1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Denetmenliği Yönetmeliği

08 Mart 2010 01:14
Yazdır

7 Mart 2010 PAZARResmî GazeteSayı : 27514

YÖNETMELİK

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'ndan:

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI VERGİ DENETMENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 ? (1) Bu Yönetmeliğin amacı, vergi denetmen yardımcılarının mesleğe alınma, yetiştirilme, yeterlik sınavları ile vergi denetmenliğine atanma usul ve esaslarını; vergi denetmen ve vergi denetmen yardımcılarının çalışma usul ve esasları ile yetki, görev ve sorumluluklarını düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, vergi denetmenleri ile vergi denetmen yardımcılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2 ? (1) Bu Yönetmelik, 5/5/2005 tarihli ve 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 29 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 ? (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Bakan: Maliye Bakanını,

b) Bakanlık: Maliye Bakanlığını,

c) Başkan: Gelir İdaresi Başkanını,

ç) Başkanlık: Gelir İdaresi Başkanlığını,

d) Denetmen: Vergi denetmenini,

e) Denetmenlik: Vergi denetmenliğini,

f) Denetmen Yardımcısı: Vergi denetmen yardımcısını,

g) Denetmen Yardımcılığı: Vergi denetmen yardımcılığını,

ğ) Giriş sınavı: Denetmen yardımcısı kadrolarına atanacakları belirlemek üzere, KPSS (A) sonuçlarına göre Başkanlıkça belirlenen puan türünden yeterli puanı alan adaylar arasında yapılan, yazılı ve sözlü bölümlerden oluşan sınavı,

h) Giriş Sınavı Yönetmeliği: 31/7/2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gelir İdaresi Başkanlığı (A) Grubu Kadrolarına Giriş Sınavlarının Duyurulması, Sınavlara Başvurular ile Atamada İstenecek Belgelere İlişkin Yönetmeliği,

ı) İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı: Gelir İdaresi Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığını,

i) KPSS (A): (A) grubu olarak adlandırılan kadrolara atanacaklar için ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,

j) ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

k) Sınav Kurulu: Başkan veya görevlendireceği Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı veya İnsan Kaynakları Daire Başkanlığından sorumlu Gelir İdaresi Daire Başkanının başkanlığında, Gelir İdaresi Daire Başkanları, 1. Hukuk Müşaviri, Gelir İdaresi Grup Başkanları ile Gelir İdaresi Grup Müdürleri arasından seçilecek en az beş asıl ve iki yedek üyeden oluşan ve İnsan Kaynakları Daire Başkanlığından sorumlu Gelir İdaresi Daire Başkanının tabii üyesi olduğu giriş ve yeterlik sınavlarını yapan kurulu,

l) Yeterlik Sınavı: Denetmen yardımcılarının görev ve yetki alanlarını ilgilendiren mevzuat ve bu mevzuatın uygulamaları ile mesleğin gerektirdiği bilgi ve nitelikleri kazanıp kazanmadıklarını saptamak için yapılan sınavı,

m) Yönetmelik: Bu Yönetmeliği,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Denetmen Yardımcılığına Giriş

Denetmen yardımcılığına giriş

MADDE 4 ? (1) Denetmen yardımcıları, kadro ve ihtiyaç durumları dikkate alınarak, Başkanlıkça uygun görülecek tarih, yer veya yerlerde açılacak giriş sınavı ile alınırlar.

Giriş sınavının duyurulması

MADDE 5 ? (1) Giriş sınavına ilişkin duyurular Giriş Sınavı Yönetmeliğine göre yapılır.

Giriş sınavına başvuru şartları

MADDE 6 ? (1) Denetmen yardımcılığı giriş sınavına başvurmak isteyenlerin aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen fakültelerden birini bitirmiş olmak,

c) Yazılı sınavın yapılacağı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla otuz yaşını doldurmamış olmak,

ç) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,

d) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,

e) Giriş sınavına üç defadan fazla katılmamış olmak,

f) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış KPSS (A)'dan, başvuru ilânında belirtilen puan türünden yeterli puanı almış olmak.

Giriş sınavına başvuru ve istenecek belgeler

MADDE 7 ? (1) Adaylar giriş sınavına Giriş Sınavı Yönetmeliğinde belirtilen şekilde başvuru yaparlar.

Giriş sınavına çağrı ve sınav yeri

MADDE 8 ? (1) Yapılan başvurular, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca incelenerek, giriş sınavı koşullarını taşıyan adaylarla ilgili olarak, ilanda belirtilen son başvuru günü mesai bitiminde, toplam başvuru sayısını ve son aday numarasını da belirleyen bir tutanak düzenlenir.

(2) Giriş sınavına girmeye hak kazanan adayların isimleri Giriş Sınavı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasındaki usullere göre duyurulur.

(3) Giriş sınavı, Giriş Sınavı Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi uyarınca belirlenen yerlerde yapılır.

Sınav kuruluna ilişkin diğer hususlar

MADDE 9 ? (1) Sınav kurulu, giriş sınavını yapar, sonuçlarını değerlendirir ve itirazları inceleyerek karara bağlar.

(2) Sınav kurulu başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavda görev alamazlar.

(3) Sınav kurulunun sekretarya hizmetlerini İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı yürütür.

Yazılı sınavın yapılış biçimi

MADDE 10 ? (1) Yazılı sınavın Başkanlık tarafından yapılması halinde, sınav soruları sınav kurulu tarafından hazırlanır.

(2) Sınav Kurulunun teklifi üzerine, Başkanlık, giriş sınavının yazılı bölümünün tamamının veya bir kısmının başka kurum veya kuruluşlar tarafından yapılmasına karar verebilir.

(3) Yazılı sınavın başka kurum veya kuruluşlara yaptırılması halinde, yazılı sınava ilişkin hususlar Başkanlıkla ilgili kurum veya kuruluş arasında yapılacak protokolle belirlenir.

Yazılı sınav ve konuları

MADDE 11 ? (1) Denetmen yardımcılığı yazılı sınav soruları aşağıda belirtilen konulardan hazırlanır. Başkanlık, yabancı dil konusunu sınav konularından hariç tutabilir.

a) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi;

b) Hukuk Grubu;

1) Anayasa Hukuku,

2) İdare Hukuku ve İdari Yargı Hukuku,

3) Medeni Hukuk,

4) Borçlar Hukuku,

5) Ticaret Hukuku (Genel Hükümler ?Şirketler ?Kıymetli Evrak),

6) İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler),

7) Ceza Hukuku (Genel Hükümler).

c) İktisat Grubu;

1) Makro İktisat,

2) Mikro İktisat,

3) Uluslararası İktisat,

4) İşletme İktisadı,

5) Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar.

ç) Maliye Grubu;

1) Kamu Maliyesi,

2) Maliye Politikası,

3) Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları.

d) Muhasebe Grubu;

1) Genel Muhasebe,

2) Maliyet Muhasebesi,

3) Şirketler Muhasebesi,

4) Mali Tablolar Analizi,

5) Ticari Hesap.

e) Yabancı Dil (Aşağıdaki dillerden birisi);

1) İngilizce,

2) Fransızca,

3) Almanca.

Yazılı sınavın değerlendirilmesi

MADDE 12 ? (1) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir ve en yüksek puandan başlamak üzere sıralanarak tutanağa bağlanır ve sınav kurulunca imzalanır.

(2) Yazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu, bu sınavdan yüz üzerinden yetmiş ve üzeri puan alan adaylardan; en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının iki katına kadar aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılır.

Yazılı sınav sonuçlarının duyurulması

MADDE 13 ? (1) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimlerine, sözlü sınavın yerine ve tarihine ilişkin listeler, uygun yerlere asılmak ve Başkanlık internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulur.

Sözlü sınavın yapılması ve değerlendirilmesi

MADDE 14 ? (1) Sözlü sınav, yazılı sınav sonucunun duyurulmasından en az on beş gün sonra yazılı sınav konularından yapılır.

(2) Sözlü sınavda, adayların muhakeme gücü, bir konuyu kavrama, özetleme ve ifade etme yeteneği, genel ve fiziki görünümü ile davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, yetenek ve kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı da göz önünde bulundurularak, her adaya sınav kurulu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı yüz üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav puanını teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı olmak için alınan puanın yetmişten az olmaması gerekir.

(3) Sınav kurulu sözlü sınav sonuçlarını bir tutanakla tespit eder.

Giriş sınavı puanının ve başarı sıralamasının tespit edilmesi

MADDE 15 ? (1) Giriş sınavı puanı; sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.

(2) Giriş sınavı sonuçları, sınav kurulunca, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulup, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asil, yüzde yirmi beşine kadar aday ise yedek olarak tespit edilerek bir liste halinde tutanağa bağlanır.

(3) Asil ve yedek listelerinde sıralama yapılırken, adayların giriş sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya; yazılı puanının da eşit olması halinde, KPSS (A) puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

(4) Yedek listede yer alan adayların hakları müteakip yazılı sınav tarihine kadar geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

(5) Giriş sınavından yetmiş ve üzerinde puan almış olmak asil ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Giriş sınavı sonucunun duyurulması

MADDE 16 ? (1) Giriş sınavında başarılı olan adayların ad ve soyadları ile aday numaralarının yer aldığı asil ve yedek listeler uygun görülen yerlere asılarak ve Başkanlık internet sitesinde yayımlanarak duyurulur. Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sonuç yazı ile bildirilir.

Denetmen yardımcısı kadrosuna atama

MADDE 17 ? (1) Giriş sınavında başarılı olup, asil listede yer alanlardan, Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki şartları taşıyan ve kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde Giriş Sınavı Yönetmeliğinin 7 nci maddesindeki belgeleri ibraz edenler denetmen yardımcısı kadrolarına atanırlar.

(2) 9 uncu maddenin ikinci fıkrası hükmüne aykırı davranılmak suretiyle sınavda başarılı olanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz. Atamaları yapılmış ise bu atamalar iptal edilir. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve mazeretsiz başlamayan adaylar atama işleminden sarfınazar etmiş sayılırlar ve sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

(3) Atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listedeki adaylar sırası ile aynı usulle denetmen yardımcısı kadrolarına atanırlar.

Gerçeğe aykırı beyan

MADDE 18 ? (1) Giriş sınavında başarılı olanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Giriş Sınavı Yönetmeliğinin 8 inci maddesine göre işlem yapılır.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 19 ? (1) Denetmen yardımcısı kadrolarına atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, bunun dışında kalan sınavla ilgili diğer belgeler ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınav tarihine kadar saklanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Denetmen Yardımcılarının Yetiştirilmesi, Yeterlik Sınavı,

Denetmen Kadrosuna Atama ve Meslekte Kıdem

Yetiştirilme dönemi ve yetiştirilme amacı

MADDE 20 ? (1) Yetiştirilme dönemi, denetmen yardımcısı kadrosuna atanma ile başlayıp, yeterlik sınavı sonucunda denetmen kadrosuna atanmaya kadar geçen süreçtir. Bu süreçte denetmen yardımcılarının yetiştirilmesindeki amaç;

a) Denetmenliğin gerektirdiği nitelikleri kazandırmak,

b) Görev ve yetki alanına giren mevzuat ile teftiş, inceleme ve soruşturma konularında bilgi, tecrübe ve ihtisas sahibi olmalarını sağlamak,

c) Mesleğin gerektirdiği niteliklere göre gelişimini sağlamak,

ç) Rapor yazma tekniği konusundaki bilgi ve becerilerini artırmak,

d) Bilimsel araştırma ve analiz yapma yeteneklerini geliştirmektir.

(2) Denetmen yardımcılarının yetişmelerinde kişisel çaba ve çalışmaları ile sürekli gelişme esastır.

Yetiştirilme şekli ve esasları

MADDE 21 ? (1) Denetmen yardımcısı kadrosuna atananlar, Başkanlıkça uygun görülen yer veya yerlerde temel ve hazırlayıcı eğitime tabi tutulurlar. Adayların temel ve hazırlayıcı eğitimde başarılı olabilmeleri için görmüş oldukları konulara ilişkin yapılacak sınavlar ile eğitim sonunda yapılacak genel sınavdan yüz üzerinden en az altmış puan almaları zorunludur.

(2) Denetmen yardımcıları görev yerlerine atanmalarından itibaren ikinci yılın sonuna kadar denetmenlerin refakatinde çalışırlar ve düzenlenecek raporları refakatinde çalıştıkları denetmenlerle birlikte imza ederler. İki yıllık süreye temel ve hazırlayıcı eğitimde geçen süreler dahildir.

(3) Denetmen yardımcıları iki yıllık refakat sürecinde bağımsız inceleme, teftiş ve soruşturma yapamazlar. Refakatlerinde çalışan denetmen yardımcılarıyla ilgili olarak, şekli Başkanlıkça belirlenecek refakat değerlendirme formu, her refakat dönemi sonunda denetmenler tarafından doldurularak vergi dairesi başkanlığı kanalıyla İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına gönderilir. Denetmen yardımcılarına, çalıştıkları vergi dairesi başkanlığının olumlu görüşü, refakat çalışmalarında başarılı olmaları ve olumlu sicil almaları şartıyla, ikinci yılın sonunda Başkanlıkça re'sen inceleme, teftiş ve soruşturma yetkisi verilebileceği gibi, Başkanlık inceleme, teftiş ve soruşturma yetkisini ikinci yılın sonunda en az iki ay önceden bildirmek suretiyle yeterlik sınav konularından yapılacak yetki sınavı sonucunda da verebilir. İnceleme, teftiş ve soruşturma yetkisinin yetki sınavıyla verilmesi halinde, bu sınavdan yüz tam puan üzerinden en az altmış puan alınması gerekir. Bu sınava ilişkin usul ve esasları belirlemeye Başkanlık yetkilidir.

Yeterlik sınavından önce meslekten çıkarılma

MADDE 22 ? (1) Yapılan eğitim sonunda başarılı olamayanlar ile başarılı olup da refakat çalışmaları sonuçları ve almış oldukları sicil raporlarına göre denetmenlikte başarı gösteremeyeceği anlaşılan denetmen yardımcıları, yeterlik sınavı beklenmeksizin derecelerine uygun memur kadrosuna atanırlar.

(2) Yapılan sınavlarda başarılı olmakla birlikte, kurs ve refakat çalışması sonunda yeterli bulunmayanların bu sınavlara katılmış olmaları, denetmen kadrosuna atanmak için kazanılmış hak teşkil etmez.

Yeterlik sınavı ve konuları

MADDE 23 ? (1)Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur.

(2)Yeterlik sınav soruları aşağıda belirtilen konulardan hazırlanır:

a) Memur Suçları, Teftiş ve Soruşturma Usulleri,

b) Muhasebe,

c) Gelir Mevzuatı ve Uygulamaları,

ç) Vergi İnceleme Teknikleri.

Yeterlik sınavına çağrılma

MADDE 24 ? (1) Denetmen yardımcısı olarak asgari üç yıl çalışmış olanlar, en az iki ay önce bildirilmek suretiyle yeterlik sınavına çağrılırlar. Ücretsiz izinli olarak geçen süreler üç yıllık süreye dahil edilmez.

(2) İnceleme, teftiş ve soruşturma yetkisinin verilmemiş veya geç verilmiş olması birinci fıkra uyarınca yeterlik sınavına çağrılmayı etkilemez.

(3) Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre atananların mezkur görevlerinde geçirdikleri süreler de üç yıllık sürenin hesabında dikkate alınır.

Yeterlik sınavının yapılması, değerlendirilmesi ve sonucunun duyurulması

MADDE 25 ? (1) Yeterlik sınavının yazılı ve sözlü bölümleri sınav kurulunca yüz tam puan üzerinden ayrı ayrı değerlendirilir.

(2) Yazılı sınavda konuların her birinden ayrı ayrı en az elli puan alınması ve yazılı sınav ortalamasının en az altmış puan olması zorunludur. Yazılı sınavda başarısız olanlar sözlü sınava giremezler. Yazılı sınavda başarılı olan denetmen yardımcılarına, sözlü sınavın yeri ve tarihi yazılı olarak bildirilir. Ayrıca yazılı sınav sonucu uygun yerlere asılmak ve Başkanlık internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulur.

(3) Sözlü sınav, yazılı sınav sonucunun duyurulmasından en az on beş gün sonra yazılı sınav konularından yapılır. Sözlü sınavda başarılı olmak için sınav kurulu başkan ve üyelerinin her biri tarafından yüz tam puan üzerinden münferiden verilen puanların aritmetik ortalamasının altmış puandan az olmaması gerekir.

(4) Genel yetişme puanı, Başkanlıkça düzenlenen eğitimlerde alınan puanların ortalaması, refakatinde çalışılan denetmenler tarafından verilen puanların ortalaması ile denetmen yardımcılarının çalışkanlığı, verimliliği, becerisi, kişiliği, tutum ve davranışları birlikte değerlendirilmek suretiyle vergi dairesi başkanlığınca yüz tam puan üzerinden verilecek puanın ortalamasından oluşur.

(5) Yeterlik sınavında başarılı olan denetmen yardımcılarının başarı sırası, yazılı ve sözlü sınav puanı ile genel yetişme puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır ve bir tutanağa bağlanır.

(6) Yeterlik sınav sonuçları denetmen yardımcılarına yazılı olarak bildirilir. Ayrıca uygun yerlere asılarak ve Başkanlık internet sitesinde yayımlanarak duyurulur.

Denetmenliğe atanma hakkını kaybetme

MADDE 26 ? (1) Yeterlik yazılı sınavında başarısız olanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınava girmeyenler ile yazılı sınavda başarılı olup sözlü sınav sonucu başarısız olan denetmen yardımcıları yeniden yeterlik sınavına alınmazlar.

(2) Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar ile sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınava girmeyenler derecelerine uygun memur kadrolarına atanırlar.

Denetmen kadrosuna atama

MADDE 27 ? (1) Yeterlik sınavında başarı gösteren denetmen yardımcıları, denetmen kadrosuna atanırlar.

(2) Vergi inceleme yetkisini haiz merkezi denetim elemanı iken yeterlik sınavına alınmayan veya yeterlik sınavını kazanamayanlar denetmen yardımcısı kadrosuna sınavsız olarak atanabilirler. Bu şekilde atananlardan daha önce görev yaptıkları yerlerde sınavla veya re'sen yetki almış olanlar yetkili denetmen yardımcısı olarak çalışırlar ve yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Bunların başarı puanı yalnızca yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması üzerinden hesaplanır ve başarılı olanlar denetmen kadrosuna atanır. Başarısız olanlar hakkında ise Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmü uygulanır.

Meslekte kıdem sırası

MADDE 28 ? (1) Kıdem, meslekte geçirilen süredir. Askerlik, hastalık ve eğitim çalışmaları gibi geçici ayrılmalar bu süreye dahildir.

(2) Denetmen yardımcılarına mesleğe girdikleri tarih itibarıyla dönem numarası, giriş sınavındaki başarı derecelerine göre de kıdem numarası verilir.

(3) Yeterlik sınavında başarılı olan ve denetmen kadrosuna atanan denetmen yardımcılarının, yeterlik sınavlarının tarihleri ile bu sınavlarda kazanılan dereceler ve meslekte geçirilen süreler esas alınarak mesleki kıdemleri tekrar belirlenir ve en son kaydedilen denetmenden sonra gelmek üzere kıdem sırasına göre meslek kıdem tablosuna kaydedilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Denetmen ve Denetmen Yardımcılarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları

Denetmen ve denetmen yardımcılarının yetkileri

MADDE 29 ? (1) Denetmen ve denetmen yardımcıları, Yönetmeliğin 30 uncu maddesinde sayılan görevleri yerine getirirken görevleriyle ilgili gizli de olsa her türlü defter, belge ve yazıları incelemek, vergi dairelerine ait para, kıymetli kâğıt, mal ve eşyanın saklanmasına mahsus kasa, depo, ambar ve benzerlerinin muhtevasını saymak ve tespit etmek yetkisine sahiptir.

Denetmen ve denetmen yardımcılarının görev ve sorumlulukları

MADDE 30 ? (1) Denetmen ve denetmen yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre vergi incelemesi ve denetim yapmak,

b) Yetkili merciler tarafından verilen teftiş ve soruşturma görevlerini ifa etmek,

c) Yetkili makamlarca kanun, kanun hükmünde kararname, kararname, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat uyarınca verilecek işleri yapmak.

(2) Denetmen ve denetmen yardımcıları; yetkili kılındıkları konularda, vergi incelemesi, denetim ile vergi dairesi başkanlığı tarafından verilen diğer iş ve işlemleri mevzuata uygun olarak ve zamanında yapmakla görevli ve sorumludurlar.

Yasaklar

MADDE 31 ? (1) Denetmen ve denetmen yardımcıları, görevlerini yerine getirirken, ilgili mevzuatta yer alan memuriyet sıfat ve görevlerinin gerektirdiği yasaklayıcı hükümlere uymak zorundadırlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetmen ve Denetmen Yardımcılarının Çalışma Usul ve Esasları

Vergi dairesi başkanlıkları emrinde çalışma

MADDE 32 ? (1) Başkanlıkça vergi dairesi başkanlıkları emrinde yeterli sayıda denetmen ve denetmen yardımcısı görevlendirilir.

(2) Denetmen ve denetmen yardımcılarının çalışma programları, Başkanlıkça belirlenecek ilke ve esaslar ile Yönetmeliğin 42 nci maddesine göre çıkarılacak yönergede belirtilen hususlar dikkate alınarak ilgili vergi dairesi başkanlığınca düzenlenir.

Yıllık çalışma programı

MADDE 33 ? (1) Vergi dairesi başkanlıklarınca, Başkanlık tarafından belirlenen temel esaslar, illerin sosyal ve ekonomik özellikleri, denetim ihtiyaçları ile mevcut işler dikkate alınmak suretiyle bir sonraki yıla ilişkin yıllık çalışma programı hazırlanır ve programın bir örneği Kasım ayı sonuna kadar Başkanlığa gönderilir.

(2) Yıllık çalışma sonuçlarına ilişkin olarak düzenlenen faaliyet raporu vergi dairesi başkanlıkları tarafından izleyen yılın Ocak ayının ikinci haftasının sonuna kadar Başkanlığa gönderilir.

Ekip çalışmaları ve turne

MADDE 34 ? (1) Denetmenler ve denetmen yardımcıları, emrinde görev yaptıkları makamlar tarafından gerekli görülmesi halinde ekipler halinde çalıştırılabilirler.

(2) Vergi dairesi başkanlıklarınca hazırlanan ve Başkanlıkça uygun görülen yıllık programlar dahilinde turneye çıkan denetmen ve denetmen yardımcıları ekip halinde çalışırlar.

(3) Ekibin en kıdemli denetmeni ekip başkanıdır. Ekip başkanı ekibin çalışma düzenini sağlamakla sorumludur.

Rapor düzenlenmesi

MADDE 35 ? (1) Denetmen ve yetkili denetmen yardımcıları, yaptıkları vergi incelemesi, teftiş, soruşturma ve diğer tüm çalışmalarına ilişkin olarak, konuların özelliklerine göre şekli, tertibi ve düzeni Başkanlıkça çıkartılacak yönergede belirlenen raporları düzenlerler.

Rapor okuma komisyonu ve raporların okunması

MADDE 36 ? (1) Denetmen ve yetkili denetmen yardımcılarının düzenledikleri raporlar, rapor okuma komisyonunca, turne çalışmaları sırasında ise ekip başkanı denetmen tarafından okunduktan sonra işleme konulur. Ancak Başkanlık, turne çalışmaları sırasında düzenlenen raporların tamamının veya bir kısmının rapor okuma komisyonunca okunmasına karar verebilir.

Resmi mühür ve kimlik belgesi

MADDE 37 ? (1) Denetmen ve yetkili denetmen yardımcılarına müteselsil sıra numarası taşıyan resmi mühür, ayrıca denetmen ve denetmen yardımcılarına şekli ve içeriği Başkanlıkça belirlenen kimlik belgesi zimmetle verilir. Görevlerinden her ne suretle olursa olsun ayrılan denetmen ve denetmen yardımcıları, mühür ve kimlik belgelerini ilgili vergi dairesi başkanlığına iade etmek zorundadır. Alınan kimlik belgeleri iptal edilmek üzere Başkanlığa gönderilir.

(2) Görevinden aylıksız izinli sayılmak suretiyle ayrılan denetmen ve denetmen yardımcılarının mühür ve kimlik belgeleri vergi dairesi başkanlığında muhafaza edilir ve aylıksız izin sonunda kendilerine zimmetle iade edilir.

İzin ve görevle ilgili bildirimler

MADDE 38 ? (1) Denetmen ve denetmen yardımcıları, izne ayrılış ve izinden dönüş tarihleri ile göreve gidiş ve dönüş tarihlerini görev yaptıkları vergi dairesi başkanlıklarına yazı ile bildirirler.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 39 ? (1) Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren yedi gün içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından incelenir ve en geç beş iş günü içinde karara bağlanıp sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Hizmet içi eğitim

MADDE 40 ? (1) Denetmen ve denetmen yardımcıları uygun görülecek zamanlarda hizmet içi eğitim programlarına alınırlar.

Yeniden atama

MADDE 41 ? (1) Denetmenlikten ayrılarak merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki idarelerde çalışmakta olanların yeniden denetmen kadrosuna atanma talepleri, Başkanlıkça uygun görülmesi halinde yerine getirilir.

(2) Bu şekilde denetmen kadrosuna yeniden atananlar meslek kıdem tablosuna denetmen yardımcısı ve denetmen kadrolarında geçirdiği süreler esas alınarak kaydedilir.

Yetki

MADDE 42 ? (1) Başkanlık, denetmen ve denetmen yardımcılarının Yönetmelikte yer alan çalışma usul ve esasları ile eğitimlerine ilişkin gerekli düzenlemeleri alt düzenleyici işlemlerle yapmaya yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 43 ? (1) 24/12/1994 tarihli ve 22151 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Vergi Denetmenleri Görev, Yetki, Çalışma ve Atama Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 44 ? (1) Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 45 ? (1) Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 6,034 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam