgal ederek, Mebuslar Meclisinin dağılmıştır?
Misak-ı Milli

16- Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Antlaşmasından önce olmuştur?
Saltanatın kaldırılması

17- Lozan Barış Antlaşmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Irak sınırı çizilmiş, Musul sorunu çözülmüştür.

18- Bütün milletlere saygı esasına dayanan ve ırkçılığa karşı olan ilke hangisidir?
Milliyetçilik

ULUSAL GÜVENLİK VE KRİZ YÖNETİMİ
19- Devletin bekası ve milletin refahını sağlamak için ulaşılması ve korunması gereken amaç nedir?

Milli menfaat

20- Kriz dış tehdit ise kriz yönetiminin birinci aşamasında hangi tedbir alınır?
Hasım ülkeyle krizi çözmek için görüşmeler yapılması gerekir

DEVLET TEŞKİLATI
21- Hangisi meslek kuruluşudur?

Baro

657 SAYILI KANUN
22- İki defa olumsuz sicil alan memurlar hakkında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Başka bir sicil amirinin emrine verilir

23- 657 Sayılı Kanunun Memurlar için temel ilkeleri hangisi değildir?
Sınıflandırma
Kariyer
Liyakat
Sıralama (Doğru)
24- Hangisi Hizmet sınıfı değildir?
Hakimlik ve Savcılık

25- Devlet Memurlarına 10 hizmet yılını tamamlamış olmaları ve istekleri halinde memuriyetleri boyunca bir kez ve bir defada kullanılmak üzere ne kadar süre ile aylıksız izin verilir?
6 ay

26- Aylıksız izinin bitmesinden önce mazeretini gerektiren sebebin kalkması halinde görevine dönmeyen memur hakkında ne yapılır?
Memuriyetten çekilmiş sayılır

27- En yüksek olumsuz sicil notu kaçtır?
59

28- Yukarıdaki cezalardan hangileri 5 yıl sonra sicilden silinebilir?
Uyarma - Kınama

29- Aşağıdaki disiplin cezalarında hangisinde yargı yoluna gidilmez
Uyarma- kınama

30- Devlet memurluğundan çıkarma cezasını kim verir?
Yüksek Disiplin Kurulu

31- Fazla çalışmanın ücretle karşılanmadığı hallerde, yaptırılan fazla çalışmanın ne kadarı için 1 gün izin verilir?
8

32- Hayat ve sağlık için tehlike arz eden hizmetlerde çalışanlara hangi tazminat verilir?
İş riski

33- En fazla kaç çocuğa aile yardımı verilir?
2

TÜRKÇE DİLBİLGİSİ
34- Aşağıdakilerden hangisinde bir yazım yanlışı (büyük harf) vardır?

? nene Hatun ?.

35- Aşağıdakilerden hangisinde ki eki ile ilgili yazım yanlışı vardır?
?. varki ?.

36- Aşağıdakilerden hangisinde virgülü kaldırdığında anlam değişir?
Ahmet, öğretmenine çiçek verdi

HALKLA İLİŞKİLER
37- Hangisi kamu yönetiminde halkla ilişkilerin amaçlarından değildir?

Örgüte ilişkin olarak, kamu oyunda ortaya çıkmış olan yanlış anlamaları önlemek

38- Hangisi halkla ilişkilerin amaçlarındandır? (Bu soru eksiktir, zira değildir ekinin olması gerekmektedir)
Davranış ve tutumların gerçek nedenlerini anlamak
Karşılıklı saygı ve sorumluluk geliştirmek
Demokratik değerlerin gelişmesine katkıda bulunmak
? . . . . . (doğru cevap)

39- Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin etkinliklerinden ilkelerinden değildir?
Karşılıklı yarar
Disiplin (Doğru)
İnandırıcılık
Doğruluk

40- Aşağıdakilerden hangisi kurum içi ilişkilerle sağlanacak başarı ile ilgili değildir?
Kuruluşun amaçlarının iyi bilinmesi
Çalışmalarda İşbirliği
Kurum dışı ilişkilere önem verilmesi
Kurum içi ilişkilere önem verilmesi

MAL BİLDİRİMİ
41- Belediye başkanları mal bildirimini kime verir?

İçişleri Bakanı

42- Tebligata rağmen mal bildiriminde bulunmayana ne yapılır?
Hapse atılır

43- Mal varlığında önemli bir değişiklik olduğunda ne kadar sürede mal bildiriminde bulunulmalıdır?
1 ay

BAYRAK KANUNU - RESMİ BAYRAMLAR
44- Hangisi milli bayramlarımızdan değildir?

Kabotaj bayramı

YÖNETİMDE AMİR MEMUR İLİŞKİLERİ
45- "Kasdi olmayan bir hatasını ve kusurunu kimsenin bilmediğini bildiği halde büyük bir hassasiyet gösterir ve ızdırap çeker" ifadesindeki memur tipi hangisidir?

İdeal tipler

46- İdarecinin başarısı ile ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Disiplin kuruluna gönderdiği dosyaların sayısı ile ters orantılıdır.

47- Kuruluşta verimini engelleyen yöneticilik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Kurum başında kısa süreli kalması

MEMURLARCA VERİLECEK ZARARLAR
48- Zararların tanzimi için hangi şart gerekli değildir?

Zararın mevcut olması,
Memurun fiilinden oluşması
Mücbir sebepten hasıl olmaması
Mesai içinde olması (Doğru)

49- Zarar miktarının tespiti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Rayiç bedeli tespit edilir
Amortisman payı düşülür
Heyetçe önce eski eserin değeri tespit edilir
?. . . . . (Doğru)

DERNEKLER KANUNU
50- Dernekler ne zaman tüzel kişilik kazanırlar

Kuruluş bildirimi ve diğer eklerini mülki amire verdikleri anda

51- Hangisi derneklerin organlarından değildir?
Danışma kurulu

52- Dernek adlarında; Türk, Türkiye, Milli, Cumhuriyet, Atatürk, Mustafa Kemal kelimeleri ile bunların baş ve sonlarına getirilen eklerle teşkil edilecek kelimeleri hangi merciin izni ile kullanabilirler?
Bakanlar kurulu

KORUYUCU GÜVENLİK
53- Anlam ve muhtevası başkalarının anlamayacağı şekilde düzenlenmiş gizli haberleşmeye yarayan işaretler dizgisine ne denir?

Kripto

54- Haberleşme güvenliği ile ilgili alınacak tedbirlerden yanlış olan hangisidir?
Mesajlar açık ve anlaşılır yazılmalıdır.

55- Özel güvenlik teşkilatının görevlerinden olmayan hangisidir?
Zanlıyı yakalayıp, mahkemeye teslim etmek

AFETLER
56- İnsan can ve malıyla diğer aktivitelerin olağanüstü olayların sonuçlarından en az kayıp ve zararla kurtulabilmesi için yapılması gereken faaliyetlerin olaylar olmadan önce planlanması ve olay sırasında etkili bir şekilde uygulanmasını gerektiren faaliyet nedir?

Afet Acil Yardım Planlaması

57- İnsanlar için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen doğal, teknolojik ve insan yapısı kökenli olaylara ne denir?
Afet

58- Hangisi afet yönetiminde görev alan yasal kurumlardan değildir?
Kurtarma dernekleri

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEŞKİLATI
59- Hangisi ana hizmet birimlerinden değildir?

Personel Genel Müdürlüğü

60- Hangisi bakanlık encümeninde yeralmaz?
APK Kurulu Başkanı

61- Hangisi İçişleri Bakanlığının görevlerinden değildir?
Ceza ve Tevkif evlerini denetlemek

62- Mülki merasim ve protokol hizmetlerini hangi birim düzenler?
İller İdaresi Genel Müdürlüğü

63- Hangisi yardımcı birimlerinden değildir?
Hukuk müşavirliği

GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ
64- İl Yazı İşleri Müdürü olabilmek için hangisi aranmaz?

Pedagojik Formasyon

65- Soruşturma veya denetleme raporları sonucu İl Müdürlüğünü kaybeden kişi nerelere atanamaz?
Şube Müdürlüğü (Doğru)
Mahalli İdareler Kontrolörlüklerine
Uzmanlıklara
Ataması Valilikçe Yapılan Müdürlüklere

66- Hangi müdürün atamasını (teklif yapılmaksızın) bizzat Vali onaylar?
Özel Kalem Müdürü

67- Yönetmeliğimizde 4. hizmet bölgesinde görev süresi kaç yıldır?
3 yıl

VALİLİK VE KAYMAKAMLIK BÜROLARI KURULUŞ GÖREV ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
68- Hangisi evrak çeşidi değildir?

Adi evrak

69- Hangi büro direkt Valiye bağlıdır?
Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü

RESMİ YAZISMA KURALLARI
70- Faks ile gönderilen yazıların kaç gün içinde teyidinin yapılması gerekir?

5

71- Üst ve aynı düzey makama yazılan yazılar nasıl bitirilir?
Arz ederim

İL VE İLÇE İDARE KURULLARI
72- Hangisi idare kurulu üyesi değildir?

İl Yazı İşleri Müdürü

73- Hangisi idare kurulunun karar türlerinden değildir?
Firarlara para cezası vermek ve askeri mahkemeye sevk etmek

74- İl İdare kurulu hangi kanuna göre kurulmuştur?
5442 Sayılı İl İdaresi

4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN
75- İhbar ve şikayetlerin soyut ve genel nitelikte olması kişi ve olay belirtilmemesi durumunda hangi işlem yapılır?

Şikayet işleme konulmaz

76- 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre Kaymakam hakkında soruşturma iznini kim verir?
Vali

77- 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Belediye Meclis üyeleri hakkında soruşturma iznini kim verir?
Vali

78- Ön İnceleme için en fazla süre kaç gündür?
45

79- 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre hazırlık soruşturmasında hakim kararı alınması gerektiren hususlarda Kaymakamlar için nereye başvurulur?
İl Ağır Ceza Mahkemesi

SINIR ANLAŞMAZLIKLARI
80- Bir köyün başka bir ilçeye bağlanması hangi makam tarafından imzalanır?

Üçlü Kararname

81- Köy Kurulmasında aşağıdakilerden hangisi aranmaz?
Coğrafi durum
Nüfus durumu
Ekonomik durum ve Pazar ilişkileri
Genel görünümü (Doğru)
82- İdare Kurullarınca çizilen sınır kararına itiraz davaları nereye açılır?
İl veya İlçenin bulunduğu yerdeki idare mahkemesi

3091 SAYILI TAŞINMAZ MAL ZİLYEDLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZ VE MÜDAHALELERİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN
83- 3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyedliği ile ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Talebin reddi halinde infaz giderleri irad kaydedilir

84- 3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyedliği ile ilgili kararlar kaç gün içinde verilmelidir?
15

85- 3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyedliği ile ilgili infazlar kaç gün içinde yapılmalıdır?
5

86- 3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyedliği ile ilgili hangisi yanlıştır?
İdari yargıya gidildiğinde yürütmenin durdurulması kararı verilebilir

DİLEKÇE VE BİLGİ EDİNME KANUNU
87- Dilekçelere kaç gün içinde cevap verilmelidir?

30

88- Hangisi dilekçelerde bulunması zorunlu şartlardan değildir?
T.C.kimlik no

89- Reddedilen Bilgi edinme başvurusuna başvuru sahibi kaç gün içinde itiraz etmesi gerekir?
15

90- Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu üyesi olmayan hangisidir?
Adalet Bakanı

91- Başvuru ile ilgili olarak başka kurumların görüşünün gerekmesi halinde bilgi ve belgeye erişim kaç gün içinde sağlanır?
30

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 259,569 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Sizce bedelli askerlik getirilmeli mi?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam