1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Denetimli Serbestlik Şube Müdürleri, müdür yardımcısı yapılıyor

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulu üyelerince imzalanarak Meclise sevk edilen "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısına" göre, hali hazırda ?denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürü" olarak çalışanlar, kanun hükmüyle müdür yardımcısı yapılmaktadır.
15 Mart 2012 00:10
Yazdır

Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Şube Müdürlerinn memurlar.net'e gönderdiği açıklamayı yayımlıyoruz.

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri İle Koruma Kurulları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı incelendiğinde 2006 yılından itibaren taşra teşkilatında görev yapan Denetimli Serbestlik Şube Müdürleri bakımından aleyhte, kazanılmış haklarını ortadan kaldıran, yetkileri elinden alınan ve tüm bunlara bir gerekçe konulmayan tasarı olduğu görülmektedir. Üstelik tasarı ile sistemle hiçbir şekilde ilgisi, bilgisi olmayanların doğrudan Denetimli Serbestlik Müdürü olarak atanabilmesinin yolunun açılması ile -yapılan işim önem ve sorumluluğu göz önünde bulundurulduğunda- sistem tehlikeye sürüklenmekte ve yönetimde belirsizliğe yol açılmaktadır.

Anlatılan durumları gerekçelendirecek olur isek;

a) TASARI METNİ:

?MADDE 5- (1) 5402 sayılı Kanunun;

?

11) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ?Müdürlük: Denetimli serbestlik müdürlüğünü?,

10) 2 nci maddesinde yer alan ?denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlükleri? ibaresi ?denetimli serbestlik müdürlükleri?,

...

şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- 5402 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 5- (1) Diğer kanunlarda ?denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüğü?ne yapılmış atıflar ?denetimli serbestlik müdürlüğü?ne yapılmış sayılır.

GEÇİCİ MADDE 6- (1) Kanunla kadroları kaldırılan denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlerinden bu görevi yürütmekte olanlar eski kadrolarına ait aylık ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali hakları devam etmek suretiyle, denetimli serbestlik müdür yardımcılığı kadrolarına atanmış sayılırlar.?

TALEBİMİZ:

GEÇİCİ MADDE 6- (1) Kanunla kadroları kaldırılan denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlerinden bu görevi yürütmekte olanlar, denetimli serbestlik müdürü kadrolarına atanmış sayılırlar.?

GEREKÇEMİZ:

Tasarıyla ??denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüğü'ne yapılmış atıflar ?denetimli serbestlik müdürlüğü'ne yapılmış sayılır? iken halen denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüğünün AMİRİ konumundaki şube müdürünün ataması ?denetimli serbestlik müdür yardımcılığına' denilmek suretiyle şube müdürünün uhdesindeki yetki ve sorumlulukları (imza, temsil, harcama, disiplin amirliği vs) elinden alınmaktadır. Kaldı ki kurumun ismi değiştirilirken kurum amirinin, yine aynı fakat ismi değiştirilen kuruma, müdür olarak atanması yerine aynı kuruma müdür yardımcısı olarak atanma sebebine ilişkin herhangi bir yasal gerekçe ortaya konulmamıştır. Zira gerek basında, gerek kamuoyunda ve gerekse bireysel gözlemlerde denetimli serbestlik hizmetleri kapsamında son derece güzel iş ve işlemler yapıldığı bilinmekte, görülmekte ve gözlemlenmektedir. Özetle denetimli serbestlik iş ve işlemlerine ilişkin denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüklerinin çalışmalarına eleştiriler son derece olumludur.

Öte yandan halen ülkemizde 134 ağır ceza merkezinde 5402 sayılı Kanun ile kendisine verilen görev ve yetkileri yerine getirmekte olan denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlükleri için mevcut şube müdürü sayısı 131'dir. Yani herhangi bir istihdam fazlası şube müdürü de fiilen bulunmamaktadır.

Tasarıda ?MADDE GEREKÇELERİ' başlığı altında tasarlanan MADDE 5'te halen Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Şube Müdürlüğü adı altında faaliyet gösteren müdürlüklerin isminin değiştirilmesi gerekçesi ?Ülkemizde idari yapılanmada taşra birimlerinde şube müdürlüğü olmadığı için uygulamada birçok sıkıntı yaşanması ve çeşitli sorunlara yol açması nedeniyle bu şekilde bir değişikliğe ihtiyaç duyulmuştur.? Cümleleriyle açıklanmaktadır. Dolayısı ile tamamen ülkemizin idari yapılanmasıyla örtüşmeyen kurumun isminin değiştirilmesi yanında halen Şube Müdürü olarak görev yapan kamu görevlilerinin de bu müdürlüğün DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRÜ olarak atanmasından daha rasyonel bir durum yoktur.

b) TASARI METNİ:

?MADDE 4- 5402 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

?Müdür ve müdür yardımcılığına atama

MADDE 26/A- (1) Denetimli serbestlik müdürlüklerine, en az dört yıllık eğitim veren fakülte ve yüksek okullarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar arasından yazılı ve Bakanlıkça yapılacak mülakat sınav sonucuna göre denetimli serbestlik müdür yardımcısı atanır.

(2) Denetimli serbestlik müdür yardımcılığı yazılı ve mülakat sınavı ve uygulama esasları ile müdür yardımcılarının denetimli serbestlik müdürlüğüne, denetimli serbestlik müdürlerinin, denetimli serbestlik müdür yardımcılığına atanma şartları yönetmelikle düzenlenir.?

TALEBİMİZ:

Halen denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürü olarak görev yapan kamu görevlileri bu tasarı ile denetimli serbestlik müdürü olarak atanmış sayıldıkları takdirde aşağıda gerekçe başlığı altında sunduğumuz olumsuz neticeler ortadan kalkacaktır.

GEREKÇEMİZ:

(1)inci fıkra incelendiğinde en az dört yıllık eğitim veren fakülte ve yüksek okullarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar arasından denilmek suretiyle daha önce hiçbir kamu hizmetinde bulunmamış, bulunmuş olsa bile Adalet Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatında çalışmamış, hukuk, yönetim, eğitim, felsefe yada sosyoloji ve psikoloji alanında öğrenim görmemiş, hiçbir yöneticilik tecrübesi olmayanların ceza-infaz sisteminde önemli bir görev ve sorumluluk üstlenen ve bu görev ve sorumlulukları her geçen gün artan denetimli serbestlik müdürlüklerine denetimli serbestlik müdürü olarak atanması mümkün kılınmıştır. Ceza infaz sisteminde yapılan en küçük bir hata veya yanlışın bedelinin çok ağır olduğu bilinen bir gerçektir. Zira bu kapsamda ülkemiz büyük tazminatlarla, teşkilatımız ise yoğun kamuoyu baskısıyla karşı karşıya kalmaktadır.

Tasarının (2) nci fıkrası incelendiğinde ise; tasarının bu haliyle yasalaşması halinde bu meyanda düzenlenecek Yönetmeliğin hazırlık çalışmaları, yürürlüğe girmesi işlemlerine ilaveten sınav süreci ve akabinde mülakat ve atamaların yapılması ile en nihayetinde denetimli serbestlik müdürlerinin atanmasının oldukça uzun bir zamana yayıldığı görülmektedir. Bu süreç boyunca ülke genelindeki 134 denetimli serbestlik müdürlüğünün tamamının ?müdür yardımcıları' ile yönetilmeye çalışılması devlet yönetimimizde görülmemiş bir uygulamadır. Teamüllerimizde böyle bir uygulama bulunmamaktadır.

Ayrıca kuruluş Kanunumuz olan 5402 sayılı Yasa incelendiğinde:

?Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Kanunda yer alan;

?

e) Daire Başkanlığı: Denetimli Serbestlik ve Yardım Hizmetlerinden Sorumlu Daire Başkanlığını,

?

g) Şube Müdürlüğü: Denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüğünü,

?

İfade eder.

Şube müdürlüğü

MADDE 10

?

(3) Şube müdürlüklerinde bir şube müdürü, bürolarda bir şef, yeterli sayıda psikolog,

sosyal çalışmacı, sosyolog, öğretmen, benzeri alanlarda eğitim alan personel ile bu alanda

özel hizmet içi eğitim almış diğer unvanlardaki personel ve yönetim hizmetlerini yürütecek

görevliler bulunur.

GEÇİCİ MADDE 1.- (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde teşkilâtlanma tamamlanır.

(2) Kuruluşunda şube müdürü ihtiyacını karşılamak üzere, bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içerisinde, şube müdürlüklerine; hukuk, siyasal bilgiler ve eğitim bilimleri fakülteleri ile fakülte ve yüksek okulların kamu yönetimi, sosyal hizmetler, sosyoloji, psikoloji gibi dört yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun, olumlu sicil almış, mesleğin niteliklerini taşıyan ve adliye ve ceza infaz kurumlarında en az dört yıldan beri görev yapmakta olan personelden Bakanlıkça yazılı ve mülâkat sınavından başarılı olanlar arasından atama yapılır.?

Hükümlerinin var olduğu görülmektedir.

Bu hükümlerle ?Tanımlar' başlığı altındaki maddede ismi geçen müdürlük teşkilatının amirinin şube müdürü olduğu, şube müdürlerinin gerekli şartları taşıyanlar arasından yazılı ve mülakat sınavı ile seçilerek atandıkları açıkça görülmektedir.

Bu kapsamda; tasarı ile sadece ismi değiştirilen, yönetimde yeni, farklı, mevcut yöneticilerin yapmadığı yada yapamayacağı bir durumu veya görevi ortaya koymayan kurumun halihazırdaki amirinin, yöneticisinin bu hak, sorumluluk ve yetkilerini ortadan kaldırılarak elinden alınmasına yönelik tasarının ilgili metinleri; kazanılmış haklarımızın elimizden alınmasına yönelik olması sebebiyle insan haklarına, eşitlik ilkesine ve teamüllerimize aykırıdır.

Konuyla ilgili olarak yardımlarınızı bekler, tasarının taleplerimiz göz önünde bulundurularak yasalaşması konusunda gerekli hassasiyeti göstereceğiniz inancıyla selam ve saygılarımı sunarım.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 60,581 defa okundu. 71 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Spor giyimde en çok hangi markayı tercih ediyorsunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam