1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yurtdışı Eğitim Müşaviri/Eğitim Ataşesi Sınavı Duyurusu

19 Nisan 2008 12:27
Yazdır

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
Sayı : B.08.0.DİG.0.17.01.01.203.1/ 3180 18/4/2008
Konu: Yurt Dışı Teşkilatı Kadrolarına Atanacak
Personelin Mesleki Yeterlilik Sınavı

GENELGE
2008 /22

İlgi: a) 13/01/2007 tarihli ve 26402 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ?Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelik?.
b) MEB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün 07/4/2008 tarih ve B.08.0.DİG.0.17.01.01.203.1- 2820 sayılı Makam Oluru.
c) Mesleki Yeterlik Sınavı Komisyonunun 11/4/2008 tarihli kararı.

Bakanlığımız yurt dışı teşkilatında boş bulunan ve 2008 yılında boşalacak olan 18 (onsekiz) eğitim müşaviri ve 20 (yirmi) eğitim ataşesi kadrolarına sürekli görevle atanacak personeli seçmek amacıyla İlgi (a) Yönetmelik, İlgi (b) Makam Onayı ve İlgi (c) Komisyon kararı doğrultusunda mesleki yeterlilik sınavı yapılacaktır.

İlgi (a) Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, sınav komisyonunca tespit edilen adaylarda aranacak genel ve özel şartlar, başvuru şekli ve mesleki yeterlilik sınavı ile ilgili esas ve usuller aşağıda belirtilmiştir.

1. BAŞVURUDA ARANACAK GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:
a) Genel şartlar
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak.
2) En az dört yıllık yükseköğretim mezunu olmak.
3) Yabancı dil bilmek ve mesleki yeterlilik sınavında başarılı olmak.
4) Millî Eğitim Bakanlığında en az üç yıl çalışmış veya kendi mesleki alanında doktor unvanını aldıktan sonra en az üç yıl süreli akademik çalışmasını tamamlayarak, bu Genelgenin ?özel şartlar? başlıklı (B) bendinde belirtilen Bakanlığımız kadrolarına atanmış olmak.
5) Son üç yılda olumlu sicil almış olmak, aylıktan kesme ve daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak.
6) Son başvuru tarihi itibari ile resmî kurumlarda en az (12) yıl hizmeti bulunmak.
7) Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak.
b) Özel şartlar
Eğitim müşaviri ve eğitim ataşesi kadrolarına atanabilmek için;
1) İl millî eğitim müdürü, daire başkanı, bakanlık müşaviri, bakanlık başmüfettişi ile Talim Terbiye Kurulu üyeliği kadrolarından birinde veya birkaçında toplam en az üç yıl çalışmış olmak,
2) İlçe millî eğitim müdürü, il millî eğitim müdür yardımcısı, bakanlık şube müdürü, bakanlık müfettişi, hukuk müşaviri kadrolarından birinde veya birkaçında toplam en az dört yıl çalışmış olmak,
3) İl veya ilçe millî eğitim müdürlüklerinde şube müdürü, ilköğretim müfettişi, A tipi eğitim kurumları müdürü kadrolarından birinde veya birkaçında toplam en az (5) yıl çalışmış olmak,
4) Yabancı dil bilgisi yeterliliği için son üç yıl içinde, ?Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı?ndan (KPDS) en az (80) puan aldığını belgelendirmek veya Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığınca, KPDS'nin (80) puanına denk kabul edilen ve uluslar arası düzeyde yapılan İngilizce TOEFL sınavında; internet tabanlı (96), bilgisayar tabanlı (243), kağıt tabanlı (590); IELTS sınavında ise (7,5) puan aldığını gösterir bir belgeye sahip olmak,
şarttır.
2. BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ
a) Bu genelgede belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adaylar, tüm belgeleri ile birlikte;
1) Bakanlığımız taşra teşkilatında genel idare hizmetleri sınıfında görevli personel ile ?A tipi? resmî okul müdürleri, 21/4/2008-02/5/2008 tarihleri arasında il veya ilçe millî eğitim müdürlüklerine başvuracaklardır. İlçe millî eğitim müdürlüklerinde toplanan başvurular ile ekleri, en geç 09/5/2008 günü mesai bitimine kadar il millî eğitim müdürlüklerine teslim edilecektir.
2) Bakanlığımız merkez teşkilatında görevli personel başvurularını, 21/4/2008-02/5/2008 tarihleri arasında ilgili birim amirliğine yapacaktır.
b) Form dilekçe ekinde teslim edilecek belgeler:
1) Başvuru formu,
2) Bilgi formu,
3) Diploma
4) Yabancı dil belgesi,
5) Hizmet cetveli,
6) Nüfus cüzdanı fotokopisi,
7) Adlî sicil (sabıka kayıt) belgesi (3 adet),
8) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (3 adet).
Adaylar, başvuru formunda, görev alanlarına göre Türk Cumhuriyetlerinde (Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan) bulunan temsilciliklerimiz için Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğünü, diğer ülkelerdeki (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hariç) temsilciliklerimiz için Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünü tercih edeceklerdir.
Başvuru formu ile güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunun boyutları ve muhtevası değiştirilmeden bilgisayar ortamında doldurulacak, her birine son (6) ay içerisinde çekilmiş renkli vesikalık fotoğraf yapıştırılacak ve başvuru sahibi tarafından imzalanacaktır.

İsimlerde ve diğer nüfus bilgilerinde kısaltma yapılmayacaktır. Tüm belgelerin aslına uygunluk onayları okul/kurum amirlerince yapılacaktır.
İstenen belgeler, yukarıdaki sıraya göre, plastik telli dosya içerisinde teslim edilecektir.
Eksik belge ile yapılan başvurularda sorumluluk başvuru sahibine ait olacak, yanlış beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.
c) Yapılacak işlemler:
Başvuru belgelerini incelemek üzere;
1) Bakanlık merkez teşkilatı birimlerinde; personelden sorumlu daire başkanı başkanlığında, ilgili şube müdürü ve şeften,
2) Taşrada, valilik onayı ile il millî eğitim müdür yardımcısı ve iki şube müdüründen, oluşan ?İnceleme Komisyonu? kurulacaktır. Komisyonlar, çalışmalarını 12-13/5/2008 tarihlerinde yapacaktır.
d) İnceleme komisyonları:
1) Adayların başvuru belgeleri ile sicil dosyalarını inceleyerek, genelgedeki şartları taşıyan ve sınava girmeye hak kazanan personeli belirleyecektir.
2) Sınava girmeye hak kazanan adaylara ait başvuru formundaki ilgili bölüm, inceleme komisyonunca onaylanacaktır. Onaysız belgeler işleme alınmayacaktır.
3) İnceleme komisyonlarınca incelenen ve başvurusu kabul edilen adaylara ait belgeler, en geç 20/5/2008 tarihi mesai bitimine kadar, ülke tercihine göre Türk Cumhuriyetleri için ?Millî Eğitim Bakanlığı Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü 4. Kat C Blok 06648 Bakanlıklar/ANKARA?, diğer ülkeler için ?Millî Eğitim Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 6. Kat C Blok 06648 Bakanlıklar/ANKARA? adresine ulaştırılacaktır.
4) Genelge şartlarını taşımayan adayların başvuru evrakı, kesinlikle Bakanlığımıza gönderilmeyecektir.
5) Genelge hükümlerine aykırı uygulama yapanlar hakkında yasal işlem yapılacak, başvuru ile ilgili doğacak hata ve eksikliklerin her türlü hukukî sorumluluğu başvuru sahibine ve inceleme komisyonlarına ait olacaktır.
6) Söz konusu Genel Müdürlüklere zamanında ulaştırılmayan başvurular, dikkate alınmayacaktır.

3. DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE YURT DIŞI EĞİTİM ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILACAK İŞLEMLER:
a) Bakanlığımız merkez teşkilatı ile il millî eğitim müdürlüklerinden Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ile Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğüne ulaştırılan listeler ve ekleri, ilgili Genel Müdürlükler bünyesinde kurulan komisyonca incelendikten sonra, başvuru şartlarını taşıyan personelin listesi ve sınav tarihi, Bakanlığımız ?www.meb.gov.tr? internet adresinde duyurulacaktır.
b) Mesleki yeterlilik sınavı, 26-30/5/2008 tarihleri arasında Millî Eğitim Bakanlığında yapılacak, sonuçları Bakanlığımız ?www.meb.gov.tr? internet adresinde yayımlanacaktır.

4. MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI ESAS VE USULLERİ:
Genel ve özel şartları taşıyan, istenilen düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olduğunu belgelendiren ve Bakanlığımız web sayfasında isimleri yayımlanan adaylar, mesleki yeterlilik sınavına alınacaklardır.
Mesleki yeterlilik sınavı, müsteşarın veya görevlendireceği müsteşar yardımcısının başkanlığında oluşan (5) kişilik komisyonca, aşağıda belirtilen konular ve puanlamaya göre yapılacak ve değerlendirilecektir.

Konular Puanı
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Devlet Teşkilatı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, % 15
b) Türkçe'yi Doğru Kullanma Becerisi % 15
c) MEB Mevzuatı, Bakanlık Merkez, Taşra ve Yurt Dışı Teşkilatının İşleyişi, Eğitim-Öğretim Hizmetleri, Resmî Yazışma Kuralları, Protokol Kuralları Bilgisi %15
ç) Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük % 10
d) Genel Kültür % 10
e) Uluslar Arası Kuruluşlar, Görevleri ve Türkiye ile İlişkileri % 10
f) Temsil Yeteneği % 25
Değerlendirme toplam (100) puan üzerinden yapılacak, (70) ve üzerinde puan alan adaylar başarılı sayılacaklardır.

Adayların başarı sıralaması, Türk Cumhuriyetleri ve diğer ülkeler için ayrı ayrı olmak üzere mesleki yeterlilik sınavı puanı ve yabancı dil durumuna göre, mesleki yeterlik sınavı komisyonunca yapılacaktır. Başarı puanlarının eşit olması halinde; yüksek lisans ve/veya doktora yapmış olanlar, mesleki kıdemi fazla olanlar, son (3) yıllık sicil notu yüksek olanlara öncelik verilecektir.
Sınav sonuçları, (3) yıl süreyle geçerli olacaktır.

5. GENEL HÜKÜMLER
a) 3. Maddenin (a) ve (b) bendinde açıklanan ve mesleki yeterlilik sınavına katılmaya hak kazanan adaylarla, mesleki yeterlilik sınavını kazanan ve Bakanlığımız web sitesinde isimleri yayımlanan adaylara, il millî eğitim müdürlüklerince gerekli tebligat yapılacak, sonucundan Bakanlığımıza bilgi verilecektir.

b) Mesleki yeterlilik sınavını kazanan adaylar, Türk Cumhuriyetleri ve diğer ülkeler için ayrı ayrı sıralanıp, bu sıraya göre boş kadrolara müşavir veya ataşe olarak atanacaktır.

c) Daha önce yurt dışında eğitim müşaviri, eğitim ataşesi veya eğitim ataşe yardımcısı olarak görev yapanlardan bu Genelgede aranan başvuru şartlarını taşıyanların, sınavın son başvuru tarihi olan 02/5/2008 tarihine kadar yurt içinde en az (3) yıl görev yapmış olmaları gerekir.

d) Başvuru şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar, mesleki yeterlilik sınavını kazanmış hatta yurt dışına atanmış olsa dahi, hakkındaki tüm işlemler iptal edilerek, yurt dışı görevi sona erdirilecektir.

e) Son üç yıllık sicilleri değerlendirilen personelden sicil raporları eksik olanlar, DevletMemurları Sicil Yönetmeliği'nin 20'nci maddesine göre değerlendirilecektir.

f) Mesleki yeterlilik sınavına katılacak olan adaylar, bağlı bulundukları makamlarca izinli sayılacaklar, Bakanlığımız taşra teşkilatı personelinin yol masrafları ve diğer giderleri kendilerince karşılanacaktır

g) Başvuru sahipleri, ilk başvurularında belirttikleri adreslerin herhangi bir nedenle değişmesi hâlinde bu değişikliği, tercihlerine göre;

ğ) Genelgeyle ilgili tereddüde düşülen konularda, Bakanlığımız Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün (0312) 4131689/4131700 nolu, Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğünün (0312) 4131520/4131538 nolu telefonlarından bilgi alınabilecektir.

h) Usulüne uygun ve süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

ı) Bu Genelgenin duyurusu, Bakanlığımız ?İLSİS Projesi? kapsamında e-posta yoluyla yapılacak ve Bakanlığımız merkez teşkilatı ile il millî eğitim müdürlüklerine bildirilmiş olarak kabul edilecektir.

i) Bu Genelge, Bakanlığımızın ?www.meb.gov.tr? internet adresinde yayımlanmaktadır. Genelgenin ilgililere zamanında duyurulması, başvuruların Bakanlığımıza zamanında ulaştırılması ve gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususlarında gereğini önemle rica ederim.

EKLER :
1 ? Form Dilekçe (1 sayfa)
2 ? Başvuru Formu (1 sayfa)
3 ? Bilgi Formu (1 sayfa)
4 ? Güvenlik Soruşturması ve
Arşiv Araştırması Formu (1 sayfa)
DAĞITIM:
A, B Planı

2- Genelge Ekleri

3- Çizelge

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 35,731 defa okundu. 15 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Lojmanların, içinde oturanlara, ihalede oluşan en yüksek bedelle satılacak olmasını;
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam