1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öğretmenler Özelinde Ödüllendirme Sisteminin Değiştirmesine İlişkin Öneri

Devlet memurlarına verilen ödüllerin dayanağını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 123. maddesi oluşturmaktadır. Buna göre, olağanüstü gayret ve çalışmalarda bulunanlara bir mali yıl içinde bir aylıkları tutarında ödül verilmektedir. Kesintilerin düşülmesi halinde, bugün itibariyle, bir memurun ödülden dolayı eline geçebilecek miktar 60 ila 130 milyon TL. arasında değişmektedir. Bu bile ödül sisteminin amacından uzaklaştığını göstermesi açısından yeterlidir. Konunun yetkililerce dikkate alınması amacıyla öğretmenler özelinde ayrıntılı bir dosya oluşturduk.
08 Aralık 2004 22:20
Yazdır

 

Personelin olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı görev yaptıkları tespit edilenlerin aylıkla, takdir ve teşekkür belgesi ile ödüllendirilmelerine ait usul ve esasları düzenleyen mevzuat aşağıda sıralanmıştır.

Bunlar:
1: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
2: Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Aylıkla Ödüllendirilmesi Hakkında Yönerge
3: Millî Eğitim Bakanlığı Personeline Takdir Ve Teşekkür Belgesi Verilmesine İlişkin Yönerge

Bir mali yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısı, kurumun yıl başındaki serbest kadro mevcudunun eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil kadrolar için binde yirmiyi, diğer hizmet sınıflarına dahil kadrolar için binde onu geçemez hükmü yer almaktadır. İlçe, il ve Bakanlık merkez teşkilatı değerlendirme komisyonlarınca, bu yönergede belirtilen esas ve usuller çerçevesinde aylıkla ödüllendirilmesi uygun görülen personelle ilgili tekliflerin dışında Bakanlık Müsteşarı ve valiler tarafından olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı hizmet yaptıkları görülen personelinde zamana bağlı kalmadan aylıkla ödüllendirme teklifleri resen yapılabileceği vurgulanmıştır.

Aylıkla ödüllendirilmesi teklif edilecek personelde aşağıdaki şartlar aranır:
a) Bir önceki yıl olumsuz sicil almamış olmak,
b) Ödül teklif edilen yıl içerisinde aylıktan kesme veya maaş kesimi cezası dahil daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,
c) Son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi veya çok iyi olmak şartları aranır.

Bunun yanında; daha önce aldığı takdir ve teşekkürler, yayınladığı makale ve kitaplar belirlenmiş puanlar değerlendirmede kullanılır.

Ayrıca, Kasım 1999 gün ve 2506 Sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan M.E.B. Personeline Takdir ve Teşekkür Belgesi Verilmesine İlişkin Yönergesinde; genel bir zarar, felaket veya tehlikenin önlenmesinde yahut genel bir faydanın sağlanması içir üstün başarı göstermek, üstün bir teknik bilgiye dayanarak ferdi gayreti ile üretim gelir ve verimliği artırılması, yahut hizmetin yürütülmesinde dikkate değer çalışma yapmak, mesleği ile ilgili bir buluş yapmak veya mesleki usullerde yararlı yenilikler meydana getirmek gibi kriterler doğrultusunda takdir ve teşekkür belgeleri verilmektedir.

Kişilerin bir çoğu meslektaşları ve yönetim tarafından takdir edilmeye olumlu tepkiler verirler. Özendirme amacıyla kullanılan yöntemler çalışanları motive eder ve harekete geçirir. Yönetimin görevi çalışanları başarılı olmaya motive etmek ve başarılı olmaları için gerekli olanaklar sağlamaktır. Çünkü başarı arttıkça çalışma isteği ve gayreti de artacaktır. Buna karşın üstün gayret gösterip üstleri tarafından takdir edilmeyen personelin sonraki işlerinde performans düşüklüğü görülebilir, iş verimi azalır ve motivasyon eksikliği görülebilir.Kurumun amaçlarına ulaşabilecek etkililikte olması için çalışanların kuruma katkıları ve iş başarımları oranında ödüllendirilmeleri gerekmektedir.

Devlet Memurları Kanunu'na göre emsallerine nazaran başarılı görev yaptıkları görülen memurlar, bakanın uygun görmesi halinde bir aylık maaşları tutarında para ödülü alabiliyor.
Öğretmenlere verilen maaş ödülünden kesinti yapılan kalemler ise şöyle: Aile ve çocuk yardımı, emekli kesintisi, tasarruf, yan ödeme, lojman yardımı, özel hizmet tazminatı, eğitim tazminatı, gelir vergisi, özel indirim, damga, sendika kesintisi, İlksan ve yıllık matrah. emekli kesintisi, aile ve çocuk yardımı, özel hizmet tazminatı gibi pek çok kalemde yapılan kesinti sonunda eline ancak 67 milyon lira alabiliyor

Aylıkla ödüllendirme konusunda bir forumda geçen konuşmalardan bazı örnekler:(kaynak www.ogretmenlersitesi.com)

-"Madem böyle komik bir yardım yapılacak, adına aylıkla ödüllendirme demesinler. Bir teşekkür mesajı iletseler yeter. Hem aylıkla ödüllendirildiniz diyeceksiniz, hem de komik bir para vereceksiniz. Bunun mantığını anlamak mümkün değil."

-"Bu ödülü okul müdürünüz değil de çalışma arkadaşlarınızın onayı ve teklifiyle almış olsa idiniz o ödülden aldığınız haz ve mutluluk para ile ölçülmezdi."

"2003 Yılında aylıkla ödüllendirilmeye hak kazandım.Çok sevindim.Alacaklarım konusunda hayaller bile kurdum.Ancak elime geçen 34.000.000 beni çok üzdü.Keşke gerçekten bir maaş verseler ya da bu ödülün adını değiştirseler.Çevredeki insanlarda yanlış anlıyor hani "

-"Sayın arkadaşım, sistemdeki bir gerçekle karşılaşıp uyanma durumuna geçmişsiniz :) Durum şöyle: Sizin ve benim maaşım bu. Hizmet tazminatı ile bugünkü ücreti alıp avunuyoruz. Ekonomi zora girse, baştakiler bu esas maaşı ödediklerinde, hiç bir yasal yaptırımımız olamayacak gerçeği ile karşı karşıya kalırız. Tahmin ediyorum kamu yönetimi reform yasa tasarısını geçirince bir çok öğretmene bu maaşı verecekler. Ancak maaşla ödüllendirilmeyi hak edecek bir eğitimci olduğunuz için size teşekkür eder ve kutlarım. Sanırım bu para etmeyen gazi madalyası gibi bir şey :) Saygılarımı sunarım..."

-"sayın ??. cevabı için gerçekten teşekkürlerimi zevkle yolluyorum.çok net ve dramatik açıklaması aynı zamanda benim de düşüncelerim.bir anti parantez;
sayın??,sisteme bakınız ki bendeniz de 1/30 maaş kesim cezası aldığım durumda, bu oran elime geçen maaş üzerinden hesaplanmıştır.buna ne demeli?
ey güzel memleketim.!!!!"

-"peki bu aylıkla ödüllendirme tekliflerini müdür hangi ölçülere göre yapıyor biliyor musunuz"

-"etrafında dolaşma miktarınıza göre!!!!!!"

-"Bravo bir soruya ancak bu kadar doğru bir cevap verilebilir.kesinlikle katılıyorum.müdürün ekseni etrafında dönme katsayınızı arttırın,herkes maaşla ödüllendirme alabilir. Çalışmak,başarı hak getire."

Bu durumda görülmektedir ki: ödüllendirme konusu ciddiye alınmamaktadır. Aylıkla ödüllendirilen bir memurun eline geçen miktar derecesine göre 60 ila 130 milyon TL. arasında değişmektedir. Bu durumun düzeltilmesi aylıkla ödüllendirme yapılıyorsa memurun eline geçen miktarın kesintisiz ödemesi yapılmalıdır. Veya aylıkla ödüllendirmenin adı değiştirilmelidir. Bu belli bir katsayıya bağlanmalıdır.

Okullarda genellikle bu iş sıraya konulmuş müdür yardımcıları arasında dönerli olarak sırasıyla alınmaktadır. Bu sistemin gözden geçirilmesi gerekmektedir. Ödüllendirilecek kişilerin öğretmenler kurulunda seçilmesi daha demokratik olacaktır. Ödülü niçin aldığı açıklanmalı, diğer öğretmenleri teşvik edecek biçimde düzenlenmelidir.

Yetkililer yükselmesini istedikleri öğretmenleri hak etmedikleri halde ödüllendirerek bir makama başvurduklarında aldığı ödüllerden dolayı alacakları puanlarla desteklemektedirler. Ödüllendirilecek memurların seçimi hakkaniyetten uzaktır.


657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU
"Takdirname:
Madde 122
- Görevinde olağanüstü gayret ve çalışması ile başarı sağlıyan memurlara merkezde atamaya yetkili amirler, illerde valiler ve kaymakamlar tarafından takdirname verilebilir.
Takdirname sicile geçer.

Ödül:
Madde 123-
(Değişik: 26.6.1984- KHK 241/5 md.; 29.11.1984- KHK 243/24 md.) Bağlı bulundukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı görev yaptıkları görülen Devlet memurlarına bağlı veya ilgili Bakanın uygun görmesi üzerine bir mali yıl içinde bir aylıkları tutarını, Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil memurlarla Maliye ve Gümrük Bakanlığında1 Gümrük işlerinde görevli memurlara iki aylıkları tutarını aşmamak üzere ödül verilebilir. Bunlardan uygun görülenlere ilgili Bakanın teklifi ve Başbakanın tasvibi ile bir aylıkları tutarında daha ödeme yapılabilir.
Bu maddeye göre bir mali yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısı, kurumun yılbaşındaki serbest kadro mevcudunun binde onundan, Maliye ve Gümrük Bakanlığına tahsis edilmiş serbest kadrolar ile Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ve Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolar için binde yirmisinden fazla olamaz."

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNİN AYLIKLA ÖDÜLLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNERGE
Amaç
Madde 1-Bu yönergenin amacı,Milli Eğitim Bakanlığı personelinden olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı görev yaptıkları tespit edilenlerin aylıkla ödüllendirilmelerine ait usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2-Bu yönerge Milli Eğitim Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında çalışan personeli kapsar

Dayanak
Madde 3-Bu yönerge,657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 243 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 123 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4-Bu yönergede geçen;"Bakanlık",Milli Eğitim Bakanlığını,"Yönerge",Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Aylıkla Ödüllendirilmesi Hakkında Yönergeyi,"Ödül",Personele,olağanüstü gayret ve başarılı çalışmalarına karşılık olarak bir aylıkları tutarında yapılacak ödemeyi,

Ödüllendirilecek Personelin Sayısı
Madde 5-Bir mali yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısı,kurumun yıl başındaki serbest kadro mevcudunun eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil kadrolar için binde yirmiyi,diğer hizmet sınıflarına dahil kadrolar için binde onu geçemez.
Bu çerçevede eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında personeli bulunan birimlerin iller ve okul türleri itibariyle aylıkla ödüllendirecekleri personelin sayısı,Personel Genel Müdürlüğü Kadro Dairesi Başkanlığı ile koordine edilerek ilgili birimlerce;diğer hizmet sınıflarından aylıkla ödüllendirilecek personelin sayısı ise Personel Genel Müdürlüğü Kadro Dairesi Başkanlığı tarafından doğrudan,her yıl nisan ayı içerisinde tespit edilip illere bildirilir.

Aylıkla Ödüllendirme Teklifleri
Madde 6-İlçe,il ve Bakanlık merkez teşkilatı değerlendirme komisyonlarınca,bu yönergede belirtilen esas ve usuller çerçevesinde aylıkla ödüllendirilmesi uygun görülen personelle ilgili tekliflerin dışında Bakanlık Müsteşarı ve valiler tarafından olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı hizmet yaptıkları görülen personelinde zamana bağlı kalmadan aylıkla ödüllendirme teklifleri resen yapılabilir.

Madde 7-Aylıkla ödüllendirilmesi teklif edilecek personelde aşağıdaki şartlar aranır:
a)Bir önceki yıl olumsuz sicil almamış olmak,
b)Ödül teklif edilen yıl içerisinde aylıktan kesme veya maaş kesimi cezası dahil daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,
c)Son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi veya çok iyi olmak,

Madde 8-Aylıkla ödüllendirilme teklifleri
a)Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı personelinin aylıkla ödüllendirilme teklifleri;1-50 öğretmenli okul ve kurumlarda 2,51-100 öğretmenli okul ve kurumlarda 4,101-150 öğretmenli okul ve kurumlarda 6,151-200 öğretmenli okul ve kurumlarda 8,201-250 öğretmenli okul ve kurumlarda 10,... gibi ölçülere uygun olarak birinci sicil amiri tarafından EK-1 formdaki ilgili bölüm doldurulmak suretiyle ilçelerde ilçe değerlendirme komisyonuna;il merkezinde doğrudan il değerlendirme komisyonuna;
b)Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında bulunan ilköğretim müfettişlerinin aylıkla ödüllendirilmesi teklifleri,birinci sicil amirlerince EK-1 formdaki kendileri için ayrılan bölümün doldurulması ve il milli eğitim müdürünün uygun görüşü üzerine valilik makamına;valilik makamınca da uygun görülmesi halinde,bu personel için il'e ayrılan kontenjanın % 50 fazla oranında İlköğretim Genel Müdürlüğüne,
c)Diğer hizmet sınıflarındaki personelden (1-4) dereceli ünvanlı kadrolarda görev yapanların aylıkla ödüllendirilmesi teklifleri;birinci sicil amirleri tarafından EK-II formunun ilgili bölümü doldurulmak suretiyle doğrudan valilik makamına,valilik makamınca uygun görülmesi halinde,bu personelin aylıkla ödüllendirilmesi teklifleri ilgililere ait bilgi ve belgelerle birlikte doğrudan Personel Genel Müdürlüğüne,
d)Diğer hizmet sınıflardan (1-4) dereceli ünvanlı kadrolar dışındaki personelin aylıkla ödüllendirilmesi teklifleri birinci sicil amirlerince EK-II formun ilgili bölümü doldurulmak suretiyle ilçe ve il değerlendirme komisyonlarına,
e)Bakanlık merkez teşkilatı personelinin aylıkla ödüllendirilmesi teklifleri Personel Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen kontenjan miktarına uygun olarak daire amirlerinin imzası ile Personel Genel Müdürlüğüne;
yapılır.

Madde 9-İlçe değerlendirme komisyonu;ilçe milli eğitim müdürünün başkanlığında ve ilçe milli eğitim müdürünün uygun göreceği bir şube müdürü,valilikçe görevlendirilecek bir ilköğretim müfettişi,okul türlerine göre okul müdürlerinin kendi aralarından seçecekleri birer temsilci,ilçeden seçilen yılın öğretmeni ile diğer eğitim kurumları yöneticilerinin kendi aralarından seçecekleri bir temsilciden oluşur.

İlçe Değerlendirme Komisyonunun Görevleri
Madde 10-İlçe değerlendirme komisyonunun görevleri şunlardır:
a)Aylıkla ödüllendirilmesi teklif edilen eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı personelinin okul ve kurum türleri itibariyle;diğer hizmet sınıfları personeline kendi sınıfları itibariyle (1-4 dereceli ünvanlı kadrolarındaki personel hariç)EK-I ve EK-II formdaki ilgili bölümleri doldurmak suretiyle değerlendirmeye tabi tutmak.
İlçe değerlendirme komisyonu başkanı ve üyeleri eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfından aylıkla ödüllendirilmesi teklif edilen her personel için EK-I formu,diğer hizmet sınıflarındaki her personel için EK-II formu ayrı ayrı doldurur.Başkan,üyelerin ve kendisinin verdiği puanları toplayıp üye sayısına bölmek suretiyle yatay ve dikey ortalamaları tespit edip ilgilinin hanesine işler.
Birinci sicil amirinin toplam puanı ile ilçe değerlendirme komisyonunun ortalama toplam puanı toplamına ikiye bölünmesi suretiyle ilgilinin aylıkla ödüllendirilmesine esas olan puanı bulunur.
b)Değerlendirme sonuçlarına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere,eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfından aylıkla ödüllendirilmesi uygun görülen personel için okul ve kurum türleri itibariyle;diğer hizmet sınıfları personelini ise kendi sınıfları itibariyle ayrı ayrı sıralamaya tabi tutmak ve komisyona gelen tekliflerin yarısı oranında personelin değerlendirme formlarını her yıl,en geç temmuz ayının onbeşine kadar il değerlendirme komisyonlarına göndermek.
c)Aylıkla ödüllendirilmesi teklif edilen personelin yıllar itibariyle isim listelerini düzenli bir şekilde muhafaza etmek.

İl Değerlendirme Komisyonu
Madde 11-İl değerlendirme komisyonu; il milli eğitim başkanlığında ve il milli eğitim müdürünün uygun göreceği bir müdür yardımcısı veya şube müdürü,il ilköğretim müfettişleri kurulu başkanı,okul türlerine göre okul müdürlerinin kendi aralarından seçecekleri birer temsilci, ilden seçilen yılın öğretmeni ile diğer eğitim kurumları yöneticilerinin kendi aralarından seçecekleri bir temsilciden oluşur.

İl Değerlendirme Komisyonunun Görevleri
Madde 12-İl değerlendirme komisyonunun görevleri şunlardır:
a)İl merkezinden,aylıkla ödüllendirilmesi teklif edilen eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı personelini okul ve kurum türleri itibariyle,diğer hizmet sınıfları personelini kendi sınıfları itibariyle; (1-4 dereceli ünvanlı kadrolardaki personel hariç) EK-I ve EK-II formlardaki ilçe değerlendirme komisyonu için ayrılan bölümü,ilçe değerlendirme komisyonlarınca aylıkla ödüllendirilmesi teklif edilenler için ise ilgili bölümü doldurmak suretiyle değerlendirmeye tabi tutmak.
İl değerlendirme komisyonu başkanı ve üyeleri,eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfından aylıkla ödüllendirilmesi teklif edilen her personel için EK-I formu;diğer hizmet sınıflarındaki her personel için EK-II formu ayrı ayrı doldurur.Başkan,üyelerin ve kendisinin verdiği puanları toplayıp üye sayısına bölmek suretiyle yatay ve dikey ortalamaları tespit edip ilgilinin hanesine işler.
İlçe değerlendirme komisyonunun toplam puanı ile il değerlendirme komisyonunun ortalama toplam puanı toplamının ikiye bölünmesi suretiyle ilgilinin aylıkla ödüllendirilmesine esas olan puanı bulunur.
b)Değerlendirme sonuçlarına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere aylıkla ödüllendirilmesi uygun görülen eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı personeli için okul ve kurum türleri itibariyle;diğer hizmet sınıfları personeli için kendi sınıfları itibariyle ayrı ayrı sıralamaya tabi tutmak.İlleri ve okul türleri itibariyle aylıkla ödüllendirilecek personel için Bakanlıkça belirlenen kontenjanın % 5 fazlası oranında personelin değerlendirme formlarını her yıl en geç ağustos ayı sonuna kadar ilgili birinin (dairenin)merkez değerlendirme komisyonuna tekliflerini yapmak.
c)Aylıkla ödüllendirilmesi teklif edilen personelin yıllar itibariyle isim listelerini düzenli bir şekilde muhafaza etmek.

Merkez Değerlendirme Komisyonları
Madde 13-Merkez değerlendirme komisyonları,il değerlendirme komisyonları tarafından aylıkla ödüllendirilmesi teklif edilen personelin Bakanlık merkez teşkilatında bağlı bulunduğu birim amirinin başkanlığında,başkanın uygun göreceği en az şube müdürü veya eğitim uzmanı seviyesinde beş personelden oluşur.

Merkez Değerlendirme Komisyonlarının Görevleri
Madde 14-Merkez değerlendirme komisyonlarının görevleri şunlardır:
a)İl değerlendirme komisyonları tarafından aylıkla ödüllendirilmesi teklif edilen personel hakkında gereken inceleme ve araştırmayı yapmak.
Yapılan inceleme ve araştırma sonucunda aylıkla ödüllendirilmesi uygun görülmeyen personelin yerine teklif fazlası personel arasından puan sırasına göre seçim yapmak.
b)İl değerlendirme komisyonları tarafından aylıkla ödüllendirilmesi teklif edilen personelin görev yaptıkları hizmet sınıfları itibariyle aylıkla ödüllendirmek üzere okulların açılmasından önce Bakanlık makamına tekliflerini yapmak.
c)Bu teklifler yapılırken resen aylıkla ödüllendirilen personelin sayısını,genelde aylıkla ödüllendirilecek personel sayısından düşmek.
d)Bakanlık makamınca aylıkla ödüllendirilmesi uygun görülen personelin isimlerini okulların açıldığı hafta ödül işlemlerinin sonuçlandırılması için görev yaptıkları birimlere duyurmak.
e)Aylıkla ödüllendirilen personelin yıllar itibariyle isim listelerini düzenli bir şekilde muhafaza etmek.
f)Aylıkla ödüllendirilen personelin isimlerinin Tebliğler Dergisinde yayımlanması için Yayımlar Dairesi Başkanlığına bildirmek.

Çeşitli Hükümler
Madde 15-Aylıkla ödüllendirilme teklifi yapılan ve aynı zamanda ilçe,il veya merkez değerlendirme komisyonlarında,komisyon üyesi olarak görevlendirilenler,kendilerine ait teklif görüşülürken komisyon toplantılarında bulunamazlar.

Madde 16-Merkez değerlendirme komisyonları,okul türleri ve kurumlar itibariyle iller seviyesinde aylıkla ödüllendirilecek personel kontenjanından,uygun görülecek kadarını,kontenjan sayısı kadar personelin teklifi olmaması halinde veya kalkınmada öncelikli illerdeki personelin çalışmasını teşvik amacıyla iller arasında kaydırma yapmak suretiyle aynı hizmet sınıfında çalışan personel için kullanabilir.
Ayrıca merkez değerlendirme komisyonları,il değerlendirme komisyonları tarafından aylıkla ödüllendirilmeye yeteri kadar personel teklif edilmemesi halinde,aynı hizmet sınıflarında çalışan personel için kullanılmak üzere,kendi aralarında uygun gördükleri kadar kontenjanı birbirlerine devredebilirler.

Komisyonlara Görev Süresi
Madde 17-İlçe,il ve merkez değerlendirme komisyonlarının görev süresi bir yıldır.

Madde 18-Aylıkla ödüllendirilen personel için EK-III'teki "Aylıkla Ödüllendirme Belgesi" düzenlenir.

Yürürlükten Kalkan Hükümler
Madde 19-Aylıkla ödüllendirilecek öğretmenlerin seçimi konulu 7.12.1988 tarih ve 379/803 sayılı genelge ile Bakanlığımız aynı konuda yayımlanmış diğer genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 20-Bu yönerge yayımlandığı tarihte,7 inci maddenin (c ) fıkrası ise 1 Ocak 1991 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 21-Bu yönerge hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNE TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE

Amaç
Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığının merkez, taşra ve yurt dışı teşkilâtları ile bağlı kuruluşlarında görevli personelden, görevinde olağanüstü gayret ve çalışmalarıyla başarı sağlayanlara; Takdir Belgesi ve Teşekkür Belgesi verilmesine ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönerge, Millî Eğitim Bakanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilâtı ile bağlı kuruluşlarında görevli personeli kapsar.

Dayanak
Madde 3- Bu Yönerge, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Takdir Belgesi Verilebilecekler
Madde 4- Takdir Belgesi:
a) Genel bir zarar, felâket ve tehlikenin önlenmesi veya genel bir faydanın sağlanması için hayatını tehlikeye koyarak görevinde olağanüstü gayret ve başarı sağlayanlara, (görevinde olağanüstü gayret ve başarı, sıralı sicil amirlerinin gerekçeli teklifi üzerine veya doğrudan takdir belgesi verecek makamlarca belirlenir.)
b) Millî Eğitim Bakanlığının görev alanına giren konularda bilimsel nitelikte eser vermiş olanlardan bu eserlerinin yarışma sonucu bir veya birkaçı ders kitabı olarak kabul edilmiş veya yurt içi ve yurt dışı yarışmalarda derece almış olanlara,
c) Okul koruma derneklerinin ekonomik, sosyal ve kültürel hizmetlerinin yürütülmesinde ve geliştirilmesinde üstün gayret sarf ederek onursal üye olarak çalışanlara,
d) Bakan tarafından üst üste 3 yıl Teşekkür Belgesi verilenlerden 4 üncü yılda da Bakan tarafından Teşekkür Belgesi verilmesi uygun görülenlere,
e) Memuriyeti süresince siciline işlenmiş herhangi bir ceza almadan (silinme hali hariç) emekli olanlara,
f) Yeni buluşlar yapanlar veya mevcut usullerde yararlı yenilikler meydana getirenlere,
g) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı döner sermayeli kurum ve kuruluşlarda üretimi, verimliliği ve geliri kişisel çabası ve girişimleri ile bir önceki yıla oranla önemli ölçüde artıranlara,
verilebilir.

Teşekkür Belgesi Verilebilecekler
Madde 5- Teşekkür Belgesi:
a) Görevinde emsallerine göre üstün başarı sağlayanlara,
b) Millî Eğitim Bakanlığı veya ilgili kuruluşlarca kabul veya tescil edilen çeviri ve derleme türünde eser yayınlayanlara,
c) Vazife malûlü olarak emekli olanlara,
verilebilir.

Takdir Belgesi Verecekler
Madde 6- Müfettişlerin veya sıralı sicil amirlerinin önerileri üzerine ya da doğrudan;
a) Bakan; merkez, taşra ve yurt dışı teşkilâtı ile bağlı kuruluşlarda görevli personele yer ve zamana bağlı olmaksızın,
b) Valiler; il sınırları içinde görevli personele,
c) Kaymakamlar; ilçe sınırları içinde görevli personele,
Takdir Belgesi verebilir.

Teşekkür Belgesi Verecekler
Madde 7- Müfettişlerin ve sıralı sicil amirlerinin teklifleri üzerine veya doğrudan;
a) Bakan; merkez, taşra ve yurt dışı teşkilâtı ile bağlı kuruluşlarda görevli personele yer ve zamana bağlı olmaksızın,
b) Müsteşar ve müsteşar yardımcıları; merkez ve taşra teşkilâtında görevli personele,
c) Genel müdür ve bakanlık daire başkanları; merkez ve taşra teşkilâtındaki görev, yetki ve sorumlulukları dahilinde bulunan hizmet birimlerinde görevli personele,
d) Valiler ve il millî eğitim müdürleri; il sınırları içinde görevli personele,
e) Kaymakamlar ve ilçe millî eğitim müdürleri; ilçe sınırları içinde görevli personele;
Teşekkür Belgesi verebilir.

Belgelerin Saklanması, İsimlerin Yayımı
Madde 8- Takdir ve Teşekkür Belgesi, personelin sicil dosyasına işlenir. Takdir ve Teşekkür Belgesinin birer örneği bu dosyada saklanır. Millî Eğitim Bakanınca Takdir Belgesi verilenlerin isim ve görev yerleri Tebliğler Dergisinde yayımlanır. Diğerlerinin isim ve görev yerleri, Bakanlığımız merkez ve taşra birimlerince çıkarılan yayınlarda yayımlanabilir.

Takdir ve Teşekkür Belgesi Verilmeyecekler
Madde 9- Sicil yoluyla emekliye sevk edilenler ile hangi nedenle olursa olsun Devlet memurluğundan çıkarılanlara Takdir ve Teşekkür Belgesi verilmez.

Belgelerin Basımı
Madde 10- Takdir Belgesi Ek-1'de, Teşekkür Belgesi Ek-2'de gösterildiği şekildedir. Takdir ve Teşekkür belgelerinin basımı Yayımlar Dairesi Başkanlığınca gerçekleştirilir.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Madde 11- Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihte 9 Eylül 1985 tarih ve 2195 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan "Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Mensuplarına Takdir ve Teşekkür Belgesi Verilmesi Hakkında Yönerge" yürürlükten kalkar.

Eski Belgelerin Kullanımı
Geçici Madde 1- Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihte stokta bulunan Takdir ve Teşekkür belgelerinin kullanılmasına tüketilinceye kadar devam edilir.

Yürürlük
Madde 12- Bu Yönerge onay tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 13- Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 67,185 defa okundu. 6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Sizce ülkemizin en büyük sorun nedir?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam