1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

2004 yılı Personel Şefliği görevde yükselme sınav soruları

04 Kasım 2004 14:58
Yazdır

Aşağıdaki Sorular, "Haber Gönder" bölümü aracılığı ile bize ulaştırılmıştır. Soruları bizlere gönderen isimsiz ziyaretçimize teşekkür ediyoruz.

Cevaplar, soruları gönderen arkadaşlara ait olup kesinlik taşımamaktadır.

Soru göndermek isteyenler, toplu soru grubu olması kaydıyla Haber Gönder bölümünü veya memurlar@memurlar.net mailini kullanabilirler.


2004 yılı Maliye Bakanlığı Personel Şefliği görevde yükselme sınav soruları

1- Yazışmalarda kullanılan ilginin kullanılış amacı nedir?
Yapılan işlemin kanuni dayanaklarıyla birlikte daha önceki evrelerini gösterir.

2- 10 yıldan az hizmeti olan bir memur önceki yıl hiç izin kullanmamışsa toplam izni nekadardır?
40 gün

3- 657 DMK'nun Temel İlkelerinden değildir?
Kariyer-Liyakat-Sınıflandırma ? Değerlendirme

4- Geçici personel çalıştırmak için kimlerin görüşleri alınır?
Maliye Bakanlığı-Devlet Personel Başkanlığı

5- Siyasi partileri üye olma yaşı kaçtır?
18

6- Aşağıdakilerin hangisi Devletin İdari Yapılanmasında Meslek kuruluşu hangisidir?
Üniversite Özel İdare İDT Baro

7- Hangisi Meslek Kuruluşlarının amaçlarından değildir?
İktisadi faaliyetlerde bulunmak

8- Aşağıdakilerden hangisinin yaptığı işler yargı denetiminin dışındadır?
Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler ve Yüksek Askeri Şura Kararları

9- Hangisi Kamu yönetiminde Halkla ilişkilerin amaçlarındandır?
Hizmetin gördürülmesinde halkla işbirliği yapmak

10- Aşağıdakilerden hangisi 657'ye göre bir sınıflandırma değildir?
Hakimler ve Savcılar Sınıfı

11- Milli güvenlik kurulunda tavsiye niteliğinde alınan kararların uygulanmasından kim sorumludur?
Bakanlar Kurulu

12-Yıllık izinlerde verilebilecek yol izin süreleri?
Gidiş için 2 gün Dönüş için 2 gün

13-Aşagıdakilerden hangisi memuru görevden uzaklaştımaya yetkili değildirler?
- Müfettiş -Atamaya yetkili Amir -Vali -Kontrolörler

14-5018 Sayılı Kanuna göre geçici bütçe uygulaması en fazla ne kadar olabilir?
- 1 yıl - 3 ay - 4 ay -6 ay

15-Teknik Hizmetler sınıfına atanan Matematikçinin kademe verecesi aşağıdakilerden hangisidir?
8/1

16- Lise mezunu polis memuriyete hangi derece ve kademeden atanır?
11/1

17-Sakatlar ile ilgili olarak kadrolarının kaçta kaçı personel çalıştırılacağı?

18- 6/1'den maaş almakta olan memur , 5 dereceli Veznedar kadrosuna vekaleten görevlendirilmiştir. Bu durum ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Vekalet aylığı 5/1 kademe üzerinden, göreve başladığı tarihten itibaren verilir

19- Devir teslim ile yükümlü bulunan memurlardan yükümlülüğünü yerine getirmeden çekilenler veya çekilmiş sayılanlar ile ilgili olarak Memuriyete dönmeleri ile ilgili soru?
3 yıllık süre geçmeden memuriyete dönemezler.

20- 657 Sayılı Kanuna göre memurun kardeşinin ölümü halinde kaç gün mazeret izni verilir?
5 gün

21- Personel Şefinin 1. sicil amiri aşağıdakilerden hangisidir?
Personel Müdür Yardımcısı

22-Personel Şefinin disiplin amiri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Personel Müdür Yard.-Personel Müdürü

23-1. SicilmAmiri tarafından 90 2. sicil amiri tarafından 95 sicil notu verilen memurn sicil notu aşağıdakilerden hangisidir?
93

24-Taşrada 8 ay süre ile görev yaparak görevijmden ayrılan memurun sicil raporu kaç içerisinde doldurulur?
15 gün

25-A İlçesinde görev yapmakta olan memurun görevine sarhoş olarak geldiğinin tespit edilmesi halinde ;Bu memura verilecek olan disiplin cezası aşağıdakilerden hangisidir?

26-Aynı memura sözkonusu cezası aşağıdakilerden hangisi vermeye yetkilidir?
İl Disiplin Kurulu-

27-Memurun anılan cezaya itiraz etmesi halinde itirazını hangi merciye yapması gerekir?
İdari Yargı.

28-Kurumlardaki Yüksek Disiplin Kurulları kaç kişiden oluşur?
1 başkan 4 üye

29- 657 Sayılı Kanun hükümlerince aşağıdakilerde hangisinde hiçbir vergi kesintisi yapılmaz?
Doğum Yardımı

30-178 Sayılı Kanun Hükmünde Karanameye göre aşağıdakilerden hangisidir?
Mali Suçları Araştırma Komisyonu

31- 178 Sayılı Kanun Hükmünde Karanameye göre aşağıdakilerden hangisi yardımcı denetişm birimlerindendir?

32- Teşkilatlanmasında Eğitim Dairesi Başkanlığı bulunmayan birimlerde eğitim palnlamasını aşağıdakilerden hangisi yürütür?

33-Aşağıdakilerden hangisi Personel Müdürlüğünün görevleri arasında yer almaz?
Emekli Maaşının bağlanması.

34-Maliye Bakanlığını temsil eden İlçedeki en yetkili amairi aşağıdakilerden hangisidir?
Mal müdürü

35-3628 Sayılı Kanuna göre ek Mal bİldirimi ne kadar süre içerisinde verilmesi gerekir?
30 gün

36-Emekli Sandığı Kanununa göre kişinin doğum tarihinde sadece yıl belirtilmiş ise kişinin doğum tarihi aşağıdakilerden hangisi kabul edilir?
1 Temmuz

37- Emekli Sandığı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi dul ve yetim sayılmaz?
Kız kardeş

38-Emekli Sandığı Kanununa göre ikramiye bağanmasına esas alınacak en fazla süre aşağıdakilerden hangisidir?
30 yıl

39-5434 sayılı kanuna göre Mal veya hizmet alı..?
Tedarikçi

40-Aşağıdakilerden hanfisai 5434 sayılı kanun kapsamında değildir?
Satım İhalelesi

41-5434 Sayılı Kanuna göre eşik değerlerin belirlenmesi hangi amaca yöneliktir?
İhale usulünün ve ilan şeklinin belirlenmesi amacıyla

42-5434 Sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi mücbir sebep olarak kabul edilmez?
Müteahhidin hastalanması

43-5018 Sayılı Kanuna göre ödeneği bulunmayan ve yıl içerisinde öngörülmeyen giderler aşağıdakilerden hangisidir?
Olağanüstü ödenek. Düşünülmeyen Giderler Ödeneği

44-Harcırah Kanunu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Yurt dışına görevlendirlenlere harcırah tam olarak ödenir.

45-Eğitim ve sınavla geciçi olarak görevlendirilen memura Harcırah Kanunu hükümlerince en fazla kaç gün yevmiye ödenir?
7 gün

46-Kanunda aksine bir hüküm bulunmadığı sürece Danıştay ve İdare Mahkemelerine dava açma süresi ne kadardır?
60 gün

47-Aşağıdakilerden hangisi sebep konu şekil vs. nedenlerle açılan dava türüdür?
İptal Davaları

48-2577 Sayılı Kanuna göre zımni olarak idareye yapılan başvurularda idarenin cevap vermemesi halinde talep red edilmiş sayılır?
60 gün

49-2577 Sayılı Kanuna göre yargılamanın yenilenmesi talebine ilişkin süre?
10 yıl

50-4483 Sayılı Kanuna göre Memur hakkında soruşturma izni verilmemesi yönündeki karara aşağıdakilerden hangisi ne kadar sürede itiraz edebilir?
Cumhuriyet Başsavcılığı ?10 gün

51-Nakitlerin toplanması, ödemelerin yapılması, kayıtların tutulması, raporlanması.........neyi ifade eder?
Muhasebe Hizmetleri

52-3071 Sayılı kanuna göre Kuruma başvuru yapan bir vatandaşın dileçeye cevap verilesindeki en fazla süre ne kadardır?
30 gün

53-657 Syılı Kanuna göre Şikayet ve Müracaatta bulunan birisinin sözkonusu müracaat ve şikayetinin sonuçlandırılmasında en fazla süre ne kadardır?
30 gün

54-190 Sayılı Kadro Kanunauna ghöre dolu ve boş kadrolar ile ilgili olarak değişiklik talepleri nezaman başdurulur ve ne zamana kadfar sonuçlandırılır?
Mayıs- eylül ayları

55-657 Sayılı Kanun hükümlerince mevsimlik işçilerin alımasında aşağıdakilerden hangisnin görüşü alınarak Bakanlar Kurulunca Kararlaştırılır?
Maliye Bakanlığının ile Devlet Personel Başkanlığının görüşü

56-190 Sayılı Kadro Kanununa göre aşağıdaki kuaumlardan hangisinin kadrosu Bakanlar Kurulunca ihdas edilir.?
Mersin Belediyesi

57-Bilgi Edinme Kanunu hükümlerince aşağıdakilerden hangisi kanun kapsamındadır?
Kurum ve kuruluşların işlemleri ile igili bilgiler.

58-657 Sayılı Kanun ile ilgili yönetmelikler aşağıdakilerden hangisinin onayı ileyürülüğe girer?
Bakanlar Kurulu

59-Açıktan bir göreve atanan memurun aylığı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hanfgisi doğrudur?
Göreve başladığı tarihten itibaren aybaşında ödenir.

60-5434 Sayılı Kanuna göre kişiye bağlancak aylık ile ilgili olarak aşağıdaki değerlerden hangisi geçemez?
%100

61-2004 yılı Mali Bütçe Kanununa göre Gelirin çeşitleri ve türlerini gösteren cetvel aşağıdakilerden hangisidir?
B Cetveli

62-Maliye Bakanlığı Yer Değiştime Suretiyle Atama Yönetmeliği hükümlerince aşağıdakilerden bölge esasına göre anılan yönetmekliğin özel hükümlerine tabidir?
Muhakemat Müdürü

63-Maliye Bakanlığı Yer Değiştime Suretiyle Atama Yönetmeliği hükümlerince Defterdar ve Yefterdar yardımcılarının Büyükşehir Belediyesi sınırlarında vekaleten veya tedviren görevlendirilmesindeki süre en fazla ne kadardır?
5 Yıl

64-3628 Sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisinde memur mal bildirimi vermeye zorunlu değildir?
Anne ve baba

65-3046 Sayılı Kanuna göre Bakanlar yürüttükleri işlemler yönünde kime karşı sorumludurlar?
Başbakan

66-Bilgi edinme kanununa göre itiraz süresi aşağıdakilerden hangisidir?
15 gün

67-4483 Sayılı Kanuna göre soruştuma izni verilmesi ve sonuçlandırılmasında en fazla süre ne kadardır?
45 gün

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 94,169 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam