1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından ödemelere ilişkin açıklama

08 Mart 2012 12:55
Yazdır

TC.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

Strateji Geliştirme Bnşknıılığı

Sayı : B17 0.00SGB0.11 00.00/ 1303

Konu : Özlük Ödemeleri Hakkında

Değişik zamanlarda Başkanlığımıza intikal eden şifahi ve yazılı görüş taleplerinde, personelin özlük ödemelerinde tereddütler yaşandığı belirtilerek konu hakkında bilgi talep edilmesi nedeniyle, uygulama birlikteliğinin sağlanması ve ileride oluşabilecek tereddütlerin giderilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

Ek Ders Ödemeleri :

02 11.2011 tarih ve 28103 sayılı mükerrer Resmi Gazete de yayımlanan 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 12-1 nci maddesinin (u) bendinde "Öğretmenler ile Milli Eğilim Hakanlığına hağlı orgun w yaygın eğilim kurumlarında öğretmen unvanlı kadrolarda görev yapan yöneticiler Itarıç; Adalet Bakanlığı w Milli Eğilim Bakanlığı ile diğer kamu idarelerinde görev yapan personele fiilen yapılmayan ders karşılığı ek ders ücreti ödemelerine ilişkin hükümler" maddenin yürürlük tarihi olan 14 01.2012 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır

10 01 2012 tarihli Resmi Gazetc'dc yayımlanan, 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli (I) Sayılı Cetvele Unvan Eklenmesi ve Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 2012/2664 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının (c) bendinde. "9 II 2000 tarihli w 2000 1648 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ytirtırluğe konulan Sosyal Hizmetler w Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü nün Merkez w Taşra Teşkilatı İle Sosyal Hizmet Kuruluşlarında Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Benzeri Diğer Hususların Tespitine Dair Esasların; 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d), (f) ve (g) bentleri, 5 inci maddesi, 7 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi, 10 uncu maddesi ve ek 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmış ve anılan Esaslara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. "GEÇİCİ MADDE I- Yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, bu Esaslar kapsamında yer alan öğretmenler için mülga 5 inci madde hükümlerinin uygulanmasına devam o/«;mr" hükümleri yer almaktadır

Yukarıdaki madde hükmünden de anlaşılacağı üzere, "Geçici Görevlendirmelerde Ek Ders Ücreti" başlıklı 10 uncu madde iptal edildiğinden, kadrosu kurumumuzda bulunan öğretmen unvanlı personel dışında, hiç bir personele 14.01 2012 tarihinden itibaren ek ders ücreti ödemesi yapılmayacaktır Ayrıca, öğretmen unvanlı personelin yöneticilik kadrolarına vekalet etmeleri nedeniyle, vekaletin devamı süresince fiilen öğretmenlik görevlerini yapmamaları sebebiyle öğretmen unvanından kaynaklanan haftalık 15 saatlik ek ders ücretinin ödenmesine de imkan bulunmamaktadır

657 saytlı Devlet Memurları Kanununun "Vekalet görevi ve aylık verilmesinin şartları" başlıklı 86 ncı maddesinin (1) ve (4) uncu fıkralarında. "Memurların kamını izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları lıalınde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıklan \vkil atanabilir.

Aynı kurumdan birinci fıkrada sayılan ayrılmalar dolay isiyle atanan vekil memurlara vekalet görevinin 3 aydan fazla devam eden suresi için. kurum dışından venı açıklan atananlarla kurum içinden ilkokul öğretmenliğine atanan öğretmenler ile veznedarlık görevine atananlara göreve haşladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı ödenir" denilmekte ve "Vekalet, ikinci görev aylık ve ücretleri ile diğer ödemeler" başlıklı 175 inci maddenin (2) fıkrasında da;

Kurum içinden veya diğer kurumlardan vekalet eden/ere vekalet aylığı iKİcnchılmesı için. vekilin asilde aranan şartları taşımasının zorunlu olduğu " hükme bağlanmıştır 17 04 2006 tarih ve 10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlar" a ilişkin Kararın "Vekalet" başlıklı 9 uncu maddesinin (I) inci bendinde, "65' sayılı Kanunun S6 ncı maddesi uyarınca; a) I) Kurumlarınca hır göreve kurum içinden wya diğer kurumlardan w kale t ettirilenlere; aa) Vekaletin, 657 sayılı Kanunun 86 ncı nuuldesine binaen yapılması ve hu hususini unuydu belirtilmiş olması.

hb) l ekaleiın. Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek karar ile atama yapılması gereken kadro veya görevler için ilgili Hakan, diğer kadro \vya görevler için asılı atamaya yetkili amir tarafından verilmesi.

cc) l eklilerin, genel ve ilgili özel me\*ztıatı uyarınca asaleten atanmada aranan lıım şartları (asaleten atanmada sına*[1] şartı aranılan kadro \vya görevler için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması da/ııl) hır arada taşımaları, kaydıyla; \vkalel ettikleri kadro veya görevler için hu Karar uyarınca öngörülen zam ve tazminatların toplam net tutarının, aslı kadro veya görevlen karşılığında fiilen aldıkları zam vv tazminatların toplam net tutarından fazla olması halinde, aradaki fark; 65 7 sayılı Kanunun 175 ıncı maddesindeki oranlar dikkate alınmaksızın, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve vekalet görevinin fiilen yapıldığı sûrece ödenir" denilmekte ve aynı maddenin (2) nci bendinde de, vekalet ücreti ödenmeyecek haller yer almaktadır

Ayrıca. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 9 uncu maddesinin (1) ve (5) inci fıkralarında. "(I) Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kamımı de 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre almakla olan personele. 399 sayılı Kamın Hükmimde Kararnameye ekli (II) sayılı Cetvele dahil pozisyonlarda islı/hlanı edilen sözleşmeli personele, sııhay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, sözleşmeli subay ve astsubay adayları ı/e uzman jandarma ve ıızmıuı erbaşlara, malı hak/ar kapsamında yapılan her türlü ödemeler dahil a/makta oldukları toplam ıkieme tutarı dikkate alınmak sureliyle aynı veya benzer kadro ve görevlerde bulunan personel arasındaki ücret dengesini sağlamak amacıyla, en yüksek Devlet memuru aylığına (ek gösterge dahil), ekli (I) sayılı Cehvlde yer alan kadro ve görev unvanlarına karşılık gelen oranların uygulanması suretiyle hesaplanan tutarda ek ödeme yapılır.

(5) Hırına fıkra kapsamına giren personelden; kurumlarınca hır kadroya kurum içinden veya kurum dışından vekalet ettirilenlere, vekaletin 65? sayılı Kanunun

Diğer taraftan, 03 10 2000 tarih ve 2000/1228 sayılı yönetmelikle "Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik"e eklenen "Ek T'inci maddesinde: il mudUru. il mudur yardımcısı, kuruluş muduru, kuruluş mudur yardımcısı ile mudur unvanlı kadrolara atanabilmek için aynı yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvelde yer alan (5) ve (6) ncı hizmet bölgelerinde iki yıl çalışılma şanı getirilmiştir

Bu itibarla, yukarıda belirtilen şartların tumune birlikte haiz olunması halinde, maaşları 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (1) sayılı cetvele göre yapılan il mudur yardımcısı, kuruluş muduru ile yardımcısı ve şube müdürü unvanlı kadrolara vekaleten atananlara, asli kadrosu ile vekaleten atandığı kadro unvanına ait zam (yan ödeme), tazminat (özel hizmet tazminatı) ile ek ödeme farkının, yine maaşları bahsi geçen 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvele göre yapılan il muduru kadrolarına vekaleten atananlara ise, sadece asli kadrosu ile vekaleten atandığı kadro unvanına ait zam (yan odemc) ile tazminat (özel hizmet tazminatı) farkının vekalet ücreti olarak ödenmesi gerekmektedir

Örnek I- Araştırmacı asli kadrosunun l/4'unden maaş alan personelin, vekaleten il muduru olarak atanması durumunda alacağı vekalet ücretinin hesaplanışı aşağıdaki şekilde olacaktır

Unsurlar Araştırmacı il Müdürü Farkı(Tutar)
1- Yan Ödeme 900*0.020987=18.89 1400*0.020987=29,38 10.49
2- özel Hu Tazm 9500*0.60*0.066187=377,27 9500*0,175*0,066187=1 100.37 723.10
Brüt Ödeme (1*2) 733 ,59
3-Gelır Vergisi Yan ödeme Farkı*0,15(Girmrç Olduğu Gelir Vergisi Matrahına Art Vergi Oranı) 1,57
4-Damga Vergisi Brüt Ödeme Farkı'0.0066 4.84
Kesintiler Toplamı (3*4) 6,42
Net Ödeme (Brüt Odeme -Kesmtıler Toplamı) 727,18

Örnek 2- Araştırmacı asli kadrosunun 1/4'ünden maaş alan personelin, vekaleten daire başkanı olarak atanması durumunda alacağı vekalet ücretinin hesaplanışı aşağıdaki şekilde olacaktır

Unsurlar Araştırmacı Daire Başkanı Farkı(Tutar)
1- Yan Ödeme 900*0.020987=18,89 1700*0,020987=35,68 16.79
2- Özel Hız Tazm 9500*0.60*0.066187=377.27 9500*0.200*0,088187=1 257.58 880.29
Brüt Ödeme (1*2) 897,08
3-Gelır Vergisi Yan Ödeme Farkı'O 15(G»rmıs Olduğu Gelir Vergisi Matrahına Art Vergi Oranı) 2,52
4 -Damga Vergisi Brüt Ödeme Farkı*0,0086 5.92
Kesintiler Toplamı (3+4) 8.44
Net Ödeme (Brüt Odeme-Kesıntıler Toplamı) 888,64

Örnek 3- Öğretmen asli kadrosunun l-4'unden maaş alan personelin, vekaleten il mudur yardımcısı olarak atanması durumunda alacağı vekalet ücretinin hesaplanışı aşağıdaki şekilde olacaktır

Unsurlar Öğretmen İl Mudur Yardımcısı Farkı(Tutar)
1-Yan Ödeme 750*0.020987=15.74 1200*0,020987=25 18 9.44
2- özel Hiz. Tazm. 9500*0.100*0,066187=628,78 9500*0,135*0.066187=848.86 220,08
3- Ek Ödeme 9500*0,65*0,066187=408 ,71 9500*0,180*0.066187=1 131.81 723.10
Brüt Ödeme (1*2+3) 952,62
4-Gelır Vergisi Yan Ödeme Farkı'O, 15{Gırmıs Olduğu Gelir Vergisi Matrahına Art Vergi Oranı) 1,42
5-Damga Vergisi Brüt Ödeme Farkı*0,0066 6,29
Kesintiler Toplamı (4+S) 7.70
Net Ödeme (Brüt Odeme-Kesıntıler Toplamı) 944,92

Örnek 4- Öğretmen asli kadrosunun 1/4'undcn maaş alan personelin, vekaleten kuruluş müdürü olarak atanması durumunda alacağı vekalet ücretinin hesaplanışı aşağıdaki şekilde olacaktır

Unsurlar Öğretmen Kuruluş Muduru Farkı(Tutar)
1- Yan Ödeme 750*0.020987= 15.74 1175*0,020987=24.66 8.92
2- özel Hız Tazm 9600*0.100*0.066187=628,78 3500-0,135-0 066187=848 85 220,07
3- Ek Od eme 9500*0.65*0.068187=408.71 9500*0.170*0,066187=1 068.93 660,22
Brüt Ödeme (1+2+3) 889,21
4-Gelır Vergisi Yan Ödeme Farkı*0,1S(Gırm«s Olduğu Gelir Vergisi Matrahına Art Vergi Oranı) 1.34
5-Damga Vergisi Brüt Ödeme Farkı'0.0066 5.87
Kesintiler Toplamı (4+6) 7,21
Net Ödeme (Brüt Ödeme-Kesintiler Toplamı) 882,00

Örnek 5- Sosyal çalışmacı asli kadrosunun l/4'unden maaş alan personelin, vekâleten kuruluş müdür yardımcısı olarak atanması durumunda alacağı vekalet ücretinin hesaplanışı aşağıdaki şekilde olacaktır

Unsurlar Sosyal Çalışmacı Kuruluş Mudur Yardımcısı Farkı(Tutar)
1- özel Hiz. Tazm 9500*0.97*0,086187=609.92 9500*0,125*0,066187=785,98 176,06
2- Ek Ödeme 9500*0.115*0,066187=723,10 9500*0.165*0,066187=1 037,49 314,39
Brüt Ödeme (1+2) 490.45
3-Damga Vergisi Brüt Ödeme Farkı'0.0066 3.24
Kesintiler Toplamı (3) 3,24
Net Ödeme (Brüt Odeme-Kesıntıler Toplamı) 487,21

Örnek 6- Şef asli kadrosunun 1/4'ünden maaş alan personelin, vekaleten şube muduru olarak atanması durumunda alacağı vekalet ücretinin hesaplanışı aşağıdaki şekilde olacaktır

Unsurlar Şef Şube Muduru Farkı(Tutar)
1- Yan Ödeme 700*0.020987=14,69 1100*0.020987=23.09 8 40
2- Özel Hol Tazm. 9500*0,60*0.066187=377.27 9500*0,135*0.066187=848 85 471,58
3- Ek Ödeme 9500*0,115*0.066187=723.10 9500*0,170*0.066187=1 068,93 345.83
Brüt Ödeme (1+2+3) 825,81
4 -Gelır Vergisi Yan Ödeme Farkı *0.15 (Gırmış Olduğu Gelir Vergisi Matrahına Art Vergi Oranı) 1,26
5 -Damga Vergisi Brüt Ödeme Farkı *0,0066 5.45
Kesintiler Toplamı (4+«) 6,71
Net Ödeme (Brüt Odeme-Kesintıler Toplamı) 819,10

Nöbet İ c ret i Ödemeleri :

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün Merkez ve Taşra Teşkilatı İle Sosyal Hizmet Kuruluşlarında Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Benzeri Diğer Hususların Tespitine Dair Esasların. "Tanımlar" başlıklı 4 uncU maddesinin (j) bendinde; "Sosyal Hizmet kuruluşlarında normal çalışma gıtn ve saatleri dışındaki zamanlarda kuruluşla harmanların yeme. yatma, dinlenme veya ellıt saat/erindeki denetim w gözetim hizmetleri" nöbet görevi olarak ifade edilmekte ve "Nöbet Görevi" başlıklı 0 uncu maddesinde de, "Sosyal Hizmet Kuruluşlarında çalışan personelin nöbet tutmaları Italımie. her nöbet guttu için S saat ek ders ücreti tkJenır. Hu ödeme haftada 'i saati geçemez. Nöbet izninden yarar/ananlara bu ödeme yapılmaz" denilmektedir

Bu itibarla, yukarıda bahsi geçen hükümler yürürlükte olduğundan, geçici görevlendirilen personel dahil tüm çalışanlar için fiilen yapılan nöbet hizmetine ait ücretin ödenmesine devam edilecektir

kurumlar Arası Geçici Görevlendirme :

6S7 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Kurumlar arası geçici sureli görevlendirme" başlıklı. Ek 8 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerinde,

"cj Geçici sureli olarak görevlendirilen memurlar, yurtdışında görevlendirilen gınvnlık görevlileri hariç olmak iızere. aylıkları ile diğer mali ve sosyal haklarını kurumlarından alır Hu memurların kadroları ile ilişkileri, kendi sınıf ve derecelerindeki terfi w emeklilik /takları devam eder.

d) Geçici sureli görevlendirme süresi bir yılda allı ayı geçemez. Yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri için geçici görevlendirme süresi en çok ıkı yıldır; gerekli görülmesi hâlinde bu sure bir katına kadar uzatılabilir" hükmüne yer verilmiştir

Bu kapsamda, diğer kurumlardan geçici olarak görevlendirilen personelin görevlendirme surelerinin bir yılda altı ay süreyle sınırlandırılması nedeniyle protokole bağlı görevlendirmeler hariç tum görevlendirmelerin yenilenerek belirtilen surelere dikkat edilmesi gerekmektedir

Ders İ crcti karşıhüı Görevlendirme :

Bu konu hakkında. Bakanlığımız "2012/2 sayılı 2012 Malı Yılı Ödeneklerinin Kullanımı" konulu Genelgesinin 8 ıncı maddesine göre işlem yapılması gerekmekledir

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 1 0
Bu haber 43,164 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam