1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Diyanet Personelinin Yabancı Dil Öğrenmesi Teşvik Edilecek

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu tarafından Kasım ayı içinde il ve ilçe müftülüklerine gönderilen genelgelere göre; Din Hizmetleri Müşavirliği, Müşavir Yardımcılığı, Din Hizmetleri Ataşeliği ve Ataşe Yardımcılığı gibi uzun süreli yurt dışı görevler için 2005 yılı sonunda objektif bir sınav açılacaktır. Söz konusu bu sınav için temel kriter olarak KPDS sınavı seviye tespit notu olacak olup, Başkanlık, kendini geliştirmeyi düşünen personele katkı sağlayacağını açıklamıştır. Genelgelere bakmak için tıklayınız.
14 Kasım 2004 10:26
Yazdır

T.C.

BAŞBAKANLIK
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

Sayı :
Konu:

Personelimizin Yabancı Dil Öğrenimine Teşviki

Diyanet İşleri Başkanlığı toplumumuza sunduğu hizmetleri daha verimli hale getirmede sağlam bilgi ve tecrübeden yararlanmaya önem veren yaklaşımıyla personelin kendilerini sürekli yenilemeleri ve geliştirmeleri zaruretine vurgu yaparak, onları bu doğrultuda teşvik etmekte, objektif kriterlere dayalı sınav ve görevlendirmeyi her kademede devreye koyarak personelimizin bilgi ve tecrübe donanımını en iyi şekilde değerlendirmeyi düşünmektedir.

Başkanlığımızca yıllardır geliştirilerek sürdürmeye çalışılan ancak, günümüzde ayrı bir önem ve öncelik kazanmış bulunan yurt dışı din hizmetlerinin de böyle bir anlayışla ele alınması gerekmektedir. Yurt dışı din hizmetleri, gerek ihtisas alanı gerekse sosyal bilim ve genel kültür alanlarında kazanılacak yeni birikim ve deneyimler yanında, yurt dışında iletişimi sağlayacak bir Batı dilinin iyi derecede bilinmesini de gerekli kılmakta olup, hizmet verilen ülkenin dilinin bilinmesi, görevlilerimizin verimli ve etkili hizmet sunumu, ülkemizin birikimini temsil edebilme, mahalli yetkililerle ve hizmet götürülecek nesillerle doğrudan ve sağlıklı iletişim kurabilme gibi birçok imkanı da beraberinde getirmektedir.

Bugüne kadar Başkanlığımızca çeşitli aralıklarla düzenlenen uzun süreli yabancı dil kursları ve yurt dışına gönderilen din görevlilerine yönelik yapılan kısa süreli dil kurslarıyla bu alanda mesafe alınmaya çalışmakta ise de, bunun köklü bir çözüm olmadığı, özellikle günümüzde karşı karşıya kaldığımız ihtiyacı karşılamada yetersiz kaldığı, yurt dışında görevlendirilecek personelin gerektiği şekilde yetiştirilebilmesinin uzun vadeli bir çalışma ve planlamayı gerektirdiği açıktır. Bununla birlikte, kendi çabalarıyla yabancı dil bilgilerini belli bir seviyeye getirmiş personelimize yabancı dil seviyelerini daha da geliştirebilmeleri gayesiyle farklı düzeylerde kurumsal destek sağlanması neticesinde elde edilecek başarının objektif ölçütlerle değerlendirilmesi, bahse konu hizmet ve planlamaların verimliliğini artıracağı düşünülmektedir.

Buna göre;

1. Planlanacak her türlü yabancı dil kurslarına katılmak isteyen adaylarla, 01/01/2005 tarihinden itibaren yurt dışına gönderilecek din görevlilerinin tespiti için açılan sınavlarda, mesleki bilgi, birikim ve tecrübe yanında Avrupa dillerinden (İngilizce, Almanca, Fransızca vb.) herhangi birindeki KPDS sınavıyla belgelendirecekleri dil seviyeleri değerlendirmeye alınacaktır.

2. Bilindiği gibi, Din Hizmetleri Müşavirliği, Müşavir Yardımcılığı, Din Hizmetleri Ataşeliği ve Ataşe Yardımcılığı gibi uzun süreli yurt dışı göreve atanmalarda adayın Batı dillerinden birinde KPDS sınavında en az (C) almış olma şartının aranması ilgili yönetmeliğin amir hükmüdür. Bu görevlere ilişkin objektif kriterlerle gerçekleştirilecek yazılı sınavlara müracaat edeceklerde aranacak sair şartlar(*) yanında, bu zorunlu dil seviyesini, müracaat esnasında belgelemeleri istenecektir.

3. Bu kadrolardan birine atanmak isteyen personelimizin bir Batı dili öğrenip geliştirmesi öncelikle bireysel gayret ve sistemli çalışmaya bağlıdır. Ancak, dil öğreniminde belli bir seviyeye gelmiş personelimize katkı olmak üzere 2005 yılının ilk aylarından itibaren şartları 2. maddedeki kadrolardan birine atanmaya müsait olanlar için kurumsal destekle İstanbul ve Ankara gibi büyük illerimizde yabancı dili geliştirme imkânları hazırlanmaktadır. Konu ile ilgilenip, planlanan söz konusu kurslara katılmak isteyen personelimizin varsa KPDS, UDS yabancı dil belgeleriyle, bunlar olmadığı takdirde başka yabancı dil kurslarından aldıkları belgelerle veya bu güne kadar herhangi bir seviye tespit sınavına girmemiş ancak, yabancı dili kendi imkanlarıyla geliştirmiş olanların da sahip oldukları yabancı dil seviyelerini dilekçelerinde tanımlamak suretiyle en geç 31/12/2004 tarihine kadar Başkanlığımız Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaatlar sonrası, başvuranların sayısı, mevcut yabancı dil seviyeleri ile 2. maddede zikredilen görevler için şartları taşıyıp-taşımadıkları hususları Başkanlığımızca değerlendirilerek müracaat edenlere gerekli bilgiler verilecektir.

4. Uzun süreli yurt dışı (2. madde zikredilen) görevlerine yönelik 2005 yılı sonunda bir sınav açılması planlanmaktadır. Yukarda belirtilen ilke ve esaslar doğrultusunda yapılacak başarı ve yeterliliği objektif kriterlerle değerlendirecek bu sınavlara ilgi duyan tüm personelimizin eksikliklerini gidererek şimdiden hazırlıklı olması arzu edilmektedir.

Özellikle 2. maddede bahse konu olan Yurt dışı görevlerine atanmalara dair bilgileri muhtevi bu yazımızın, istendiğinde ibraz edilecek şekilde imza karşılığı tüm personele duyurulması, toplantı ve seminerlerde hatırlatılması hususunda gereğini önemle rica ederim.

Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU
Diyanet İşleri Başkanı

(*)Memurlar.net'in Notu:
Yurtdışında Görevlendirilecek Memurların Seçim Esaslarına Dair Yönetmelik
Madde 3 - Kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatında görevlendirilecek personelinde aşağıdaki genel şartlar aranır:
a) Devlet Memurları Kanununda memuriyete giriş için aranılan genel şartları taşımak,
b) Kamu kurum ve kuruluşlarının kuruluş kanunlarında ve bunlara dayanılarak çıkarılmış tüzük ve yönetmeliklerinde aksi öngörülmemişse, üniversite veya yüksek okul mezunu olmak,
c) Bu Yönetmelikte belirlenen esaslara uygun olarak yapılacak yabancı dil bilgisi ve mesleki ehliyet imtihanlarını kazanmak,
d) Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip bulunmak,
e) Olumlu sicil almış olmak,
f) Yurtdışına atanmasına mani bir hali bulunmamak.


T.C.

BAŞBAKANLIK
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

Sayı :
Konu:

Yurtdışı Din Görevlilerinin Yabancı Dil Öğreniminin Teşviki/ 10.11.2004

Başkanlığımız, toplumumuza sunduğu hizmetleri daha verimli hale getirmede sağlam bilgi ve tecrübeden yararlanmaya önem veren yaklaşımıyla personelin kendilerini sürekli yenilemeleri ve geliştirmeleri zaruretine vurgu yaparak, onları bu doğrultuda teşvik etmekte, objektif kriterlere dayalı sınav ve görevlendirmeyi her kademede devreye sokarak bilgi ve tecrübe donanımlarını en iyi şekilde değerlendirmeyi arzulamaktadır.

Başkanlığımızın yıllardır geliştirerek sürdürmeye çalıştığı ancak, günümüzde ayrı bir önem ve öncelik kazanmış bulunan yurt dışı din hizmetlerinin de böyle bir anlayışla ele alınması gerekmektedir. Yurt dışı din hizmetleri, gerek ihtisas alanı gerekse sosyal bilim ve genel kültür alanlarında kazanılacak yeni birikim ve deneyimler yanında, yurt dışında iletişimi sağlayacak bir Batı dilinin iyi derecede bilinmesini de gerekli kılmaktadır. Hizmet verilen ülkenin dilinin bilinmesi, görevlilerimizin verimli ve etkili hizmet sunumu yanında, ülkemizin birikiminin daha iyi temsil edilebilmesini, özellikle mahalli yetkililer ve hizmet götürülecek yeni nesillerle kolay ve sağlıklı iletişim kurulabilmesi gibi birçok imkanı da beraberinde getirmektedir.

Başkanlığımız, zaman zaman düzenlediği uzun süreli yabancı dil kursları ve yurt dışına gönderilen din görevlilerine yönelik kısa süreli dil kurslarıyla bu alanda mesafe almaya çalışmakta ise de, bunun köklü bir çözüm olmadığı, özellikle günümüzde karşı karşıya kaldığımız ihtiyacı karşılamada yetersiz kalındığı, yurt dışında görevlendirilecek personelin gerektiği şekilde yetiştirilebilmesinin uzun vadeli bir çalışma ve planlamayı gerektirdiği açıktır. Bununla birlikte, kendi çabalarıyla yabancı dil bilgilerini belli bir seviyeye getirmiş personelimize yabancı dil seviyelerini daha da geliştirebilmeleri gayesiyle farklı düzeylerde kurumsal destek sağlanması neticesinde elde edilecek başarının objektif ölçütlerle değerlendirilmesi, bahse konu hizmet ve planlamaların verimliliğini artıracağı düşünülmektedir.

Buna göre;

a. Yurtdışına gönderilecek personel için açılan sınavlarda, bundan böyle, mesleki bilgi, birikim ve tecrübe yanında Avrupa dillerinden (İngilizce, Almanca, Fransızca v.b.) herhangi birindeki KPDS sınavıyla belgelendirecekleri dil seviyeleri dikkate alınacaktır. Temel yabancı dil kursuna alındıktan sonra yurt dışına gönderilen personelimizin, Başkanlığımızca düzenlenecek sair yabancı dil kurslarına müracaatları kabul edilmeyecektir.

b. Din Hizmetleri Müşavirliği ile Din Hizmetleri Ataşeliği gibi uzun süreli yurt dışı görevlendirmelerinde, Batı dillerinden birinde KPDS sınavında en az (C) almış olma şartının aranması ilgili yönetmeliğin amir hükmüdür. Bu görevlere ilişkin objektif kriterlerle gerçekleştirilecek yazılı sınavlara müracaat edeceklerden, aranacak sair şartlar yanında, bu zorunlu dil seviyesini daha müracaat esnasında belgelemeleri istenecektir.

c. Gidecekleri ülke dillerinde bir temel yabancı dil kursuna katılmış ve hali hazırda yurtdışı görevinde bulunan personelimizin, yürüttükleri yurt dışı hizmetlerini daha planlı bir hale getirmek suretiyle hizmet götürülen cemaatin talep ve ihtiyaçlarını karşılamanın yanında, yabancı dili geliştirme kurslarına katılıp, mevcut üniversite ve kütüphanelerden yararlanarak kendilerini geliştirme imkan ve fırsatını en iyi şekilde değerlendirmeleri arzu edilmektedir.

d. Görevlilerimizin, herhangi bir yabancı dil kursunu takip ettiğine veya özel bir kurs gördüğüne dair belge veya sertifikaları, isim listeleriyle birlikte 01/01/2005 tarihine kadar, bu tarihten sonra da periyodik olarak her yıl Haziran ve Aralık ayları sonu itibariyle söz konusu bilgi ve belgeler Din Hizmetleri Müşavirlikleri/ Ataşelikleri aracılığı ile Başkanlığımız Dış İlişkiler Dairesine gönderilecektir.

Yurt dışı görevinde bulunan personelimizin, planlı ve verimli yürütecekleri din hizmetlerine paralel olarak, görev yaptıkları yurt dışı ortamını değerlendirerek, kendi birikim ve yabancı dil seviyelerini geliştirmelerine zaman ayırmalarını teşvik maksadıyla, yazımızın imza karşılığında bütün personele duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederim.

Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU
Diyanet İşleri Başkanı

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 25,653 defa okundu. 8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam