1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öğretmenler Formatör Olarak Görev Almak İstemiyor

Bilişim teknolojisine yönelik olarak, birden fazla eğitim programının okullarda yürütülmesini ve bilişim teknolojisi araçlarının eğitim etkinliklerine entegrasyonunu sağlamak amacıyla, okullarımızın pek çoğunda "Bilişim Teknolojisi Sınıfı" altyapısı kurulmuştur. Bu sınıflarda Bilgisayar Formatör Öğretmenleri görevlendirilmiştir. 18 Aralık 2008 tarihinde yayımlanan iki yazı ile de yeni görevlendirme kriterleri belirlenmiştir. Ancak öğretmenler formatör olmak istememektedir. İşte nedeni...
02 Ocak 2009 00:16
Yazdır

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 08/01/2007 tarih ve 211 sayılı ?Bilişim Teknolojisi Sınıflarının Halka Açılması? konulu 2007/04 genelgesinin 3.maddesi; ?Bilişim teknolojisi sınıfı bulunan her okulda/kurumda bu sınıfların işletilmesinden sorumlu en az bir ?Bilgisayar Formatör Öğretmen? in bulunması esastır. Bilişim teknolojisi sınıfına sahip okullarda/kurumlarda bilgisayar formatör öğretmen bulunmaması halinde bilişim teknolojisi sınıflarının işletilmesinden sorumlu olacak personel, okulda görev yapan bilgisayar öğretmenleri arasından, bilgisayar öğretmeninin bulunmaması halinde ise, bilgisayar kullanıcı eğitimleri alarak, bunu belgelendiren öğretmenler arasından okul müdürü tarafından seçilecektir.? Okullarda Bilgisayar Formatör Öğretmeni bulunması zorunluluktur.

Fakat Ek Ödemeye imkân sağlayan 375 sayılı KHK'nı ek 3'ncü maddesinin ilgili fıkrasındaki;

??her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenler ile sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapan öğretmenler hariç olmak üzere fiilen yapılmayan ders karşılığı ek ders ücretinden yararlanan memurlara yapılan ödemelerin toplam net tutarının, birinci fıkra uyarınca yürürlüğe konulacak Bakanlar Kurulu kararında kadro veya görev unvanları için belirlenen ek ödemenin net tutarından az olması halinde, bunlara bu fıkrada sayılan hükümlere göre yapılan ödemeler yerine sadece bu madde hükümleri çerçevesinde ek ödeme yapılır.? Hükümlerine göre Bilişim Teknolojisi Formatör Öğretmenleri;

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 21. maddesi

?Geçici görevlendirme MADDE 21- (1) Bakanlık merkez teşkilâtında Bakan veya yetkili kıldığı makam, taşra teşkilâtında ise Bakan veya valilik onayı ile ilgili mevzuatı uyarınca verilen görevleri yapmak üzere görevlendirilen yönetici ve öğretmenler ile Bakanlığa verilmiş bir görevi yürütmek üzere diğer kurumlarda Bakan onayı ile görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere; 16 ncı maddede belirtilen görevler ile izinli ve raporlu olunan süreler hariç olmak üzere, görevlendirmeye ilişkin onay tarihinden itibaren, Bakanlık merkez teşkilâtındaki görevlendirmeler için 1 yıl, diğer görevlendirmeler için ise her altı ayda yeni bir onay alınmak ve fiilen görev yapmak kaydıyla, yarıyıl ve yaz tatilleri de dâhil haftada 18 saat ek ders ücreti kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir. Alınacak onayda görevlendirilecek personelin adı, unvanı, görev süresi ve yapacağı görev ile diğer hususlar belirtilir.

(2) Bu madde kapsamında ek ders ücretinden yararlandırılan personel aslî görevi için öngörülen ek ders ücretinden ayrıca yararlandırılmaz ve öğretmenlerin ilgili müfredatı kapsamında ders okutmak üzere diğer eğitim kurumlarında geçici olarak görevlendirilmeleri bu madde kapsamında değerlendirilmez.? Kapsamında 18 saat ek ders kapsamında görev yaptıklarından 18 saat ekders ücretinden faydalandıklarından yaklaşık 250 YTL civarında tutan ek ödemeden faydalanamamaktadırlar.

Bu nedenden dolayıdır ki Bilişim teknolojisi sınıfları Öğretmensiz kalmaktadır.

Maliye Bakanlığının olumlu bir adım atarak ilgili KHK'de değişiklik tasarısını meclise getirmeli sınıfları öğretmensiz bırakmamalıdır.

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün ?Eğitici Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmen Görevlendirilmesi? konulu yazısına göre;

Eğitici Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmenleri; eğitici bilişim teknolojileri formatör öğretmen ve adayları arasından aşağıda yer alan kriterler dikkate alınarak seçilecektir.

1.İl ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinde görev yapması uygun görülecek eğitici bilişim teknolojileri formatör öğretmenlerin seçilmesinde, yazı ekinde yer alan il kontenjanları dikkate alınacaktır. Okul ve öğrenci sayıları göz önünde bulundurularak ilçe kontenjanları belirlenecektir.

2.24 Şubat 2008 tarihinde yapılan eğitici bilişim teknolojileri formatör öğretmen adayı seçme sınavına girip 50 puan ve üzeri alan öğretmenler görevlendirme için teklif edilecektir. Ancak, 2008 yılı öncesi en az l(bir) dönem eğitici bilişim teknolojileri formatör öğretmen olarak görev yapan ve sınava giren öğretmenlerle "Eğitici Bilişim Teknolojileri Formatörlük Belgesi?ne sahip olup da Bakanlığımız Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nde 09.04.2007-20.04. 2007 tarihleri arasında düzenlenen 706 numaralı eğitici bilişim teknolojileri formatör öğretmen eğitimi kursuna katılarak başarı belgesi alan eğitici bilişim teknolojileri formatör öğretmenler belirtilen tarihte düzenlenen söz konusu sınavda aldıkları puanlar dikkate alınmaksızın öncelikle teklif edilecektir.

3.Üzerlerinde asaleten, vekâleten veya geçici görevlendirmeyle yöneticilik görevi bulunan eğitici bilişim teknolojileri formatör öğretmenlerin söz konusu görev İçin teklifleri kesinlikle yapılmayacaktır.

4.Söz konusu görev için belirlenecek öğretmenler, en az lisans diplomasıyla mezun olanlar arasından seçilecektir.

5.İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri dışındaki herhangi bir kurumda valilik oluruyla geçici veya sürekli görevlendirilen eğitici bilişim teknolojileri formatör öğretmenlerin söz konusu görev için teklifleri kesinlikle yapılmayacaktır,

6.İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde MEBBIS (İLSİS) kapsamında halen görev yapan ve bu alanda görev yapması öngörülen eğitici bilişim teknolojileri formatör öğretmenlerin söz konusu görev için teklifleri kesinlikle yapılmayacaktır.

7.Teklif edilecek eğitici bilişim teknolojileri formatör öğretmenler, kadrolarının bulunduğu okulların bağlı bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde görevlendirilecektir. Bilişim teknolojileri projelerine ilişkin eğitimlerin il/ilçe genelinde planlanarak düzenlenmesi, eğitim öğretim etkinliklerinde bilişim teknolojileri sınıflarından etkin bir şekilde yararlanılmasına yönelik çalışmaların yapılması, il ve ilçelerde bilişim teknolojileri faaliyetlerine ilişkin her türlü hizmetin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla, her ilçeden sorumlu en az bir eğitici bilişim teknolojileri formatör öğretmenin belirlenmesi gerekmektedir. Görevlendirme yapılamayan ilçelerden en az birinin sorumluluğu başka bir ilçede görevlendirilen eğitici bilişim teknolojileri formatör öğretmenin sorumluluğuna verilecektir. Ancak, eğitici bilişim teknolojileri formatör öğretmenin görevlendirildiği ilçe ile sorumluluğuna verilecek ilçelerin birbirine yakın olmasına dikkat edilecek, İlçelerin sınırları İçinde faaliyet gösteren okul ve öğrenci sayıları dikkate alınarak tüm ilçelerin sorumluluğunun eğitici bilişim teknolojileri formatör öğretmenler arasında eşit oranda paylaştırılmasına özen gösterilecektir. Eğitici bilişim teknolojileri formatör öğretmenlerin sorumluluğuna verilecek ilçelerin adları EK-2"de yer alan form üzerine açıkça yazılacaktır.

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün ?Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmen Görevlendirilmesi? konulu yazısına göre;

Bilişim teknolojileri formatör öğretmeni olarak görevlendirilecekler aşağıda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde görevlendirilebilecektir.

1.Bilişim teknolojisi formatör öğretmen görevlendirilecek okullarda en az bir bilişim teknoloji sınıfı bulunmalıdır. Okul bünyesinde birden fazla bilişim teknolojisi sınıfı bulunsa dahi bu okula en fazla bir bilişim teknolojileri formatör öğretmen görevlendirilecektir.

2.Söz konusu görev için belirlenecek öğretmenler, en az lisans diploması ile mezun olanlar arasından seçilecektir.

3.Üzerinde asaleten, vekâleten veya geçici görevlendirme ile yöneticilik görevi bulunan bilişim teknolojileri formatör öğretmenlerin söz konusu görev için teklifleri kesinlikle yapılmayacaktır.

4.Okullar dışındaki herhangi bir kurumda valilik oluruyla geçici veya sürekli görevlendirilen bilişim teknolojileri formatör öğretmenlerin söz konusu görev için teklifleri kesinlikle yapılmayacaktır.

5.Görevlendirmeler öncelikle bilişim teknolojisi sınıfı bulunan ilköğretim okullarına yapılacaktır. İl millî eğitim müdürlükleri tarafından uygun görülmesi hâlinde bünyesinde bilgisayar bölümü bulunan meslek liseleri hariç ortaöğretim okullarına da görevlendirme yapılabilecektir.

6.Görevlendirmelerde atama branşı ve mezuniyet alanı "Bilişim Teknolojileri/Bilgisayar" olan öğretmenlere öncelik verilecektir. Okulda bilişim teknolojileri öğretmeni bulunmaması halinde görevlendirilecek diğer branş öğretmenlerinden en az 180 saatlik ?Bilgisayar Formatör Öğretmen Eğitimi? ya da ?Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmen Eğitimi Programı? kursuna katılarak başarılı olduklarım gösteren tek bir kurs belgesi istenecektir. Bu belgelerin onaylı suretleri gerektiğinde ibraz edilmek üzere il millî eğitim müdürlüklerinde saklanacaktır.

7.Okulda bilişim teknolojileri Öğretmenleri bulunması durumunda bu yazıda belirtilen esas ve usuller doğrultusunda söz konusu öğretmenlerden biri zorunlu olarak "Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmen" olarak görevlendirilecektir. Ancak okulda bilişim teknolojileri öğretmenleri bulunmaması durumunda diğer branşlardaki öğretmenlerin görevlendirilmeleri isteğe bağlı olarak yapılacaktır. Görevlendirme sonuna kadar kararname ile yer değiştirme hariç görev iptali yapılmayacaktır. Bu sebeple EK?2 de yer alan "Görev Talep Dilekçe" sinin görev almak isteyen ve şartları tutan öğretmenler tarafından doldurulup imzalanması sağlanacaktır. Başvuruda bulunacak öğretmenler tarafından imzalanacak EK?2 "Görev Talep Dilekçeleri" gerektiğinde ibraz edilmek üzere illerde saklanacaktır.

8.Görevlendirmeler öncelikle öğretmenin kadrosunun bulunduğu okula yapılacaktır. Okulda şartlan taşıyan bilişim teknolojileri formatör öğretmen bulunmaması durumunda aynı ilçedeki başka okullardan görevlendirme yapılabilecektir. Ancak başvuranın talep etmesi halinde büyükşehir merkez ilçelerinden herhangi birisine görevlendirme yapılabilecektir.

9.Durumları itibariyle bünyesinde bilişim teknolojisi sınıfları kurulamayan ancak bilişim teknolojisi araçlarına ve internet erişimine sahip okullara da çevre okullarda görev yapan bilişim teknolojisi formatör öğretmenlerin rehberlik etmesi ve destek vermesi sağlanacak, gerektiğinde bu konuda görevlendirme yapılabilecektir.

10.Aynı okuldan görev almak isteyen ve uygun şartları taşıyan Öğretmen sayısının birden fazla olması durumunda bilişim teknolojisi konusunda alınan kurs belgelerinin toplam saati en fazla olanlar arasından kıdem yılı en az olan öğretmene öncelik verilecektir.

11. Görevlendirilecek olan öğretmenlere haftada en az 6 en fazla 10 ders saati ders görevi verilecektir.

12.Görevlendirilecek olan öğretmenlere ilgi (b) ve ilgi (e) yönergeler ile bu yazıda belirtilen görevlerin dışında nöbet görevi de dâhil olmak üzere başka herhangi bir görev verilmeyecektir.

13.Görevlendirilecek öğretmenler görevlendirildikleri tarihten itibaren ilk 15 gün İçerisinde görev yaptığı okula ait dönemlik çalışma planı hazırlayarak, bu planı en kısa zamanda uygulamaya koyacaktır.

14. Okullarda görevlendirilecek bilişim teknolojileri formatör öğretmenlerin faaliyetleri il bilişim teknolojileri koordinatör öğretmen başkanlığında kurulacak ilçe bilişim teknolojileri formatör öğretmen ve eğitici bilişim teknolojileri formatör öğretmenlerden oluşturulacak bir komisyon tarafından zaman zaman yerinde kontrol edilerek izlenecektir. Bu gözlemler sonucunda söz konusu komisyon tarafından yapılacak değerlendirmelere ilişkin rapor İl Millî Eğitim Müdürlüğü yetkililerine teslim edilecek ve yeterli performansı gösteremeyen bilişim teknolojileri formatör öğretmenlere daha sonraki görevlendirmelerde görev verilmeyecektir.

Bilişim teknolojisi formatör öğretmenlerin görevlendirilmeleri yukarıda sıraladığımız yazılarda belirtilen esas ve usullere göre yapılmaktadır.

Bu esaslara göre Bilgisayar Formatör Öğretmenleri; Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Örgün Ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Bilgisayar Laboratuarlarının Düzenlenmesi Ve İşletilmesi İle Bilgisayar Ve Bilgisayar Koordinatör Öğretmenlerinin Görevleri Hakkında Yönergenin http://mevzuat.meb.gov.tr/html/2378_1.html 15. 16. ve 17. maddelerinde yer alan hükümlere ve Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Araçları Ve Ortamlarının Eğitim Etkinliklerinde Kullanım Yönergesi hükümlerine göre http://mevzuat.meb.gov.tr/html/2554_0.html çalışmalarını yapacak nöbet görevi de dâhil başka bir görev verilemeyecektir. Görevlendirilecek olan öğretmenlere maaş karşılığı ekders görevi olarak ta haftada en az 6 en fazla 10 ders saati ders görevi verilecektir.

MEB'in formatörlere ilişkin görüşü için tıklayınız.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 78,977 defa okundu. 98 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Spor giyimde en çok hangi markayı tercih ediyorsunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam