1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Belediyelerden MEB'e devredilecek işçilerle ilgili yapılacak iş ve işlemleri

06 Mayıs 2011 00:22
Yazdır

Milli Eğitim Bakanlığı İşletmeler Dairesi Başkanlığı 07/04/2011 tarihli, 2023 sayılı ve ?6111 sayılı Kanunla Belediyelerden Gelecek İşçiler? konulu yazıları ile 6111 Sayılı Kanunla, Belediyelerden Milli Eğitim Müdürlüklerine Devredilen İşçiler İle İlgili Yapılacak İş Ve

İşlemleri açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı İşletmeler Dairesi Başkanlığının 07/04/2011 tarihli, 2023 sayılı ve ?6111 sayılı Kanunla Belediyelerden Gelecek İşçiler? konulu yazılarında; ?Bilindiği üzere, 13/02/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 166. maddesine göre, belediyelerdeki ihtiyaç fazlası işçilerden bir kısmı da Bakanlığımız taşra teşkilatına devredilecektir. Söz konusu Kanunun 166. maddesiyle bu konuyla ilgili işlemlerde ilgili valilikler görevli ve yetkili kılınmıştır.

İleride herhangi bir idari ve hukuki sorunla karşılaşılmaması ve aksamaya meydan verilmemesi bakımından, ihtiyaç fazlası işçisi bulunan valiliklerce, ilgide kayıtlı Kanun uyarınca gerekli tespit ve çalışmalar yapılıp, işçilerin Bakanlığımız taşra teşkilatına devredilmesi aşamasında ve sonrasında ekli açıklamalara göre işlem yapılması lüzumlu ve uygun görülmektedir.

Bakanlığımız kadrolarında çalışan işçilerle ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesinde ise İşletmeler Dairesi Başkanlığı görevli ve yetkili olduğundan, bu ve benzeri konularda bilgi alma veya tereddüt hâsıl olması durumunda gerekli koordinasyonun da bu Daire ile yapılması gerekmektedir.

Ayrıca, 6111 sayılı Kanun gereğince Bakanlığımız taşra teşkilatında göreve başlayan işçilerin adı, soyadı, T.C. kimlik ve SGK sicil numaraları, görev yerleri ve benzeri hususları belirten listeler ile işçilerin belediyelerde iken tabi oldukları toplu iş sözleşmesi veya ferdi iş sözleşmelerinin örnekleri, devir tarihini takip eden onbeş gün içerisinde İşletmeler Dairesi Başkanlığına gönderilecektir.? açıklamasında bulundu.

6111 Sayılı Kanunla, Belediyelerden Milli Eğitim Müdürlüklerine Devredilen İşçiler İle İlgili Yapılacak İş Ve İşlemler

A- İlk Aşamada Yapılacak İşlemler

1- Bakanlığımıza bağlı milli eğitim müdürlüklerinde daha önceden vize edilmiş herhangi bir sürekli işçi kadrosu olmadığı gibi, standart bir işçi kadrosu da yoktur. Dolayısıyla, 6111 sayılı Kanunun 166. maddesi, Valilere kadro ihdas etme yetkisi de verdiğinden, hangi milli eğitim müdürlüğüne ne kadar işçi aktarılırsa o kadar da kadro ihdas edilmiş olacaktır. İhdas edilecek bu kadroların birimi ??? İl Milli Eğitim Müdürlüğü?, unvanı ?Sürekli İşçi Kadrosu?, teşkilatı ?Taşra? olmasına özen gösterilmelidir. Bu bakımdan milli eğitim müdürlüğüne nakledilen işçilerin kadroları il milli eğitim müdürlüğünde olacak ve her türlü iş ve işlemleri de il milli eğitim müdürlüğü tarafından yürütülecektir.

Ancak, yeni bir onayla bu işçilerin görev yerleri belirlenecek, duruma göre il içi görev yeri değişiklikleri de bu şekilde yapılacaktır. Başka bir deyişle, her türlü bütçe, kadro, sözleşme, ücret ve benzeri iş ve işlemleri il milli eğitim müdürlüğü bünyesinde olmak ve yapılmak kaydıyla, il, ilçe milli eğitim müdürlüğü veya okullar bazında görevlendirmeleri yapılacaktır. Yani, işçilerin yasal işyeri il milli eğitim müdürlüğü, görevlendirildikleri yer de geçici görev yeri olacaktır.

2- Hangi belediyeden kaç işçi geldiği, bunların sendikalı-toplu iş sözleşmeli olup olmadıkları tespit edilecek, en son aldıkları ücret bordroları ile sözleşme örnekleri temin dilecektir.

3- Belediyelerden gelecek işçiler geldikleri yerde sendikalı-toplu iş sözleşmeli ise bu toplu iş sözleşmesinin mevcut hükümleri, yeni bir sözleşme yapılıncaya kadar her bir işçi için kazanılmış hak olarak ayrı ayrı uygulanmaya devam edecektir. Yeni bir toplu iş sözleşmesi de ileride Bakanlığımız tarafından yapılacaktır.

4- En önemli hususlardan birisi de, işçilerin eski kurum yetkilileriyle birlikte bağlı bulunulan Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ile görüşülüp mutabakat sağlandıktan sonra, işçilerin belediyelerden çıkışı, il milli eğitim müdürlüğüne girişleri, cezalı duruma düşülmeyecek şekilde gerçekleştirilecek, buna ilişkin bildirge ve belgeler ilgili yerlere zamanında verilecektir. Belediyelerdeki işkolu her ne olursa olsun, bu işçilerin teşkilatımızdaki işkolu numarası 17 nolu işkolu olduğundan, SGK'ya verilecek bildirgeler de buna göre düzenlenecektir.

5- Böylece işçilerin geçiş intibakı yapılmış olacaktır.

6- İşçiler hakkında, kesinlikle memur hükümleri uygulanamayacak, bunlar hakkında kendi kanun ve sözleşme hükümleri uygulanacaktır. Disiplin işlemleri eğitim müfettişleri tarafından yapılması halinde de İş Hukuku hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

7- Bütçe Kanunlarına fazla çalışma ödeneği konulmadığından ve fazla çalışma yaptırılmaması yönünde hükümler konulduğundan, işçilere kesinlikle fazla çalışma yaptırılmayacak ve bu maksatla fazla çalışma puantaj cetveli de düzenlenmeyecektir.

8- İşçilerin esas dosyaları il milli eğitim müdürlüğünde, ara dosyaları çalıştıkları birimlerde tutulacak, yapılacak her işlemin birer örneği mutlaka her iki dosyada da bulundurulacaktır. İzin, rapor, puantaj, disiplin vb. işlemler, işçinin görev yaptığı okul/kurum amirince yapılabilecektir.

9- Herhangi bir şekilde işten ayrılma sonucunda ödenecek muhtemel tazminat ödemeleri, mutlaka İşletmeler Dairesi Başkanlığı ile mutabakat sağlandıktan sonra yapılacaktır.

10- Açılacak muhtemel iş davaları Bakanlığımız aracılığı, acil durumlarda ise İliniz Muhakemat Müdürlüğü aracılığı ile yürütülecektir.

11- Kamuda işçi ödemeleri her ayın 14'ünde ve memurların aksine çalışıldıktan sonra yapıldığından, ayın süresine ve İş Kanununda belirtilen çalışılmış gibi sayılan gün sayısına göre tahakkuk ve ödeme yapılacaktır.

12- Bütçe ve personel giderleri konusunda İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ile irtibata geçilecektir.

B- Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Yasal Hükümler

1- 4857 sayılı İş Kanunun 3. maddesi gereğince; işçi çalıştırılmaya başlandığı tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde ve bir defaya mahsus olmak üzere, işyerinin unvan ve adresini, işçi sayısını, çalışma konusunu, işin başlama ve bitme gününü belirten işyeri bildirgesi, bağlı bulunulan Bölge Çalışma Müdürlüğüne verilecektir.

2- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 8. maddesi gereğince, işe alınan her işçi için ayrı ayrı olmak üzere, işe başlatılmadan önce bağlı bulunulan Sosyal

Güvenlik Kurumu (SGK) teşkilatına ?İşe İlk Veya Tekrar Giriş Bildirgesi? verilecektir. Tekrar işe girmelerde de aynı bildirge kullanılacaktır. Üç nüsha olarak düzenlenen bu bildirgeye bir adet nüfus cüzdanı örneği ile iki adet fotoğraf eklenerek verilmesini müteakip, SGK' dan alınacak ?Sigorta Kartı? işçiye verilecektir.

3- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 11. maddesi hükmüne göre, en geç sigortalı bir kişi çalıştırılmaya başlandığı tarihte ve bir defaya mahsus olmak üzere bağlı bulunulan Sosyal Güvenlik Kurumu teşkilatına, örneği bu kurumdan alınacak ?İşyeri Bildirgesi? verilecek ve karşılığında alındı belgesi istenecektir. Bu bildirge ile hem SGK tarafından (15) rakamlı bir sicil numarası verilerek işyerinin tescili yapılmış olmakta; hem de iş kazası ve meslek hastalıkları prim oranı tespit edilmektedir.

4- 5510 sayılı Kanunun 86. maddesine göre işveren, çalıştırdığı sigortalıların;

a)Ad ve soyadlarını, T.C. kimlik numaralarını,

b)80 inci maddesine göre hesaplanacak prime esas kazançlarını,

c)Prim ödeme gün sayıları ile prim tutarlarını,

gösteren ve örneği Kurum tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenen asıl veya ek aylık prim ve hizmet belgesini, ait olduğu ayı takip eden ayda, Kurumca belirlenecek günün sonuna kadar Kuruma vermekle veya sigortalı çalıştırmadığı takdirde, bu hususu sigortalı çalıştırmaya son verdiği tarihten itibaren on beş gün içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür.

5- Her ne sebeple olursa olsun işten ayrılan işçilerin adı, soyadı, sigorta sicil numarası, işten ayrılış tarihi en geç 10 gün içinde SGK'ya yazılı olarak bildirilecektir.

6- Sigorta Primleri:

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 7. Maddesine göre, çalıştırılanlar işe alınmaları ile kendiliğinden sigortalı sayılırlar. İşverenlerin sigorta hak ve yükümlülükleri de, sigortalının işe alındığı tarihte başlar. İşverenin bu yükümlülükleri, sigortalının işe başladığı bir ay içerisinde, iş kazası veya meslek hastalığını en geç iki gün içerisinde SGK' ya bildirmek, prim belgelerini süresi içerisinde SGK'ya vermek, bu kanunda belirtilen miktarlarda sigorta primi keserek bir ay içinde yatırmak ve benzeri hususları yerine getirmektir.

İşçinin sigortalı yapılmasında amaç, onun hastalık, analık, malûllük, işsizlik, ölüm ve çocuk yetiştirme gibi çeşitli risklere karşı ekonomik bakımdan korunmasıdır. Ülkemizde bu görevi Sosyal Güvenlik Kurumları yerine getirmektedir. İşçilerin tabi oldukları 5510 sayılı Kanuna göre, Sosyal Güvenlik Kurumu işçilere hastalık, kaza, analık, malûllük, yaşlılık ve ölüm risklerine karşı koruma sağlamaktadır. Bu risklerle karşılaşan ve geliri azalan işçiye SGK tarafından bir gelir bağlanmakta, buna karşılık SGK'nın gideri artmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumunca bu tür giderleri karşılamak amacıyla, işverenler ve işçilerden bu kanunda belirtilen oranlarda prim alınmaktadır. 81. maddeye göre alınan primlerin türleri, işçiye ve işverene düşen oranları şöyledir:

Primin Türü İşçi Payı (%) İşveren Payı (%)
İş Kazası ve Hes. Hast. Sig - 1 - 6,5
Hastalık Sigortası 5 7,5
Analık Sigortası - 1
Malul. Yaş. Ve Ölüm Sigortası 9 11
İşsizlik Sigortası (657/4-B'ler hariç) 1 2
Toplam 15 22,5 - 28

İşçinin payına düşen % 15, işverenin payına düşen % 22,5-28 arasındaki oranlar üzerinden hesaplanacak primler, tahakkuk dönemini (14. günü) takip eden ayın sonuna kadar (ertesi ayın 14'üne kadar) SGK.'ya yatırılacak ve gerekli bildirgeler aynı süre içerisinde verilecektir. Ancak, bu oranlar işçinin bütün kazançlarına uygulanmayacak, 82. maddeye göre, primlerin hesabında esas tutulan kazancın alt ve üst sınırları arasındaki gelirlerine uygulanacaktır.

7- Bu ve benzeri konularda tereddüde düşülmesi halinde, öncelikle mahalli SGK, Muhakemat ve Bölge Çalışma Müdürlüklerinden, sorun çözülemezse Bakanlığımız İşletmeler Dairesi Başkanlığından görüş alışverişinde bulunulacaktır.

8- Herhangi bir idari, hukuki veya cezai durumla karşılaşılmaması bakımından, gereken özen ve hassasiyet gösterilecektir.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 30,791 defa okundu. 6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Elektronik ürünü hangi internet sitesinden alırsınız?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam