1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kamu personelinin özlük haklarına ilişkin olarak bilinmesi gereken hususlar

07 Aralık 2011 15:10
Yazdır

PERSONELİN ÖZLÜK HAKLARI İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN ÖNEMLİ BİLGİLER

MAAŞ TERFİSİNE, HİZMET PUANINA VE 64. MADDEYE SAYILAN HİZMETLER

4/B kapsamında sözleşmelilikte geçen hizmetlerin tümü terfiye sayılır.

4/B kapsamındaki sözleşmeli öğretmenliği, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen il veya ilçelerde geçirilenlerin, kadrolu öğretmenliğe atanmaları durumunda zorunlu hizmetlerine sayılır.

4/B kapsamında sözleşmelilikte geçen hizmetlerin tümü hizmet puanına sayılır.

4/B kapsamında sözleşmelilikte geçen hizmetler kesenek farkları yatırılması kaydı ile hizmete sayılır.

4/C kapsamında sözleşmelilikte geçen hizmetler kesenek farkları yatırılması kaydı ile hizmete sayılır.

4/C kapsamında sözleşmelilikte geçen hizmetlerin tümü hizmet puanına sayılır.

4/C kapsamında sözleşmelilikte geçen hizmetler terfiye sayılmaz.

Sözleşmeli personelin askerliği hizmet puanına sayılır.

Sözleşmeli personelin askerliği hizmet borçlanması yapılması kaydı ile hizmetine sayılır.

Sözleşmeli personelin askerliği terfiye sayılır.

Özel Öğretim kurumlarında Eğitim Öğretim hizmetleri sınıfında geçen hizmetin tümü hizmet puanına sayılır.

Özel Öğretim kurumlarında geçen hizmetin tümü kesenek farkları yatırılması kaydı ile hizmet yılına sayılır.

Özel Öğretim kurumlarında Eğitim Öğretim hizmetleri sınıfında geçen hizmetin 12 yılı geçmeyecek kısmının 2/3'ü terfiye sayılır.

Bağ-kur da geçen hizmetler, terfiye sayılmaz. (Özel Öğretim Kumlarında eğitim öğretimde geçen hizmetlerin 12 yılı geçmeyecek şekilde 2/3'ü terfiye sayılır.

Bağ-kur da geçen hizmetler, hizmet puanına sayılmaz (Öz.Öğ.Kumlarında eğitim öğretimde geçen bağ-kur hizmetleri Hizmet puanına sayılır.

Bağ-kur da geçen hizmetler hizmete sayılır.

Ek Ders Karşılığı geçen hizmetler, hizmet puanına sayılır.

Ek Ders Karşılığı geçen hizmetler, kesenek farkları yatırılması kaydı ile hizmete sayılır.

Ek Ders Karşılığı geçen hizmetler, terfiye sayılmaz

Vekillikte geçen hizmetlerin tümü hizmet puanına sayılır.

Vekillikte geçen hizmetlerin tümü hizmete sayılır.

Vekillikte geçen hizmetler terfiye sayılmaz.

Kadrosuz Usta öğreticilikte geçen hizmetler, kesenek farkları yatırılması kaydı ile hizmete sayılır

Kadrosuz Usta öğreticilikte geçen hizmetler, hizmet puanına sayılır.

Kadrosuz Usta öğreticilikte geçen hizmetler, terfiye sayılmaz.

Kadrolu personelin görevden önceki askerliği hizmet puanına sayılır.

Kadrolu personelin görevden önceki askerliği terfiye sayılır.

Kadrolu personelin görevden önceki askerliği hizmet borçlanması yapılması kaydı ile hizmetine sayılır.

İlimiz Eğitim kurumlarında kadrolu öğretmen olarak görev yapanların, atanmadan önce; Özel okullarda adaylığı kaldırılanlar, ilimizde düzenlenecek olan temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve uygulamalı eğitimden kurslarından muaf tutulacaklardır.

Özel dershane ve rehabilitasyon merkezlerinde adaylığı kaldırılanlar ise düzenlenecek olan temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve uygulamalı eğitim kurslarına tabi olacaklardır.

Hizmet sınıfı değiştirenlerin Adaylığı: Daha önce devlet memuriyetinde adaylığı kaldırılmış bulunanlardan, Bakanlığımızın Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfına öğretmen olarak atananlar iki aydan az, beş aydan fazla olmamak üzere sadece uygulamalı eğitime tabi tutulmaları ve eğitim sonucunda başarılı olmaları halinde adaylık işlemlerinin göreve başlamalarını takip eden altıncı ayın sonunda sonuçlandırılması gerekmektedir

Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken mesleki eğitim adı altında temel ve hazırlayıcı eğitim ile uygulamalı eğitim süreçlerinde başarılı olanlar, kadrolu öğretmenliğe atandıklarında aynı eğitimlere yeniden tabi tutulmayacakları, kadrolu olarak görece başladıkları tarih itibariyle bir yıllık görev süresi sonunda adaylıklarının kaldırılmasına engel bir hal bulunmadığı tespit edilenlerin Devlet memuriyetinde adaylıkları kaldırılacağı belirtilmiştir.

Sözleşmede geçen hizmet süreleri "64. maddeye" sayılmaz

Sözleşmede geçen hizmet süreleri "ADAYLIK" süresinden sayılmaz

06/05/2010 tarihinde yayımlanan Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme yönetmeliği gereğince bu tarihten önce görevde bulunanlar zorunlu hizmetten muaf tutulduklarından dolayı, ilgililerin anılan tarihten itibaren 64. maddeden yararlanmaları mümkün görülmemektedir. Ancak 06/05/2010 tarihinden sonra ilk atama ile ilimize atanan öğretmenlerin, 64. maddeden yararlanmaları mümkün görülmektedir.

Aylıkla ödül-Takdir-Teşekkür-Disiplin

AYLIKLA ÖDÜL KALDIRILMIŞTIR.(NİSAN 2011 TARİHLİ VE 2643 SAYILI TEBLİĞLER DERGİSİNDE YAYIMLANMIŞTIR.)

TAKDİR VE TEŞEKKÜR KALDIRILMIŞTIR.(NİSAN 2011 TARİHLİ VE 2643 SAYILI TEBLİĞLER DERGİSİNDE YAYIMLANMIŞTIR.)

"Kadrolu personelin, 25/02/2011 tarihi itibariyle sicil notu uygulaması kaldırılmıştır. 01/01/2006-30/12/2010 tarihleri arasındaki beş yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanların, 01/01/2011-31/12/2013 tarihleri arasında da disiplin cezası almamaları durumunda 01/01/2014 tarihi itibariyle bir KADEME ilerlemesi alır.

Ayrıca; 01/01/2011 tarihinden itibaren, SEKİZ yılda disiplin cezası almayanlara bir KADEME ilerlemesi verilir."

Görevli oldukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle; somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilen memurlara, merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından başarı belgesi verilebilir. Üç defa başarı belgesi alanlara üstün başarı belgesi verilir.

Üstün başarı belgesi verilenlere, merkezde bağlı veya ilgili bakan ve illerde valiler tarafından uygun görülmesi hâlinde en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % 200'üne kadar ödül verilebilir.

KADROLU PERSONELİN İZİNLERİ

Fazla çalışma karşılığı verilecek izin: Fazla çalışma ücreti verilmeksizin günlük çalışma saatleri dışında çalıştırılan memurlara (öğretmenler hariç), fazla çalışmasının her 8 saati bir gün hesap edilerek izin verilir. Bu şekilde verilecek iznin en çok 10 günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek o yıl içinde kullandırılabilir.

Hastalık izni verilebilmesi için hastalık raporlarının, Geçici görev ve kanuni izinlerin kullanılması (yıllık,doğum,evlilik,mazeret,sağlık,ölüm,haftasonu,sömestri,yaz tatili,bayram tatili, vb.gibi) ile acil vakalar hariç, memuriyet mahalindeki veya hastanın sevkinin yapıldığı sağlık hizmeti sunucularından alınması zorunludur.

Öğretmen ve Personelin görevini aksatmamak kaydı ile, İL DIŞINA ÇIKIŞI İZNE BAĞLAYAN MADDE KALDIRILDI.

Kadrolu personelin, babalık izni 10 gün, evililik,ve ölüm izinleri 7'şer gündür.

HİZMET YILINA BAĞLI AYLIKSIZ İZİN:Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir.

Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.

KAYINPEDER, KAYINVALİDE VE KAYINLAR VEFAT EDİNCE 7 GÜN İZİN VERİLECEK

Kadın memurlara; tabip raporunda belirtilmesi hâlinde, hamileliğin yirmidördüncü haftasından önce ve hamileliğin yirmidördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki bir yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemeyecek. Özürlü memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemeyecek.

KAYINPEDER, KAYINVALİDE VE KAYINLAR VEFAT EDİNCE 7 GÜN MAZERET İZİNİ ALINABİLECEKTİR.

Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması hâlinde, on gün içinde göreve dönülmesi zorunludur. Aylıksız izin süresinin bitiminde veya mazeret sebebinin kalkmasını izleyen on gün içinde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılır.

Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine on gün babalık izni; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir.

Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır.

Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır.

İkamet izni :6111 sayılı Kanununla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 20 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Öğretmenler, Sömestri ve Yaz tatillerinde izinli sayılırlar.

Öğretmen ve personelin izinleri, Doğum Öncesi ve Doğum sonrası 8 olmak üzere toplam 16 hafta doğum izni kullanabilir.

Kadrolu bayan öğretmen, annelik izin bitim tarihi itibariyle isteği üzerine en fazla 24 ay aylıksız izin, Kadrolu erkek eş ise, çocuğunun doğum tarihi itibariyle isteği üzerine en fazla 24 aya kadar aylıksız izin kullanabilirler.

Bayan öğretmen ve personelin, erken doğum yapmaları halinde kullanamadıkları doğum öncesi izinleri, doğum sonrasına eklenebilecektir.

"REFAKAT İZNİ:memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla ( aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.

Refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda; Refgakati gerektiren tıbbi sebepler, refakat edilmediği takdirde hayati tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel nitelikler yer alması şarttır."

Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir.

Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar izin verilir.

Doğum sebebiyle verilen aylıksız iznini kullanmakta olan kadın memurun aylıksız izin süresi, isteği üzerine yirmidört aya kadar çıkarılacaktır.

Doğum sebebiyle verilen on iki aylık aylıksız izin süresini tamamlayan kadın memura, isteği halinde yirmidört aylık aylıksız izin süresinin kalan kısmı kullandırılacaktır.

Eşlerin her ikisinin de memur olması halinde, doğum sebebiyle verilen aylıksız iznin yirmidört aylık süre içerisinde her iki eşe aynı dönemde veya birbirini takip edecek şekilde kullandırılması mümkündür.

Doğum sonrası analık izninin bitiminde aylıksız izin verilen ve izin bitiminde göreve başlayan memurun yeniden aylıksız izin talebinde bulunması halinde, bu memura doğum sonrası analık izninin bitiş tarihini takip eden yirmidört aylık sürenin aşılmaması kaydıyla tekrar aylıksız izin verilecektir.

Doğum yaptıktan sonra ataması yapılan memura, isteği üzerine doğum sonrası sekiz haftalık sürenin bitimini takip eden tarihten itibaren yirmidört aylık sürenin bitimini aşmayacak şekilde, aylıksız izin kullandırılacaktır.

Hastalık İznin geçireleceği yer:Memurlar; Hastalık raporunda aksine bir kayıt bulunmadığı takdirde hastalık izinlerini kurumlarını bilgilendirmek kaydıyla istedikleri yerde geçirebilirler

Öğrenim İzni:Yüksek lisans (Doktora dahil) öğrenimine devam edenlere, görevlerini aksatmamak kaydıyla haftada iki yarım gün izin verilebilir. Öğretmenlerin ders saatleri, bu öğrenimlerine devam edebilmelerine olanak verecek şekilde düzenlenir. Bu izin merkez teşkilatında görevli olanlara birim amiri, taşra teşkilatında görevli olanlara il/ilçe milli eğitim müdürü tarafından verilir. İzin verme yetkisi alt kademelere devredilebilir.

4/B SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERİN İZİNLERİ

Sözleşmeli Öğretmenlerin mazeret izinleri; doğum izni 2 gün, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde 3'er gün izin kullanabilir.

Sözleşmeli öğretmenlerin ücretsiz izini bulunmamakta olup, bayan öğretmenlerin doğum sebebiyle istekleri halinde 1 yıla kadar sözleşmelerini fesh edebilirler.

Sözleşmeli öğretmenlerin hastalık raporları, bir aya kadar ücretli rapor alabilirler, bir aydan fazla rapor almaları durumunda ücretleri ödenmeyecek olup,sözleşmeleri fesh edilmeyeceklerdir.

Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır.

Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır.

İkamet izni :6111 sayılı Kanununla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 20 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Öğretmenler, Sömestri ve Yaz tatillerinde izinli sayılırlar.

Doğum Öncesi 8 ve Doğum sonrası 8 olmak üzere toplam 16 hafta doğum izni kullanabilir.

Kadrolu ve Sözleşmeli bayan öğretmenlerin, erken doğum yapmaları halinde kullanamadıkları doğum öncesi izinleri, doğum sonrasına eklenebilecektir.

Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir.

Hastalık İznin geçireleceği yer:Memurlar; Hastalık raporunda aksine bir kayıt bulunmadığı takdirde hastalık izinlerini kurumlarını bilgilendirmek kaydıyla istedikleri yerde geçirebilirler

Öğrenim İzni:Yüksek lisans (Doktora dahil) öğrenimine devam edenlere, görevlerini aksatmamak kaydıyla haftada iki yarım gün izin verilebilir. Öğretmenlerin ders saatleri, bu öğrenimlerine devam edebilmelerine olanak verecek şekilde düzenlenir. Bu izin merkez teşkilatında görevli olanlara birim amiri, taşra teşkilatında görevli olanlara il/ilçe milli eğitim müdürü tarafından verilir. İzin verme yetkisi alt kademelere devredilebilir.

4/C SÖZLEŞMELİ PERSONELİN İZİNLERİ

4/C Sözleşmeli personelin ücretsiz izini bulunmamakta olup, bayan öğretmenlerin doğum sebebiyle istekleri halinde 1 yıla kadar sözleşmelerini fesh edebilirler.

Sözleşmeli personeller, bir aya kadar ücretli rapor alabilirler, bir aydan fazla rapor almaları durumunda ücretleri ödenmeyecek olup,sözleşmeleri fesh edilmeyeceklerdir.

Sözleşmeli Personelin (4/C) mazeret izinleri; doğum izni 3 gün, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde 3'er gün izin kullanabilir.

Fazla çalışma karşılığı verilecek izin: Fazla çalışma ücreti verilmeksizin günlük çalışma saatleri dışında çalıştırılan memurlara ve 4/C'li personele (öğretmenler hariç), fazla çalışmasının her 8 saati bir gün hesap edilerek izin verilir. Bu şekilde verilecek iznin en çok 10 günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek o yıl içinde kullandırılabilir.

Sözleşmeli Personel askere gidecekleri zaman sözleşmeleri fesh edilir. Askerlik dönüşlerinde yeniden müracaatları halinde sözleşme imzalatılarak göreve başlamaları sağlanır.

Personelin görevini aksatmamak kaydı ile, İL DIŞINA ÇIKIŞI İZNE BAĞLAYAN MADDE KALDIRILDI.

Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.

Kadın memurlara; tabip raporunda belirtilmesi hâlinde, hamileliğin yirmidördüncü haftasından önce ve hamileliğin yirmidördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki bir yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemeyecek. Özürlü memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemeyecek.

Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır.

Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır.

İkamet izni :6111 sayılı Kanununla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 20 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Doğum Öncesi 8 Doğum sonrası 8 olmak üzere toplam 16 hafta doğum izni kullanabilir.

Sözleşmeli bayan personelin, erken doğum yapmaları halinde kullanamadıkları doğum öncesi izinleri, doğum sonrasına eklenebilecektir.

Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir.

Hastalık İznin geçireleceği yer:Memurlar; Hastalık raporunda aksine bir kayıt bulunmadığı takdirde hastalık izinlerini kurumlarını bilgilendirmek kaydıyla istedikleri yerde geçirebilirler

Öğrenim İzni:Yüksek lisans (Doktora dahil) öğrenimine devam edenlere, görevlerini aksatmamak kaydıyla haftada iki yarım gün izin verilebilir. Öğretmenlerin ders saatleri, bu öğrenimlerine devam edebilmelerine olanak verecek şekilde düzenlenir. Bu izin merkez teşkilatında görevli olanlara birim amiri, taşra teşkilatında görevli olanlara il/ilçe milli eğitim müdürü tarafından verilir. İzin verme yetkisi alt kademelere devredilebilir.

Sözleşmeli 4/C statüsündeki personelin çalışmış olduğu her ay için azami 2 gün ücretli izin verilebilir. Bu izinler toplu olarak da kullandırılabilir.

SENDİKA İLE İLGİLİ İŞ VE İŞLEMLER VE SENDİKAL İZİNLER

Sözleşmeli personel, Anayasada ve özel kanununda belirtilen hükümler uyarınca sendikalara üye olabilir.

Aday personel sendikalara üye olamaz

Sendikalar: üyelerinin mesleklerinde başarılı ve verimli olabilmelerini sağlamak amacıyla hizmetiçi eğitim kursları, seminer, panel, Sempozyum, Konferans ve benzeri etkinlikler düzenleyebilirler.

4688 Sayılı Kanunun 23'üncü maddesinin son fıkrası hükmü gereğince, sendika işyeri temsilcilerine yer tahsisi ve ilan panosu teminin fiziki imkanlar çerçevesinde; kamu kurum ve kuruluşlarının toplantı veya konferans salonlarının ise uygun olması halinde işyeri sendikal faaliyetleri için sendikalara tahsisi konusunda gerekli kolaylıklar sağlanacaktır.

İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Okul ve kurumlarda çalışan kamu görevlisi sayısı 100 ve daha fazla olan okul ve kurumlarda görevli yönetici ve bunların yardımcıları sendika kuramayacak ve sendikalara üye olamayacaklardır.

Yönetim kurulu üyeleri kendilerinin veya sendikalarının yazılı talepleri halinde (genel merkez görevlendirem yazısı veya seçim kurulu kararı ile birlikte) ilgilinin isteği de dikkate alınarak idarenin uygun bulacağı bir günde haftada bir gün izinli sayılacaktır.

Sendikanın ve konfederasyonun merkez ve şubelerinde yönetim, denetim, disiplin ve başkanlar kurulu toplantılarına katılacak ilgili kurul üyeleri ile genel kurul toplantılarına katılacak olan söz konusu kurul üyeleri ve delegeler, sendikanın veya konfederasyonun toplantı, yer, tarih ve süresini belirten yazılı talebi üzerine kamu hizmetlerini aksakmamak şartıyla toplantı sürecince kurumlarınca idari izinli sayılacaklardır.

Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 57,993 defa okundu. 7 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam