1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kaymakamlık Sınavı Kanunla Düzenleniyor

Son kaymakamlık sınavı, Danıştay'ın verdiği yürürlüğü durdurma kararları nedeniyle tamamlanamamıştır. İçişleri Bakanlığı, yönetmelik hükümlerinin iptal edilmesi üzerine yönetmelikteki hükümleri kanuni hüküm olarak yeniden düzenlemektedir. 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununun 2. maddesine ek yapılarak, kaymakamlık sınavının yazılı ve sözlü bölümleri yeniden düzenlenmektedir. Sınava giriş için gerekli olan "giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak" şartında ise değişilik yapılmamaktadır. İşte 22 Nisan 2009 tarihinde Meclise sevk edilen kanun tasarısı ve gerekçesi...
24 Nisan 2009 21:03
Yazdır

22 NİSAN TARİHİNDE MECLİSE SEVK EDİLEN KANUN TASARISI METNİ

BÜTÇE KANUNLARINDA YER ALAN BAZI HÜKÜMLERİN İLGİLİ KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERE EKLENMESİ İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI

MADDE 1- 9/6/1930 tarihli ve 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununun 2 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 2/A maddesi eklenmiştir.

"Kaymakam adaylığı yazılı sınavı, mülakatı ve atama
MADDE 2/A- Yazılı sınav; Bakanlıkça bu sınavı yapabilen kamu kurum ve kuruluşlarına düzenlenecek protokole göre yaptırılan yarışma sınavıdır. Atama yapılacak boş kadro sayısı, atanacaklarda aranacak şartlar ile başvuruya ve sınava ilişkin hususların yer aldığı duyuru, müracaat süresinin bitiminden en az onbeş gün önce Türkiye genelinde günlük yayımlanan tirajı en yüksek beş gazetenin birinde bir defa ilan olunur, ayrıca İçişleri Bakanlığı internet sitesinde duyurulur. Yazılı sınav soruları idareciyi yakından ilgilendiren Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türkçe, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Türkiye'nin İdari Yapısı, Türkiye'de Mahalli İdareler, Ekonomi, Türkiye'nin Ekonomik Yapısı ve Sorunları ile Türkiye'de Demokratikleşme ve İnsan Hakları alanındaki düzenlemeler konularından hazırlanır. Yazılı sınavda, yüz tam puan üzerinden yetmiş puanın altına düşülmemek kaydıyla en yüksek puandan başlamak üzere, sınav ilanında belirtilen kadronun dört katı aday mülakata çağrılır. Mülakata çağrılan en son adayla aynı puanı almış bulunan diğer adaylar da, kontenjan gözetilmeksizin mülakata çağrılır.

Mülakat, adayın;
a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünün,
b) Temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, liyakati ile genel ve fiziki görünümünün,
c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının,
d) Genel yetenek ve genel kültürünün,
e) Çağdaş, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının,
puan vermek suretiyle değerlendirilmesi yöntemidir.

Mülakat komisyonu; Personel Genel Müdürünün başkanlığında İçişleri Bakanının, Bakanlık Müdürler Encümeninin Mülki İdare Amiri sınıfından olan üyeleri arasından görevlendireceği iki üyeden oluşur.
Adaylar, komisyon başkan ve üyeleri tarafından ikinci fıkranın (a) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için yirmişer puan üzerinden değerlendirilir, verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında mülakat ile ilgili herhangi bir belge ve kayıt tutulmaz. Başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Mülakat sonucu; en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak mülakat başarı listesi hazırlanır ve bu liste mülakat komisyonu tarafından imzalanır.
Nihai başarı listesi, yazılı sınav puanı ile mülakat puanının aritmetik ortalaması tespit edilerek en yüksek puan alandan başlamak üzere hazırlanır. Bu sıralamaya tabi tutulanların nihai puanlarının eşit olması halinde, yazılı sınavda alınan puana öncelik tanınır. Yazılı sınav puanlarının da eşit olması halinde lisans diploması not ortalaması yüksek olan esas alınarak sıra belirlenir.
Nihai başarı listesindeki sıralama doğrultusunda sınav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar adayın atama işlemleri yapılır.
Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, yapılmış ise iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar."

MADDE 2- 1700 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (A) fıkrasında yer alan "kaymakamlık vekaletinde ve buralardaki" ibaresinden sonra gelmek üzere "il özel idareleri ile" ibaresi ve "6 ayı geçmemek üzere kısaltmaya" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya uzatmaya" ibaresi ve aynı fıkraya aşağıdaki paragraf eklenmiştir.
"Bu Kanunun kaymakam adaylarının yetiştirilmesi ile ilgili hükümlerinin uygulama usul ve esasları İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir."

MADDE 3- 1700 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 3- 26 Ekim 2008 tarihinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine yazılı aşaması yaptırılan ve sonucu ilan edilen sınavın mülakatı bu Kanun hükümlerine göre tamamlanır.
Bu Kanunun 3 üncü maddesinde öngörülen yönetmelik en geç altı ay içerisinde çıkarılır."

22 NİSAN TARİHİNDE MECLİSE SEVK EDİLEN KANUN TASARISININ GEREKÇESİ

MADDE 1- Bir kariyer mesleği olan kaymakamlık mesleğinin ilk adımı sayılan kaymakam adaylığına girişle ilgili hususların yönetmelik yerine kanunla düzenlenmesi ile objektiflik, yerindelik, hesap verilebilirlik ve liyakat ilkelerine uygun seçimin yasal güvenceye kavuşturulması amaçlanmıştır. Madde ile, yazılı sınavı yapabilecek kamu kuruluşları ile yapılacak protokol, sınav ve ilan şekli ile ilanın içeriğine ilişkin hususlar düzenlenmiştir. Ayrıca maddede, kaymakam adaylığı yazılı sınavının konuları tek tek sayılmış ve yazılı sınavda öncelikle yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alma zorunluluğu getirilmiş, bununla birlikte yetmiş puanı geçen herkesin çağrılması yerine ilanda belirtilen kadro sayısının dört katı fazlası mülakata çağrılarak yazılı sınavın yarışma sınavına dönüşmesi sağlanmıştır. Diğer taraftan, mülakat komisyonunun kimlerden oluşacağı ve nitelikleri belirtilerek, komisyon üyelerinin uzun yıllar ülkemizin değişik bölgelerinde mülki idare amiri olarak kaymakamlık, vali yardımcılığı veya valilik görevlerinde bulunmuş, birinci sınıf mülki idare amirliğine ayrılmış olması gibi şartlar konularak komisyonun tecrübeli ve seçkin üyelerden oluşması sağlanmıştır.
Yazılı yarışma sınavında başarılı olanların tabi tutulacağı mülakat; adayın bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu ve liyakati, genel ve fiziki görünümü, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, çağdaş, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının puan vermek suretiyle değerlendirilmesi yöntemi olarak tanımlanmıştır. Ayrıca, yukarıda belirtilen hususların yüz tam puan üzerinden yirmişer puan olarak, diğer bir anlatımla eşit oranda değerlendirilmeye tabi tutulacağı, her bir aday için ayrı ayrı tutanak tutulacağı ve mülakatta başarılı sayılmak için üyelerin her birinin verdikleri puanların aritmetik ortalamasının, yüz puan üzerinden en az yetmiş olması gerektiği belirtilerek, mülakattaki kriterlerin ağırlıkları ve değerlendirme esasları nesnel olarak düzenlenmiştir.
Maddede, mülakatın yapılış şekli, düzenlenecek belge ve kayıtların açık olarak belirlenmesi ile mülakatın nesnelliğinin sağlanması amaçlanmıştır.

MADDE 2- Madde ile, kaymakam adaylarının, modern kamu yönetiminin gereği olan yerel yönetimlerin önemli birimlerinden il özel idarelerinde de staj yapmaları sağlanarak yerel yönetim mevzuatı ve pratiği konusunda gelişmeleri amaçlanmıştır.
Ayrıca madde ile, zaman zaman boş ilçelerin sayısının artmasından dolayı hizmetin aksamaması amacıyla kaymakamlık kursunun öne alınması amacıyla gerekli düzenleme yapılmakta ve kaymakam adaylarının yetiştirilmeleriyle ilgili usul ve esasların yönetmelikle düzenlenmesi öngörülmektedir.

MADDE 3- 26 Ekim 2008 tarihinde gerçekleştirilen son kaymakamlık sınavının yazılı sonucu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilan edilmiş ancak bu sınavın mülakatı tamamlanmamıştır. Madde ile, uygulamada yeknesaklığı sağlamak amacıyla söz konusu sınavın da 1700 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen 2/A maddesi uyarınca gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Diğer taraftan, kaymakam adaylarının yetiştirilmesi ile ilgili yönetmeliğin altı ay içinde çıkarılması öngörülmektedir.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 34,201 defa okundu. 29 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Sizce bedelli askerlik getirilmeli mi?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam