1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği

15 Haziran 2003 03:59
Yazdır

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI PERSONELI GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELIĞI

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 30/12/1999

Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23922

BİRİNCİ BÖLÜM :
Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; hizmetin gerekleri ile liyakat ve kariyer ilkeleri esas alınarak, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı personelinin görevde yükselmelerini belirli kurallara bağlamaktır.

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönetmelik; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli bulunan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan personelin görevde yükselme niteliğindeki atamalarıyla ilgili hususları kapsar.

Dayanak

Madde 3 - Bu Yönetmelik; 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 13/12/1983 tarihli ve 180 sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık : Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nı,

Bakanlık Teşkilatı : Bayındırlık ve İskan Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatını,

Personel : Bayındırlık ve İskan Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışanları,

Birim : 180 sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki I sayılı cetvelde gösterilen merkez teşkilatı ana hizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri, yardımcı birimler ile taşra teşkilatı müdürlüklerini,

Birim Yöneticisi : Genel Müdür, Kurul Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı ile 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan diğer danışma ve denetim birimleri ile yardımcı birimlerin yöneticilerini,

Hizmet Süresi : Ücretsiz izinli geçen süreler hariç, muvazzaf askerlik süresi dahil olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde sayılan süreleri,

Hizmet Grupları : Benzer düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

Görevde Yükselme Eğitimi : Görevde yükselmeye ilişkin olarak Bakanlıkça görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

Görevde Yükselme Sınavı: (Değişik ibare: 23/01/2001 - 24296 Sayılı R.G. ile)(*) Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar için Bakanlıkça Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılacak yazılı sınavı,

(Mülga ibare: 23/01/2001 - 24296 Sayılı R.G. ile)

(Mülga ibare: 23/01/2001 - 24296 Sayılı R.G. ile)

Sınav Tarihi : Sınavların başladığı ilk günü,

ifade eder.

Hizmet grupları

Madde 5 - (Değişik madde: 23/01/2001 - 24296 Sayılı R.G. ile)

Bakanlık personeli, 7 hizmet grubuna ayrılmıştır. Hizmet gruplarında aşağıda yer alan unvanlar bulunur.

a) Yönetim Grubu:

1) Müsteşar, müsteşar yardımcısı, kurul başkanı, yüksek fen kurulu üyesi, genel müdür, genel müdür yardımcısı, I. Hukuk müşaviri, bakanlık müşaviri, basın ve halkla ilişkiler müşaviri, personel dairesi başkanı, idari ve mali işler dairesi başkanı, savunma sekreteri, özel kalem müdürü, daire başkanı, bayındırlık ve iskan müdürü,

2) Bayındırlık ve iskan müdür yardımcısı,

3) Şube müdürü,

4) Şef, ayniyat saymanı,

b) Mesleki Hizmet Grubu:

1) Mühendis, mimar, peyzaj mimarı, şehir plancısı, uzman (THS), jeolog, jeofizikçi, jeomorfolog, matematikçi, fizikçi, istatistikçi, iç mimar, dekoratör, desinatör, öğretmen,

2) Tekniker, mütercim,

3) Teknisyen, teknik ressam, laborant, çocuk eğitimcisi.

c) Sağlık Hizmetleri Grubu:

1) Daire tabibi, diş hekimi, psikolog, diyetisyen, çocuk gelişimcisi,

2) Hemşire, sağlık memuru.

d) Bilgi İşlem Grubu:

1) Çözümleyici,

2) Programcı, sistem programcısı,

3) Sistem operatörü,

e) İdari Hizmetler Grubu:

Memur, ambar memuru, santral memuru, mutemet, veznedar, daktilograf, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, sekreter, şoför.

f) Araştırma Planlama Grubu:

APK uzmanı, uzman, araştırmacı.

g) Hukuk Hizmetleri Grubu:

Hukuk Müşaviri, Avukat, Raportör

İKİNCİ BÖLÜM :

Görevde Yükselmeye İlişkin Esaslar

Öğrenim düzeyi

Madde 6 - Devlet memurlarının;

a) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde belirtilen kadrolardan Bakanlık müşaviri, basın ve halkla ilişkiler müşaviri, özel kalem müdürü hariç diğer kadrolara atanabilmeleri için en az dört yıllık yüksek öğrenim, (a) bendinin (4) numaralı alt bendinde belirtilen şef kadrosuna atanabilmeleri için ise en az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olmaları,

b) 5 inci maddenin (c) bendinin 1 numaralı alt bendindeki kadrolara atanabilmeleri için, üniversitelerin meslekleriyle ilgili en az dört yıllık yüksek öğrenim veren fakülte veya yüksekokullarından mezun olmaları,

c) 5 inci maddenin (c) bendinin (2) numaralı alt bendindeki kadroya atanabilmeleri için, meslekleriyle ilgili en az iki yıllık yüksek öğrenim görmüş olmaları,

d) 5 inci maddenin (c) bendinin (3) numaralı alt bendindeki kadrolara atanabilmeleri için, lise dengi mesleki teknik öğrenim veren okullardan mezun olmaları,

e) 5 inci maddenin (d) bendinin (1) numaralı alt bendindeki kadrolara atanabilmeleri için, üniversitelerin meslekleriyle ilgili en az dört yıllık yüksek öğrenim, (2) numaralı alt bendindeki kadrolara atanabilmeleri için ise, lise dengi mesleki okul mezunu olmaları,

f) APK uzmanı ve uzman kadrolarına atanabilmeleri için en az dört yıllık, çözümleyici kadrosuna atanabilmek için ise, ilgili bilim dalında en az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmaları,

g) Programcı kadrolarına atanabilmeleri için ilgili bilim dalında en az iki yıllık yüksek öğrenim görmüş olmaları veya diğer dört yıllık yüksek öğrenim mezunları için en az bir işletim sisteminin uygulanması ile en az bir programlama dilini bilmeleri ve yeterli derecede mesleki yabancı dil bilgisine sahip olmaları,

h) Memur, ambar memuru, santral memuru, mutemet, veznedar, sekreter, daktilograf, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve bu düzeydeki kadrolara atanabilmeleri için en az orta öğrenim görmüş olmaları,

şarttır.

Hizmet süresi

Madde 7 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde belirtilen kadrolardan Bakanlık müşaviri, basın ve halkla ilişkiler müşaviri, savunma sekreteri ve özel kalem müdürü kadroları hariç diğer kadrolar için 6 ncı maddedeki şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümleri uygulanır.

(Değişik fıkra: 23/11/2000 - 24239 s. R.G.) Şube Müdürü, APK uzmanı, uzman (Teknik Hizmetler Sınıfında bulunanlar hariç), araştırmacı ve şef kadrolarına atanacaklarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümleri yanı sıra en az iki yıl süreyle Bakanlıkta çalışmış olma şartı aranır. Yönetmelik kapsamına giren ve görevde yükselme sınavına tabi olan diğer personel için Bakanlıkta en az iki yıl çalışma şartı aranır.

(Ek fıkra: 23/11/2000 - 24239 s. R.G.) Ancak, görevde yükselmeyle ilgili olarak ilan edilen kadrolara gerekli şartları taşıyanlar arasından başvuruda bulunan olmaması halinde, Bayındırlık ve İskan Bakanlığında en az iki yıl çalışmak şartı aranmaz.

Sicil ve disiplin

Madde 8 - Bu Yönetmeliğe tabi personelin görevde yükselme niteliğindeki atamalarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olması, son sicil notunun olumlu ve son üç yılın sicil notu ortalamasının 70 puandan yukarı olması şartı aranır.

Görevde yükselme sınavı ve eğitimi

Madde 9 - Görevde yükselme sınavına girecek olanlar, sınavdan önce, atanmak istedikleri kadroya yönelik görevde yükselme eğitiminden geçirilirler. Bu eğitime alınacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının iki katını geçemez. Başvuru sayısının boş kadro sayısının iki katından fazla olması durumunda eğitime alınacaklar hizmet süresi, sicil ve disipline ilişkin değerlendirmeye tabi tutularak belirlenir. (Değişik cümle: 23/01/2001 - 24296 Sayılı R.G. ile) Bu eğitimi tamamlayanlar ilgili görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar. Bakanlığa başka kurum ve kuruluşlardan naklen atama ile gelenler ile Bakanlık içersinde kendi birimleri dışındaki birimlerde aynı görev için benzer eğitimi alanların bu hakları geçerli kabul edilir.

Görevde yükselme eğitimlerinde; Bakanlık müfettişleri, Araştırma planlama ve koordinasyon kurulu başkanlığı elemanları, Bakanlık müşavirleri, kadrosu boşalan birimlerin yöneticileri ile Bakanlığın diğer birim yöneticilerinden de eğitimci olarak yararlanılır.

Eğitimler; Personel Dairesi Başkanlığı yönetiminde, Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ve kadrosu boşalan birimlerle işbirliği yapılarak yürütülür.

Görevde yükselme sınavına gireceklerin eğitimlere devamı zorunludur. Eğitim sonucunda, katılımcılara bitirme belgesi verilir.

Bir kadro için görevde yükselme sınavına gireceklerin sayısı 5 kişiden az ise, gruplar duruma göre diğer görevde yükselme sınavlarına gireceklerle birleştirilebilir. Ortak konularda da birlikte eğitim yapılabilir.

Hizmet içi eğitim programı, bitirme belgesi verme ve diğer şartlar sınavların açılması ile ilgili onayda belirtilir. Bu eğitimler iki haftadan az sekiz haftadan çok olamaz.

Görevde yükselme eğitimine alınacaklarda aranan şartlar

Madde 10 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) bendinde belirtilenlerden Müsteşar, müsteşar yardımcısı, kurul başkanı, genel müdür, I. hukuk müşaviri, bakanlık müşaviri, basın ve halkla ilişkiler müşaviri, personel dairesi başkanı, idari ve mali işler dairesi başkanı, savunma sekreteri, özel kalem müdürü, genel müdür yardımcısı, daire başkanı, yüksek fen kurulu üyesi, bayındırlık ve iskan müdürü, bayındırlık ve iskan müdür yardımcısı kadrolarına atanacaklar ve daha önce görevde yükselmeye tabi göreve atananlardan başka göreve atananlar bu Yönetmelikte öngörülen eğitim ve görevde yükselme sınavına tabi değildirler.

Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) bendinde yer alan şube müdürü ve şef kadroları ile diğer hizmet gruplarında yer alan kadrolar için görevde yükselme eğitimine alınacaklarda bu Yönetmeliğin 6, 7 ve 8 inci maddelerinde belirtilen şartlar aranır.

Bu Yönetmelikte belirtilmeyen kadro unvanlarından üst görevlere atanacaklar için de bu Yönetmeliğin eğitim ve sınava ilişkin hükümleri uygulanır.

(Ek fıkra: 23/11/2000 - 24239 s. R.G.) Görevde yükselme eğitimine katılacak personelin; daha önce yapılan aynı unvana dair görevde yükselme eğitimine üst üste iki defadan fazla başvurmamış olması şarttır. (Yönetmelikte belirtilen nitelikleri taşımaması nedeniyle başvurusu kabul edilmeyenler hariç)

Görevde yükselme eğitiminin konuları

Madde 11 - Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:

a) T.C. Anayasası

1) Genel esaslar,

2) Temel hak ve ödevler,

3) Devletin temel organları,

b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,

c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili mevzuat,

e) Türkçe dil bilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar,

f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

g) Bakanlık teşkilat ve görev alanına giren konular ile bu konulardaki sorunlar ve çözüm yolları hakkında genel bilgiler,

h) Ceza hukukunun genel esasları ile Türk Ceza Kanununda yer alan; basit ve nitelikli zimmet, Devlet alım ve satımlarında menfaat sağlama, irtikap, memuriyet görevinin suistimali, memuriyet görevini ihmal, memuriyet görevini terk ve savsaklama ile memuriyet görevini kötüye kullanma suçları ve rüşvet, evrakta sahtecilik suçları, memurun yargılanması usulü,

i) Kamu yönetimi, bütçe, planlama, yönetimi geliştirme, teşkilatlanma, formalitelerin azaltılması, evrak, dosya ve arşiv hizmetleri,

j) Hangi kadro için görevde yükselme sınavına katılma başvurusu yapılmışsa, Bakanlığın o merkez ve taşra birimiyle doğrudan ilgili mesleki konular.

Soruların %40'ı yukarıdaki (a) ila (f) bentleri arasında belirtilen konulardan, %60'ı ise (g) ila (j) bentleri arasında belirtilen konulardan yöneltilir.

Sorular, unvanlara ve boş kadrosu olan birimlere göre hazırlanır.

(Değişik fıkra: 23/11/2000 - 24239 s. R.G.) Sınavlar kadro ihtiyaç durumuna göre, yılda en fazla iki kez yapılabilir.

Sözlü sınavda yazılı sınav konuları esas alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM :

Görevde Yükselme Sınavı Esasları

Duyuru

Madde 12 - Görevde yükselme sınavları için yapılacak duyuruda aşağıdaki bilgilere yer verilir;

a) Atama yapılacak boş kadroların unvanı, derecesi, hangi birimde bulunduğu,

b) Sınava girecek personelde aranacak şartlar,

c) Son başvuru tarihi,

d) Sınavların yapılacağı yer ve tarih.

Sınav şartı

Madde 13 - Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların, ilgili üst görevlere atanabilmeleri için, görevde yükselme sınavına katılarak başarılı bulunmaları şarttır.

Görevde yükselme sınavında başarılı olanlardan başarı sıralamasına göre boş kadro sayısı kadar atama yapılır. Kadro boşalmalarında da müteakip sınav yapılıncaya kadar kazanan adaylar arasından sırayla atama yapılır. Sınav sonuçları aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.

Başvuru

Madde 14 - Görevde yükselme sınavlarına ilişkin duyuru üzerine başvuruda bulunanların dilekçeleri birimleri aracılığıyla Personel Dairesi Başkanlığı'na iletilir.

Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Personel Dairesi Başkanlığı tarafından incelenir, uygun görülen adayların fotoğraflı sınav giriş belgesi gönderilir, uygun görülmeyenlere ise durum bir yazı ile bildirilir.

Sınavın şekli

Madde 15 - (Değişik madde: 23/01/2001 - 24296 Sayılı R.G. ile)

Yazılı sınav, Bakanlıkça Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Başkanlığına veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılır.

Sınav kurulu

Madde 16 - Sınav kurulu Bakan oluru ile oluşturulur.

Sınav kurulu,

a) Hukuk müşaviri, şube müdürlüğü ve APK uzmanlığı sınavları için; personel dairesi başkanlığı'nın bağlı olduğu müsteşar yardımcısı başkanlığında, I. hukuk müşaviri, personel dairesi başkanı ve boş kadroların ait olduğu merkez teşkilatı birim üst yöneticilerinden,

b) Diğer unvanlı kadrolar için yapılan sınavlarda; Personel Dairesi Başkanı'nın başkanlığında, boş kadroların ait olduğu birim üst yöneticileri veya atanılacak unvanlı kadrodan alt bir görevde olmamak şartıyla birim temsilcilerinden oluşur.

c) Sınav kurulları, bir başkan ve dört üyeden oluşur. Gerekli durumlarda üniversitelerden de üye alınabilir.

d) Sınav kurulları üye tam sayısı ile toplanır, kararlar çoğunlukla alınır, çekimser oy kullanılmaz.

Sınav kurulunun görev ve yetkileri

Madde 17 - Sınav kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Sınav sorularını hazırlatmak, hazırlanmasına katkıda bulunmak,

b) Sınavı düzenli şekilde yürütmek,

c) Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi sonucu başarı listesi düzenlemek,

d) Tutanakları düzenleyip imzalamak,

e) Sınav sonuçlarını ilan ve ilgililere tebliğ etmek,

f) İtirazları inceleyip karara bağlamak.

Sınavların yürütülmesi

Madde 18 - Yazılı sınav soruları, sınavı gerçekleştirecek olan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine hazırlattırılır. Sınav soruları, sınavı gerçekleştirecek olan kurumların mesuliyetinde sınav yerine ulaştırılır ve sınavın başlama saatinde adayların önünde açılarak, adaylara dağıtılır.

Sınava giriş belgesini ibraz edemeyenler ile sınavın başlama saatinden sonra gelenler sınava kabul edilmezler.

Tutanaklar

Madde 19 - Sınavın başlangıç saati, soruların adaylar önünde açıldığı, sınava girenlerin sayısı, sınavın bitiş saati, sınav süresi içinde bir olay olup olmadığı hususlarında tutanak düzenlenir, bu tutanak görevli sınav kurulu üyelerince imzalanır.

Sınavların geçersiz sayılması

Madde 20 - Sınavlar sırasında aşağıdaki hareketlerde bulunanların sınavları geçersiz sayılır.

a) Sınavlarda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler, sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınav kağıtları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişilerin haklarında disiplin işlemi de uygulanır.

b) Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, ilgililerin sınavı bir tutanakla saptanarak, geçersiz sayılır. Her iki kişi hakkında da kanuni işlem yapılır.

(Değişik fıkra: 23/01/2001 - 24296 Sayılı R.G. ile) Yazılı sınava her ne sebeple olursa olsun girmeyenler, haklarını kaybetmiş sayılırlar.

Bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen fiilleri işlemeleri nedeniyle sınavları tutanakla geçersiz sayılanlar, 5 yıl süreyle hiçbir görevde yükselme sınavına alınmazlar.

Sınav salonuna sınav kurulu üyeleri ile gözlemci olarak görevlendirilenlerden başkası giremez.

Değerlendirme

Madde 21 - Yazılı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. 70 ve daha yüksek puan alanlar başarılı sayılırlar.

(Mülga fıkra: 23/01/2001 - 24296 Sayılı R.G. ile)

(Mülga fıkra: 23/01/2001 - 24296 Sayılı R.G. ile)

Sonuç tutanağına başarılı olanların tüm notları yazılır. Tutanak, sınav kurulu başkan ve üyelerince imzalanır. Bu tutanakta, değerlendirme sonuçları, en yüksek puandan başlayarak ayrıca gösterilir.

Sınav sonuçlarının açıklanması

Madde 22 - Sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından, ilgili sınavın sonuçlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde ilan edilir ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

Madde 23 - Sınava katılanlar, sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 10 gün içinde bir dilekçeyle Personel Dairesi Başkanlığı'na yapılır.

Bu itirazlar, sınav kurulunca, intikalinden itibaren en geç 10 gün içinde değerlendirilir ve sonucu ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Sınav belgelerinin saklanması

Madde 24 - Atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, diğer belgeler ise bir sonraki sınav tarihine kadar Personel Dairesi Başkanlığı'nca topluca saklanır.

Sınavı kazananların atanması

Madde 25 - Sınavı kazananlar, başarı sırasına göre kazandıkları ilgili boş kadrolara atanır. Başarı notunun aynı olması halinde, hizmet süresi fazla olana öncelik tanınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM :

Özel Şartlar

Görevde yükselmelerde aranan özel şartlar

Madde 26 - (Değişik madde: 17/07/2002 - 24818 s. R.G. Yön/1. md.)

Madde 26 - Görevde yükselmelerde genel şartların yanısıra aşağıdaki özel şartlar da aranır;

a) Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü kadrosuna atanabilmek için;

1) Üniversitelerin Bakanlığımızın görev alanına giren kanunlarla ilgili öğrenim veren fakülteleri veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen ve en az dört yıllık öğrenim süresini öngören yerli ve yabancı eğitim kurumlarından birini veya meslekle ilgili yüksek lisans veya doktora öğrenimini bitirmek,

2) En az 10 yıl hizmeti bulunmak,

3) Son sicil notlarının olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının 70 puandan aşağı olmamak,

4) Görevin gerektirdiği bilgi, tecrübe ve temsil kabiliyetine sahip olmak,

5) Disiplin cezası almamak,

b) Bayındırlık ve İskan Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

1) Üniversitelerin Bakanlığımızın görev alanına giren kanunlarla ilgili öğrenim veren fakülteleri veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen ve en az dört yıllık öğrenim süresini öngören yerli ve yabancı eğitim kurumlarından birini veya meslekle ilgili yüksek lisans veya doktora öğrenimini bitirmek,

2) En az 10 yıl hizmeti bulunmak,

3) Son sicil notlarının olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının 70 puandan aşağı olmamak,

4) Görevin gerektirdiği bilgi, tecrübe ve temsil kabiliyetine sahip olmak,

5) Disiplin cezası almamak,

c)Merkez ve Taşra Teşkilatındaki Şube Müdürlüklerine (Teknik kökenli) atanabilmek için;

1) Üniversitelerin Bakanlığımız görev alanı ile ilgili öğrenim veren fakülteleri veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen ve en az dört yıllık öğrenim süresini öngören yerli ve yabancı eğitim kurumlarından birini veya meslekle ilgili yüksek lisans veya doktora öğrenimini bitirmek,

2) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüklerine atanmak için,Bilgisayar dalında lisans diplomasına sahip olmak ve en az bir programlama dili bilmek, yeterli derecede mesleki İngilizce bilmek,

3) Görevin gerektirdiği bilgi, tecrübe ve temsil kabiliyetine sahip olmak,

4) Görevde yükselme sınavı sonunda başarılı olmak,

d) Merkez ve Taşra Teşkilatındaki Şube Müdürlüklerine (Teknik kökenli olmayan), APK Uzmanı ve Uzman kadrolarına atanabilmek için;

1) Şef ve ayniyat saymanı kadrolarının birinde en az 2 yıl çalışmak,

2) En az dört yıllık üniversite mezunu olmak,

3) Görevin gerektirdiği bilgi, tecrübe ve temsil kabiliyetine sahip olmak,

4) Görevde yükselme sınavı sonunda başarılı olmak,

e) Raportör kadrosuna atanabilmek için;

Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

f) Ayniyat saymanı kadrosuna atanabilmek için;

En az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

g) Yardımcı hizmetler sınıfından, memur kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az on yıl hizmeti bulunmak,

h) Yardımcı hizmetler sınıfından, daktilograf kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

ı) Yardımcı hizmetler sınıfından, şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

şarttır.

BEŞİNCİ BÖLÜM :

Çeşitli ve Son Hükümler

Gruplar arası geçişler

Madde 27 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) bendinin (1) ila (2) numaralı alt bentlerinde belirtilen kadrolara atanacaklar hariç olmak üzere (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen kadrolardan (a) bendinin (3) ila (4) numaralı alt bentlerinde belirtilen kadrolara geçişlerde bu Yönetmelikte düzenlenen görevde yükselme usul ve esasları uygulanır.

Aynı ana görev grubunun alt görev grubunun kendi içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla diğer görevlere atanmak mümkündür.

Özelleştirilen kuruluşlardan atama

Madde 28 - 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca ilk defa yapılan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Araştırmacı kadroları

Madde 29 - 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun gereğince Bakanlığa tahsis edilecek araştırmacı kadrolarına sadece Devlet Personel Başkanlığı'nın anılan Kanun gereğince teklifi üzerine atama yapılabilir.

Kazanılmış hakların saklılığı

Madde 30 - Bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara 18/10/1999 tarihinden önce atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.

Hüküm bulunmayan haller

Madde 31 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 180 sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Geçici Maddeler

Geçici Madde 1 - Bakanlık 18/04/1999 tarihi itibarıyla görevde bulunan personeli bakımından 6 ncı maddede belirtilen öğrenim düzeylerinin bir altında öğrenim düzeyi belirleyebilir.

Geçici Madde 2 - (Ek madde: 11/05/2002 - 24752 S. R.G. Yön./3. md.)

4629 sayılı Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanun ile 4684 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile kaldırılan fon teşkilatındaki 1 ve 2 nci derece sayman kadrosunda görev yapmakta olan saymanlar, bir defaya mahsus olmak üzere bu Yönetmelikte yer alan görevde yükselme eğitimi ve sınavına ilişkin hükümlere bağlı olmaksızın 28/09/2001 tarihli ve 2001/3400 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu amaç için ihdas edilmiş bulunan uzman kadrolarına atanırlar.

Yürürlük

Madde 32 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 33 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 15,284 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Her yaz, en az bir defa, tatile çıkabiliyor musunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam