1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MEB, Yönetici atama ve yer değiştirme yönetmeliğinin uygulama kılavuzu

26 Ocak 2010 17:13
Yazdır

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulama Kılavuzu(28.Soru/CevapEklendi)


Kılavuz için Tıklayınız


1.BÖLÜM

İLGİLİ MEVZUAT

Bu kılavuz hükümleri, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumları yöneticiliklerinin ikinci görev olarak

yürütecek personelin belirlenmesine ilişkin başvuru, atama ve yer değiştirme işlemlerinin kapsamaktadır.

1. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,

(http://personel.meb.gov.tr/daireler/mevzuat/mevzuat_sorgu.asp?Sorgu=Evet)

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

(http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/mevzuat/metinx.asp?mevzuatkod=1.5.657&sourceXmlSearch=)

3. 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,

(http://personel.meb.gov.tr/daireler/mevzuat/mevzuat_sorgu.asp?Sorgu=Evet),

4. Millî Eğitim Bakanlığının Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin

Yönetmeliği,

(http://personel.meb.gov.tr/daireler/mevzuat/mevzuat_sorgu.asp?SIRA=MEV_BASLIK&TUR=3&ANAHTAR

&Sorgu=Evet&dilim=2),

5. Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği,

(http://personel.meb.gov.tr/daireler/mevzuat/mevzuat_sorgu.asp?SIRA=MEV_BASLIK&TUR=3&ANAHTAR

=&Sorgu=Evet&dilim=2),

6. 7201 sayılı Tebligat Kanunu,

(http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/mevzuat/metinx.asp?mevzuatkod=1.3.7201&sourceXmlSearch=)

7. Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Spor Liseleri ile Her Türdeki

Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik,

(http://mevzuat.meb.gov.tr/html/26325_0.html)

8. Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin

Yönetmelik,

(http://personel.meb.gov.tr/daireler/mevzuat/mevzuat_sorgu.asp?SIRA=MEV_BASLIK&TUR=3&ANAHTAR

=&Sorgu=Evet&dilim=3),

9. Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı Kararı,

(http://ttkb.meb.gov.tr),

10. Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik,

(http://mevzuat.meb.gov.tr/html/27305_2.html)

11. 15/09/2009 tarihli ve 77433 (2009/73) sayılı Genelge,

(http://atama.meb.gov.tr/daireler/mevzuat/subeler/yonetici/atama/genelge/egitim_kurumlari_yoneticileri_2

009_73_nolu_genelge.pdf).

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulama Kılavuzu

5

2.BÖLÜM

GENEL AÇIKLAMALAR

1. Bu kılavuz, eğitim kurumları yöneticiliği için aranan genel ve özel şartlar, duyuru, başvuru, tercihler,

atama ve yer değiştirmeye ilişkin esas ve usullerin belirlenmesi amacıyla hazırlanmış olup; içerik olarak başvuru, atama, göreve başlama iş ve işlemlerine ilişkin açıklamalardan oluşmaktadır. Bu süreçler alt başlıklar hâlinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. PDF formatındaki kılavuz http://personel.meb.gov.tr internet adresinden indirilebileceği gibi konu başlıkları seçilerek ayrıntılı açıklamaya ulaşılabilecektir.

2. Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin ?Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması? başlıklı bölümünün 9.maddesine göre, gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında Bakanlığımızca yasal işlem yapılacağı hususunun başvuru sahiplerince bilinmesi gerekmektedir.

3. Bu kılavuzda yapılan açıklamalara ek olarak başvuru süresi içinde olabilecek değişiklikler ile uygulamalara yönelik açıklamalar Personel Genel Müdürlüğünce, Bakanlığın http://personel.meb.gov.tr internet adresinde başvuru süresince duyurulacağından ilgililerce takip edilmesi gerekmektedir.

4. Eğitim kurumu yöneticiliklerine atanma başvurusunda bulunacakların elektronik başvuru formunu doldurmadan önce MEBBİS Özlük Modülü'ndeki bilgilerini kontrol etmeleri, varsa eksik ve hatalı bilgileri İl Millî Eğitim Müdürlüklerine güncelleştireceklerdir. Aksi halde başvuru onay işlemlerinden sonra form üzerindeki bilgilerde değişiklik yapılmayacaktır. En son Bakanlık atama kararnamesindeki alanı ile MEBBİS Özlük Modülü'ndeki alanı farklı olan öğretmenlerin MEBBİS Özlük Modülü'ndeki alanını düzelttirmeden, MEBBİS Özlük Modülü'nde görünen alandan yaptığı başvurusu iptal edilecektir.

5. Yöneticilik görevlerinden; eş, sağlık, öğrenim durumu gibi özürleri ya da alan değişikliği, norm kadro fazlası olması nedeniyle, il içi ve iller arası öğretmen olarak yer değiştirmeler hariç olmak üzere, kendi istekleri ile ayrılmış olanlar bir yıl geçmeden yeniden yöneticilik görevine atanmak üzere başvuruda

bulunamazlar. (Madde 28/3)

6. Eğitim kurumu yöneticilerinin iller arası yer değiştirme suretiyle atamaları ihtiyaç halinde Bakanlıkça ülke genelinde yapılacak duyurular üzerine gerçekleştirilecektir.

7. Atama yapılacak eğitim kurumu yöneticiliklerine bu kılavuzda belirlenen takvim çerçevesinde duyuru yapılır. Duyuruda; atama yapılacak eğitim kurumlarının adları, kurum kodları, tipleri, bağlı bulunduğu öğretim dairesi, başvuracaklarda aranacak şartlar yer alır.

8. Başvurular elektronik ortamda, Yönetmelik eki Ek-1 Yöneticilik İstek Formu ile yapılacaktır. Atama sonuçları elektronik ortamda duyurulacaktır.

9. Eğitim kurumu yöneticiliklerine atanmak üzere başvuruda bulunacak adayların herhangi bir hak kaybına uğramamaları için Yönetmeliğin atamaya ilişkin diğer hükümleriyle özellikle atanacakları eğitim kurumu ve yönetim kademeleri bakımından 7'nci ve 8'inci maddelerindeki hükümlerini dikkate alarak tercih yapmaları yararlarına olacaktır.

10. 1 Temmuz itibariyle 5 yılını doldurmuş eğitim kurumu müdürlerinin görev yaptıkları eğitim kurumları müdürlükleri zorunlu yer değiştirme döneminde diğer boş eğitim kurumlarıyla birlikte ilan edilecektir.

11. Müdür başyardımcılığına atamalar, bu kapsamdaki duyurular üzerine Yönetmelik eki Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılacak değerlendirme sonucu puan üstünlüğüne göre yapılacaktır.

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulama Kılavuzu

12. Ataması yapılan yöneticiler bu isteklerinden vazgeçmeleri halinde tercih yapacak diğer adayların mağduriyetine sebebiyet verilmemesi bakımından atama sonuçlarının açıklandığı günü takip eden ilk iş gününde il millî eğitim müdürlüğüne dilekçe ile bildirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde bir sonraki yönetim kademeleri duyurusuna başvuramayacaklardır.

Örnek: Müdürlük için başvuruda bulunan bir müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısının 27 Ocak 2010 tarihinde müdürlüğe atanması durumunda bu isteğinden vazgeçtiğini 28 Ocak 2010 tarihine kadar yazılı dilekçe ile İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirmesi gerekecektir.

13. Yönetmeliğin ilk defa uygulanıyor olması nedeniyle, sınava dayalı yöneticiliklere ve müdür başyardımcılığına atamalar bu atama dönemine münhasır olmak üzere bu kılavuzda belirlenen takvime göre, isteğe bağlı, zorunlu ve diğer atama ve yer değiştirmelerine ilişkin yönetici atamaları ise Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde belirtilen dönemler içinde kalmak kaydıyla illerce belirlenecek takvime göre yapılacaktır.

3. BÖLÜM

DUYURU, BAŞVURU, ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN TEREDDÜTLER

VE SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

Bu bölümde açıklanan hususlara, geri bildirimler ve gelecek sorulara bağlı olarak ek bilgilere yer verilebilecektir.

Soru 1 : Eğitim kurumlarının yöneticiliklerine atanacaklarda puan eşitliği halinde nasıl bir işlem yapılacaktır?

Cevap : a)Lisansüstü düzeyde öğrenim görmüş,

b)Başöğretmen

c)Uzman öğretmen

ç)Yöneticilikte hizmet süresi fazla,

d)Öğretmenlikte hizmet süresi fazla, olanlara öncelik verilir.

Ancak; Mesleki ve teknik eğitim veren eğitim kurumlarına atanacaklarda yukarda yer alan puan eşitliği olması halinde sırasıyla alan/bölüm, atölye veya laboratuar şefi olarak görev yapmış adaylara öncelik verilir. Bu durumda da eşitlik bozulmamışsa Bakanlıktan görüş istenilecektir.

Soru 2 : Müdür yetkili öğretmen olarak geçirilen sürelerin bir yıldan az olması halinde bu süre dikkate alınacak mı, bir yıldan az olup değişik zamanlarda geçen müdür yetkili öğretmen süreleri birleştirilebilecek mi?

Cevap : Bir yıldan az müdür yetkili öğretmenlikte geçen süreler dikkate alınmayacaktır. Ancak değişik zamanlarda bir yıldan az geçen müdür yetkili öğretmenlik süreleri birleştirilir.

Örnek; 1999 yılında üç ay, 2004 yılında 9 aylık müdür yetkili öğretmenlik hizmeti birleştirilerek bir yıl olarak dikkate alınacaktır.

Soru 3 : Müdür Yetkili öğretmenlikte bir yıldan az geçen süreler diğer yönetim görevleriyle birleştirilebilir mi?

Cevap : Bir yıldan az olmamak kaydıyla müdür yetkili öğretmenlikte geçen süreler yönetim kademelerinde geçmiş sayıldığından bir yıldan az süreyle müdür yetkili öğretmen olarak geçirilen süreler diğer yönetim görevleriyle birleştirilemeyecektir.

Soru 4 : Daha önce Genel İdari Hizmetleri Sınıfı'na ait kadrolarda çalışıp eğitim öğretim hizmetlerinde görev yapanlar Yönetmeliğin 25.maddesinin 1.fıkrasında sayılanlar gibi değerlendirilebilecek mi?

Cevap : Daha önce Genel İdari hizmetleri Sınıfında görev yapıp şu anda öğretmelik görevinde bulunanların

Soru 5 : Eğitim kurumlarında yöneticilik yapmakta iken; Fen ve Anadolu Liseleri öğretmenlik sınavlarında başarılı olup, bu eğitim kurumlarına öğretmen olarak atananlar bir yıllık süreyi beklemeden tekrar yöneticiliğe atanmak üzere başvuruda bulunabilirler mi?

Cevap : Eğitim kurumlarında yönetici olarak görev yapmakta iken Fen ve Anadolu Liseleri Öğretmenlik sınavı sonucuna göre bu eğitim kurumlarına öğretmen olarak atananlar bir yıllık süreyi beklemeden yöneticiliğe tekrar başvuruda bulunabilirler.

Soru 6 : Yargı kararlarına bağlı olarak yöneticilerinin görevden alınması nedeniyle boşalan eğitim kurumu yöneticiliklerine atama yapılmak üzere boş ilân edilecek mi?

Cevap : Yargı kararlarına bağlı olarak yöneticiliği boşalan eğitim kurumları ilân edilecektir.

Soru 7 : Yargı kararıyla yöneticilik görevi üzerinden alınanların bu süreleri yöneticilik görevinden sayılır mı ?

Cevap : Yargı kararıyla yöneticilik görevinden alınmış olanların bu süreleri yöneticilik görevinden sayılması hukuken mümkün olamamaktadır. Ancak, bu görevden önceki durumu esas alınır.

Örnek; bir eğitim kurumunda müdür yardımcısı olarak görev yapmakta iken bir başka eğitim kurumuna müdür olarak atanıp, yargı kararı sonucu müdürlük görevinden alınmış olan bir yöneticinin müdürlükte geçen süreleri geçerli sayılmazken müdür yardımcısı olarak geçen süreler değerlendirilir.

Soru 8 : İlköğretim okullarında 1,2,3,4 ve 5. sınıfların olmaması durumunda sınıf öğretmeni yönetici olabilir mi?

Cevap : 1,2,3,4 ve 5. sınıfları olmayan ilköğretim okullarında sınıf öğretmenlerinin yönetici olmasında mevzuat açısından bir sakınca bulunmamaktadır.

Soru 9 : İller arası yer değişmelerde bulunduğu ilde yöneticilikte geçmesi gereken 3 yıllık süre nasıl hesaplanır?

Cevap : Eğitim kurumu yöneticilerinin iller arası yer değiştirmelerine ilişkin yöneticiliğe esas 3 yıllık sürenin hesabında o ilde geçen toplam süre dikkate alınır.

Soru 10 : Yönetici değerlendirme formunun Ödüller, Sicil, Ceza bilgi başlığında yer alan takdir ve teşekkür belgelerinin değerlendirilmesinde hangi makamlarca verilen belgeler dikkate alınacaktır?

Cevap : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 122.maddesinde belirtilen makamlarca verilen belgeler dikkat alınacaktır.

Soru 11 : Müdür ve müdür yardımcılığı sınavının her ikisinde de başarılı olanlar iki görev içinde başvuruda bulunabilecekler mi?

Cevap : Her iki görev içinde başvurmaları mümkün olabilecektir.

Soru 12 : Kurucu müdürlükte geçirilen sürenin C tipi eğitim kurumunda geçirilmiş sayılması için ne kadar süre gerekmektedir?

Cevap : Kurucu müdür olarak belli bir süre şartı aranmaksızın geçirilen süreler C tipinde geçmiş sayılır, bu durumda olanların daha üst yönetim kademelerine başvuru yapabilmeleri için o yönetim kademesi için aranan diğer şartları taşımaları gerekmektedir.

Soru 13 : Yurt dışında geçici görevde ve aylıksız izinde bulunanlar eğitim kurumu yöneticiliklerine başvuruda bulunabilecekler midir?

Cevap : Yöneticilik görevine atamalarının yapılması halinde yasal tebligat sürecinde görevlerinden ayrılabilecek ve yeni görevlerine başlayabilecek durumda olanlar başvuruda bulunabileceklerdir.

Soru 14 : Sınava dayalı müdür yardımcılığı atamalarında Yönetmeliğin Geçici 2 inci maddesi kapsamında bulunanlar ile 2009 sınavında başarılı olanlar birlikte değerlendirmeye alınacaklar mı?

Cevap : Yönetmeliğin Geçici 2 inci maddesi kapsamında bulunan 2005 yılı müdür yardımcılığı sınavında başarılı olanlar ile 2009 yılı müdür yardımcılığı sınavında başarılı olan adayların başvuruları birlikte alınarak değerlendirilmeleri birlikte yapılacaktır.

Soru 15 : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanlar müdür yetkililikte ya da eğitim kurumları yöneticiliğinde görevlendirilebilecekler mi?

Cevap : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanların müdür yetkililikte ya da eğitim kurumları yöneticiliğinde görev almaları mümkün olamamaktadır.

Soru 16 : İlk beş sınıfı kapatılan ilköğretim okulları yöneticileri Yönetmeliğin 26 ncı maddesi kapsamında değerlendirilecek mi?

Cevap : İlk beş sınıfı kapatılan ilköğretim okulları yöneticilerinin eğitim kurumu tamamen eğitim-öğretime kapatılmadığından Yönetmeliğin 26 ncı maddesi kapsamında değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır.

Soru 17 : Yönetmelik eki Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formunun Ödüller, Sicil, Ceza bölümünde yer alan en fazla ?birer adet? olarak belirlenen ödüller değerlendirilirken alt başlıkta ?her? aylıkta ödül ifadesi için nasıl işlem yapılacaktır?

Cevap : Bölümün ana başlığında sadece birer adet ifadesine yer verildiğinden o bölümde yer alan ? her? ifadesinin uygulama alanı olmayacaktır

Soru 18 : Yönetmeliğin 25'inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan görevlerde bulunmuş olanlardan eğitim kurumu yöneticiliğine atanacaklarda Yönetmeliğin 7'nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde aranan; ?Bakanlık kadrolarında en az üç yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak,? şartı aranacak mı?

Cevap : Yönetmeliğin 25'inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan görevlerde bulunmuş olup bu sürelere dayalı olarak eğitim kurumu yöneticiliğine atanacaklarda bu görevlerde geçirilen süreler de dahil olmak üzere Bakanlık kadrolarında en az üç yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak şartı aranacaktır.

Soru 19 : Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarında görev yapmakta iken görevli oldukları hizmet alanlarının zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen bölgeler kapsamı dışına çıkarılmış olmakla birlikte bu hizmetlerini bu görev alanında tamamlayacak olanlar eğitim kurumu yöneticiliklerine başvuruda bulunabilecekler mi?

Cevap : Görevli oldukları hizmet alanlarının zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen bölgeler kapsamı dışına çıkarılmış olmakla birlikte, bu bölgelerde görevli zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenler buralarda görevlerine devam ettikleri sürece zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlıyor olarak kabul edileceklerinden bu durumda olanların bulunduğu il/ilçedeki eğitim kurumu yöneticiliklerini tercih edebilecekleri gibi zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarını tercih edebilmeleri mümkün olabilecektir.

Örneğin; Trabzon ili zorunlu hizmet bölgesi kapsamında iken bu kapsamdan çıkarılmıştır. Burada görev yapan bir öğretmenin çalışması gereken süreyi yine bu ilde tamamlayacağından Trabzon ili dahilindeki bir eğitim kurumuna yönetici olarak atanmak üzere başvuruda bulunmasında mevzuat açısından bir sakınca olmayacaktır.

Soru 20 : Yöneticiliği yargı kararına bağlı olarak iptal edilenlerin eski görevlerine dönmeleri halinde iki idari işlem arasında geçen süreleri hangi görevde geçmiş sayılacaktır?

Cevap : Yargı kararına bağlı olarak iptal edilen idari işlemler yok sayılacağından bu durumda olanların hizmetleri atama öncesi bulunduğu görevde geçmiş sayılacaktır.

Örnek 1- Öğretmen olarak görev yapmakta iken müdür yardımcılığına atanan ve bu ataması yargı kararına bağlı olarak iptal edilen bir adayın müdür yardımcılığında geçen bu süreleri öğretmenlikte geçmiş sayılacaktır.

Örnek 2- Asaleten müdür yardımcısı olarak görev yapmakta iken eğitim kurumu müdürlüğüne atanan ve bu ataması yargı kararına bağlı olarak iptal edilen bir adayın eğitim kurumu müdürlüğünde geçen bu süreleri müdür yardımcılığında geçmiş sayılacaktır.

Örnek 3- Müdür yetkili öğretmen olarak görev yapmakta iken eğitim kurumu müdürlüğüne atanan ve bu ataması yargı kararına bağlı olarak iptal edilen bir adayın eğitim kurumu müdürlüğünde geçen bu süreleri tekrar müdür yetkili öğretmen olarak eski görevine atanırsa müdür yetkili öğretmenlikte geçmiş sayılacaktır.

Soru 21 : Eğitim kurumu yöneticiliğine atamalarda hizmet süresinin hesabında başvuru tarihinin ilk günü mü son günü mü esas alınacaktır?

Cevap : İlgililerin son günde başvuruda bulunabileceği varsayımından hareketle ve mağdur olmamaları bakımından başvuru tarihinin son günü esas alınacaktır.

Soru 22 : Hem 2005 yılında yapılan müdür yardımcılığı sınavında başarılı olan hem de 2009 yılında yapılan müdür yardımcılığı sınavında başarılı olan bir aday hangi puanına göre eğitim kurumu müdür yardımcılığına atanmak üzere başvuruda bulunabilir?

Cevap : Her iki sınav puanının da geçerlik süresi bitmediğinden bu durumda olan adaylar istediği sınav puanını kullanma hakkına sahip bulunmaktadır.

Soru 23 : Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, bilim sanat merkezleri, güzel sanatlar ve spor liseleri ile her türdeki Anadolu liseleri yöneticiliklerine ilgili mevzuatına göre seçilerek öğretmen olarak atanıp, görev yapan ya da bu eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra herhangi bir nedenle ayrılmış olmakla birlikte yeniden bu eğitim kurumlarına sınavsız atanabilecek nitelikte olan aday bulunamaması durumunda bu şartı taşımayan diğer adaylar atanabilirler mi?

Cevap : Yönetmeliğin 7'nci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan eğitim kurumları bakımından aday bulunmaması haline bağlı olarak ikinci duyuru yapılması öngörülmediğinden, başvuran adaylar arasından belirleme yapılacak, bu şartı taşıyan aday olmaması halinde diğer adaylar değerlendirmeye alınacaktır. Bu bakımdan ilgilerin mağdur olmamaları ve tercihlerinin boşa gitmemesi bakımından bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir.

Soru 24 : 657 sayılı Devlet memurları Kanunu'nun76 ncı maddesi kapsamında eğitim kurumu yöneticiliklerine atanmış olup halen eğitim kurumu yöneticisi olarak görev yapanlardan sınavı kazanmış olanlar bu duyuruda başvuruda bulunabilecekler midir?

Cevap : 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 76 ncı maddesi kapsamında atanmış olup eğitim kurumu yöneticilik görevlerine devam edenler sınavı kazanmış olmaları ve istemeleri halinde sınava dayalı olarak eğitim kurumu yöneticiliklerine atanmak üzere başvuruda bulunabileceklerdir.

Soru 25 : Başvuru ekranı ne zaman kapanacak?

Cevap : Başvuru ekranının kapanma saati daha önceki açıklamalarda adayların lehine olacağı düşüncesiyle başvuru tarihinin son günü saat 24:00'da kapanması öngörülmüştür. Ancak, bu düzenleme nedeniyle Bakanlığımız anlaşılmayan bir şekilde eleştirilere maruz kaldığından, başvuru ekranı başvuruların son günü saat 17:00'da kapatılacaktır.

Soru 26 : Çok programlı lise yöneticiliklerine hangi alan öğretmenleri atanabilir?

Cevap : Çok programlı liselerin genel ve mesleki teknik öğretim programlarının birlikte ve tek yönetim altında uygulandığı eğitim kurumları olması nedeniyle bu eğitim kurumlarının yöneticiliklerine alanları itibariyle aylık karşılığı okutabilecekleri dersi bulunan adaylar atanabilir.

Soru 27 : Geçmiş yıllarda müdür yetkili öğretmen olarak görev yapmış olmalarına karşın bu görevlerine ilişkin onayları bulunmayanların bu süreleri Yönetmeliğin 25'inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında değerlendirilebilecek mi?

Cevap : Valilik ya da kaymakamlık oluru olmamasına rağmen müdür yetkili öğretmen olarak görev yaptıkları çeşitli belgelerden anlaşılanların söz konusu belgeler esas alınarak müdür yetkili öğretmen olarak görev yaptıklarının il millî eğitim müdürlüklerince belirlenerek bu sürelerinin (C) tipi eğitim kurumu müdürlüğünde geçmiş sayılmasının uygun olacağı 16/06/2006 tarihli ve 49623 sayılı yazı ile valiliklere bildirilmiştir. Bu durumda olanlar bakımından söz konusu yazı çerçevesinde işlem yapılacaktır.

Soru 28 : Yöneticilikte ve yöneticilikte asaleten geçen süreler ile aylıksız izinli ve özel öğretim okullarında öğretmenlikte geçen süreler hariç olmak üzere öğretmenlikte geçen sürelerin değerlendirilmesinde yıldan az süreler değerlendirmeye alınacak mı?

Cevap : Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik eki Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formunda yöneticilikte ve yöneticilikte asaleten geçen süreler ile aylıksız izinli ve özel öğretim okullarında öğretmenlikte geçen süreler hariç olmak üzere öğretmenlikte geçen sürelerin değerlendirilmesinde 1 aydan az süreler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Örnek 1- Eğitim kurumu müdürlüğünde 5 yıl 11 ay 14 gün görev yapan bir adayın müdürlükte geçen hizmet sürelerinin değerlendirilmesinde 5 yıl ve 11 ay değerlendirmeye alınacaktır.

Örnek 2- Yöneticilikte asaleten geçen süreler ile aylıksız izinli ve özel öğretim okullarında öğretmenlikte geçen süreler hariç olmak üzere öğretmenlikte 11 yıl 9 ay 21 gün görev yapan bir adayın 11 yıl 9 ayı değerlendirmeye alınacaktır.

BAŞVURU EKRANIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1- Başvuruda bulunacak adaylar mebbis.meb.gov.tr adresinden T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapabileceklerdir.

2- Mebbis kullanıcı şifresi bulunmayan adaylar kadrolarının bulunduğu kurum müdürlüklerinden alabileceklerdir.

3- Sistemde başvuru işlemleri modülüne giriş yapılarak başvuru yapılmak istenen yönetim kademesine göre başvuru ekranı seçilecektir.

4- Başvuru sayfası açıldığında sistemden gelen bilgilerde hata veya eksiklik olması durumunda İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine başvuruda bulunularak düzeltme yapılabilecektir.

5- Başvuru yapacak adayların başvuru işlemleri sırasında sorun yaşamamaları için başvuru işlemleri başlamadan önce kişisel bilgiler modülünü kullanarak bilgilerini kontrol etmeleri gerekmektedir.

6- Başvuruda bulunan adaylar tarafından giriş yapılan alanların kontrolleri ve puanlaması kaydetme işleminden sonra gerçekleştirilip ekrana yansıtılacaktır.

Örnek: Sisteme kayıtlı yüksek lisans bilgilerinde eğitim alanında yapılıp yapılmadığı bilinmediğinden sistem başvuru yapan adaya yüksek lisans için üç puan vermekte olup; yönetim alanında ?check in? işaretledikten sonra başvurusunu kaydetmesi durumunda aldığı puanı beşe çıkarmaktadır.

7- Başvuru kaydet butonuna basıldıktan sonra kaydetme işleminin gerçekleşmemesi durumunda karşılaşılan uyarı mesajları doğrultusunda işlem yapılacaktır.

8- Sistem üzerinde konulamayan kontrollerden dolayı şartları taşımadıkları halde bazı adaylara başvuru ekranları açılabilmektedir. Bu durumda olanların başvuruları onay birimlerince reddedilecektir.

9- Başvuruların atama yapılmak üzere değerlendirilebilmesi için kurum, ilçe ve il onayından geçmiş olması gerekmektedir.

10- Kayıt işleminden sonra başvurusunda değişiklik yapmak isteyen adaylar; onay birimlerine başvurarak müracaat süresi içerisinde başvurularını reddettirmeleri ve yeniden başvuru yapmaları gerekmektedir.

11- Başvuru ekranları, başvuru bitiş günü saat 17:00 a kadar açık kalacaktır.

12- Başvuru ekranları kapatıldıktan sonra tercih değişikliği ve ya tercih iptali mümkün olamayacaktır. Bu durumda olanların istekleri doğrultusunda atama başvuruları reddedilecektir.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 21,637 defa okundu. 20 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Lojmanların, içinde oturanlara, ihalede oluşan en yüksek bedelle satılacak olmasını;
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam