Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://www.memurlar.net/haber/223313/
Yazdırılma Tarihi : 16 Mayıs 2021 Pazar 00:28

Memurun toplantıda sorunları yüksek sesle dile getirmesi, disiplin suçun mudur?

Haber Tarihi : 19 Nisan 2012 00:20

Danıştay Onikinci Dairesi, memurun yapmış olduğu yüksek sesli konuşmaların amir ya da üstlerinin eylem ya da işlemlerini eleştirici söz söylemek şeklinde nitelendirilmesinin mümkün olmadığına karar verdi. İzmir'de meydana gelen olayda polis memuruna sorunlarını yüksek sesle dile getirdiği için, Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü'nün 7/D-3 ve 15. maddeleri uyarınca "10 ay kısa süreli durdurma" cezası verilmişti. Danıştay, kararıyla bu cezayı iptal etti.

T.C.
DANIŞTAY
Onikinci Daire

Esas No : 2007/6191
Karar No : 2010/1608

Özeti : Davacının yapmış olduğu konuşmaların görev sırasındaki sorunların yüksek sesle dile getirilmesine yönelik olduğu, kullandığı sözlerin amir ya da üstlerinin eylem ya da işlemlerini eleştirici söz söylemek şeklinde nitelendirilemeyeceği hakkında.

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : İzmir Valiliği
Karşı Taraf : ...

İsteğin Özeti : Polis memuru olan davacının Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü'nün 7/D-3 ve 15. maddeleri uyarınca "10 ay kısa süreli durdurma" cezası ile cezalandırılmasına dair İzmir İl Polis Disiplin Kurulu'nun 21.12.2005 günlü ve 2005/1052 sayılı kararının iptali istemiyle açılan davada; davacının yapmış olduğu konuşmaların görev sırasındaki sorunların yüksek sesle dile getirilmesine yönelik olduğu, kullandığı sözlerin amir ya da üstlerinin eylem ya da işlemlerini eleştirici söz söylemek şeklinde nitelendirilmesinin mümkün olmadığından işlemde mevzuata uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptali yolunda İzmir 3. İdare Mahkemesince verilen 27.4.2007 günlü, E:2006/629, K:2007/626 sayılı kararın dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulmasına karar verilmesi istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hakimi: M. Önder Tekin
Düşüncesi : İdare Mahkemesince verilen karar ve dayandığı
gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından anılan kararın onanması gerektiği düşünülmüştür.
Danıştay Savcısı : Nazmiye Kılıç
Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. İzmir 3. İdare Mahkemesince verilen 27.4.2007 günlü, E:2006/629, K:2007/626 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı idare üzerinde bırakılmasına, 22.3.2010 tarihinde oybirliği ile karar verildi.