1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul MEM'den memur-hizmetli yazısı

10 Temmuz 2012 07:02
Yazdır

İstanbul'da iki müfettiş pardon Eğitim Denetmeni Eğitim Denetmenleri Başkanlığına şöyle bir yazı yazarlar:

Bu yazıya istinaden tüm okullara bir talimat geçilir.

Şimdi soruyorum okullarda sekreter çalıştırılabilir mi? Hayır çalıştırılamaz çünkü bizim mevzuatımızda sekreterlik makamı yoktur. Sayın müfettişler sekreter tespitinde bulunmuşlarsa görevlerini yapıp bu sekreter neyin nesi diye görevlerini yapmalıydılar.

Sekreter çalıştırılamaz peki memur çalıştırılabilir mi? Yada hangi görevliler çalıştırılabilir?

Okullarda devlet öğretmen atamazsa öğretmen çalıştırılır. Eskiden onların ücretini de koruma dernekleri öderdi. Bunun dışında mevzuatta bulunan her türlü görevliyi çalıştırılabilir. Nedir bu görevliler? Hemen hizmetliler akla geliyor evet onlar var ama onlara kadar neler yok ki?

Örneğin; İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine bir göz atalım. Hem de görevlerini yazalım.

?Yönetim İşleri ve Büro Memuru

Madde 77 ? Yönetim İşleri ve büro memurları, müdür veya müdür yardımcıları tarafından kendilerine verilen yazı ve büro işlerini yaparlar. Gelen ve giden yazılarla ilgili dosya ve defterleri tutar, yazılanların asıl veya örneklerini dosyalar ve saklar, gerekenlere cevap hazırlarlar. Memurlar, teslim edilen gizli ya da şahıslarla ilgili yazıların saklanmasından ve gizli tutulmasından sorumludurlar. Öğretmen, memur ve hizmetlilerin personel dosyalarını(37) tutar ve bunlarla ilgili değişiklikleri günü gününe işlerler. Arşiv işlerini düzenlerler. Bu memurların birden fazla olması hâlinde okul müdürlüğünce aralarında iş bölümü yapılır.

Müdürün vereceği hizmete yönelik diğer görevleri de yaparlar.

Hesap İşleri Memuru

Madde 78 ? Okulun yönetici, öğretmen, memur ve hizmetlilerine ait aylık, ücret, sosyal yardım, yolluk, sağlık, vergi iadesi gibi özlük haklarının zamanında hak sahiplerine verilmesini sağlar. Bunlarla ilgili belgeleri dosyalarında saklar.

Okulla ilgili malî işleri izler, iş ve işlemleri yapar ve bunlarla ilgili yazı, belge, defter ve dosyaların düzenlenmesini ve saklanmasını sağlar.

Hesap işleri memuru bulunmayan okullarda, bu hizmetler okul müdürlüğünce görevlendirilecek memurlardan biri tarafından yürütülür.

Müdürün vereceği hizmete yönelik diğer görevleri de yaparlar.

Ambar memuru

Madde 79 ? Satın alınan yiyecek, yakacak, temizlik ve diğer maddelerin muayene ve kabulü ile ilgili işlemleri yapar ve kabul edilenleri teslim alarak gerektiğinde kullanılmak üzere ambarda saklar.

(Değişik ikinci fıkra: 24.12.2008/27090 RG) Ambar memuru, taşınır mal mutemetliğini 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak yapar.

Nöbetçi öğretmen, aşçı (...)(6) ile birlikte tabelâya göre günlük erzak, yakacak ve temizlik maddelerini tartarak veya sayarak ambardan çıkarır ve ilgililere teslim eder.

Müdürün vereceği hizmete yönelik diğer görevleri de yapar.

Taşınır Mal Kayıt ve Kontrol Memuru(28)

Madde 80 ? (Değişik: 24.12.2008/27090 RG) Taşınır mal kayıt ve kontrol memuru, okulun bütün taşınırlarından sorumludur. Dayanıklı taşınır ve tüketim maddeleri ile ilgili her türlü işlerin, Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak yürütülmesini sağlar. Ayrıca, müdürün vereceği hizmete yönelik diğer görevleri de yerine getirir.

Döner Sermaye Memurları

Madde 81 ? Döner sermayeli okullarda döner sermaye saymanı, döner sermaye ambar memuru ve döner sermaye veznedarı görevlendirilir.

Döner sermaye saymanı, döner sermayenin iş ve işlemlerini, ilgili mevzuat hükümleri ile Bakanlık emirlerine göre yürütür.

Döner sermaye, ambar memuru, döner sermaye ambarına giren ve çıkan malların ve eşyanın kaydını tutar, korunmasını sağlar.

Müdürün vereceği hizmete yönelik diğer görevleri de yaparlar.

Kütüphane Memuru

Madde 82 ? Kütüphane memuru okul kitaplığını, "Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği" ne göre düzenler. İş ve işlemlerini yürütür.

Müdürün vereceği hizmete yönelik diğer görevleri de yapar.

Sağlık Personeli

Madde 83 ? Sağlık personeli, okuldaki öğrenci ve diğer personelin sağlıkla ilgili işlerini yapmakla yükümlüdür.

Ayrıca, yatılı okullardaki sağlık personeli, görevlerini "Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliği" ne göre yürütür.

Müdürün vereceği hizmete yönelik diğer görevleri de yaparlar.

Şoför

Madde 84 ? Okula tahsis edilen okul taşıtının zimmetini üzerine alır, taşıtın kullanılmasından ve bakımından sorumlu olur.

Müdürün vereceği hizmete yönelik diğer görevleri de yapar.

Aşçı

Madde 85 ? Aşçı "Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliği"nde belirtilen görevleri yapar.

Aşçı, müdür, ilgili müdür yardımcısı, nöbetçi öğretmen, okul doktoru, (...)(6) ve varsa diyet uzmanına karşı sorumludur.

Müdürün vereceği hizmete yönelik diğer görevleri de yapar.

Aşçı Yardımcısı

Madde 86 ? Aşçı yardımcısı, "Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliği"nde belirtilen görevleri yapar.

Aşçı yardımcısı, müdür, ilgili müdür yardımcısı (...)(6) ve aşçıya karşı sorumludur.

Müdürün vereceği hizmete yönelik diğer görevleri de yapar.

Kaloriferci

Madde 87 ? (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) Kaloriferci, kalorifer dairesi ve tesisleri ile ilgili hizmetleri yapar.

Kaloriferin kullanılmadığı zamanlarda okul yönetimince verilecek işleri yapar.

Kaloriferci, okul müdürüne, müdür yardımcısına ve nöbetçi öğretmene karşı sorumludur.

Müdürün vereceği hizmete yönelik diğer görevleri de yapar.

Bahçıvan

Madde 88 ? Bahçıvan, yapılacak plâna uygun olarak, okulun bahçe ve parkını düzenler, tarım öğretmeni ile iş birliği içinde çalışır.

Müdürün vereceği hizmete yönelik diğer görevleri de yapar.

Gece Bekçisi

Madde 89 ? Gece bekçisi veya nöbetle gece bekçiliği yapan hizmetli, nöbeti süresince okul bina ve eklentilerinin güvenliğini sağlar.

Bu görevleri yaparken müdüre, ilgili müdür yardımcısına, nöbetçi öğretmene (...)(6) karşı sorumludur.

Hizmetli sayısı iki ve daha az olan okullarda gece bekçiliği görevi yürütülmez. Durum en yakın emniyet birimine 6 ayda bir yazılı olarak bildirilir.

Teknisyenler

Madde 90 ? Okulun imkân ve özelliklerine göre elektrik, elektronik, bilgisayar, makine onarımı, su, doğalgaz, kalorifer tesisatı, marangozluk ve benzeri işleri yapmak üzere teknisyenler çalıştırılır.

Müdürün vereceği hizmete yönelik diğer görevleri de yaparlar.

Diğer Yardımcı Personel

Madde 91 ? Yardımcı hizmetler sınıfı personeli, okul yönetimince yapılacak plânlama ve iş bölümüne göre her türlü yazı ve dosyayı dağıtmak ve toplamak, başvuru sahiplerini karşılamak ve yol göstermek, hizmet yerlerini temizlemek, aydınlatmak ve ısıtma yerlerinde çalışmak, nöbet tutmak, okula getirilen ve çıkarılan her türlü araç-gereç ve malzeme ile eşyayı taşıma ve yerleştirme işlerini yapmakla yükümlüdürler.

Görüldüğü gibi ilk akla gelen hizmetliler listenin sonunda. Onlara kadar en zaruri ihtiyaç olan sağlık memuru da var, Taşınır Kayıt, Kontrol Memuru da, kütüphane memuru da.

Devlet bunları vermedi diye okulu pislik mi götürecek? Müdür mü temizleyecek? Yazışmaları müdür mü yapacak? Evrağı müdür mü ilçeye taşıyacak? Öğrenci hastalanınca müdür mü muayene edecek? Bağ bahçe işine kim bakacak?

Soruların cevabını herkes biliyor. Ve eminim bir çok yönetici evet biz yapıyoruz diyip gülüyor. Keşke aile birliği bütçeleri yeterli olsa da tüm bu elemanlar çalıştırılabilse okullarda. Hatta daha ileri gidelim aile birliğine kalmadan devlet çalıştırsa bu personelleri.

Bu noktada okul aile birlikleri memur çalıştırabilir mi sorusunu cevaplayalım. Nasıl ki hizmetli çalıştırabiliyorsa memur da çalıştırır. Aile Birliği Yönetmeliğinde hizmetli çalıştırmak hangi maddede ise memur da o maddede.

Burada müfettişlerden çok bu yazıyı derleyip toplamadan aynen okullara gönderenlere laf söylemek lazım. Eğer denilse ki okullarda büyüklüğüne göre 1-2 memur yeterlidir. Sekreter adı altında eleman istihdam etmeyin. Onun yerine daha önemli olan sağlık personeli alın. Aile Birliği bütçelerini israf etmeyin denilse anlarız ama okulları ve iki kuruşa çalışan memurları kaygılandıracak şekilde yazı yazarsanız (ki bu yazıyı ilk gören onlar oluyor) doğru olmaz.

Aslolan yani sosyal devletin gereği olan Okul Aile Birliklerinin parasal işlevini kapatmaktır. İhtiyaçların devlet tarafından karşılanmasıdır. Eğer bu yapılamıyorsa bu kadar da müdahil olmamanız daha doğru olmaz mı?

Burada sekreter çalıştırılmaz derken çok büyük okullarımızda müdürün koordinasyonunu sağlayan Okul Aile Birliği tarafından değil de okuldan bağımsız olan Dernek ya da Vakıflar tarafından çalıştırılan personelden bahsetmiyoruz.

Yani kaynak sizden ise sorunuz aksi halde çok da fazla karışmayınız derim naçizane.

Bu noktada bir anıyı anlatarak bitirelim:

Kitap paralarının havada uçuştuğu (devlet bedava dağıtmazken) dönemlerde bir okul müdürü kitapçıdan aldığı para ile müdür odasını donatmış. Yani müdür yememiş okula harcamış. Müfettiş gelmiş sormuş bu odayı nasıl döşedin diye. Müdür de babam döşedi demiş. Yapma ya baban ne iş yapıyor diye sorunca da 5 yıl önce rahmetli oldu demiş?

Saygılarımla?

Maksut BALMUK

Eğitim Yöneticisi

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 1
Bu haber 52,514 defa okundu. 27 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Sizce ülkemizin en büyük sorun nedir?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam