1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yurtdışı sürekli göreve atanacak personel için sınav duyurusu

28 Şubat 2012 14:05
Yazdır

Diyanet İşleri Başkanlığından;

Başkanlığımız yurtdışı teşkilatında halen münhal bulunan veya boşalacak olan Din Hizmetleri Müşavirliği, Din Hizmetleri Müşavir Yardımcılığı, Din Hizmetleri Ataşeliği ve Din Hizmetleri Ataşe Yardımcılığı kadrolarına atanacak personelin seçimi için ilgili mevzuat hükümleri gereğince/uyarınca Mesleki Ehliyet, Yurtdışı Temsil ve Yeterlilik Sözlü Sınavı yapılacaktır.

I- BAŞVURU ŞARTLARI

A- Genel Şartlar:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde öngörülen genel şartları taşımak.

2- Dört yıllık dini yüksek öğrenim veren fakülte veya yüksek okulların birinden mezun olmak.

3- Yabancı dil bilmek, Mesleki Ehliyet ve Yurtdışı Temsil ve Yeterlilik sınavında başarılı olmak.

(Yabancı dil bilgisi yeterliliği için, personelin öncelikle atanacağı ülkenin resmi dilinden veya İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden son 3 yıl içerisinde - Mayıs 2009, Kasım 2009, Mayıs 2010, Kasım 2010, Mayıs 2011 ve Kasım 2011 - yapılmış bulunan ?Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavları?ndan (KPDS) en az C düzeyinde belgeye veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olması zorunludur. Ancak, Türkçenin ve Türk lehçelerinin konuşulduğu ülkelere atanacak personelin müracaatlarında dil belgesi ibraz etmeleri zorunlu değildir.)

Başkanlık teşkilatında; Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi, Genel Müdür, Daire Başkanı, İl Müftüsü, eşdeğer ve daha üst düzey görevlerde olanlar ile İlahiyat Fakültelerinde Profesör olanlar Mesleki Ehliyet Sınavına tabi tutulmazlar. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı ile Başkan Yardımcıları'nın yurtdışı sürekli göreve atanmalarında herhangi bir şart aranmaz. Bunların dışındakilerin Yurtdışı Temsil ve Yeterlilikleri sözlü sınavla belirlenecektir.

4- Askerlik hizmetini yapmış veya askerlik hizmetinden muaf tutulmuş olmak.2005 tarihinde çıkan disiplin affından sonra aylıktan kesme ve daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak.

5- Yurtdışında sürekli görevden yurtiçindeki görevine dönenler için, sınav tarihi itibariyle yurtiçinde en az 3 yıl hizmet yapmış olmak.

6- Hizmetin gerektirdiği yurtdışı temsil ve yeterliliğe sahip olmak.

B- Özel Şartlar:

1- Din Hizmetleri Müşavirliği, Müşavir Yardımcılığı kadrolarına atanabilmek için; 3 yıl vaizlik, uzmanlık, müdürlük ve üstü görevlerden birini yapmış olmak şartıyla Başkanlıkta en az 10 yıl fiilen çalışmış olmak veya ilahiyat fakültelerinde en az 3 yıl öğretim üyesi olarak çalışmış olmak kaydıyla devlet memuriyetinde 10 yıl fiilen çalışmış olmak.

2- Din Hizmetleri Ataşeliği kadrolarına atanabilmek için; 3 yıl vaizlik, uzmanlık, müdürlük ve üstü görevlerden birini yapmış olmak şartıyla Başkanlıkta en az 9 yıl fiilen çalışmış olmak veya ilahiyat fakültelerinde en az 3 yıl öğretim üyesi olarak çalışmış olmak kaydıyla devlet memuriyetinde 9 yıl fiilen çalışmış olmak.

3- Din Hizmetleri Ataşe Yardımcılığı kadrolarına atanabilmek için; 3 yıl vaizlik, uzmanlık, müdürlük ve üstü görevlerden birini yapmış olmak şartıyla Başkanlıkta en az 7 yıl fiilen çalışmış olmak veya ilahiyat fakültelerinde en az 3 yıl öğretim üyesi olarak çalışmış olmak kaydıyla devlet memuriyetinde 8 yıl fiilen çalışmış olmak.

II- BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ

A-) Bu duyuruda belirtilen şartları taşıyan adaylar aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte;

1.Merkezde görevli olanlar birimleri aracılığı ile Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne,

2.Taşra teşkilatında görevli olanlar bağlı bulundukları İl Müftülüklerine,

3.Eğitim Merkezlerinde görevli olanlar Eğitim Merkezi Müdürlüklerine,

4.Yurtdışında görevli olanlar Din Hizmetleri Müşavirlik ve Ataşeliklerine,

5.İlahiyat Fakültelerinde görevli olanlar (Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesi gereğince sadece AB ülkeleri, İsviçre, ABD ve Avustralya için belirlenen kadrolarda görevlendirilebilir) ise doğrudan Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne,

en geç 06/04/2012 Cuma günü mesai bitimine kadar müracaat evrakını göndermiş olacaklardır.

Taşra ve Yurtdışı Teşkilatında görevli olanların başvuru evrakı en geç 13/04/2012 Cuma günü mesai bitimine kadar müracaat mercileri tarafından APS veya Kargo ile Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne ulaştırılmış olacaktır. Ancak taşra ve yurtdışı teşkilatına yapılmış olan müracaatlar, en geç 13/04/2012 Cuma günü mesai bitimine kadar, müracaat mercileri tarafından Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün disiliskiler@diyanet.gov.tr e-posta adresine isim listesi halinde ayrıca bildirilecektir.

B-) Başvuruda bulunmak isteyenlerin form dilekçe (EK-1) ekinde teslim edecekleri belgeler:

1.Yurt Dışı Göreve Başvuru Formu (EK-2),

2.Aday Bilgi Formu (Özgeçmiş) (EK-3),

3.Fakülte veya yüksek okul diploması veya mezuniyet belgesi onaylı örneği, varsa Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgelerinin onaylı örnekleri,

4.Yabancı dil belgesi (belirtilen sınav dönemlerinden birinde alınmış) onaylı örneği,

5.Hizmet cetveli onaylı örneği,

6. T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

7.Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (EK-4) (3 adet),

C-)Başvuru ve başvuru evrakı ile ilgili dikkat edilecek hususlar:

1.Başvuru Formu ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, muhteva/boyut değiştirilmeden bilgisayar ortamında; Aday Bilgi Formu ise el yazısı ile doldurulacaktır. Bu formlar, Başkanlığımız web sayfasının duyurular bölümünde yayınlanacak olan sınav duyurusu ekinden indirilerek doldurulabilir.

2.Başvuru formunda, talep edilen görev hanesinde sadece bir görev hanesi işaretlenecektir.

3.Her bir form belgesine son 6 ay içerisinde çekilmiş arka fon beyaz renkli vesikalık fotoğraf yapıştırılacak ve başvuru sahibi tarafından imzalanacaktır.

4.Belgelerin aslına uygunluk onayı, görevli oldukları birim/kurum amirlerince yapılacaktır.

5.İstenen belgeler, yukarıdaki sıraya göre plastik telli dosya içinde teslim edilecektir.

6.Yanlış, eksik ve usulüne uygun olmayan müracaatlar ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacak, yanlış beyanda bulunanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

7.Adaylara her türlü tebligat başvuru formundaki adrese yapılacağından, meydana gelen adres değişiklikleri aday tarafından derhal Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.

III- BAŞVURU EVRAKININ İNCELENMESİ

1.Adayların evrakı ve disiplin cezası durumları Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce ve ilgili daireler tarafından incelenecektir.

2.Gerekli şartları taşıyarak sınava girmeye hak kazanan adaylara ait başvuru formundaki ilgili bölüm İnceleme Komisyonunca onaylanacaktır.

IV- MESLEKİ EHLİYET, YURTDIŞI TEMSİL VE YETERLİLİK SINAVI

Müracaat eden adayların belgelerinin incelenmesi sonucunda, duyuruda belirtilen şartları taşıdığı tespit edilenler, 03/05/2012 Perşembe günü saat 10.00'da Başkanlığımız merkezinde Mesleki Ehliyet, Yurtdışı Temsil ve Yeterlilik Sınavına alınacaklardır. Sınava girmeye hak kazanan adaylar ile hak kazanamayan adaylara tebligat Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce yapılacaktır.

Her biri 100 puan üzerinden değerlendirilecek olan ?Mesleki Ehliyet Sınavı? ile ?Yurtdışı Temsil ve Yeterlik Sınavı? konuları ve puan değerleri aşağıda belirtilmiştir. Mesleki Ehliyet Sınavı ile Yurtdışı Temsil ve Yeterlik Sınavına katılması gereken adaylar (a) ve (b) grubu; Mesleki Ehliyet Sınavından muaf olan adaylar ise sadece (b) grubu konulardan sınava tabi tutulacaktır.

a-) ?Mesleki Ehliyet Sınavı? konuları ve puan değerleri:

1.Kur'an-ı Kerim, Meal ve Tefsir, Din Hizmetleri (Teori/Pratik) - (50 puan)

2.İslam Bilimleri (Hadis, Fıkıh, Kelam, İslam Tarihi, Çağdaş İslam Düşüncesi) - (50 puan)

b-) ?Yurtdışı Temsil ve Yeterlik Sınavı? konuları ve puan değerleri:

1.Yurtdışı temsil (beşeri ilişkiler ve görgü kuralları, temsil ve davranış ve tepkilerin mesleğe uygunluğu, sevk ve idare kabiliyeti, müzakere ve sorun çözme yeteneği, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, genel kültür) - (50 puan)

2.Yurtdışı yeterlik (yurtdışı din hizmetlerinin özellikleri ve sorunları, yurtdışı dini gelişmeler, dinler arası ilişkiler, dini kurum ve kuruluşlar ve yurtdışı müşavirlik/ataşelik bölgesinin dini ve sosyo-kültürel yapısı, Başkanlık ve devlet memurları ile ilgili mevzuatı) ? (50 puan),

c-) Başarı Durumu, Başarı Sıralaması ve Atama Şartları

1.Sınavların her birinden 100 (yüz) üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alanlar başarılı sayılır.

2.Atamalarda Mesleki Ehliyet Sınavındaki başarı sırası, Mesleki Ehliyet Sınavından muaf olanlarda ise katıldığı sınav başarı sırası esas alınır. Sıralama Sınav Komisyonunca yapılır.

3.Yurtdışında sürekli görev süresi 3 yıldır.

4.Aynı unvanlı yurtdışı sürekli göreve en fazla 2 kez atanılabilir.

5.Başarılı olanlardan öncelikle Başkanlık personelinin ataması yapılır.

V. SINAV SONUÇLARI

1.Adayların başarı değerlendirmesi, başarı sıralaması ve sınav belgelerinin Sınav Komisyonunca Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne teslimini müteakip, sınav sonuçları Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

2.Sınav sonuçları 3 yıl süreyle geçerlidir.

3.Bu duyuruda ve ilgili mevzuatta belirtilen genel ve özel şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanlar ile yurt dışında görev yapmasına mani halleri tespit edilenler, yapılan sınavı kazanmış hatta yurtdışına atanmış olsalar dahi hakkındaki tüm işlemler iptal edilecek ve yurt dışı görevi sona erdirilecektir.

İlgililere duyurulur.

EKLER:

1- Form Dilekçe (EK-1)

2- Yurt Dışı Göreve Başvuru Formu (EK-2)

3- Aday Bilgi (Özgeçmiş) Formu (EK-3)

4- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (EK-4)

Duyuru Ekleri İçin Tıklayınız..

Memurlar.Net
Bu haber 4,664 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Zina yasağı yeniden gelmeli mi?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam