1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Askeri personel ile polisler için yapılan düzenlemeler

Askeri personelin 1. derece sorununu çözecek kanun olarak bilinen 6318 sayılı Kanun, 3 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Söz konusu bu kanunda ayrıca yükseköğrenim mezunu polislerin 1. derece sorunu da çözülmüştür. Bunun yanı sıra, askeri hakimlerin maaaşları, subay, astsubay ve uzman erbaşların izinleri, gazi maaşlarında da önemli iyileştirmeler yapılmıştır. Detaylar için başlığa tıklayınız.
04 Haziran 2012 07:03
Yazdır

Not: Kırmızı olarak belirtilen yazılar memurlar.net'in açıklamasıdır.

ASKERLİK KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6318
Kabul Tarihi: 22/5/2012

ASKERİ HAKİMLERİN MAAŞLARI SİVİL HAKİM MAAŞIYLA EŞİTLENDİ

MADDE 33 ? 357 sayılı Kanunun 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?MADDE 18 ? Aylık, ek gösterge, ödenek, yargı ödeneği, ek ödeme, mali ve sosyal haklar ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından;

a) Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanları ve Başsavcıları, Askeri Yargıtay İkinci Başkanı ile bu yüksek yargı organlarının daire başkanları ve üyeleri; sırasıyla Yargıtay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Birinci Başkanvekili, daire başkanları ile üyeleri,

b) Birinci sınıf askeri hakimler; birinci sınıf hakim ve savcılar,

c) Birinci sınıfa ayrılmış ve askeri yüksek yargı organı üyeliklerine seçilme niteliklerini kaybetmemiş olan askeri hakimler; birinci sınıfa ayrılmış ve Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine seçilme hakkını kaybetmemiş hakim ve savcılar,

d) Yukarıdaki bentler dışında kalan askeri hakimler; aldıkları aylık derecesine eşit bulunan sınıf ve derecedeki diğer hakim ve savcılar,

e) 9 uncu derecede bulunan askeri hakimler; 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununda yer alan aylık ödeme oranı % 39 olarak uygulanmak ve yargı ödeneği de bu oran üzerinden hesaplanacak brüt aylıkları esas alınarak verilmek suretiyle 8 inci derecedeki diğer hakim ve savcılar,

f) Askeri adalet müfettişleri; adalet müfettişleri,

g) Askeri hakim adayları; hakim ve savcı adayları,

hakkındaki hükümlere tabidirler.

Adli müşavirlik ve disiplin subaylığı ile Askeri Adalet İşleri Başkanlığı ve Askeri Adalet Teftiş Kurulu Başkanlığı kadrolarında veya askeri yargı ile ilgili idari görevlerde bulunan askeri hakimler hakkında da bu madde hükümleri uygulanır.

Askeri hakimler bu Kanunda düzenlenmeyen diğer özlük hakları yönünden subaylar hakkındaki kanun hükümlerine tabidir.?

KIDEMLİ HAKİMİN İZNİNİ MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI VERECEK

MADDE 34 ? 357 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?Askeri mahkeme kıdemli hakimi ve askeri savcının izinleri Millî Savunma Bakanlığı; askeri mahkeme ve askeri savcılık kadrolarında görevli askeri hakimlerin izinleri ilgisine göre askeri mahkeme kıdemli hakimi veya askeri savcı; diğer görevlerde bulunan askeri hakimlerin izinleri ise sicil üstleri tarafından 926 sayılı Kanun hükümlerine göre verilir.?

HAKİM HAKKINDA, SOMUT DELİLE DAYANAN AMA İMZA İÇERMEYEN BAŞVURULAR DİKKATE ALINACAK

MADDE 35 ? 357 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan ?Askeri hâkimler ve askeri savcılar ile yardımcılarının, adlî müşavirlerin, Askeri Adalet İşleri Başkanlığı ile Askeri Adalet Teftiş Kurulu Başkanlığı kadrolarında bulunan askeri hâkimlerin? ibaresi ?Askeri hakimlerin? şeklinde, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

?Askeri hakimler hakkında;

a) Belli bir konuyu içermeyen veya somut delile dayanmayan,

b) Başvuru sahibinin adı, soyadı, imzası ile iş veya yerleşim yeri adresi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bulunmayan,

c) Daha önceden şikayet konusu yapılıp sonuçlanan hususlarda yeni delil içermeyen,

d) Kanun yollarına başvuru sebebi olarak ileri sürülebilecek veya askeri hakimlerin yargı yetkisi ve takdiri kapsamında kalan hususlara ilişkin bulunan,

e) Akıl hastalığı sebebiyle vesayet altına alınanlar ile henüz vesayet altına alınmamış olmakla birlikte bu hastalığa düçar oldukları sağlık kurulu raporu ile belirlenenlerce verilmiş olan ihbar ve şikayetler işleme konulmaz. Ancak (b) bendinde yazılı şartları taşımayan ihbar ve şikayetlerin somut delillere dayanması durumunda, konu hakkında gerekli araştırma ve inceleme yapılır.?

?Bir şahsın şikayeti üzerine başlanan disiplin soruşturması, şikayetten vazgeçilse dahi durdurulmaz.?


657'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞ VE POLİSİN 1. DERECE SORUNU ÇÖZÜLMÜŞTÜR

YAPILAN DEĞİŞİKLİK İLE YÜKSEKÖĞRENİM MEZUNU POLİSLERİN DE 1. DERECEYE KADAR YÜKSELMELERİNE İMKAN TANINMIŞTIR

POLİSLER İÇİN EK GÖSTERGE CETVELİNDE BİR DEĞİŞİKLİK YAPILMADIĞI İÇİN 2200 EK GÖSTERGE ÜZERİNDEN MAAŞ ALINMAYA DEVAM EDİLECEKTİR

MADDE 43 ? 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin ?Ortak Hükümler? bölümünün (B) bendinin (3) numaralı alt bendine (b) sırasından sonra gelmek üzere aşağıdaki (c) sırası eklenmiş ve mevcut (c) sırası (d) sırası olarak teselsül ettirilmiştir.

?c) Yukarıda sayılanlardan yükseköğrenimli olanlar 1 inci derecenin son kademesine,?

Maddenin değişiklik yaptığı fıkra şu şekildedir:

3 ? (Değişik: 23/12/1988 - KHK - 351/3 md.) Emniyet Hizmetleri Sınıfı mensuplarından:
a) Emniyet müdürleri ve bu sıfatı taşımakta olan emniyet teşkilatı mensupları ile başkomiser ve emniyet amirleri dışında kalanlar 3 üncü derecenin son kademesine,
b) Başkomiser ile emniyet amirleri 2 nci derecenin son kademesine,
c) Emniyet müdürleri ve bu sıfatı taşımakta olan emniyet teşkilatı mensupları 1 inci derecenin son kademesine, kadar yükselebilirler.


TSK'DAKİ SİVİL MEMURLARA VERİLECEK BAŞARI BELGESİ İÇİN DÜZENLEME YAPILMIŞTIR

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI YETKİSİNİ TAŞRADAKİ KOMUTANLIKLARA DEVREDEBİLECEK

MADDE 44 ? 657 sayılı Kanunun 122 nci maddesinin birinci fıkrasına son cümlesinden önce gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

?Türk Silahlı Kuvvetlerinde (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı hariç) görevli Devlet memurları için Millî Savunma Bakanı bu yetkisini devredebilir.?

Maddenin değişiklik yaptığı fıkra şu şekildedir:

Görevli oldukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle; kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu zararının oluşmasının önlenmesinde ve önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında, kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilen memurlara, merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından başarı belgesi verilebilir. Üç defa başarı belgesi alanlara üstün başarı belgesi verilir.


SUBAY VE ASTSUBAYLAR İÇİN, 15 YIL HİZMET ETMEDİKÇE İSTİFA EDEMEZLER ŞARTI, 10 YILA DÜŞÜRÜLDÜ

MADDE 47 ? 926 sayılı Kanunun 112 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ?15 yıl? ibaresi ?10 yıl? şeklinde değiştirilmiştir.

Maddenin değişiklik yaptığı fıkra şu şekildedir:

Madde 112 ? Muvazzaf subay ve astsubaylar subay ve astsubay nasbedildikleri tarihten itibaren fiilen 15 yıl hizmet etmedikçe istifa edemezler.


SUBAY VE ASTSUBAYA EŞİNİN DOĞUM YAPMASI HALİNDE 10 GÜN İZİN VERİLECEK

SUBAY VE ASTSUBAYA, KAYINVALİDE, KAYINPEDER VEYA KAYINÇOLARIN ÖLÜMÜ HALİNDE 10 GÜN İZİN VERİLECEK

SUBAY VE ASTSUBAYA ÇOCUĞUNUN VEYA KENDİSİNİN EVLENMESİ HALİNDE 7 GÜN İZİN VERİLECEK

MADDE 51 ? 926 sayılı Kanunun 126 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?a) Eşinin doğum yapması, eşinin ölümü, çocuğunun ölümü, kendisinin veya eşinin ana, baba veya kardeşinin ölümü hallerinin her birinde isteği üzerine on güne kadar; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde isteği üzerine yedi güne kadar,?

?e) Subay ve astsubaylara, bakmakla yükümlü olduğu veya refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine, aylık ve özlük hakları korunarak üç aya kadar izin verilebilir. Bu sürenin bitimini müteakip istekleri üzerine ayrıca altı aya kadar aylıksız izin verilebilir. Aylıksız izinli olarak geçirilen süreler mecburi hizmet süresinden sayılmaz.?

Maddenin değişiklik yaptığı fıkra şu şekildedir:

a) Ana, baba, eş, çocuk ve kardeşlerinin ölümü halinde on gün,

e) Subay ve astsubaylara,bakmaya mecbur olduğu veya refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba,eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin raporla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine en çok üç aya kadar aylıksız izin verilebilir. Bu süre aynı şartlarla bir katına kadar uzatılabilir. Aylıksız izin süresi mecburi hizmet süresinden sayılmaz


DOĞUMDA VEYA DOĞUMDAN SONRAKİ AYLIKLI İZİN SÜRESİ İÇİNDE ANNE ÖLÜRSE 16 HAFTALIK İZİN SÜRESİ BABAYA VERİLEBİLECEK

SÜT İZİNLERİ DOĞUM TARİHİNDEN DEĞİL, AYLIKLI İZİN SÜRESİNİN BİTİM TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞLAYACAK

DOĞUM YAPAN PERSONELE AYLIKLI İZNİN BİTİMİNDEN İTİBAREN VERİLEBİLECEK AYLIKSIZ İZİN SÜRESİ 6 AYDAN 12 AYA ÇIKARILDI

BU MADDE KAPSAMINDAKİ SÜRELER RÜTBE BEKLEME SÜRESİNDEN SAYILACAK

MADDE 52 ? 926 sayılı Kanunun 128 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

?d) Kadın personele doğum yapmasından önce sekiz hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süre ile aylıklı izin verilir. Çoğul gebelik halinde, doğum öncesi sekiz haftalık izin süresine iki hafta süre eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesinden, sağlık durumunun uygun olduğu doktor raporu ile belgelenen personel, isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar iş yerinde çalışabilir. Bu durumda personelin isteği halinde doğum öncesinde çalıştığı süreler, doğum sonrası izin süresinin bitim tarihinden itibaren aylıklı izin süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi nedeniyle doğum öncesi sekiz haftalık izinden kullanılamayan süreler, doğum sonrası sürelere eklenir. Doğumda veya doğum sonrası aylıklı izin süresi içerisinde annenin ölümü halinde, isteği üzerine subay veya astsubay olan babaya, bu fıkrada anne için öngörülmüş olan süre kadar izin verilir.

Doğum yapan personele çocuklarını emzirmeleri için aylıklı izin süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağı personelin tercihine bırakılır.

Ayrıca doğum yapan personele, aylıklı izinlerinin bitiminden itibaren başlamak üzere, en fazla üç yaşında bir çocuğu evlat edinen kadın personele çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleştiği tarihten veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden itibaren istekleri üzerine oniki aya kadar aylıksız izin verilir. Aylıksız izin süreleri mecburi hizmet süresinden sayılmaz.?

?Bu madde kapsamında verilen izinler rütbe bekleme süresinden sayılır.?

Maddenin değişiklik yaptığı fıkra şu şekildedir:

Bayan personele doğum yapmasından önce sekiz hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süre ile aylıklı izin verilir. Çoğul gebelik hâlinde, doğum öncesi sekiz haftalık izin süresine iki hafta süre eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesinden, sağlık durumunun uygun olduğu doktor raporu ile belgelenen personel, isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar iş yerinde çalışabilir. Bu durumda personelin isteği halinde doğum öncesinde çalıştığı süreler, doğum sonrası izin süresinin bitim tarihinden itibaren aylıklı izin süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi nedeniyle personelin doğum öncesi sekiz haftalık izninden kullanılamayan süreleri, doğum sonrası sürelere eklenir.
Doğum yapan personele çocuklarını emzirmeleri için doğum tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağı personelin tercihine bırakılır.
Ayrıca doğum yapan personele aylıklı izinlerinin bitiminden itibaren istekleri üzerine ve evlat edinen bayan personele en fazla üç yaşında bir çocuğun evlat edinilmesi halinde çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleştiği tarihten veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden itibaren isteği üzerine altı aya kadar aylıksız izin verilir. Aylıksız izin süreleri mecburi hizmet süresinden sayılmaz.


YABANCI MEMLEKETTE GÖREV ALACAK SUBAY VE ASTSUBAYA BAKANLAR KURULU DEĞİL MİLLİ SAVUNMA BAKANI ONAY VERECEK

ANCAK BM İLE, BARIŞ GÜCÜNDE GÖREV ALACAK SUBAY VE ASTSUBAYLARA İZNİ BAKANLAR KURULU VERECEK

MADDE 55 ? 926 sayılı Kanunun ek 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?Yabancı bir memlekette veya uluslararası kuruluşlarda görev alacak subay veya astsubaylara; Genelkurmay Başkanlığının muvafakati ve Millî Savunma Bakanlığının (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için İçişleri Bakanlığının) onayı ile 5 yıla kadar maaşsız izin verilebilir.

Birleşmiş Milletler Teşkilatı ile Türkiye Cumhuriyetinin üye olduğu veya imzaladığı anlaşmalarla taraf bulunduğu diğer uluslararası teşkilatlar nezdinde ateşkesi denetlemek üzere gözlemci sıfatıyla görev alan veya barış gücünde görevlendirilen subay ve astsubaylara, Genelkurmay Başkanlığının muvafakati, Millî Savunma Bakanlığının (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için İçişleri Bakanlığının) teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile beş yıla kadar maaşlı izin verilebilir. Bu personele, görevlendirilen teşkilat tarafından yapılacak ödemelerin dışında, ayrıca, aynı kararname ile tespit edilecek tutarda aylık ek ücret de verilebilir.?

GAZİLERİN MAAŞLARI EMSALLERİNE GÖRE ARTACAK

MADDE 56 ? 926 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

?EK MADDE 28 ? 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık bağlanan Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin unvan ve rütbeleri, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun ek 77 nci maddesine göre belirlenecek emsalini geçmemek üzere Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde göreve devam eden emsallerinin rütbe ve unvanlarına yükseltilir ve haklarında yapılacak her türlü işlemde yükseltilen unvan ve rütbeleri esas alınır.

GENELKURMAY BAŞKANINA 10 DANIŞMAN KADROSU

EK MADDE 29 ? Türk Silahlı Kuvvetlerinin faaliyetleri ile ilgili alanlarda Genelkurmay Başkanına danışmanlık yapmak üzere, kadro şartı aranmaksızın ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli olarak 10 kişiye kadar Genelkurmay Başkanı danışmanı çalıştırılabilir. Bu kapsamda çalıştırılanlara, (60.000) ila (100.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık sözleşme ücreti hak edildikçe ödenir ve sözleşme ücreti dışında mali ve sosyal haklar kapsamında herhangi bir ad altında ödeme yapılmaz. Bu şekilde çalıştırılacak personelin sözleşme ücreti ile sözleşme usul ve esasları, tam veya kısmi zamanlı çalıştırılacak olması dikkate alınarak Genelkurmay Başkanlığınca belirlenir. Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu tüzel kişiliğini haiz kurumlarda çalışanlar aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmek kaydıyla kurumlarının ve kendilerinin muvafakati ile Genelkurmay Başkanlığınca görevlendirilebilirler. Bu personele mali ve sosyal haklar kapsamında ayrıca bir ödeme yapılmaz. Bu kapsamdaki personel ilgili mevzuatında yer alan süre sınırlamalarına tabi olmaksızın ihtiyaç duyulan hizmet süresince kurumlarından aylıksız izinli olarak da bu madde hükümleri uyarınca Genelkurmay Başkanlığınca görevlendirilebilir. Aylıksız izinli çalışanlara çalıştıkları görevler dikkate alınarak bu madde hükümleri uyarınca ödeme yapılır ve bunların Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilişkileri kendi kurumlarındaki statüleri dikkate alınarak devam ettirilir. Bunlardan aylıksız izinli olarak çalıştırılanların Genelkurmay Başkanlığında geçen süreleri kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinde değerlendirilir ve bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır. Terfileri başkaca bir işleme gerek duyulmadan süresinde yapılır.

Bu madde uyarınca çalıştırılan Genelkurmay Başkanı danışmanlarının sözleşme veya görevlendirmeleri Genelkurmay Başkanının görev süresinin sona erdiği tarihte hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona ermiş sayılır. Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların personeli bu fıkrada sayılan hallerde hiçbir işleme gerek kalmaksızın kendi kurumlarındaki kadro veya pozisyonlarına dönerler.

Bu madde uyarınca, aylıksız izinli olanlar hariç, sözleşmeli olarak çalıştırılacak personel, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır.?

1/4'TEKİ YARBAYA 1500 GÖSTERGE

ASTSUBAYLIKTAN SUBAYLIĞA GEÇEN 1/4'E YÜKSELEBİLECEK

II. KADEMELİ KIDEMLİ BAŞÇAVUŞ 1/4'E YÜKSELEBİLECEK

UZMAN JANDARMALAR 1/4'E YÜKSELEBİLECEK

MADDE 57 ? 926 sayılı Kanuna ekli EK-VI, EK-VII, EK-VIII, EK-VIII/A, EK-VIII/B ve EK-VIII/C sayılı cetvellerin 1 inci derece satırları ile EK-IX sayılı cetvel aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

EK-VI SAYILI CETVEL

SUBAYLAR İÇİN AYLIK GÖSTERGE TABLOSU

Dereceler Rütbeler 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Alb .- Kd . Alb . General-Amiral 1500 - - - - - - - -
1 Yarbay 1320 1380 1440 1500 - - - - -

EK-VII SAYILI CETVEL

B-109 UNCU MADDEYE GÖRE ASTSUBAYLIKTAN SUBAYLIĞA GEÇENLER İÇIN AYLIK GÖSTERGE TABLOSU

Dereceler 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1320 1380 1440 1500 - - - - -

EK-VIII SAYILI CETVEL

ASTSUBAYLAR (ÜSTÇAVUŞ VE KIDEMLİ ÜSTÇAVUŞLUKTA ÜÇER YILLIK RÜTBE BEKLEME SÜRESİNE TABİ OLANLAR) İÇİN AYLIK GÖSTERGE TABLOSU

Dereceler Rütbeler 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 II. Kad . Kd . Bçvş . 1320 1380 1440 1500 - - - - -

EK-VIII/A SAYILI CETVEL

ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU MEZUNU VE FAKÜLTE, YÜKSEK OKUL VEYA MESLEK YÜKSEK OKULUNU BİTİREREK TEMEL ASKERLİK EĞİTİMİNDE BAŞARILI OLUP ASTSUBAY ÇAVUŞLUĞA NASBEDİLEN ASTSUBAYLAR (ÜSTÇAVUŞ VE KIDEMLİ ÜSTÇAVUŞLUKTA ÜÇER YILLIK RÜTBE BEKLEME SÜRESİNE TABİ OLANLAR) İÇİN AYLIK GÖSTERGE TABLOSU

Dereceler Rütbeler 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 II. Kad . Kd . Bçvş . 1320 1380 1440 1500 - - - - -

EK-VIII/B SAYILI CETVEL

ASTSUBAYLAR İÇİN AYLIK GÖSTERGE TABLOSU

(ÜSTÇAVUŞ VE KIDEMLİ ÜSTÇAVUŞLUKTA ALTIŞAR YILLIK RÜTBE BEKLEME SÜRESİNE TABİ OLANLAR)

Dereceler Rütbeler 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Kad . Kd . Bçvş . - II.Kad.Kd.Bçv ş . 1320 1380 1440 1500 - - - - -

EK-VIII/C SAYILI CETVEL

ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU MEZUNU VE FAKÜLTE, YÜKSEK OKUL VEYA MESLEK YÜKSEK OKULUNU BİTİREREK TEMEL ASKERLİK EĞİTİMİNDE BAŞARILI OLUP ASTSUBAY ÇAVUŞLUĞA NASBEDİLEN ASTSUBAYLAR İÇİN AYLIK GÖSTERGE TABLOSU (ÜSTÇAVUŞ VE KIDEMLİ ÜSTÇAVUŞLUKTA ALTIŞAR YILLIK RÜTBE BEKLEME SÜRESİNE TABİ OLANLAR)

Dereceler Rütbeler 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Kd . Bçvş .- Kad . Kd . Bçvş . - II.Kad.Kd.Bçvş. 1320 1380 1440 1500 - - - - -

EK-IX SAYILI CETVEL

UZMAN JANDARMA ÇAVUŞLAR İÇİN AYLIK GÖSTERGE TABLOSU

KADEMELER

Dereceler Rütbeler 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 VIII. Kad . Çvş . 1320 1380 1440 1500 - - - - -
2 VIII. Kad . Çvş . 1155 1210 1265 1320 1380 1440 - - -
3 VII. Kad . Çvş . 1020 1065 1110 1155 1210 1265 1320 1380 -
4 VI. Kad . Çvş . 915 950 985 1020 1065 1110 1155 1210 1265
5 V. Kad . Çvş . 835 865 895 915 950 985 1020 1065 1110
6 IV. Kad . Çvş . 760 785 810 835 865 895 915 950 985
7 III. Kad . Çvş . 705 720 740 760 785 810 835 865 895
8 II. Kad . Çvş . 660 675 690 705 720 740 760 785 810
9 I. Kad . Çvş . 620 630 645 660 675 690 705 720 740
10 Çvş . 590 600 610 620 630 645 660 675 690

EMEKLİ OLAN SUBAY VE ASTSUBAYLAR DA 1/4'TEN YARARLANABİLECEK

MADDE 58 ? 926 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

?GEÇİCİ MADDE 33 ? Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte halen görevde olan subay ve astsubaylar, bu maddeyi ihdas eden Kanun ile değiştirilen aylık gösterge tablolarındaki lehe olan esaslar dikkate alınarak intibak ettirilirler. Bu şekilde yapılacak intibaklarda geçmişe yönelik maaş ve maaş farkı ödenmez.

GEÇİCİ MADDE 34 ? Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile dul ve yetim aylıkları alanların, hizmet süreleri ve görevde bulundukları sürelerdeki durumları göz önüne alınarak bu Kanundaki esaslar dahilinde intibakları yapılır. Bu şekilde yapılacak intibaklarda geçmişe yönelik maaş ve maaş farkı ödenmez.?

ASKERİ HASTANELERDE DAHA FAZLA SİVİL HASTA MUAYENE OLABİLECEK

DAHA ÖNCE VAR OLAN "BOŞ YATAK" SINIRLAMASI KALDIRILDI

MADDE 61 ? 10/6/1985 tarihli ve 3225 sayılı Milli Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanunun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 69 uncu maddesinin (d) bendi ile 70 inci maddesi kapsamındaki hak sahipleri ve mevcut yatak miktarı içinde her yıl yüzde ondan aşağı olmamak üzere Genelkurmay Başkanlığı tarafından belirlenecek oran veya sayıda sivil hastalar, döner sermaye teşkil edilmiş askerî hastanelerde muayene ve tedavi olabilirler.?

DENİZALTI, KURBAĞA ADAM VE DALGIÇLADAN UZMAN JANDARMALAR DA YIPRANMA TAZMİNATI ALACAK

MADDE 62 ? 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendinde yer alan ?sözleşmeli astsubaylar ile uzman erbaşlar? ibaresi ?sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar? şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 80 ? Bu Kanunun;

62 nci maddesi 15/11/2011 tarihinden geçerli olmak üzere,

yürürlüğe girer.

İZİN HAKLARI UZMAN ERBAŞLARA DA VERİLMİŞTİR.

MADDE 63 ? 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?MADDE 11 ? Uzman erbaşların barışta her yıl kırkbeş gün izin alma hakları vardır. Bu müddete yol dahil değildir. Bu iznin onbeş günü mazeret izni olarak kullanılır. Yıllık izinlerin verilmesi, zamanı ve süresi hizmetin aksamaması esas alınmak suretiyle kıt'a, karargah ve kurum amirlerince düzenlenir. Onbeş günlük mazeret izni dışında uzman erbaşlara;

a) Eşinin doğum yapması, eşinin ölümü, çocuğunun ölümü, kendisinin veya eşinin ana, baba veya kardeşinin ölümü hallerinin her birinde isteği üzerine on güne kadar; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde isteği üzerine yedi güne kadar,

b) Doğumda veya doğum sonrası aylıklı izin veya analık izni süresi içerisinde eşinin ölümü halinde, isteği üzerine uzman erbaşa anne için öngörülen süre kadar,

c) Yangın, deprem, su baskını gibi olağanüstü bir mazeret dolayısıyla bir yıl içerisinde otuz güne kadar,

mazeret izni verilebilir. Verilen mazeret izinleri yıllık izne mahsup edilmez. İzinler Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliği esaslarına göre düzenlenir.

Uzman erbaşlara, bakmakla yükümlü olduğu veya refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine, aylık ve özlük hakları korunarak üç aya kadar izin verilebilir. Bu sürenin bitimini müteakip istekleri üzerine ayrıca altı aya kadar aylıksız izin verilebilir. Bu şekilde aylıksız izinli olarak geçirilen süreler sözleşme süresinden sayılmaz.

Uzman erbaşlara yıllık izinleri dışında, ayrıca 1111 sayılı Kanunun 78 inci maddesinde belirtilen esaslara göre izin verilir. Verilen bu izinler yıllık izinden sayılmaz.?

UZMAN JANDARMANIN EK GÖSTERGESİ ASTSUBAYLARIN 2/3'Ü ORANINDA UYGULANMAKTADIR. BU MİKTAR 2200'Ü GEÇEMEYECEK

MADDE 65 ? 28/5/1988 tarihli ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununun 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

?Ancak, bunlara uygulanacak ek gösterge rakamı 2200'ü geçemez.?

UZMAN JANDARMALARIN ÖĞRENİMİ YÜKSELİRSE KADEME VE DERECE VERİLECEK

MADDE 66 ? 3466 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

?EK MADDE 1 ? Ortaokul ve dengi okul öğrenim düzeyine sahip uzman jandarmalardan görevde bulundukları süre içerisinde lise ve dengi okul öğrenimini tamamlayanların, mevcut derece ve kademelerine bir derece ilave edilmek suretiyle 926 sayılı Kanuna ekli Ek-IX sayılı Cetvele intibakları yapılır.

Uzman jandarmalardan görevde bulundukları süre içerisinde iki yıl süreli yükseköğrenimi tamamlayanlara bir kademe, üç yıl süreli yükseköğrenimi tamamlayanlara iki kademe, dört veya daha uzun süreli yükseköğrenimi tamamlayanlara ise bir derece verilir. İki veya üç yıl süreli yükseköğrenimini tamamlayarak intibakları yapılmış olanların, görevde bulundukları süre içerisinde dört veya daha uzun süreli yükseköğrenimi tamamlamaları halinde intibak işlemleri bir defaya mahsus olmak üzere tekrar yapılır. Yükseköğrenimden dolayı bir defadan fazla yapılan intibak işlemlerinin toplamı bir dereceden fazla olamaz.

İki veya daha uzun süreli yükseköğrenimi tamamladıktan sonra uzman jandarma nasbedilenlerin intibakları, yukarıda belirtilen esaslar dâhilinde uzman jandarmalığa nasıplarında yapılır.

Bu intibaklar, personelin mezuniyetine dair resmi belgeyi ibraz edip müracaatını yaptığı tarihten geçerli olarak yapılır. Ancak, bunlara geçmişe yönelik maaş ve maaş farkı ödenmez.

Uzman jandarmaların, yapılan intibaklarla bir üst maaş derecesinin birinci kademesine yükseltilmesi için terfi etmeleri beklenmez. Bu şekilde yapılan derece ilerlemesi ile üst rütbe maaşını almış olmak, üst rütbeye terfii gerektirmez.

İntibak yoluyla yapılacak derece ve kademe ilerlemelerinin nasıl yapılacağı ve onay makamları Uzman Jandarma Atama ve Sicil Yönetmeliğinde gösterilir.

Lise ve dengi okul öğrenim düzeyine sahip olan uzman jandarmalar, ikinci derecenin altıncı kademesine kadar ilerleyebilirler. Bunlardan ikinci derece için öngörülen üçüncü veya daha sonraki kademeleri kazanılmış hak aylığı olarak almış olanlardan; üçüncü kademede en az bir yılını tamamlayan, askeri ve varsa mülki sicil belgelerinin son altı yıllık sicil notu ortalaması sicil tam notunun yüzde doksanı ve daha yukarısı olan ve kademe ilerlemesi yapma şartlarını taşıyanlar, 926 sayılı Kanuna ekli Ek-IX sayılı Cetvelin birinci derecesine yükseltilirler.

Ortaokul ve dengi okul öğrenim düzeyine sahip uzman jandarmalar hakkında 926 sayılı Kanuna ekli Ek-IX sayılı Cetvelin bu maddeyi ihdas eden Kanunla değiştirilmeden önceki hali uygulanmaya devam olunur.?

MADDE 67 ? 3466 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

?GEÇİCİ MADDE 6 ? Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte halen görevde olan uzman jandarmaların, 926 sayılı Kanuna ekli Ek-IX sayılı Cetvelin bu maddeyi ihdas eden Kanunla değiştirilmeden önceki haline göre belirlenmiş olan derece ve kademelerine; lise ve dengi okul öğrenim düzeyine sahip olanlara bir derece, iki yıl süreli yükseköğrenim düzeyine sahip olanlara bir derece ve bir kademe, üç yıl süreli yükseköğrenim düzeyine sahip olanlara bir derece ve iki kademe, dört veya daha uzun süreli yükseköğrenimi tamamlamış olanlara ise iki derece ilave edilerek 926 sayılı Kanunun Ek-IX sayılı Cetveline intibakları yapılır.

Bu intibaklar, personelin mezuniyetine dair resmi belgeyi ibraz edip müracaatını yaptığı tarihten geçerli olarak yapılır. Ancak, bunlara geçmişe yönelik maaş ve maaş farkı ödenmez.

Uzman jandarmaların bu madde hükümlerine göre yapılan intibaklarla üst derecelerinin birinci kademesine yükseltilmesi için terfi etmeleri beklenmez. Bu şekilde yapılan derece ilerlemesi ile üst rütbe maaşını almış olmak, üst rütbeye terfii gerektirmez.

Statü değiştirerek subay veya astsubaylığa geçirilenlerden halen görevde olanlar da birinci fıkra ile düzenlenen intibak hükümlerinden yararlandırılır.

Uzman jandarma olarak görev yapmış olanlardan, bu görevleri üzerinden emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylığı bağlanmış olanların veya uzman jandarma görevi esas alınarak dul ve yetim aylığı bağlanmış olanların aylıkları, uzman jandarma görevinin sona erdiği tarihteki en son öğrenim durumları ve bu madde esas alınarak 926 sayılı Kanunun Ek-IX sayılı Cetveline göre yeniden belirlenir. Aylıkların bu şekilde yeniden belirlenmesinden dolayı geçmişe yönelik aylık ve ikramiye farkı ödenmez.?

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 148,484 defa okundu. 106 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Kot markası olarak en beğendiğiniz marka hangisi?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam