1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yurtiçi ve yurtdışı tedavi yolluklarında yapılan son değişiklikler

18 Mayıs 2010 18:32
Yazdır

YURTİÇİ VE YURT DIŞI GÖREV YOLUKLARINDA SON YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER :

GİRİŞ

Memurlar, yardımcı hizmetler sınıfına dâhil personel ve kurumlarda yalnız ödenek mukabili çalışmalar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu aile hastalara refakat edeceklerin tedavi maksadıyla memuriyet mahalli dışına göndermeleri halinde, ilgililerin tedavi yollukları 6245 sayılı kanununa göre ödenmekteydi.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yayımlanan ?Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğ? ile 15.01.2010 tarihinden itibaren ilgili kayıt ve işlemlerin Sosyal Güvenlik Kurumunca devir alınması kararı alınmıştır. Ayrıca söz konusu geçiş süreci dikkate alınarak 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli ( E ) işaretli cetveline de hüküm eklenmiştir. Devirle birlikte yeni dönem 15 Ocak 2010 tarihinden itibaren başlamıştır.

15.01.2010 tarihinden itibaren, tedavi maksadıyla memuriyet mahalli dışına giden kamu personeli ile bunların bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerine ve hastalara refakat edecek olanlara ödenecek harcırahlar, ?5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu? ile belirlenen esaslar çerçevesinde ödenecek şekilde değiştirilmiştir.

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun Yol gideri, gündelik ve refakatçi giderleri başlıklı 65'inci maddesinde; ?Hekim veya diş hekiminin muayene veya tedavi sonrası tıbben göreceği lüzum üzerine genel sağlık sigortası ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanmaları için muayene ve tedavi edildikleri yerleşim yeri dışına yapılan sevkinde, ayakta tedavilerde kendisinin ve bir kişi ile sınırlı olmak üzere refakatçinin gidiş ve dönüş yol giderleri ve gündeliklerinin; yatarak tedavilerde ise gidiş ve dönüş tarihleri için gündelikleri ile yol giderinin Kurumca karşılanacağı,

Genel sağlık sigortası ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yatarak tedavileri sırasında, hekimin veya diş hekiminin tıbben göreceği lüzum üzerine yanında kalan refakatçinin yatak ve yemek giderleri bir kişi ile sınırlı olmak üzere Kurumca karşılanacağı,

Yurt içinde veya yurt dışına yapılan sevkler nedeniyle ödenecek gündelik, yol yatak ve yemek giderlerinin tutarının 72'inci maddede belirtilen Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu tarafından belirleneceği?

Sağlık hizmetlerinin ödenecek bedellerinin belirlenmesi başlık 72'inci maddesinde ise ?65'inci madde gereği ödenecek gündelik, yol, yatak ve yemek giderlerinin Kurumca ödenecek bedellerini belirlemeye Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu yetkili olduğu,

Buna göre, genel sağlık sigortası ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanmaları için muayene ve tedavi edildikleri yerleşim yeri dışına yapılan sevkinde ödenecek olan tedavi yollukları, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 65'inci maddesi kapsamında, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu tarafından belirlenecek oranlara göre, Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılacağı,

Hüküm altına alınmıştır.

HARCIRAH UYGULAMASININ YENİ DÖNEMDEKİ DURUMU:

Memurların genel sağlık sigortasına geçişi ile 6245 sayılı Harcırah Kanununun memurların tedavilerine ilişkin harcırah esaslarını düzenleyen 18'inci maddesinin ( c ) bendi ve 20'inci maddesi, 5510 sayılı Kanunun 106 ıncı maddesinin 23 üncü fıkrası ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu nedenle, 15.01.2010 tarihinden itibaren memurların ve bakmakla yükümlü oldukları yakınlarının yatarak veya ayakta tedavileri amacıyla memuriyet mahalli dışına sevk edilmeleri halinde kendilerinin ve varsa refakatçilerinin gidiş ve dönüşleri için yol masrafları ve gündelik işleri ile ayakta tedavi süresince gündelikleri 5510 sayılı Kanun hükümleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) esasları çerçevesinde Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenecektir. Ancak tedavileri devir tarihinden önce (en son tarih 14 Ocak 2010) başlamış olan memurların ve refakatçilerinin devir sonrasında da devam eden harcıraha tabi tedavi işlemleri söz konusu ise harcırahları yürürlükten kalkan hükümlere göre yine görevli oldukları kamu idarelerince ödenecektir. Bununla birlikte devir sonrasında memura ve bakmakla yükümlü oldukları yakınlarına refakat halinde refakatçiler için ayrıca harcırah ödemesi yapılmayacaktır.

MEMURLARIN YURTDIŞINDA TEDAVİLERİNE İLİŞKİN UYGUALAMA ESASALARINMDAKİ DEĞİŞİKLİKLER :

15 Ocak 2010 ve sonrasında memurların geçici veya sürekli görevle yurtdışında bulundukları dönemde söz konusu olabilecek tedavilerde, 5510 sayılı Kanunun 66'ıncı maddesi hükümleri ve SUT esasları geçerli olacaktır. Değişikliklerden birisi geçici görevle yurtdışında bulunanların tedavi giderlerinin ödenmesine getirilen kısıtlamadır. Yeni dönemde, altı (6) ayı geçmeyen süreyle geçici görevle yurtdışında bulunan ülkede memurun sadece acil hallere ilişkin sağlık giderleri karşılanacaktır. Altı (6) ayı geçen süreler, sürekli görevle gönderilme olarak değerlendirilecektir. Daha önceki uygulama memurun geçici görevle bulunduğu ülkede tedavi olduğu hallerde belirli bir sınırlama olmaksızın sağlık giderinin tamamının kurumunca ödenmesini kapsıyordu.

15 Ocak 2010'dan itibaren yurtdışında altı (6) aydan fazla süreyle geçici görevle veya sürekli görevle bulunan devlet memurlarının ve sürekli görevli memurların yanlarında ikamet eden bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin gerçekleşen sağlık hizmeti giderlerinin tamamı memurun kurumu tarafından ödenecektir. Memurun kurumu faturayı ve eki belgeleri bilahare Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderdiğinde gerekli incelemeler yapıldıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tedavinin emsal değeri üzerinden memurun kurumuna ödeme yapılacaktır.

Geçici ya da sürekli görevle gönderilen ülke ile Türkiye arasında kamu personelinin sağlık yardımlarını kapsayan sosyal güvenlik sözleşmesi olması halinde, sağlık hizmeti giderleri ile yol giderleri, gündelik ve refakatçi giderleri bu sözleşme hükümlerine göre ödenecektir.

Geçici ya da sürekli görevle gönderilen ülke ile Türkiye arasında kamu personelinin sağlık yardımlarını kapsayan sosyal güvenlik sözleşmesi olması halinde, sağlık hizmeti giderleri ile yol giderleri, gündelik ve refakatçi giderleri bu sözleşme hükümlerine göre ödenecektir.

Devir tarihinden itibaren memurların veya bakmakla yükümlü oldukları kişilerin geçici veya sürekli görevle gönderilme hali dışında yurtdışında bulundukları sırada sağlanan sağlık hizmetlerine ilişkin bedeller ile harcırahları ödenmeyecektir. Ancak, memurun bulunduğu ülke ile Türkiye arasında sağlık yardımlarını kapsayan sosyal güvenlik sözleşmesi olması halinde sözleşme hükümleri uygulanacaktır.

YOL MASRAFI :

Hastanın memuriyet mahalli dışına (aile fertleri için bulundukları yer dışına) usulüne uygun olarak sevk edilmesi durumunda hastaya ve varsa refakatçisine, hastanın bulunduğu yer ile sevk edildiği sağlık kurumunun bulunduğu yer arasındaki mutat taşıt vasıtası ücreti ödenirken, yYapılan son düzenleme ile sevklerin teşhis ve tedavinin sağlanabilmesi en yakın hizmeti sunucusuna yapılması esası getirilmiştir.

Müracaat edilen sağlık hizmeti sunucusunca; en yakın üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucusunun bulunduğu yerleşim yeri mesafesini aşmamak kaydıyla yapılan sevklere ilişkin yol gideri, sevk edilen yerleşim yeri esas alınarak ödenir.

Kişinin, en yakın üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucusunun bulunduğu mesafeden daha uzak bir yerleşim yerindeki sağlık hizmeti sunucusuna sevk edilmesi halinde yol gideri, en yakın üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucusunun bulunduğu yerleşim yeri mesafesi üzerinden ödenir.

Eski hükme göre otobüs, minibüs ya da tren mutat taşıt vasıtalarından herhangi biri kabul edilebilir. Ancak, en çok tercih edilen otobüs olduğundan genel de otobüs tarifesi üzerinden yol parası ödenmekte. Memuriyet mahalli dışına sevki yapan hekimin gerekli ve zorunlu görmesi (mutat taşıt ile seyahat etmesi sakıncalı bulunan hastalar) durumunda durumun ayrı bir rapor düzenlemek ve bu raporun başhekimlik tarafından onaylanması kaydıyla hastanın uygun görülen herhangi bir taşıtla gitmesi (özel oto, uçak vb.) halinde bu taşıt için ödenen tutar (belgelendirmek kaydıyla) hastanın kurumunca ödenir. Ancak hastanın sağlık kurumuna ait ambulans ile sevk edilmesi halinde ise memura herhangi bir ödeme yapılmaz. Çünkü ambulans için memurdan herhangi bir ücret alınmaz. Ancak hastanın ambulans ile sevkinin gerekliliğinin hekim tarafından karar verilmesi gerekir. Konu ile ilgili olarak ambulans ücretleri, 07.12.2006 tarih ve 26369 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ?Ambulans ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği?nin 28'inci maddesi gereği belirlenen fiyatlar dikkate alınmak ve rayiç bedeli aşmamak üzere kurum tarafından ödenir. Dolayısı ile ambulans ücreti kurum tarafından ödeneceği için memurdan herhangi bir ücret alınmamakta idi.

Yeni düzenleme ile sevk formunda, sevk vasıtası belirtilmediği sürece, mutat taşıt ücreti ödenir. Mutat taşıt giderleri fatura/bilet tutarını aşmamak kaydıyla Ulaştırma Bakanlığı tarafından onaylanan en düşük fiyat tarifesi esas alınarak karşılanır. Fatura/bilet ibraz edilmemesi halinde de aynı şekilde ödeme yapılabilecektir.

Yukarıda açıklanan usul ve esaslara göre yerleşim yeri dışındaki sağlık hizmeti sunucusuna sevk edildiği sağlık hizmeti sunucusunca belirli aralıklarla kontrolü uygun görülen; organ, doku ve kök hücre nakli uygulanan hastaların veya kanser tedavisi gören hastaların kontrol amaçlı sevkleri, kontrole çağrıldığını gösteren belgeye istinaden birinci basamak sağlık hizmeti sunucuları dâhil tüm sağlık hizmeti sunucularınca yapılabilecektir. Ancak mutat taşıt dışı vasıta ile yapılacak sevkler SUT'un 5.2.1.A numaralı maddesi doğrultusunda ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca yapılacaktır.

Kişilerin özel araçları ile sağlık hizmeti sunucusuna gidiş ve dönüşlerinde mutat ücreti ödenir.

Genel Sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler, kendilerine bir vasıta tahsis edilmesi suretiyle başka bir yere gönderilmiş iseler, eşlik eden refakatçiye ayrıca yol gideri ödenmez.

Yerleşim yeri dışlındaki sağlık hizmeti sunucusuna sevk edilen, ancak yapılan tedavilere rağmen vefat eden Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan kişilerin cenaze nakline ilişkin giderler, sevkin düzenlendiği sağlık hizmeti sunucusunun bulunduğu yerleşim yeri mesafesini aşmamak üzere nakledilen yerleşim yeri esas alınarak ilgili belediye tarafından onaylanan ücret üzerinden fatura tutarını aşmamak kaydıyla Kurumca karşılanır. Sevk edilmeksizin müracaat edilen sağlık hizmeti sunucusunda vefat eden kişilerin cenaze nakline ilişkin giderler kurumca karşılanmaz.

SUT'un 1.2(1)c bendinde tanımlanan sigortalıların cenaze nakline ilişkin giderler ilgili kamu idaresince karşılanacağından kurumca ayrıca ödeme yapılmayacaktır.

Kurum taşra birimleri tarafından üçer aylık dönemler halinde, yerleşim yeri dışına yapılan sevkler ve gerekçeleri konusunda sevk eden sağlık hizmeti sunucusunun bulunduğu ilin valilik il sağlık müdürlüğüne yazılı bilgilendirme yapılacaktır.

KONAKLAMA ÜCRETİ :

Hastanın memuriyet dışına sevk edilmesi halinde ve sevkli gidilen sağlık kurumunda hastanın ayakta tedavi görmesi halinde, hastaya ve varsa refakatçisine her defasında 10 gün ile sınırlı olmak ve belge bedelini aşmamak üzere 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33/d maddesi gereğince her gün için yevmiyesinin tamamına kadar olan kısmı kurumunca ödenir. Konu ile ilgili olarak 6 sıra nolu tebliğin 2,5'inci maddesinde; ?? Ayrıca bunlara anılan Kanunun 33'üncü maddesinin (d) fıkrasına göre yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirmeleri halinde, belge bedelini aşmamak ve her defasında on gün ile sınırlı olmak üzere gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmı ödenecektir.? Denilmekte; 6245 sayılı Kanunun 33'üncü maddesinin (d) fıkrasında da; ?yurt içinde yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak ve her defasında on gün ile sınırlı olmak üzere gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmı ayrıca ödenir.? İfadesi yer almaktadır. Ancak 2009 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunun (h) cetvelinin dipnotunda gündeliklerin %50 artırımlı miktarının esas alınacağı hüküm altına alınmıştır. Buna göre hasta ve varsa refakatçi hastanın ek göstergesi ve aylık kadro derecesine karşılık gelen harcırah miktarının bir buçuk katı olarak hesaplanması gerekmekte iken; yol ve gündelik giderleri

a) Kişilerin, müracaat ettikleri sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusunda yapılan hekim veya diş hekiminin muayenesi veya tedavisi sonrasında, gerekli teşhis veya tedavi cihazlarının veya ilgili branş uzmanının bulunmaması gibi tıbbi ve zorunlu nedenlerle yerleşim yeri dışındaki sağlık hizmeti sunucusuna sevk yapılması,

b) Sevkin, Kurumca belirlenen istisnalar hariç olmak üzere, sözleşmeli ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucusunca yapılmış olması,

c) Sevkin, SUT eki ?Hasta Sevk Formu? (EK-4/A) tanzim edilerek yapılmış olması (Sevk evrakında sevk edilen sağlık hizmeti sunucusu adı ve şehir belirtilecektir.),

d) Bir kişiyle sınırlı olmak üzere refakatçiye ilişkin yol ve gündelik giderlerinin ödenebilmesi için sevki düzenleyen sağlık hizmeti sunucusunca refakatin tıbben gerekli olduğunun (18 yaşını doldurmamış çocuklar için aranmaz), sevk ile müracaat edilen sağlık hizmeti sunucusunca refakatçi eşliğinde gelindiğinin ve/veya kalındığının EK-4/A formunda belirtilmiş olması,

gerekmektedir.

Gündelik ücreti ise;

1- Kişilerin, belediye/Büyükşehir belediye mücavir alanı dışındaki sağlık hizmeti sunucusuna sevklerinde hasta ve refakatçisine;

a- Sevk edildikleri sağlık hizmeti sunucusuna müracaat tarihi itibariyle ayakta tedavi gördüğü günler için gündelik ödenir. Ancak ayaktan tedavi sonrasında istirahat raporu verilmiş ise müracaat tarihi ile tedavinin sona erdiği tarihler arasında istirahatlı olunan süreler için gündelik ödenmez.

b- Müracaat sonrası sağlık hizmeti sunucusunda yatarak tedavi edilmesi gerekli görülmesine rağmen, yatak bulunmaması nedeniyle sağlık hizmeti sunucusuna yatırılmaksızın geçen günler için bu durumun sağlık hizmeti sunucusuna belgelenmesi şartıyla beş günü geçmemek üzere gündelik ödenir.

2- Yatarak tedavilerde, hasta ile refakatçinin yemek ve yatak giderleri Kurumca karşılandığından ayrıca gündelik ödenmez.

3- Gündelikler, il dâhilindeki sevklerde (ilçe-merkez arası) 100, iller arası sevklerde ise 200 gösterge rakamının devlet memurları aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar üzerinden ödenir.

4- Sevk edilen sağlık hizmeti sunucusuna müracaat tarihi ile tedavinin sona erdiği tarihin aynı gün olması halinde gündelik ödenmez.

KAPLICA TEDAVİLERDEKİ TEDAVİ GİDERLERİ :

Kaplıca tedavisi amacıyla memuriyet mahalli dışına gönderilenlere 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre yol masrafı, gündelik ve anılan Kanunun 33 üncü maddesinin ( d ) fıkrası gereğince yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirmeleri halinde, belge bedelini aşmamak ve her defasında on gün ile sınırlı olmak üzere, gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmının ayrıca ödeneceği, bunların dışında ayrıca yatak ve yemek bedeli karşılanmayacağı gerek ? Devlet Memurları Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği? ve Maliye Bakanlığı'nca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 209 uncu maddesi ve bu yönetmeliğe dayanılarak çıkarılan, 6 sıra nolu Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğinde düzenlenmişti.

Devlet memurları ve bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinden sağlık yardımından yararlananlardan sağlık kurulu raporu ile kaplıca tedavisi öngörülenler raporda belirtilen yer kaplıcasında usulüne uygun tedavi bedelleri ve en fazla 10 gün için yevmiyenin de kurumlarınca karşılanması mümkün bulunmakta idi.

Yapılan son düzenleme ile Sağlık Bakanlığınca işletme izni verilen kaplıca tesisleri ile sözleşme yapılıncaya kadar kaplıca tedavilerine ait giderler, hasta tarafından karşılanacak olup tedaviye ilişkin fatura ve sağlık raporuna dayanılarak her bir gün için bir adet olmak üzere, SUT eki EK-8 Listesinde 702.020 kodu ile yer alan ?banyo-kaplıca? bedeli hastaya ödenir. SUT'ta yer alan diğer işlemler faturalandırılsa dahi bedelleri ödenmez.

Kaplıca tedavileri ile ilgili yol, gündelik ve refakatçi giderleri SUT'un 5 numaralı maddesi hükümlerine göre karşılanır.

Kaplıca tedavisine ilişkin yollukların ödenebilmesi için kaplıca tedavileri için gerekli sağlık kurulu raporlarının, fizik tedavi ve iyileştirme uzman hekiminin de yer aldığı en az üç uzman hekimden oluşan sağlık kurullarınca düzenlenmesi gerektiği,

Sağlık kurulu raporunda, tanı, önerilen tedaviler, seans ve gün sayısı bilgilerinin yer almasının zorunlu olduğu,

Yönetmeliğin 28 inci maddesine göre, sağlık kurulları tarafından kaplıcalarda tedavilerine gerek görülenlerin tedavilerinin Sağlık Bakanlığınca ruhsat verilen kaplıcalarda yapabileceği; sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmayan kaplıcalarda tedavi görülenlerin kaplıca tedavilerine ait bedellerinin ödenmeyeceği,

Hüküm altına alınmıştı.

Yapılan son düzenleme ile Kaplıca tedavileri için, resmi sağlık kurumlarınca en az bir fiziksel tıp rehabilitasyon veya tıbbi ve hidroklimatoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulları tarafından sağlık kurulu raporu düzenlenecektir. Sağlık raporunda tanı, önerilen tedavi, seans ve gün sayısı bilgilerinin yer alması zorunludur.

Sağlık kurul raporunun düzenlendiği tarihten itibaren 6 (altı) ay içersinde tedaviye başlanamaması halinde yeniden sağlık kurulu raporu düzenlenmesi gerekmektedir.

Kaplıca tedavisine gerek görülenler, Sağlık Bakanlığınca işletme izni verilen ve Kurum internet sitesinde yayımlanan kaplıca tesislerine müracaat edebilirler. Sağlık Bakanlığınca işletme izni verilmeyen kaplıcalarda tedavi görenlerin, kaplıca tedavilerine ait bedeller Kurumca karşılanmaz.

SONUÇ :

15 Ocak 2010 tarihi, devlet memurları açısından bir dönemin sona erişini yeni bir dönemin de başlangıcını temsil etmektedir.

Devlet memurları ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin tedavi ve ilaç giderleri uzun yıllar boyunca 657 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hüküm ve esasları uyarınca kurumlarınca karşılanmıştır. Devlet memurları bu nedenle katılım payı dışında herhangi bir ödemede de bulunmamışlardır. Bu uzun dönem boyunca memurların, yakınlarının ve refakatçilerinin tedavileri nedeniyle müstahak oldukları harcırahları da 6245 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenmiştir.

Ancak Sosyal Güvenlik Reformu ile birlikte tüm nüfusun genel sağlık sigortası kapsamına alınması belirli bir mevzuat uyumunun ve uygulama birliğinin sağlanmasıyla mümkün olabilecektir.

Nitekim 5510 Kanununun geçici 12 inci maddesi uyarınca devlet memurları için kurumlarının işlem ve kayıtlarının Kanunun yürürlüğe giriş tarihinden itibaren üç yıllık bir geçiş süreci içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilmesi öngörülmüştür. Söz konusu devir gerçekleşinceye kadar memurların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin tedavi giderlerinin kurumlarınca yürürlükten kalkan hüküm ve esaslar uyarınca karşılanacağı da geçici 12 inci maddede düzenlenmiştir. Uygulama bu şekilde bir yılı aşan bir süredir mevcut esaslar çerçevesinde kurumlarca yürütülmüştür.

Ancak Sosyal Güvenlik Kurumunun Yasa hükmü gereğince tedavi harcamalarını devralma yönündeki düzenlemesi sonrasında memurlar 15 Ocak 2010 itibariyle genel sağlık sigortalısı olmuş ve tedavi giderleri de 5510 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hüküm ve esasları çerçevesinde ödenmeye başlanmıştır.

Devlet Memurları dahil tüm çalışanlar için Yurt İçi Tedavi Yolluklarının Hesabı ise blirlenen Gösterge ve Memur Maaş Katsayısına bağlanmış olup;

15.01.2010 tarihinden itibaren; il dışına gidecek olanlar için 200 göstergenin 0,053505 memur katsayısı ile çarpı sonucu 10.70 Tl., İl içindeki gündelik ücretin Göstergesi 100 olduğundan 5.35 Tl olarak ödenecektir. 18/05/2010

İl Dışı Gündelik; 200*0,057383=11,48TL

İl İçi Gündelik; 100*0,057383 = 5,74TL

YARARLI OLMASI DİLEYİ İLE

Selahattin TAŞCI
Akçaabat Malmüdürü

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 25,824 defa okundu. 12 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam