1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çevre ve Orman Bakanlığı, personel alımı konusunda bilgi verdi

12 Şubat 2010 tarihinde yayımladığımız haberde, vatandaşların 7 ayrı konuda bilgilenmek istediğini ancak kamu kurumlarının vatandaş taleplerine dikkat etmediğine yer vermiştik. Bu haber sonrasında ilk olarak Diyanet İşleri Başkanlığı, adaylara yönelik bilgilendirme yaptı. İkinci detaylı bilgilendirmeyi yapan kurum ise Çevre ve Orman Bakanlığı oldu. Ancak haberde yer verilen kurumlardan olan Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı hala bir bilgilendirme yapmamıştır. Detaylar için başlığa tıklayınız.
05 Mart 2010 13:59
Yazdır

Çevre ve Orman Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre 425 sözleşmeli personel, 130 memur alınacaktır. 425 sözleşmeli personel alımı ÖSYM'ye Haziran ayı içinde yaptırılacaktır. Sözleşmeli personel alımının hangi unvanlardan yapılacağı aşağıda yer almaktadır. Bakanlık, 130 memur kadrosuna ne zaman atama yapacağını ise daha sonra açıklayacağını belirtmiştir.

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

4/B SÖZLEŞMELİ 425 VE
4/A 130 MEMUR OLMAK ÜZERE
TOPLAM 555 PERSONEL İSTİHDAM EDECEK

GENEL AÇIKLAMA

Öğrenci Seçme ve yerleştirme Başkanlığı(ÖSYM) tarafından 28-29 Haziran 2008 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (2008-KPSS lisans) sonuçlarına göre Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatında ihtiyaç duyulan birimlerde istihdam edilmek üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre Sözleşmeli Personel (Mühendis, Mimar, Kimyager, Şehir Plancısı, Biyolog, Veteriner Hekim, Programcı ve Çözümleyici) alınacaktır.

1. UNVANLAR VE ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

1.1 BAŞVURMA GENEL ŞARTLARI

İlan edilen pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

- Türk vatandaşı olmak.

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

- Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

- Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, tecilli veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak;

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.

- Tercih edilecek pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

1.2 ÖZEL ŞARTLAR

1) Mühendis, Mimar, Kimyager, Şehir Plancısı, Biyolog ve Veteriner Hekim

a) Mühendis olarak atanacaklarda;(Çevre, Orman, Orman Endüstri, Kimya, Peyzaj Mimarı, Harita, Maden, Meteoroloji, İnşaat, Bilgisayar, Makine, Elektronik ve Endüstri Mühendisi) Fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak.

b) 2008 yılına ait Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş olmak.(KPSSP3 puan türü)

2) Çözümleyici

a) En az lisans düzeyinde mezun olmak,

b) .NET framework altındaki programlama dillerinden en az iki tanesini ve Java geliştirme ortamlarından (Netbeans, eclipse vb..) en az birisi ile program geliştirmiş olduğunu belgelemek.(Üniversitede almış olduğu ders içeriğini gösterir belge, M.E.B. onaylı programlama kursları veya Microsoft, Sun Microsystems yetkili eğitim merkezlerinde almış olduğu belgeler kabul edilir.)

c) Mesleki tecrübenin belirlenmesinde, Çözümleyici olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile Sosyal Sigortalar Kanununa tabi özel kesimde geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır, ancak 1 yıl Bilgi İşlem Merkezinde programcı olarak çalışmış olma şartı aranır.

d) 2008 yılına ait Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş olmak.(KPSSP3 puan türü)

e) KPDS en az D seviyesinde İngilizce bilmek.

3) Programcı

a) En az lisans düzeyinde yüksek öğrenimli olmak,

b) 2008 yılına ait Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş olmak.(KPSSP3 puan türü)

c) Yüksek öğrenimi sırasında, bilgisayar alanında ders aldığına ilişkin belge veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar kurslarını bitirdiğine ilişkin onaylı sertifika sahibi olmak.

d) KPDS En az D seviyesinde İngilizce bilmek.

Yukarıda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan adaylar, ÖSYM tarafından 2010 Haziran ayı içerisinde yerleştirileceklerdir. ÖSYM Tercih Kılavuzu yayınlandıktan sonra belirtilen şartları ve nitelikleri taşıyan adayların, www.osym.gov.tr internet adresine girerek ihtiyaç duyulan pozisyonlar ile bölümlerini ve yerleştirme yapılacak merkez ve taşra birimleri ile başvuru tarihlerini inceleyebileceklerdir. Adaylar, şartlarını karşıladıkları pozisyonlar için sıraya koydukları tercihlerini internet yoluyla yapacaklardır. Yukarıda belirtilen şartları taşımayanların, müracaatları halinde ÖSYM Başkanlığınca yerleştirme yapılsa dahi atama işlemleri yapılmayacaktır.

ÖNEMLİ NOT: Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Bakanlığımızda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli çalışanlar ile sözleşmeli çalışmakta iken, ayrılanlardan ayrıldıkları tarihten itibaren Bir (1) yıl geçmeyenler tercih işleminde bulunmayacaklardır. Tercihte bulunmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılanlarla 2009/14799 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 5917 sayılı Kanunun 47 nci maddesi gereğince sözleşme yapılması mümkün bulunmamaktadır.

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONELİN KURUM İÇİ TAYİNLERİ AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE YAPILIR.

EK MADDE 3 ? (Ek: R.G. 29.03.2009;27184) Sözleşmeli personelin kurumlar arası yer değişikliği yapılamaz.

Sözleşmeli personelin kurum içi yer değişikliği ise aşağıdaki hallerde Kurumca gerçekleştirilebilir.

a) Kurumun hizmet icapları dikkate alınarak, aynı unvan ve hizmet niteliklerini haiz sözleşmeli personelin kurum içi karşılıklı yer değiştirme talepleri, pozisyonunun vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olmaları şartıyla yerine getirilebilir.

b) Personelin eş durumuna bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olması, geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması ve kamu personeli olan eşin, kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması kaydıyla yerine getirilebilir.

c) Sağlık sebebine bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; mazeret süresince geçerli olmak üzere, personelin geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması, pozisyonunun bulunduğu ildeki Devlet ve üniversite hastanesinde kendisi, eşi ve çocukları ile mevzuat uyarınca bakmakla yükümlü olduğu ana ve babasının hastalığının tedavisinin mümkün olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporunu kuruma ibraz etmesi halinde yerine getirilebilir. Sağlık mazeretinin sona ermesi durumunda, eski pozisyonun bulunduğu il sınırları içerisindeki aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyona yeniden atama yapılır.

d) Aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması halinde, eşi şehit olan personelin kurum içi yer değişiklik talebi, bir defaya mahsus olmak üzere yerine getirilir.

UNVANI TAŞRA
ÇEVRE MÜH. 240
ORMAN MÜH. 101
ORMAN END.MÜH. 2
KİMYA MÜH. 22
PEYZAJ MİMARI 1
HARİTA MÜH. 16
MADEN MÜH. 2
METEOROLOJİ MÜH. 2
İNŞAAT MÜH. 2
BİLGİSAYAR MÜH. 1
MAKİNE MÜH. 3
ELEKTRONİK MÜH. 1
ENDÜSTRİ MÜH. 1
MİMAR 2
KİMYAGER 7
ŞEHİR PLANCISI 2
BİOLOG 6
VETERİNER HEKİM 2
TOPLAM 413
UNVAN MERKEZ
ÇEVRE MÜHENDİSİ 3
KİMYAGER 1
BİYOLOG 2
ŞEHİR PLANCISI 1
PROGRAMCI 4
ÇÖZÜMLEYİCİ 1
TOPLAM 12

AYRICA 657 4/A' YA GÖRE DE 130 MEMUR ALINACAKTIR. BU 130 PERSONELLE ALAKALI DETAYLI BİLGİ DAHA SONRA VERİLECEKTİR. BUNA GÖRE AŞAĞIDA TABLODAKİ DAĞILIMA GÖRE BAKANLIĞIMIZ PERSONEL ALACAKTIR.

BİRİMİ STATÜSÜ ALINACAK SAYI
MERKEZ 4/B 12
TAŞRA 4/B 413
MERKEZ VE TAŞRA 4/A 130
GENEL TOPLAM - 555
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 92,162 defa okundu. 69 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Takım elbisede en çok hangi markayı beğeniyorsunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam