1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

SGK, görevde yükselme yönetmeliğini değiştirdi

08 Haziran 2012 00:19
Yazdır

8 Haziran 2012 CUMAResmî GazeteSayı : 28317

YÖNETMELİK

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 ? 14/8/2010 tarihli ve 27672 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e), (h) ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?e) Genel Müdürlük: Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü ve Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünü,?

?h) Hizmet süresi: 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında geçen fiili hizmet süresi (işçi statüsü ile geçici personel statüsünde geçirilen süreler hariç) ile muvazzaf askerlikte geçen süreleri,?

?j) Personel: Kurum kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur olarak çalışanları,?

MADDE 2 ? Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?Hizmet grupları ve unvan değişikliğine tabi kadrolar

MADDE 5 ? (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

(2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

1) Şube Müdürü,

2) Sosyal Güvenlik Merkezi Müdür Yardımcısı,

3) Şef.

b) Hukuk Hizmetleri Grubu;

1) Hukuk Müşaviri.

c) İdari Hizmetler Grubu;

1) İcra Memuru,

2) Memur, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni.

ç) Destek Hizmetleri Grubu;

1) Dağıtıcı, Hizmetli, Aşçı.

(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar: Avukat, Biyolog, Çocuk Eğiticisi, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, Hemşire, İstatistikçi, Mimar, Mühendis, Mütercim, Çözümleyici, Programcı, Psikolog, Sağlık Memuru, Sağlık Teknikeri, Sağlık Teknisyeni, Sosyolog, Sosyal Çalışmacı, Tekniker, Teknisyen.?

MADDE 3 ? Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?MADDE 7 ? (1) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıda belirtilen özel şartlar aranır.

a) Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık eğitim ve öğretim veren diğer yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü, Sosyal Güvenlik Merkezi Müdür Yardımcısı, Uzman Tabip, Daire Tabibi, Tabip, Diş Tabibi, Eczacı, Mühendis, Mimar, Araştırmacı, Uzman, Şef, Aktüer, Sosyolog, İstatistikçi, Tekniker, Diyetisyen, Sosyal Çalışmacı veya Çocuk Gelişimcisi kadrolarında en az bir yıl Kurum hizmeti bulunmak,

3) Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünün Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için; Çözümleyici, Programcı kadrolarında veya (2) numaralı alt bentte sayılan kadroların herhangi birinde en az bir yıl Kurum hizmeti bulunmak,

b) Sosyal Güvenlik Merkezi Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık eğitim ve öğretim veren diğer yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) Uzman Tabip, Daire Tabibi, Tabip, Diş Tabibi, Eczacı, Mühendis, Mimar, Araştırmacı, Uzman, Mali Hizmetler Uzmanı, Şef veya Sosyal Güvenlik Kontrol Memuru kadrolarında en az bir yıl Kurum hizmeti bulunmak,

3) Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüklerindeki Sosyal Güvenlik Merkezi Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için; bir ve ikinci fıkraya ilave olarak 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

c) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık eğitim ve öğretim veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) Memur, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, İcra Memuru, Mütercim, Teknisyen, Sağlık Teknisyeni, Sağlık Memuru veya Hemşire kadrolarında en az bir yıl Kurum hizmeti bulunmak,

ç) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için; Avukat kadrosunda en az bir yıl Kurum hizmeti bulunmak,

d) Memur ve Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna atanabilmek için Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı bilgisayar sertifikasına veya bitirdiği okul itibarıyla verilen ders müfredatında bilgisayarla ilgili ders aldığına dair belgeye sahip olmak ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen aynı mahiyetteki kursta başarılı olmak

gerekir.?

MADDE 4 ? Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç), (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (g) ve (h) bentleri eklenmiştir.

?ç) Biyolog, Fizyoterapist, Psikolog, Sosyolog, Sosyal Çalışmacı, Diyetisyen, Çocuk Gelişimcisi kadrolarına atanabilmek için; fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak,?

?d) Tekniker ve Sağlık Teknikeri kadrolarına atanabilmek için; en az iki yıllık mesleki veya teknik eğitim veren yüksek öğretim okullarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,?

?e) Teknisyen, Sağlık Teknisyeni, Sağlık Memuru, Çocuk Eğiticisi kadrolarına atanabilmek için; en az lise dengi mesleki veya teknik eğitim veren okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,?

?g) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık eğitim ve öğretim veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) Mühendis, İstatistikçi, Programcı kadrolarında görev yapmış olmak,

3) Unvan değişikliği sınavına başvuru tarihi itibariyle Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgarî (D) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak,

4) En az bir işletim sisteminin uygulaması ile en az bir programlama dilini bildiğini (Transkript ve ders açılım belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı özel bilgisayar kursları programcılık sertifikası ya da üniversitelerden alınmış onaylı programcılık sertifikası.) belgelemek.?

?h) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) Yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümü mezunu olmak veya en az iki yıllık eğitim veren fakülte veya yüksekokul mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı veya üniversitelerden alınan bilgisayar programcılığı sertifikasına sahip olmak,

2) En az bir programlama dilini bildiğini (Transkript ve ders açılım belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı özel bilgisayar kursları programcılık sertifikası ya da üniversitelerden alınmış onaylı programcılık sertifikası.) belgelemek.?

MADDE 5 ? Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?Görevde yükselme eğitimi bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerinde yer alan ders konularında en az otuz saat ve (g) bendinde yer alan ders konularında ise en az kırkbeş saat olmak üzere toplam en az yetmişbeş saat olacak şekilde yüzyüze eğitim, internet tabanlı uzaktan eğitim veya bu eğitimlerin birleştirilmesi (karma eğitim) şeklinde düzenlenir.?

MADDE 6 ? Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki ?birim bazında? ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?(2) Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı ilan edilen atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını geçemez. Eğitime katılma başvurusunda bulunanların sayısının ilan edilen boş kadro sayısının üç katını aşmaması halinde, başvuruda bulunan adaylardan duyuruda belirtilen şartları taşıyanlar doğrudan görevde yükselme eğitimine alınırlar. Görevde yükselme eğitimine başvuranlardan gerekli şartları taşıyanların sayısının, ilan edilen boş kadro sayısının üç katını aşması halinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ekinde yer alan Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Puanların eşitliği halinde sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilir.

(3) Bu sınava herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya başarılı olup da sınav tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere, müteakip sınava kadar atanmamış olanlar; aynı unvanla ilgili düzenlenecek eğitim ve sınava ilişkin bütün usul ve esaslara tabidirler.

(4) Herhangi bir nedenle eğitime katılamayanların yerine eğitim başladıktan sonra başka adaylar eğitime alınmazlar.?

MADDE 7 ? Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?Görevde yükselme eğitiminde kullanılacak uzaktan eğitimlere ilişkin esaslar

MADDE 14 ? (1) Uzaktan eğitim; eğitim teknolojileri uygulamalarıyla internetten erişilen, eş zamanlı ve eş zamansız eğitim olanaklarına sahip bir uzaktan eğitim platformu (Eğitim Yönetim Sistemi) üzerinde veya eş zamanlı video konferans alt yapısına sahip akıllı sınıflar kullanılarak yapılır.

(2) İnternet tabanlı uzaktan eğitimde, eğitime katılacak personel için mesai saatleri içinde bilgisayar, internet, eğitim yönetim sistemi ve video konferans alt yapısına sahip akıllı sınıf teminine yönelik gerekli tedbirler alınır.

(3) Görevde yükselme eğitimleri İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca düzenlenir ve yürütülür.?

MADDE 8 ? Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan ?Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına? ibaresi ?Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına? olarak değiştirilmiş, ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?(3) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarında yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır. Puanların eşit olması halinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en yüksek olandan başlamak üzere atama yapılır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla;

a) 15 inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara,

b) Hizmet süresi fazla olanlara,

c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

ç) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilir.?

MADDE 9 ? Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan ?atamaları? ibaresinden sonra gelmek üzere ?sınav sonuçlarının ilanından itibaren? ibaresi eklenmiş ve ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi ile altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 ? Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?MADDE 27 ? (1) Bu Yönetmelikte sayılan görev unvanlarına asaleten atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.?

MADDE 11 ? Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki ?Sivil Savunma Uzmanı?, ?Biyolog?, ?Fizyoterapist?, ?Psikolog? , ?Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü veya?, (b) bendindeki ?Sağlık Memuru?, ?Sağlık Teknikeri?, ?Sağlık Teknisyeni? ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 ? Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 ? Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 11,263 defa okundu. 4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam