1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 'çevre görevlisi sınavı' duyurusu

09 Mart 2012 15:32
Yazdır

SINAVIN ADI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ?Çevre Görevlisi Sınavı?

SINAV ÜCRETİ

§ Aday; 80 (Seksen TL KDV dahil) TL sınav ücretini 12 Mart ? 27 Nisan 2012 tarihleri arasında; T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Beşevler Şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubesinden herhangi birisine ?Kurumsal Tahsilat Programı? aracılığı ile yatıracaktır.

SINAV BAŞVURU ŞARTLARI ve SINAV BAŞVURUSU

§ 12 Kasım 2010 Tarihli ve 27757 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci Maddesinin (b) ve (c) bentlerinde yer alan bölümlerden mezun olmak. (En az dört yıllık üniversitelerin balıkçılık teknolojisi mühendisliği, endüstri mühendisliği, fizik mühendisliği, gıda mühendisliği, hidrojeoloji mühendisliği, inşaat mühendisliği, jeoloji mühendisliği, jeofizik mühendisliği, kimya mühendisliği, makine mühendisliği, metalurji ve malzeme mühendisliği, maden mühendisliği, orman mühendisliği, orman endüstri mühendisliği, su ürünleri mühendisliği, tekstil mühendisliği, ziraat mühendisliği ve veteriner fakültesi, fizik, kimya veya biyoloji bölümlerinden mezun olmak.

§ Müracaat eden kişilerin aynı yönetmelikte belirtilen şartları sağlamaları, özellikle de meslek gruplarının yönetmelikte belirtilen meslek gruplarından olması tamamen müracaat eden kişinin sorumluluğundadır.

§ Müracaat şartları tutmayan kişiler sınava girip, sınavı kazansa dahi daha sonra Bakanlığa elektronik ortamda yapacakları müracaatları kabul edilmeyecektir.

§ Sınav ücretini yatıran adaylar, sınav başvurularını 12 Mart ? 27 Nisan 2012 tarihleri arasında http://www.meb.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda yapacaklardır.

§ Adaylardan, 12 Kasım 2010 tarih ve 27757 sayılı resmi gazetede yayımlanan ?Çevre Görevlisi Ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik? in 5-(1) b ve c maddelerindeki meslek grubundan bir tanesini işaretlemesi istenecektir. Meslek gruplarından bir tanesini işaretledikten sonra; ?İşaretlemiş olduğum meslek grubunun doğru olduğunu taahhüt ederim. İşaretlemiş olduğum meslek grubumu sınavı kazandıktan sonra ÇŞB'na elektronik ortamda yapacağım

müracaat esnasında ispat edemezsem hiçbir hak iddia etmeyeceğimi taahhüt ederim? ifadesi sekmesi işaretlenecektir.

§ Yapılacak Çevre Görevlisi sınavına girerek başarılı olan adaylar 12 Kasım 2010 Tarihli ve 27757 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci Maddesinin (b) ve (c) bentlerinde yer alan bölümlerden mezun olmadıkları tespit edilen adaylar, Çevre Görevlisi sınavını kazansalar bile Çevre Görevlisi belgesi alamazlar.

§ Yapılacak Çevre Görevlisi Sınavına girerek başarılı olacak Çevre Görevlisi adayları Çevre Görevlisi Belgesi müracaatlarını http://izinlisans.cevreorman.gov.tr/Yetki/KullaniciGiris.aspx internet adresinden 12 Kasım 2010 Tarihli ve 27757 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı Maddesi ?(6) Çevre görevlisi belgesi için başvurular elektronik ortamda Bakanlığa yapılır? ve 20 nci Maddesi ?(1) Bu Yönetmelik kapsamında Bakanlığa yapılacak başvurular ile yapılacak bildirimler Bakanlığın internet sayfasından elektronik imza ile yapılır.? hükmü gereği mobil imza veya elektronik imza ile yapacaklardır.

SINAV YERİ

Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Erzurum ve Trabzon

SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ

Çevre Görevlisi Sınavı 12 Mayıs 2012, Cumartesi günü, Saat: 10.00'da yapılacaktır.

SINAV KONULARI

TEMEL ÇEVRE EĞİTİMİ

1. Çevre Bileşenleri

2. Çevre Kirliliği ve Kirlilik Boyutunun Belirlenmesi

3. Su Kirliliği ? Kirleticiler ve Etkileri

4. Atıksu Bileşenleri

5. Katı ve Tehlikeli Atık Kaynakları, Kompozisyonu ve Etkileri

6. Hava Kirletici Kaynakları ve Etkileri

7. Numune Alma Yöntemleri

8. İçme Suları (Özellikleri ? Parametreleri ? Kirleticilerin Sağlık Üzerindeki Etkileri)

9. Su Arıtımı

10. Atıksu Arıtımında Fiziksel İşlemler

11. Atıksu Arıtımında Kimyasal İşlemler

12. Atıksu Arıtımında Biyolojik Süreçler

13. Arıtma Tesis İşletimi Problemleri ve Çözümler

14. İleri Atıksu Arıtma Üniteleri

15. Su Geri Kazanım Teknolojileri

16. Endüstriyel Atıksular ve Arıtım Sistemlerinin Seçimi

17. Katı Atıklar

18. Evsel Atık Yönetimi (Geri Kazanım ? Geri Dönüşüm ? Düzenli Depolama ?Kompostlaştırma ? Anaerobik Çürütme)

19. Endüstriyel Atık Yönetimi

20. Tehlikeli Atık Yönetimi

21. Arıtma Çamuru Yönetimi

22. Hava Kirliliği ve Kontrolü

23. Hava Kirletici Emisyonları

24. Gürültü ve Yönetimi

25. Toprak Kirlenmesi ve Islahı

26. Çevresel Risk Yönetimi

27. Çevre Mühendisliğinde İstatistiksel analiz

ÇEVRE MEVZUATI

Bakanlığımızın ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ve Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün görev ve yetki alanına giren konularda çıkartılan Çevre ile ilgili mevzuatlarını kapsamaktadır. Bahse konu mevzuatlara;

 http://www.csb.gov.tr/gm/ced/

· http://www.cygm.gov.tr/CYGM/AnaSayfa.aspx?sflang=tr

web sayfalarından ulaşılabilmektedir.

Çevre görevlisi:

§ Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan ve/veya neden olabilecek ve Çevre Kanununa göre yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca denetime tâbi kurum, kuruluş veya işletmelerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendiren, tesis içi yıllık iç tetkik programları düzenleyen tesiste veya çevre yönetim hizmeti veren çevre danışmanlık firmasında çalışan görevliyi ifade eder.

Çevre Görevlisi Nerede Çalışır?

§ Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan faaliyet/ tesislerde veya çevre danışmanlık firmalarında çevre görevlisi olarak çalışabilirler.

NOT:

§ Çevre Görevlisi Sınavı Başvuru Şartları bölümünde belirtilen koşulları sağlamayan adaylar yapılacak Çevre Görevlisi Sınavına girseler ve başarılı olsalar dahi, Çevre Görevlisi Belgesi müracaatları kabul edilmeyecektir. Söz konusu adaylar hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulma hakkı saklı tutulacaktır.

§ 2010?2011 yılları içerisinde yapılan Çevre Görevlisi Sınavı ile ilgili ders notları ve sınav sorularına http://www.csb.gov.tr/gm/ced/index.php?Sayfa=haberlerdetay&Id=508

adresinden ulaşılabilmektedir.

SINAV UYGULAMASI

§ Çevre Görevlisi Sınavında, 100 soruluk çoktan seçmeli (dört seçenekli) testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı kullanılacaktır.

§ Çevre Görevlisi Sınavı 110 dakika sürecek, tek oturum olarak uygulanacaktır.

§ Adaylar, sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ile sınava gireceklerdir.

§ Sınav Giriş Belgesi ile özel kimlik belgesi yanında bulunmayan adaylar ve yanlarında cep telefonu bulunan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır.

§ Adaylar, ?Sınav Giriş Belgesi?ni, 03 Mayıs 2012 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr İnternet adresinden alabilecektir.

§ Sınav soru ve cevap anahtarları 15 Mayıs 2012 tarihinde http://www.csb.gov.tr ve http:// www.cedgm.gov.tr internet adreslerinde yayımlanacaktır.

§ Adayların sınav sonuç bilgileri 06 Haziran 2012 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğüne teslim edilerek aynı gün http://www.meb.gov.tr İnternet adresinden yayımlanacaktır.

§ Sınav binasında sigara içenler hakkında ilgili kanun gereğince işlem yapılacaktır.

ÖZÜRLÜ ADAYLAR SINAV UYGULAMASI

§ Sınava başvuranlar arasında sınav öncesinde ve sınav anında YEĞİTEK tarafından tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özür durumuna sahip olan aday/adaylar var ise, adaya ait sağlık kurulu raporunun, özürlü kimlik kartının kurum onaylı örneği veya adayın özür durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinin herhangi birini bir nüsha halinde adayın bağlı bulunduğu kuruma ya da aday resmi bir kurumda görevli değil ise YEĞİTEK'e teslim etmek, aday tarafından elektronik başvuru ekranından ?özür durumu? ve ?almak istediği hizmet? ile ilgili uygun olan kutucukların işaretlenmesi gerekmektedir.

§ Beyan edilen özür durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday, raporun geçerliliğinden ise ilgili kurum sorumlu olacaktır. Sınavla ilgili yapılacak duyurularda bu husus belirtilecektir.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

§ Sınava giren adayın cevap kâğıdı 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.

§ Sınava giren tüm adaylar için [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılarak başarı puanı hesaplanacaktır.

§ Sınavda yer alan her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır.

§ Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınarak 70 ve üzeri puan alan aday başarılı sayılacaktır.

§ Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru şık/şıkları dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

§ Değerlendirme sırasında hatalı soru/soruların çıkması durumunda hatalı bulunan soru/sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun tespit edilmesi hâlinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

İLETİŞİM ve DUYURU

§ Sınavla ilgili bilgilendirmeler ve iletişim için adaylar MEB İletişim Merkezi ?Alo 147? numaralı telefonundan yararlanabilecektir.

§ Sınavla ilgili duyuru ve ilanlar Millî Eğitim Bakanlığı, http://www.meb.gov.tr ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı http://www.csb.gov.tr ve http:// www.cedgm.gov.tr internet adreslerinden yapılacaktır.

SINAV İTİRAZLARI

§ Adaylar sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını soru ve cevap anahtarının http://www.csb.gov.tr ve http:// www.cedgm.gov.tr internet adreslerinde yayımından itibaren en geç 3 (üç) işgünü içerisinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların adaylara duyurulmasından itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde ÇEDGM' ye yapacaklardır.

§ Adayların sınav uygulamasına ve sonuçlara dair itiraz başvuruları YEĞİTEK Döner Sermaye İşletmesi'nin T.C. Ziraat Bankası Beşevler/ANKARA Şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubelerinden herhangi birine, ?Kurumsal Tahsilât Programı? hesabına 10 TL(onTL) itiraz ücreti yatırarak, alınan banka dekontu ve sınav adının belirtildiği dilekçe ile kabul edilecektir.

§ Sınav uygulamasına ve sonuçlara ilişkin itirazlar 10 (on) gün içerisinde YEĞİTEK tarafından incelenip sonuçlandırılarak adaylara yazılı olarak bildirilecektir. YEĞİTEK'e gelen evrak kayıt tarihi geçerli olacaktır.

§ Sınav sorularına ilişkin itirazları ise 10 (on) gün içerisinde ÇEDGM inceleyip sonuçlandırarak http://www.csb.gov.tr ve http:// www.cedgm.gov.tr internet adreslerinde yayımlanacaktır.

§ Banka dekontu, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler, faksla yapılan itirazlar ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

§ Başvurusu /sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, adayların/kurumların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 43,810 defa okundu. 8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Lojmanların, içinde oturanlara, ihalede oluşan en yüksek bedelle satılacak olmasını;
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam