1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TRT, personel yönetmeliğinde değişiklik yaptı

24 Ekim 2009 07:54
Yazdır

24 Ekim 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27386

YÖNETMELİK

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan:

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU HİZMETLERİNİN TANIMI VE

BU HİZMETLERE ATANACAK PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 ? 24/9/2008 tarihli ve 27007 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Hizmetlerinin Tanımı ve Bu Hizmetlere Atanacak Personel Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?ç) Yeterlik sınavı ile unvan değişikliği sınavına tabi tutulacak unvanlar ile sınavlara ilişkin usul ve esaslar Genel Müdür tarafından belirlenir.

d) Şahsa bağlı kadro unvanları ile bu kadrolarda görev yapan personel ekli (3) sayılı cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar, herhangi bir şekilde boşaldığı takdirde atama yapılmaz, diğer kurumsal mevzuat hükümleri çerçevesinde ihtiyaç duyulan kadro unvanlarına dönüştürülür.?

MADDE 2 ? Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK 1'in bölüm başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?YÖNETİCİ PERSONEL?

MADDE 3 ? Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK 1'in 2 sıra numaralı ?DAİRE VE KURUL BAŞKAN YARDIMCILIKLARI, GENEL SEKRETER YARDIMCILIĞI, HER TÜRLÜ KOORDİNATÖR YARDIMCILIĞI İLE TRT MÜDÜR YARDIMCILIĞI? bölümünün 3 üncü kısmının (a) satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?a. Tahsil: Fakülte veya yüksekokul mezunu olmak.?

MADDE 4 ? Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK 1'in 4 sıra numaralı ?HABER, RADYO, PRODÜKSİYON KAYNAKLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ? bölümünün başlığı ile 1 inci kısmı ve 3 üncü kısmının (a) satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?HABER, YAPIM, PRODÜKSİYON KAYNAKLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ

SIRA NO: 4?

?1. KADRO UNVANI: Haber Koordinatörü, Yapım Koordinatörü, Prodüksiyon Kaynakları Koordinatörü.?

?a. Tahsil: Fakülte veya yüksekokul mezunu olmak.?

MADDE 5 ? Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK 1'e aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

?MASA SORUMLUSU

SIRA NO: 11

1. KADRO UNVANI: Masa Sorumlusu

2. HİZMET TANIMI: Yabancı dilde radyo, televizyon, internet yayınlarında, mevcut ve ileride kullanıma girecek yeni medya araçlarında yer alacak her türlü yayın materyalini ilgili dile çevirmek, çevrilmesini sağlamak; sunmak, sunulmasını sağlamak; ilgili dilde haber yazmak ve yazdırmak; yayında kullanılacak ilgili dilde hazırlanmış her tür yayın materyalinin dil, içerik ve varsa Türkçe metne uygunluk açısından denetimini yapmak ve yapılmasını sağlamak; ilgili dilde üretilen yayın materyalinin diğer yayın dillerinde de değerlendirilebilmesi için önlem almak; ilgili dildeki yayının politika ve stratejisinin belirlenmesinde yararlanılmak üzere söz konusu yayınların hedef bölge ve kitlesiyle ilgili bilgi toplamak, araştırma yapmak, yapılmış araştırmaları derlemek, çevirmek, çevrilmesini sağlamak, bu türden bilgileri düzenli aralıklarla veya istendiğinde amirine sunmak; ilgili dildeki yayının politika ve stratejisine esas görüş bildirmek.?

3. ÖZEL NİTELİKLER VE ŞARTLAR :

a. Tahsil: Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak.

b. Askerlik durumu: Askerlikle ilişiği olmamak.

c. Yabancı dil: Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı kapsamında yer alan diller için en az (B) seviyesi olmak üzere ilgili yabancı dili iyi derecede bilmek.

4. İSTİHDAM KAYNAĞI: Kurum içi, kurum dışı.?

MADDE 6 ? Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK 2'nin bölüm başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?YÖNETİCİ KAPSAMINDA YER ALMAYAN PERSONEL?

MADDE 7 ? Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK 2'nin 1 sıra numaralı ?ARAŞTIRMACI? bölümünün 4 üncü kısmı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?4. İSTİHDAM KAYNAĞI: Kurum içi, Kurum dışı.?

MADDE 8 ? Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK 2'nin 6 sıra numaralı ?BİLİŞİM UZMANI? bölümünün 3 üncü kısmının (c) satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?c. Tecrübe: Kurumda Bilişim Uzman Yardımcısı kadrosunda en az 2 yıl çalışmış olmak veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında Bilişim Uzmanı unvanını elde etmiş olmak.?

MADDE 9 ? Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK 2'nin 15 sıra numaralı ?KAMERAMAN? bölümünün 3 üncü kısmına aşağıdaki (ç) satırı eklenmiştir.

?ç. Tecrübe: Kurumda en az 2 yıl süreyle Kamera Asistanı unvanı ile çalışmış olmak veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında Kameraman unvanını elde etmiş olmak.?

MADDE 10 ? Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK 2'nin 16 sıra numaralı ?MASA SORUMLUSU? bölümü yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 ? Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK 2'nin 19 sıra numaralı ?MUHABİR? bölümünün 3 üncü kısmına aşağıdaki (ç) satırı eklenmiştir.

?ç. Tecrübe: Kurumda en az 2 yıl süreyle Stajyer Muhabir unvanı ile çalışmış olmak veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında Muhabir unvanını elde etmiş olmak.?

MADDE 12 ? Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK 2'nin 23 sıra numaralı ?MÜŞAVİR? bölümünün 3 üncü kısmının (b) satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?b. Tecrübe: Kurumda Genel Müdür Yardımcısı, 1. Hukuk Müşaviri, Kurul ve Daire Başkanı, Genel Sekreter görevlerinde bulunmuş olmak.?

MADDE 13 ? Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK 2'nin 25 sıra numaralı ?MÜTERCİM-SPİKER? bölümünün 3 üncü kısmı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?3. ÖZEL NİTELİKLER VE ŞARTLAR:

a. Tahsil: ı) Fakülte veya yüksekokul mezunu olmak.

ıı) Türk soylu yabancılar ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen yabancılar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak ve denklik belgesini ibraz etmek.

b. Askerlik durumu: Askerlikle ilişiği olmamak.

c. Yabancı dil: ı) İlgili yabancı dil için Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı'ndan en az (B) seviyesinde puan almış olmak.

ıı) Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı kapsamında yer almayan diller için sınav komisyonu tarafından yeterli kabul edilen yabancı dil seviyesine sahip olmak.?

MADDE 14 ? Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK 2'nin 27 sıra numaralı ?PRODÜKTÖR? bölümünün 3 üncü kısmının (c) satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?c. Tecrübe: Kurumda en az 2 yıl süreyle Yardımcı Prodüktör unvanı ile çalışmış olmak veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında Prodüktör unvanını elde etmiş olmak.?

MADDE 15 ? Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK 2'nin 28 sıra numaralı ?SPİKER? bölümünün 3 üncü kısmına aşağıdaki (d) satırı eklenmiştir.

?d. Tecrübe: Kurumda en az 2 yıl süreyle Stajyer Spiker unvanı ile çalışmış olmak veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında Spiker unvanını elde etmiş olmak.?

MADDE 16 ? Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK 2'nin 38 sıra numaralı ?UZMAN? bölümünün 3 üncü kısmının (c) satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı kısmın (d) satırı yürürlükten kaldırılmıştır.

?c. Tecrübe: Kurumda Uzman Yardımcısı kadrosunda en az 2 yıl çalışmış olmak.?

MADDE 17 ? Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK 2'ye aşağıdaki bölümler eklenmiştir.

?MALİ DENETÇİ

SIRA NO: 46

1. KADRO UNVANI: Mali Denetçi

2. HİZMET TANIMI: 4/12/1984 tarihli ve 3093 sayılı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda sayılan, başta bandrol ücreti ve enerji payı gelirleri olmak üzere Kurum gelirlerinin tahakkuk, takip, tahsil ve denetlenmesi ile ilgili görevlerin yanında, her türlü Kurum harcamalarının denetlenmesi konusunda çalışmalarda bulunmak ve idarece verilecek diğer görevleri yapmak.

3. ÖZEL NİTELİKLER VE ŞARTLAR:

a. Tahsil: Mali Denetçi Yardımcılığında aranılan öğrenim şartları aranır.

b. Askerlik durumu: Askerlikle ilişiği olmamak.

c. Tecrübe: Mali Denetçi Yardımcılığında en az iki yıl çalışmış olmak.

ç. Yabancı dil: Tercih sebebidir.

4. İSTİHDAM KAYNAĞI: Yönerge ile düzenlenir.

5. SINAV AŞAMALARI: Yönerge ile düzenlenir.

MALİ DENETÇİ YARDIMCISI

SIRA NO: 47

1. KADRO UNVANI: Mali Denetçi Yardımcısı

2. HİZMET TANIMI: Mali Denetçiye, hizmet tanımında belirlenmiş bulunan görevlerin yapılmasında yardımcı olmak; yetki verildiğinde Mali Denetçinin yapabileceği işleri yapmak ve idarece verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

3. ÖZEL NİTELİKLER VE ŞARTLAR:

a. Tahsil: Üniversitelerin en az dört yıl süre ile eğitim veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki dört yıl süreli fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak.

b. Askerlik durumu: Askerlikle ilişiği olmamak.

c. Yabancı dil: Tercih sebebidir.

4. İSTİHDAM KAYNAĞI: Yönerge ile düzenlenir.

5. SINAV AŞAMALARI: Yönerge ile düzenlenir.

STRATEJİ UZMANI

SIRA NO: 48

1. KADRO UNVANI: Strateji Uzmanı

2. HİZMET TANIMI: Kurum hizmetlerini etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkinliğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve Kurum tarafından benimsenen temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyon oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda performans ölçümüne ilişkin verilecek görevleri yerine getirmek, stratejik plan hazırlanmasına katkıda bulunmak, görevlendirildiği birimin görevleri ile amiri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

3. ÖZEL NİTELİKLER VE ŞARTLAR:

a. Tahsil: Fakülte veya yüksekokul mezunu olmak.

b. Askerlik durumu: Askerlikle ilişiği olmamak.

c. Yabancı dil: Tercih sebebidir.

ç. Tecrübe: Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter Yardımcısı, her türlü Koordinatör ve Yardımcıları, Kanal Koordinatörü ve Yardımcısı, Genel Müdür Müşaviri, TRT Müdürü, TRT Müdür Yardımcısı, Özel Kalem Müdürü, unvanlı/unvansız Müdür ve Müdür Yardımcıları, 2954 sayılı Kanunun geçici 11 inci maddesi çerçevesinde Araştırmacı kadrolarında görev yapmış olmak.

4. İSTİHDAM KAYNAĞI: Kurum içi.?

MADDE 18 ? Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK 3'ün bölüm başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?ŞAHSA BAĞLI KADRO UNVANLARINDA GÖREV YAPAN PERSONEL?

MADDE 19 ? Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK 4'ün 3 sıra numaralı ?SÖZLEŞMELİ MÜTERCİM? bölümünün 3 üncü kısmına aşağıdaki (c) satırı eklenmiştir.

?c.Yabancı dil: ı) İlgili yabancı dil için Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı'ndan en az (B) seviyesinde puan almış olmak.

ıı) Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı kapsamında yer almayan diller için sınav komisyonu tarafından yeterli kabul edilen yabancı dil seviyesine sahip olmak.?

MADDE 20 ? Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK 4'ün 4 sıra numaralı ?SÖZLEŞMELİ PROGRAM-HABER PERSONELİ? bölümünün 3 üncü kısmı ile 4 üncü kısmı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?3. ÖZEL NİTELİKLER VE ŞARTLAR:

a. Tahsil: En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

b. Askerlik durumu: Askerlikle ilişiği olmamak.

c. Yabancı dil: Tercih sebebidir.

ç. Diğer: Ulusal veya bölgesel bazda yayın yapan yurtiçi yayın/basın kuruluşları ile yurtdışı yayın/basın kuruluşlarının yayın, yapım, program veya haber hizmetlerinde en az 2 yıl çalışmış olanlar tercih sebebidir.

4. İSTİHDAM KAYNAĞI: Kurum içi, Kurum dışı.?

MADDE 21 ? Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK 4'ün 5 sıra numaralı ?SÖZLEŞMELİ TEKNİK-BİLİŞİM PERSONELİ? bölümünün 4 üncü kısmı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?4. İSTİHDAM KAYNAĞI: Kurum içi, Kurum dışı.?

MADDE 22 ? Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK 4'e aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

?SÖZLEŞMELİ SANATÇI

SIRA NO: 7

1. POZİSYON UNVANI: Sözleşmeli Sanatçı

2. HİZMET TANIMI: Kurumun tespit ettiği sanat ve uygulama prensiplerine uygun olarak sanat icra etmek, sanat ve sanat yayınlarına katkıda bulunmak, sanat ve müzik hizmetlerine ilişkin olarak verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

3. İSTİHDAM KAYNAĞI: Kurum içi, Kurum dışı.?

MADDE 23 ? Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK 5'in 2 sıra numaralı ?SPİKER? bölümü yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 24 ? Aynı Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?GEÇİCİ MADDE 2 ? (1) Kurumda, stajyer sanatçı veya stajyer montajcı unvanı ile görev yapan personelin en az iki yıl görev yapmış olmaları ve yeterlik sınavında başarılı olmaları halinde sanatçı veya montajcı kadrolarına atanma hakları saklıdır.?

MADDE 25 ? Aynı Yönetmeliğin Geçici 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?GEÇİCİ MADDE 3 ? (1) Kurumda, Koruma ve Güvenlik Memuru unvanlı kadroda görev yapan personelin kurumsal hizmet ihtiyaçları dikkate alınarak Memur unvanlı kadroya atanmalarında bu kadro için öngörülen tahsil şartı aranmaz.?

MADDE 26 ? Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Geçici maddeler eklenmiştir.

?GEÇİCİ MADDE 4 ? (1) 31/12/2010 tarihine kadar, yardımcılık süresi dâhil en fazla 12 yıl hizmeti bulunan ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 135 inci maddesinde sayılan vergi incelemesine yetkili denetim elemanlarının Mali Denetçi kadrosuna nakillerinde Tecrübe şartı aranmaz. Anılan tarihten sonra bu kapsamda atama yapılmaz.?

?GEÇİCİ MADDE 5 ? (1) Mali Denetçi ve Mali Denetçi Yardımcılarının istihdam kaynağı, sınav aşamaları, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç altı ay içerisinde yönerge ile düzenlenir.?

?GEÇİCİ MADDE 6 ? (1) 2954 sayılı Kanunun Geçici 11 inci maddesi çerçevesinde Araştırmacı unvanlı kadrolarda görev yapmış olanların Strateji Uzmanı unvanlı kadroya atanmalarında bu kadro için öngörülen tahsil şartı aranmaz.?

MADDE 27 ? Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 28 ? Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü yürütür.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 8,777 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Sizce ülkemizin en büyük sorun nedir?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam