1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bursluluk sınavındaki 4.353 TL gelir şartına dava açıldı

18 Mart 2009 15:20
Yazdır

DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA,

ANKARA.

Yürütmenin durdurulması istemlidir.

DAVACI : EĞİTİM SEN (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası)

Cinnah Cad. Willy Brant Sok. No:13 Çankaya / ANKARA.

VEKİLLERİ : Av. Zühal ÇOLAK, Av. Necmiye BAŞEL, Av. Mahmut Nedim Eldem , Av. Mehmet Rüştü TİRYAKİ. ( Davacı ile aynı adresteler )

DAVALI : 1 . Başbakanlık . ANKARA

2 . Maliye Bakanlığı . ANKARA

3 . Milli Eğitim Bakanlığı. Bakanlıklar / ANKARA.

DAVA KONUSU :

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde 27/02/2009 tarihinde yayımlanan 2009 Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PYBS) e -Başvuru Kılavuzu'nun, 2. Başvuru Şartları Başlığı altındaki f. Maddi imkanlardan yoksun bulunmak maddesindeki ?2009 Malı Yılı için tespit edilen 4.353 TL (dört bin üç yüz elli üç TL)'yi geçmemesi gerekir? ibaresi ile bunun dayanağı olan 10 Temmuz 2008 gün ve 26932 sayılı Resmi gazetede yayımlanmış olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin 5/2-d maddesindeki ?? üç katını geçmeme kaydıyla? ibaresinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemidir.

SÜRE :

Davaya konu Kılavuz Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün internet sitesinde 27 Şubat 2009 günü yayımlandığından, yönetmelik değişikliği de üyelerimize ilk kez bu kılavuz nedeniyle uygulandığından davamız süresinde açılmaktadır.

OLAYLAR:

1. Milli Eğitim Bakanlığı her yıl ilköğretim ve Ortaöğretim öğrencileri için parasız yatılılık ve bursluluk sınavı açmakta, bunun için internet ortamında e- Başvuru Kılavuzları yayımlamaktadır. Bu kılavuzlara göre, sınavlara başvuru şartlarından biri de ?Maddi imkanlardan yoksun bulunmaktır.?

2 . Maddi imkanlardan yoksun bulunmak koşulunun ölçütü de ailenin yıllık gelir toplamından fert başına düşen miktarın içinde bulunulan mali yıl için tespit edilen miktarı geçmemesidir. Bu miktar 2007 Mali Yılı için 5.100.00 YTL, 2008 Mali Yılı için 5.400.00 YTL olarak tespit edilmişken, Milli Eğitim Bakanlığı 2009 Parasız Yatılılık ve Bursluluk sınavı (PYBS) e ? Başvuru Kılavuzu'nda 4.353 TL'na indirilmiştir. (Ek.1)

3. Oysa ekonomik gelişmeler, memur maaşlarındaki ve işçi ücretlerindeki artış oranları, yıllık enflasyon oranı, Devletin birçok konuda artışa esas oran olarak kabul ettiği yeniden değerlendirme oranı ile ülkemizdeki ekonomik kriz ortamı birlikte dikkate alındığında bu miktarın %10'dan aşağı olmamak üzere artırılması ile en azından 6.000.00 TL olması gerekirdi. Oysa artış bir yana, maddi imkanlardan yoksun bulunmaya ölçüt miktar bu yıl için %20'den fazla düşürülmüştür. Ki kazanılmış hakların geri alınması sonucunu doğuran, anayasal sosyal devlet ilkesi ile de bağdaşmayan bu uygulama kabul edilemez.

4. Kılavuz hükümlerine göre başvurulur alınmaya başlamıştır. Çocuklarını bu sınav için hazırlayan, onların eğitim maliyetlerinin bir bölümünü, çocuklarının kazanması olası sınav ile düşüreceğini, parasal olarak bir nebze rahatlayacağını düşleyen birçok üyemiz, sınav başvurularının bu nedenle kabul edilmemesinden dolayı mağdur olmuştur. Sınav için hazırlanan, ancak söz konusu sınava başvurusunun kabul edilmeyeceğini son anda öğrenen öğrencilerin üzüntüsü ve devlete güvenlerinin sarsılması da ayrıca eğitsel bir sorundur.

Üyelerimizin haklarını korumak zorunda ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu 19/f maddesi gereği onlar adına dava açma ve davada taraf olma yetkimiz bulunduğundan, bu davayı sendika olarak biz açıyoruz.

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İLE İPTALİNİ İSTEDİĞİMİZ DÜZENLEMELER VE HUKUKSAL DEĞERLENDİRMELERİMİZ :

Söz konusu kılavuzun dava konusu ettiğimiz, hukuka aykırı hükümleri ile dayanağı yönetmelik hükmünün yürütmesi durdurulmalı ve dava sonunda da iptal edilmelidir. Çünkü;

1 . Maddi imkanlardan yoksun bulunmak ölçütünün bu yıl için geçen yıla göre makul oranda arttırılması gerekirken, düşürülmüş olması hukuka aykırıdır. Geçen yılın ölçütüne göre çocuğunu söz konusu sınava hazırlayan birçok öğretmen, memur ve hizmetli üyemiz dava konusu 2009 PYBS Kılavuzunun 2/f maddesindeki hukuka aykırı tespit ile ailenin gelirinden fert başına düşen miktarın bu yıl düşürülmesinden dolayı kazanılmış haklarını kaybetmekte, önceki düzenlemeye göre çocuğu sınava girebilecekken, o çocuğunu bu yıl söz konusu sınava sokamamakta, başvurusu kabul edilmemektedir. Örneğin;

a . 15 Ocak 2009 tarihi itibariyle bir hizmetlinin maaşı 1.192.00 TL'dir. Bu hizmetlinin eşi çalışmıyor ve bir çocuğu varsa, ailenin gelirinden fert başına düşen miktar 1.192.00 x12:3 = 4.768.00 TL olacağından o çocuğu bu yıl PYBS'na başvuramayacaktır. Bu durum insaf, adalet, hak ve nesafet kurallarıyla bağdaşır değildir.

b . Bir öğretmenin Ocak 2007'deki maaşı 930 YTL'dır. Bu öğretmenimizin bir çocuğu varsa, ailenin yıllık gelirinden fert başına düşen miktar 970x12:3 =3720 YTL, o yol için tespit edilen 5.100.00 YTL'den küçük olduğundan çocuğu o yıl sözü edilen sınava girebilmekte idi. Aynı şekilde o çocuk geçen yıl da sınava girebilecekken bu yıl girememektedir. Çünkü, babasının maaşı bu yıl 1.171.00 TL olmuştur. 1.171x12:3= 4.980 TL bu yıl için belirlenen 4.353 TL'dan büyüktür .

Davaya konu , ?4353.00 TL (Dört bin üç yüz elli üç TL)'yi geçmemesi gerekir? biçimindeki sözü edilen kılavuz hükmünün yürütmesi durdurulmalı ve iptal edilmelidir.

2 . Öte yandan dava konusu düzenlemeye esas olan yönetmelik değişikliği 10 Temmuz 2008 gün ve 26932 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmışsa da mağdur üyelerimiz o değişiklikten ancak 2009 yılı BYBS kılavuzunun yayımlanması ve başvurularında yönetmelik değişikliğinin kendilerine uygulanması ile haberli olabilmişlerdir. O nedenle 8 Aralık 1983 gün ve 18245 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Burs, Parasız Yatılılık ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin (Ek.2) 5/e maddesindeki ? dört katını geçmemek kaydıyla? ibaresinin sözü edilen yönetmeliği değiştiren 10 Temmuz 2008 gün ve 26932 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan dava konusu İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar yönetmeliğinin (Ek.3) 5/d maddesinde haklı ve açıklanabilir hiçbir gerekçesi yokken? üç katını geçmemek kaydıyla? biçiminde düzenlenmesi de kazanılmış hakların korunması ilkesiyle çelişmektedir. Yukarıda örneklendiği gibi bir çok üyemiz düzenleme bu biçimde yapılmasa, dört katını geçmemek kaydıyla kuralı korunsa idi çocuklarını sınava sokabilecekken, yeni düzenlemeler nedeniyle sınav başvuruları kabul edilmediğinden kazanılmış haklarını kaybetmekle karşı karşıya kalmışlardır.

O nedenle söz konusu değişiklik de hukuka aykırıdır, Yürütmesi durdurulmalı ve dava sonunda da iptaline karar verilmelidir.

3 . Öte yandan dava konusu düzenlemeler Anayasanın Sosyal Devlet ilkesi ile de çelişmektedir. Anayasamıza göre Türkiye Cumhuriyeti bir sosyal devlettir. Sosyal devlet ise özetle güçsüz vatandaşını gözeten, koruyan devlettir. Oysa dava konusu düzenlemeler yukarıda ki örneklerle anlatıldığı gibi, tek çocuklu bir hizmetliyi, eşi çalışmayan tek çocuklu bir öğretmeni ve hatta iki çocuklu olanları da ? ek ders ücretleri gibi gelirler de toplam gelir içinde değerlendirileceğinden ? gözetilip, koruyacak durumda olarak görmemektedir. Ki bu amaç bakımından da hukuka aykırıdır. Düzenlemelerin yürütmesi durdurulmalı ve iptal edilmelidir.

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİMİZİN GEREKÇESİ:

Dava konusu maddelerde ileri sürdüğümüz hukuka aykırılıklar çok açıktır, ilk bakışta görülmektedir. Bu davamızda kısa sürede yürütmenin durdurulması kararı verilmez ise üyelerimiz açısından telafisi çok zor, hatta imkansız zararlar oluşacaktır. İdari Yargılama Usul Yasasının öngördüğü koşullar birlikte gerçekleşmiştir. O nedenle dava konusu düzenlemelere ilişkin olası iptal kararınızdan önce yürütmenin durdurulmasını da istiyoruz.

DELİLLER :

1 . Dava konusu, Milli Eğitim Bakanlığı 2009 Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PYBS) e- Başvuru Kılavuzu Ek.1)

2 . Mülga, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Burs, Parasız Yatılılık ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği. (Ek.2)

3 . İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Burs, Parasız Yatılılık ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği. ( Ek.3)

4 . Her türlü yasal delil.

HUKUKSAL NEDENLER :

1 . Anayasa

2 . İdari Yargılama Usulü Kanunu,

3 . Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu.

4 . 2684 Sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı ve Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun

5 . İlgili, öteki yasal düzenlemeler.

SONUÇ VE İSTEM :

Açıkladığımız ve Dairenizin kendiliğinden gözeteceği diğer gerektirici nedenle; 2009 Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PYBS) e -Başvuru Kılavuzu'nun, 2. Başvuru Şartları Başlığı altındaki f. Maddi imkanlardan yoksun bulunmak maddesindeki ?2009 Malı Yılı için tespit edilen 4.353 TL (dört bin üç yüz elli üç TL)'yi geçmemesi gerekir? ibaresi ile bunun dayanağı olan 10 Temmuz 2008 gün ve 26932 sayılı Resmi gazetede yayımlanmış olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin 5/2-d maddesindeki ?? üç katını geçmemek kaydıyla? ibaresinin yürütmesinin durdurulması ve iptali ile yargılama giderleri ve yasal avukatlık ücretinin davalı idarelerden alınmasına karar verilmesini vekil edenimiz adına saygılarımızla dileriz. 17/03/2009

DAVACI VEKİLLERİ

Av. Zühal Çolak Av. Necmiye BAŞEL

Av. Mahmut Nedim ELDEM Av. Mehmet Rüştü Tiryaki

EKLERİ : 1 adet Onaylı vekaletname örneği

1 adet (4'er örnek) PYBS e ? Başvuru Kılavuz (Ek1)

2 adet (4'er örnek)Yönetmelik metni. (Ek 2-3 )

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 6,235 defa okundu. 5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam