1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yüksek Lisans/Doktora yapanlara kademe uygulaması

18 Ocak 2012 00:41
Yazdır

Devlet memurlarının memuriyetleri sırasında kazandıkları bazı durumlar veya gördükleri bazı öğrenimler sebebiyle kazanılmış hak aylık derece ve kademelerine kademe ilerlemesi veya derece yükselmesi şeklinde ilâve yapılması öngörülmektedir.

Kazanılmış hak aylık derece ve kademesine ilâve olarak kademe ilerlemesi veya derece yükselmesi uygulanacak durumlar 657 sayılı Devlet memurları kanununun 36 ncı maddesinin (A) fıkrasının 9 ila 12 nci bentleri ile düzenlenmiştir.

Şimdi bunları sırasıyla inceleyelim.

a) 9 uncu bendinde; ?Memurluğa girmeden önce veya memuriyetleri sırasında yüksek öğrenim üstü master derecesi almış olanlarla yüksek öğrenim kurumlarında en az bir yıl ilave öğrenim yaparak lisansüstü ihtisas sertifikası alanlara bir kademe ilerlemesi, tıpta uzmanlık belgesi alanlara, meslekleri ile ilgili öğrenim dallarında doktora yapanlara bir derece yükselmesi uygulanır.

Master derecesini alıp bir kademe ilerlemesinden yararlanan memura, mesleği ile ilgili öğrenim dalında doktora yaptığı takdirde iki kademe ilerlemesi uygulanır.? denilmektedir.

Bu hüküm ile gerek memuriyetten önce gerekse memuriyetleri sırasında lisansüstü (tezli veya tezsiz ayrımı yapılmaksızın) öğrenim görenlerin bu öğrenimlerinin kademe ilerlemesi veya derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilmesi öngörülmektedir.

Yine Eğitim Fakülteleri dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olup, daha sonra formasyon eğitimini tamamlayarak Bakanlığımız kadrolarına öğretmen olarak atananların, bu eğitimlerine ilişkin diplomalarında; yüksek lisans düzeyinde eğitim gördükleri belirtilenler hakkında da yukarıdaki hükmün uygulanması gerektiği 28/06/2011 tarih ve 43045 sayılı yazı ile duyurulmuştur.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun tanımlar başlıklı 3 üncü maddesinin (t) fıkrasında; Lisans Üstü Öğrenim: ?Yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik eğitimini kapsar? şeklinde tanımlanmıştır. Görüldüğü gibi Lisansüstü öğretim dört kademeye ayrılmıştır.

(1) Yüksek Lisans: (Bilim uzmanlığı, yüksek mühendislik, yüksek mimarlık, master): Bir lisans öğretimine dayalı, eğitim-öğretim ve araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yükseköğretimdir.

(2) Doktora: Lisansa dayalı en az altı veya yüksek lisans veya eczacılık veya fen fakültesi mezunlarınca Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlığa dayalı en az dört yarıyıllık programı kapsayan ve orijinal bir araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yükseköğretimdir.

(3) Tıpta Uzmanlık: Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre yürütülen ve tıp doktorlarına belirli alanlarda özel yetenek ve yetki sağlamayı amaçlayan bir yükseköğretimdir.

(4) Sanatta Yeterlik: Lisansa dayalı en az altı, yüksek lisansa dayalı en az dört yarıyıllık programı kapsayan ve orijinal bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora düzeyinde lisansüstü bir yükseköğretim eşdeğeridir.

Anılan hükmün uygulamasında dikkat edilecek iki husus ortaya çıkmaktadır.

Birincisi, yüksek mühendislik ve yüksek mimarlık, lisansüstü öğrenimin kademelerinden olan ?yüksek lisans? kapsamında sayılmıştır. Dolayısıyla sorun, yüksek mühendis veya yüksek mimar öğrenimlerinin bu kapsamda değerlendirilip değerlendirilmeyeceğidir.

Hatırlanacağı üzere, 36 ncı maddenin (A) fıkrasının 2 sayılı bendinde; ?Dört yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenlerden yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar sıfatını almış olanlar ile bunlardan öğretmenlik hizmetinde çalışanlar, Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu, Erkek Teknik Öğretmen Okulu ve Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu mezunları, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi ile Uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu mezunları, Teknik Eğitim Fakültesi (Yüksek Teknik Öğretmen Okulu) ve Güzel Sanatlar Fakültesi (İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu) mezunları, öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece, ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeden hizmete alınırlar.? denilmektedir.

Burada herhangi bir hizmet sınıfında görev yapma şartı öngörülmediği için, belirtilen unvanları kazananlar ve münhasıran sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlar hangi hizmet sınıfına dahil kadrolarda görev alırlarsa alsınlar anılan hüküm gereğince 4 yıl süreli yüksek öğrenimi tamamlamış olanlar için giriş derece ve kademesi olarak belirlenen 9 uncu derecenin 1 inci kademesi üzerine 1 derece ilave edilerek 8 inci derecenin 1 inci kademesinden hizmete alınacaklardır.

Memuriyette iken bu sıfatların kazanılması veya belirtilen öğretim kurumlarının bitirilmesi halinde de bu sıfatların kazanıldığı veya belirtilen öğretim kurumlarının bitirildiği tarihteki kazanılmış hak aylık derece ve kademelerine bir derece ilâve edilmesi gerekecektir.

Bakanlığımıza sıkça sorulan sorulardan biriside ?Teknik Öğretmen? unvanına bağlı olarak söz konusu hükmün uygulanıp uygulanmayacağıdır.

Bilindiği gibi, 3795 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (d) fıkrasında; ?Lise üstü dört yıl süreli yüksek teknik öğretim gören erkek teknik öğretmen okulu, erkek teknik yüksek öğretmen okulu, yüksek teknik öğretmen okulu ve teknik eğitim fakültesi mezunları ile kız teknik öğretmen okulu, kız teknik yüksek öğretmen okulunun ve mesleki eğitim fakültesinin teknik eğitim veren bölümlerinden mezun olanlara ?teknik öğretmen? unvanı verilir? denilmekte ve bu okulların hangi bölümlerinin teknik eğitim veren bölümler olduğu Yüksek Öğretim Kurulunun 27/04/1995 tarih ve 856?8906 sayılı yazıları ile belirlenmiş olup, Mesleki Eğitim Fakültesinden mezun olanlara ?Teknik Öğretmen? unvanı verilmesine karar verildiği ise 23/02/2007 tarih ve KARAR.2007.2.716 sayılı Genel Kurul Kararında belirtilmiş bulunmaktadır.

Bu itibarla, söz konusu yüksek öğretim kurumlarının (Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi ile önceki adıyla Endüstriyel Sanatlar Yüksek Öğretmen Okulu dâhil) teknik eğitim veren bölümleri mezunları ile Mesleki Eğitim Fakültesi mezunlarının ?Teknik Öğretmen? unvanını kullanmaları ve bu unvanla anılmaları mümkün olmakla birlikte, madde metninde yer almayan yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların salt ?teknik öğretmen? unvanına bağlı olarak öğrenim durumları itibariyle memuriyete giriş derece ve kademelerine bir derece ilave edilmesine yasal yönden imkân bulunmamaktadır.

3 üncü bendinde; ?Beş yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenimini bitirenlerden yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar sıfatını almış olanlar ile bunlardan eğitim ve öğretim hizmetinde çalışanlar öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece ilâve edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeden hizmete alınırlar.? denilmektedir.

Bu bendin uygulanması da, ikinci bendin uygulanmasında olduğu gibidir. Aradaki fark beş yıl süreli yüksek öğrenim mezunu olmalarıdır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus, yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar sıfatını veren yüksek öğretim kurumlarının hangilerinin 5 yıl ve daha fazla öğrenim verdiğinin tespitidir.

İkinci bir hususta, yüksek öğretimde görülen hazırlık sınıfında geçen sürenin 5 yıllık öğrenim süresinden sayılmayacağıdır.

Yukarıda yapılan açıklamalarımızda, yüksek mühendis ve yüksek mimar sıfatını almış olanların hangi hizmet sınıfında görev yaparlarsa yapsınlar öğrenimlerine göre belirlenen giriş derece ve kademelerine bir derece ilâve edileceği belirtilmiştir.

5 yıl süreli yüksek öğretim kurumu mezunlarının giriş derece ve kademeleri 9 uncu derecenin 2 nci kademesi olarak belirlendiğine göre bu derece ve kademeye mühendislik ve mimarlık fakültelerinden yüksek mühendis veya yüksek mimar sıfatını alarak mezun olanlar için hangi hizmet sınıfında görev yaparlarsa yapsınlar bir derece ilâve edilerek giriş derece ve kademesi 8 inci derecenin 2 nci kademesi olarak uygulanacaktır. Dolayısıyla yüksek mimar ve yüksek mühendislik bu bentler kapsamında değerlendirildiği ve aynı sebebin mükerrer değerlendirilemeyeceği ilkesi dikkate alınarak bu durum ayrıca 9 uncu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Bu çerçevede, Yüksek Lisans öğrenimine bağlı olarak bir kademe ilerlemesinden yararlandırılanların ikinci Yüksek Lisans öğrenimi nedeniyle aynı fıkra hükmünden yararlandırılması mümkün olamamaktadır.

İkincisi, hükmün ikinci paragrafında master öğrenimi sebebiyle bir kademe ilerlemesinden yararlandıktan sonra doktora öğrenimini tamamlayanlara bir derece yükselmesi değil, iki kademe ilerlemesi verileceğidir.

Böylece, master öğreniminden sonra bir kademe ilerlemesinden yararlanmaksızın doktora öğrenimini tamamlayanlar (genelde memuriyetleri öncesinde yada memuriyetten ayrılarak bu öğrenimi görenler) ile master öğrenimi sebebiyle öncelikle bir kademe ilerlemesinden yararlananlar arasındaki denge korunmuştur.

b) 10 uncu bendinde; ?Doktora üstü üniversite doçentliği unvanını üniversitede görevli iken kazananlara bir derece, diğer memuriyetlerde iken bu unvanı kazananlara iki kademe ilerlemesi uygulanır.? denilmektedir.

Yukarıdaki metinden de açıkça anlaşılacağı gibi, doktora öğreniminden sonra doçentlik unvanını üniversitede görevli iken kazananlara bir derece yükselmesi, diğer memuriyetlerde görevli iken kazananlara iki kademe ilerlemesi verilmek suretiyle uygulanması gerekmektedir.

c) 12 nci bendinin (d) alt bendinde; (21/09/2004 tarih ve 25590 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 17/09/2004 tarih ve 5234 sayılı Kanunla değişik) ?Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye tâbi kurumlarda çalışanlar dâhil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler.? denilmektedir.

1) Anılan hüküm gereğince intibak yapılabilmesi için;

? Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye tabi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimin bitirilmesi,

?Bitirilen üst öğrenim için belirlenen memuriyete giriş derece ve kademesi üzerine memuriyette geçirilen başarılı hizmet süreleri her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabı ile ilave edilmesi,

?Bitirilen aynı üst öğrenimi, tahsile ara vermeden devam ederek normal süresinde bitiren ve memuriyete başlayan kişinin emsal alınması ve hiçbir şekilde emsalin ulaştığı derece ve kademeyi aşmaması gerekmektedir.

ÖRNEK 1) 1976 yılında ortaokulu bitirip 1978 yılında memuriyete başlayan personelin 1996 yılında liseyi bitirmesi üzerine intibakı yapıldığında;

İlgilinin durumu Derece Kademe
1996 yılında 13 3 (+1996?1978= 18 yıl başarılı hizmeti nedeniyle 6 derece)
1996 yılında 7 3 olacaktır.

Emsali: 1976 yılında liseye başlayan ve 1979 yılında mezun olarak memuriyete başlayan kişi olup durumu;

İlgilinin durumu Derece Kademe
1979 yılında 13 3
1982 yılında 12 3
1985 yılında 11 3
1988 yılında 10 3
1991 yılında 9 3
1994 yılında 8 3
1996 yılında 7 2

olacaktır.

Görüldüğü üzere memuriyette geçen başarılı hizmetlerinin her yılı 1 kademe her 3 yılı 1 derece hesabı ile liseyi bitirenlerin memuriyete giriş derece ve kademesi olan 13/3 kademesine ilave edildiğinde, ilgili 7/3 üne ulaşmasına karşın emsali 7/2 sinde bulunduğundan ilgili emsalini geçemeyeceği için 7/2 nci kademesine getirilecektir.

Daha evvel 2182 sayılı Kanun gereğince yararlandığı 1 derece ilave edilerek 6/2 sine intibakı sağlanacaktır.

2) Söz konusu bent uyarınca yapılacak intibak işlemlerinde;

Emsalin okulu bitiriş tarihi olarak,

- Orta öğrenimi bitirenlerde, 30 Haziran tarihi,

- Yüksekokulu bitirenlerde 31 Temmuz tarihi Esas alınarak işlem yapılması gerekmektedir.

3) Birden fazla üst öğrenimi bitirenlerin intibakları;

memuriyete başladıkları öğrenim durumları esas alınarak yapılacaktır.

4) Önlisans diploması almaya hak kazanıldığını gösteren belge üzerine intibak işlemi yapılmayacaktır.

Ancak, bitirilen üst öğrenime ilişkin diplomanın ibrazı halinde intibak söz konusu olabilecektir.

5)Bitirilen üst öğrenimin ilgililerin kadro görevleri dikkate alınarak bulundukları hizmet sınıfı kapsamına girecek nitelikte bir üst öğrenim olup olmadığına bakılmaksızın anılan hükümden yararlandırılmaları gerekmektedir.

Yani, Teknik Hizmetler Sınıfında teknisyen olarak görev yapmakta olan bir personelin Hukuk Fakültesini bitirmesi halinde intibakı sağlanacaktır.

6) Devlet memurlarının görev yapmakta oldukları yerin özelliği, başarıları ve niteliklerinde değişiklik meydana getiren eğitimleri nedeniyle yararlanmış oldukları derece ve kademeleri de öğrenim durumu itibariyle yükselinebilecek dereceyi aşmamak koşuluyla ilave edilecek daha önce yararlandırıldıkları 2182 sayılı Kanun, 458 sayılı KHK yada 5289 sayılı Kanun gereğince verilen 1 dereceden yararlandırılacaklardır.

7) Kazanılmış hak aylıkları bulunmuş oldukları kadro derecelerinin daha üst derecelerine yükseltilenlerin aylıkları, yükseltildikleri derecenin gösterge ve varsa ek göstergesi esas alınarak ödenecektir Kadro derecesine bağlı haklar ise işgal edilen kadro derecesine göre belirlenecektir.

12 nci bendin (d) alt bendi gereğince yapılacak intibak işlemlerine ilişkin olarak Maliye Bakanlığınca 07/03/1996 tarih ve 22573 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 142 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde örneklerle geniş açıklamalara yer verilmiştir.

Yukarıdaki şartlara uyan kişilerin aşağıdaki dilekçe ile kurumlarına başvurmaları gerekmektedir.

GÖREVİ :

ÜNVANI :

ADI VE SOYADI :

BABA ADI :

DOĞUM YERİ VE TARİHİ :

SİCİL NO :

EMEKLİ SİCİL NO :

T.C.KİMLİK NO :

???????????? MÜDÜRLÜĞÜNE

(İl Milli Eğitim Müdürlüğü iletilmek üzere)

Kazanılmış hak aylık derece ve kademesine ilâve olarak kademe ilerlemesi veya derece yükselmesi uygulanacak durumlar 657 sayılı Devlet memurları kanununun 36 ncı maddesinin ile düzenlenmiştir.

657 sayılı Devlet memurları kanununun 36 ncı maddesinin (A) fıkrasının 9 uncu bendinde; ?Memurluğa girmeden önce veya memuriyetleri sırasında yüksek öğrenim üstü master derecesi almış olanlarla yüksek öğrenim kurumlarında en az bir yıl ilave öğrenim yaparak lisansüstü ihtisas sertifikası alanlara bir kademe ilerlemesi, tıpta uzmanlık belgesi alanlara, meslekleri ile ilgili öğrenim dallarında doktora yapanlara bir derece yükselmesi uygulanır.

Master derecesini alıp bir kademe ilerlemesinden yararlanan memura, mesleği ile ilgili öğrenim dalında doktora yaptığı takdirde iki kademe ilerlemesi uygulanır.? hükmü, 10 uncu bendinde; ?Doktora üstü üniversite doçentliği unvanını üniversitede görevli iken kazananlara bir derece, diğer memuriyetlerde iken bu unvanı kazananlara iki kademe ilerlemesi uygulanır.? hükmü, 12 nci bendinin (d) alt bendinde; (21/09/2004 tarih ve 25590 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 17/09/2004 tarih ve 5234 sayılı Kanunla değişik) ?Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye tâbi kurumlarda çalışanlar dâhil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler.? Hükmü bulunmaktadır.

Tarafımda Beş yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenimini/ tezli/tezsiz yüksek lisans/doktora öğrenimimi ?.. Üniversitesi ?. Enstitüsü ??.. Dalında ?/?/?. tarihinde başarıyla tamamlayarak mezun olduğumdan 657 sayılı Devlet memurları kanununun 36 ncı maddesinde belirtilen derece ve kademeden faydalandırılmam hususunu; 12.01.1983 tarih ve 17926 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Devlet Memurlarının Şikâyet ve Müracaatları Hakkında Yönetmeliğinin 12.maddesinde yer alan ?Müracaatlar hakkında karar verme yetkisi, kurumların çalışma usul ve esasla­rını belirleyen kanun, tüzük ve yönetmelikler ile müracaat konusunu çözümlemeye yetkili kılınan mercilere aittir.

Müracaatı kabul eden ancak sorunu çözümleme yetkisi bulunmayan amirler bunları sil­sile yolu ile birinci fıkrada belirtilen mercilere 3 gün içinde intikal ettirilir.? Hükmü gereği çözümlemeye yetkili olan İl Milli Eğitim Müdürlüğü Makamına iletilmesi hususlarında gereğini arz ederim.

Adres:

????? Müdürlüğü ?/01/2012

???.-Osmaniye ??????????..

Ahmet KANDEMİR

memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 213,460 defa okundu. 25 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Lojmanların, içinde oturanlara, ihalede oluşan en yüksek bedelle satılacak olmasını;
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam