1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Eğitimin ve öğretmenlerin sorunları MEB ile 7 başlıkta görüşülecek

27 Nisan 2008 19:15
Yazdır

KURUM İDARİ KURULUNDA GÖRÜŞÜLMESİ

İSTENEN GÜNDEM MADDELERİ

(NİSAN 2008)

A- EKİM 2007 TARİHİNDE YAPILAN KURUM İDARİ KURULU KARARLARIYLA İLGİLİ BAKANLIK BİRİMLERİNİN ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

B- SENDİKAL HAKLAR

C- EKONOMİK HAKLAR

1- Ek Dersler

2- Tazminatlar

3- Diğer Ekonomik Haklar

D- SOSYAL HAKLAR

E- ATAMA VE YER DEĞİŞTİRMELER

F- SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERİN PROBLEMLERİ

G- EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN PROBLEMLERİ

A- EKİM 2007 TARİHİNDE YAPILAN KURUM İDARİ KURULU KARARLARIYLA İLGİLİ BAKANLIK BİRİMLERİNİN ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

- Kurum İdari kurullarında görüşülüp mutabakata varılan, ancak uygulanmayan konuların görüşülmesi

B- SENDİKAL HAKLAR

- 4688 sayılı Kanun'un 19/B maddesi gereğince merkez ve taşra teşkilatlarında eğitim çalışanlarını ilgilendiren bütün komisyonlarda yetkili sendika temsilcisi bulunmalıdır.

- 4688 Sayılı Kanun'un l8.maddesi gereği aylıksız izinli olan Sendika yönetim kurulu üyelerinden idareci olanların, Yönetici Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği gerekçe gösterilerek idarecilik görevleri üzerlerinden alınmaktadır. Yönetmelik maddesi Kanunun ilgili maddesine göre yeniden düzenlemelidir.

- 4688 Sayılı Yasanın 3/a maddesinde yapılan değişiklikler doğrultusunda 4/C çalışanlarının sendikalara üye olması sağlanmalıdır.

- Çalışan sayısı 100'ü geçen kurumlarda sendika üyesi olamayan yöneticilerin de üye olmaları sağlanmalıdır.

- Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatlarında yetkili sendikaya işyeri temsilci odası tahsis edilmelidir.

- Sendika Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapanların bu süreleri yöneticilikte geçmiş sayılacak şekilde düzenleme yapılmalıdır.

- Bilgi Edinme Kanunun amacı, ?Demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak, kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmasına ilişkin esas ve usulleri düzenlemek? olarak belirtilmektedir. Hal böyleyken, Sendika Şubelerinin İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden Bilgi Edinme Yasası çerçevesinde bilgi alma hakları, MEB Personel Genel Müdürlüğü'nün 18.02.2008 tarih ve 406/10123 sayılı yazıları ile kısıtlanmıştır. Bilgi alma hakkının kısıtlanması yerine, bilakis bilgi alma haklarının genişletilmesi için düzenlemeler yapılmalıdır.

- Sendika evraklarının; il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerindeki okul evrak gözlerine bıraktırılarak işyerlerine ulaştırılması sağlanmalıdır.

C- EKONOMİK HAKLAR

1- EK DERSLER

- 16.12.2006 gün ve 26378 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ?Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar?da bugüne kadar yapılan uygulamalar ve 5473 sayılı Kanun'la getirilen yeni düzenlemeler sonucu ortaya çıkan yanlış ve eksik konularla düzenleme yapılmasında yarar görülen hususlar aşağıya çıkarılmıştır.

- Taşımalı ilköğretim okullarında çalışan yöneticilerin ek dersleri arttırılmalı ve ek puan verilmelidir.

- Öğretmenlere nöbet tuttukları günler için en az 2 saat ek ders ücreti ödenmelidir.

- İkili eğitim yapan okullardaki yöneticiler ve diğer çalışanların mesaiye başlama ve bitiş saatleri devlet memurlarının uyması gereken mesai saatinin üzerinde olduğundan, bununla ilgili ek ders saatlerinde düzenlemeler yapılmalıdır.

- Bölüm ve atölye şeflerinin ücretleri düzenlenirken ?planlama ve bakım onarım görevi? ücretinin, Ek Ders Ücretleri Esaslarının 6/4 birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen atölye ve laboratuar öğretmenlerine verilebileceği belirtilmektedir. Bu düzenlemede Ticaret Meslek Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri, Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri ve İletişim Meslek Liselerinde görev yapan bölüm ve atölye şefleri bulunmamaktadır. Bunlarda kapsama alınmalı, ayrıca kararda ve kararın ekinde yer alan çizelgede, ticaret-turizm ve sağlık idaresine bağlı okulların ek ders durumu belirtilmelidir.

- Hafta sonları yürütülen eğitim faaliyetlerinde, yönetim görevini yerine getirmek üzere görevlendirilen idarecilere ödenecek olan 2 saatlik ek ders ücreti ve görevlendirilecek yönetici sayısı öğrenci sayısına göre artırılmalıdır.

- Bünyesinde ana sınıfı bulunan ilköğretim okullarının idarecilerine ödenen ek ders saatleri, anaokulu idarecilerine ödenen seviyeye çıkarılmalıdır.

- Öğrencilerin sosyal aktivitelerinin artırılması, enerjilerini yararlı yönde kullanmaları ve yaşanan şiddet olaylarının önlenmesi kapsamında Beden Eğitimi dersleri, ilköğretimde artırılmalı ve Orta Öğretimde her seviyede zorunlu hale getirilmelidir.

- Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı her tür Lise ( Yatılı ve Pansiyonlu Okullar hariç) müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarının yönetim karşılığı haftalık ek ders ücreti saatleri en yüksek ek ders ücretinde, ilköğretim okullarında da en yüksek seviyede eşitlenmelidir.

- İkinci kademe öğretmenleriyle sınıf öğretmenlerinin maaş karşılığı girmek zorunda oldukları ders saatleri 15 saatte eşitlenmelidir.

- Veli toplantılarında görevli olan öğretmen ve yöneticilere günlük 6 saat ek ders ücreti verilmeli, diğer personele de fazla çalışma ücreti ödenmelidir.

- Öğretmenler girdikleri ders saati sayısına göre; 5473 sayılı Kanun'la değiştirilen 657 sayılı Kanun'un 176. maddesi gereği tüm öğretmenlere, on saate bir saat verilen Ders Dışı Hazırlık ve Planlama ücretleri yeniden düzenlenmeli ve iki saate bir saat olarak ödenmelidir.

- Sınıf öğretmenleri ve teknik öğretmenlere yaptığı rehberlik/sosyal etkinliklere karşılık öğrenci kişilik hizmetleri olarak artı 2 saat daha ek ders ödenmelidir

- 5473 sayılı Kanun'la 439 sayılı Kanun'da değişiklik yapılarak ?atölye ve meslek dersleri? ifadesi kaldırılmış, yerine ?ders? ifadesi yazılmıştır. Kanunun eski şekline getirilmesi ve öğretmenlerin maaş karşılığı sadece branşlarında derse girmeleri sağlanmalıdır.

- Teknik öğretmenlerin maaş karşılığı okuttukları ders saatleri diğer branş öğretmenleri ile eşitlenmelidir.

- 30 öğrenciyi aşan sınıfların öğretmenlerine ek ders ücreti arttırılarak ödenmelidir.

- Ders dışı hazırlık ve nöbet görevi norm kadro hesaplanmasında değerlendirilmelidir.

- Okul yöneticilerinin haftada 6 saat derse girme zorunluluğu kaldırılıp, eski uygulamaya devam edilmelidir.

- Sınıf öğretmenliği ücreti 3 saate çıkarılmalıdır.

- Sosyal faaliyetler ve sınıf öğretmenliği aynı öğretmene verildiğinde ayrı ayrı ücret ödenmelidir.

- Öğretmenlere MTSK'da ve etüt merkezlerinde derse girme hakkı sağlanmalıdır.

- Nöbetçi öğretmenler, kendi derslerinin dışında boş olduğu vakitte bir başka öğretmenin dersini doldurduğu zaman ek ders ücreti alamamaktadır. Nöbetçi öğretmen herhangi bir nedenle boş geçen derse girdiğinde ücret alabilmesi konusunda düzenleme yapılmalıdır.

- Yönetmeliğin 16.maddesinin ders görevini yapmış sayılacağı halleri düzenleyen (a) bendinin 1.paragrafında ?yurt içi görevlendirmelerde görevini yapmış sayılır? ibaresinden dolayı, yurt dışı görevlendirmeleri görevini yapmış sayılacağı haller kapsamı dışında bırakılmıştır. Dolayısıyla AB programları kapsamında yapılmış olan projelerde yurt dışına giden öğretmen ve idarecilerimiz mağdur olmaktadır. Görevini yapmış sayılacağı haller kapsamına ?yurt dışı? ilave edilmelidir.

- Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatında görev yapan, ek ders ücreti alamayan diğer çalışanlara da ek ders ücreti veya yerine geçecek tazminat verilmesi için çalışma yapılmalıdır.

- Öğretmenlerin raporlu ve izinli olduğu günlerde ek derslerinin, eski sistemde olduğu gibi uygulanması sağlanmalıdır.

- YİBO'larda belletici görevini yapan öğretmenlerin ücretleri, gündüz ücreti üzerinden değil gece ücreti üzerinden ödenmelidir.

- Yaygın eğitim kurumlarında sene sonu seminer programlarına ilköğretimlerdeki gibi ek ders ücreti verilmelidir.

- Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okullarında görevli öğretmenlerin branşlarında girebilecekleri dersler net olarak belirlenmelidir. (Mesela; el sanatları branşında birçok alt ana sanat dalı var. Ana sanat dallarından birinin öğretmenlerinin diğer ana sanat dallarındaki derslere girmesi yanlıştır. El sanatları ismi olunca her türlü derse girmek zorunda kalınıyor.)

- Yaygın eğitim kurumlarında uygulanan kulüp çalışmalarına ek ders ücreti verilmelidir.

- Endüstri meslek liselerinde çalışan atölye teknisyenlerine yardımcı öğretim görevlisi olarak ödenen ek ders ücretinden yararlanmaları konusu bir esasa bağlanmalıdır.

- Egzersizlerde okullardaki ders saati %'si kaldırılmalıdır.

- Mesai saatleri dışında ve hafta sonlarında yapılan seminer, hizmet içi eğitim kursları ve toplantıları isteğe bağlı olmalı, zorunluluk halinde katılan öğretmen, idareci ve diğer personele ek ders ücreti ödenmelidir.

- Mesleki ve teknik eğitimde çalışan teknisyenlere haftada dört saat planlama, bakım onarım görevi verilerek ek ders ücreti ödenmelidir.

- Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan şoför kadrosundaki memurlar da çalışma saatleri olarak idareye uymaktadırlar. Yani hafta içi 08.00-21.00 hafta sonu 09.00-21.00 çalışma saatleri olduğu halde izin dışında ek bir mesai ücreti ödenmemektedir. Bu çalışanlara ek mesai ücreti ödenmelidir.

- Bütün meslek liselerindeki bilgisayar öğretmenleri 20+24 ek ders alırken, meslek liselerindeki aynı bölümü okutan ticaret meslek liselerindeki bilgisayar öğretmenleri 15+15 ek ders almaktadır. Farklı uygulama düzeltilmelidir.

- Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların 21.maddesine göre geçici görevlendirmelerde 18 saat ücret ödenmesi öngörülmüştür. Bu uygulama Kız ve Erkek Teknik Öğretim Okullarında görev yapan meslek dersi öğretmenleri açısından büyük bir mağduriyete yol açmıştır. Geçici görevlendirmelerde eskiden olduğu gibi emsali öğretmenler esas alınmalıdır.

- Bünyesinde ana sınıfı bulunan ilköğretim okullarının idarecilerine ödenen ek ders ücretleri, anaokulu idarecilerine ödenen seviyeye çıkarılmalıdır.

- Şef ve Şube Müdürlerine haftada 15 saat olarak verilen ücretin, diğer genel idare ve yardımcı hizmetler personeline de verilmesi sağlanmalıdır.

- Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan sınavlarda görevlendirilen hizmetlilere, her oturum için ücret verilmelidir.

- İl içi, il dışı ve yurt dışında açılan sergiler, müsamere, tiyatro, dinleti, Bilgi Kültür Yarışması gibi etkinlikler için ders ücreti ödenmesiyle ilgili çalışma yapılmalıdır.

2- TAZMİNATLAR

- Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışan Bağımlı Daire Başkanları ile Şube Müdürleri arasındaki maaş farkı azaltılmalıdır.

- Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumlarında görevli teknisyenlerin maaşlarındaki yetersizlik giderilmeli ve özel hizmet tazminat oranları yükseltilmelidir,

- Öğretmenlerin mahrumiyet bölgelerinde görev yapmalarını teşvik etmek amacıyla buralarda çalıştıkları dönemler için farklı tazminat ödenmelidir.

- Diğer kurumlarda ?Döner Sermaye Payı?, ?Fon Payı? ve buna benzer adlar altında yapılan ek ödemeler gibi, tüm eğitim çalışanlarına da benzer ödeme yapılmalıdır.

- Fiilen bilgisayar kullanan personele de VHKİ'lerine verilen tazminatlar verilmelidir.

- Teknik öğretmenlere ödenen Teknik Hizmet Tazminatı, kanunda belirtildiği gibi % 40'a çıkartılmalıdır.

- Okullardaki yönetim kademesinde çalışan kişilere makam tazminatı ödenmelidir.

- Teknoloji tasarım öğretmeni olarak atanan teknik öğretmenlere de teknik hizmet tazminatı ödenmelidir.

- Milli eğitim müdürlerinin ve şube müdürlerinin ?Özel Hizmet Tazminatları? arttırılmalıdır.

3- DİĞER EKONOMİK HAKLAR

- Hizmetli kadrosunda olup da, valilik onayı ile memur veya veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak görevlendirilen hizmetliler, bu kadroların yararlandıkları yan ödeme ve göstergelerinden yararlandırılmalıdır.

-Her eğitim-öğretim yılı başında ödenen ?Eğitime Hazırlık Ödeneği?nin, tüm eğitim çalışanlarına ödenmesi sağlanmalıdır.

- Bakanlık çalışanlarından şube müdürü ve daha alt görevde bulunanlara 250 YTL ek zam yapılmalıdır.

- Yatılı ve pansiyonlu okullar ile özel eğitim okullarında görev yapan hizmetlilere ek ücret ödenmelidir.

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Ek Gösterge ile ilgili ( I ) sayılı cetvele ?Yardımcı Hizmetler Sınıfı? bölümü açılarak, bu hizmet sınıfında görev yapanlara ek gösterge verilmelidir.

- Döner sermaye çalışmasına katılan teknik öğretmen ve diğer personelin ek ödemelerden ( denge tazminatından) yararlandırılması gerekmektedir. Bu nedenle, 5473 sayılı Kanunun 1. maddesinin 3. fıkrasındaki "3.6.1938 tarihli ve 3423 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrası," ibaresi kaldırılmalıdır.

- Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapan ve fiilen yapılmayan ders ücreti karşılığı ek ders ücretinden yararlanan şef, şube müdürü ve eğitim uzmanlarının, ek ödemelerden (denge tazminatı) faydalanması için, 5473 sayılı Kanun'un 1. maddesinin 2. fıkrasındaki "Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenler ile sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapan öğretmenler hariç olmak üzere, fiilen yapılmayan ders karşılığı ek ders ücretinden yararlananlara?" ifadesi kaldırılmalıdır.

- Öğretmenevi bandrol uygulaması kaldırılmalıdır.

- Eğitim giderlerinin vergiden düşülmesi yönünde yasal düzenleme yapılmalıdır.

- Diş, gözlük ve çeşitli protez ücretlerinin tamamı devlet tarafından karşılanmalı ve özellikle diş tedavilerinde ve protezlerde özel sağlık kuruluşlarından faydalanma imkânı sağlanmalıdır.

- Özel sağlık kuruluşlarının eğitim çalışanlarının muayene ve tedavisinde fark alınmaması doğrultusunda düzenleme yapılmalıdır.

- Hizmetliler; hizmetin gereği olarak erken saatte mesaiye başlamakta ve geç saatte iş yerinden ayrılmakta olduklarından, fazla çalışmalarının karşılığında ücret ödenmelidir.

- Seyyar görev tazminatını hak eden personelin (tekniker, teknisyen, mühendis ve şoför) ödemeleri zamanında yapılmalıdır.

- Hizmetliler kurum dışı göreve gönderildiklerinde yaptıkları harcamalar ödenmelidir

- Aday öğretmenlere, ?hazırlayıcı eğitim ve temel eğitim kursları? için İlçelerden İllere gelmeleri halinde geçici görev yolluğu ödenmelidir.

D- SOSYAL HAKLAR

- Kalkınmada öncelikli İllerde (isteğe bağlı atamalar dâhil) görev yapan teknisyen, memur, hizmetli ve diğer tüm çalışanların da -öğretmenler gibi- iki yılda bir kademe ilerlemesinden yararlanmaları sağlanmalıdır.

- Milli Eğitim bakanlığı ile YÖK arasında bir protokol imzalanarak, öğretmenlerin mesleki gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla yüksek lisans ve doktora yapma imkânı sağlanmalıdır.

- Yardımcı Hizmetler ve Genel İdare Hizmetleri Sınıfında görev yapan personelin iş tanımları açık ve net bir şekilde belirlenmelidir.

- 5450 sayılı Kanun'la Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilen okullardaki meslek dersleri öğretmenleri normal liselere veya İlköğretim Okullarına verilerek meslek dersleri öğretmeni olma avantajlarının ortadan kaldırılmasından dolayı doğan hak kaybı önlenmelidir.

- İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerine, Yardımcılarına ve Şube Müdürlerine de kariyer basamakları sınavlarına girme hakkı verilmelidir.

- İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ?Özlük Hakları Tahakkuk Servisi? çalışanlarına ve mutemetlik görevi yapanlara saymanlık kadroları verilmeli, tazminat ve fazla mesai ödemesi yapılmalıdır.

- Toplum sağlığı ve medikal bölümleri ve diğer bazı bölümlere yeni öğrenci alınmadığından, alınan branş öğretmenlerinin bölümlerinin bitmesinden sonra gireceği dersler mevcut yönetmeliklerde belirtilmemektedir. Bu öğretmenler Sağlık Meslek Lisesinde bulunan diğer bölümlerle ilişkilendirilmelidir.

- Şoförlere ödenen mesai dışı yevmiyelerin kilometre bazında değerlendirilerek ödeme yapılmalıdır.

- Eğitim çalışanlarına, yaptığı işlere uygun olarak gerektiğinde maske, eldiven, koruyucu elbise vb. malzeme verilmelidir.

- Bakanlığımızda görev yapan kadrolu usta öğreticiler, özel eğitim veren okullarda görev yapmaktadırlar. Genel idari hizmetler sınıfında oldukları halde öğretmen yetersizliği olduğundan fiilen derse girmektedirler. Başka kurumlara atandıkları taktirde derse girmiyorsa memur olarak görevlendirilmektedirler. Bu nedenle;

a) Haftada 40 saat çalışmalarına rağmen ek ders ücreti alamayan bu çalışanlara da ek ders ücreti verilmelidir.

b) Öğretim süresince okullarına devam ettikleri halde yaz tatili yapamayan çalışanların da yaz tatili yapmaları sağlanmalıdır.

c) Eğitim-öğretim elemanı olarak çalıştıkları halde eğitim-öğretim tazminatı alamamaktadırlar. Eğitim öğretim tazminatı verilmelidir.

d) Ek ders ücreti ödenmeli, izinlerini kullanmaları sağlanmalı, tayin ve atamalarındaki problemler giderilmelidir.

e) Sözleşmelerinin 3. maddesindeki ?işler bitene kadar, normal çalışma saatleri dışında da çalışmak zorundadır. Normal çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde yapacağı çalışmalar karşılığında ilgiliye herhangi bir ek ücret ödenmez.? ibaresi kaldırılmalıdır.

- Öğretmen çocuklarına tanınan burs, yatılılık ve benzeri haklar, diğer eğitim çalışanlarının çocuklarına da tanınmalıdır.

- İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde çalışan personele verilen yemek parası okullarda çalışan idareci ve diğer personele de verilmelidir.

- Atölye grup sayılarının aşağı çekilmesi (1-10 öğrenciye 1 öğretmen, 10-20 öğrenciye 2 öğretmen, 20-30 öğrenciye 3 öğretmen, 31 den fazla öğrenciye 4 öğretmen verilmesi) aksi halde şu an uygulanan 21 öğrenciye bir öğretmen planlaması ile atölyelerde bire bir uygulamalı eğitimde makine ve teçhizat yetmemekte, öğrenci yeterli bilgi ve beceriyi kazanamamaktadır.

- Sağlık Meslek Liselerinde Koordinatörlük görevlendirmelerinde sorunlar yaşanmaktadır. Aynı branşta olanlardan bazıları koordinatörlük görevi verilirken, bazılarına verilmemektedir. Koordinatörlük görevi verilenlere ise 24 saat çalıştırılıp, 15 saat ücret ödenmektedir. Okullar arasındaki bu farklı uygulamaların önüne geçilerek uygulama birliği sağlanmalı, koordinatörlükten tüm öğretmenlerin yararlanacağı şekilde düzenleme yapılmalıdır.

- Eğitim çalışanları için daha fazla dinlenme ve tatil tesisleri yapılmalıdır.

- Bütün eğitim çalışanlarına TOKİ ile işbirliği yapılarak ucuz konut edinme imkânı sağlanmalıdır.

- Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerindeki uygulama otellerinin tüm imkanlarından eğitim çalışanları da indirimli faydalanmalıdır.

- Hizmetlilerin istekleri dışında başka yerlerde görevlendirilmeleri engellenmeli, görevlendirildiği takdirde süre 2 ayı geçmemelidir.

- Hizmetlilere gece nöbeti tutturulmamalı, gece bekçiliği kadroya tabi olmalı ve gece bekçilerinin güvenliğinin sağlanması için gerekli donanım sağlanmalıdır.

- Eğitim çalışanlarının, eskiden olduğu gibi müze ve diğer tarihi yerlere ücretsiz olarak girebilmeleri sağlanmalıdır.

- Örgün ve yaygın mesleki ve teknik eğitim kurumlarındaki kadrolu usta öğreticilerin, öğretmenlik mesleğine ilişkin temel bilgi ve becerilerle donatılmaları amacıyla hizmet içi eğitim almaları sağlanmalıdır.

- Şehit ve gazi çocukları için özel okul ve dershanelerde %5 oranında ücretsiz kontenjan ayrılmalıdır.

- Müfettiş yardımcılığı sınavına girişlerde yaş sınırı kaldırılmalıdır.

- Milli Eğitim Bakanlığı 2+2, 3+1 Lisans tamamlama programları düzenleyerek söz konusu programlara ilişkin başvuru, kayıt vb. konular hakkında genelge yayınlamış ve programlara müracaatlar kabul edilmiştir. 21.06.2007 tarih ve B.08,0.HED.0.25.07.00/3301 sayılı Bakanlığın yazısı ile bu programlara sadece sınıf öğretmenlerinin müracaat edebileceği belirtilmiştir. Müracaat edilen bütün branşlarda 2+2 veya 3+1 lisans tamamlama programı uygulanmalıdır.

- Hizmetlilere oda tahsisi yapılmalıdır

- Bakanlık merkez çalışanlarına verilen toplu taşım kartlarından, büyük şehirlerdeki tüm eğitim çalışanları da yararlandırılmalıdır.

- Profesyonel sendikacıların sevk kağıdı olmadan tedavi olabilmelerine imkan sağlanmalıdır.

- Eğitim çalışanları izin kâğıdı olmadan da başka illerde sağlık muayenesi olabilmelidir. Sağlık giderleri de muayene ve tedavi olunan il milli eğitim müdürlüğü tarafından karşılanmalıdır.

- Tarım Meslek Liselerinde çalışan teknisyenlerin (üretim ve atölye uygulamalarında etkin çalışmalarını sağlamak amacıyla), yardımcı öğretim görevlisi olarak çalışmaları sağlanmalıdır.

- Devredilen okullardaki teknisyenlerin tekniker kadrosu alabilmesinin yolu açılmalıdır.

- Yaz ve güz dönemlerinde yapılan seminerler tatil adreslerinde tamamlanabilmelidir.

- Ortaöğretim kurumları sınav yönetmeliğindeki komisyonlar görevlendirme sınırı kaldırılmalıdır.

- İdarecilere egzersiz faaliyetlerinde bulunabilme hakları tekrar verilmelidir.

- Banka promosyonlarının % 100'ünün çalışanlara verilmesi gerçekleşmelidir. Tek Banka bulunan ilçelerde çalışan MEB personelinin de promosyon almaları sağlanmalıdır.

- Okul ve kurumlarda geçici/vekâleten görevlendirmelerde ve kurucu müdürlüklerde duyuru yapılmalı, hizmet puanı, kariyer ve liyakat kriterleri gözönüne alınmalıdır.

- Bakanlık merkez binasında ve taşrada görev yapan tüm eğitim çalışanlarının çocukları için kreş ve gündüz bakımevleri açılmalıdır.

- Bilgisayar öğretmenleri ve alan daralması sebebiyle ilköğretim okullarında görevlendirilen tekstil ve benzeri branşlardaki Teknik Öğretmenler, Meslek Liselerindeki emsalleri gibi özlük haklarından faydalandırılmalıdır.

- Lojman tahsis edilen ve edilmeyen eğitim çalışanları arasındaki eşitsizlik giderilmeli, bölgesel lojman kiraları tespit edilerek lojman tahsis edilmeyenlere kira yardımı yapılmalıdır.

- Mevcudu 500 öğrenciyi aşan okullara, devlet tarafından güvenlik ve sağlık görevlisi verilmelidir.

- Her yıl dağıtılan kitaplar toplanarak israf önlenmeli, baskı kalitesi arttırılmalı ve sık kitap değişikliğine gidilmemelidir.

- Eğitim çalışanlarının görev yaptığı yerlerde ikâmet etme şartı kaldırılmalıdır. Çoğu zaman uygun konut bulunamaması, çocuklarının okulları vb. gibi sebeplerle eğitim çalışanlarının görev yeri ile ikâmet ettikleri yerler ayrı olabilmektedir. Uygulamada zorunluluk bulunmamalı, eğitim çalışanları mağdur edilmemelidir.

- Sınava girerek bursluluğu kazanan çocukların, velilerinin maaşlarındaki çocuk yardımı devam etmelidir.

- 6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun 10.maddesinin 1.fıkrası değiştirilerek her türlü atamalarda yolluk ödenmelidir.

- Okulöncesi Eğitimi Öğretmenlerine teneffüs hakkı verilmeli ya da ders saatinin süreleri düşürülmelidir.

- Mesleki ve teknik eğitimde, bölüm şefliği ve diğer şeflikler yeniden tanımlanmalı, görevin ağırlığı ve sorumluluğu düşünülerek eskiden olduğu gibi müdür yardımcılığı görevine eş değer sayılmalı, ders görevi verilmemelidir.

- Atölye ve meslek dersleri öğretmenleri ve öğrencileri iş kazalarına karşı sigorta yaptırılmalıdır.

- Üç günü geçmeyen mazeret izinlerinin işyeri amirlerince verilerek bürokratik işlemlerin azaltılması yoluna gidilmelidir.

- Engelli eğitim çalışanları ve öğrenciler için işyerlerinin fiziki yapıları uyumlu hale getirilmelidir.

- Yaz ve güz dönemi mesleki eğitim çalışmaları ile hizmet içi eğitimler, eğitim-öğretimin kalitesinin ve öğretmen verimliliğinin arttırılmasına yönelik olarak yeniden düzenlenmelidir.

- Okul-Sanayi İşbirliği çerçevesinde kontrol için görevlendirilen öğretmenlere iş yerlerinin uzaklığı ve dağınıklığı göz önüne alınarak ulaşım gideri verilmelidir.

- Okulların yapacağı etkinliklerde, şehir içi ulaşımları belediyelerce ücretsiz olarak sağlanmalıdır.

- Üniversite ve Yurt-Kur çalışanları da öğretmenevlerinden yararlandırılmalıdır.

- 2008 Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Kılavuzunun (f) bendinin 3. fıkrasında Kontenjandan faydalanarak sınava girecek öğrencilerden ? Anne veya babası Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda öğretmen olarak görev yapan, görevi sırasında şehit olan, ölen, emekli olan, öğretmen olup Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli bulunanlardan bu durumlarını gösteren ilgili makamdan alınacak belge ile EK-1 öğrenci ailesinin maddi durumunu gösterir beyanname istenir.? hükmüne yer verilmiştir.

Kılavuzda yer alan ?Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Kontenjanlarının Dağılımı? başlıklı 3. Bölümün (c) bendinde, öğretmen çocuklarına tanınan % 25 kontenjanın Bakanlıkta merkez ve taşra kuruluşlarında çalışan tüm eğitim çalışanları da dahil edilmelidir.

- Hastaya refakat eden eğitim çalışanları da izinli sayılmaldır.

- Burs alan öğrencilerin sağlık karneleri iptal edilmemelidir.

- ?Ortaöğretimde hamile öğretmenlere doğumdan sonra 6 ay nöbet verilmez. İlköğretimde ise hamile öğretmenlere doğumdan sonra 1 yıl nöbet görevi verilmez.? denilmektedir. Farklı uygulamalar kaldırılmalıdır.

E- ATAMA VE YER DEĞİŞTİRMELER

- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı, Teknik Hizmetler Sınıfı ve Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan personelin tayinleri sisteme bağlanmalı ve tayinler açık kadrolar duyurulduktan sonra puan esasına göre yapılmalıdır. Norm kadro uygulaması memur ve hizmetli için de olmalı, norm kadro ihtiyacı kadar personel görevlendirilmelidir.

- Asker öğretmenlikte geçen süreler zorunlu hizmetten sayılmalıdır.

- Sonradan D ve E sınıfı kapsamına alınan İlçelerde zorunlu hizmet bölgesine alınmadan önceki hizmetler zorunlu hizmetten sayıldığı halde puana sayılmamaktadır. Puan hesaplamasında gözönünde bulundurulmalıdır.

- Öğretmenler arasında göreve başlama derecelerindeki farklar kaldırılarak 4 yıllık fakülte mezunu tüm öğretmenler 8/1 'den göreve başlatılmalıdır.

- Ortaöğretim Kurumlarında görev yapan öğretmenlere bir defaya mahsus olmak üzere isteğe bağlı alan değişikliği imkânı tanınmalıdır.

- Sendikamızın açtığı dava sonucunda askerlik görevlerini öğretmen asker olarak

yapanların askerlik süreleri kariyer basamakları sınavına girmek için istenilen

süreden sayılması hakkı kazanılmıştır, ama henüz bir açıklama ve gereken yapılmamıştır. Bu doğrultuda düzenleme yapılmalıdır.

- Okullarda görev yapan hemşirelerin izinleri öğretmenlerin izinleri gibi olmalıdır.

- Eşi emekli olan eğitim çalışanlarının, eşlerinin yerleştiği yere özür (eş durumu) grubundan atamaları yapılmalıdır.

- Aday öğretmenlerin özür grubu nakillerinde stajyerliğin kalkmış olması şartı kaldırılmalı, aile bütünlüğüne saygı duyulmalıdır.

- Yüksek Lisans yapmak, tayin ve atamalarda, süre sınırı olmaksızın özür grubu olarak değerlendirilmelidir.

- Müdür ve müdür yardımcılarına idareci olarak iller arası tayin isteyebilme hakkı sağlanmalıdır.

- Eş durumu atamalarında hiçbir hukuki dayanağı olmadığı halde bazen birbirinden 50-150 km uzaklıktaki ilçelere atamalar yapılmakta ve eşler mağdur edilmektedir. Bu tür mağduriyetlerin önlenmesi için düzenleme yapılmalıdır

- Zorunlu hizmete tabi olma tarihi olarak belirlenen 01.06.2000 tarihi değiştirilerek 01.06.2005 tarihi temel alınmalıdır.

- Hizmetiçi eğitim seminerlerine katılımlarda adalet sağlanmalı, puan getirilmeli, müracaat edenler ve puanları şeffaf bir şekilde elektronik ortamda ilan edilmelidir.

- Kurumlar arası geçiş yoluyla eğitim öğretim sınıfına atananların eski kurumlarında zorunlu hizmet bölgesi içerisinde geçirdikleri süreler Milli Eğitim Bakanlığınca zorunlu hizmetten sayılmalıdır.

- Sağlık Bakanlığı'ndan Milli Eğitim Bakanlığı'na geçen Sağlık Meslek Lisesi yöneticilerinin özlük hakları geri verilmelidir.

- Resen değiştirilen atama kararnameleri (çocuk gelişimi, anaokulu, kimya ve kimya teknolojileri, EML deki alan atamaları ) isteğe bağlı olarak düzenlenmelidir.

- Alan değişikliği hakkı tanınmayan Çevre Sağlığı ve Tıbbi Sekreterlik branşı öğretmenlerine de alan değişikliği hakkı verilmelidir.

- Eş durumu ve diğer mazeretlerinden dolayı atama isteyenlerin atamaları takvime bağlı olmaksızın her zaman yapılabilmelidir.

- Okul müdürlerinin iller arası tayinlerinde okul müdürü olarak tayin isteme hakkı tanınmalı, öğretmen atamalarında olduğu gibi ülke genelinde eş zamanlı atamalar yapılmalıdır.

- Milli eğitim müdürlerinin ve şube müdürlerinin atama ve yer değiştirmeleri ile ilgili bir mevzuatları olmadığı için, bu kadrolara atamalar ?MEB Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği?ne göre yapılmaktadır. Milli eğitim müdürlerinin ve şube müdürlerinin atamalarının ve yer değiştirmelerinin nasıl yapılacağına ilişkin kriterlerin yer alacağı bir mevzuat düzenlemesi yapılmalıdır.

F- SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERİN PROBLEMLERİ

657 sayılı Kanun'un 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak atanan öğretmenlerin kadrolu olarak istihdam edilmelerine esas olmak üzere;

- Maaş ve ek dersleri ile ilgili problemleri düzeltilmelidir.

- Ek ders ücretleri kadrolu öğretmenler gibi olmalı, ek ders ücretlerinden sigorta kesintisine son verilmelidir.

- Özlük hakları kadrolu öğretmenler gibi olmalıdır.

- Çocuk ve aile yardımı verilmelidir.

- Özür durumundan yapılan il dışı yer değiştirmelerde yolluk hakkı tanınmalıdır.

- Sicil numarası verilmelidir.

- Aralık ayındaki ücret tam olarak verilmelidir.

- Sözleşme imzalanırken sözleşme akdi parası ve damga vergisi alınmamalıdır.

- Bu kapsamdaki sözleşmeli öğretmenler bir an önce kadroya geçirilmelidir.

- Sözleşmeli öğretmenler, kadrolu olarak atandıklarında çalıştıkları süreler öğretmenlik hizmetinden sayılarak hizmet puanı verilmesi sağlanmalıdır.

- 4/C kapsamında sözleşmeli olarak çalışan personelin 12 aylık tam çalışma işgücüne göre sözleşme yapılmalıdır.

- 4/C çalışanlarına kadro verilmelidir.

G- EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN PROBLEMLERİ

- Okul binalarının depreme dayanıklılık testleri yapılmalıdır.

- İlköğretim okullarında okul adına ödenek çıkarılmalı, liselere gönderilen ödenekler de ihtiyacı karşılayacak şekilde zamanında gönderilmelidir.

- Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı tüm sınavlardan sonra sınav soru ve cevapları yayınlanmalıdır.

- Döner sermaye işletmelerinde yapılan üretimin okul dışında ihale usulü ile yürütülmesi, döner sermaye-öğrenci ilişkisini bitirmiştir. Bu uygulamanın tekrar eskisi gibi yapılması, öğrencilerin döner sermaye çalışmalarına katılıp tecrübe sahibi olmalarını sağlarken; teknik öğretmenlerin de döner sermaye ücreti alabilmesini sağlayacaktır. Bu şekilde meslek liselerinin daha verimli çalışması ve ekonomiye katkı sağlaması hedeflenmelidir.

- İsimsiz ve imzasız dilekçeler ve şikâyetler işleme konulmamalıdır.

- Sağlık Meslek Liseleri mesleki ve teknik eğitim içerisine alınarak ilgili genel müdürlüğe bağlanmalıdır.

- Bütçeden eğitime ayrılan pay gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarılmalıdır.

- İlköğretim okullarında okulun kullanımı açısından yaş kategorilerinin dikkate alınarak eğitim-öğretim yeniden planlanmalıdır.

- Mesleğinde ilerleme kaydeden, yeni bir cihaz geliştiren veya buluş yapan eğitim çalışanları teşvik edilmelidir.

- Okullardaki şiddet ve tacizin önlenmesi, eğitim-öğretim ve ülke geleceği açısından son derece önemlidir. Bu sebeple;

1- Disiplin Yönetmeliği uzmanların görüşü de alınarak yeniden düzenlenmeli, ilköğretim okullarına da benzeri bir yönetmelik konmalıdır.

2- Okul, öğretmen ve veli işbirliği sağlam kriterlere bağlanmalıdır.

3- Yazılı ve görsel medyanın desteği sağlanmalıdır.

4- Ölçme ve değerlendirmede, iyi vatandaş olmanın öğretmenlerin not değerlendirilmesinde dikkat edilmesi gereken bir husus olduğu, sınıf geçme sistemi içerisinde belirtilmelidir.

5- Emniyet güçlerinden en verimli şekilde istifade edilmelidir. Gerekirse okullarda özel güvenlik kadroları tahsis edilmelidir.

6- Okul ve öğretmenin öğrenci üzerindeki etkinliği artırılmalıdır.

7- Öğrencilere okuma alışkanlığı kazandıracak yöntemler tespit edilmeli ve okumaya teşvik edici tedbirler alınmalıdır.

8- Derslerin boş geçmesi önlenmelidir.

9- Okullardaki idareci sayıları artırılmalıdır.

10- Okul binalarının tip projeleri öğrencilerin her türlü sosyal ve sportif etkinliği yapacak şekilde düzenlenmelidir.

- Öğretmen verimliliği artırılmalıdır. Bu sebeple;

1- Derslik başına düşen öğrenci sayıları ideal ölçülerde olmalıdır.

2- Sınıf geçmede öğretmen etkinliği artırılmalıdır.

3- Öğretmenin sosyal statü kaybı telafi edilmelidir.

4- Öğretmenlerin periyodik olarak hizmet içi kursundan geçirilmeleri sağlanmalıdır.

5- Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği öğretmenin huzur ve çalışma şevkini artıracak şekilde yeniden düzenlenmelidir.

- İlköğretimde birleştirilmiş sınıf uygulaması kaldırılmalıdır.

- Üstün zekâlı çocuklar için okul sayıları arttırılmalıdır.

- Anayasaya aykırı olarak yabancı dilde eğitim yapan okullardaki (yüksek okullar dâhil) bu uygulamadan vazgeçilmelidir.

- Müfredat değişikliği ile birlikte öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirecek, onların düşünce ufuklarını açacak, bedensel gelişimlerini sağlayacak beden eğitimi, müzik, resim gibi derslerin ders saatleri arttırılmalıdır.

- Tarım Meslek Liselerinde farklı olan uygulamalı ders gruplarına uygun atölyeler (şubeler) oluşturulmalıdır.

- Tarım Meslek Liselerinde çalışan ziraat mühendisleri ve veteriner hekimlerin derslere girmeleri sağlanmalıdır.

- Tarım Meslek Liseleri tam gün, tam yıl eğitim öğretim yapan okullar kapsamında değerlendirilmelidir.

- Tarım Meslek Liselerinde okutulan meslek derslerinin kitapları müfredatlara göre yeniden yazılmalıdır.

- Modüler sistemde okutulan bazı derslerin hâlâ modülleri çıkarılmamıştır. (Makine teknolojileri alanı mekanik bakım onarım dersi gibi). Bunların çıkarılması sağlanmalıdır.

- Meslek liselerine konulan üniversiteye girişteki katsayı engeli kaldırılmalıdır.

- İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yaptırılan okul bahçelerindeki spor salonlarının mesai saatleri dışında da kullanım hakkının Okullara bırakılması konusunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çalışma başlatılması sağlanmalıdır.

- İngilizce ve Beden Eğitimi derslerinin bir saat arttırılmasına karşılık, Türkçe ve Din Kültürü dersleri aynı saatte kalmıştır. Bu derslere ait ders saatlerinin arttırılması için düzenleme yapılmalıdır.

- Anaokullarında sınıf başına düşen öğrenci sayısı 25'ten 20'ye çekilmeli, ikinci şube açıldığında şubeler için 15 sayısı aranmalıdır.

- Meslek liseleri yeniden yapılandırılmalı ve cazip hale getirilmelidir

- Yeni müfredat programında hala eksiklikler ve hatalar bulunmaktadır. Bunların tespit edilmesi hususunda bizzat öğretmenlerin görüşlerine başvurulmalıdır.

- Okulöncesi eğitimin amacına ilişkin halkı bilinçlendirmeye yönelik kampanyalar yapılmalıdır.

- Modül sisteminde Meslek Dersleri Modül özellikleri bilimsel, piyasaya yönelik piyasanın ihtiyaçlarını karşılayan içerikle hazırlanmalı, ders saati sınıfların hangi derslerin hangi sınıflarda okutulacağının ders öğretmenleri komisyonlarınca belirlenmeli, şu anki meslek dersleri ve muhasebe derslerine ait uygulamaların Genel Müdürlükçe e-beyanname işinin Maliye Bakanlığı e-bildirge uygunlukları için Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile protokol hazırlanıp, sanal sistem uygulaması yapılıp, piyasadaki gibi uygulama yapılmalıdır.

- İl merkezlerindeki Meslek Liselerinde norm kadro fazlası meslek dersleri öğretmenleri bulunmaktadır. Mesleki Açık öğretim Lisesi öğrencileri kayıtlı oldukları alanlara göre bugün ilgili okullarda hafta sonlarında veya hafta içinde mesai saatinin bitiminden sonra hazırlanan programa göre yüz yüze eğitim görmektedirler. Mesleki Açık öğretim Lisesi'nin Mesleki Eğitim Merkezi bünyesine alınarak, Meslek Liselerinde görevli olup da norm kadro fazlası öğretmenlerin Mesleki Eğitim bünyesine atamalarının yapılması halinde;

a) Mesleki Açık öğretim Lisesi tek çatı altında toplanarak bununla ilgili iş ve işlemler daha sağlıklı bir yapıya kavuşacaktır.

b) Meslek Liselerindeki norm kadro fazlası durumunda bulunan Meslek Dersleri öğretmenlerinin sorunları ortadan kalkacaktır.

- Mesleki eğitimde uygulanan MEGEP programları uygulama ağırlıklı olmalı teorik ve pratik programlar ayrı olarak düzenlenmelidir. Kültür dersleri (10.sınıf fizik dersi yeni programda yer verilmemiştir.) ve meslek dersleri ile ilgili olarak yeniden hazırlanmalı modül kitapları diğer ders kitaplarında olduğu gibi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dağıtımı yapılmalıdır.

- 155 Sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı ile belirlenen alan ve dallar mesleki eğitimde belirsiz hale gelmiştir. Tebliğler Dergisi (Temmuz 2006-2586)'nde yayınlanan Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 02.06.2006 tarih ve 269 sayılı mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarının 42 alanına /194 dalına ait haftalık çizelge haftalık ders çizelgeleri modülleri hakkında kararıyla ilgili olarak okullarımızda bazı bölümler kapatılmıştır veya birleştirilmiştir. Örnek; elektrik ve elektronik bölümleri filen kapatılarak bu bölümlerin öğretmenlerinin sadece elektrik -elektronik alanı açılmıştır.

Bu alanın dal derslerinin bazıları sadece elektrik öğretmenlerinin girebileceği dersler bazıları da sadece elektronik öğretmenlerinin girebileceği derslerdir. Yani öğretmenlerin dal seçimleri öğretmenlerin branşlarına göre haftalık girebileceği ek ders saatlerini direkt olarak etkilemektedir. Bu durumda öğretmenler öğrencilere dal seçiminde rehberlik ettiklerinde doğal olarak kendi branşlarının lehine rehberlik etmelerine sebep olacaktır. Bu ise bu bölümde öğretmenler arasında çalışma ortamını bozacak huzursuzluğa ve verim düşmesine sebebiyet verecektir. Öğrenciler için dal seçimi objektif olmaktan uzaklaşacaktır.

Bunların yanı sıra elektrik ağırlıklı dal seçen öğrencilerin dersine giren elektronik öğretmenlerin veya elektronik ağırlıklı ders seçen öğrencilerin dersine giren elektrik öğretmenleri, öğrencilerin derslerde sorabileceği dal ağırlıklı soruları karşısında mezun oldukları bölümlerin farklı olmasından dolayı zor durumda kalabileceklerdir. Bu ise öğrencinin öğretmenine bakış açısını değiştirebilecek ve eğitim öğretimi kötü yönde etkileyecektir.

Yukarıda belirttiğimiz konular eğitim öğretimle ilgili olabilecek etkilerdir.

Meslek liselerinde görev yapan öğretmenlerden kurulacak komisyonlarda ortaya çıkan aksaklıkların çözülmesine katkı sağlayacaktır.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 18,358 defa okundu. 16 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Kot markası olarak en beğendiğiniz marka hangisi?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam