1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Okullardaki Öğretmen Norm Kadrosu Değiştirilebilir Mi?

Norm kadro sıralamaları 11.08.2000 tarihi itibarıyla yapılmış ve öğretmenler puanlarına göre sıralanmıştır. Fakat bu sıralamalar bazı idareciler tarafından istenmeyen öğretmenlerin okuldan uzaklaştırılması amacıyla değiştirilebilmektedir. Oysaki bu dosyanın ayrıntısında yer alan mevzuat hükümlerinde de görüleceği üzere okullardaki öğretmen norm kadrolarının idarecilerinin insiyatifi ile değiştirilmesi yanlış bir uygulamadır. Ayrıntılar için tıklayın.
16 Ekim 2004 00:06
Yazdır

Genel olarak idareciler, okuldaki norm kadro sayısı artırarak okul dışındaki hizmet puanı yüksek birisini kadroya almakta, daha sonrada norm düzenlemesi çerçevesinde hizmet puanı düşük olan öğretmeni okul dışına çıkarmaktadırlar. Bu uygulama bütünüyle yanlıştır. Aşağıdaki 3797 sayılı Kanunun üçüncü fıkrası açıkça norm kadro sayısının değişmesi dışında kadroların dağılımı değiştirilemeyeceğini hüküm altına almıştır.

3797 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununun kadrolar başlıklı 62'inci maddesi:

"(Değişik; 3/4/1998-4359/12 md.) Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilmiş bulunan serbest kadrolar; Milli Eğitim Bakanlığı, maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca birlikte hazırlanacak norm kadro sayılarının tespit edildiği yönetmeliğe uygun olarak merkez ve taşra birimleri, öğretmen kadroları ise branşlar bazında okul ve kurumlar itibariyle dağıtılır. Bu yönetmelikte, dağıtım cetvellerinin vizesine ilişkin usul ve esaslar ayrıca belirtilir. İl milli eğitim müdürlüklerine, 61 inci madde çerçevesinde aylıksız izne ayrılma talebinde bulunan öğretmenlerin izin verilmeden önce atamalarında kullanılmak amacıyla yeterli sayıda boş öğretmen kadrosu tahsis edilir. Kapatılan veya norm kadro sayısı azalan okul ve kurumların ihtiyaç fazlası boş öğretmen kadroları il milli eğitim müdürlüklerine aktarılır. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki emsallerine aykırı olmamak kaydıyla kadrolar birden fazla dereceyi ihtiva edebilir. Bu durumda, personelin özlük haklarının belirlenmesinde kazanılmış hak aylıkları esas alınır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) fıkrası hükmü saklıdır.

(Ek: 30/4/2003 - 4855/3 md.) Öğretmenlerin kanunî izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle görevlerinden geçici olarak ayrılmaları durumunda oluşacak öğretmen ihtiyacının karşılanması ve şehit eşi öğretmenler ile ilgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tâbi tutulan kamu personelinin öğretmen eşlerinin atanmalarında kullanılmak ve her ilin öğretmen norm kadro sayısının % 5'ini geçmemek üzere il millî eğitim müdürlüklerine boş öğretmen kadrosu tahsis edilir.

Norm kadro sayısının değişmesi dışında kadroların dağılımı değiştirilemez.

Kadrolara ilişkin olarak bu maddede belirtilmeyen hususlar hakkında 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 hci maddesinin son fıkrası hariç olmak üzere diğer hükümleri uygulanır."


2001/14 no'lu Genelgenin 2. maddesi

"11/08/2000 tarihi itibariyle görevli bulundukları okullarda branşlar bazında hizmet puanlarına güre oluşturulacak Sıralama Çizelgesi'nde (EK-1) yer alan öğretmen sayısı, o okul ve kurum için Bakanlığımızca onaylanan aynı branştaki norm kadro sayısı ile karşılaştırılacaktır. Bu karşılaştırma sonucunda; norm kadro sayısı kadar öğretmen Norm Kadro isimlendirme çizelgesine (EK-2), fazla konumda belirlenenler ise Norm Kadro Fazlası isimlendirme Çizelgesine (EK-3) aktarılacaktır. Bu çizelgeler İl Milli Eğitim Müdürlüklerince aynı saymanlık/mal müdürlüğü kapsamındaki okul ve kurumlar bazında birleştirilerek onaylanacak ve birer örneği ilgili saymanlık /mal müdürlüğüne gönderilecektir."


2002/22 no'lu Genelgenin 4'üncü maddesi

"Ayni Eğitim bölgesi veya yerleşim yerinde daha sonra o branştan oluşacak öğretmen ihtiyacı, fazla konumda bulunan öğretmenlerden yukarıda belirtilen yöntemle atama işlemine devam edilerek karşılanacak ve bu fazlalık giderilinceye kadar o Eğitim bölgesi veya yerleşim yerine o branştan hiçbir şekilde öğretmen ataması yapılmayacaktır."


Norm Kadro Yönetmeliğinin geçici birinci maddesi

"1- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 6 ay içerisinde okul ve kurumların norm kadroları belirlenir ve onaylanarak yürürlüğe konulur.
Okul ve kurumlarda görevli mevcut personel, öğretmenler branşları itibariyle olmak üzere belirlenen norm kadrolarla ilişkilendirilir.
Bu işlemi takiben;

a) Herhangi bir branştaki öğretmen sayısının o okul ve kuruma aynı branş için verilen norm kadro sayısından fazla olması halinde bu fazlalık, il içinde bulunan okul ve kurumlara veya istekleri halinde diğer illerdeki okul ve kurumlara yer değiştirme suretiyle atamaları yapılarak giderilir. Fazlalığın giderilmesinde istekli olanlara öncelik verilir.

İstekli bulunmaması veya fazlalığın giderilmesine yetecek sayıda olmaması halinde, o okul veya kuruma en son atanan, fazla konumdaki öğretmen olarak belirlenir. (DANIŞTAY 5.DAİRESİNİN 12.10.2000 Tarih ve E.No:1999/5400,K.No2000/2419 sayılı kararı ile bu paragraf yönetmelikten çıkarılmış ve hizmet puanı esası getirilmiştir)

Bu şekilde yapılacak atamalarla giderilemeyen norm kadro fazlası durumundaki öğretmenlerin kadroları, yerleşim merkezi veya eğitim bölgesi içinde koordinatör olarak belirlenecek bir okul veya kuruma aktarılır. Bunlar, aynı yerleşim merkezi veya eğitim bölgesi içindeki okul ve kurumlarda 02/12/1998 tarihli ve 98/12120 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Esasların 19 uncu maddesi kapsamında görev yaparlar.

Bu fazlalığın giderilmesine kadar, öğretmen fazlalığının bulunduğu branştan o yerleşim merkezi veya eğitim bölgesine dahil okul ve kurumlara atama yapılmaz."

Dosyayı Hazırlayan: Ahmet Kandemir

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 42,646 defa okundu. 4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Lojmanlar, içinde oturana, satılmalı mı?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam