1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Okul Spor Kulüpleri Yönetmeliği değişti

09 Nisan 2009 00:01
Yazdır

9 Nisan 2009 PERŞEMBEResmî GazeteSayı : 27195

YÖNETMELİK

Millî Eğitim Bakanlığından:

OKUL SPOR KULÜPLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 ? 1/4/1991 tarihli ve 20832 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Okul Spor Kulüpleri Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?MADDE 2 ? Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı, resmî ve özel, örgün eğitim kurumlarını kapsar.

Yaygın eğitim kurumları okul spor faaliyetlerini Bakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütebilirler.?

MADDE 2 ? Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesine, Uluslararası Okul Sporları Federasyonu tanımından sonra gelmek üzere aşağıdaki tanımlar eklenmiştir.

?Beden eğitimi spor ve izcilik ilsis uygulaması: Okullarda yürütülen spor ve izcilik faaliyetlerine ait tüm verilerin merkezi bir veritabanı havuzunda toplanması, sporcu lisans bilgilerinin düzenlenmesi, faaliyetlerin takibi ve müsabakaların organize edilerek sonuçlandırılması gibi işlemlerin, internet üzerinden daha güvenilir şekilde yürütülmesi için yapılan yazılım programını,?

?Lig heyeti: İldeki, resmî ve özel örgün eğitim kurumları arasında, spor etkinliklerini düzenleyen ve yürüten kurulu,?

?Formatörlük kursu başarı belgesine sahip beden eğitimi öğretmeni: Branşı beden eğitimi öğretmenliği olan ve Bakanlıkça düzenlenen beden eğitimi öğretmenleri formatörlük kursu başarı belgesi alan beden eğitimi öğretmenini,?

?Koordinatör formatörlük kursu başarı belgesine sahip beden eğitimi öğretmeni: Formatör beden eğitimi kursunda başarılı olanlardan, koordinatör formatör kursuna katılıp başarı belgesi alan beden eğitimi öğretmenini,

?İl koordinatörü olarak görevlendirilen beden eğitimi öğretmeni: Öncelikle ilde bulunan koordinatör formatörlük kursu başarı belgesine sahip beden eğitimi öğretmenleri arasından, bulunmaması durumunda formatörlük kursu başarı belgesine sahip beden eğitimi öğretmenleri arasından seçilen ve il millî eğitim müdürlüğü ile beden eğitimi öğretmenleri arasında koordineyi sağlayan, temsilciler kurulunda başkan yardımcılığı görevini yerine getiren ve il lig heyetinin tabi üyeleri arasında yer alan beden eğitimi öğretmenini.?

MADDE 3 ? Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?MADDE 5 ? Örgün eğitim kurumlarında, okul içi ve okullar arası beden eğitimi ve spor faaliyetlerini yürütmek üzere, 13/1/2005 tarihli ve 25699 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre bir spor kulübü kurulur, spor kulübü o okulun adı ile anılır, faaliyetlerini bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütür.?

MADDE 4 ? Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?MADDE 6 ? Spor kulübünün forması, okulun spor kulübünün kuruluşunda, genel kurulun teklifi ve okul müdürünün onayı ile seçilen renkleri taşır. Aynı il, ilçe ve belde içindeki okul spor kulüpleri farklı renkleri seçerler. Bu konuda çıkabilecek anlaşmazlıklar, il veya ilçe millî eğitim müdürlüklerince, kuruluş tarihi eski olan okullara öncelik ve seçim hakkı tanınarak çözümlenir.?

MADDE 5 ? Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?MADDE 11 ? Yönetim Kurulu; öğretmenler kurulunca, yeterli sayıda beden eğitimi öğretmeni varsa beden eğitimi öğretmenlerinden, yoksa bu dersi okutan veya ilgili diğer öğretmenlerin arasından seçilen 3 asil ve 3 yedek öğretmen üye ile spor kulübü genel kurulunca gösterilecek adaylar arasından seçilen 8 asil öğrenci üyeden oluşturulur. Öğretmen üyeliklerinden herhangi birinin boşalması hâlinde, öğretmenler kurulu toplanıncaya kadar görev yapmak üzere genel kurulca, yerine yedek üye öğretmenlerden sıra ile öğretmen görevlendirilir.

Öğretmenler kurulu; yönetim kuruluna 3 asil üye olarak seçilen öğretmenden birini yönetim kurulu başkanı, birini başkan yardımcısı olarak belirler.

Yönetim kurulu; ilk toplantısında başkan yardımcısı olarak görevlendirilen öğretmeni sayman, yönetim kuruluna seçilen öğrenciler arasından 1 sekreter, 1 sayman yardımcısı, 2 malzeme koruyucusu seçer.

Yönetim kurulu üyeleri eşit oy hakkına sahiptir. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış olur.?

MADDE 6 ? Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?MADDE 12 ? Yönetim kurulu üyelerinin görevleri şunlardır.

a) Başkan;

1) Yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder, spor kulübünün yıllık çalışma programlarını hazırlatır, program ve alınan kararları okul müdürüne onaylattıktan sonra uygulanmasını sağlar.

2) Spor kulübünün çalışmalarında takım ruhu, grup dinamiği, birlik ve beraberlik içinde yönetim kurulu ve öğrencilere rehberlikte bulunur.

3) Okul spor kulüpleri toplantılarında ve gereken diğer durumlarda okulun spor kulübünü temsil eder.

4) Spor kulübünün çalışmalarında, okulun beden eğitimi öğretmenlerinin görevlerini belirler.

5) Yazışmaların yürütülmesini, defterlerin tutulmasını ve gerekli belgelerin toplanmasını sağlar.

6) Yönetim kurulu toplantılarının gündemini hazırlar.

7) İstatistikî bilgi formlarının doldurulmasına yarayacak bilgileri toplar, dosyalar ve zamanında ilgili yerlere gönderilmelerini sağlar.

8) Spor kulübü faaliyetlerine katılacak öğrencilerin lisansları ile ilgili işlemleri, başkan yardımcısının sorumluluğunda takip eder, bunların bir dosyada saklanmasını sağlar.

b) Başkan yardımcısı;

1) Başkana vekalet eder.

2) Sayman yardımcısı ile birlikte saymanlık işlerini yürütür.

3) Spor kulübünün bütçe taslağını hazırlayıp yönetim kuruluna sunar, banka işlemlerini izler, yapılması gereken acil harcamalar için memur aylıklarına uygulanan maaş kat sayısı x 3000 gösterge tutarına kadar TL parayı kasada bulundurabilir.

4) Spor kulübüne ait malzemelerin, malzeme koruyucusu öğrencilerle birlikte demirbaş ve yoğaltım malzeme defterlerine kaydedilmesini, çalışmalar ve yarışmalar için, ilgililere teslim edilmesini ve teslim alınmasını sağlar.

c) Üye Öğretmen;

1) Yönetim kurulu toplantılarına iştirak eder.

2) Sekreter ve malzeme koruyucularına rehberlik eder.

ç) Yedek üye öğretmen; Yönetim kurulu üye öğretmenlerinden birinin ayrılması durumunda asil üye öğretmen olarak görevlendirilir.

d) Sekreter; yönetim kurulu başkanının rehberliğinde yazışmaları yapar, defterleri işler, tutanaklarını tutar ve dosyalar.

e) Malzeme Koruyucuları; spor kulübüne ait malzemelerin korunmasında, dağıtılmasında, demirbaş ve yoğaltım malzeme defterlerinin işlenmesinde başkan yardımcısına yardım eder.?

MADDE 7 ? Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?Okul Spor kulüpleri, yetenekli olup üstün başarı gösteren öğrencilerin sportif çalışmalarını takip eder. Yaş, cinsiyet, fiziksel özellikleri ve yeteneklerine uygun faaliyetleri aşağıdaki kategoriler çerçevesinde yürütür.

a) Minikler Kategorisi,

b) Küçükler Kategorisi,

c) Yıldızlar Kategorisi,

ç) Gençler Kategorisi.?

MADDE 8 ? Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?MADDE 16 ? Okul spor kulüpleri, her yıl Bakanlıkça yayınlanan spor faaliyetleri programında yer alan branş ve kategorilerde faaliyet yürütebilir.

Bakanlıkça yayınlanan spor faaliyetleri programında yer almayan branşlarda spor alıştırmaları, inceleme gezileri ve spor gelişim kampları, eğlenceli oyunlar, halk oyunları, müzikli ve müziksiz jimnastik ve benzeri gösterileri yapabilir.?

MADDE 9 ? Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?a) Bakanlıkça doğum yılı esas alınarak bir üst kategoriye terfi edebilme yaşı ile terfi edilebilecek branşlar ISF esasları dikkate alınarak belirlenir.?

?c) Öğrenci terfi ettirilerek temsil ettiği okulun resmî bir yarışmasında yer almış ise il içinde veya il dışında naklen gittiği okulda, terfi ettirildiği kategoride yarışmalara katılabilir.?

MADDE 10 -? Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?a) Okullar arası yarışmalar; ISF esasları ile faaliyet planında yer alan branşlardaki ilgili federasyonların oyun kuralları ve Bakanlıkça spor faaliyetlerine ilişkin tüm mevzuat hükümlerine göre yürütülür.?

?b) Yarışmalara katılacak örgün eğitim kurumu öğrencilerine; bu Yönetmelik ile Bakanlık, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında lisans çıkarmaya ilişkin mevzuat hükümlerine göre lisans çıkartılır.?

MADDE 11 ? Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?MADDE 22 ? Üyelik ve spor kulübü değiştirmeleri aşağıdaki şekilde yapılır.

a) Öğretmen ve öğrenciler, kendi okullarındaki spor kulübünün tabii üyesidir.

b) Öğrenciler, kendi okullarının spor kulübüne girebilir ve yarışmalara kendi okulları adına katılabilir. Ancak tatillerde başka yerlerdeki herhangi bir okul spor kulübünün faaliyetlerine resmî yarışmalarda yer almamak kaydıyla geçici olarak da katılabilirler.

c) İl içinde bir okuldan diğer bir okula naklen giden öğrenciler; öğretim yılının başladığı günden itibaren 30 gün içerisinde, tatile rast gelmesi durumunda onu izleyen ilk iş günü akşamına kadar yeni kayıt oldukları okullarında, okula kayıt gününden başlamak üzere 30 gün geçtikten sonra okullar arası yarışmalara katılabilirler.

ç) Bir ilden başka bir ile nakillerde;

1) Birinci dönemin son iş günü akşamına kadar başka bir ildeki okula naklen giden öğrenciler, kayıt tarihinden başlamak üzere, 60 gün sonra yeni okullarında okullar arası yarışmalara katılabilirler.

2) Birinci dönemin son iş günü akşamına kadar başka bir ile naklen giden ve aynı öğretim yılında tekrar ayrıldıkları okullarına kayıt olduklarında kayıt gününden başlamak üzere, 30 gün geçtikten sonra yarışmalara katılabilirler. Bu öğrenciler başka okula kayıt yaptırdıklarında o öğretim yılında yeni kayıt oldukları okul adına yarışmalara katılamazlar.

3) Velisi veya vasisinden dolayı iller arası nakillerini belgelendiren öğrencilerde bu süreler dikkate alınmaz.

d) Bir öğretim yılında, il içi ve il dışında ikiden fazla okul değişikliği yapan öğrenciler o dönemde, yeni kayıt oldukları okullarında yarışma haklarını kaybederler.

e) Yabancı uyruklu öğrencilerle yurt dışından gelen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin, kayıt oldukları okulun spor yarışmalarına katılıp katılmayacakları ile ilgili hususlarda Bakanlığın spor yarışmalarına ilişkin mevzuat hükümlerine uyulur.

f) Ortaöğretim kurumlarında, mezun olamayan son sınıf öğrencileri yarışmalara katılamazlar.

g) Bir öğrencinin herhangi bir sebeple okulla ilişiğinin kesilmesi hâlinde okul spor kulübü ile de ilişkisi kesilir.

ğ) Kız öğrenciler, minikler ve küçükler kategorileri hariç erkek öğrencilerle aynı veya karşı takımda yarıştırılamazlar.?

MADDE 12 ? Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?MADDE 23 ? Spor faaliyetlerine katılacak öğrenciler, resmî veya özel sağlık kuruluşlarında gerekli sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra alınan sağlık raporları saklanır. Yarışmalar süresince gerekli sağlık önlemleri alınır.?

MADDE 13 ? Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?h) Fatura dosyası.?

MADDE 14 ? Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci ve üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?Spor kulübünün gelirleri, kamu bankalarının herhangi birinde açılan hesaplarda saklanır. Paralar, bankadan yönetim kurulu başkanı ve saymanın ortak imzaları ile çekilir.?

MADDE 15 ? Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?MADDE 26 ? Okul içi ve okullar arası her türlü spor faaliyetlerinde, başarı gösterenler ve disiplinsiz davranış gösteren öğrencilere, örgün ve yaygın eğitim kurumlar arası öğrenci faaliyetlerine ilişkin ödül ve disiplin mevzuatı hükümlerine göre işlem yapılır.

Ayrıca, okullar arası mahalli yarışmalarda il disiplin kurullarınca cezalandırılan öğrenciler cezalı oldukları süre içerisinde mahalli müsabakalara katılamazlar. Grup, yarı final, Türkiye birinciliği yarışmalarında merkez disiplin kurulunca cezalandırılan öğrenciler, cezalı oldukları sürece okullar arası yarışmalara katılamazlar.?

MADDE 16 ? Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (5) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?5) Okul spor kulübü, okulda hizmet veren diğer eğitici kulüplerle işbirliği içinde çalışır.?

MADDE 17 ? Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?b) İl millî eğitim müdürlüklerinin uygun bulması hâlinde ilgili ilde ilçe lig heyetleri kurulur.?

MADDE 18 ? Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?MADDE 30 ? Lig heyetleri tabiî üyeler ve seçimle gelen üyelerden meydana gelir.

a) Tabiî üyeler,

1) Başkan; millî eğitim müdürü, görevlendireceği millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü,

2) Üye; gençlik ve spor il müdürlüğünün spordan sorumlu şube müdürü,

3) Üye; il koordinatörü,

b) Seçimle gelen üyeler,

1) Genel sekreter

2) Sayman

3) Üye (2-8 kişi), bu üyelerden ikisi ilköğretim kurumlarının faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak üzere ilköğretim kurumlarından seçilir.

4) Asil üyeler dışında asil üye kadar yedek üye seçilir. Birden fazla merkez ilçenin bulunduğu büyük illerde asil ve yedek üyelerin seçiminde denge sağlanır. İhtiyaç duyulan merkezlerde üye sayısı arttırılabilir.

Lig heyeti seçim usulleri;

a) Lig heyetine seçilecek adaylarda öncelikle beden eğitimi öğretmeni olma şartı aranır. Beden eğitimi öğretmeni sayısının yetersizliği durumunda başka branşlarda olup spor kulübü başkanlığı görevini yürüten öğretmenler arasından seçim yapılır.

b) Lig heyetine seçilecek adaylarda, okul spor kulübü başkanı olma şartı aranmaz.

c) Seçimler, açık oy usulü ile yapılır ve bir yıl süreyle görev yapar.

d) Adayların seçime liste veya kişisel girme durumları, genel kurulda yapılan açık oylama sonucuna göre belirlenir.?

MADDE 19 ? Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?Lig heyeti haftalık çalışmalarını değerlendirmek üzere haftada en az bir defa toplanır. Ayrıca, lig heyeti başkanı veya üyelerinin 1/3 ünün başkanlığa yapacağı yazılı istek üzerine olağanüstü de toplanabilir.?

MADDE 20 ? Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (d), (e), (h), (ı), (j), (n) ve (p) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?b) Okulların öğretim yılına başladığı tarihi izleyen 30 gün içinde, il lig heyeti üyeleri ve ilçe lig heyetlerinden birer temsilci il millî eğitim müdürünün daveti ile il merkezinde toplanırlar. Bu toplantıda kategori ve branşlara göre ilçe ve il merkezinden yarışmalara katılacak okul sayıları göz önünde bulundurularak il birinciliklerinin statülerini hazırlar. Lig heyetleri bu statüye göre yarışma programlarını düzenler.?

?c) Düzenlenen bu programlar esas alınarak branş ve kategorilere göre yapılacak faaliyetleri her yıl beden eğitimi, spor ve izcilik ilsis uygulaması üzerinden en geç 1 Kasıma kadar Bakanlığa bildirir.?

?d) Yarışmaların gün, yer ve saatlerini okullara internet/telefon ve yazı ile vaktinden önce haber verir.?

?e) Hakemlerin, saha komiserlerinin ve lig heyeti temsilcisinin raporlarını hafta içinde inceler, yarışmaların bitiminde branşlarına ait sonuçları tescil eder, ilgili okullara duyurur ve Bakanlığın okul içi beden eğitimi spor ve izcilik ilsis uygulamasına işler.?

?h) Yarışma programı tamamlandıktan sonra alınan teknik sonuçlara göre dereceleri ilan eder ve ödüllerini verir.?

?ı) Okullar arası yarışmalarda disipline ilişkin olaylarda, ilgililer hakkında gerekli soruşturmayı yapar ve belgeleri doğrudan il disiplin kuruluna tedbirli veya tedbirsiz olarak gönderir. Tedbir koyma yetkisi lig heyeti başkanına aittir.?

?j) Okullar arası yarışmalarda idari ve teknik hususlara ilişkin her türlü anlaşmazlıklarda, ilgili federasyonların oyun kuralları ve Bakanlıkça spor faaliyetlerine ilişkin tüm mevzuat hükümlerine göre gerekli kararları alır.?

?n) İli temsilen müsabakalara katılacak sporcu, okul takımı ve yöneticilerle ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirir.?

?p) Okullar arası yarışmalarda cezalı bulunan sporcu, yönetici, antrenör ve takımların yarışmalara katılmalarını önlemek için ceza alan katılımcıların durumunun ilgililer tarafından beden eğitimi spor ve izcilik ilsis uygulamasına işlenmesini sağlar.?

MADDE 21 ? Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?f) Fatura dosyası.?

MADDE 22 ? Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?Lig temsilciler kurulunun oluşumu

MADDE 35 ? Lig temsilciler kurulu; lig heyeti başkanı ve okul spor kulübü başkanları, il veya ilçedeki tüm koordinatör formatörlük kursu başarı belgesine sahip beden eğitimi öğretmenleri, formatörlük kursu başarı belgesine sahip beden eğitimi öğretmenleri ve gençlik ve spor il müdürlüğü temsilcisinden oluşur.?

MADDE 23 ? Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci ve dördüncü cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (a) bendine aşağıdaki (5) numaralı alt bent eklenmiştir.

?Lig heyetinin gelirleri, kamu bankalarının herhangi birinde açılan hesapta saklanır. Yapılması gerekli harcamalar için, kasada memur aylıklarına uygulanan maaş kat sayısı x 5000 gösterge tutarına kadar TL para bulundurulabilir.?

?5) Okul spor kulüplerinin toplam gelirlerinin %10'u, il lig heyeti hesabına aktarılır. Lig heyetleri, ilçedeki sportif faaliyetlerin yoğunluğuna göre ilçe lig heyetlerine gerekli maddi desteği verir.?

MADDE 24 ? Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi, 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi, 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (o) ve (r) bentleri, 38 inci maddesinin birinci fıkrasının 5 inci cümlesi ve 39 uncu maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 25 ? Maliye Bakanlığı ve Sayıştay Başkanlığının görüşü alınan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 26 ? Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 28,409 defa okundu. 6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam