1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

98/10548 sayılı Yan Ödeme Kararnamesi

31 Mayıs 2003 02:02
Yazdır
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Aynı Kanunun Ek Geçici 9 uncu Maddesi Kapsamına Giren Kurumlardan Aylık Alanlara 1/1/1998 Tarihinden İtibaren Ne Miktarda Zam ve Tazminat Verileceğine İlişkin Ekli Karar ve Eki Cetveller'in Yürürlüğe Konulması H

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Aynı Kanunun Ek Geçici 9 uncu Maddesi Kapsamına Giren Kurumlardan Aylık Alanlara 1/1/1998 Tarihinden İtibaren Ne Miktarda Zam ve Tazminat Verileceğine İlişkin Ekli Karar ve Eki Cetveller'in Yürürlüğe Konulması  Hakkında Karar Karar Sayısı: 98/10548

 

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve aynı Kanunun Ek Geçici 9 uncu maddesi kapsamına giren kurumlardan aylık alanlara 1/1/1998 tarihinden itibaren ne miktarda zam ve tazminat verileceğine ilişkin ekli Karar ve eki Cetveller'in yürürlüğe konulması; Devlet Personel Başkanlığı'nın görüşüne dayanan Maliye Bakanlığı'nın 14/1/1998 tarihli ve 0505 sayılı yazısı üzerine, adıgeçen Kanuna 1327 sayılı Kanunun 71 inci maddesi ile eklenen değişik ek maddeye göre, Bakanlar Kurulu'nca 19/1/1998 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

 

KARAR

MADDE 1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile aynı Kanunun Ek Geçici 9 uncu maddesi kapsamına giren kurumlardan aylık alanlara 1998 yılında:

A) Hangi görevler için ne miktarda "İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük" ve "Mali Sorumluluk Zammı" ödeneceği bu karara ekli I Sayılı Cetvelde,

B) Hangi görevler için ne oranda "Özel Hizmet Tazminatı" ödeneceği bu Karara ekli II Sayılı Cetvelde,

C) "Diğer Tazminatlar" ekli III Sayılı Cetvelde,

D) Teknik ve Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunan personele kalkınmada öncelikli yörelerde verilecek ek zam ve tazminatların belirlenmesinde esas alınacak yerleşim birimlerinin dereceleri ekli IV Sayılı Cetvelde,

E) İlave Eğitim-Öğretim Tazminatı ödenecek Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Mesleki ve Teknik Okul ve Kurumlarının listesi ekli V Sayılı Cetvelde,

gösterilmiştir.

 

MADDE 2- Bu karara ekli I Sayılı Cetvelde gösterilen İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zamlarının ödenmesinde aşağıdaki esaslara uyulur:

A) Ödenecek İş Güçlüğü Zammı, II Sayılı Cetvelin (A) Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri Bölümünün 1, 2 ve 3 üncü Grubunda sayılanlar ile Valiler hariç ayda (1200) puanı; İş Riski Zammı, yer altı maden ocaklarında çalışanlar hariç ayda (1000) puanı; Temininde Güçlük Zammı, I Sayılı Cetvelin A-Genel İdare Hizmetleri Bölümünün I ve 15 inci sırası ile Dip Not 4/d sırasında sayılanlar, kalkınmada öncelikli yörelerde çalışanlar, Sağlık Hizmetleri Bölümünün Dip Not 2 nci sırasına göre ve H-Emniyet Genel Müdürlüğü Bölümünün Dip Not 2 nci sırasına göre ek Temininde Güçlük Zammı alanlar hariç, ayda (1800) puanı; Mali Sorumluluk Zammı, ayda (700) puanı hiçbir şekilde geçemez.

B) Bu Kararname kapsamına dahil personelin ödemeye esas alınacak İş Güçlüğü Zammı puanı (görev unvanları I Sayılı Cetvelde yer alsın almasın) (500) puandan az olamaz (İlave olarak verilen İş Güçlüğü Zammı puanı hariç).

C) Zamların ödemelere esas teşkil eden miktarları, cetvelde gösterilen puanların (1930) rakamı ile çarpılması suretiyle belirlenir.

D) Bu Karara ekli I Sayılı Cetvelde ve 2 nci maddenin (B) Bölümünde sözü edilen zamlar;

a) Sözleşmeli olarak çalıştırılan personele,

b) Yurtdışına sürekli görevle atananlara (yurtdışı aylığının ödendiği sürelerde),

c) 15.11.1971 tarih ve 7/3479 sayılı Kararname uyarınca yurtdışında görev alanlara,

d) Mesleklerini serbest olarak icra etmek üzere muayenehane veya laboratuar açanlarla, özel hastane, muayenehane, poliklinik ve laboratuar gibi sağlık tesislerinde çalışanlara, 1475 sayılı Kanuna göre işyeri hekimi olarak görev yapanlara,

 

e) 24.2.1983 tarih ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa tabi personele (Hakim ve Savcı Adayları dahil),

verilmez.

E) Cetvelin kurumsal (özel) listelerinde görev ünvanları sayılanlara (listelerinin metninde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç) sadece kurumsal (özel) listelerde tespit edilen puanlar üzerinden ödeme yapılır.

F) I Sayılı Cetvelin uygulanmasında:

a) 190 sayılı KHK'ye ekli cetvellerde yer alan kadro ünvanları,

b) 233 ve 399 sayılı KHK'lere göre tespit olunan kadro ünvanları,

c) (a) ve (b) fıkraları dışında kalan çeşitli mevzuat hükümlerine göre verilmiş ünvanlı ve ünvansız kadrolarda, kadro veya görev ünvanları (B Teknik Hizmetler Bölümü için işgal edilen kadroların sınıfı ve personelin kariyeri),

esas alınır.

G) Asli görevleri yanında kendilerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 88 inci maddesine göre "İkinci Görev" verilenlere, her iki göreve ait aynı cins zamlardan miktarı fazla olanlar ile farklı cinsteki zamlar ödenir.

 

MADDE 3- Bu Karara ekli II Sayılı Cetvelde gösterilen "Özel Hizmet Tazminatı"nın ödenmesinde aşağıdaki esaslara uyulur:

A) Ödenecek "Özel Hizmet Tazminatı" oranı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik "Zam ve Tazminatlar" başlıklı Ek Maddesindeki sınıf, derece, ünvan ve öğrenim durumu bakımından konulmuş olan üst sınırları hiçbir şekilde geçemez.

B) Özel Hizmet Tazminatının miktarı 1998 yılı için en yüksek Devlet Memuru aylığına (Ek gösterge dahil) cetvelde gösterilen oranların uygulanması suretiyle belirlenir. Bu suretle bulunacak miktarlar Damga Vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz.

C) Hizmetin niteliği itibariyle birden fazla özel hizmet tazminatı verilmesi gereken durumlarda, bu tazminatlardan fazla olanı ödenir.

Mülki İdare Amirliği Özel Hizmet Tazminatı, Din Hizmetleri Tazminatı, Emniyet Hizmetleri Tazminatı ile Adalet Hizmetleri Tazminatı (III Sayılı Cetvelin F Bölümünün a/2 nci sırasından faydalananlar hariç) ödenenlere ayrıca özel hizmet tazminatı ödenmez.

D) Kurumların teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında görevli olup da, bu görevleriyle ilgili olmayan bir üst öğrenimi bitirenler için önceki öğrenim durumlarına ait özel hizmet tazminatı nispetleri esas alınır.

E) Özel Hizmet Tazminatı ödemelerinde II Sayılı Cetvelin (A), (B) ve (D) işaretli listelerinde yeralan hizmetler için işgal edilen kadro ünvanı; (C),

(E) ve (F) işaretli listelerde yeralan hizmetler için işgal edilen kadroların sınıfları ve personelin kariyeri esas alınır. İlköğretim Müfettişleri, kadro unvanlarına bakılmaksızın (B) işaretli listede gösterilen özel hizmet tazminatından yararlanırlar.

F) Özel Hizmet Tazminatı;

a) Yurtdışına sürekli görevle atananlara (yurtdışı aylığı ödendiği sürelerde),

b) Asli görevleri yanında kendilerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 88 inci maddesine göre "İkinci Görev" verilenlere ikinci göreve ilişkin özel hizmet tazminatı,

c) 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa tabi personele (Hakim ve Savcı Adayları dahil)

d) Sözleşmeli olarak çalıştırılan personele (6.2.1997 tarih ve 97/9021 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı saklı kalmak üzere),

verilmez.

 

MADDE 4- Bu Karara ekli III Sayılı Cetvelde gösterilen "Diğer Tazminatlar"ın ödenmesinde aşağıdaki esaslara uyulur:

A) Diğer tazminatların miktarı 1998 yılı için en yüksek Devlet memuru aylığına (Ek gösterge dahil) cetvelde gösterilen oranların uygulanması suretiyle belirlenir. Bu şekilde bulunacak miktarlar Damga Vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz.

B) Bu tazminatlar yurt dışına sürekli görevle gönderilenlere (yurtdışı aylığı ödendiği sürelerde) ve sözleşmeli olarak çalıştırılanlara ödenmez.

C) Eğitim öğretim tazminatı, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfından öğretmen ünvanlı kadrolarda fiilen öğretmenlik yapanlar ve cezaevi okullarında çalışanlar ile bunlardan okul müdürü, okul müdür yardımcısı, yönetici ve eğitim uzmanı olarak görevlendirilenlere ödenir. İlköğretim müfettişleri ile okul ve kurumlardaki genel idare hizmetleri sınıfındaki kadrolara atanan yöneticilere ödenmez.

 

MADDE 5- Teknik ve Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunan ve ekli IV sayılı cetvelde gösterilen yerleşim birimlerine sürekli görevle atananlara, bu yerlerde fiilen çalıştıkları sürece ekli II sayılı cetvelin (E) ve (F) bölümlerinde bölgeler itibariyle belirlenen özel hizmet tazminatı oranları ek olarak ödenir ve söz konusu tazminatın ödenmesinde aşağıda belirtilen esaslar uygulanır.

a) Fiilen bölgede çalışılan süre, göreve başlama ile görevden ayrılma tarihleri arasında geçen süre olup, bu süreye;

1- Mehil müddeti,

2- Hizmet içi eğitim, seminer, kurs ve geçici görevle bölge dışında 10 günden fazla bir süre ile görevlendirme hallerinde, bu sürelerin tamamı; bu görevlendirmelerin toplamının bir yılda 30 günü aşması halinde ise aşan kısmı,

3- Hastalık izni, istirahat ve hava değişimi süreleri (görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı olduğunun amirlerince onaylanması şartıyla hastalanan, yaralanan, kazaya uğrayan ve sakatlananların tedavi ve hastalık izni süreleri hariç),

4- Mazeret izinleri,

5- Yurt dışı geçici görevlendirme süreleri,

6- Görevden uzaklaştırma, gözaltına alınma, açığa alınma ve tutuklanma süreleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli personele disiplin amirlerince veya disiplin mahkemelerince verilen oda hapsi süreleri (Bunlar hakkındaki kamu davasının düşmesi, ortadan kaldırılması, yargılamanın men'ine veya beraatine karar verilmesi hallerinde geriye dönük olarak bu süreler için ödeme yapılmaz),

dahil değildir.

 

b) Ek özel hizmet tazminatı esas olarak personelin asli görev yerine göre tespit edilir. Ancak kesintisiz on beş günden, kesintili olarak da bir yılda üç aydan fazla bir süre ile bölge içinde ve fakat memuriyet mahalli dışında görevlendirilenlerin, geçici görev sürelerinin söz konusu süreleri aşan  kısmına, geçici görev mahalli için öngörülen oranlar üzerinden ödeme yapılır.

Ancak, üç güne kadar olan geçici görevler, bu bentte belirtilen sürelerin hesabında dikkate alınmaz.

c) Sağlık Hizmetleri Sınıfı Personeli için köy ve diğer yerleşim birimlerinde ödenecek ek özel hizmet tazminatı hakkında da yukarıdaki hükümler uygulanır.

 

MADDE 6- Bu Karara ekli I, II ve III sayılı Cetvellerde yer alan zam ve tazminatların ödenmesinde uyulacak ortak hükümler aşağıda gösterilmiştir.

A) Her Kurum, bu Karara göre ödeme yapılacak personelinin görev ünvanları, sınıfları, dereceleri, sayıları ve hizmet yerlerine göre, toplam kadro üzerinden I, II ve III Sayılı Cetveller ve bu Cetvellerdeki bölümler itibariyle ayrı ayrı düzenleyeceği dağılım listelerini; ilgili Bakan, Üniversitelerde Rektör, İl Özel İdarelerinde Vali, Belediyelerde Belediye Başkanı tarafından onaylandıktan sonra vize edilmek üzere Belediyeler ve İl Özel İdareleri ile bağlı kuruluşlarına ait olanlar Valiliklere, Kamu İktisadi Teşebbüslerine ait olanlar Devlet Personel Başkanlığına, diğerleri ise Maliye Bakanlığına gönderilir.

Listelerin, bu Kararın yayımı tarihinden itibaren 3 ay içinde anılan kurumlara gönderilmesi zorunludur.

 

B) Kurumlar; mali imkanları, hizmetin gereklerini ve personelin görevi yerine getirmesindeki başarı derecesini göz önünde bulundurarak, cetvellerde gösterilenlerin altında bir miktar veya oran tespit etmeye yetkilidirler.

Bu şekilde tespit edilen miktarlar da, bu maddenin (A) bölümüne göre düzenlenecek listelerde gösterilir.

C) Vize işlemi toplam kadro üzerinden ve yılda bir defa yapılır. Yeni ihdas edilen kadrolar hariç yıl içindeki değişiklikler vizeye tabi değildir.

D) Kurumlarca; toplam kadro üzerinden vize edilen dağılım listeleri esas alınmak suretiyle; üniteler ve iller itibariyle tekrar dağılım yapılarak bu dağılım cetvelleri ve ana cetveller ilgili Saymanlıklara, Sayıştay Başkanlığına veya Yüksek Denetleme Kuruluna, ana cetvellerinin birer örneği ise; vizesi Maliye Bakanlığınca yapılanlar Devlet Personel Başkanlığına, Valiliklerce ve Devlet Personel Başkanlığınca yapılanlar ise Maliye Bakanlığına vizeyi yapan kurumlarca ve vize işlemlerinin tamamlanmasından itibaren bir ay içinde gönderilir.

E) Ödemeler, bu Karar esaslarına ve ekli cetvellere uygunluğu yukarıdaki usule göre vize edilen ana listeler ve eki dağılım listelerine göre yapılır.

(A) bölümünde sözü edilen 3 aylık vize süresi içinde yapılacak ödemelerden tahakkuk amirleri sorumludur. Bu süre dolduktan sonra, vize işlemleri tamamlanmadıkça ödeme yapılamaz.

F) Bu zam ve tazminatların ödenebilmesi için, Cetvellerde gösterilen personelin, kadro ünvanı ile kariyer ve yürüttüğü görevin gerektirdiği hizmeti kanunların öngördüğü durumlar saklı kalmak üzere fiilen yapması zorunludur.

 

G) Bu zam ve tazminatlar kıst olarak ödenenler hariç aybaşında aylıkla birlikte peşin ödenir. Ödemelerde ve hak kazanmada aylığa ilişkin hükümler uygulanır.

Ancak, sağlık kurulu raporu üzerine verilen hastalık izinleri ile kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananların kullandığı hastalık izinleri ve hastalıkları sebebiyle resmi yataklı tedavi kurumlarında yatarak gördükleri tedavi süreleri hariç olmak üzere bir takvim yılı içinde kullandığı hastalık izin süreleri toplamının 7 günü aşması halinde, aşan günlere isabet eden zam ve tazminatlar %25 eksik ödenir.

H) 657 sayılı Kanunun değişik 86 ncı maddesi uyarınca;

a) Bir göreve açıktan vekalet edenlere, bu göreve ait zam ve tazminatlar 657 sayılı Kanunun 175 inci maddesindeki oranlar dikkate alınmaksızın ödenir.

b) Kurumlarınca bir göreve kurum içinden veya diğer kurumlardan vekalet ettirilenlere, bu kararnamede asli kadroları için öngörülen zam ve tazminatlarının toplamı ile vekalet ettikleri kadro için öngörülen zam ve tazminatların toplamının net tutarları mukayese edilerek fazla olanı; 657 sayılı Kanunun 175 inci maddesindeki oranlar dikkate alınmaksızın, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve bu görevin fiilen yapıldığı sürece ödenir.

Ancak, bu ödemenin yapılabilmesi için vekalet eden personelin 99 Seri No'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği'nde açıklandığı üzere asilde aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.

Diğer taraftan mehil müddeti, yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni, geçici görev, görevden uzaklaştırma, hizmet içi eğitim nedeniyle görevlerinden ayrılanlara vekalet edenlerle, kendi derecelerinden daha aşağı dereceli bir  kadroya vekalet edenlere; idari görevlere vekalet eden üniversite öğretim elemanlarına; Okul Müdürlüğü, Başyardımcılığı ve yardımcılığı görevlerini vekaleten yürüten öğretmenlere; memur kadrolarına vekalet ettirilen sözleşmeli personele vekalet ettikleri göreve ait zam ve tazminatlar ödenmez.

 

MADDE 7- a) Bu Karar ve eki cetvellerin uygulanmasından doğacak sorunları ödemelere esas olacak biçimde çözüme bağlamaya ve benzeri görev ünvanları tespit etmeye,

b) 27.2.1982 tarih ve 8/4334 sayılı Kararname ile 17.6.1982 tarih ve 2680 sayılı Kanun uyarınca yapılmış olan düzenlemeler sonucunda kadro (görev) ünvanları, sınıfları ve dereceleri değişenlere, kadro (görev) ünvanları için değişiklikten önce tespit edilen gösterge ve oranlara göre belirlenecek zam ve tazminat miktarlarından az olmayacak biçimde ödemede bulunulmasını, ilgili kurumun teklifi üzerine, 2680 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (f) fıkrası ile bu Kanun uyarınca çıkartılmış Kanun Hükmünde Kararnamelerle veya bunlardan kanunlaşmış bulunanlarda saklı tutulan haklara ilişkin hükümler çerçevesinde karara bağlamaya,

c) Kamu kurum ve kuruluşlarının yeniden teşkilatlanması sonucu, yeniden ihdas edilecek kadro (görev) ünvanları için, bu Kararnameye ekli cetvellerde yer alan benzeri kadro (görev) ünvanları dikkate alınarak ve ödemelere esas olacak biçimde tesbitler yapmaya, Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine, Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Bu hükümlere göre şahsa bağlı hak uygulamasından yararlanarak önceki kadrolarına ait zam ve tazminatlarını almaya devam edenlere ayrıca işgal ettikleri yeni kadrolarına ait zam ve tazminatlar ödenmez.

İl Özel İdareleri ve Belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerin yeniden teşkilatlanması sonucu, yeniden ihdas edilecek kadro (görev) unvanları dikkate alınarak ödemelere esas olacak biçimde tespitler yapmaya, İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak, Kamu İktisadi Teşebbüslerinde ise doğrudan, Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir.

 

MADDE 8-a) 190 sayılı KHK hükümlerine göre yapılan kadro düzenlemeleri sonucunda Şahsa Bağlı Kadro Cetvellerinde unvanları gösterilenlere bu  Kararnamede öngörülen zam ve tazminatlar ödenir.

b) Teşkilatlanma ve kadro düzenlemelerine paralel olarak yan ödeme kararnamelerinde yapılan düzenlemeler sonucu zam ve tazminatlarında azalma olanlara 1984 Mali yılına ait Kararnameler esas alınarak ödeme yapılır.

 

MADDE 9- 2182 sayılı Kanun ile 457 ve 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerle bir derece verilenlere; üst derecelerde boş kadro bulunmaması nedeniyle derece yükselmesi yapamayan ve kazanılmış hak aylıkları 657 sayılı  Devlet Memurları Kanununun değişik 37 ve 67 nci maddeleri uyarınca bir üst dereceye yükseltilenlere; diğer Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerle getirilen intibak hükümleri gereğince üst derecelere yükselen memurların İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı ile Özel Hizmet Tazminatları, yükselinen derecede bulundukları kurumda aynı unvanlı memurlar için öngörülen puan ve oranlar esas alınarak ödenir. Yükseldikleri derecede 190 sayılı KHK'ye ekli Kurumlarına ait cetvellerde kendileri ile aynı unvanı taşıyan kadro unvanı yoksa önceki zam ve tazminatlarının ödenmesine devam olunur.

 

MADDE 10- Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunda görevli personele ödenecek; İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zamları ile Özel Hizmet Tazminatı ve Diğer Tazminatların miktar ve oranları bu Kararnamede yer alan katsayı ve en yüksek Devlet memuru aylığı dikkate alınarak 72 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre, Bakanlar Kurulu'nca karara bağlanan bütçeleri ile tespit edilir. Sözkonusu personele bu Kararnameye ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellere göre ayrıca ödeme yapılmaz.

 

MADDE 11- 3.4.1997 tarihli ve 97/9238 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar'ın 12 ve 13 üncü maddeleri hariç diğer hükümleri ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 12- Bu Karar ve ekli cetveller 1.1.1998 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 13- Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.

 

I SAYILI CETVEL

              İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı

              (A)

              GENEL İDARE HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

                                                                 İş       İş     Tem.    Mali

                                                                 Güçlüğü  Riski  Güçlük  Sorum.

S.No  GÖREV (KADRO) UNVANI                                       Zammı    Zammı  Zammı   Zammı

----  ---------------------------------------------------------  -------  -----  ------  ------

1     Müsteşar:

      a) Başbakanlık Müsteşarı................................:  2000        -   2500       -

      b) Diğerleri............................................:  1800        -   2200       -

2     Müsteşar Yardımcısı:

      a) Başbakanlık..........................................:  1200        -   1600       -

      b) Diğerleri............................................:   975        -    975       -

3     Müşavir:

      a) Başbakan Müşaviri....................................:   975        -    975       -

      b) Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık

         Müşavirleri..........................................:   950        -    750       -

4     Kurul Başkanı:

      a) Bakanlık ve Müsteşarlık..............................:   975        -    975       -

      b) Diğerleri............................................:   800        -    900       -

5     Genel Müdür.............................................:   975        -    975       -

6     Genel Müdür Yardımcısı, Yüksek Fen Kurulu Üyesi.........:   800        -    900       -

7     Daire Başkanı...........................................:   800        -    900       -

8     Hukuk Müşavirliği:

      a) 1. Hukuk Müşaviri....................................:   975        -    800       -

      b) Diğerleri............................................:   800        -    750       -

      c) Raportör (Hukuk Fakültesi Mezunu)....................:   650        -    300       -

9     Avukat..................................................:   800        -    750       -

10    a) Savunma Sekreteri:

      - Başbakanlıkta (Merkez Teşkilatı)......................:   800        -    900       -

      - Bakanlıklarda.........................................:   800        -    800       -

      - Diğer Yerlerde........................................:   800        -    500       -

      b) Savunma Uzmanı, Sivil Savunma Uzmanı.................:   650        -    450       -

11    Müşavir, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri.............:   725        -      -       -

12    Bölge Başmüdürü, Başmüdür, Bölge Müdürü.................:   850        -    550       -

13    12 nci sırada sayılanların yardımcıları.................:   650        -    500       -

14    Fen ve Tetkik Kurulu Başkan ve Üyeleri..................:   650        -    500       -

15    Bilgi İşlem:

      a) BİM Müdürü, BİM Şube Müdürü..........................:   800        -    900       -

      b) BİM Müdür Yardımcısı.................................:   750        -    800       -

      c) Çözümleyici, Programcı...............................:   750        -    650       -

      d) Çözümleyici Yardımcısı, Programcı Yard...............:   750        -    500       -

      e) Bilgisayar İşletmeni.................................:   750        -    250       -

16    Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni.....................:   750        -    250       -

17    Fabrika, Kombina, İşletme:

      a) Müdür................................................:   800        -    650       -

      b) Müdür Yardımcısı.....................................:   650        -    500       -

18    Özel Kalem Müdürü:

      a) Başbakanlıkta........................................:   975        -    975       -

      b) Bakanlıklarda (Devlet Bakanlıkları dahil)............:   800        -    900       -

19    YÖK Genel Sekreteri.....................................:   975        -    975       -

20    Üniversitelerarası Kurul, ÖSYM ve Üniversite Genel

      Sekreteri...............................................:   800        -    900       -

21    Fakülte, Yüksekokul ve Enstitü Sekreteri ile TODAİE

      Genel Sekreteri.........................................:   600        -    700       -

22    a) 19 ve 20 nci sıralarda sayılanların Yard.............:   800        -    900       -

      b) Yüksek Hakem Kurulu Genel Sekreteri..................:   800        -    700       -

23    a) İl Müdürü, Özel Çevre Koruma Müdürü..................:   700        -    700       -

      b) Bunların Yardımcıları................................:   600        -    600       -

24    Şube Müdürü, Müdür, APK Uzmanı, AT Uzmanı:

      a) Kadro derecesi (1-4) olan............................:   600        -    500       -

      b) Diğerleri............................................:   550        -    400       -

25    Uzman, Araştırmacı, Aktüer:

      a) Kadro derecesi (1-4) olan............................:   600        -    300       -

      b) Diğerleri............................................:   550        -    300       -

      c) Uzman Yardımcısı.....................................:   525        -     75       -

26    a) Müdür Yardımcısı.....................................:   550        -    200       -

      b) Şef..................................................:   500        -    200       -

27    Kütüphaneci (Fakültelerin Kütüphanecilik Bölümünden

      mezun olanlar)..........................................:   500        -    400       -

28    Tercüman, Mütercim......................................:   500        -    500       -

29    İnfaz ve Koruma Başmemuru...............................:   700      600    600       -

30    İnfaz ve Koruma Memuru..................................:   600      600    500       -

31    Her Derece Yargı Organları ve Seçim Kurullarında

      Görevli:

      a) Müdür:

      - Kadro derecesi (1-2) olan.............................:   900        -    900       -

      - Kadro derecesi (3-4) olan.............................:   900        -    800       -

      - Diğerleri.............................................:   800        -    750       -

      b) Şef, Zabıt Katibi....................................:   700        -    600       -

      c) Mübaşir..............................................:   600        -    200       -

32    Gişe Memuru (Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet

      Köprüleri ve Otoyollarda)...............................:   500      500      -     700

33    Kaptan, Çarkçı..........................................:   600        -      -       -

34    İtfaiye Teşkilatı:

      a) Müdür Yardımcısı, Grup Amiri.........................:   500        -    200       -

      b) Amir, İtfaiyeci, Başçavuş, Çavuş, Onbaşı, Er,

      Operatör, Şoför.........................................:   500      200      -       -

35    Veznedar, Tahsildar.....................................:   500        -      -     700

36    Sayıştay'a hesap vermekle yükümlü:

      a) Döner Sermaye Merkez Müdürü, Döner Sermaye

      İşletme Müdürü, Döner Sermaye Saymanı, Fon Saymanı,

      Sayman..................................................:   600        -    300     400

      b) Ayniyat Saymanı, Muhasebeci, Döner Sermaye

      İşletmelerinde ve Fonlarda Sayman olarak

      görevlendirilenler......................................:   500        -      -     375

37    Ambar Memuru, Depo Memuru...............................:   500        -      -     575

38    Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Güvenlik Görevlisi,

      Bekçi, Koruma Amir Yardımcısı, Koruma Memuru............:   500      175      -       -

 

NOT:

1- Bu bölümde yer alan görev unvanları Genel İdare Hizmetleri Sınıfı dışındaki sınıflarda yer alsa dahi bunlara bu bölümdeki zamlar ödenir.

2- Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Bağımsız Genel Müdürlük Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları; Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları ve Uzman Yardımcıları, Hazine Müsteşarlığı Bankalar yeminli Murakıpları ve Murakıp Yardımcıları, Sigorta Denetleme Uzmanları ve Yardımcıları, Aktüer ve Yardımcıları; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş ve İş Güvenliği Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları; Bakanlıklar, Hazine

Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Gümrük Müsteşarlığı merkez teşkilatına dahil Kontrolörler ve Stajyer Kontrolörler, Emniyet Genel Müdürlüğü Dernek Denetçisi ve Dernek Denetçi Yardımcısı kadrosuna atananlar, Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları; İlköğretim Müfettişleri; Belediye Müfettişleri ve Müfettiş Yardımcıları, Maliye Bakanlığı  Muhasebe, Vergi ve Milli Emlak Denetmenleri ile Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri ve bunların yardımcıları, yüksekokul mezunu olmak şartı ile Belediye İktisat Müfettişleri ve Büyükşehir Belediyeleri hesap İşleri Murakıplarından;

a) Türkiye düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine sahip olup,

- Kadro derecesi (1-4) olanlara 1.800

- Kadro derecesi (5) ve daha aşağı olanlara 1.500

- Yardımcı ve Stajyerlere 800

b) Bölge ve İl düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine sahip olup,

- Kadro derecesi (1-4) olanlara 1.350

- Kadro derecesi (5) ve daha aşağı olanlara 1.050

- Yardımcı, Stajyer veya aday durumunda olanlara 600

puan Temininde Güçlük Zammı verilir.

Bunlara (a) ve (b) fıkralarına göre verilen Temininde Güçlük Zammı puanının %50'si oranında İş Güçlüğü Zammı ayrıca ödenir.

3- Hafızalı ve en az 10 inç'lik ekranlı Kelime-İşlem Makinesini (her makine için en çok 1 kişi olmak üzere) sürekli kullanan Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil Şef ve daha alt düzeydeki kadrolarda görevli olanlara (15 ve 16 ncı sırada sayılanlar ile dipnot 4/d sırasından yararlananlar hariç) (700) puana kadar İş Güçlüğü Zammı ayrıca verilebilir.

4-a) 15/a sırasında sayılanlara (1300), 15/b ve c sıralarında sayılanlara (1100), 15/d ve e sıralarında sayılanlara ise (750) puana kadar Temininde Güçlük Zammı,

b) 16 ncı sırada sayılanlara (750) puana kadar temininde Güçlük Zammı,

c) 15 ve 16 ncı sırada sayılanlara (500) puana kadar İş Riski Zammı,

kadro unvanları ile ilgili görevleri fiilen yaptıkları sürece ayrıca verilebilir.

d) 15/c, d ve e sıraları ile 16 ncı sırada sayılanlardan, aynı görevi yapmaya devam eden Uzman, Şef ve Amirlerine de belirtilen sıralar ile dipnotun (a), (b) ve (c) sıralarında sayılan puanlar verilebilir.

 

(B)

              TEKNİK HİZMETLER BÖLÜMÜ

                                                                 İş       İş     Tem.    Mali

                                                                 Güçlüğü  Riski  Güçlük  Sorum.

S.No  GÖREV (KADRO) UNVANI                                       Zammı    Zammı  Zammı   Zammı

----  ---------------------------------------------------------  -------  -----  ------  ------

      Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında bulunan

      Personelden;

1     Başmühendis, Başmimarlara...............................:  1025        -   1400       -

2     En az dört yıllık yükseköğrenim görmüş yüksek mü-

      hendis, mühendis, yüksek mimar, mimar ve şehir

      plancılarına kendi ihtisas dallarında;

      a) 5 yıla kadar hizmeti olanlara........................:   800        -    975       -

      b) 5 yıl ve daha fazla hizmeti olanlara.................:   800        -   1400       -

3     En az dört yıllık yükseköğrenim görmüş jeolog, hidrolog, bölge plancısı,

      hidrojeolog, jeofizikçi, fizikçi, kimyager, jeomorfolog, istatistikçi,

      arkeolog, matematikçi, astronom, tütün eksperi (4 yıllık lisans

      eğitimli) olanlarla, Yüksek Teknik Öğretmen Okulu, Teknik Eğitim

      Fakültesi ve Mesleki Eğitim Fakültesi Teknoloji Bölümü İş ve Teknik

      Anabilim Dalı mezunlarından kendi ihtisas dallarında;

      a) 5 yıla kadar hizmeti olanlara........................:   775        -    975       -

      b) 5 yıl ve daha fazla hizmeti olanlara.................:   775        -   1400       -

4     En az 4 yıllık mesleki teknik öğrenim görmüş diğer

      Personelden kendi ihtisas dallarında;

      a) 5 yıla kadar hizmeti olanlara........................:   700        -    975       -

      b) 5 yıl ve daha fazla hizmeti olanlara.................:   700        -   1400       -

5     En az iki yıl süreli mesleki teknik yükseköğrenim

      görmüş yüksek teknikerler ve teknikerler ile tütün

      eksperleri, prospektörlerden kendi ihtisas dallarında;

      a) 5 yıla kadar hizmeti olanlara........................:   650        -    975       -

      b) 5 yıl ve daha fazla hizmeti olanlara.................:   650        -   1400       -

6     Lise üzerine en az 2 yıl mesleki teknik öğrenim veya

      Mesleki teknik kurs görenler, Fen Memurları, Devlet

      Güzel Sanatlar Akademisi, Tatbiki Güzel Sanatlar

      Yüksekokulu mezunlarından kendi ihtisas dallarında;

      a) 5 yıla kadar hizmeti olanlara........................:   600        -    525       -

      b) 5 yıl ve daha fazla hizmeti olanlara.................:   600        -    850       -

7     Lise dengi mesleki teknik okul mezunlarından kendi

      ihtisas dallarında;

      a) 5 yıla kadar hizmeti olanlara........................:   525        -    425       -

      b) 5 yıl ve daha fazla hizmeti olanlara.................:   525        -    525       -

8     Kadroları bu sınıfa dahil diğer personelden kendi ihtisas

      dallarında;

      a) 5 yıla kadar hizmeti olanlara........................:   500        -    425       -

      b) 5 yıl ve daha fazla hizmeti olanlara.................:   500        -    525       -

 

 

NOT:

1- Kadroları teknik hizmetler sınıfında bulunan personele aşağıdaki iş riski zammı puanları ilave olarak verilebilir.

a) Radyoaktif ve zehirli maddelerle çalışanlara 5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesinden yararlandıklarını belgelemeleri şartı ile; 250 puan,

b) Açık maden ocaklarında çalışanlara; 400 puan,

c) Yer altı maden ocaklarında fiilen günde 3 saatten aşağı olmamak üzere çalışanlara, ayda 1000 puanı geçmemek üzere her gün için; 50 puan,

d) Ünitesinin gücü 150.000 KW'tan küçük olmayan üretim santralları, 100.000 KW'lik transformatör merkezleri ve 380.000 Volt'luk enerji nakil hatlarında inşa, tevsi, işletme mahallerinde fiilen çalışanlara; 500 puan,

e) Patlayıcı madde, patlayıcı madde ile yapılan mühimmat, asit, kok üretimi, imalat, deneme ve imha işlemlerinde, yüksek fırın veya maden izabesi, dökümhane, haddehane, elektrolizhane, filotasyon, konsantrasyon, çelikhane ve tünel inşaatlarında sürekli olarak çalışanlara; 325 puan,

f) (c) bendine göre iş riski zammı ödenenlere, (a), (b), (d) ve (e) bentlerine göre ayrıca iş riski zammı ödenmez.

2- Bu bölümün 1, 2 ve 3 No'lu sıra numarasında sayılan kariyerler ile yüksek tekniker, tekniker ve tütün eksperi kariyerine haiz olanlardan;

a) Genel İdare Hizmetleri Bölümünün 1, 2, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25 ve 26/a, (F) Bölümünün 3, 4, 5, 6, 7, 9 ve (G) Bölümünün B/1, 2, 3, 4 üncü sıra numaralarında yazılı olan görev unvanlarını işgal edenlere 1400 puan temininde güçlük zammı,

b) Ekli IV sayılı Cetvelde sayılan yerleşim birimlerine Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, İl Müdürü, İl Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Müdür ve Müdür Yardımcısı olarak sürekli görevle atananlara 1250 puan daha temininde güçlük zammı, bölümlerindeki puanlarına ilave olarak ayrıca ödenebilir.

Ancak sosyal işler, idari ve mali işler, personel, özlük, dış ilişkiler, donatım, levazım ve benzeri destek hizmeti yürütenlere bu bölüme göre ödeme yapılmaz.

3- 4 yıl ve daha fazla süreli yükseköğrenim kurumlarının istatistik bölümlerinden mezun olanlarla, istatistik alanına giren konulardan birinde master ya da doktora yapmış olanlar, Devlet İstatistik Enstitüsü Eğitim Merkezini başarıyla bitirerek "Lisans Sonrası İstatistik Sertifikası" alanlar istatistikçi kabul edilir.

(C)

              SAĞLIK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

                                                                 İş       İş     Tem.    Mali

                                                                 Güçlüğü  Riski  Güçlük  Sorum.

S.No  GÖREV (KADRO) UNVANI                                       Zammı    Zammı  Zammı   Zammı

----  ---------------------------------------------------------  -------  -----  ------  ------

1     a) Klinik Şefi..........................................:  900      500    1800       -

      b) Klinik Şef Yardımcısı................................:  850      500    1700       -

      c) Başasistan...........................................:  825      500    1650       -

      d) Uzman Tabip..........................................:  800      500    1600       -

      e) Asistan Tabip........................................:  800      500    1300       -

      f) Pratisyen Tabip......................................:  800      500    1200       -

      g) Tababet Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda,

      bu tüzük hükümlerine göre uzmanlık belgesi alanlarla,

      aynı dallarda uzmanlık unvanını doktora aşaması ile

      kazanmış olanlar (Sağlık Hizmetleri Sınıfı Asistan

      kadrolarında olanlar dahil).............................:  800      500    1300       -

      h) Diş Tabipleri........................................:  650      500    1100       -

2     Eczacı;

      a) Yataklı tedavi kurumlarında..........................:  650      500     800       -

      b) Diğer yerlerde.......................................:  600      500     700       -

3     Sağlık hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda

      bulunanlardan;

      a) Mesleki yüksek öğrenim görmüş olanlar;

      1- Yataklı tedavi kurumlarında..........................:  600      500     600       -

      2- Diğer yerlerde.......................................:  550      500     500       -

      b) Lise dengi mesleki sağlık öğrenimi görmüş

      olanlar;

      1- Yataklı tedavi kurumlarında..........................:  550      500     200       -

      2- Diğer yerlerde.......................................:  500      500     200       -

      c) Diğer personel;

      1- Yataklı tedavi kurumlarında..........................:  550      500       -       -

      2- Diğer yerlerde.......................................:  500      500       -       -

4     Teknisyen Yardımcısı....................................:  500      500       -       -

5     a) Uzman Veteriner......................................:  650      500    1800       -

      b) Veteriner............................................:  550      500    1800       -

6     Hayvan Sağlık Memuru, Veteriner Sağlık Teknisyeni,

      meslek lisesi mezunu Laborantlar;

      a) Yükseköğrenimliler...................................:  550      500     950       -

      b) Diğerleri............................................:  550      500     875       -

7     Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı

      (Merkez-Taşra); Bölge Laboratuarları; Kontrol, Islah,

      Araştırma Enstitüleri ve Kurumları; Halk Sağlığı

      Laboratuarları;

      a) Başkan, Başkan Yardımcısı............................: 1000      500    1800       -

      b) Müdür, Müdür Yardımcısı (En az 4 yıllık mesleki

      yüksek öğrenim görmüş sağlık personeli olması

      kaydıyla), Tabip, Tababet Uzmanlık Tüzüğüne

      göre Uzman olanlar......................................:  900      500    1300       -

      c) Kimyager, Bakteriyolog, Biyolog, Eczacı, Tıbbi

      Teknolog................................................:  775      500    1125       -

      d) Sağlık Memuru, Hemşire, Laboratuar Teknisyeni,

      Hemşire Yardımcısı, Laborant............................:  600      500     350       -

 

NOT:

1- Veteriner kökenli personelden;

a) Genel İdare Hizmetleri Bölümünün 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 17, 23, 24, 25 ve 26/a sıra numaraları ile (G) bölümünün B/6-(b) ve (c) sıra numaralarında sayılanlara 1400 puana kadar temininde güçlük zammı,

b) Ekli IV sayılı Cetvelde sayılan yerleşim birimlerine İl Müdürü, İl Müdür Yardımcısı, İlçe Müdürü, Şube Müdürü, Müdür olarak atananlara ayrıca 1250 puana kadar daha temininde güçlük zammı, bölümlerindeki puanlarına ilaveten ödenebilir.

Ancak, sosyal işler, idari ve mali işler, personel, özlük, dış ilişkiler, donatım, levazım ve benzeri destek hizmeti yürütenlere bu puanlar verilmez.

2- Bu bölümün 1/a, b, c, d, e, f ve 7 nci sıralarında, Sağlık Bakanlığına ait kesimin 1 ve 2 nci sıralarında, "(G)-Belediyeler, Özel İdareler ve Bağlı Kuruluşları ile Birlikler" bölümünün B/6 sırasında, Adli Tıp Kurumuna ait kesimin 1 ve 2 nci sıralarında gösterilen personelden, tabip kökenli olanlara;

A) IV sayılı Cetvelde yer alan bölgelerden;

a) 2 ve 3 üncü bölgelerde çalışanlara..........: 2000

b) 4 üncü bölgede çalışanlara..................: 2500

c) 5, 6 ve 7 nci bölgelerde çalışanlara........: 3000

puan,

B) 1994 yılı Yan Ödeme Kararnamesinin bu dipnotuna göre ek temininde güçlük zammı ödenen yerleşim birimlerinden, IV Sayılı Cetvelde belirtilenler dışında kalan diğer yerleşim birimlerinde çalışanlara........................................: 1500

puan, ek temininde güçlük zammı verilebilir.

 

(D)

              EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

                                                           İş       İş     Tem.    Mali

                                                           Güçlüğü  Riski  Güçlük  Sorum.

S.No  GÖREV (KADRO) UNVANI                                 Zammı    Zammı  Zammı   Zammı

----  ---------------------------------------------------  -------  -----  ------  ------

1     Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü, Devlet Memurları

      Yabancı Diller Eğitim Merkezi, Yüksekokul:

      a) Müdür..........................................:      975      -       -       -

      b) Müdür Yardımcısı...............................:      925      -       -       -

2     Ortaokul, Orta Dereceli Okullar, Mesleki ve

      Teknik Okullar (Kurslar), Azınlık Okulları,

      Çıraklık Eğitim Merkezi, Rehberlik Merkezi, Halk

      Eğitim Merkezinde ve İlköğretim Okullarında:

      a) Müdür..........................................:      925      -       -       -

      b) Müdür Yardımcısı...............................:      900      -       -       -

3     Mesleki Teknik Okullarda:

      Bölüm Şefi, Atölye Şefi, Laboratuar Şefi..........:      725      -       -       -

4     İlkokullarda:

      a) Müdür..........................................:      725      -       -       -

      b) Müdür Yardımcısı...............................:      700      -       -       -

5     Özel Eğitime Muhtaç Çocuklara Mahsus Okullarda

      (Özel Alt Sınıflar Dahil), Yatılı İlköğretim Bölge

      Okullarında:

      a) Müdür..........................................:      925      -     250       -

      b) Müdür Yardımcısı...............................:      900      -     250       -

      c) Öğretmen.......................................:      600      -     250       -

6     Öğretmen..........................................:      500      -       -       -

 

 

NOT:

1- Bu bölümün 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı sıralarında sayılanlara (250), cezaevlerinde görevli öğretmenlere (450) puan iş riski zammı ödenir.

2- Öğretmenlerden belleticilik görevi verilenlere ayrıca (100) puan iş güçlüğü zammı ödenir.

3- Esas ve usulleri ilgili Bakanca tespit edilecek değerlendirmeye göre seçilmek suretiyle;

A) Anadolu Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Polis Koleji ile Askeri Liselerde görevlendirilmiş veya görevlendirilecek;

a) Müdür, Müdür Yardımcılarına,

b) Yabancı dil dışındaki dersleri yabancı dille okutan öğretmenlere,

c) Yabancı dil öğretmenlerine,

d) Fen Grubuna dahil ders öğretmenlerine,

B) Fen Liselerinde görevlendirilmiş veya görevlendirilecek Müdür, Müdür Yardımcıları, Fen Grubuna dahil ders öğretmenlerine, değerlendirme sonuçlarına dayanılarak, Bakan Onayı ile (500) puana kadar temininde güçlük zammı ödenir.

 

(E)

              YARDIMCI HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

                                                          İş       İş     Tem.    Mali

                                                          Güçlüğü  Riski  Güçlük  Sorum.

S.No  GÖREV (KADRO) UNVANI                                Zammı    Zammı  Zammı   Zammı

----  --------------------------------------------------  -------  -----  ------  ------

1     Yataklı ve Yataksız Tedavi Kurum ve Kuruluşları

      ile İslah Kurum ve Enstitüleri, Hayvan Yetiştirme

      ve Temin Laboratuarlarında Hasta Bakıcı, Hayvan

      Bakıcısı, Hizmetli, Hademe, Odacı................:      500    300       -       -

2     Teknisyen Yardımcısı.............................:      500      -     375       -

 

              (F)

              KİT ORTAK GÖREV UNVANLARI

                                                        İş       İş     Tem.    Mali

                                                        Güçlüğü  Riski  Güçlük  Sorum.

S.No  GÖREV (KADRO) UNVANI                              Zammı    Zammı  Zammı   Zammı

----  ------------------------------------------------  -------  -----  ------  ------

1     Yönetim Kurulu Üyesi (kadrolu), Koordinatör,

      KİT Müşaviri...................................:      800      -     900       -

2     a) Genel Sekreter (Merkezde)...................:      800      -     700       -

      b) Genel Sekreter Yardımcısı (Merkezde)........:      600      -     500       -

3     Müessese Müdürü................................:      800      -     800       -

4     Müessese Müdür Yardımcısı......................:      650      -     650       -

5     Grup Başkanı...................................:      650      -     725       -

6     Grup Başkan Yardımcısı, Grup Müdürü............:      525      -     650       -

7     Grup Müdür Yardımcısı..........................:      525      -     525       -

8     Teşkilat Şemalarında Daire Başkanlığı Üniteleri

      Bulunmayan Bankaların Seksiyon ve Birim

      Müdürlüklerinde

      a) Müdür.......................................:      650      -     500       -

      b) II.Müdür, Müdür Yardımcısı..................:      500      -     400       -

9     Daire Başkan Yardımcısı, Maden Kredi Komitesi

      Başkanı ve Üyesi, Disiplin Kurulu Başkanı ve

      Üyesi, Satınalma Komisyonu Başkanı.............:      650      -     500       -

10    Genel Muhasebe Müdürü, Muhasebe Müdürü

      (Merkezde).....................................:      650      -     500     250

11    Genel Muhasebe Müdür Yardımcısı, Muhasebe II.

      Müdürü, Müdür Yardımcısı (Merkezde)............:      550      -     400     250

12    Muhasebeci.....................................:      500      -     300     250

13    Muhasebeci Yardımcısı..........................:      500      -     200     250

14    Banka Şube Müdürü..............................:      600      -     500     250

15    İkinci Müdür, Banka Şube Müdür Yardımcısı......:      550      -     200     250

16    Amir...........................................:      500      -     200       -

 

 

NOT: Kefalet Sandıklarına tabi açıklardan sorumlu, Veznedarlar gibi doğrudan para tahsil ve tediye etmekle görevlendirilenlere (250) puanı geçmemek üzere verilecek mali sorumluluk zammının miktar ve esasları Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığınca tespit edilir. Ancak bu tespit personel sayısının %15'ini geçemez.

(G)

              BELEDİYELER, ÖZEL İDARELER VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE BİRLİKLER

                                                       İş       İş     Tem.    Mali

                                                       Güçlüğü  Riski  Güçlük  Sorum.

S.No  GÖREV (KADRO) UNVANI                             Zammı    Zammı  Zammı   Zammı

----  -----------------------------------------------  -------  -----  ------  ------

      A- İl Özel İdareleri ve Bağlı Kuruluşları:

1     İl Özel İdare Müdürü

      a) Ankara, İstanbul, İzmir....................:      750      -     400     325

      b) Diğer İller................................:      650      -     400     325

2     İl Özel İdare Müdür Yardımcısı

      a) Ankara, İstanbul, İzmir....................:      650      -     300       -

      b) Diğer İller................................:      550      -     250       -

3     Encümen Başkatibi.............................:      575      -       -       -

      B- Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları:

1     Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri...........:      975      -     975       -

2     Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı.:      800      -     900       -

3     Belediye Başkan Yardımcısı:

      a) Nüfusu 100.000 ve daha yukarı olan

      belediyelerde.................................:      800      -     800       -

      b) Diğer Belediyelerde........................:      750      -     500       -

4     Büyükşehir Belediye Daire Başkan Yardımcısı...:      650      -     500       -

5     Özel Kalem Müdürü:

      a) Büyükşehir Belediyeleri....................:      650      -     400       -

      b) Diğerleri..................................:      600      -     400       -

6     a) Çevre Sağlığı Müdürü (Tabip), Sağlık İşleri

      Müdürü (Tabip)................................:      800      -    1175       -

      b) Veteriner İşleri Müdürü (Veteriner)........:      600    225    1100       -

      c) (a) ve (b) de sayılanların yardımcıları....:      600      -    1100       -

7     Başkatip......................................:      575      -       -       -

8     Hesap İşleri Müdürü, Muhasebe Müdürü,

      Muhasebeci, Sayman............................:      600      -     300     400

9     (8) inci sırada sayılanların yardımcıları.....:      550      -     200       -

10    Zabıta teşkilatında görevli Amir, Başkomiser,

      Komiser, Komiser Yardımcısı, Memur ile

      Belediye Trafik Memurları.....................:      500    175       -       -

      C- Ortak Unvanları

1     Bağlı Kuruluşlar Kadrolu Yönetim Kurulu Üyesi.:      800      -     900       -

2     Birlik Sekreteri..............................:      650      -     350       -

3     İcra Memuru...................................:      500    250       -     250

4     Kontrolör, Kontrol Memuru.....................:      525      -     375       -

 

              (H)

              GENEL VE KATMA BÜTÇELİ İDARELERLE KİTLERE İLİŞKİN KURUMSAL BÖLÜM

                                                            İş       İş     Tem.    Mali

                                                            Güçlüğü  Riski  Güçlük  Sorum.

S.No  GÖREV (KADRO) UNVANI                                  Zammı    Zammı  Zammı   Zammı

----  ----------------------------------------------------  -------  -----  ------  ------

      ANAYASA MAHKEMESİ

      Genel Sekreter Yardımcısı..........................:      900      -     900       -

      BAŞBAKANLIK

1     Başbakan Başmüşaviri, Teftiş Kurulu Başkanı........:     1450      -    1700       -

2     Bakanlar Kurulu Sekreteri, Başkan..................:      975      -     975       -

3     Basın Müşaviri, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri,

      Uzman, Uzman (Şube Müdürü), Şube Müdürü,

      Merkez Teşkilatında Araştırmacı....................:      800      -     800       -

 

4     Ayniyat Saymanı....................................:      700      -     750       -

5     Uzman Yardımcısı, Şef..............................:      700      -     800       -

6     Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünde Arşiv

      Hizmetlerinde  çalışanlar (hizmetliler hariç)......:      700      -     800       -

7     Basımevi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü:

      a) Müdür...........................................:      900      -     900       -

      b) Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü...................:      800      -     900       -

      c) Sayman..........................................:      700      -     800     250

      d) Sayman Yardımcısı, Şef..........................:      700      -     800       -

      e) Memur, Santral Memuru, Daktilograf, Hemşire,

      Sekreter...........................................:      700      -     300       -

8     Raportör, Daktilograf, Memur, Santral Memuru,

      Hemşire, Sekreter, Şoför...........................:      700      -     300       -

 

 

NOT:

Örtülü ödenek hesaplarından sorumlu olan kişiye ayrıca (400) puan mali sorumluluk zammı ödenir.

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI

1     Başkan.............................................:     1450      -    1700       -

2     Başkan Yardımcısı..................................:      975      -     975       -

3     Devlet Personel Uzmanı (Şube Müdürü), Devlet

      Personel Uzmanı....................................:      800      -     750       -

4     Şube Müdürü:

      a) Kadro derecesi (1-2) olanlar....................:      800      -     750       -

      b) Kadro derecesi (3) olanlar......................:      750      -     700       -

5     Devlet Personel Uzman Yardımcısı, Şef..............:      650      -     350       -

      TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU

1     Merkez (Başkanlık):

      a) Başkan (Mühendis)...............................:      975      -     975       -

      b) Başkan Yardımcısı (Mühendis)....................:      800      -     900       -

      c) Mühendis, Jeolog, Fizikçi, Mimar, Kimyager,

      Matematikçi........................................:      550      -     750       -

2     Taşra (Nükleer Araştırma-Eğitim Merkezi ve

      Enstitü Müdürlüğü):

      a) Müdür (Mühendis)................................:      550    325     850       -

      b) Müdür Yardımcısı (Mühendis).....................:      500    325     800       -

      c) Bölüm Başkanı, Mühendis, Jeolog, Fizikçi,

      Mimar, Kimyager, Matematikçi.......................:      550    325     750       -

      d) Tekniker (Makine-Reaktör Elektronik)............:      500    325     325       -

      e) Teknisyen (Makine-Reaktör Elektronik)...........:      500    325     850       -

3     a) Sayman..........................................:      575      -       -     400

      b) Ayniyat Saymanı.................................:      500      -       -     375

4     Merkez-Taşra:

      a) Şube Müdürü:

      - Kadro derecesi (1-2) olanlar.....................:      800      -     750       -

      - Kadro derecesi (3-4) olanlar.....................:      750      -     700       -

      b) Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi....................:      650      -     350       -

 

NOT:

    1/a, b, c sıraları ile 2/a, b, c, d sıralarından, kendi ihtisas dallarında 5 yıla kadar hizmeti olanlara 975,5 yıl ve daha fazla hizmeti olanlara 1400 puan ek temininde güçlük zammı ödenebilir.

 

      HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI, DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI

      İLE DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1     Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, Müdür,

      Şube Müdürü, Borsa Komiseri, Hazine Uzmanı,

      Dış Ticaret Uzmanı:

      a) Kadro derecesi (1-2) olanlar................................:   800     -    750    -

      b) Diğerleri...................................................:   750     -    700    -

      c) Kambiyo Müdür Yardımcısı, Borsa Komiser

      Yardımcısı.....................................................:   650     -    600    -

2     Hazine Saymanı.................................................:   800     -    750  400

3     Hazine Sayman Yardımcısı.......................................:   650     -    600    -

4     Uzman..........................................................:   700     -    350    -

5     Şef, Hazine Uzman Yardımcısı, Dış Ticaret Uzman

      Yardımcısı.....................................................:   650     -    350    -

      DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI

1     Genel Sekreter, Başkan.........................................:   975     -    975    -

2     Genel Sekreter Yardımcısı......................................:   800     -    900    -

3     Devlet Planlama Uzmanı,........................................:   800     -    750    -

4     Şube Müdürü:

      a) Kadro derecesi (1-2) olanlar................................:   800     -    750    -

      b) Diğerleri...................................................:   750     -    700    -

5     Devlet Planlama Uzman Yardımcısı, Şef..........................:   650     -    350    -

 

      DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI

1     Başkan.........................................................:  1450     -   1700    -

2     Başkan Yardımcısı..............................................:   800     -    900    -

 

NOT: (1) ve (2) nci sırada sayılan unvanları taşıyan personelden kariyerleri Mühendis, Matematikçi, İstatistikçi, olanlara 1400 puan ek temininde güçlük zammı ödenebilir.

 

      DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

1     Başkan.........................................................:  1450     -   1700    -

2     Başkan Yardımcısı..............................................:   975     -    975    -

3     Din İşleri Yüksek Kurulu:

      a) Başkan......................................................:   975     -    975    -

      b) Üye.........................................................:   800     -    900    -

4     Müftüler:

      a) Ankara, İstanbul, İzmir.....................................:   725     -    650    -

      b) Diğer iller.................................................:   700     -    500    -

5     Müftü Yardımcısı, İlçe Müftüsü.................................:   550     -    400    -

6     Mushafları İnceleme Kurulu:

      a) Başkan......................................................:   650     -    500    -

      b) Üye.........................................................:   575     -    400    -

7     Murakıp........................................................:   500     -    200    -

8     Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü:

      a) Müdür.......................................................:   650     -    400  400

      b) Müdür Yardımcısı............................................:   500     -    300    -

9     Teberrukat Saymanı.............................................:   500     -      -  275

10    Vaiz:

      a) Başkanlıkta.................................................:   600     -    250    -

      b) Diğer yerlerde..............................................:   500     -    150    -

 

      TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1     Uçuş İşleri Şubesinde Görevli:

      a) Pilot.......................................................:   500   250    575    -

      b) Rasıt.......................................................:   500   250    250    -

      c) Uçak Kontrol Makinisti......................................:   575   250    250    -

      d) Uçak Telsizcisi.............................................:   500   250      -    -

NOT: Kadastro üyelerine Teknik Hizmetler Bölümünde öngörülen puanlara ilave olarak 425 puan temininde güçlük zammı ödenebilir.

 

      VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1     Vakıflar Meclisi Üyesi (Kadrolu)...............................:   800     -    900    -

2     Teknik Kökenli olmayan:

      a) Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı,

      Şube Müdürü (Merkez), Müdür (Merkez)

      - Kadro derecesi (1-2) olanlar.................................:   800     -    750    -

      - Kadro derecesi (3-4) olanlar.................................:   750     -    700    -

      b) Şube Müdürü (Taşra), Müdür (Taşra)..........................:   700     -    400    -

      c) Müdür Yardımcısı, Uzman (1-4)...............................:   650     -    350    -

3     Araştırmacı, Şef...............................................:   500     -    500    -

4     Restoratör.....................................................:   500     -    575    -

5     Kütüphaneci....................................................:   500     -    400    -

 

NOT: 1 inci sırada sayılan unvanı taşıyan personelden, Teknik Hizmetler Bölümün 1, 2 ve 3 üncü sırasında sayılan kariyerleri haiz olanlara, 1400 puan ek temininde güçlük zammı ödenebilir. 2 nci sırada sayılan Saymanlık Müdürlerine (400) puan mali sorumluluk zammı ödenebilir.

 

      GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI

1     Gümrükler Başmüdürü, Gümrük Muhafaza

      Başmüdürü:

      a) Ankara, İstanbul, İzmir.....................................:   800     -    900    -

      b) Diğer iller.................................................:   800     -    800    -

2     (1)'de sayılanların yardımcıları...............................:   800     -    750    -

3     Gümrük Müdürü, Gümrük Muhafaza Müdürü:

      a) Kadro derecesi (1-2) olanlar................................:   800     -    750    -

      b) Diğerleri...................................................:   750     -    700    -

4     (3)'de sayılanların yardımcıları...............................:   650     -    600    -

5     Şube Müdürü (Merkez), Müdür (Merkez), APK

      Uzmanı, Araştırmacı:

      a) Kadro derecesi (1-2) olanlar................................:   800     -    750    -

      b) Kadro derecesi (3-4) olanlar................................:   750     -    700    -

      c) Diğerleri...................................................:   650     -    350    -

6     Şube Müdürü (Taşra), Uzman.....................................:   700     -    350    -

7     Şef, Amir, Gümrük Başmemuru....................................:   650     -    350    -

      KADIN VE SOSYAL HİZMETLER MÜSTEŞARLIĞI

      Merkez (Müsteşarlık)

1     Şube Müdürü:

      a) Kadro derecesi (1-2) olanlar................................:   800     -    750    -

      b) Diğerleri...................................................:   750     -    700    -

2     Sosyal Araştırma Uzmanı........................................:   800     -    750    -

3     Sosyal Araştırma Uzman Yardımcısı..............................:   650     -    350    -

 

      ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

1     Şube Müdürü, Uzman.............................................:   800     -    800    -

2     Uzman Yardımcısı, Şef..........................................:   650     -    350    -

      ÖZÜRLÜLER İDARESİ BAŞKANLIĞI

1     Başkan.........................................................:   975     -    975    -

2     Başkan Yardımcısı..............................................:   800     -    900    -

3     Özürlüler Uzmanı...............................................:   800     -    750    -

4     Şube Müdürü:

      a) Kadro derecesi (1-2) olanlar................................:   800     -    750    -

      b) Diğerleri...................................................:   750     -    700    -

5     Özürlüler Uzman Yardımcısı.....................................:   650     -    350    -

      ADALET BAKANLIĞI

1     Cezaevi Müdürleri..............................................:   900   500   1100    -

2     Müdür, Şube Müdürü, APK Uzmanı:

      a) Kadro derecesi (1-2) olanlar................................:   900     -    850    -

      b) Kadro derecesi (3-4) olanlar................................:   800     -    800    -

      c) Diğerleri...................................................:   800     -    750    -

3     Şef............................................................:   700     -    450    -

4     Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Pedagog............................:   600   325    400    -

5     Emanet Memurları (Adliye)......................................:   550   300      -    -

6     İdare Memurları (Ceza ve Tevkifevleri).........................:   600   300    400    -

7     İcra Müdürü, İcra Müdür Yardımcısı.............................:   600   500    500    -

8     Cezaevi Katibi.................................................:   600     -    500    -

9     Tebligat Memuru, Mübaşir.......................................:   600     -    200    -

 

NOT: Özel Tip ve (E) Tipi Cezaevi Müdürlerine ayrıca (200) puan, Emanet

Memurluğu kadrosu bulunmayan Adliyelerde, bu görevi fiilen yürüten personele

(300) puan iş riski zammı ödenir.

 

      ADLİ TIP KURUMU

1     Başkan, Başkan Yardımcısı, İhtisas Kurulu

      Başkan ve Üyeleri, Daire Başkanı...............................:   975     -   1400    -

2     Adli Tıp Şube Müdürü, İhtisas Dairesi Uzmanı,

      Uzman (Bilirkişilik görevi yapan)..............................:   650   600   1400    -

3     Asistan (Araştırma Görevlisi), Eczacı..........................:   650   600    500    -

4     Silah Muayene Memuru...........................................:   500   600    500    -

5     Sağlık Teknisyeni ve Yardımcısı, Laborant,

      Laborant Yardımcısı, Hemşire...................................:   550   600    275    -

6     Hizmetli (Gözlem, Biyoloji, Trafik, Fizik, Kimya ve

      Morg Daire Başkanlıklarında)...................................:   500   325      -    -

7     Şoför, Bekçi (Morg İhtisas Daire Başkanlığı),

      Emanet Memuru..................................................:   500   200      -    -

 

      MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI, JANDARMA GENEL

      KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

1     GES Grubu MORS Operatörü, Telsiz-Teleks

      Operatörü......................................................:   600   200      -    -

2     Mermici, Barutçu, Hermetikçi, Tüfekçi, Kamacı..................:   500   250      -    -

3     Uçak Makinisti.................................................:   600   200      -    -

4     Uzman:

      a) Yükseköğrenimli

      - Kadro derecesi (1-4) olanlar.................................:   600     -    600    -

      - Diğerleri....................................................:   600     -    500    -

      b) Lise ve dengi okul mezunları................................:   500     -    300    -

 

5     Uzman Yardımcısı (Yükseköğrenimli).............................:   500     -    300    -

6     Başkatip.......................................................:   600     -    400    -

7     Sayıştaya hesap vermekle yükümlü; Tahakkuk

      Memuru, Mal veya Hesap Sorumlusu...............................:   500     -      -  250

8     Mehteran, Masör................................................:   500     -    200    -

 

NOT: 1- Türk Silahlı Kuvvetleri istisnai kadrolarında istihdam edilen ve kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfında bulunan personelden;

    a) Genel İdare Hizmetleri Bölümünün 8/b sırasındaki "Hukuk Müşaviri" ile 24 üncü sırasındaki "Şube Müdürlerine" (250) puan iş güçlüğü,

    b) Bu Bölümün 4 üncü sırasındaki "Uzmanlara" (200) puan iş güçlüğü, bunlardan kadrosu "Tahakkuk Uzmanı" olanlara bu görevi yürüttükleri sürece (250) puan mali sorumluluk zammı ayrıca ödenir.

    2- Harita Genel Komutanlığında görevli olup esas ve usulleri bu Komutanlıkça yapılan değerlendirmeye göre seçilecek Kartoğraf ve Grafikerlere, (500) puana kadar ilave olarak iş güçlüğü zammı ödenir.

    3- Basınç odalarında fiilen görev yapan Sağlık Hizmetleri ve Teknik Hizmetler Sınıfına dahil personele (1000) puan temininde güçlük zammı ayrıca ödenir.

 

      İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

1     Vali (İl ve Merkezde)..........................................:  1450     -   1700    -

2     Vali Yardımcısı (İllerde)......................................:   800     -    750    -

3     a) APK Uzmanı..................................................:   800     -    750    -

      b) APK Uzman Yardımcısı........................................:   650     -    350    -

4     Kaymakam.......................................................:   725     -    650    -

5     Kaymakam Adayı.................................................:   600     -      -    -

6     a) İl Planlama Uzmanı..........................................:   500     -    600    -

      b) İl Planlama Uzman Yardımcısı................................:   500     -    250    -

7     Şube Müdürü ve Eğitim Uzmanı (MİAHS), Hukuk

      İşleri Müdürü..................................................:   725     -    650    -

8     İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü (Yükseköğrenimli

      Olmayanlar)....................................................:   600     -    500    -

9     Nüfus Müdürleri:

      a) Kadro derecesi (1-4) olanlar................................:   600     -    500    -

      b) Diğerleri...................................................:   550     -    450    -

 

NOT: 1- Kalkınmada Öncelikli Yörelerdeki Kaymakamlara temininde güçlük zammı %50 fazlasıyla ödenir.

    2- İl Valilerine (800), Kaymakamlara (500) puan iş riski zammı verilir.

 

      EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1     Genel Müdür....................................................:   975  1000    975    -

2     Birinci Sınıf Emniyet Müdürleri:

      a) Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı,

      Polis Akademisi Başkanı........................................:   800   450    900    -

      b) Daire Başkanı, 1. Hukuk Müşaviri, İl Emniyet

      Müdürü, Koruma Müdürleri, Polis Koleji Müdürü..................:   800   400    800

      c) Diğerleri...................................................:   750   400    500    -

3     İkinci Sınıf Emniyet Müdürü....................................:   750   400    450    -

4     Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü....................................:   700   400    400    -

5     Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü..................................:   650   400    350    -

6     Emniyet Amirleri...............................................:   650   400    300    -

7     Başkomiser.....................................................:   650   400    250    -

8     Komiser........................................................:   650   400    225    -

9     Komiser Yardımcısı (Stajyer dahil).............................:   650   400    200    -

10    Polis Memuru (Stajyer dahil)...................................:   650   400    150    -

11    Çarşı ve Mahalle Bekçisi (Stajyer dahil).......................:   600   275    150    -

 

NOT:1- 2-10 sıra numaraları arasında belirtilenlerden; Çevik Kuvvet ve Koruma Birimlerinde (Merkez Koruma Müdürlüğü dahil) görevli personele (200); Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri, Çevre Yolları Koruma Müdürlüğünde çalışanlara (250); Muhabere birimlerinde, Telsiz Operatörü, Telsiz Teknisyeni, Teleks Operatörü olarak çalışanlar ile Foto-Film Teknisyeni olarak görev yapanlara; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Daire Başkanlığında Foto-Film Teknisyeni olarak çalışanlara; Polis Kriminal

Laboratuarlarında  Uzman ve Uzman Yardımcısı olarak çalışanlara (350) puan ek iş güçlüğü zammı ödenebilir.

    2- A) Şube Müdürü, Emniyet Amiri, Başkomiser, Komiser, Komiser Muavini (Stajyer dahil) ve Polis Memurlarından (Stajyer dahil) patlayıcı maddeleri zararsız hale getirme ve yok etme kursu gören ve fiilen bu hizmetlerde çalışanlar, Özel Harekat Timlerinde fiilen hizmet görenler ile panzer ve zırhlı taşıtlarda fiilen çalışan sürücü, operatör ve kule görevlilerinden;

    a) Bakanlar Kurulu Kararı ile kalkınmada öncelikli yöre ilan edilen illerde görev yapanlara (6000) puan,

    b) Bu yöreler dışında görev yapanlara (3600) puan,

 

    B) Kriminal Polis laboratuarları ile bu işlevi gören teknik bürolarda     fiilen görev yapan;

    - Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil personel ile

    - Uzman ve uzman yardımcılarına (2400) puan,

    Temininde güçlük zammı ek olarak ödenir. Bu zammı alanların sayısı

    (11.000)'i aşamaz.

 

      DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

1     Ekonomik, Kültürel ve Teknik İş Birliği Başkanı................:  1450     -   1700    -

2     Eğitim Merkezi Başkanı, Stratejik Araştırma

      Merkezi Başkanı, Dış Politika Danışma Kurulu

      Üyesi, Müfettiş (Büyükelçi)....................................:   975     -    975    -

3     Tercüme Merkezi Başkanı........................................:   800     -    900    -

4     Bakan Özel Müşaviri, Müsteşar Özel Müşaviri,

      Eğitim Merkezi Sekreteri, Stratejik Araştırma

      Merkezi Sekreteri..............................................:   800     -    800    -

5     Şube Müdürü, Danışman..........................................:   650     -    650    -

6     Başkatip, İkinci Katip, Üçüncü Katip, Aday

      Meslek Memuru..................................................:   650     -      -    -

      MALİYE BAKANLIĞI

1     Başhukuk Müşavirliği ve

      Muhakemat Genel Müdürlüğü:

      a) Hukuk Müşaviri..............................................:   800     -    900    -

      b) Muhakemat Müdürü............................................:   800     -    800    -

      c) Muhakemat Müdür Yardımcısı..................................:   800     -    750    -

      d) Hazine Avukatı..............................................:   800     -    750    -

      e) Raportör....................................................:   650     -    400    -

2     Maliye Başkanı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkan Yardımcısı,

      Gelirler Bölge Müdürü, Vergi Dairesi Başkanı, Milli Emlak Dairesi

      Başkanı........................................................:   800     -    900    -

3     Defterdar:

      a) Ankara, İstanbul, İzmir.....................................:   800     -    900    -

      b) Diğer İller.................................................:   800     -    800    -

      c) Yukarıdakilerin yardımcıları................................:   800     -    750    -

4     a) Bütçe Dairesi Başkanı.......................................:   800     -    800    -

      b) Bütçe Dairesi Başkan Yardımcısı.............................:   650     -    600    -

5     Askeri Defterdar, Muhasebe Müdürü, Vergi Dairesi Müdürü, Vergi

      Müdürü, Saymanlık Müdürü, Mal Müdürü, Sayman (Kefalet Sandığı),

      Gelir Müdürü, Milli Emlak Müdürü, Emlak Müdürü, Vergi İstihbarat

      Müdürü, Personel Müdürü, Eğitim Merkezi Müdürü, Gelir Saymanlık

      Müdürü:

      a) Kadro derecesi (1-2) olanlar................................:   800     -    750    -

      b) Diğerleri...................................................:   750     -    700    -

      c) Yukarıdakilerin yardımcıları................................:   650     -    600    -

 

6     Takdir Komisyonu:

      a) Başkan......................................................:   800     -    750    -

      b) Üyeler......................................................:   750     -    700    -

7     Tasfiye İşleri D.S.İ. Gn. Müdürlüğü:

      a) İşletme Müdürü..............................................:   800     -    800    -

      b) İşletme Müdür Yardımcısı....................................:   800     -    750    -

      c) Ambar Memuru................................................:   500     -    575    -

8     Şube Müdürü (Merkez), Müdür (Merkez), APK

      Uzmanı, Araştırmacı:

      a) Kadro derecesi (1-2) olanlar................................:   800     -    750    -

      b) Kadro derecesi (3-4) olanlar................................:   750     -    700    -

      c) Diğerleri...................................................:   650     -    350    -

9     a) Devlet Bütçe Uzmanı, Devlet Muhasebe Uzmanı,

      Devlet Gelir Uzmanı, Devlet Malları Uzmanı, Gelir

      Uzmanı, Milli Emlak Uzmanı, Vergi İstihbarat

      Uzmanı, Maliye Uzmanı, Mali Suçları Araştırma

      Kurulu Uzmanı..................................................:   800     -    750    -

      b) Yukarıdakilerin yardımcıları................................:   650     -    350    -

10    Şube Müdürü (Taşra), Müdür (Taşra), Uzman......................:   700     -    400    -

11    Şef............................................................:   650     -    350    -

 

NOT:

    1- Defterdar, Defterdar Yardımcıları ve Milli Emlak Müdürleri ile Emlak Müdürlerine (500) puan temininde güçlük zammı, 4 ve 5 inci sırada sayılanlardan saymanlık yetkisi bulunanlara ve İcra memurlarına (500) puan mali sorumluluk zammı ödenebilir.

    2- 7 nci sırada yer alan İşletme Müdürlerinden Mühendis olanlara Teknik Hizmetler Bölümünün Dip Not 2 nci sırasına göre ek temininde güçlük zammı ödenebilir.

    3- Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünde;

    a) Satış mağazalarında çalışan satış memurları ile satış memuru olarak görevlendirilenlere ayrıca (250) puan iş güçlüğü zammı.

 

    b) Ambar ve sundurmalarda görev yapan Ambar Memurları ile bu amaçla görev yapan diğer memurlara ayrıca (600) puan iş güçlüğü zammı, ödenebilir.

 

      MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

1     Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı:

      a) Başkan......................................................:  1450     -   1700    -

      b) Üye.........................................................:   975     -    975    -

      c) Uzman.......................................................:   650     -    650    -

2     Şube Müdürü, APK Uzmanı, Eğitim Uzmanı

      (Bakanlık Merkez Teşkilatında).................................:   650     -    650    -

      SAĞLIK BAKANLIĞI

1     İl Sağlık Müdürü...............................................:   800     -   1400    -

2     İl Sağlık Müdür Yardımcısı.....................................:   800     -   1300    -

 

      DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ

      GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1     a) Devlet Meteoroloji Uzmanı...................................:   500     -    600    -

      b) Devlet Meteoroloji Uzman Yardımcısı.........................:   500     -    250    -

NOT: 1- 1 nci sırada sayılan personelden Teknik Hizmetler Bölümü 1, 2, 3 üncü sırasında sayılan kariyerleri haiz olanlara, kendi ihtisas dallarında 5 yıla kadar hizmeti olanlara 975 puan, 5 yıl ve daha fazla hizmeti olanlara 1400 puan ek temininde güçlük zammı ödenebilir.

 

    2- Teknik Hizmetler bölümünde belirtilen puanlara ilave olarak, istidlalci (Şef) lere 450 puan, İstidlalci, Rasatçı, Rasatçı Yardımcısı ve Haberleşme Teknisyenlerine 300 puan, Rasat Kontrol Memuru ve Haberleşme Memurlarına (Yağış Rasatçıları hariç) 300 puan temininde güçlük zammı verilebilir.

 

    ULAŞTIRMA BAKANLIĞI,

    DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI

 1  Kontrol Pilotu.....................................:   500     250   900    -

 2  Liman Başkanı......................................:   500       -   650    -

 3  Gemi Sörvey Kurulu

    a) Başkan..........................................:   500       -   650    -

    b) Uzman...........................................:   500       -   525    -

 4  Şube Müdürü (Hava Ulaşım Şubesi, Hava Seyrüsefer

    Şubesi) (Lisanslı Kontrolör).......................:   725       -   725    -

 5  Hava Trafik Kontrolörü.............................:   575       -     -    -

 6  Denizcilik Uzmanı..................................:   800       -   750    -

 7  Denizcilik Uzman Yardımcısı........................:   650       -   350    -

 

    NOT: 1,2 ve 3 üncü sırada unvanları sayılan personelden Teknik Hizmetler Bölümünün 1,2 ve 3 üncü sırasında sayılan kariyerleri haiz olanlara aynı bölümün Not: 2 nci sırasına göre ek temininde güçlük zammı ödenebilir.

 

    TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI,

    ORMAN BAKANLIĞI, ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 1  Mutemet (Maaş Mutemetleri Hariç)...................:   500       -     -  450

 2  Orman Muhafaza Memuru..............................:   500     375     -    -

 3  Sayman.............................................:   600       -   400  500

    SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI

 1  Borsa Komiseri:

    a) Kadro derecesi (1-4) olanlar....................:   600       -   400

    b) Diğerleri.......................................:   550       -   300    -

 2  a) Tüketici ve Rekabet Uzmanı......................:   800       -   750    -

    b) Bunların yardımcıları...........................:   650       -   350    -

 

    KÜLTÜR BAKANLIĞI

 1  a) Milli Kütüphane Başkanı.........................:   800       -   900    -

    b) Milli Kütüphane Başkan Yardımcısı...............:   800       -   800    -

 2  Atatürk Kültür Merkezi Müdürü (Ankara, İstanbul)

    İl Kültür Müdürü...................................:   800       -   700    -

 3  (2) inci sırada sayılanların yardımcıları..........:   650       -   600    -

 4  Müdür, Şube Müdürü.................................:   650       -   600    -

 5  Müdür Yardımcısı...................................:   575       -   400    -

 6  Müze Müdür Yardımcısı, Müze Araştırmacısı,

    Uzman, (Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü,

    Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel

    Müdürlüğü).........................................:   500       -   650    -

 7  Su Altında Araştırma Yapan:

    Müze Müdürü, Müze Müdür Yardımcısı, Müze

    Araştırmacısı, Arkeolog............................:   650     575   800    -

 8  Kütüphaneci, Kitap Pataloğu, Folklor Araştırmacısı,

    Uzman (Kütüphaneler Genel Müdürlüğü, Yayımlar

    Daire Başkanlığı, Halk Kültürlerini Araştırma

    ve Geliştirme Genel Müdürlüğü......................:   500       -   500    -

 

    NOT:Bu bölümün 2,3,4,5,6 ve 7 nci sırasında sayılan personelden Teknik Hizmetler Bölümünün 1,2 ve 3 üncü sırasında sayılan kariyerleri haiz olanlara, aynı bölümün Not: 2 nci sırasına göre ek Temininde Güçlük zammı ödenebilir.

 

   TURİZM BAKANLIĞI

 1  İl Turizm Müdürü...................................:   800       -   700    -

 2  İl Turizm Müdür Yardımcısı.........................:   650       -   600    -

 3  Müdür, Şube Müdürü.................................:   650       -   600    -

 

    DEVLET TİYATROLARI-DEVLET OPERA VE

    BALESİ GENEL MÜDÜRLÜKLERİ

 1  Devlet Opera ve Balesi Müdürü......................:   700       -   400    -

 2  Tiyatro Müdür Yardımcısı, Devlet Opera

    ve Balesi Müdür Yardımcısı.........................:   700       -   400    -

 

    ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH

    YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI

 1  Yüksek Kurum Başkanı...............................:  1450       -  1700    -

 2  Yüksek Kurum Başkan Yardımcısı.....................:   975       -   975    -

 3  Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu,

    Türk Tarih Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi

    Başkanları.........................................:   975       -   975    -

 4  3 üncü sırada sayılanların yardımcıları............:   800       -   900    -

 5  Genel Sekreter.....................................:   800       -   900    -

 6  Kurum Sekreteri, Merkez Sekreteri..................:   800       -   800    -

 7  Denetleme Kurulu Üyesi.............................:   650       -   500    -

 8  Şube Müdürü........................................:   750       -   750    -

 9  Uzman:

    a) Kadro derecesi (1-4) olanlar....................:   750       -   700    -

    b) Diğerleri.......................................:   700       -   650    -

    c) Yardımcıları....................................:   650       -     -    -

 

    TOPLU KONUT İDARESİ

 1  Başkan.............................................:  1450       -  1700    -

 2  Başkan Yardımcısı..................................:   800       -   900    -

 3  Şube Müdürü, Uzman.................................:   800       -   800    -

 4  Uzman Yardımcısı, Şef..............................:   650       -   350    -

 

    SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME

    KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 1  Kuruluş Müdürü:

    a) Yetiştirme Yurdu, Çocuk Yuvası ve

    Huzurevlerinde.....................................:   675       -   500    -

    b) Diğer yerlerde..................................:   550       -   450    -

 2  Kuruluş Müdür Yardımcısı:

    a) Yetiştirme Yurdu, Çocuk Yuvası

    Huzurevlerinde.....................................:   650       -   500    -

    b) Diğer yerlerde..................................:   500       -   450    -

 

    SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI

 1  Şube Müdürü, Uzman:

    a) Kadro Derecesi (1-2) olanlar....................:   800       -   750    -

    b) Diğerleri.......................................:   750       -   700    -

 2  Şef, Uzman Yardımcısı..............................:   650       -   350    -

 

    GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 1  Federasyon Genel Sekreteri.........................:   500       -   300    -

 2  Muhasebeci.........................................:   500       -     -  375

 3  Spor Kontrolörü....................................:   525       -     -    -

 

    ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Açık Öğretim Fakültesi)

    Sinema TV Uygulayıcısı (Yönetmen, Programcı,

    Spiker, Kameraman, Sesçi, Montajcı; Redaktör,

    Işıkçı, Operatör, Dublaj Yönetmeni, Efektör,

    Mizanpajcı, Resim Seçici, Makyajcı, Reprocu,

    Pantograf, Animatör, Butaför)......................:   500       -   400    -

 

    MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 1  Paleontolog........................................:   575  400(x)     -    -

 2  Obzerver...........................................:   500       -   525    -

 3  Harita Çizimcisi...................................:   500       -   400    -

 4  Ekonomist..........................................:   500       -   525    -

 

    NOT: 1- 1 inci sırada sayılanlardan kendi ihtisas dallarında 5 yıla kadar hizmeti olanlara 975, 5 yıl ve daha fazla hizmeti olanlara 1400 puan temininde güçlük zammı verilebilir. (x) Açık maden ocaklarında fiilen çalışılan süreler için ödeme yapılır.

 

    YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU

    GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE ÜNİVERSİTELER

 1  Yurt Müdürü........................................:   700       -   500    -

 2  Yurt Müdür Yardımcısı..............................:   650       -   500    -

 3  Yurt Yönetim Memuru................................:   500       -   300    -

 4  Muhasebeci.........................................:   700       -   700  375

    ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ

 1  Müdür..............................................:   800       -   800    -

 2  Müdür Yardımcısı...................................:   650       -   500    -

 3  Muhasebe ve Mali İşler Müdürü......................:   575       -   400  300

 

    NOT: 1 ve 2 nci sırada sayılan unvanları taşıyan personelden, kariyerleri Mühendis olanlara Teknik Hizmetler Bölümünün Not: 2 nci sırasına göre ek temininde güçlük zammı ödenir.

 

    TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ, TUZ VE ALKOL

    İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 1  Pazarlama ve Dağıtım Müdürü........................:   500       -   300    -

 2  Pazarlama ve Dağıtım Memuru, Tuzla Memuru,

    Tuzla Amiri........................................:   500       -     -    -

 

    NOT:1 ve 2 nci sırada sayılan personelden; uhdesinde vezne ve ambarı bulunanlara (325), uhdesinde sadece vezne veya ambarı bulunanlara (250) puan mali sorumluluk zammı ödenir.

 

    TCDD-TÜVASAŞ-TÜDEMSAŞ-TÜLOMSAŞ

    GENEL MÜDÜRLÜKLERİ

 1  Başmakinist, Makinist, Makinist Yardımcısı,

    Ateşçi.............................................:   600     350   100    -

 2  Tren Şefi..........................................:   500     350   100    -

 3  Depo Şefi, İmdat Ekip Şefi, Revizörlük Müdür

    Yardımcısı, Ustabaşı, Grup Amiri, Şef Revizör,

    Başrevizör, (İlk, Ortaokul), Başdispeyçer..........:   575     300     -    -

 4  Reyyon Şefi, Reyyon Memuru.........................:   500       -     -  575

 5  Hareket Başkontrolörü, Dispeyçer; Gar Şefi,

    İstasyon Şefi, Tren Kontrolörü, Gar Müdür

    Yardımcısı, Hareket Memuru, Kondoktör,

    Gardfren, Başmanevracı, Manevracı, Revizör,

    Revizör Yardımcısı.................................:   575     275     -    -

 6  Ticaret Başkontrolörü, Harekat Bölge

    Amiri, Vinçci......................................:   500       -   300    -

 7  Başrepartitör, Ticaret Kontrolörü, Harekat

    Kontrolörü.........................................:   525       -   250    -

 8  Kontrolör Yardımcısı, Harekat Bölge Amir

    Yardımcısı, Repartitör, Makasçı, Pompacı,

    Filtreci...........................................:   525       -   225    -

 9  Liman Servis Şefi, Liman Şefi, Liman Personel

    ve İdari İşler Amiri, Telgraf-Telem Ekip Şefi,

    Telgraf-Telem Şefi.................................:   500       -   225    -

10  Telgraf-Telem Memuru, Muhabere Memuru,

    Tesisler Çavuşu, Yol Çavuşu........................:   500     325     -    -

11  Liman İşletme Amiri, Ambar Şefi....................:   500       -   225    -

12  Reyyon Şef Yardımcısı, Liman Şef Yardımcısı........:   500       -   225    -

13  Başpuantör (Limanda), Yol Bekçisi..................:   500       -   100    -

14  Puantör (Limanda), Ambar Saymanı (Hareket).........:   500       -    50    -

15  Başpuantör, Puantör (Ambarda), Cer Muayene

    Memuru, Ambar Saymanı (Ticaret)....................:   500       -   225    -

    PETROL OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 1  Madeni Yağ Satış Temsilcisi........................:   500       -   575    -

 2  Akaryakıt Satış Temsilcisi.........................:   600       -     -    -

 

    NOT:  1 inci sırada sayılan personelden Kimya Mühendisi ve Kimyager olanlara

Teknik Hizmetler Bölümünün Not: 2 nci sırasına göre ek temininde güçlük zammı

ödenebilir.

 

    PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 1  Şef Tesisatçı, Radyoling Muhafızı..................:   500     300     -    -

 2  Usta Tesisatçı, Tesisatçı, Başbakıcı,

    Bakıcı, Tesisatçı Yardımcısı.......................:   500     200     -    -

 3  Şehirlerarası Telefon Hizmetleri:

    Amir, Şef, Memur:

    A) Grubu...........................................:   500       -   250    -

    B) Grubu...........................................:   550       -     -    -

    C) Grubu...........................................:   500       -     -    -

 4  Milletlerarası Telefon Hizmetleri:

    Amir, Şef, Memur...................................:   500       -   425    -

 5  Telgraf, Telefon ve Posta Memurları................:   500       -   250    -

6   Kontrolör:

    a) Teftiş Kurulunda...........................:   525    -   375  -

    b) Posta, Telgraf, Telefon ve Muhasebede......:   525    -     -  -

 

    NOT: Visa sistemi ile şehirlerarası ve milletlerarası telefon hizmetlerinde

çalışan personele (400) puan iş riski zammı verilebilir.

 

    T.C. ZİRAAT BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1   Bölge II. Müdürü..............................:   700    -   500  -

2   Başkontrolör, Kontrolör, Kontrolör Yardımcısı,

    Kontrol Eksperi, Menkul Eksperi...............:   525    -     -  -

 

    NOT:Tarım Kredisi veren Banka Şubelerinde görevli personelin İş Güçlüğü Zammı

bir kat arttırılmak suretiyle ödenir.

 

    TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1   Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü:

    a) Eczacı.....................................:   575  225  1125  -

    b) Fabrika Ustası.............................:   500  225   525  -

    c) Mamul Madde Depo Memuru....................:   500  225   575  -

    d) Fabrika Forkliftçisi.......................:   500  225     -  -

2   Kontrolör.....................................:   575    -     -  -

 

    DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ

    GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1   Uçuş Kontrol Şubesi Müdürü (Uçucu)............:   500  400   925  -

2   Hava Seyrüsefer Müdürü (Lisanslı Kontrolör)...:   725    -   725  -

3   Hava Seyrüsefer Müdür Muavini (Lisanslı

    Kontrolör)....................................:   650    -   650  -

4   Hava Limanı:

    a) Başmüdür...................................:   725    -   650  -

    b) Başmüdür Yardımcısı........................:   725    -   575  -

 

    GAP İDARESİ, ÖZEL ÇEVRE KORUMA

    KURUMU

1   a) GAP İdaresi Başkanı........................:  1450    -  1700  -

    b) Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanı...........:   975    -   975  -

2   1 inci sırada sayılanların yardımcıları.......:   800    -   900  -

 

    ÇEVRE BAKANLIĞI

1   Çevre Uzmanları...............................:   800    -   750  -

2   Çevre Uzman Yardımcıları......................:   650    -   350  -

 

              II SAYILI CETVEL

              ÖZEL HİZMET TAZMİNATI

              (A)

              ÜST YÖNETİM VE GENEL İDARE HİZMETLERİ

                                                                                     Kadro     Tazminat

S.No  Kadro Unvanı                                                                   Derecesi  Oranı (%)

----  -----------------------------------------------------------------------------  --------  ---------

              GRUP-1........................................................................:        290

 1    Başbakanlık Müsteşarı.......................................................:         1

 

              GRUP-2........................................................................:        275

 1    Müsteşar....................................................................:         1

 

              GRUP-3........................................................................:        240

 1    Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı, Başbakan Başmüşaviri, Başbakanlık

      Teftiş Kurulu Başkanı.......................................................:         1

 2    Diyanet İşleri Başkanı......................................................:         1

 3    Devlet Personel Başkanı.....................................................:         1

 4    Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı...........................:         1

 5    Toplu Konut İdaresi Başkanı.................................................:         1

 6    Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı.............................................:         1

 7    GAP İdaresi Başkanı, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanı, Ekonomik

      Kültürel Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanı.................................:         1

 

              GRUP-4........................................................................:        230

 1    Müsteşar Yardımcısı.........................................................:         1

 2    Genel Müdür.................................................................:         1

 3    Bakanlık Kurul Başkanı, Hazine Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıp-

      ları Kurulu Başkanı, Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkanı..............:         1

 4    Başbakan Müşaviri, Başbakanlık Başkanları...................................:         1

 5    Adli Tıp Kurumu, Atom Enerjisi Kurumu, Özel Çevre Koruma Kurumu,

      Özürlüler İdaresi, Refik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsü Başkanları.............:         1

 6    Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi, Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi............:         1

 7    Devlet Planlama Teşkilatı Genel Sekreteri...................................:         1

 8    Yükseköğretim Kurulu Genel Sekreteri........................................:         1

 9    Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkan Yardımcısı, Atatürk

      Kültür Merkezi, Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih

      Kurumu Başkanları...........................................................:         1

10    Bakanlar Kurulu Sekreteri...................................................:         1

11    Başbakanlık Özel Kalem Müdürü...............................................:         1

12    Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri.........................................:         1

 

              GRUP-5........................................................................:        210

 1    Başbakanlık, Bakanlık ve Müsteşarlıklarda Müstakil Daire Başkanı (Ana

      ve yardımcı hizmet birimi), Milli Kütüphane Başkanı.........................:         1

 2    Devlet Personel Başkan Yardımcısı, Yüksek Fen Kurulu Üyesi..................:         1

 3    Müsteşarlık, Başkanlık ve Genel Müdürlük Kurul Başkanı......................:         1

 4    Genel Müdür Yardımcısı......................................................:         1

 5    Yükseköğretim Kurulu, Devlet Planlama Teşkilatı Genel Sekreter

      Yardımcıları.................................................................:         1

 6    Diyanet İşleri, Toplu Konut İdaresi, Devlet İstatistik Enstitüsü, Adli

      Tıp Kurumu, Atom Enerjisi Kurumu, GAP İdaresi, Özel Çevre Koruma Kurumu,

      Özürlüler İdaresi,Refik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsü Başkan Yardımcıları

      Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulu Başkan ve Üyeleri............................:         1

 7    Atatürk Kültür Merkezi, Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu,

      Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcıları.......................................:         1

 8    Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Denetleme Kurulu Başkan

      ve Üyeleri..................................................................:         1

 9    Dışişleri Eğitim Merkezi ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı..........:         1

10    Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık, Kurum Başkanlığı ve Müstakil Genel

      Müdürlüklerin 1. Hukuk Müşavirleri (1'er kişi), Maliye Bakanlığı Hukuk

      Müşavirleri (6 kişi)........................................................:         1

11    Defterdar...................................................................:         1

12    İl Milli Eğitim Müdürü......................................................:         1

13    Maliye Başkanı, Gelirler Bölge Müdürü, Vergi Dairesi Başkanı, Milli

      Emlak Dairesi Başkanı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkan Yardımcısı......:         1

14    Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı...............................:         1

15    Kadrolu Yönetim Kurulu Üyesi, Vakıflar Meclisi Üyesi........................:         1

16    Başbakanlık ve Bakanlık Müşaviri, Müsteşarlık Müşaviri, Devlet Planlama

      Teşkilatı Müşaviri, Bakan Özel Müşaviri, Müsteşar Özel Müşaviri,

      Bakanlık Özel Kalem Müdürü, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri..............:         1

 

              GRUP-6........................................................................:        200

 1    Daire Başkanı (Bağlı kuruluşlarda 84/8360 sayılı Kararname ve

      eklerindeki unvanlı Daire Başkanları dahil, Yükseköğretim Kurumları

      Daire Başkanları hariç), Milli Kütüphane Başkan Yardımcısı..................:         1

 2    Bakanlık Kurul Üyesi, Dışişleri Bakanlığı Tercüme Merkezi Başkanı...........:         1

 3    Genel Sekreter, Savunma Sekreteri...........................................:         1

 4    Bölge Müdürü (Belediyeler hariç), Müessese Müdürü, Müessese Müdür

      Yardımcısı (Bağlı işletme müdürlükleri olan müesseselerde), İşletme

      Müdürü (KİT), Fabrika Müdürü, Kombina Müdürü, Seksiyon Müdürü (Bankalar

      Merkez Teşkilatında), Başmüdür, KİT Koordinatörü............................:         1

 5    Bakanlık İl Müdürü (Ankara, İstanbul, İzmir)................................:         1

 6    İl ve Büyükşehirlerin Merkez İlçelerinin Belediye Başkan Yardımcıları

      (Nüfusu, en son yapılan resmi nüfus sayımına göre 250.000 ve daha fazla

      olmak kaydıyla).............................................................:         1

 7    İl Müftüsü (Ankara, İstanbul, İzmir)........................................:         1

 8    Diğer 1. Hukuk Müşavirleri, Hukuk Müşaviri..................................:         1

 

              GRUP-7........................................................................:        175

 1    Diğer İllerin Bakanlık İl Müdürleri, İl Müftüleri...........................:         1

 2    İl Müdürü (Ankara, İstanbul, İzmir).........................................:         1

 3    Bölge 2. Müdürü (KİT), Banka Şube Müdürü....................................:         1

 4    Diğer İl ve Büyükşehirlerin Merkez İlçelerinin Belediye Başkan

      Yardımcısı..................................................................:         1

 5    Harç yatıran öğrenci sayısı 15.000 ve daha fazla olan Yükseköğretim

      Kurumlarının Genel Sekreter Yardımcısı ve Daire Başkanı.....................:         1

 6    Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletme Müdürü...........................:         1

 

              GRUP-8........................................................................:        155

 1    Diğer İl Müdürleri..........................................................:         1

 2    Ankara, İstanbul ve İzmir İllerinin; İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü, İl

      Yazı İşleri Müdürü, İl İdare Kurulu Müdürü, İl Mahalli İdare Müdürü, İl

      Sivil Savunma Müdürü, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü....................:         1

 3    Defterdar Yardımcısı (Ankara, İstanbul, İzmir), Bakanlık İl Müdür

      Yardımcısı (Ankara, İstanbul, İzmir)........................................:         1

 4    Genel Müdürlük Müşaviri, KİT Müşaviri.......................................:         1

 5    Bölge Müdür Yardımcısı (Belediye ve KİT'ler hariç)..........................:         1

 

              GRUP-9........................................................................:        145

 1    Genel Sekreter Yardımcısı...................................................:         1

 2    Daire Başkanı (Yükseköğretim Kurumları).....................................:         1

 3    Fakülte ve Yüksekokul Sekreteri.............................................:         1

 4    Stratejik Araştırmalar Merkezi ve Eğitim Merkezi Sekreterleri (Dışişleri

      Bakanlığı), Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığında

      Merkez ve Kurum Sekreterleri................................................:         1

 5    Başkanlık ve Genel Müdürlüklerde Kurul Üyesi, Daire Başkan Yardımcısı

      (KİT).......................................................................:         1

 6    Diğer İllerin; İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü, İl Yazı İşleri Müdürü, İl

      İdare Kurulu Müdürü, İl Mahalli İdare Müdürü, İl Sivil Savunma Müdürü,

      İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü..........................................:         1

 7    Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Bölge Plancısı, Jeolog, Hidrojeolog,

      Hidrolog, Jeofizikçi, Fizikçi, Matematikçi, Kimyager, İstatistikçi,

      Jeomorfolog, Arkeolog, Yüksek Teknik Öğretmen Okulu mezunu, Uzman Tabip,

      Tabip, Diş Tabibi, Eczacı, Veteriner Hekim olanlar ile Tababet Uzmanlık

      Tüzüğünde belirtilen dallarda, bu Tüzük hükümlerine göre uzmanlık

      belgesi alanlarla, aynı dallarda uzmanlık unvanını doktora aşaması ile

      kazanmış olanlardan; Daire Başkan Yardımcısı, Başkan, Grup Başkanı,

      Proje Müdürü, Grup Müdürü, İşletme Müdürü, Şirket Müdürü, Şube Müdürü,

      Müdür, Başuzman (KİT) kadrosunda olanlar ve bunların yardımcıları ..........:         1

 8    İl Müdür Yardımcısı (Ankara, İstanbul, İzmir), İl Müftü Yardımcısı

      (Ankara, İstanbul, İzmir)...................................................:         1

 9    6 ncı grup 4 üncü sırada sayılanlar ile 7 nci grup 3 üncü sırada

      sayılanların yardımcıları, Diğer İllerin Defterdar Yardımcısı, Bütçe

      Dairesi Başkanı.............................................................:         1

 

              GRUP-10.......................................................................:        135

 1    Diğer İllerin İl Müdür Yardımcısı ile İl Müftü Yardımcısı...................:         1

 2    Belediye Başkan Yardımcısı, Daire Başkan Yardımcısı (Belediyeler),

      Askeri Defterdar............................................................:         1

 3    Hastane ve Huzurevi Müdürü (En az 250 yatak kapasitesinde olmak

      kaydıyla), Enstitü Sekreteri, Borsa Komiseri................................:         1

 4    Bölge Müdürü (Belediyeler), İşletme Müdürü, Şirket Müdürü ve bunların

      yardımcıları................................................................:         1

 5    Şube Müdürü (Merkez), Müdür, Sayman, Başkan, Başuzman (KİT).................:         1

 

              GRUP-11.......................................................................:        125

 1    Şube Müdürü (Taşra).........................................................:         1

 2    Bütçe Dairesi Başkan Yardımcısı.............................................:         1

 3    10 uncu grup 5 inci sırada sayılanların yardımcıları........................:         1

 4    Başbakanlık Merkez Teşkilatında Araştırmacı.................................:         1

 

              GRUP-12.......................................................................:        100

 1    Bölge Müdürü, Başmüdür, Bölge 2. Müdürü (KİT), Müessese Müdürü,

      Fabrika Müdürü, Kombina Müdürü, Banka Şube Müdürü, İşletme Müdürü,

      Şirket Müdürü, İl Müdürü, Şube Müdürü, Grup Başkanı, Grup Müdürü, Proje

      Müdürü, Müdür, Sayman, Başkan, Başuzman (KİT) ve bunların

      yardımcıları................................................................:         2

 2    Bakanlık, Başkanlık ve Genel Müdürlüklerde Kurul Üyesi......................:         2

 3    Fakülte ve Yüksekokul Sekreteri.............................................:         2

 4    Hukuk Müşaviri..............................................................:         2

 5    Bütçe Dairesi Başkanı, Askeri Defterdar, Enstitü Sekreteri,Bütçe Dairesi

      Başkan Yardımcısı, Askeri Defterdar Yardımcısı..............................:         2

 6    Birlik Sekreteri............................................................:       1.2

 7    Genel Sekreter Yardımcısı...................................................:         2

 8    Belediye Başkan Yardımcısı..................................................:         2

 

9     Borsa Komiseri, Borsa Komiser Yardımcısı.................................: 2

10    Savunma Sekreteri, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Başbakanlık

      Merkez Teşkilatında Araştırmacı..........................................: 2

11    Talim ve Terbiye Kurulu Uzmanı, Sivil Savunma Uzmanı, Savunma Uzmanı,

      APK Uzmanı, Eğitim Uzmanı................................................: 1

 

              GRUP-13....................................................................: 80

1     Bölge Müdürü, Başmüdür, Bölge 2. Müdürü (KİT), Müessese Müdürü,

      Fabrika Müdürü, Kombina Müdürü, Banka Şube Müdürü, İşletme Müdürü,

      Şirket Müdürü, İl Müdürü, Grup Başkanı, Grup Müdürü, Proje Müdürü, Şube

      Müdürü, Müdür, Sayman, Başkan, Başuzman (KİT) ve bunların

      yardımcıları.............................................................: 3

2     Bütçe Dairesi Başkanı, Bütçe Dairesi Başkan Yardımcısı...................: 3

3     Hukuk Müşaviri...........................................................: 3

4     Askeri Defterdar, Askeri Defterdar Yardımcısı............................: 3

5     Enstitü Sekreteri, Birlik Sekreteri......................................: 3

6     Belediye Başkan Yardımcısı...............................................: 3

7     Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Başbakanlık Merkez Teşkilatında

      Araştırmacı..............................................................: 3

8     Borsa Komiseri, Borsa Komiser Yardımcısı.................................: 3

9     Savunma Sekreteri........................................................: 3

10    Sivil Savunma Uzmanı, Savunma Uzmanı, APK Uzmanı, Eğitim Uzmanı,

      Talim ve Terbiye Kurulu Uzmanı...........................................: 2,3

11    Müze Araştırmacısı.......................................................: 1,2,3

 

              GRUP-14....................................................................: 75

      Uzman (Yüksek öğrenimli), Mütercim (KPDS sınavında en az (B) düzeyinde

      başarılı olmak kaydıyla).................................................: 1,2,3

 

              GRUP-15....................................................................: 68

1     Şube Müdürü, Müdür, Sayman, Başkan ve bunların yardımcıları..............: 4

2     Hukuk Müşaviri, Uzman (Yüksek öğrenimli), Borsa Komiseri, Mütercim

      (KPDS sınavında en az (B) düzeyinde başarılı olmak kaydıyla), Basın ve

      Halkla İlişkiler Müşaviri, Müze Araştırmacısı, Başbakanlık Merkez

      Teşkilatında Araştırmacı.................................................: 4

3     Programcı, Çözümleyici, Muhasebeci, Kontrolör, Antrenör, Musahhih........: 1-4

4     Folklor Araştırmacısı....................................................: 1

 

              GRUP-16....................................................................: 60

1     Mütercim, Araştırmacı, Raportör, Uzman (Diğer), Folklor Araştırmacısı....: 1-4

2     Amir ve Şef..............................................................: 3,4

3     Şube Müdürü, Müdür, Sayman (Muhasip ve Muhasebeci kadrosunda olanlar

      dahil), Başkan ve bunların yardımcıları..................................: 5,6,7

4     Kütüphaneci..............................................................: 1,2

 

              GRUP-17....................................................................: 55

      1-16 ncı Gruplara göre özel hizmet tazminatı alamayanlardan, Kurumların

      Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil 1,2,3 ve 4 üncü dereceli

      kadrolarında bulunanlar.

 

              (B)

              DENETİM HİZMETLERİ

                                                                                                      Tazminat

S.No  Kadro Unvanı                                                                                    Oranı (%)

----  ----------------------------------------------------------------------------------------------  ---------

1     a) Başbakanlık Müfettişlerinden:

      - 1-2 derecelerden aylık  alanlar...........................................:  230

      - Diğer derecelerden aylık alanlar...........................................:  220

      b) Başbakanlık Müfettiş Yardımcıları........................................:  150

2     a) Maliye Bakanlığı Maliye Müfettişleri, Hesap Uzmanları, Kontrolörleri;

      Gümrük Müsteşarlığı Müfettişleri ve Kontrolörleri; Hazine Müsteşarlığı

      Bankalar Yeminli Murakıpları, Kontrolörleri, Sigorta Denetleme Uzmanları

      ve Aktüerleri, Dış Ticaret Müsteşarlığı Kontrolörlerinden;

      - 1-2 derecelerden aylık alanlar...........................................:  210

      - Diğer derecelerden aylık alanlar.........................................:  200

      b) Bunların Yardımcıları, Stajyer Kontrolörler............................:  140

3     a) Bakanlık, Diyanet İşleri Başkanlığı, Bağımsız Genel Müdürlük (mahalli

      idarelere bağlı genel müdürlükler hariç) Müfettişleri, Çalışma ve Sosyal

      Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri, Bakanlıklar Merkez Teşkilatına Dahil

      Kontrolörler, Emniyet Genel Müdürlüğü Dernek Denetçisi Kadrolarında

      bulunanlar, Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta Müfettişlerinden;

      - 1-2 derecelerden aylık alanlar.......................................:  195

      - Diğer derecelerden aylık alanlar.....................................:  185

      b) Bunların Yardımcıları, Stajyer Kontrolörler..........................:  125

4     a) Başbakanlık, Devlet Planlama, Hazine, Dış Ticaret ve Devlet Personel

      Uzmanları ile Maliye Bakanlığı Devlet Bütçe Uzmanları, Maliye Bakanlığı

      Vergi, Muhasebe ve Milli Emlak Denetmenleri, Büyükşehir Belediyesi ile

      bunlara bağlı Genel Müdürlük Başmüfettiş ve Müfettişleri, meslekte en az

      üç yıl kıdemli İlköğretim Müfettişleri, Dış Ticarette Standardizasyon

      Denetmenlerinden;

      - 1-2 derecelerden aylık alanlar.....................................:  130

      - Diğer derecelerden aylık alanlar....................................:  125

      b) Bunların Yardımcıları ile meslekte üç yıldan daha az kıdemli

      İlköğretim Müfettişleri.................................................:  92

5     a) Maliye Bakanlığı Devlet Muhasebe, Devlet Gelir, Devlet Malları,

      Maliye, Mali Suçları Araştırma, Gelir, Milli Emlak ve Vergi İstihbarat

      Uzmanları; Bakanlık ve Bağlı kuruluşların AT Uzmanları, Çevre Uzmanları,

      Tüketici ve Rekabet Uzmanları, Marka Uzmanları, Patent Uzmanları,

      Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzmanları, Savunma Sanayi Müsteşarlığı

      Uzmanları, Denizcilik Uzmanları, Gümrük Uzmanları, Özürlüler

      Uzmanlarından;

      - 1-2 derecelerden aylık alanlar.....................................:  120

      - Diğer derecelerden aylık alanlar..................................:  115

      b) Bunların Yardımcıları................................................:  85

6     a) Diğer belediyeler (Büyükşehir Belediyesi Sınırları içerisindeki ilçe

      belediyeleri dahil) ve bunlara bağlı Genel Müdürlük Başmüfettiş ve

      Müfettişleri ile Yüksekokul mezunu olmak şartı ile Belediye İktisat

      Müfettişleri ve Büyükşehir Belediyeleri Hesap İşleri Murakıplarından;

      - 1-2 derecelerden aylık alanlar........................................:  100

      - Diğer derecelerden aylık alanlar..........................................:  95

      b) Bunların Yardımcıları..................................................:  70

7     a) İçişleri Bakanlığı İl Planlama Uzmanlarından;

      - 1-2 derecelerden aylık alanlar........................................:  75

      - Diğer derecelerden aylık alanlar......................................:  70

      b) Bunların Yardımcıları...............................................:  60

 

              (C)

              AVUKATLIK HİZMETLERİ

      Kurumların Avukatlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlardan;

      - 1-4 derecelerden aylık alanlar.......................................:  135

      - Diğer derecelerden aylık alanlar.......................................:  130

 

              (D)

              DIŞİŞLERİ MESLEK MEMURLARI

      Dışişleri Bakanlığı meslek memurlarından (aday meslek memurları dahil)

      bu cetvelin

      (A) ÜST YÖNETİM Bölümünden yararlanamayanlardan;

      - 1-2 nci derecelerin kademelerinden aylık alanlar......................: 140

      - 3-6 ncı derecelerin kademelerinden aylık alanlar........................: 125

      - 7-9 uncu derecelerin kademelerinden aylık alanlar........................: 105

 

              (E)

              TEKNİK HİZMETLER

Kurumların teknik hizmetler sınıfı kadrolarında olup                    Tazminat            Ek Tazminat Oranı (%)

meslekleri ile ilgili görevleri fiilen ifa edenlerden                :  Oranı (%)  1.Bölge  2.Bölge  3.Bölge  4.Bölge  5.Bölge  6.Bölge  7.Bölge

----------------------------------------------------------------------  ---------  -------  -------  -------  -------  -------  -------  -------

1- En az 4 yıllık yükseköğrenimlilerden;

   a) Başmühendis, Başmimarlar.......................................:  130        5        15       17       19       23       28       35

   b) Yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar, şehir

   plancılarından;

   - 1-4 derecelerden aylık alanlar..................................:  125        5        15       17       19       23       28       35

   - Diğer derecelerden aylık alanlar................................:  120        5        15       17       19       23       28       35

   c) Jeolog, hidrolog, hidrojeolog, jeofizikçi, kimyager, fizikçi,

   jeomorfolog, bölge plancısı, arkeolog, matematikçi, istatistikçi, astronom,

   tütün eksperi olanlarla, Yüksek Teknik Öğretmen Okulu, Teknik Eğitim

   Fakültesi, Mesleki Eğitim Fakültesi ve Teknoloji Bölümü İş ve Teknik

   Anabilim Dalı mezunlarından;

   - 1-4 derecelerden aylık alanlar..................................:  115        4        12       14       16       18       23       25

   - Diğer derecelerden aylık alanlar................................:  110        4        12       14       16       18       23       25

   d) Unvanları (a), (b) ve (c)'de sayılmayan diğer mesleki teknik

   yükseköğrenimlilerden;

   - 1-4 derecelerden aylık alanlar..................................:  90         4        11       12       13       15       17       20

   - Diğer derecelerden aylık alanlar................................:  85         4        11       12       13       15       17       20

2- En az iki yıl süreli mesleki teknik yükseköğrenim görmüş olan yüksek

   teknikerler, teknikerler ile tütün eksperlerinden;

   - 1-4 derecelerden aylık alanlar..................................:  90         4        11       12       13       15       17       20

   - Diğer derecelerden aylık alanlar................................:  85         4        11       12       13       15       17       20

3- Lise üzerine en az 2 yıl mesleki teknik öğrenim veya

   mesleki teknik kurs görenlerden;

   - 1-5 derecelerden aylık alanlar..................................:  66         3        8        9        10       11       13       15

   - Diğer derecelerden aylık alanlar................................:  64         3        8        9        10       11       13       15

4- Lise dengi mesleki teknik öğrenim görenlerden;

   - 1-5 derecelerden aylık alanlar..................................:  60         3        8        9        10       11       13       15

   - Diğer derecelerden aylık alanlar................................:  58         3        8        9        10       11       13       15

5- Yüksek mühendis, yüksek mimar, mühendis, mimar ve şehir plancısı

   kariyerlerini haiz olup, 1-4 üncü derecelerden aylık alan ve kurumlarınca

   belirlenen büyük yatırım projelerinde fiilen çalışanlara, bu projelerde

   çalıştıkları sürece aşağıda gösterilen özel hizmet tazminatı oranları ek

   olarak ödenebilir.

   a) Bölge Müdürü (Belediyeler Hariç), Daire Başkanı ve daha üst idari

   görevlerde bulunanlara...................................................................................: 30

   b) Diğerlerine...........................................................................................: 20

   Ancak, bu hükme göre ilave ödeme yapılacak toplam personel sayısı, ilgili

   kurumun belirtilen kariyerleri haiz toplam personel sayısının %10'unu

   geçemez (Hesaplamalarda küsurlar tama iblağ edilir.)

6- Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda bulunan personelden; çalışma

   sürelerinin en az dörtte birini; büro, atölye, ısı santralı, laboratuar,

   tesis, işletme gibi kapalı mahaller dışındaki arazi, şantiye, inşaat ve

   baraj gibi çalışma mahallerinde geçirmesini gerektirecek şekilde

   görevlendirilenlere, aşağıda gösterilen oranlarda, ayrıca özel hizmet

   tazminatı ödenir.

   a) 1/a, b ve c sıralarında sayılanlara...................................................................: 15

   b) 1/d sırası ile 2 nci sırada sayılanlara...............................................................: 10

   c) 3 ve 4 üncü sıralarda sayılanlara.....................................................................:  6

   Bu ek özel hizmet tazminatının kimlere ödeneceği, iş programları ve çalışma

   mahallerinin özellikleri dikkate alınarak, üçer aylık dönemler itibariyle

   ilgili birim amirlerince belirlenir.

 

              (F)

              SAĞLIK HİZMETLERİ

Kurumların Sağlık Hizmetler Sınıfı kadrolarında                         Tazminat            Ek Tazminat Oranı (%)

bulunanlardan                                                        :  Oranı (%)  1.Bölge  2.Bölge  3.Bölge  4.Bölge  5.Bölge  6.Bölge  7.Bölge

----------------------------------------------------------------------  ---------  -------  -------  -------  -------  -------  -------  -------

1- a) Klinik Şefi....................................................:  215        10       30       40       50       60       75       90

   b) Klinik Şef Yardımcısı..........................................:  200        10       30       40       50       60       75       90

   c) Başasistan.....................................................:  190        10       30       40       50       60       75       90

   d) Uzman Tabiplerden;

   - 1-4 derecelerden aylık alanlar..................................:  180        10       30       40       50       60       75       90

   - Diğer derecelerden aylık alanlar................................:  160        10       30       40       50       60       75       90

   e) Asistan Tabiplerden;

   - 1-4 derecelerden aylık alanlar..................................:  145        8        15       20       25       30       40       50

   - Diğer derecelerden aylık alanlar................................:  140        8        15       20       25       30       40       50

   f) Pratisyen Tabiplerden;

   - 1-4 derecelerden aylık alanlar..................................:  145        8        15       20       25       30       40       50

   - Diğer derecelerden aylık alanlar................................:  135        8        15       20       25       30       40       50

2- Tababet Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda, bu

   Tüzük hükümlerine göre uzmanlık belgesi alanlarla,

   aynı dallarda uzmanlık unvanını doktora aşaması ile

   kazanmış olanlardan;

   - 1-4 derecelerden aylık alanlar..................................:  145        8        15       20       25       30       40       50

   - Diğer derecelerden aylık alanlar................................:  135        8        15       20       25       30       40       50

3- Diş Tabiplerinden;

   - 1-4 derecelerden aylık alanlar..................................:  120        8        15       20       25       30       40       45

   - Diğer derecelerden aylık alanlar................................:  115        8        15       20       25       30       40       45

4- Eczacılardan;

   - 1-4 derecelerden aylık alanlar..................................:  110        6        10       15       20       25       30       35

   - Diğer derecelerden aylık alanlar................................:  106        6        10       15       20       25       30       35

5- Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında;

   Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Laboratuarlarında; Tarım ve Köy İşleri

   Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Orman

   Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Devlet Su

   İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı Araştırma Enstitüleri, Islah Kurumları ve

   Bölge Laboratuarlarında; Adli Tıp Kurumunda; Türkiye Atom Enerjisi

   Kurumunda; Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Laboratuarlarında Görevli

   mesleki yüksek öğrenim görmüş sağlık personelinden;

   a) Öğrenim süreleri en az 4 yıl olanlardan;

   - 1-4 derecelerden aylık alanlar..................................:  110        6        10       15       20       25       30       35

   - Diğer derecelerden aylık alanlar................................:  106        6        10       15       20       25       30       35

   b) Öğrenim süreleri 4 yıldan az olanlardan;

   - 1-4 derecelerden aylık alanlar..................................:  97         6        10       13       16       19       22       25

   - Diğer derecelerden aylık alanlar................................:  94         6        10       13       16       19       22       25

6- Diğer sağlık personelinden;

   a) Mesleki yüksek öğrenim görmüş sağlık personeli;

   1) Öğrenim süreleri en az 4 yıl olanlardan;

   - 1-4 derecelerden aylık alanlar..................................:  97         6        10       15       20       25       30       35

   - Diğer derecelerden aylık alanlar................................:  94         6        10       15       20       25       30       35

 

   2) Öğrenim süreleri 4 yıldan az olanlardan;

   - 1-4 derecelerden aylık alanlar..................................:  90         6        10       13       16       19       22       25

   - Diğer derecelerden aylık alanlar................................:  88         6        10       13       16       19       22       25

   b) Lise dengi mesleki öğrenim görmüş sağlık

   personeli;

   - 1-4 derecelerden aylık alanlar..................................:  72         5        10       12       14       16       18       20

   - Diğer derecelerden aylık alanlar................................:  70         5        10       12       14       16       18       20

   c) Ortaokul dengi mesleki öğrenim görmüş sağlık

   personeli;

   - 8-14 derecelerden aylık alanlar.................................:  58         3        5        7        9        11       13       15

   - Diğer derecelerden aylık alanlar................................:  60         3        5        7        9        11       13       15

7- a) Uzman Veteriner Hekimlerden;

   - 1-4 derecelerden aylık alanlar..................................:  145        8        15       20       25       30       40       50

   - Diğer derecelerden aylık alanlar................................:  135        8        15       20       25       30       40       50

   b) Veteriner Hekimlerden;

   - 1-4 derecelerden aylık alanlar..................................:  135        8        15       20       25       30       40       50

   - Diğer derecelerden aylık alanlar................................:  130        8        15       20       25       30       40       50

8- En yakın il ve ilçe merkezine uzaklığı en az 10 km olan köy ve diğer

   yerleşim birimlerine sürekli görevle atanan ve buralarda fiilen görev yapan

   (1/a,b,c ve d sırasında sayılanlar hariç) tabip ve diş tabiplerine, IV

   sayılı cetvelde gösterilen il ve ilçelere bağlı köy ve diğer yerleşim

   birimlerinde %25, diğer il ve ilçelere bağlı köy ve diğer yerleşim

   birimlerinde %15; diğer mesleki öğrenim görmüş sağlık personeline ise söz

   konusu köy ve diğer yerleşim birimlerinde sırasıyla %10 ve %5 ilave özel

   hizmet tazminatı verilir (Üniversite kampüs alanları ve hava alanları köy

   ve diğer yerleşim birimi sayılmaz).

 

              III SAYILI CETVEL

              DİĞER TAZMİNATLAR

                                                                                                      Tazminat

                                                                                                      Oranı (%)

                                                                                                      ---------

A. Eğitim Öğretim Tazminatı:

I- Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil Öğretmen unvanlı kadrolarda

   fiilen öğretmenlik yapanlardan;

   - 1-2 derecelerden aylık alanlar.........................................:  82

   - 3-4 derecelerden aylık alanlar..........................................:  78

   - Diğer derecelerden aylık alanlar........................................:  70

II- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ek V Sayılı Cetvelde sayılan mesleki ve

teknik öğretim okul ve kurumlarına, atölye, laboratuar veya meslek dersleri

öğretmeni olarak Eğitim-Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil Öğretmen unvanlı

kadrolara atananlara, atandıkları branşa göre aşağıdaki oranlarda ilave Eğitim

Öğretim Tazminatı ayrıca ödenir.

   a) Bilgisayar, bilgisayar bakımı ve onarımı-işletme, elektrik, elektronik,

elektro mekanik taşıyıcılar (asansör), gemicilik, gemi elektroniği ve

haberleşme, gemi makineleri, güverte-güverte avlama, makine, iş makineleri,

döküm-izabe, metalişleri, model, motor, tesviye, telekominikasyon, tekstil

dokuma, tekstil boya-baskı, desen, tekstil iplikçilik-iplik, tekstil kalite

kontrol, tekstil örme, endüstriyel elektronik, mikroteknoloji, Radyo

Televizyon;

   - En az 4 yıl yükseköğrenim görenler....................................:  15

   - En az 2 yıl yükseköğrenim görenler....................................:  10

   b) Kimya, matbaa, ciltleme ve seriografi, dizgi, tipo baskı-ofset baskı,

   fotoğraf ve klişe, ağaç işleri, mobilya ve dekorasyan, endüstriyel boya

   dekorasyon, su ürünleri, makina ressamlığı, yapı (inşaat), alt yapı, üst

   yapı, yapı ressamlığı, sıhhi tesisat-tesisat, harita ve kadastro, teknik

   resim;

   - En az 4 yıl yükseköğrenim görenler.....................................:  12

   - En az 2 yıl yükseköğrenim görenler.......................................:  8

   c) Seramik, seramik sanatı, kalıpçılık, otomatik kumanda, maden, trikotaj,

   diş protez, restorasyon, petro kimya, ayakkabıcılık, deri işlemeciliği, cam

   işlemeciliği, süsleme taşçılığı;

   - En az 4 yıl yükseköğrenim görenler......................................:  10

   - En az 2 yıl yükseköğrenim görenler......................................:  7

   d) Metalurji, giyim (biçki dikiş), hazır giyim (konfeksiyon), terzilik,

   giyim ve ev aksesuarları, deri hazır giyim, nakış (I.D.O.)-nakış, resim,

   dekoratif sanatlar, halıcılık, halıcılık kursu, grafik, gıda hazırlama-

   aşçılık, besin teknolojisi, besin endüstrisi, kuaförlük, el sanatları,

   çiçek örgü dokuma, el sanatları-çiçek, kütüphanecilik, kafeterya

   işletmeciliği, iş teknik, ev yönetimi-beslenme, aile ekonomisi-beslenme, ev

   ekonomisi-beslenme, moda tasarım, plastik sanatlar-lastik teknolojisi;

   - En az 4 yıl yükseköğrenim görenler.......................................:  9

   - En az 2 yıl yükseköğrenim görenler.......................................:  6

   e) Muhasebe grubu, ekonomi grubu, daktilo-muhasebe, kooperatif, turizm ve

   otelcilik grubu, sekreterlik grubu, işletme-muhasebe, işletme bilgisi,

   ticaret grubu, gazetecilik, kurs öğretmenliği, çocuk gelişimi ve eğitimi,

   çocuk gelişimi ve bakımı, uygulama anaokulu öğretmenliği (uygulama sınıfı

   verilebilenler);

   - En az 4 yıl yükseköğrenim görenler......................................:  6

   - En az 2 yıl yükseköğrenim görenler........................................:  4

B. Din Hizmetleri Tazminatı:

a) İl Müftü Yardımcısı ve İlçe Müftüsü kadrolarında bulunanlardan;

   - 1 inci dereceden aylık alanlar (İl Müftü Yardımcısı hariç).............:  130

   - 2 nci dereceden aylık alanlar.............................................:  110

   - 3 üncü dereceden aylık alanlar............................................:  95

   - 4 üncü dereceden aylık alanlar............................................:  85

   - Diğer derecelerden aylık alanlar..........................................:  60

b) Mesleği ile ilgili yükseköğrenim görerek vaiz kadrolarına atananlardan;

   - 1 inci dereceden aylık alanlar..............................................:  80

   - 2 nci dereceden aylık alanlar.............................................:  76

   - 3 üncü dereceden aylık alanlar.............................................:  74

   - 4 üncü dereceden aylık alanlar..............................................:  70

   - Diğer derecelerden aylık alanlar..............................................:  55

c) Din Hizmetleri Sınıfına dahil diğer kadrolarda bulunanlardan;

   - Yükseköğrenimli olanlardan;

   - 1-4 üncü derecelerden aylık alanlar......................................:  55

   - Diğer derecelerden aylık alanlar..........................................:  54

   - İmam Hatip Lisesi mezunlarından;

   - 1-4 üncü derecelerden aylık alanlar........................................:  53

   - 5-9 uncu derecelerden aylık alanlar..........................................:  52

   - Diğer derecelerden aylık alanlar...........................................:  51

   - Diğerlerinden;

   - 8-15 inci derecelerden aylık alanlar.....................................:  48

   - Diğer derecelerden aylık alanlar..........................................:  49

C. Emniyet Hizmetleri Tazminatı:

a) Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlardan;

   1- Emniyet Genel Müdürü....................................................:  335

   2- 1 inci Sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrolarına atananlardan;

   - Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Polis Akademisi Başkanı,

   Ankara, İstanbul ve İzmir İl Emniyet Müdürleri...............................:  260

   - Daire Başkanı, 1. Hukuk Müşaviri, Diğer İl Emniyet Müdürleri, Polis

   Koleji Müdürü ve Koruma Müdürleri............................................:  240

   - Diğerleri..................................................................:  190

3- 2 nci Sınıf Emniyet Müdürlerinden;

   - 1 inci derece kadrolardan aylık alanlar...................................:  170

   - 2 nci derece kadrolardan aylık alanlar......................................:  163

4- 3 üncü Sınıf Emniyet Müdürlerinden;

   - 1 inci derece kadrolardan aylık alanlar.....................................:  160

   - 2 nci derece kadrolardan aylık alanlar......................................:  158

   - 3 üncü derece kadrolardan aylık alanlar.....................................:  156

5- 4 üncü Sınıf Emniyet Müdürlerinden;

   - 1 inci derece kadrolardan aylık alanlar....................................:  150

   - 2 nci derece kadrolardan aylık alanlar......................................:  140

   - 3 üncü derece kadrolardan aylık alanlar....................................:  130

6- Emniyet Amirlerinden;

   - 2 nci derece kadrolardan aylık alanlar.......................................:  126

   - 3 üncü derece kadrolardan aylık alanlar......................................:  120

   - 4 ve 5 inci derece kadrolardan aylık alanlar.................................:  115

7- Başkomiserlerden;

   - 2, 3 ve 4 üncü derece kadrolardan aylık alanlar.............................:  113

   - 5, 6, 7 ve 8 inci derece kadrolardan aylık alanlar...........................:  108

8- Komiserlerden;

   - 3 ve 4 üncü derece kadrolardan aylık alanlar..................................:  106

   - 5, 6, 7 ve 8 inci derece kadrolardan aylık alanlar............................:  101

9- Komiser Yardımcılarından;

   - 3 ve 4 üncü derece kadrolardan aylık alanlar..................................:  101

   - 5, 6 ve 7 nci derece kadrolardan aylık alanlar.................................:  96

   - 8 inci derece kadrolardan aylık alanlar........................................:  93

10- Polis Memurlarından;

  - 3 ve 4 üncü derece kadrolardan aylık alanlar....................................:  93

  - 5, 6 ve 7 nci derece kadrolardan aylık alanlar.................................:  86

  - 8, 9, 10 ve 11 inci derece kadrolardan aylık alanlar..........................:  77

    11- Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde Çevik

      Kuvvet Şube Müdürlüklerine ait kadrolarda fiilen görev yapanlara

      ayrıca......................................................................:   5

      b) Yardımcı Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda bulunan Çarşı ve Mahalle

      Bekçilerinden;

      - 5, 6, 7 ve 8 inci derece kadrolardan aylık alanlar..........................:  52

      - Diğer derecelerden aylık alanlar............................................:  51

      D. Mülki İdare Amirliği Özel Hizmet Tazminatı:

      Mülki İdare Amirliği Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlardan;

      a) Müsteşar..................................................................: 345

      b) Olağanüstü Hal Bölge Valisi, Emniyet Genel Müdürü (Vali)..................: 335

      c) Kurul Başkanı, Müsteşar Yardımcısı, 1. Hukuk Müşaviri, Genel Müdür

      ile bu görevleri yürüten Merkez Valileri ve İl Valileri.......................: 325

      d) Merkezde görevli diğer Valiler..............................................: 290

      e) Diğerlerinden;

      - 1 inci dereceden aylık alanlar..............................................: 270

      - 2 ve 3 üncü derecelerden aylık alanlar.........................................: 230

      - Diğer derecelerden aylık alanlar................................................: 180

      - Kaymakam Adayları..........................................................: 145

      E. Denetim Tazminatı:

      II Sayılı Cetvelin (B) Denetim Hizmetleri Bölümünün;

      a) 1, 2 ve 3 üncü sıralarında sayılanlardan;

      - KİT personeli................................................................:  10

      - Diğerleri.......................................................................:  30

      b) 4, 5, 6 ve 7 nci sıralarında sayılanlar.......................................:  20

      F. Adalet Hizmetleri Tazminatı:

      a) Yüksek Mahkemeler, Yüksek Seçim Kurulu, Sayıştay, İl ve İlçe Seçim

Kurulları ile adli,

      idari ve askeri yargıda (Ceza İnfaz Kurumları ve İcra Müdürlükleri

personeli dahil) görevli olan memurlardan;

      1- Genel İdare Hizmetleri Sınıfında bulunanlardan;

      - Anayasa Mahkemesi Genel Sekreter Yardımcısı..................................: 180

      - Müdür ve Sayman kadrolarına atananlardan;

      - 1 inci dereceden aylık alanlar..............................................: 175

      - 2 inci dereceden aylık alanlar...............................................: 155

      - 3 üncü dereceden aylık alanlar.............................................: 130

      - 4 üncü dereceden aylık alanlar...............................................: 120

      - 5, 6 ve 7 nci derecelerden aylık alanlar.....................................: 110

      - Diğerleri................................................................:  70

      - Müdür Yardımcıları ve Sivil Savunma Uzmanlarından;

      - 1 inci dereceden aylık alanlar..................................................: 165

      - 2 inci dereceden aylık alanlar.................................................: 145

      - 3 üncü dereceden aylık alanlar..................................................: 125

      - 4 üncü dereceden aylık alanlar..................................................: 115

      - 5, 6 ve 7 nci derecelerden aylık alanlar......................................: 105

      - Diğerleri......................................................................:  65

      - Uzman, Şef, Programcı ve Çözümleyicilerden 1, 2, 3 ve 4 üncü

        derecelerden aylık alanlara...................................................: 110

      - Zabıt Katiplerinden;

      - 1, 2 ve 3 üncü derecelerden aylık alanlar...................................: 100

      - 4 üncü dereceden aylık alanlar...............................................:  75

      - 5-9 uncu derecelerden aylık alanlar.........................................:  56

      - Diğer derecelerden aylık alanlar...........................................:  54

      - Diğerlerinden (yukarıdaki sıralardan faydalanmayanlardan);

      - 1-4 üncü derece kadrolara atanmış olanlar.................................: 100

      - 5-9 uncu dereceli kadrolardan aylık alanlar...........................:  56

      - Diğer derecelerden aylık alanlar.........................................:  54

      2- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı ile Yardımcı Hizmetler Sınıfı dışındaki

Diğer Hizmet Sınıflarına göre tazminat alanlardan;

      - 1-4 üncü derecelerden aylık alanlar.........................................:  22

      - 5-9 uncu derecelerden aylık alanlar..........................................:  20

      - 10-15 inci derecelerden aylık alanlar..................................:  15

 

      3- Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunanlar ile Teknik Hizmetler

Sınıfında bulunupta Teknik

      Hizmetler Bölümündeki Özel Hizmet Tazminatından yararlanamayan diğer

personelden;

      - 1-4 üncü derece kadrolara atanmış olanlar.....................................:  56

      - 5-9 uncu derecelerden aylık alanlar..........................................:  55

      - 10-15 inci derecelerden aylık alanlar.....................................:  53

      b) Cezaevi Müdürü, İnfaz Koruma Başmemuru, İnfaz Koruma Memurlarından;

      1- Özel eğitim ve iyileştirme tatbik edilen cezaevleri ile Ankara

 Kapalı, Bayrampaşa ve

      Buca cezaevlerinde görevli olanların tazminat oranlarına 13'er,

      2- Diğer cezaevlerinde görevli olanların tazminat oranlarına 10'ar,

      puan ilave edilir.

      G. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen hizmet sınıflarında

çalışıpta özel hizmet tazminatı ile bu cetvelin yukarıdaki sıralarında sayılan

tazminatlardan yararlanamayan personelden;

      a) Kadroları Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunanlardan;

      - 8-15 inci derecelerden aylık alanlar........................................:  44

      - Diğer derecelerden aylık alanlar...............................................:  45

      b) Kadroları diğer hizmet sınıfında bulunanlardan;

      - Şef ve daha üst görevlerde bulunanlardan..................................:  50

      - Diğerlerinden;

      - 8-15 inci derecelerden aylık alanlar..........................................:  48

      - Diğer derecelerden aylık alanlar.............................................:  49

 

              IV SAYILI CETVEL

              KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERİN DERECELERİ

    1. BÖLGE

    --------

    AKSARAY ESKİL, SARIYAHŞİ, ORTAKÖY; GİRESUN GÜCE, PALAKLI (YAĞLIDERE),

DERELİ, ÇANAKÇI, DOĞANKENT, ŞEBİNKARAHİSAR; KARAMAN AYRANCI, ERMENEK;

KIRIKKALE SULAKYURT, ÇELEBİ, KARAKEÇİLİ; KIRŞEHİR BOZTEPE; KİLİS ELBEYLİ,

MUSABEYLİ, POLATELİ; NEVŞEHİR ACIGÖL, KOZAKLI; ORDU ÇAYBAŞI, ÇATALPINAR,

İKİZCE, KORGAN, GÜRGENTEPE, ÇAMAŞ, KUMRU, ULUBEY, KABADÜZ; OSMANİYE DÜZİÇİ,

SUMBAS; RİZE ÇAMLIHEMŞİN, İKİZDERE, HEMŞİN; SAMSUN AYVACIK, ASARCIK,

SALIPAZARI, YAKAKENT, KAVAK, ALAÇAM, LADİK; TRABZON DÜZKÖY, KÖPRÜBAŞI,

ŞALPAZARI, HAYRAT, DERNEKPAZARI, TONYA, MAÇKA, ÇAYKARA;

 

    2. BÖLGE

    --------

    AKSARAY AĞAÇÖREN; AMASYA MERKEZ, SULUOVA, MERZİFON, GÜMÜŞHACIKÖY, TAŞOVA;

ARTVİN MERKEZ, ARHAVİ, HOPA; BARTIN MERKEZ, AMASRA; ÇANKIRI MERKEZ, ILGAZ,

ATKARACALAR, ÇERKEŞ; ÇORUM MERKEZ, İSKİLİP, SUNGURLU, OSMANCIK, MECİTÖZÜ,

ALACA; GİRESUN ÇAMOLUK, ALUCRA; KARABÜK MERKEZ, ESKİPAZAR, SAFRANBOLU; KARAMAN

SARIVELİLER, BAŞYAYLA; KASTAMONU MERKEZ, İNEBOLU, TOSYA, TAŞKÖPRÜ; KIRŞEHİR

AKÇAKENT, ÇİÇEKDAĞI; NİĞDE ÇİFTLİK, ÇAMARDI; ORDU AKKUŞ, KABATAŞ, MESUDİYE,

GÖLKÖY, AYBASTI; SİNOP MERKEZ, BOYABAT, GERZE, AYANCIK; SİVAS MERKEZ, GEMEREK,

ŞARKIŞLA, YILDIZELİ; TOKAT MERKEZ, ERBAA, NİKSAR, ZİLE, TURHAL, PAZAR; YOZGAT

MERKEZ, SORGUN, YERKÖY, ŞEFAATLİ, SARIKAYA, AKDAĞMADENİ, BOĞAZLIYAN, ÇANDIR;

ZONGULDAK MERKEZ, ÇAYCUMA, EREĞLİ, DEVREK, ALAPLI; ÇANAKKALE GÖKÇEADA,

BOZCAADA;

 

    3. BÖLGE

    --------

    ADIYAMAN MERKEZ; AMASYA HAMAMÖZÜ, GÖYNÜCEK; ARTVİN MURGUL, BORÇKA; BARTIN

ULUS, KURUCAŞİLE; ÇANKIRI KORGUN, BAYRAMÖREN, KURŞUNLU, ŞABANÖZÜ, ORTA,

 

ELDİVAN, KIZILIRMAK, YAPRAKLI; ÇORUM BOĞAZKALE, ORTAKÖY, LAÇİN, BAYAT,

UĞURLUDAĞ, KARGI, OĞUZLAR, DODURGA; ELAZIĞ MERKEZ; ERZİNCAN MERKEZ; ERZURUM

MERKEZ, ILICA; KASTAMONU AZDAVAY, CİDE, DADAY, DEVREKANİ, PINARBAŞI, ŞENPAZAR,

KÜRE, ARAÇ, İHSANGAZİ, AĞLI, BOZKURT, SEYİDİLER, DOĞANYURT, ABANA, HANÖNÜ,

ÇATALZEYTİN; KAHRAMANMARAŞ MERKEZ, ANDIRIN, GÖKSUN, ELBİSTAN, AFŞİN; KARABÜK

EFLANİ, OVACIK, YENİCE; MALATYA MERKEZ; SİNOP SARAYDÜZÜ, DURAĞAN, TÜRKELİ,

DİKMEN, ERFELEK; SİVAS GÜRÜN, İMRANLI, ZARA, HAFİK, ULAŞ, ALTINYAYLA, DİVRİĞİ,

SUŞEHRİ; ŞANLIURFA MERKEZ; TOKAT YEŞİLYURT, ARTOVA, SULUSARAY, REŞADİYE,

BAŞÇİFTLİK, ALMUS; YOZGAT SARAYKENT, ÇAYIRALAN, AYDINCIK, ÇEKEREK, KADIŞEHRİ,

YENİFAKILI; ZONGULDAK GÖKÇEBEY;

 

    4. BÖLGE

    --------

    ADIYAMAN BESNİ, KAHTA; AĞRI MERKEZ; ARDAHAN MERKEZ; ARTVİN ŞAVŞAT; BAYBURT

MERKEZ; DİYARBAKIR MERKEZ; ERZİNCAN ÜZÜMLÜ, OTLUKBELİ, REFAHİYE, ÇAYIRLI;

ERZURUM UZUNDERE, NARMAN, OLTU, PASİNLER, AŞKALE, PAZARYOLU, İSPİR, TORTUM;

GÜMÜŞHANE MERKEZ, KELKİT; KARS MERKEZ; MALATYA AKÇADAĞ, KALE, HEKİMHAN,

ARAPGİR, YEŞİLYURT, BATTALGAZİ, DARENDE; SİVAS AKINCILAR, DOĞANŞAR,

KOYULHİSAR, GÖLOVA, KANGAL; ŞANLIURFA BİRECİK, BOZOVA, SURUÇ, HALFETİ; VAN

MERKEZ;

 

    5. BÖLGE

    --------

    ADIYAMAN TUT, SAMSAT, GÖLBAŞI; AĞRI TUTAK, PATNOS, ELEŞKİRT; ARTVİN

ARDANUÇ, YUSUFELİ; BATMAN MERKEZ; BAYBURT DEMİRÖZÜ, AYDINTEPE; BİNGÖL MERKEZ;

BİTLİS MERKEZ; ELAZIĞ BASKİL, KEBAN, MADEN, SİVRİCE, AĞIN; ERZİNCAN TERCAN,

İLİÇ, KEMALİYE, KEMAH; ERZURUM HORASAN, OLUR, KÖPRÜKÖY; GÜMÜŞHANE KÜRTÜN,

KÖSE, TORUL, ŞİRAN; IĞDIR MERKEZ; KARS SARIKAMIŞ, KAĞIZMAN; KAHRAMANMARAŞ

ÇAĞLAYANCERİT, TÜRKOĞLU, NURHAK, PAZARCIK, EKİNÖZÜ; MALATYA PÖTÜRGE, YAZIHAN,

DOĞANYOL, ARGUVAN, KULUNCAK, DOĞANŞEHİR; MARDİN MERKEZ; MUŞ MERKEZ; SİİRT

MERKEZ; ŞANLIURFA HARRAN, VİRANŞEHİR, HİLVAN, CEYLANPINAR, AKÇAKALE, SİVEREK;

VAN EDREMİT.

 

    6. BÖLGE

    --------

    ADIYAMAN SİNCİK, ÇELİKHAN, GERGER; AĞRI DİYADİN, HAMUR, TAŞLIÇAY,

DOĞUBEYAZIT; ARDAHAN HANAK, GÖLE, POSOF, ÇILDIR, DAMAL; BİTLİS AHLAT,

ADİLCEVAZ, TATVAN; DİYARBAKIR ERGANİ, SİLVAN, BİSMİL; ERZURUM ÇAT, HINIS,

TEKMAN, KARAÇOBAN, KARAYAZI, ŞENKAYA; IĞDIR ARALIK, KARAKOYUNLU, TUZLUCA; KARS

SUSUZ, AKKAYA, SELİM, DİGOR, ARPAÇAY; MARDİN NUSAYBİN, KIZILTEPE, MİDYAT;

TUNCELİ MERKEZ; VAN ERCİŞ, GEVAŞ

 

    7. BÖLGE

    --------

    BATMAN HASANKEYF, KOZLUK, SASON, GERCÜŞ, BEŞİRİ; BİNGÖL YAYLADERE, YEDİSU,

KARLIOVA, SOLHAN, GENÇ, ADAKLI, KİĞI; BİTLİS MUTKİ, GÜROYMAK, HİZAN;

DİYARBAKIR HAZRO, HANİ, KULP, ÇÜNGÜŞ, EĞİL, DİCLE, KOCAKÖY, LİCE, ÇINAR,

ÇERMİK: ELAZIĞ PALU, ALACAKAYA, ARICAK, KARAKOÇAN, KOVANCILAR; HAKKARİ MERKEZ,

ÇUKURCA, ŞEMDİNLİ, YÜKSEKOVA; MARDİN SAVUR, DARGEÇİT, DERİK, YEŞİLLİ, MAZIDAĞ,

ÖMERLİ; MUŞ VARTO MALAZGİRT, KORKUT, HASKÖY, BULANIK; SİİRT ŞİRVAN, PERVARİ,

ERUH, KURTALAN, BAYKAN, AYDINLAR; ŞIRNAK MERKEZ, ULUDERE, GÜÇLÜKONAK, SİLOPİ,

CİZRE, İDİL, BEYTÜŞŞEBAP; TUNCELİ ÇEMİŞKEZEK, PÜLÜMUR, MAZGİRT, NAZIMİYE,

HOZAT, OVACIK, PERTEK; VAN BAHÇESARAY, ÇALDIRAN, ÇATAK, SARAY, ÖZALP,

GÜRPINAR, MURADİYE, BAŞKALE.

 

              V SAYILI CETVEL

              EK EĞİTİM-ÖĞRETİM TAZMİNATI ÖDENECEK

              MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI BULUNAN MESLEKİ VE

              TEKNİK ÖĞRETİM OKUL VE KURUMLARI

    1- Anadolu Teknik Lisesi

    2- Teknik Lise

    3- Anadolu Meslek Lisesi

    4- Endüstri Meslek Lisesi

    5- Yetişkinler Teknik Eğitim Merkezi

    6- Mesleki Eğitim Merkezi

    7- Kız Meslek Lisesi

    8- Kız Teknik Lisesi

    9- Anadolu Kız Teknik Lisesi

    10- Pratik Kız Sanat Okulu

    11- Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma Enstitüsü

    12- Kız Sanat Ortaokulu

    13- Terzilik Meslek Lisesi

    14- Ticaret Meslek Lisesi

    15- Akşam Ticaret Meslek Lisesi

    16- Anadolu Ticaret Meslek Lisesi

    17- Anadolu Dış Ticaret Meslek Lisesi

    18- Anadolu Terzilik Meslek Lisesi

    19- Otelcilik/Anadolu Otelcilik Turizm Meslek Lisesi

    20- Anadolu Sekreterlik Meslek Lisesi

    21- Mahalli İdareler Meslek Lisesi

    22- Anadolu Basın Yayın ve Reklamcılık Meslek Lisesi

    23- Anadolu Aşçılık Meslek Lisesi

    24- Halk Eğitim Merkezi

    25- Çıraklık Eğitim Merkezi

    26- Yaygın Eğitim Enstitüsü

    27- Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu

    28- Mesleki Eğitim Araştırma ve Teknoloji Merkezi (METEM)

    29- Türk Alman Mesleki Eğitim Merkezi

    30- Endüstri Pratik Sanat Okulu

    31- Çok Programlı Lise (Mesleki Teknik Bölümleri)

    32- Motor Meslek Lisesi

    33- Motor Teknik Lisesi

    34- Kimya Meslek Lisesi

    35- Kimya Teknik Lisesi

    36- Radyo Televizyon Anadolu Teknik Lisesi ve Meslek Lisesi

    37- Yapı Meslek Lisesi

    38- Matbaa Meslek Lisesi

    39- Denizcilik ve Su Ürünleri Meslek Lisesi

    40- Meslek Lisesi

    41- Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi

    42- Anadolu Tekstil Meslek Lisesi

    43- Tekstil Meslek Lisesi

    44- Tekstil Teknik Lisesi

    45- Akşam Sanat Okulu

    46- Anadolu Hazır Giyim ve Deri Giyim Meslek Lisesi

    47- Turizm Anadolu Kız Meslek Lisesi

    48- Seramik Meslek Lisesi

    49- Kuaförlük Meslek Lisesi

    50- Süs Bitkileri Meslek Lisesi

    51- İşitme Engelliler Sanat Ortaokulu

    52- Eğitilebilir Zihinsel Engelliler Meslek Okulu

    53- Ortopedik Engelliler Sanat Ortaokulu ve Meslek Lisesi

    54- Anadolu Kız Meslek Lisesi

    55- İnşaat Teknik Lisesi

    56- Denizcilik Meslek Lisesi

    57- Anadolu Kız Meslek Lisesi

    58- Anadolu Mahalli İdareler Meslek Lisesi

    59- Görme Engelliler Sanat Okulu

    60- Zihin Engelliler Meslek Okulu

    61- Zihin Engelliler Mesleki Eğitim Merkezi

    62- Anadolu İletişim Meslek Lisesi

 

Bu haber 67,779 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Zina yasağı yeniden gelmeli mi?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam