1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

4 günü geçmeyen sevkler için ek dersler kesilmeyecek

Öğretmenlerin ek ders ücreti karşılığı okutacakları dersler ve benzeri hususlar "Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar"da düzenlenmiştir. 2006 yılında yürürlüğe konulan kararın, habere konu 16/b bendi 21.07.2007 tarihinde değiştirilmiş ve bir ayda dört günü geçmemek üzere ayakta görülen tedavi nedeniyle ders görevinin yapılmış sayılacağı hükme bağlanmıştır. Gelen tepkiler üzerine ilgili madde 10 Mayıs 2008 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır. İşte yürürlükten kaldıran ilgili düzenleme hakkında Danıştay İDDK'lunca yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir. Buna göre, ayda dört günü geçmemek üzere ayakta tedavi için sevk alan öğretmenlerin ek ders ücreti kesilmeyecek.

- 4 günü geçmeyen sevklerden ek ders kesilmemesi gerektiğine ilişkin Danıştay kararı
- Türk Eğitim Sen: Kesilen ek ders ücretleri geri verilmeli

02 Eylül 2009 17:05
Yazdır

İLK DÜZENLEME

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenler ile merkez ve taşra teşkilâtının diğer görevlilerinin aylık ve ek ders ücreti karşılığında okutacakları veya okutmuş sayılacakları haftalık ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve benzeri diğer hususlar, 16/12/2006 tarihli ve 26378 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 01/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01/07/2006 tarihinden itibaren yürürlüğe konulmuştu. Habere konu 16/b bendinin ilk hali şu şekildedir:

"b) İl düzeyinde millî ve mahallî bayramların kutlamaları için kurulan hazırlık komitelerinde görevlendirilenler ile söz konusu bayramların hazırlık çalışmalarına ve törenlerine öğrencilerle birlikte katılan yönetici ve öğretmenler, hazırlık çalışmalarına sınıf veya okul bütünlüğünde katılan öğrencilerin öğrenim gördüğü eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar."

İKİNCİ DÜZENLEME

21.07.2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme şu şekildedir:

?(b) İl düzeyinde millî ve mahallî bayramların kutlamaları için kurulan hazırlık komitelerinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, millî ve mahallî bayramların hazırlık çalışmalarına katılan yönetici ve öğretmenler, söz konusu bayramların hazırlık çalışmalarına ve törenlerine sınıf veya okul bütünlüğünde katılan öğrencilerin öğrenim gördüğü eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri ile millî bayramlar nedeniyle tatil edilen günlerde ve bir ayda dört günü geçmemek üzere ayakta görülen tedavi nedeniyle ders görevlerini yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar.?

ÜÇÜNCÜ DÜZENLEME

10 Mayıs 2008 tarihli Resmi Gazetede yapılan değişiklik ise şu şekildedir:

"(2) Aynı Kararın 16 ncı maddesinin (b) bendinde yer alan ?ve bir ayda dört günü geçmemek üzere ayakta görülen tedavi nedeniyle? ibaresi madde metninden çıkarılmıştır."

Yapılan Bu 3. Değişikliğe Sendikalar Dava Açtı

?Ek Ders Kararnamesindeki Değişikliğe Dava Açacağız? haberinde Eğitim-Sen kararın ?Ders görevinin yapılmış sayılacağı hâller? başlıklı 16. maddesi (b) bendinde yer alan ?ve bir ayda dört günü geçmemek üzere ayakta görülen tedavi nedeniyle? ibaresinin madde metninden çıkarılması için dava açtığını duyurmuş fakat dava dilekçesini yayınlamamıştı.

?Ek Ders Oyununa Dava? haberinde Türk Eğitim-Sen kararın ?Ders görevinin yapılmış sayılacağı hâller? başlıklı 16. maddesi (b) bendinde yer alan ?ve bir ayda dört günü geçmemek üzere ayakta görülen tedavi nedeniyle? ibaresinin madde metninden çıkarılması için dava açtığını duyurmuş ve dava dilekçesini yayınlamıştı.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Değişikliği İptal Etti
Artık Ayda Dört Günü Geçmemek Üzere Ayakta Tedavi İçin Sevk Alan Öğretmenlerin Ek Ders Ücreti Kesilmeyecek

18/06/2009 tarih ve 2009/121 YD. İtiraz No ve sayılı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca verilen kararda; 10/05/2008 tarihli ve 26872 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 18/04/2008 tarihli ve 2008/13567 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararın 1.maddesi 2.fıkrası; ?(2) Aynı Kararın 16 ncı maddesinin (b) bendinde yer alan ?ve bir ayda dört günü geçmemek üzere ayakta görülen tedavi nedeniyle? ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.? hükümlerinin yürütmesi durdurulmuştur.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun bu kararınca Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın 16'ncı maddesinin (b) bendi hükmü değişiklikten önceki şu haline dönmüştür:

?İl düzeyinde millî ve mahallî bayramların kutlamaları için kurulan hazırlık komitelerinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, millî ve mahallî bayramların hazırlık çalışmalarına katılan yönetici ve öğretmenler, söz konusu bayramların hazırlık çalışmalarına ve törenlerine sınıf veya okul bütünlüğünde katılan öğrencilerin öğrenim gördüğü eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri ile millî bayramlar nedeniyle tatil edilen günlerde ve bir ayda dört günü geçmemek üzere ayakta görülen tedavi nedeniyle ders görevlerini yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar.?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun bu kararınca artık ayda dört günü geçmemek üzere ayakta tedavi için sevk alan öğretmenlerin ek ders ücreti kesilmeyecektir.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun kararı üzerine Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 27/08/2009 tarih 73665 sayılı yazısıyla konuya açıklık getirdi.

Buna göre; Yönetici ve Öğretmenlerden Ayda Dört Günü Geçmemek Üzere Ayakta Tedavi İçin Sevk Alan Öğretmenlerin Ek Ders Ücreti Kesilmeyecek, bu günlerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılacaklardır.

1- Uygulama Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 18/06/2009 tarihinden itibaren ayda dört günü geçmemek üzere ayakta tedavi için sevk alan öğretmenlerin ek ders ücreti kesilmeyecek, geçerli olacaktır.

2- Ayakta Tedavi İçin alınan Sevk'in il içinde veya dışında olduğuna bakılmaksızın Yönetici ve Öğretmenlerin Ek Ders Ücreti Kesilmeyecektir.

3- Dört günden fazla olan günler için ders ve ek ders görevi yapılmış sayılmayacaktır.

4- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 105'inci maddesine göre yatarak görülen tedavi süreleri raporlu olarak değerlendirildiğinden, yatarak görülen tedavi süreleri bu dört günün içinde değerlendirilmeyerek ders ve ek ders görevi yapılmış sayılmayacaktır.

5- Bakmakla yükümlü olunan aile fertlerine hastalıkları sırasında refakat edilmesinde, ders ve ek ders görevi yapılmış sayılmayacaktır.

Fakat Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 10'uncu maddesinin 1 'inci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde;

?a) Bakanlık merkez teşkilâtında görevli; müsteşar, müsteşar yardımcısı, talim ve terbiye kurulu başkanı ve üyeleri, teftiş kurulu başkanı, strateji geliştirme başkanı, genel müdür, I. hukuk müşaviri, genel müdür yardımcısı, bakanlık başmüfettişi, bakanlık müfettişi, bakanlık müfettiş yardımcısı, bakanlık müşaviri, hukuk müşaviri, savunma sekreteri, basın ve halkla ilişkiler müşaviri, daire başkanı, müdür, şube müdürü, talim ve terbiye kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, malî hizmetler uzmanı, savunma ve sivil savunma uzmanı, uzman, şef ve raportörlerin haftada 15 saati,

b) Bakanlık taşra teşkilâtında görevli; millî eğitim müdürü, millî eğitim müdür yardımcısı, şube müdürü, tesis müdürü, sivil savunma uzmanı, uzman, ilköğretim müfettişi, ilköğretim müfettiş yardımcısı ve şeflerin haftada 15 saati,? şeklinde unvanları sayılan ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 3'üncü maddesine göre ek ödemeden yararlanamayan personele Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca verilen karar kapsamında her hangi bir işlem yapılmayacaktır.

Daha önceki ek dersle ilgili kararlarda bu şekilde bir düzenleme yok iken, sevk alınan günlere ek ders ödenmesi uygulaması; 16/12/2006 tarihli ve 26378 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 01/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile düzenlenmişti.

Yönetici ile öğretmenleri karşı karşıya getiren ve etik bulunmayan Sevk alınan günlere ek ders ödenmesi işlemi; Eğitim camiasında yadırganmış, kamuoyunda çok tartışılmış, Bakanlığın yaptığı olumlu değişiklikle gündemden düşmüştü.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun Değişikliği İptal Etmesiyle Artık Ayda Dört Günü Geçmemek Üzere Ayakta Tedavi İçin Sevk Alan Yönetici ve Öğretmenlerin Ek Ders Ücreti Kesilmemesi yeniden tartışmaları alevlendirecek yönetici ile öğretmenleri karşı karşıya getirecektir.

Ahmet Kandemir
Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu


T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü

Sayı: B.08.0.PGM.0.23.01.02.32-2207/73665 27/08/2009

Konu: Ek ders ücreti

??????? VALİLİĞİNE
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)

İlgi:Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar.

Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenler ile merkez ve taşra teşkilâtının diğer görevlilerinin aylık ve ek ders ücreti karşılığında okutacakları veya okutmuş sayılacakları haftalık ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve benzeri diğer hususlar, 16/12/2006 tarihli ve 26378 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01/07/2006 tarihinden itibaren yürürlüğe konulan ilgi Karar ile belirlenmiştir.

Bilindiği gibi, 10/5/2008 tarihli ve 26872 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 18/4/2008 tarihli ve 2008/13567 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan değişiklikle söz konusu Karar'ın 16'ncı maddesinin (b) bendinde yer alan "ve bir ayda dört günü geçmemek üzere ayakta görülen tedavi nedeniyle" ibaresi madde metninden çıkarılmıştı.

Bu değişikliğin iptali istemiyle açılan davada Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca verilen 18/6/2009 tarihli ve YD. İtiraz No: 2009/121 sayılı kararla söz konusu değişikliğin yürütülmesi durdurulmuştur. Dolayısıyla, ilgi Karar'ın 16'ncı maddesinin (b) bendi hükmü değişiklikten önceki; "İl düzeyinde millî ve mahallî bayramların kutlamaları için kurulan hazırlık komitelerinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, millî ve mahallî bayramların hazırlık çalışmalarına katılan yönetici ve öğretmenler, söz konusu bayramların hazırlık çalışmalarına ve törenlerine sınıf veya okul bütünlüğünde katılan öğrencilerin öğrenim gördüğü eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri ile millî bayramlar nedeniyle tatil edilen günlerde ve bir ayda dört günü geçmemek üzere ayakta görülen tedavi nedeniyle ders görevlerini yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar." şekliyle uygulanmak durumundadır.

Bu çerçevede;

1)Sözü edilen yargı kararının verildiği tarihten itibaren olmak üzere yönetici ve öğretmenlerden bir ayda dört günü geçmemek üzere il içinde veya dışında olduğuna bakılmaksızın ayakta görülen tedavi nedeniyle ders görevlerini yerine getiremeyenler, yine bu günlerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılacaklardır.

2)Ayakta görülen tedavinin bir ayda dört günü geçmesi halinde, dört günden fazla olan günler için ders ve ek ders görevi yapılmış sayılmayacaktır. Diğer taraftan, 657 sayılı

Devlet Memurları Kanunu'nun 105'inci maddesine göre yatarak görülen tedavi süreleri raporlu olarak değerlendirildiğinden, yatarak görülen tedavi süreleri bu dört günün içinde değerlendirilmeyecek, dolayısıyla yatarak görülen tedavi günleri için de ders ve ek ders görevi yapılmış sayılmayacaktır. Bakmakla yükümlü olunan aile fertlerine hastalıkları sırasında refakat edilmesinde de aynı şekilde ders ve ek ders görevi yapılmış sayılmayacaktır.

3)375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 3'üncü maddesine göre ek ödemeden yararlanamayan personel kapsamında olan ilgi Karar'ın 10'uncu maddesinin 1 'inci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde unvanları sayılan personelin ek ders ücreti ödemeleri, bu yazıda yapılan açıklamadan bağımsız olarak değerlendirilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Necmettin Yalçın
Bakan a.
Genel Müdür

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 85,417 defa okundu. 157 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Sizce bedelli askerlik getirilmeli mi?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam