Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://www.memurlar.net/haber/107107/
Yazdırılma Tarihi : 11 Mayıs 2021 Salı 10:09

Memuriyetten çıkarma işleminin iptaline ilişkin Ankara 15. İd. Mah. kararı

Haber Tarihi : 09 Nisan 2008 18:43

T.C.
ANKARA
15. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2007/1332 KARAR NO : 2008/116

DAVACI: İ Hülya ÇAĞLAR

VEKİLİ: Av. Sevil Ceylan ERKAT

Meşrutiyet Cad. No:31/4 Kızılay-ANKARA

DAVALI________________ Gelir İdaresi Başkanlığı / ANKARA

İSTEMİN ÖZETİ :Davacının, Devlet Memurluğundan Çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 06.03.2007 gün ve 2007/04 sayılı davalı idare işleminin; üzerine atılı disiplin suçunun oluşmadığı, muhakkiklerin gıyabında rapor düzenledikleri, dağıtılan yayının ideolojik olmadığı, sadece sendikal faaliyette bulundukları ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

SAVUNMA ÖZETİ .: Davacının da arasında bulunduğu kişilerin sendika işyeri temsilcisi sıfatlarının hukuken geçerliliği olmadığı, disiplin soruşturmalarının sendikal faaliyetler sebebiyle değil siyasi ve ideolojik amaçlı hareketler sebebiyle yapıldığı, bülten ve anket formlarının sendika üyesi olmayan çalışanlara da dağıtıldığı, bu tür hareketlerin kurumun huzurunu.sükununu ve çalışma düzenini bozmaya yönelik faaliyetler olduğu.davacının önceki talihlerde yapılan eylemlere de katıldığı ve yapılan soruşturma sonucunda önerilen disiplin cezasının defterdarlık makamınca uygulanmadığı, ceza verilmek yerine ikaz edildiği işlemin hukuka ve mevzuata uygun olduğu, istemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Ankara 15. İdare Mahkemesi'nce dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü:

Dava, Davacının, Devlet Memurluğundan Çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 06.03.2007 gün ve 2007/04 sayılı davalı idare işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 12S/E-b maddesinde, "Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amacın bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek" fiilinin devlet memuriyetinden çıkarma cezasını gerektirdiği hükmüne yer verilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden, Yıldırım Beyazıt Vergi Dairesi Müdürlüğü'nde görev yapan davacının 24.03.2006 tarihinde Büro Emekçileri Sendikası 2 Nolu Şubesinin yayını olan bülten ile çeşitli soruları içeren anket formunu dağıttığı, Vergi Dairesi Müdürlüğü'nce bülten ve içerisindeki anket formlarının izinsiz dağıtıldığından bahisle davacının sendika işyeri temsilcisi olup olmadığı ve sendika adına hareket edip edemeyeceği hususları dikkate alınarak bu fiile ilişkin ön inceleme raporu hazırlatıldığı, konunun tetkikinden müdür yardımcısı tarafından adı geçenlerin Ankara Vergi Dairesi Başkanı'na hakaret içeren ve siyasal içerik taşıyan fiil sebebiyle 657 Sayılı DMK ' nın 125/E-b bendi gereğince memuriyetten çıkarma cezası ile tecziyesinin önerildiği, 13.04.2006 tarih ve 28 sayılı işlem ile konunun araştırılması ve gerekli incelemenin yapılması için vergi denetmeliğine soruşturma emri verildiği, vergi denetmenince hazırlanan 21.04.2006 gün ve 2006/666-5 sayılı soruşturma raporu sonuç kısmında davacının da aralarında bulunduğu kamu görevlileri hakkında 657 sayılı DMK'nın 125 E-b maddesi kapsamında işlem yapılamayacağı ancak işyerlerinde amirlerine yönelik küçük düşürücü ve hakaret niteliğinde ifadeler ve iddiaların bulunduğu bir yayını dağıtmaları nedeniyle adı geçen yasanın 125/D-d maddesi uyarınca kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmaları gerektiği sonucuna varıldığı, bu rapor üzerine Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 05.05.2006 gün ve Disiplin/6550 sayılı yazısı ile söz konusu raporun iade edildiği ve yeniden yapılacak değerlendirme sonucu düzenlenecek raporun başkanlığa teslim edilmesi yönünde talimat verildiği; denetmenlikçe konu hakkında hazırlanan raporun yasal düzenlemelere uygun ve doğru bir şekilde düzenlendiği belirtilerek kişiler hakkında 657 sayılı yasanın 125/E-b maddesi kapsamında işlem yapılamayacağı görüşünün sunulduğu, bunun üzerine Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı tarafından düzenlenen ön inceleme raporu ile Vergi Denetmeliğince düzenlenen soruşturma raporunun sonuç bölümündeki önerilerin farklı olması sebebi ile yapılacak işlem konusunda tereddüte düşüldüğünden adı geçen denetmenlerce konunun yeniden incelenip düzenlenecek raporun başkanlığa tesliminin istenildiği, denetmenlerce düzenlenen 19.06.2006 gün ve 2006/.../ÖİAR-7-11 sayılı ön İnceleme ve Araştırma Raporu sonuç kısmında ise davacının 657 Sayılı Kanunun 125 E-b maddesi uyarınca devlet memurluğundan çıkarılma cezası ile tecziyesi gerektiği yönünde getirilen teklif doğrultusunda Gelir İdaresi Başkanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nca 06.03.2007 tarihinde devlet memurluğundan çıkarıldığı anlaşılmaktadır.

Bakılan davada; işleme esas alınan soruşturma raporu ile dağıtılan bülten ve anketformunun birlikte incelenmesinden, görev yaptığı kurumda sendika iş yeri temsilcisi olan davacının davaya konu disiplin cezası almasına dayanak alınan faaliyetlerinin sendikal faaliyet kapsamında olduğu, dağıttığı öne sürülen bülten ve anket formlarının içeriğinin siyasi ve ideolojik amaçlı bildiri niteliğinde olmadığı anlaşılmakla davacının yasaklanmış her türlü yayını veya siyası veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmakdağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek fiilinden dolayı devlet memuriyetinden çıkarılması yönünde tesis edilen işlemde mevzuata uyarlılık bulunmamıştır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, işlem nedeniyle yoksun kalınan tum parasal ve özlük haklarının davanın açıldığı 30.03.2007 tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle davacıya verilmesine, aşağıda dökümü yapılan 98,80 YTL yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 350,00 YTL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, posta avansından artan kısmın isteği halinde davacıya iadesine, kararın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay'a temyiz yolu acık olmak üzere 30/01/2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi

Başkan
CENGİZ AYDEMİR
33773

Uye
NURTEN ÇOLAKOĞLU
33590

Uye
OKAN Ö2KUL
97704