Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://www.memurlar.net/haber/2869/
Yazdırılma Tarihi : 21 Ocak 2020 Salı 23:14

160 milyon liralık bir defalık ödemeden yararlanamayan emekliler Maliye Bakanlığı önünde eylem yaptı

Haber Tarihi : 18 Ekim 2003 12:54

160 milyon liralık bir defalık ödemeden yararlanamayan emekliler Maliye Bakanlığı önünde eylem yaptı

Memurlara maaþ kayýplarý için verilecek 160 milyon liralýk ödemeden yararlandýrýlmayan emeklinin isyaný büyüyor. Maliye Bakanlýðý önünde toplanan emekliler "Emeklinin duasý da bedduasý da vaciptir'' þeklinde sloganlar attýlar.

Hükümetin memurlara 2003 yýlý maaþ kayýplarý için verdiði 160 milyon liralýk ödemeden yararlandýrýlmayan emeklilerin tepkisi büyüyor. Ýktidara seslenen emekliler, "Emeklinin bedduasýný almayýn. Bu yanlýþý düzeltin" dediler.

Türk Emekli-Sen, Tüm Emekli-Sen, Ankara Emekli Hanýmlar Derneði, Emekli Astsubaylar Derneði ve Türkiye Polis Emeklileri Derneði'nin aralarýnda bulunduðu Emekliler Platformu üyeleri, Maliye Bakanlýðý önünde toplandýlar. ''Emekçiyim için için dertliyim'', ''Emeklinin duasý da bedduasý da vaciptir'' yazýlý dövizler taþýyan emekliler, ''Emekliden aldýlar hýrsýzlara verdiler'', ''Hükümet uyuma emekliye sahip çýk'' þeklinde slogan attýlar.

Kamu-Sen Genel Baþkaný Bircan Akyýdýz, burada yaptýðý açýklamada, emeklilerin biraraya gelerek sýkýntýlarýný dile getirdiklerini belirterek, bu sesin daha da yükseleceðini ifade etti. Akyýldýz, ''Bugüne kadar memurlara yapýlan zamlar, sosyal haklara iliþkin ödemeler, bir teamülle emeklilere de yansýtýlmaktaydý. 59. Hükümet bundan farklý olarak, bu artýþlarý emeklilere yansýtmak istemiyor'' diye konuþtu.

Emekliler Platformu Sözcüsü Ankara Emekli Kadýnlar Derneði Baþkaný Deniz Kibaroðlu da, Meclis'e sunulan 2004 yýlý bütçesinde emeklilerle ilgili hiçbir iyileþtirme yapýlmadýðýný savundu. Kibaroðlu, ''Sefalet içinde yaþamýný sürdürün emeklileri, 2004 yýlýnda daha zor günler bekliyor'' diye konuþtu.

360 MÝLYONLA SÝZ GEÇÝNÝN

En düþük emekli aylýðýnýn 332 milyon, ortalama aylýðýn ise 360 milyon lira olduðunu hatýrlatan emekliler, bu parayla insanca yaþamanýn mümkün olmadýðýný söylediler. Emekliler, "Her ay, 'bir ay boyunca bu parayla nasýl geçineceðiz' diye karar kara düþünüyoruz. Bizlere 160 milyon liralýk parayý çok gören politikacýlar, yaklaþýk 6 milyar lira maaþ alýyor. Gelsinler, 360 milyonla bir ay geçinsinler de görelim" diyerek isyanlarýný dile getirdiler.

Memur meydanlara iniyor

Memur maaþlarýna yapýlacak zam konusunda beklediðini bulamayan memurlar eylemlerine devam edecek. Hükümetin, 2004 yýlýnda memur maaþlarýna yapacaðý toplam yüzde 13.8'lik zam oraný ile memurlarýn 2003 yýlý kayýplarý için bir defaya mahsus olarak vereceði 160 milyon lirayý az bulan Türkiye Kamu-Sen üyeleri, bugün Türkiye'nin deðiþik illerinde kitlesel basýn açýklamasý yapacak.

Kamu-Sen yetkilileri, basýn açýklamasýnýn yapýlacaðý illerin Trabzon, Samsun, Erzurum, Sivas, Kayseri, Eskiþehir, Ýzmir, Ýstanbul, Kocaeli, Bursa ve Adana olduðunu belirttiler.

Türk Eðitim-Sen Genel Baþkaný Þuayip Özcan da, ''Hükümete uzattýklarý ellerin geri çevrildiðini'' belirterek, kendilerine sokaklarýn gösterildiðini'' söyledi. Özcan, yaptýklarý araþtýrma sonucunda 9/1 derecesindeki bir öðretmen maaþýnýn bir takým elbise almaya dahi yetmediðini tespit ettiklerini söyledi.