1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Emekli maaşı ve yaşına ilişkin sorular

Malul çocuk evlenirse yetim aylığı kesilir mi?... Türk Vatandaşlığından çıkan ve Almanya vatandaşı olan emeklinin, dul ve yetimin aylıkları kesilir mi?.... Tutuklu olan veya hapse mahkum olan memur emekli olabilir mi?... Devlet memuru idim, istifa ederek SSK ya geçtim ve SSK dan emekli oldum. Emekli Sandığından ikramiyemi alamadım. Halen SSK emekli maaşımı alıyorum. İkramiye alabilirmiyim.... Gibi soruların cevapları için başlığa tıklayınız.
29 Kasım 2010 12:05
Yazdır

- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa tabi olarak 2008 yılı Ekim ayı başından sonra devlet memuru olarak göreve başlayanlarda ek gösterge, makam tazminatı, hakimlik tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı aylık bağlamada uygulanacak mı?

5510 Sayılı Kanuna göre bağlanacak aylıklarda prime esas kazanç sistemi üzerinden aylık bağlanacağından, ek gösterge ve tazminatlar dikkate alınmamaktadır


- Malul çocuk evlenirse bağlanmış olan yetim aylığı kesilir mi?

Malul çocukların aylıkları kesilmemektedir.


- Yurtdışı hizmetini borç borçlanmak suretiyle aylık alan emekli memur, çalışırsa aylığı kesilir mi?

Sosyal Güvenlik Destek Primi ödemek suretiyle çalışması halinde kesilmez, devlet memuru veya malullük yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi sigortalı olarak çalışırsa kesilir.


- Türk Vatandaşlığından çıkan ve Almanya vatandaşı olan emeklinin, dul ve yetimin aylıkları kesilir mi?

Ülkemiz ile Ülkemizin sosyal güvenlik anlaşması yapmış olduğu Almanya vatandaşı olan Türk vatandaşlarının aylıkları kesilmez.


- Tutuklu olan veya hapse mahkum olan memur emekli olabilir mi?

Memur emeklilik şartları olan hizmet ve yaş şartını tamamlayan her devlet memuru emekli olabilir, tutuklu veya hapis cezası aylık bağlamaya engel değildir.


- Devlet memuru idim, istifa ederek SSK ya geçtim ve SSK dan emekli oldum. Emekli Sandığından ikramiyemi alamadım. Halen SSK emekli maaşımı alıyorum. İkramiye alabilirmiyim.

Sigortalı olarak çalıştığınız ve emekli olduğunuz için emekli ikramiyesi ödenmez. 5434 sayılı Kanunun ilgili maddesi şu şekildedir.

Madde 89 ? (Değişik: 21/4/2005 ? 5335/3 md.)

(Değişik birinci fıkra: 16/6/2010-5997/14 md.) Hizmet sürelerinin tamamı bu Kanun ve/veya 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesi kapsamında geçenlerden emekli, adi malûllük veya vazife malûllüğü aylığı bağlanan veyahut toptan ödeme yapılan asker ve sivil tüm iştirakçilere, her tam fiili hizmet yılı için aylık bağlamaya esas tutarların bir aylığı emekli ikramiyesi olarak verilir. Son defa bu Kanun veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi hükümlerinin uygulanmasını gerektiren görevlerde çalışmakta iken emekliye ayrılan ve kendilerine mülga 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun 8 inci maddesi uyarınca birleştirilen hizmet süreleri üzerinden aylık bağlananlara ise, bu Kanuna tabi daire, kuruluş ve ortaklıklarda prim veya kesenek ödemek suretiyle geçen hizmet sürelerinin toplamı üzerinden bu madde hükümlerine göre emekli ikramiyesi ödenir. Mülga 2829 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi ile üçüncü fıkrasının son cümlesinin bu maddeye aykırı hükümleri uygulanmaz.


- İlk seçimlerde ilçe belediye başkanlığına seçildiğimde, sigortalı emekli aylığım ne olur, memur emeklisi olarak ne yapmalıyım?

Belediye başkanlığınıza seçildiğinizde ister iseniz Memur olarak ilgilenme imkanınızı kullanarak, Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat edebilirsiniz. Memur olarak ilgilendiğinizde sigortalı aylığınızın kesilmesi gerekecektir. Memur olarak emekli olmak istediğinizde de tarafınıza 5510 sayılı Kanunun aylık bağlama esası uygulanacaktır. Hesaplanan tutar memur emekli aylığınız olacaktır.

Kanun metni şu şekildedir.

5510 sayılı Kanun Geçici Madde 2

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı, 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı, 17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı, bu Kanunla mülga 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı kanunlara tabi olanlara bağlanacak yaşlılık aylıkları aşağıdaki şekilde hesaplanır.

a) Sigortalının bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen sürelerdeki prim ödeme gün sayılarına veya fiilî hizmet süresine ait aylık; bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki kanun hükümlerine göre, aylık talep tarihindeki toplam prim ödeme gün sayısı veya fiilî hizmet süresi üzerinden, bu Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla hesaplanacak aylığının bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadarki prim ödeme gün sayısı veya fiilî hizmet süresi ile orantılı bölümü, aylık talep tarihine kadar geçen yıllar için, her yıl gerçekleşen güncelleme katsayısı ile çarpılarak hesaplanır.

b) Sigortalının bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen sürelerdeki prim ödeme gün sayılarına ait aylığı, aylık talep tarihindeki toplam prim ödeme gün sayısı üzerinden 29 uncu madde hükümlerine göre hesaplanacak aylığının, bu Kanunun yürürlük tarihinden sonraki prim ödeme gün sayısına orantılı bölümü kadardır. Ancak, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 3600 prim gün sayısını doldurmamış olan sigortalıların yaşlılık aylığı bağlama oranının hesabında, sigortalının Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen ve Kanunun yürürlük tarihinden önceki prim gün sayısını 3600 güne tamamlayan hizmet sürelerinin her 360 günü için % 3 oranı esas alınır.

c) Aylık, ( a ) ve ( b ) bentlerine göre hesaplanan kısmi aylıkların toplamından oluşur. Aylıklar ayrıca 29 uncu maddenin son fıkrasına göre artırılarak belirlenir.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Kanunun geçici 82 nci maddesinin (a) bendine göre gösterge sistemi içinde hesaplanacak kısmî aylıklara esas gösterge, sigortalıların ortalama yıllık kazanç hesabına giren takvim yılı sayısı esas alınmak suretiyle hazırlanacak olan gösterge ve üst gösterge tespit tabloları esas alınarak belirlenir.

Bu Kanunun yürürlük tarihine kadar geçen sürelere ilişkin aylığın hesabında esas alınan asgari aylık tutarı ile 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Kanunun geçici 82. maddesinin ikinci fıkrasına göre belirlenen eski tam aylık tutarı, toplam prim ödeme gün sayısı içinde bu Kanunun yürürlük tarihine kadar geçen prim ödeme gün sayısının oranına tekabül eden tutar üzerinden esas alınır.

Yurt dışı hizmet borçlanması yapanların aylıkları da yukarıda belirtilen fıkralara göre hesaplanır.

Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ( a ) ve ( b ) bentleri kapsamında sigortalı sayılanlardan, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili kanun hükümleri ile bu madde hükümlerine göre yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra çalışmaya başlaması nedeniyle aylıkları kesilenlerden, işten ayrılarak yeniden yaşlılık aylığı bağlanması için yazılı istekte bulunanların yeni aylıkları, bu Kanunun 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına göre hesaplanır.

Malûllük ve ölüm aylıkları, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılar için yukarıdaki fıkralarda belirtilen hükümler, (b) bendi kapsamındaki sigortalılar için ise bu Kanunun yürürlük tarihinden önceki hükümlere göre esas alınan süreler dikkate alınarak 27 veya 33. madde hükümlerine göre hesaplanır.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sigortalı veya iştirakçi olup, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra aylık talebinde bulunanlardan, farklı sosyal güvenlik kurumlarına yada bu Kanunda belirtilen sigortalılık hallerinden birden fazlasına tabi olanlara aylık bağlanmasına esas alınacak kanun, bu Kanunla mülga 2829 sayılı Kanun hükümlerine göre tespit olunur ve bunlar hakkında, bu Kanunun geçici maddelerindeki hükümler uygulanır. Ancak, bunlardan bu Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamına girmeyenlere 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz. Bu Kanunla mülga 2829 sayılı Kanuna göre 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanması gerekenlerden, bu Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamına girmeyenler için, bu maddenin birinci fıkrasının ( a ) ve ( b ) bentleri esas alınır. ( a ) bendi hükümlerinin uygulamasına esas alınacak kanun, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında geçen süreler hariç, bu Kanunla mülga 2829 sayılı Kanun hükümlerine göre belirlenir. Bu Kanuna tabi hizmetlerle 506 sayılı Kanunun geçici 20. maddesine tabi sandıklarda geçen hizmetlerin birleştirilmesinde de bu fıkra hükümleri esas alınmak suretiyle bu Kanunla mülga 2829 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.


- Memur eşinin doğum yapması halinde emzirme ödeneği alır mı?

Devlet memurları 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi olduklarından, bu kanun hükümlerine tabi olmaktadırlar. Emzirme ödeneği SSK. ve BAĞ-KUR sigortalılarına yapılan bir ödeme şekli olduğundan, kısa vadeli sigorta kollarına tabi olmaktadır. Kısa vadeli sigorta kolları memurlar için uygulanmamaktadır.


- Devlet memuru iken evlenen memurlara 5510 sayılı Kanuna göre evlenme ödeneği veriliyor mu?

Devlet memurları 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi olduklarından, bu kanun hükümlerine tabi olmaktadırlar. Evlenme ödeneği SSK. ve BAĞ-KUR sigortalılarına yapılan bir ödeme şekli olduğundan, kısa vadeli sigorta kollarına tabi olmaktadır. Kısa vadeli sigorta kolları memurlar için uygulanmamaktadır.


- 4 yıl hizmeti bulunan kişi vefat ettiğinden, ailesine aylık bağlanır mı?

4 yıl hizmeti bulunan kişinin eşine, çocuklarına, annesine, babasına aylık bağlanmaz. Hizmet süresinin en azından 5 yıl olması gerekmektedir. Vefat edenin askerlik gibi borçlanılacak hizmetlerinin olması halinde ailesi bu süreyi borçlanmak suretiyle 5 yıla tamamlayabilir. Bu müracaatın Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılması gerekmektedir.


- Devlet memuruyum, doğum nedeniyle ücretsiz izne ayrıldım. Bu süreyi hizmetlerime saydırmak istiyorum, istediğim zaman borçlanabilir miyim.

Ücretsiz izine ayrıldıktan sonra istediğinizde her ay borçlanma tutarını Sosyal Güvenlik Kurumuna yatırabilirsiniz. Veya emekli olma tarihinden en az 6 ay önce borç tutarının tamamını bir seferde Sosyal Güvenlik Kurumuna yatırabilirsiniz.


- 1998 yılından SSK girişim ve ssk numaram var bir kaç aylık ödeme yapılmış ancak daha sonra işden ayrıldım çalışmadım ve 2003 de memur olarak göreve başladım. 1998 den sigorta başlangıcı ve memuriyet başlangıcı olan süre içerisindeki ödenmeyen primleri hesaplatıp, bunu bizim ödememiz gerekiyormu? bunu cebimden ödesem , memuriyet ile birleştirebilirmiyim. Bu aradaki 1998-2003 arasındaki yaklaşık 5 sene kadro- derece ve emeklilik süreme nasıl etkiler?

2003 yılında memur olduğunuzdan 25 yılınızı ve 60 yaşınızı (kadın memur olunması halinde 25 yılınızı ve 58 yaşınızı) tamamlandığında emekli olabilirsiniz.

Boş olan sigortalılık süreler, borçlanılarak kapatılmamaktadır.

Şayet, sigortalı süreler bulunulması halinde emekli keseneğine esas olan aylık derece ve kademede esas alınır. Hizmet tamamlamada da esas alınır.


-.1988 yılında memur olarak göreve başladım 1991 aralık ayında istifa ettim. tekrar göreve 1998 yılında tekrardan göreve dönüm ben bu 7 yıllık arayı nasıl kapatabilirim şimdi birde 1999 yılında çıkan yasa beni etkiler mi

1988 yılında memur olarak göreve başladığınızdan yeni çıkan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu durumunuzu değiştirmez. Bu nedenle sizi etkilemeyecektir. Tarafınıza uygulanması gereken 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu olacaktır. Bu kanunun kademeli geçiş maddesi olan geçici Madde 205 e tabi olacaksınız. 7 yıllık boşta geçen sürenin kapatılması söz konusu değildir. Bu boş sürede SSK. Veya Bağ-Kur süreniz var ise, veya askerlik gibi borçlanılacak süre var ise hizmet ve yaş hesaplamasında dikkate alınması gerekir.


- Emeklilik hesaplarında yaş tashihleri geçerlimidir.

18 yaşın doldurulmasından önce yapılmış olan yaş tashihleri geçerli olmaktadır. 18 yaşın doldurulmasından sonra yapılan yaş tashihleri geçerli olmamaktadır.

- Kadın devlet memuruyum. 22 sene 2 ay görev sürem var emekliliğime de yaşdan dolayı 3 senem var şu an emekli olsam ikramiye alabilecek miyim, yada 3 yıl sonramı alacağım.

- Emekli ikramiyesini yaşınızı tamamladığınızda almanız gerekecektir.


- Sigortalı hizmette geçen sürelerin emekli ikramiyesine dahil olduğu hangi kanunun ilgi maddesinde yazmaktadır. Benim bildiğim Emekli sandığı mensubu sadece kendi sandığına kesilen hizmetin ikramiyesini verir.

Sigortalı hizmetlerden, resmi sektörde geçen sürelere emekli ikramiyesi verilmektedir. Özel sektörde geçen süreye verilmemektedir. Bu kanun hükümleri şu şekildedir.

2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun Madde 12

MADDE 12 ? Son defa T.C. Emekli Sandığına tabi görevlerden emekliye ayrılan ve kendilerine bu Kanunun 8 inci maddesi uyarınca birleştirilen hizmet süreleri üzerinden aylık bağlananlara, T.C. Emekli Sandığına tabi daire, kuruluş ve ortaklıklarda prim veya kesenek ödemek suretiyle geçen sürelerinin toplamı üzerinden, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli ikramiyesi ödenir. (Ek cümle: 24/7/2008-5793/6 md.) 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak geçen hizmet sürelerine karşılık emekli ikramiyesi ödenebilmesi için, iş sözleşmesinin İş Kanunu hükümlerine göre kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ermiş olması; sözleşmeli personel olarak geçen sürelere karşılık olarak emekli ikramiyesi ödenebilmesi için de, hizmet sözleşmesinin ilgili mevzuatına göre iş sonu tazminatına veya aynı mahiyette olmakla birlikte başka bir adla ödenen tazminata hak kazanılmasına uygun olarak sona ermiş olması şarttır.

(Değişik ikinci fıkra: 24/7/2008-5793/6 md.) Ancak, ilgililere, her ne suretle olursa olsun evvelce iş sonu tazminatı veya bu mahiyette olmakla birlikte başka bir adla tazminat ödenen süreler ile kıdem tazminatı ya da emekli ikramiyesi ödenmiş olan süreler, emekli ikramiyesinin hesabında dikkate alınmaz.

Ayrıca, 8 inci maddenin birinci fıkrası gereğince aylık bağlananlara, emekli oldukları son görevlerinden dolayı ilgili bulundukları sosyal güvenlik kurumu kanununun emekli ikramiyesine veya iş kanununun kıdem tazminatına ilişkin hükümleri uygulanır. (Ek cümle: 24/7/2008-5793/6 md.) Bu fıkraya göre emekli ikramiyesi ödenmesinde, birinci fıkra hükümleri de dikkate alınır.

NOT: Maddede yer alan ?Son defa T.C. Emekli Sandığına tabi görevlerden emekliye ayrılan ve? ifadesi Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir. Yeni yapılan düzenleme de aşağıdaki şekildedir.

5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu Madde 89

Madde 89 ? (Değişik: 21/4/2005 ? 5335/3 md.)

(Değişik birinci fıkra: 16/6/2010-5997/14 md.) Hizmet sürelerinin tamamı bu Kanun ve/veya 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesi kapsamında geçenlerden emekli, adi malûllük veya vazife malûllüğü aylığı bağlanan veyahut toptan ödeme yapılan asker ve sivil tüm iştirakçilere, her tam fiili hizmet yılı için aylık bağlamaya esas tutarların bir aylığı emekli ikramiyesi olarak verilir. Son defa bu Kanun veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi hükümlerinin uygulanmasını gerektiren görevlerde çalışmakta iken emekliye ayrılan ve kendilerine mülga 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun 8 inci maddesi uyarınca birleştirilen hizmet süreleri üzerinden aylık bağlananlara ise, bu Kanuna tabi daire, kuruluş ve ortaklıklarda prim veya kesenek ödemek suretiyle geçen hizmet sürelerinin toplamı üzerinden bu madde hükümlerine göre emekli ikramiyesi ödenir. Mülga 2829 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi ile üçüncü fıkrasının son cümlesinin bu maddeye aykırı hükümleri uygulanmaz.


- 1999 tarihinde yüzde 50 rapor alarak sakatlık kontenjanından müezzin olarak göreve başladım. Tekrar yüzde 58 rapor alarak vergi indiriminden yararlanıyorum.

1.15 yıl çalıştığımda emekli olabilir miyim.

2.15 yıl içinde emekli olduğumda 25 yıllık çalışmış gibi maaş mı alacağım.

3.15 yıl içinde emekli olduğumda ikramiyem ne olur

4.15 yıldan fazla çalışsam ne avantajım olur

5. Emekli olacağım zaman ilk işe girerken alınmış olan rapor geçerliymiş doğru mu

Sakatlık kontenjanından göreve girdiğinizden, 15 yıl çalıştığınızda emekli olabilirsiniz.

15 yıllık maaşınız hesaplanır, 25 yıl çalışmış gibi maaş alamazsınız. Ancak aylığınız alt sınır aylığı olur. 2010 yılı ikinci yarısı için esas alınan memur maaş katsayısına göre alt sınır aylığı 864 TL. ilave olarak bu tutarın % 4 ü de vergi iadesi olacaktır.

15 yıl hizmetinize ikramiye ödenir. Bu tutarın hesaplanması derece-kademe esasına göre hesaplanmaktadır.

15 yıldan fazla çalışmanızın bir avantaj getireceğini düşünmemekteyiz. Muhtemel aylık tutarınız alt sınır aylığı olacaktır. Avantajınız fazla çalışılan süreye ikramiye tutarını fazla almanız olacaktır.

İşe girerken raporu olmayanlar hakkında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri devreye girmektedir. Madde hükmü aşağıdaki şekildedir.

5510 sayılı Kanun Geçici Madde 4

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak çalışmaya başlamış olup, çalışmaya başlamadan önce ilgili mevzuatına göre alınmış ve en az % 40 oranında özürlü olduklarını gösterir sağlık kurulu raporu bulunanlar ile en az % 40 oranında doğuştan özürlü olduklarını belgeleyenlerden aylık talep tarihinde bu Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının ( c ) bendi kapsamında sigortalı olanlara; en az 5400 gün uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş yada emekli keseneği ödenmiş olması kaydıyla, istekleri halinde bu madde hükümleri esas alınarak yaşlılık aylığı bağlanır. Ancak çalışmaya başladıktan sonra, Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının;

a) % 50 ilâ % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 5760,

b) % 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 6480,

gün uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması kaydıyla, haklarında bu fıkra hükümleri uygulanır.


- 1994 tarihinde memur olarak göreve başladım. 18 ay askerlik süremi borçlandım, bazı rahatsızlıklarım var. Malulen emekli olabilirmiyim. Eğer olursam hangi tarihte ve ne kadar maaş alırım .

- Hizmet toplamınız 10 yıldan fazla olduğundan malullük için talepte bulunabilirsiniz. Malullükte emeklilik yaşına bakılmamaktadır. Malul olduğunuza dair sağlık kurulu raporu gerekir. Bu rapor Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca incelenmesi sonrasında malullük kararı verildiğinde Malulen emekli aylığınızın bağlanması gerekecektir. Aylık tutarınız 2010 yılı ikinci yarısı için esas alınan memur maaş katsayısına göre en az 864 TL. ilave olarak bu tutarın % 4 ü de vergi iadesi olacaktır.


- Polislere, bekçilere verilen 100 TL. ödenmeye devam edilecek mi?

5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu Ek Madde 81- (Ek: 21/3/2006-5473/9 md.)

Millî İstihbarat Hizmetleri ve Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolar ile çarşı ve mahalle bekçisi kadro unvanı esas alınarak emekli aylığı veya ek 77 nci madde kapsamına girenler hariç olmak üzere vazife malûllüğü veya adi malûllük aylığı ödenenlerden emekli aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlara, her ay emekli aylıklarıyla birlikte 100 YTL tutarında ayrıca ödeme yapılır.

Bu Kanun hükümlerine göre emekli aylığı bağlanmasından sonra sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle çalışanlar dahil herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalışanlara bu ödeme yapılmaz. Bu ödemeden yararlanma şartlarını kaybedenler en geç bir ay içinde durumu T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür. Bu durumun ortaya çıktığı tarihi takip eden aybaşından itibaren ödemeye son verilir. Zamanında bildirimde bulunmayanlara yapılan ödemeler kanunî faizi ile birlikte geri alınır.

(Değişik üçüncü fıkra: 1/7/2006-5538/1 md.) Hizmet sınıfı veya kadro unvanı itibariyle birinci fıkra kapsamına girenlerin 67 nci maddede belirtilen aylığa müstahak dul ve yetimlerinden ek 77 nci madde kapsamına girmeyenler; ikinci fıkradaki şartlar dikkate alınarak, 68 inci maddedeki oranlar üzerinden bu ödemeden yararlandırılır.

Bu ödemeler T.C. Emekli Sandığı tarafından ödenmesini izleyen iki ay içinde faturası karşılığında Hazineden tahsil edilir.

(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/1 md.) Bu madde uyarınca yapılacak ödeme, 8/2/2006 tarihli ve 5454 sayılı Kanunun 1 inci maddesi uyarınca yapılacak ek ödemenin matrahına dahil edilmez.

(Ek fıkra: 17/4/2008-5754/75 md.) Yukarıdaki hükümler 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar ile hak sahipleri hakkında ilgisine göre uygulanır.

Hüküm iptal edilen hüküm olmadığından, madde çerçevesinde aylıklara ilave olan 100 TL. ödenmektedir.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 69,314 defa okundu. 12 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam