1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Diyanet'ten Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı

02 Şubat 2011 14:29
Yazdır

SINAVIN ADI

1-Diyanet İşleri Başkanlığı personeline yönelik ?Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı?

2-Diyanet İşleri Başkanlığında görev almak isteyenler için ?Yeterlik Sınavı?

SINAV ÜCRETİ

Sınava girecek her aday; 30 TL ( otuz TL) (KDV dahil) sınav ücretini 03 ġubat 2011?02 Mart 2011 tarihleri arasında; T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Beşevler Şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubesinden herhangi birisine ?Kurumsal Tahsilât Programı? aracılığı ile yatıracaktır.

SINAV BAŞVURUSU

ü Sınava girecek aday 03 ġubat 2011?02 Mart 2011 tarihleri arasında başvuru ücretini yatırıp, sınav başvurularını http://www.meb.gov.tr internet adresinden yapacaktır.

ü Adayların sınav giriş belgeleri; 10 Mart 2011 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

ü Yapılacak sınavda; Diyanet İşleri Başkanlığı Personeline Yönelik olarak Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı ve Diyanet İşleri Başkanlığında görev almak isteyenler [Diyanet İşleri Başkanlığında ilk defa görev almak isteyenler, Diyanet İşleri başkanlığında çalışmakta olup başka bir göreve geçmek isteyenler, Başka kurumlardan Diyanet İşleri Başkanlığına naklen geçmek isteyenlere yönelik (müezzin kayyımlık hariç)] için ?Yeterlik Sınavı? olmak üzere iki grup yer alacaktır.

ü Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı için sınava girecek adaylar aşağıda tabloda yer alan alanlardan birini, ikisini veya tamamını seçebilirler.

Tablo 1

Hac görevi veya Yurtdışı görevi için tercih yapacak adaylar başvuru sırasında Genel Sorular bölümünü mutlaka tercih etmek zorundadırlar.

Hem Hac görevi, hem de Yurtdışı görevi için tercih yapacak adaylara Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavında sorulacak tüm sorulara cevap verecektir.

Nakil alanında sınava girecek adaylar başvuru sırasında sadece genel sorular bölümünü tercih edeceklerdir.

SINAV YERİ

81 İL (BAŞVURU DURUMUNA GÖRE)

SINAV TARĠHĠ, GÜNÜ VE SAATİ

19 Mart 2011, Cumartesi günü, Saat: 10.00

SINAV UYGULAMASI

ü Sınav; tek oturum hâlinde, 19 Mart 2011 tarihinde cumartesi günü, Saat 10.00‟da 81 ilde (Başvuru durumuna göre) yapılacaktır.

ü Sınav: 1) Yeterlik sınavına giren adaylar için 110 (yüz on) dakikalık süre,

2) Mesleki bilgiler seviye tespit sınavına giren adaylar için;

a) Nakil gurubundan sınava girecek adaylara 90 (doksan) dakika,

b) Sadece Hac Görevlendirmesi ya da Yurt dışı görevlendirmesi guruplarından birinden sınava girecek adaylara 110 (yüzon) dakika,

c) Hac görevlendirilmesi + Yurt dışı görevlendirmesi gurubundan sınava girecek adaylara 130 (yüz otuz) dakika süre içerisinde uygulanacaktır.

ü Sınavda; her grup için ayrı ayrı olmak üzere çoktan seçmeli (dört seçenekli) testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı kullanılacaktır.

ü Adaylar sınava sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ile özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

ü Sınav binasında sigara içenler hakkında 5727 Sayılı Kanun gereğince işlem yapılacaktır.

SINAVA KATILACAK ÖZÜRLÜ ADAYLAR

ü Sınav sırasında tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özür durumuna sahip olan aday/adaylar var ise, adaya ait sağlık kurul raporunun, özürlü kimlik kartının kurum onaylı örneği veya adayın özür durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinin herhangi birinin bir nüshasını bağlı bulunduğu kuruma teslim edecek, bir nüshasını da posta yolu ile 10 Mart 2011 tarihine kadar Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (EĞĠTEK) Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı‟na gönderecektir. Bu tarihten sonra EĞĠTEK‟e ulaşan belgeler dikkate alınmayacaktır.

SORU ALANLARI

TABLO 2 GRUP ADI ve NUMARASI SINAVDA SORULACAK SORU SAYISI

1- Yeterlik Sınavı

(2 ve 3.grupların soruları aynıdır)

01) Stajyer Vaiz

100

02) Stajyer Kuran Kursu Öğreticisi

100

03) İmam-Hatip

100

04) Müezzin-Kayyım

100

2- Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı

Soru dağılımları şöyledir

05) Nakil (Genel Sorular)

80

06) Hac görevlendirmesi (Nakil + Hac görevlendirmesi)

100

07) Yurt dışı görevlendirmesi (Nakil + Yurt dışı görevlendirmesi)

100

08) Hac görevlendirilmesi + Yurt dışı görevlendirmesi (Nakil + Hac görevlendirilmesi + Yurt dışı görevlendirmesi)

120

TOPLAM

Adayların; sınav puanı eşit olması hâlinde, Diyanet ĠĢleri baĢkanlığı (DĠB) Görevde yükselme ve Unvan DeğiĢikliği ve hükümleri doğrultusunda başarı sıralamasını yapacaktır.

İLETİŞİM ve DUYURU

ü Sınavla ilgili bilgilendirmeler ve iletişim için adaylar 444 83 83 nolu EĞĠTEK Çağrı Merkezinin telefonundan yararlanabilecektir.

ü Sınavla ilgili duyuru ve ilanlar Millî Eğitim Bakanlığının http://www.meb.gov.tr ile Diyanet İşleri Başkanlığının http://www.diyanet.gov.tr, internet adreslerinden yayımlanacaktır.

ü Sınav soru ve cevap anahtarları 22 Mart 2011 tarihinde DĠB tarafından http://www.diyanet.gov.tr, EĞĠTEK tarafından da http://www.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

ü Adayların sınav sonuçları 18 Nisan 2011 tarihinde DĠB'e teslim edilecektir. Sınav sonuçları http://www.diyanet.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

SINAV İTİRAZLARI

ü Adaylar; sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını soru ve cevap anahtarının http://www.diyanet.gov.tr ve http://www.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanmasından itibaren en geç 3 (üç) iĢgünü içerisinde Diyanet ĠĢleri baĢkanlığı (DĠB) ‟na yapacaktır.

ü Adaylar; sınav sonuçlarına yönelik itirazlarını ise sonuçların adaylara duyurulmasından itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde Diyanet ĠĢleri baĢkanlığı (DĠB) ‟na yapacaktır.

ü İtirazların incelenmesi için aday T.C. Ziraat Bankası Beşevler Ankara Şubesindeki Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi?nin 5495218-5001 numaralı hesabına 10 (on) TL (KDV dahil) inceleme ücreti yatıracaktır.

ü İtirazlar; itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve dilekçe ile kabul edilecektir.

ü Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar, faksla yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza, adres ve dekontu olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

ü Yapılan bu itirazları Diyanet ĠĢleri baĢkanlığı değerlendirerek, sınav sonuçlarına ve sınav uygulamasına yönelik olanları sonuçlandırmak üzere EĞĠTEK‟e gönderecektir. EĞĠTEK bu itirazları 10 (on) gün içerisinde sonuçlandırarak Diyanet ĠĢleri baĢkanlığı (DĠB) ‟na bildirecektir

ü Yeterlilik ve Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı ?Görev Alanları ve Atama Yapılacak Görevin Niteliği? ile ilgili konulara ait sorulara ilişkin itirazları ise Diyanet ĠĢleri baĢkanlığı inceleyip sonuçlandıracaktır. İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara Diyanet ĠĢleri baĢkanlığı tarafından bildirilecektir.

ü Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, adayların/kurumların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz. Ancak; adayın kendi kusuru dışında idari sebeple sınava girememesi durumunda sınavın ait olduğu yıl içinde banka dekontu/ödendi makbuzu ile başvuruda bulunduğu takdirde kendisine ücret iadesi yapılabilecektir. Ücret iadesi alabilecek adaylar Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinden sorgulatma yoluyla durumunu öğrenebilir


DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINDAN

Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinin 23. Maddesi uyarınca görevlilerin bilgi seviyelerini ölçmek ve mesleki bakımdan göreve en iyi şekilde hazır bulunmalarını sağlamak amacıyla;

Görev (müktesebi olup başka unvanlarda görev yapan personel) veya görev yerlerini değiştirmek isteyen cami görevlileri ile yurtdışına din görevlisi olarak gitmek isteyenler, hac ve umre hizmetlerinde (Müftü, Vaiz ve Eğitim Merkezi Öğretmenleri hariç) din görevlisi olarak görevlendirileceklere yönelik (4/B statüsünde çalışan sözleşmeli personel dahil) Başkanlıkça yapılacak sınavlara katılmak isteyen Diyanet İşleri Başkanlığı personeli için Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) 19/03/2011 tarihinde yapılacaktır.

A- Sınav Giriş Şartları:

1- Diyanet İşleri Başkanlığı personeline yönelik Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'na (MBSTS) müracaatlar 03/02/2011 - 02/03/2011 tarihleri arasında www.meb.gov.tr internet adresindeki ?Merkezi Sistem Sınavları? bölümüne girilerek elektronik ortamdan yapılacaktır.

2- Müracaat edenler 30 TL (Otuz TL KDV dâhil) sınava giriş ücretini, EĞİTEK Döner Sermaye İşletmesi'nin T.C. Ziraat Bankası Beşevler/ANKARA Şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubelerinden herhangi birine, bulundukları yerlerdeki anılan bankaların şubelerinden ?Kurumsal Tahsilât Programı? aracılığı ile 03/02/2011 ? 02/03/2011 tarihleri arasında yatıracaklardır. Ücretini yatırmayanlar sınav için müracaat edemeyecek ve sınav giriş belgesi alamayacaklardır.

3- Yukarıda belirtilen banka hesapları dışında hiçbir hesaba hiçbir şekilde (EFT, Posta Çeki vb.) sınav ücreti yatırılmayacaktır.

4- Sınava girecek personel Sınav Giriş Belgelerini, sınav ücretlerini ilgili şubelerin hesaplarına yatırdıktan sonra, 10/03/2011 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr adresindeki ?Merkezi Sistem Sınavları? bölümüne girerek alacaklardır.

5- Sınav ücretinin yatırılması esnasında ilgili dekonta ?Diyanet İşleri Başkanlığı personeline yönelik Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı? ibaresi mutlaka yazdırılacaktır. Yazdırmayanlar, giriş belgelerini ilgili siteden (www.meb.gov.tr, Merkezi Sistem Sınavları) alamayacaklardır.

Ek-1

1- Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) soru kitapçığı üç bölümden oluşacaktır.

I- Nakil sınavlarına başvuracaklar için (Genel) sorular 80 adet,

II- Hac ve Umre hizmetlerinde görev almak için müracaat edeceklere yönelik sorular 20 adet,

III- Yurtdışı din hizmetlerinde görev almak için müracaat edeceklere yönelik sorular 20 adet,

Olmak üzere toplam 120 soru sorulacaktır.

Görev veya görev yerlerini değiştirmek isteyen cami görevlileri (müktesebi olup başka unvanlarda görev yapan personel dahil) I. Bölümün (Genel) sorularını; Hac ve umre hizmetlerinde görev almak için müracaat edecekler I. ve II: Bölümün sorularını birlikte; Yurtdışı din hizmetlerinde görev almak için müracaat edecekler I. ve III. Bölümün sorularını birlikte; Nakil ile Hac ve Yurtdışı görevlendirmelerinin tamamından yararlanmak isteyenler soruların tamamını I., II. ve III. bölümün sorularını birlikte cevaplandırmaları üzere sorular gruplandırmıştır.

2- Sınav yeri ve saati, www.meb.gov.tr, Merkezi Sistem Sınavları internet adresinden alacakları giriş belgelerinde belirtilecektir.

3- Sınava girecekler, ?Sınav Giriş Belgesi? ile birlikte kimlik belgelerinden birini de (Nüfus Cüzdanı, Pasaport veya Ehliyet) yanında bulunduracaktır.

4- Başvurusu/Sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, başarılı olamayan, başvuru şartlarını taşımadığı halde sınav ücreti yatırmış olan personelin ödedikleri ücretler kesinlikle iade edilmeyecektir. Ancak; Görevlinin kendi kusuru dışında idari sebeplerle sınava girememesi durumunda, sınavın ait olduğu yıl içinde ve banka dekontu ödendi makbuzu ile EĞİTEK'e başvuruda bulunduğu takdirde kendisine ücret iadesi yapılabilecektir.

5- Görevlinin sınava girmesine mani bedensel özrü olması halinde durumunu yukarıda belirtilen adres (www.meb.gov.tr, Merkezi Sistem Sınavları) bölümünde yapacağı başvuruda belirtecektir.

6- Sınava başvuranlar arasında; sınav öncesinde ve sınav anında EĞİTEK tarafından tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özür durumu olan görevli var ise, durumuna ait sağlık kurulu raporu, özürlü kimlik kartının kurum onaylı örneği veya görevlinin özür durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinin herhangi birini en geç 02/03/2011 tarihine kadar Diyanet İşleri Başkanlığına göndereceklerdir. Bu tarihten sonra Başkanlığa ulaşan belgeler dikkate alınmayacaktır.

B- Sınav Konuları

1- Dini ve Mesleki Bilgiler,

2- Yurtdışı Din Hizmetleri ile İlgili Konular,

3- Hac ve Umre Hizmetleri ile İlgili Konular,

4- Genel Kültür.

İlgililere Duyurulur.

D.İ.B.İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 25,995 defa okundu. 12 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Spor giyimde en çok hangi markayı tercih ediyorsunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam