1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Nakillerle İlgili Genel Açıklamalar

657 sayılı Kanuna tabi memurların 657 sayılı Kanuna tabi kurumlar arasındaki nakilleri ile 657 sayılı Kanuna tabi olmayan kurumlarda çalışan personelin 657 sayılı Kanuna tabi kurumlarında yaşanan prosedüre ilişkin açıklamalar bu bölümde yer almaktadır. Bu konuda sizler için hazırlamış olduğumuz özel dosya için tıklayın.
16 Ekim 2003 21:40
Yazdır
GENEL AÇIKLAMA

Devlet memurlarının naklen atanmaları 657sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 ve 76. maddelerinde düzenlenmiştir.

657 sayılı kanunun 74. maddesinde memurların bir kurumdan diğerine nakilleri düzenlenmiştir. Buna göre; Memurların 657'ye tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatıyla kazanılmış hak dereceleri ile üzerinden veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteğide şarttır.

Aşağı dereceye atananların 68. maddede yazılı süre kaydı aranmaksızın eski derecelerine tekrar atanmaları caizdir.

13.12.1960 tarihli ve 160 sayılı kanunun 4. maddesi kapsamına giren kurumlarla (217 sayılı KHK'nın 2. maddesi kapsamı) bu kanuna tabi kurumlar arasındaki nakillerde de yukarıdaki hükümler uygulanır.

Bu genel açıklama ve mevzuat özetlerinden sonra aşağıdaki başlıklar altında konuyu inceleyebiliriz.

A-)Memurların 657 Sayılı Kanuna Tabi Kurumlar Arasındaki Nakilleri

657 sayılı Kanunun 74. Maddesi hükümleri çerçevesinde bu Kanuna tabi kurumlar arası nakiller için öngörülen şartlar şu şekilde sıralanabilir:

1) Bir kurumdan başka bir kuruma geçmek isteyen memur öncelikle geçmek istediği kuruma müracat etmeli ve bunun kabulünden sonra kendi kurumunun iznini alamalıdır.

2) Memurlar kurumlar arasında kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68. Madde esaslarına göre derece yükselmesi suretiyle nakledilebilirler.

3) Memurlar bulundukları sınıftan, atanacakları kurumun aynı sınıfına veya öğrenim durumuna göre girebilecekleri sınıfa nakledilebilirler. Burada şunu hemen belirtmek gerekir ki, devlet memurlarının atama ve görevde yükselmeleri hakkındaki yönetmelik hükümleri de dikkate alınmak zorundadır.

4) Memurlar istekleri ile, kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere de atanabilirler. Bu şekilde atanacak olanların kazanılmış hak dereceleri ile nakledilecekleri dereceler arasında en çok 3 derece fark olabilir. Örneğin Sağlık Bakanlığındaki 5. dereceli bir memur Bayındırlık Bakanlığındaki 6, 7, ve 8. Derecelerdeki bir kadroya atanabilir.

Şimdi bahsettiğimiz bu maddeleri açıklayalım:

1)Bir kurumdan başka bir kuruma geçmek isteyen memur öncelikle geçmek istediği kuruma müracat etmeli ve bunun kabulünden sonra kendi kurumunun iznini almalıdır.

Herhangi bir kuruma geçmek isteyen memur öncelikle kendisine bir kurum bulmalıdır. Türk kamu yönetiminde bu husus tamamen subjektif kaidelere göre yürümektedir. Memur, kendi niteliklerine uygun başka kurumlarda boş bir kadro bulduktan sonra bir dilekçe ile ilgili kuruma müracaat etmelidir. Memurun bu kuruma nakledilebilmesi ve gerekli prosedürün işleyebilmesi için bu müracaatın ilgili kurumca kabul edilmesi gerekmektedir. Müracat kabul edildikten sonra müracatı kabul eden kurum memurun çalıştığı kuruma memurun kendi kurumlarına geçmesi hususunda gerekli muvafakatı (izin) vermeyi talep eden resmi bir yazı yazacaktır.

Burada muvafakatı (izni) hangi merciin vereceği önemli bir husustur. 657 sayılı Kanunda izin ifadesi yerine "kurumların muvafakatı" denilmektedir. Bu ifadeden atamaya yetkili amirlerin bu yetkiye sahip oldukları anlaşılmalıdır. Atamaya yetkili amir muvafakat verip vermemekte serbesttir. Eğer muvafakat (izin) verirse memur atanmak istediği kuruma nakledilir. Şayet atamaya yetkili amir muvafakat vermezsse memur diğer kuruma geçemez. Ancak, muvafakat vermeme yönündeki bir işlem mutlaka bir kamu yararına dayanmalı veya hizmet gereği olmalıdır. Şayen memur bu ilkeye aykırı hareket edilerek muvafakat verilmediğini düşünüyorsa dava açmalıdır.

2)Memurlar kurumlar arasında kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68. madde esaslarına göre derece yükselmesi suretiyle nakledilebilirler.

a)Kazanılmış hak dereceleri üzerinden nakil

Memurlar kazanılmış hak olarak aldıkları aylık derece ve kademelerine eşit bir derece ve kademe ile bir kurumdan diğer bir kuruma atanabilirler.

Örneğin Başbakanlıkta çalışan 5. derecenin 1. kademe aylığını kazanılmış hak olarak alan bir memur, Tarım Bakanlığındaki 5. derecenin 1. kademesindeki memur kadrosuna nakil suretiyle geçebilir.

b)68. madde esasları çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle nakil

Bulunduğu kurumdan başka bir kuruma naklen atanmak isteyen bir memur 657 sayılı Kanunun 68. Maddesinin B bendinde yer alan esaslar dahilinde derece yükselmesi suretiyle 1-4 dereceli kadrolara da naklen atanabilir. Bu şekilde derece yükselmesi suretiyle nakil edeceklerin memurların

-Ek göstergesi 5300 ve daha yukarı olan 1. dereceli kadrolar için 12 yıl,

-Ek göstergesi 5300'den aşağı olan 1 ve 2. Dereceli kadrolar için 10 yıl,

-3 ve 4. Dereceli kadrolar için 8 yıl hizmet şartı gereklidir.

Bu başlık atında anlattığımız açıklamaların (a) bendi başlığı altında yapılan açıklamlardan iki temel farlılığı vardır.

i)Yukarıda (a) bendi başlığı altında yapılan açıklamlar sadece eşit dereceler arasındaki geçişler için söz konusudur. Ama bu benddeki hükümler ile 7. Dereceli bir kadroda görev yapan bir memur, hizmet süresinin ve diğer şartların (atanacağı kadroya ait gerekli öğrenim düzeyi, Görevde Yükselme Yönetmeliği hükümleri vs.) tutması halinde başka bir kurumdaki 1. Dereceli kadroya atanabilir.

ii)Ancak bu şekilde yapılan bir atama atanan için kazanılmış hak teşkil etmez. Yani bu görevden alındığı/ayrıldığı taktirde tekrar eski kazanılmış hak derecesine döner. Diğer taraftan (a) bendi başlığı altında açıklanan durumda ise memur, görevden ayrılsa/alınsa bile yine derecesini muhafaza eder.

3)Memurlar bulundukları sınıftan, atanacakları kurumun aynı sınıfına veya öğrenim durumuna göre girebilecekleri sınıfa nakledilebilirler. Burada şunu hemen belirtmek gerekirki, devlet memurlarının atama ve görevde yükselmeleri hakkındaki yönetmelik hükümleri de dikkate alınmak zorundadır.

Memurların kurumlar arası nakilleri bu başlığa göre iki şekilde olabilmektedir.

i)Aynı sınıflar arasında nakil

Memur bu halde bulunduğu sınıftan başka bir kurumdaki aynı hizmet sınıfına geçebilir. Örneğin Tarım Bakanlığında Teknik Hizmetler Sınıfında bulunan bir mühendis, Çevre Bakanlığındaki Teknik Hizmetler Sınıfında bulunan mühendis kadrosuna nakil yoluyla atanabilir.

b)Öğrenim durumuna göre başka sınıflardaki kadrolara geçiş

1999 yılında getirilen Görevde Yükselme Yönetmeliği ile bu uygulamaya büyük sınırlar getirilmiştir. Daha önce sadece öğrenim durumunun uygun olması halinde sınıf değişikliği yoluyla da nakledilebilen memur, bu imkanı büyük ölçüde yitirmiştir. Örneğin Milli Eğitim Bakanlığında Eğitim ve Öğretim Hizmetri sınıfında çalışan ziraat fakültesi bir öğretmen, şu an öğrenim durumu uygun olmasına rağmen Tarım Bakanlığındaki Teknik Hizmetler Sınıfındaki Mühendis kadrosuna geçememektedir. Ancak, öğretmenlik yapmadan önce kısa bir sürede olsa memur statüsünde mühendis olarak çalışanlar bu hükmün dışındadır.

Görevde Yükselme Yönetmeliği ile ilgili geniş açıklama için görevde yükselme kategorisini inceleyiniz..

4)Memurlar istekleri ile, kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere de atanabilirler. Bu şekilde atanacak olanların kazanılmış hak dereceleri ile nakledilecekleri dereceler arasında en çok 3 derece fark olabilir. Örneğin Sağlık Bakanlığındaki 5. dereceli bir memur Bayındırlık Bakanlığındaki 6, 7, ve 8. Derecelerdeki bir kadroya atanabilir.

Bu başlığın yukarıda anlatılan konulardan en büyük farkı, nakil yoluyla başka kurumlara geçmek isteyen memura bulunduğu dereceden 3 alt dereceye atanabilme imkanı sağlamasıdır. Bu durumda da memurun isteği şarttır.

Memurun tekrar daha önceki dereceli kadrosuna dönmesi kurumun taktirindedir.

B-)Memurların 657 Sayılı Kanuna Tabi Olmayan Kurumlar Arasındaki Nakilleri

Askeri kurumlarda ve Üniversitelerde 657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan memurların diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakilleri için izlenmesi gereken prosedür yukarıda A başlığı altında anlatıldığı gibidir.

Diğer yandan, 657 Sayılı Kanunun 74. Maddesinin son fıkrasında "217 sayılı KHK'nın 2. Maddesi kapsamına giren kurumlarla bu Kanuna tabi kurumlar arasındaki nakillerde de yukarıdaki hükümler uygulanır" ifadesi yer almaktadır.

Önce 217 sayılı Kanun kapsamındaki kurumlardan olan, "İktisadi Devlet Teşekkülleri, Kamu İktisadi Kuruluşları ve bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinde " çalışan kişilerin nakil durumlarını açıklayalım.

399 sayılı KHK'ya tabi olarak I sayılı cetvelde yer alan kişiler memur olarak sayıldıkları için bu kişilerin 657 sayılı Kanun kapsamındaki diğer kurumlara nakil işlemlerinde yukarıda A başlığı altında açıkladığımız prosedür geçerlidir.

Ancak 399 sayılı KHK'ya tabi olarak II sayılı cetvelde sözleşmeli personel olarak çalışanlar için 657 sayılı Kanun kapsamında yer alan kurumlardaki memur kadrolarına nakil söz konusu değildir. Ayrıca bu kapsamda yer alan kişiler başka bir KİT'e sözleşmeli olarak naklen geçmeleri söz konusu değildir. Ancak, 399 sayılı KHK'ya tabi olarak sözleşmeli pozisyonda görev yapan kişiler başka bir KİT'e geçmek istedikleri taktirde yeniden işe gireceği sürece tabi olarak yer değiştirebilir. Yani daha önce nasıl işe girmişlerse bu yeni kurumda da aynı sürece tabidir. Bu kişiler için DMS şartı da aranmaz. Bu kişiler 657 sayılı Kanunda yer alan bekleme sürelerine de tabi değillerdir.

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine tabi bir araştırma görevlisinin 657 sayılı Kanun Kapsamındaki kurumlara nakil suretiyle geçmesi mümkündür. Ancak bu kişiler 657 sayılı Kanunun 54. Maddesinde yer alan en fazla adaylık süresi kadar (2 yıl) çalışmış olması gerekmektedir. Aksi taktirde geçiş mümkün değildir.

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanuna tabi subay ve astsubayların 657 sayılı Kanun kapsamındaki kurumlara nakli mümkün değildir. Bu kişiler istifa ettikleri taktirde DMS'ye tabi olmaksızın açıktan atama yoluyla 657 sayılı Kanun kapsamındaki kurumlardaki kadrolara atanabilirler.

3269 sayılı uzman Erbaş Kanuna tabi olarak çalışan Uzman Erbaşlar da aynı şekilde sadece kendi istekleri ile istifa ettikleri taktirde DMS'ye girmeksizin 657 sayılı Kanun Kapsamındaki kurumlara açıktan atama yoluyla girebilir.

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 468,731 defa okundu. 38 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Size göre, Türkiye'de erken bir yerel veya genel seçime ihtiyaç var mı?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam