1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mahkemeden, yüksek lisans yapan öğretmene uzman öğretmenlik hakkı

19 Ekim 2011 18:01
Yazdır

T. C.
YOZGAT
İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2011/232
KARAR NO : 2011/963

DAVACI : İsmail ZEYBEKOĞLU
VEKİLİ :Av.Bekirhan UYAR Ankara Cad.Eser7 Apt.No:2 YOZGAT
DAVALI :Milli Eğitim Bakanlığı Ankara
Yozgat Valiliği Yozgat

DAVANIN ÖZETİ : Yozgat İli, Sorgun İlçesi, Ticaret Meslek Lisesinde öğretmen olarak görev yapan davacı tarafından, yüksek lisanslı ve doktoralı öğretmenler için uzman öğretmenlikte aranan hizmet süresi şartının Anayasa Mahkemesi kararı ile kaldırıldığından bahisle, uzman öğretmenlik unvanının verilmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 13.04.2010 günlü, 754/19919 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı işlemi ile 07.02.2011 günlü, 1713 sayılı Yozgat Valiliği işleminin ; yüksek lisans mezunlarının sınava başvuru şartı olan belirli bir hizmet süresi şartının Anayasa Mahkemesi kararı gereği iptal edildiği ve yüksek lisans mezunlarının belirli bir hizmet süresi şartına tabi olmayacaklarının belirtildiği, dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

YOZGAT VALİLİĞİ'NİN
SAVUNMASININ ÖZETİ : Öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselmeye ilişkin başvuruların Yönetmelik hükümleri doğrultusunda hazırlanan kılavuzda yer alan açıklamalar çerçevesinde 01-20/09/2006 tarihinde tamamlandığı, Anayasa Mahkemesi'nin E:2004/83, K:2008/107 sayılı kararı üzerine bakılan davanın konusuna emsal teşkil edebilecek olan Kamuran MURAT isimli müdür yardımcısının durumu ile ilgili Bakanlığa yazı yazıldığı ve gelen cevaba göre tesis edilen işlemin yasal ve hukuki olduğu belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

MİLLİ EĞİTİM BAKINLIĞI'NIN
SAVUNMASININ ÖZETİ : Usul yönünden dava açma süresi geçtikten sonra açılan davanın süreaşımı sebebiyle reddi gerektiği, esas yönünden ise, öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselmeye ilişkin sürecin tamamlanarak uzman öğretmenlik/ başöğretmenlik unvanlarını kullanmaya hak kazananların sertifikalarının 24.11.2006 tarihinde düzenlenerek hak sahiplerine gönderildiği, mevcut düzenlenmede sınav şartının, kariyer basamaklarına ilişkin değerlendirmede, göz önüne alınan kıdem, eğitim, etkinlikler, sicil, iş başarımı gibi unsurlarla birlikte anıldığı ve düzenleme ile değerlendirmeye alınabilmek için sınavdan 60 puan almış olmak şartının getirildiği, Anayasa Mahkemesinin iptal kararından sonra Kanun hükmünün bu haliyle öğretmenlere unvan verilmesini sağlayabilecek nitelikte olmadığı, çünkü, kıdem, eğitim, etkinlikler, sicil ve sınav unsurları değerlendirilerek ortaya çıkacak puanların nasıl sıralandırılacağı ve bu noktadan sonra hangi kritere tabi tutularak unvanların verileceği konusunda belirsizlik olduğu, davacının başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmuştur.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Yozgat İdare Mahkemesi ' nce davalı Milli Eğitim Bakanlığı'nın süre aşımı itirazı yerinde görülmeyerek işin gereği görüşüldü:

Dava; Yozgat İli, Sorgun İlçesi, Ticaret Meslek Lisesinde öğretmen olarak görev yapan d avacı tarafından, yüksek lisanslı ve doktoralı öğretmenler için uzman öğretmenlikte aranan hizmet süresi şartının Anayasa Mahkemesi kararı ile kaldırıldığından bahisle, uzman öğretmenlik unvanının verilmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 13.04.2010 günlü, 754/19919 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı işlemi ile 07.02.2011 günlü, 1713 sayılı Yozgat Valiliği işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun 43. maddesinin sonuna 5204 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ve Devlet Memurları Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 1.maddesiyle eklenen fıkralarda, "Öğretmenlik mesleği; adaylık döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılır. Adaylık dönemini başarıyla tamamlayanlar mesleğe öğretmen olarak atanır.
Kariyer basamaklarında yükselmede kıdem, eğitim (hizmet içi eğitim, lisansüstü eğitim), etkinlikler (bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif çalışmalar) ve sicil (iş başarımı) puanları ile sınav sonuçları esas alınır. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır. Değerlendirme puanının 10'unu kıdem, 20'sini eğitim, 10'unu etkinlikler, 10'unu sicil (iş başarımı) ve 50'sini de sınav puanı oluşturur.
Kariyer basamaklarında yükselecekler değerlendirme puanlarına göre başarı sıralamasına alınır. Değerlendirmeye alınmak için sınav tam puanının en az 60'ını almış olmak şartı aranır.
Sınav yılda bir defa olmak üzere ÖSYM'ce yapılır.
Alanında ya da eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans öğrenimini tamamlamış öğretmenlerden uzman öğretmenlik, doktora öğrenimini tamamlamış olan öğretmenlerden ise başöğretmenlik için sınav şartı aranmaz. Bu durumda olan öğretmenler kıdem, hizmet içi eğitim, etkinlikler (bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif çalışmalar) ve sicil (iş başarımı) ölçütlerine göre değerlendirilir.
Öğretmenlik kariyer basamaklarında yükseleceklerin gireceği sınav, sınava katılacaklarda aranacak en az çalışma süresi, hizmet içi eğitim veya lisansüstü eğitim nitelikleri, her bir değerlendirme ölçütüne ilişkin hususlar ve puan değerleri, alanında ya da eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans veya doktora öğrenimini tamamlamış olanlardan uzman öğretmenlik veya başöğretmenlik için aranacak kıdem, hizmet içi eğitim, etkinlikler (bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif çalışmalar) ve sicil (iş başarımı) şartları ve puan değerleri, branşlar temelindeki uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sayıları, yükselmeye ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşleri alınarak Millî Eğitim Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
Toplam serbest öğretmen kadro sayısı içinde, başöğretmen oranı 10, uzman öğretmen oranı 20'dir. Bakanlar Kurulu bu oranları bir katına kadar yükseltmeye yetkilidir." hükmü getirilmiştir.

Anılan 6. fıkra uyarınca 13.08.2005 tarih ve 25905 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliğinin sınavdan muaf olan adayların başvurularında aranacak şartlar başlıklı 9. maddesinde; "Alanında veya eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans veya doktora öğrenimini tamamlayanlar, öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselme sınavından muaftır. Sınavdan muaf bulunanların kariyer basamaklarında yükselmelerinde, eğitim-öğretim hizmetleri sınıfı kadrolarında bulunan öğretmenlerden adaylık dönemi hariç başvuru süresinin son günü itibarıyla; a) Alanında veya eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans öğrenimini tamamlayanlardan uzman öğretmenlik için öğretmenlikte 7 yıl, b) Alanında veya eğitim bilimleri alanında doktora öğrenimini tamamlayanlardan başöğretmenlik için öğretmenlikte 7 yıl kıdemi bulunmak şartı aranır." hükmü, 17. maddesinin 1. fıkrasında, "Sınavın değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı olabilmek için en az 60 puan almak şarttır. Bu sınavdan 60 ve üzeri puan alanlar ile sınavdan muaf olanlar eş zamanlı olarak değerlendirmeye alınır." hükmü yer almıştır.

Söz konusu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 02.09.2004 tarihinde 5204 sayılı Kanunun birinci ve ikinci maddelerinin Anayasa'ya aykırı olduğu iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası başvurusunda bulunulması üzerine 18.03.2009 günlü, 27173 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi'nin 21.05.2008 günlü E:2004/83 K:2008/107 sayılı kararıyla 5204 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 1. maddesiyle, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu 43. maddesinin sonuna eklenen 6. fıkra yönünden, "... sınava katılacaklarda aranacak en az çalışma süresi, ..." "... alanında ya da eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans veya doktora öğrenimi tamamlamış olanlardan uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için aranacak kıdem ...", "... branşlar temelindeki uzman öğretmenlik veya başöğretmenlik sayıları, ..." "... ile diğer hususlar... " ibarelerinin Anayasa'ya aykırı olduğundan iptaline, kalan bölümün Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptali isteminin reddine, anılan fıkranın iptal edilen ibareleri nedeniyle uygulama olanağı kalmayan kalan bölümün de 2949 sayılı Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 29. maddesinin ikinci fıkrası gereğince iptaline karar verildiği, yine 5204 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 1. maddesiyle, Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 43. maddesinin sonuna eklenen 7.fıkrada yer alan "Toplam Serbest Öğretmen Kadro sayısı içinde, Başöğretmen oranı 10, uzman öğretmen oranı 20'dir. Bakanlar Kurulu bu oranları bir katına kadar yükletmeye yetkilidir." hükmünün hukuk devleti ve eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle iptaline karar verildiği, iptal edilen kuralın doğuracağı hukuksal boşluk kamu yararına ihlal edici nitelikte görülerek iptal hükmünün kararının Resmi Gazetede yayımlanmasından başlayarak bir yıl sonra yürürlüğe girmesinin uygun görüldüğü, ancak bu süre içerisinde yasama organının bu konuda yeni bir düzenleme yapmadığı ve kararın 18.03.2010 tarihinde yürürlüğe girdiği anlaşılmaktadır.

Dava dosyasının incelenmesinden, 17.12.2004 tarihinde Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında yüksek lisansını tamamlayarak mezun olan davacının, yüksek lisanslı ve doktoralı öğretmenler için uzman öğretmenlikte aranan hizmet süresi şartının Anayasa Mahkemesi kararı ile kaldırıldığından bahisle, uzman öğretmenlik unvanının verilmesi istemiyle yaptığı 31.01.2011 tarihli başvurunun 13.04.2010 günlü, 754/19919 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı işlemi yazı ekine eklenmek suretiyle 07.03.2011 günlü, 3225 sayılı Yozgat Valiliği işlemiyle reddedilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda, Anayasa Mahkemesi'nin 21.05.2008 günlü E:2004/83 K:2008/107 sayılı kararıyla 5204 sayılı Kanunun 1. maddesiyle, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu 43. maddesinin sonuna eklenen 6. fıkranın iptal edilmesi karşısında, Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliğinin sınavdan muaf olan adayların başvurularında aranacak şartlar başlıklı 9. maddesindeki 7 yıllık kıdem şartının dayanağının kalmadığı ve değerlendirmenin yapıldığı 2006 yılında yüksek lisans mezunu olan ve kıdem şartı nedeniyle uzman öğretmenlik için başvuruda bulunamayan davacıya davalı idareye başvuruda bulunduğu 31.01.2011 tarihi itibariyle uzman öğretmenlik hakkının tanınması gerektiği sonucuna varıldığından, aksi yöndeki dava konusu işlemlerde hukuka uyarlık bulunmamıştır.

Açıklanan nedenlerle , d ava konusu işlem ler in iptaline, aşağıda dökümü yapılan yargılama giderleri ile A.A.Ü.T. uyarınca belirlenen 55 0,00 TL avukatlık ücretinin davalı idare ler den eşit olarak alınarak davacı ya verilmesine, posta gideri avansından artan kısmın istemi halinde davacıya iadesine, kararın tebliğ tarihini izleyen (30) gün içinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere , 15/09/2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Türk Eğitim Sen'in sitesinden alınmıştır

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 45,557 defa okundu. 18 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Takım elbisede en çok hangi markayı beğeniyorsunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam