1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TEDAŞ'taki yanlış kapsam dışı uygulaması

Özelleştirilen kamu kurumlarında çalışan personelden sadece işçilerin, diğer kurumlara nakil hakkı bulunmamaktadır. Memur ve sözleşmeli olarak çalışanlar diğer kurumlara Devlet Personel Başkanlığı aracılığı ile aktarılmaktadır. Ancak, işçi olarak çalışanlar 4/C'li olarak alınmaktadır. İşçilikte ise kapsam içi ve kapsam dışı olmak üzere ikili bir ayrım bulunmakta olup, kapsam dışı personelin kimler olduğu konusunda önemli bir ayrıntı bulunmaktadır. TEDAŞ'ta çalışan işçi personelin yaşadığı bu soruna ilişkin tespitler için başlığa tıklayınız
11 Mart 2009 11:27
Yazdır

TEDAŞTA SENDİKASIZ ÇALIŞTIRILAN 4 YILLIK FAKÜLTE MEZUNU İŞÇİLER

? 20.12.2004 tarihinde 4857 sayılı yasaya tabi ?sendikasız işçi olarak? ;

? İş Kurumunca yapılan ilana istinaden Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanımla başvurup sıralamada barajı geçip , daha sonra eleme usulü yapılan sözlü mülakatı da geçerek işbaşı yaptım.

? Tekniker ve Teknisyen alınan arkadaşlarımın aksine ?idari memur? sıfatıyla alındığımız için sendikasız işçi olarak (aşağıda belirtilen yasalar uyarınca) kapsam dışı (nakle tabi) işçi olarak iş başı yaptım.

İŞE GİRDİĞİMİZ GÜN GEÇERLİ OLAN KANUNLAR VE KONU HAKKINDA GELİŞEN DİĞER KANUNLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR

? 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun Çerçevesinde Nakledilecek Personel Hakkında 08.10.2003 tarihli 25253 sayılı resmi gazetede Devlet Personel Başkanlığı'nın tebliği:

Madde 4. f-) Kapsamdışı personel; 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 21 nci maddesi gereğince sendikaya üye olamama sebebiyle zorunlu kapsam dışı kalan personel ile, örgütlenme ve toplu iş sözleşmesinden yararlanma hakları yönünden herhangi bir kanuni sınırlama bulunmayan, sendika üyesi olabilen, ancak, toplu iş sözleşmesinin taraflarınca kapsam dışında tutulan personeli? ifade eder. denmiştir

Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun.

Kanun No. 5398 Kabul Tarihi: 3.7.2005

(Önemli not : bu kanun biz işe girdikten sonra çıkmıştır)

MADDE 8. ? 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 22. ? Özelleştirme programına alınan kuruluşlarda (iştirakler hariç) ilgili kuruluş veya İdare tarafından istihdam fazlası personel belirlenmesi ya da bu kuruluşların kısmen veya tamamen satışı nedeniyle kamu tüzel kişiliğinin sona ermesi, devredilmesi, küçültülmesi, faaliyetlerinin durdurulması, kapatılması, tasfiye edilmesi halinde; bu kuruluşlarda programa alınma tarihi itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak veya sözleşmeli statüde çalışmakta olanlar ile iş kanunlarına tâbi olarak görev yapmakla birlikte toplu iş sözleşmesi hükümlerinden yararlanmayan genel müdür, genel müdür yardımcısı, teftiş kurulu başkanı, kurul başkanı, daire başkanı, müessese, bölge, fabrika, işletme ve şube müdürü, müfettiş ve müfettiş yardımcısı, müşavir ve başuzman unvanlı kadrolara atanmak suretiyle görev yapan personel, kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmek üzere yukarıda belirtilen işlemlerin tamamlanmasından itibaren onbeş gün içerisinde İdare tarafından Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Nakil hakkı tanınan bir kadro veya pozisyonda görev yapmakta iken İdare tarafından ihdas edilen ve iş kanunlarına tâbi olan kadrolara atanmayı kabul edenler ile kuruluş özelleştirme programına alındıktan sonra kuruluşa naklen veya açıktan atananlar bu madde ile getirilen nakil hakkından yararlanamaz. ( ARA NOT : kuruluşun özelleştirme programına alınması daha önce gerçekleşen bir konuyken daha sonra çıkarılan bu kanunla geriye doğru , çalışan personelin elinde olan nakil hakkının yok sayıldığı ve geriye doğru kazanılmış hakkın alenen hukuk devleti ilkelerine aykırı şekilde gasp edildiği görülmektedir.) İdare, özelleştirme programındaki kuruluşlarda nakil hakkı kapsamında yer alan kadro ve pozisyonlardan boş bulunanları iptal etmeye, kadro ve pozisyonların yerini, aynı kuruluş bünyesindeki şirketler veya işyerleri arasında değiştirmeye yetkilidir. Özelleştirme programındaki herhangi bir kuruluşun personeli, İdare tarafından özelleştirilecek kuruluşlarda görevlendirilebilir ve yetkilendirilebilirler.

DAHA SONRA YUKARIDAKİ KANUNDA OLUŞAN HATANIN TELAFİSİ İÇİN 5398 SY. KANUNA AŞAĞIDAKİ GEÇİCİ MADDE EKLENMİŞTİR

? MADDE 29. ? 4046 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 21. ? Bu Kanunun 22 nci maddesinde yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce özelleştirme programında bulunan kuruluşlarda nakil hakkı tanınmış kapsam dışı kadro ve pozisyonlarda görev yapan iş kanunlarına tâbi personelin, aynı kadro veya pozisyonlarda görev yapmaya devam etmeleri halinde nakil hakları saklıdır.

AYRICA DPB'NİN AŞAĞIDA GÖRÜLECEĞİ ÜZERE YAPTIĞI DEĞİŞİKLİK DE BU DURUMU ONAYLAR NİTELİKTEDİR

? 28.09.2005 tarihli 25950 sayılı resmi gazete de 4046 sayılı kanunda DPB değişiklik yapmış olup:

MADDE 4 ? Tebliğin 4 üncü maddesinin (c), (f), (g) ve (h) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

????????

"f) Nakil hakkı bulunan işçi personel; 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde 5398 sayılı Kanun ile yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihi müteakip, İş kanunlarına tâbi olarak görev yapmakla birlikte toplu iş sözleşmesi hükümlerinden yararlanmayan personelden; genel müdür, genel müdür yardımcısı, teftiş kurulu başkanı, kurul başkanı, daire başkanı, müessese, bölge, fabrika, işletme ve şube müdürü, müfettiş ve müfettiş yardımcısı, müşavir ve başuzman unvanlı kadrolara atanmak suretiyle görev yapan personeli,"

????????..

Denilmiş ve fakat akabinde aşağıdaki madde ile kazanılmış hakların korunduğu eklenmiştir;

MADDE 9 ? Tebliğe aşağıdaki Geçici 1 inci Madde eklenmiştir.

"Geçici Madde 1 ? 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde 5398 sayılı Kanun ile yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce özelleştirme programında bulunan kuruluşlarda nakil hakkı tanınmış kapsam dışı kadro ve pozisyonlarda görev yapan iş kanunlarına tâbi personelin, aynı kadro veya pozisyonlarda görev yapmaya devam etmeleri halinde nakil hakları saklıdır. Burada belirtilen kapsamdışı personel; 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 21 inci maddesi gereğince sendikaya üye olamama sebebiyle zorunlu kapsamdışı kalan personel ile, örgütlenme ve toplu iş sözleşmesinden yararlanma hakları yönünden herhangi bir kanuni sınırlama bulunmayan, sendika üyesi olabilen, ancak, toplu iş sözleşmesinin taraflarınca kapsam dışında tutulan personeli ifade eder."

MEMURLARIN BİLE SENDİKAL HAKLARI VARKEN İŞÇİ SENDİKASI VE İŞVEREN TARAFINDAN ORTAK BİR KARARLA SENDİKASIZ BIRAKILMAMIZIN TEK SONUCU DEVLETİN ÖZELLEŞME ESNASINDA MEMURUNU KORUDUĞU GİBİ YASALARDA AÇIK VE BARİZ BELİRTİLDİĞİ ŞEKLİYLE BİZLERİ DE KORUMASI GEREKTİĞİDİR.

1-) Tüm bu kanun uygulamalarında görüldüğü üzere işe giriş tarihinde açık ve de net olarak nakil hakkı bulunan işçi personel olmamıza rağmen daha sonra çıkan (Kanun No. 5398 Kabul Tarihi: 3.7.2005 madde 22.) yasalarda geriye doğru hak kaybı oluşturacak şekilde düzenleme yapılmış ve fakat yukarıda görüleceği üzere düzenleyici maddeler eklenerek yapılan hata telafi edilmiştir.

Buna rağmen;

2-) Türkiye Cumhuriyetine tabi tüm devlet kurum ve kuruluşlarını kapsayan yukarıda kanunlarda belirtilen kapsam dışı işçi tanımına ilaveten Yargıtay içtihatlarında da ?toplu görüşmelerden faydalandırılmayan işçi personel kapsam dışıdır (özelleşme esnasında nakil hakkı bulunmaktadır)? denilmekte ve yer almaktayken TEDAŞ Genel Müdürlüğü bizleri maruz bıraktığı bu pozisyon karşısında kendi bünyesinde kapsam dışı işçi olmadığını belirtmiştir. Velev ki birçok yazışmada kapsam dışı işçi ibaresini görmek mümkündür. Bu konuda bizlerin sendikalı personel gibi nakil hakkımızın olmadığı yönünde tamamen kanun dışı bir uygulamaya muhatap bırakılmak istenmekteyiz.

4-) Resmi Kurumlarla yaptığımız şahsi görüşmelerden edindiğimiz bilgilere göre özelleşme esnasında tüm işçi personelin özel sektöre devrinin yapılacağı bizlerin (4 yıllık fakülte mezunlarının) de aynı kategoride olduğu söylenmektedir!!. Son derece kanun dışı olarak bulduğum bu uygulamanın yanı sıra kapsam dışı işçi olmamız gerekirken; işe giriş tarihinden sonra çıkan kanuna göre (21.07.2005 tarihli 5398 sy. Kanun) 1.1.1992 ? 20.10.2004 tarih aralığında işe giren personelin ancak yeni işveren tarafından ilk 6 ay içinde istihdam fazlası gösterilmesi halinde 657 sy. Yasada yer alan 4 c maddesine tabi personel statüsüne geçirilebileceği ve bu uygulamanın da diğer uygulamada yapılmaya çalışıldığı gibi geriye doğru hak kaybına yol açan bir uygulama şeklinde oluştuğu açık ve barizdir. (Not: özelleşme mağduru personellerin 4 c'li yapılmasına istinaden son olarak basında yer alan haberlere göre insan onuruna aykırı bu personel statüsüne geçirilmesi nedeniyle 11 kişinin intihar ettiğine dikkatlerinizi çekmek istiyorum.)

5-) Sendikalı personelin özelleşme mağduru olması halinde 4 c li geçici personel olması yanı sıra sendikal hiçbir gelir ve haktan faydalanmayan ve sırf bu nedenle önemli ölçüde gelir kaybına uğrayan bizlerin 4 c li yapılması vicdan ve kanun kabul etmez bir durumdur.

6-) Cevaplanması gereken bir diğer soru : Devlet memuru özelleşmede havuza alınırken aynı devletin işçisi neden bu haktan yararlandırılmıyor. Artık devlet memurları da sendikal haklardan işçiler gibi faydalanıyorsa memurların nakil hakkı neden işçilere de verilmiyor? Velev ki emeklilik yaşı 60 olan Türkiyede hangi özel sektör 60 yaşına kadar bir personeli çalıştırır.

8-) Tüm bu şartlar dahilinde Türkiye Cumhuriyeti Devletinin eğitimli bir genci olarak devletime güvenerek sunduğum emeği yüksek bir onurla devam ettirmek azmindeyim. Edinilmiş haklarımın daha sonra aleyhime olacak şekilde değiştirilmiş olması nedeniyle özelleşme sürecinde işe giriş tarihimdeki haklarımın saklı kaldığı hukuken kanaatimdir. Bu nedenle kaygı , korku ve tereddütlerimiz adına , bu kuruma sunmuş olduğumuz hizmetler esnasında geçen zaman nedeniyle diğer kurumların sınavlarına girme hakkımızın da yaş sınırı nedeniyle kaybolmasının da tarafınızca dikkate alınarak özelleşme sürecinde uğradığımız bu haksızlığın giderilmesi için zatınız ve makamınızdan yardımlarınızı saygıyla arz ederiz.

HAZIRLAYAN

TEDAŞTA SENDİKASIZ ÇALIŞTIRILAN 4 YILLIK FAKÜLTE MEZUNU İŞÇİLER

Yukarıdaki haber metni Haber Gönder ile memurlar.nete ulaştırılmıştır.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 1
Bu haber 468,498 defa okundu. 152 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Sizce bedelli askerlik getirilmeli mi?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam