1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

5 Yılını Dolduran Okul Müdürlerine İlişkin Önemli Bir Karar

28 Temmuz 2005 09:52
Yazdır
Milli Eğitim Bakanlığı, atama ve yer değiştirme yönetmeliği hükümleri gereğince, 5 yılını dolduran okul müdürlerinin yerlerini değiştirmeye başlamıştır. Bu uygulamanın ilki Adana'da yaşanmıştır. Ancak, uygulama tüm ülkeye yayılmaktadır. Bu gelişmeler yaşanırken Adana Bölge İdare Mahkemesi 5 yılını dolduran okul müdürlerinin yer değiştirmelerine ilişkin önemli bir karar vermiştir. Detay ve kararı görmek için başlığa tıklayın.

Türk Eğitim-Sen üyesi Adana Seyhan Meryem Abdurrahim Gizer İlköğretim Okulu müdürü 11.04.2005 tarihinde görevinden alınarak Seyhan Sarıhamzalı İlköğretim Okulu müdürlüğüne atanmıştır. Bu işleme karşı Adana 1. İadre mahkemesinde dava açılmış, ancak dava okul müdürünün aleyhine 07.07.2005 tarihinde sonuçlanmıştır. Bu karara karşı adana bölge İdare Mahkemesine itiraz edilmiştir. İtiraz 15.07.2005 tarihinde karara bağlanmış ve Adana 1. İdare Mahkemesinin kararı bozulmuştur. Yani okul müdürünün görevden alınarak başka bir okul müdürlüğüne atanması yönündeki işlem hukuka aykırı bulunmuştur.

İŞTE KARAR

T.C.
ADANA
BÖLGE İDARE MAHKEMESİ

DAVACI VE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİ
HAKKINDA VERİLEN KARARA İTİRAZ EDEN:
...

VEKİLİ: Av. Muhsin Özkale- İnönü cd. Semih İşh. K:2 N: 61 Adana
Karşı Taraf: Adana Valiliği ADANA

İTİRAZIN ÖZETİ: Seyhan Meryem abdurrahim Gizer İlköğretim Okulu müdürü olan davacı tarafından Seyhan Sarıhamzalı İlköğretim Okulu Müdürlüğüne atanmasına ilişkin 11.04.2005 gün ve 17233 sayılı işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması isteğiyle açılan davada, Adna 1. İadre Mahkemesince yürütmenin durdurulması isteğinin reddi hakkında verilen 07/07/2005 gün E:2005/888 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27. maddesinin 6. fıkrası uyarınca itirazen kaldırılmasını istemektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Adana Bölge İadre Mahkemesince işin gereği görüşüldü.

Dava, davacının Adana Seyhan Meryem Abdurrahim Gizer İlköğretim Okulu Müdürlüğünden, Adana Sarıhamzalı İlköğretim Okulu Müdürlüğüne atanmasına ilişkin işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması istemi ile açılmıştır.

Dava konusu, 11.04.2005 gün ve 17285 sayılı işlemin atama biçiminde atamanın Yönetmeliğin 27. maddesine eklenen 3. fıkra olduğu gösterilmiş olup, Adana 1. İdare Mahkemesinin 29.04.2005 günlü ara kararında da bu husus belirtilerek bilgi ve belgeler davalı idareden istenilmiştir.

Buna göre dava konusu işlemin Yönetmeliğin 27/3. maddesine göre tesis edildiği tartışmasız olduğundan, davanın adı geçen Yönetmelik maddesi doğrultusunda incelenmesi gerekecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 27. madesine eklenen 3. fıkrasında "Bulundukları eğitim kurumu müdürlüğünde en az beş yıl süreyle görev yapanların bu süreye ait çalışmaları dikkate alınarak, gerekli görülmesi halinde atamaya yetkili makamlarca görev yerleri aynı veya bir üst eğitim kurumu müdürlüğü olacak şekilde değiştirilir." maddesi hükme bağlanmıştır. Bu maddenin açıklanması ve uygulama esaslarını düzenleyen 10.12.2004 gün ve 2004/91 sayılı genelgenin 4. maddesinde: Yönetmeliğin 27/3 fıkrasının uygulanmasına yönelik olmak üzere, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yönetici Atama Şubelerince, bulundukları eğitim kurumunda en az beş yıl görev yapmış olan müdürleri bu süreye ait;

a) sicil notu ortalamaları,
b) ödül ve ceza durumları,
c) eğitimi yönetimi altındaki hizmet içi eğitim, lisansüstü eğitim ve benzeri yollarla bireysel girişimleri.
d) görev yaptıkları eğitim kurumu türüne ait idare yönetmelikle belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirmedeki başarıları.
e) sosyal ve kültürel etkinlikleri
g) eğitim-öğretim faaliyetlerindeki görevli oldukları eğitim kurumunda eğitim gören öğrencilerin LGS, ÖSS başarısı ve benzeri başarı durumları,
h) görevli oldukları eğitim kurumuna ilişkin gözlem ve denetim raporları dikkate alınarak performans değerlendirme analizleri yapılacaktır. Bu analiz sonuçlarına göre görev yerlerinin değiştirilmesi gerekli görülen müdürlerin görev yerlerinin değişikliğe esas olmak üzere hazırlanan bu bilgi ve belgeler teklif ve/veya atamaya yetkili makamlara sunulacaktır. Bu kapsamda görev yerinin değiştirilmesi gerekli görülen müdürlerin görev yerleri, atama yetkisi valiliklerinde bulunanlar bakımından Milli Eğitim Müdürünün teklifi üzerine Valiliklerce, atama yetkisi Bakanlıkta bulunanlar bakımından ise valilik teklifi yada Bakanlıkça doğrudan yapılacak değerlendirmeye bağlı olarak aynı yerin bir üst eğitim kurumu müdürlüğü olacak şekilde değiştirilebilir.

Yukarıda sözü edilen yönetmelik ve genelge hükümleri davalı idarenin savunma ve idarece gönderilen belgelerle birlikte değerlendirildiğinde;

Davalı idarenin savunmasının belirtildiği gibi, davacının denetim ve sicil raporlarının olumlu olduğu, okulla ilgili ilgili soruşturmalarda hakkında herhangi bir idari teklif getirilmediği ifade edilmiştir.

Savunma ekinde bulunan ve savunmada sözü edilen 21.03.2005 tarihli Seyhan İlçe Milli Eğitim müdürü imzasını taşıyan tek sayfalık "Meryem Abdurrahim Gizer İlköğretim Okulu ve Okul Müdürü Erdoğan Öksüz İle İlgili Durum Analizi" aynı konuda idare mahkemelerinde açılan davalarında eklenenlerle aynı tarihi taşıyan, başlığının "analiz" edilen okul idareleriyle ilgili olmasına karşın, sadece görev yeri değiştirilen okul müdürleriyle ilgili olan, söz konusu raporda saptanan görüşlerin, kimlerle görüşülerek, hangi ifadelere dayandığı, çalışmanın hangi zaman diliminde yapıldığı anlaşılmayan, resmi kayıt ve tarihi bulunmayan şablon bir yazı olduğu görülmüştür. İdare sistemmimizde, kurum müfettişleri ve denetim elmanlarının yaptıkları inceleme ve soruşturma raporları, rapor dayanağı ekleri, ifadeler ve diğer belge ve kanıtlarla birlikte düzenlenip, gerek idarenin kendi içinde gerekse yargı yerlerince bir bütün olarak değerlendirilirken, hiçbir kanıt belge ve ifadeye dayanmayan söz konusu raporların hukuki dayanaktan yoksun olduğu açıktır.

Diğer taraftan davanın sicil ve hakkındaki denetim raporlarının olumlu olmasına karşın gerçek durumu yansıtmadığını savunmak, idarenin bu raporları düzenleyen müfettiş ve amirlere iletmeleri gereken bir konu olup, yargı yerlerince savunulmasının hiçbir hukuki temeli yoktur.

Aynı şekilde denetim ve sicillerin gerçeği yansıtmadığı savunulurken, davacının 2000 yılından beri hiçbir ödül almadığı savunulmakta, adeta ödül sisteminin sicil ve denetim sisteminin üzerinde olduğu gibi bir sonuç ortaya çıkmaktadır.

Öte yandan ilköğretimin sekiz yıl olması ve sekizinci yıl sonunda OKS (LGS) sınavları yapıldığına göre, okul idarecilerinin bu sınavlarda başarılı yada başarısızlığı ancak sekiz yıl sonunda ortaya çıkabilecektir.

Bütün bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde, dava konusu işlemin, idarenin düzenlediği Yönetmeliğin 27/3. maddesi ve onu açıklayan genelge hükümlerine göre yapılmasına karşın, İdarece kendi koyduğu kurallara uyulmadan işlemin tesis edildiği anlaşıldığından, dava konusu işlemde yasal isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27/2. maddesinde öngörülen koşullar birlikte gerçekleştiğinden itirazın kabulüne, itiraz konusu Adana 1. İadre Mahkemesinin 07/07/2005 gün ve E.2005/888 sayılı kararının kaldırılmasına, dava konusu işlemin teminat aranılmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, kararın taraflara yazılı bildiriminin yapılmasına, dava dosyasının Mahkemesine gönderilmesine 15.07.2005 gününde oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Başkan v.: Gürol UÇANKALE
Üye: Yaşar ERDEM
Üye: Nuri Ufuk TÜMER (*)

Ayrışık oy (*) Adana 1. İdare Mahkemesinin yürütmnin durdurulması isteğinin reddine ilişkin kararı usul ve yasa hükümlerine uygun bulunduğundan ve davacı vekili tarafından öne sürülen hususlar bu kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte görülmediğinden, itirazın reddi gerekeceği oyu ile itiraz konusu kararın kaldırılması yönündeki çoğunluk kararına katılmıyorum. Nuri Ufuk TÜMER

 

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 22,340 defa okundu. 12 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Her yaz, en az bir defa, tatile çıkabiliyor musunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam