1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Devlet Personel Uzmanlığı Yönetmeliği

10 Kasım 2012 07:16
Yazdır

YÖNETMELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı)'ndan:

DEVLET PERSONEL UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 ? (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Devlet Personel Uzman Yardımcılarının mesleğe alınma, yetiştirilme, tez ve yeterlik sınavları ile Devlet Personel Uzmanlığına atanma usul ve esaslarını; Devlet Personel Uzmanı ve Uzman Yardımcılarının eğitimleri, çalışma usul ve esasları, görev, yetki ve sorumlulukları ile diğer hususları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 ? (1) Bu Yönetmelik hükümleri, Devlet Personel Başkanlığında istihdam edilecek Devlet Personel Uzmanı ve Uzman Yardımcıları ile Devlet Personel Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına katılacak adaylar hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 ? (1) Bu Yönetmelik, 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 ve 26 ncımaddeleri ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 ? (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Devlet Personel Başkanını,

b) Başkanlık: Devlet Personel Başkanlığını,

c) Başkan Yardımcısı: Devlet Personel Başkan Yardımcısını,

ç) Birim: Devlet Personel Başkanlığının ana hizmet, yardımcı hizmet ve danışma birimlerini,

d) Giriş Sınavı: Devlet Personel Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavını,

e) Komisyon: Devlet Personel Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Komisyonunu,

f) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

g) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,

ğ) Kurul: Tez Değerlendirme ve Yeterlik Sınav Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uzman Yardımcılığına Giriş

Uzman yardımcılığı ve giriş sınavı

MADDE 5 ? (1) Uzmanlık mesleğine, giriş sınavıyla uzman yardımcısı olarak girilir. Uzman yardımcısı kadrosuna atanabilmek için giriş sınavında başarılı olmak şarttır.

(2) Giriş sınavı, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Başkanlık tarafından uygun görülen zamanlarda açılır.

(3) Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı veya yalnızca sözlü olarak tek aşamalı yapılabilir.

(4) Giriş sınavına çağrılacak adayların sayısı, atama yapılacak kadro sayısının yirmi katından fazla olamaz. KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da sınava çağrılır.

(5) Giriş sınavının sadece sözlü sınavdan oluşması halinde atama yapılacak kadro sayısının en fazla dört katı kadar aday sınava çağrılır. KPSS puanı en yüksek olandan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da sınava çağrılır.

Giriş sınavı duyurusu

MADDE 6 ? (1) Giriş sınavına katılma şartları, sınavın yapılış şekli, yeri, zamanı, içeriği ve değerlendirme yöntemi, atama yapılacak kadro sayısı, sınıfı ve derecesi, KPSS puan türleri ve asgari puanlar, sınava çağrılacak aday sayısı, son başvuru tarihi, başvuru yeri, başvuru şekli ve başvuruda istenecek belge ve beyanlar, gerek görülmesi halinde öğrenim dalları ve kontenjanları ile diğer hususlar son başvuru tarihinden en az onbeşgün önce Resmî Gazete'de, Türkiye genelinde yayımlanan tirajıen yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ve Başkanlığın internet adresinde yayımlanmak suretiyle duyurulur.

Giriş sınavına başvuru şartları

MADDE 7 ? (1) Giriş sınavına başvurmak isteyenlerde son başvuru tarihi itibariyle aşağıdaki şartlar aranır:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak.

b) Başkanlığın kadro ve ihtiyaç durumuna göre;

1) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından,

2) Fakültelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren istatistik bölümü ile bilgisayar, elektronik, elektrik ve elektronik mühendislikleri arasından, kurumsal hizmet gerekleri çerçevesinde Başkanlıkça sınav duyurusunda belirtilen veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından,

mezun olmak.

c) Giriş sınavının yapıldığı tarihte otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

ç) Geçerlik süresi dolmamış KPSS puan türü veya türlerinden giriş sınavı ilanında belirtilen taban puanı almış olmak.

Başvuruda istenen belgeler ve başvuru şekli

MADDE 8 ? (1) Giriş sınavına katılmak isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenir:

a) Başkanlıktan veya Başkanlığın internet adresinden temin edilecek başvuru formu,

b) Yükseköğrenim diploması veya geçici mezuniyet belgesinin ya da yurtdışında eğitim görenler için diploma denklik belgesinin aslı veya Başkanlıkça onaylı örneği,

c) KPSS sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı,

ç) Yazılı özgeçmiş,

d) İki adet vesikalık fotoğraf.

(2) Adaylardan istenen belgelerin Başkanlığa giriş sınavı duyurusunda belirtilen tarih ve saatte, elden veya posta yoluyla ya da giriş sınavı duyurusunda belirtildiği takdirde elektronik ortamda teslim edilmesi gerekir. Postadaki gecikmeler ve ilânda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

Başvuruların incelenmesi ve adayların sınava kabulü

MADDE 9 ? (1) İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, süresinde yapılan başvuruları inceleyerek adaylarda aranan şartların mevcut olup olmadığını tespit eder ve giriş sınavına katılabileceklerin isimlerini Başkanlık ilan panosu ile resmi internet sayfasında ilan eder.

(2) Yazılı sınav yapılması halinde, sınava girme hakkı kazanan adaylara fotoğraflı sınav giriş belgesi verilir. Sınav giriş belgesinde kimlik bilgileri, sınav yeri ve tarihi yer alır. Sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınava katılamazlar.

(3) Giriş sınavına katılmaya hak kazananlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Giriş Sınavı Komisyonu

MADDE 10 ? (1) Giriş sınavının yapılması, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve itirazların incelenerek karara bağlanması Giriş Sınavı Komisyonunca yapılır.

(2) Komisyon, Başkan onayı ile daire başkanı ve daha üst seviyedeki Başkanlık yöneticileri ile Devlet Personel Uzmanları arasından belirlenen bir başkan ve dört üyeden oluşur. Ayrıca, üç yedek üye belirlenir. Asıl üyelerin herhangi bir nedenle Komisyona katılamamaları hâlinde, yedek üyeler tespit sırasına göre Komisyona katılırlar.

(3) Başkanlıkça lüzum görülmesi halinde, öğretim üyeleri ile Başkanlıktan veya diğer kamu idarelerinden konusunda uzman kişiler komisyon üyesi olarak görevlendirilebilirler. Ancak bu şekilde görevlendirilecek üye sayısı ikiyi geçemez.

(4) Komisyon, üye tamsayısıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

(5) Komisyon üyeleri kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavlarda görev alamazlar.

Yazılı sınav

MADDE 11 ? (1) Yazılı sınav yapılması hâlinde sınava, KPSS sonuçlarına göre başvuran adaylardan, sınav ilanında belirtilen puan türüne göre en yüksek puana sahip olandan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının en fazla yirmi katına kadar aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dâhil) katılabilir.

Yazılı sınav konuları

MADDE 12 ? (1) Yazılı sınav, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen bölümlerden mezun olanlar için aşağıdaki konular arasından yapılır.

a) İKTİSAT GRUBU:

1) Mikro ve makro iktisat,

2) İktisat politikası,

3) Türkiye ekonomisi,

4) Uluslararası ekonomik ilişkiler ve kuruluşlar.

b) MALİYE GRUBU:

1) Kamu maliyesi,

2) Bütçe ve bütçe politikası, Türk bütçe sistemi,

3) Türk vergi sisteminin genel esasları,

4) Maliye politikası.

c) HUKUK GRUBU:

1) Anayasa hukuku,

2) İdare hukukunun genel esasları ve idari yargı,

3) Ceza hukuku (Genel hükümler),

4) Medeni hukuk (Başlangıç-kişiler hukuku-eşya hukuku),

5) Borçlar hukuku (Genel hükümler).

ç) KAMU YÖNETİMİ GRUBU:

1) Yönetim bilimleri,

2) Personel Yönetimi.

(2) Yazılı sınav, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen bölümlerden mezun olanlar için, aşağıdaki konulardan yapılır.

a) Genel yetenek ve genel kültür,

b) Mezun olunan bölümlerin müfredatı dikkate alınarak belirlenen alan bilgisi konuları.

(3) Yazılı sınavda soruların konu grupları bakımından hangi ağırlıkta değerlendirmeye tabi tutulacağına sınav duyurusunda yer verilir.

Yazılı sınavın yapılış şekli

MADDE 13 ? (1) Sınav soruları, klasik veya test usulüne göre komisyon tarafından hazırlanır. Sınav sorularının hazırlanması ve cevaplarının değerlendirilmesi için gerektiğinde öğretim üyelerinden veya konusunda uzman kamu görevlilerinden yararlanılabilir.

(2) Yazılı sınav, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Komisyonun gözetim ve denetimi altında yapılır.

(3) Sınavda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler veya kopya çektiği tespit edilenler hakkında tutanak düzenlenerek sınavları geçersiz sayılır.

(4) Yazılı sınav; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Millî Eğitim Bakanlığına, yükseköğretim kurumlarına veya bu konuda uzmanlaşmış diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da yaptırılabilir. Bu durumda yazılı sınava ilişkin hususlar, Başkanlık ve ilgili kuruluş arasında protokol ile belirlenir.

Yazılı sınavın değerlendirilmesi ve sözlü sınava çağırma

MADDE 14 ? (1) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir, en yüksek puandan başlamak üzere sıralama yapılarak tutanağa bağlanır ve imzalanır.

(2) Yazılı sınavda başarılı sayılmak için sınav ilanında belirtilen konu gruplarından en az elli puan alınması ve bunların ortalamasının en az yetmiş puan olması gerekir.

(3) Yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puan alan adaydan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının dört katını geçmemek üzere, duyuruda belirtilen sayıda aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır.

Yazılı sınav sonuçlarının duyurulması

MADDE 15 ? (1) Yazılı sınav sonuçları, Başkanlık ilan panosu ve resmi internet sayfasında yayımlanmak suretiyle duyurulur. Ayrıca, sözlü sınava katılmaya hak kazananlara, sözlü sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin bilgileri içeren tebligat yapılır.

Sözlü sınav

MADDE 16 ? (1) Yalnızca sözlü sınav yapılmasına karar verilmesi hâlinde sözlü sınava çağrılacak aday sayısı yarışma sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının dört katından fazla olamaz.

(2) Yazılı sınavdan sonra yapılan veya doğrudan yapılan sözlü sınavda adaylar;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir.

(3) Adaylar, Komisyon tarafından ikinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için ise onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Giriş sınavının değerlendirilmesi

MADDE 17 ? (1) Başarı sırası yazılı sınav yapılması halinde yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınarak, yazılı sınav yapılmadığı takdirde sözlü sınav puanı esas alınmak suretiyle belirlenir.

(2) Adaylar, başarı sırası en yüksek adaydan başlanarak sıralamaya konulur ve başarı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asıl, giriş sınavında başarılı olmak şartıyla atama yapılacak kadro sayısının yarısını geçmemek üzere, Komisyonca belirlenecek sayıda aday ise yedek olarak tespit edilir.

(3) Adayların giriş sınavı puanlarının aynı olması halinde sırasıyla, yazılı sınav puanı ve KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.

(4) İhtiyaç duyulan öğrenim dallarına göre ayrı ayrı kontenjan belirlenmiş ise bu husus göz önünde bulundurulmak suretiyle asıl ve yedek listeler oluşturulur.

(5) Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, asıl listelere giremeyen adaylar için müktesep hak veya daha sonraki giriş sınavları için herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.

Giriş sınavı sonuçlarının duyurulması

MADDE 18 ? (1) Giriş sınavı sonuçları, Başkanlığın internet adresinde ilan edilir. Ayrıca, asıl ve yedek listelerde yer alan adaylara tebligat yapılır.

Uzman Yardımcılığına atama

MADDE 19 ? (1) Giriş sınavını asıl olarak kazananların, tebligatta belirtilen süre içinde, aşağıdaki belgelerle birlikte yazılı olarak yapacakları başvuru üzerine durumlarına uygun uzman yardımcısı kadrolarına atamaları yapılır.

a) Adli sicil kaydına dair yazılı beyanı,

b) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanı,

c) Erkek adaylar için askerlik durumuna dair yazılı beyanı,

ç) Mal bildirimi,

d) 4 adet vesikalık fotoğraf.

(2) Süresi içinde geçerli bir mazereti olmaksızın müracaat etmeyen adayların atama işlemleri yapılmaz.

(3) Giriş sınavında başarılı olup ataması yapılmayanlardan veya ataması yapılıp da herhangi bir sebeple görevden ayrılanlardan boşalan kadrolara, sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay içinde giriş sınavı başarı sıralamasına göre yedek listeden atama yapılabilir.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 20 ? (1) Uzman yardımcısı kadrolarına atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında saklanır. Atanamayanların başvuru belgeleri ise giriş sınavı sonuçlarının ilanını izleyen iki ay içinde talepleri halinde ilgililere elden iade edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uzman Yardımcılığı Dönemi ve Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesi

Uzman yardımcılığı süresi

MADDE 21 ? (1) Uzman yardımcılığı süresi en az üç yıldır.

Çalışma düzeni

MADDE 22 ? (1) Uzman yardımcıları, bağlı oldukları daire başkanınca belirlenen uzmanların refakatinde ve onların gözetiminde çalışırlar.

Uzman yardımcılarının yetiştirilmeleri

MADDE 23 ? (1) Uzman yardımcıları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eğitime ve staja tabi tutulurlar.

(2) Uzman yardımcılarının yetiştirilmesi için İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca diğer birimlerin görüşleri de alınmak suretiyle, üç yıllık bir süreyi kapsayan özel çalışma ve yetiştirme planı hazırlanır ve uygulanır.

(3) Çalışma ve yetiştirme planı;

a) Uzman yardımcılarına, Başkanlığın görev alanında uzmanlaşabilmeleri için gerekli tanım, kavram, yöntem ve uygulamalara ilişkin asgari temel bilgilerin ve kurumsal kültürün kazandırılmasını,

b) Mesleki mevzuat ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgi ve becerilerin edinilmesini, bunun için uzman yardımcılarının birimler arasında rotasyona tabi tutulmasını,

c) Yazışma, rapor yazma, inceleme, araştırma ve denetim teknikleri konularında gerekli bilgi ve yeteneğin kazandırılmasını,

ç) Bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığının kazandırılmasını,

d) Bilgisayar ve teknoloji kullanım becerilerinin geliştirilmesini,

e) Uzmanlık mesleğinin gerektirdiği davranış ve yetkinliklerin kazandırılmasını,

f) Yabancı dil bilgilerinin geliştirilmesini,

g) Yurtiçi veya yurtdışında görevleri ile ilgili konferans, seminer ve benzeri programlara katılım sağlanarak deneyim kazandırılmasını,

ğ) Kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilerek mesleki bilgilerinin artırılması ile uygulama yeteneği kazandırılmasını,

sağlamaya yönelik programları kapsar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uzmanlık Tezi

Uzmanlık tezinin belirlenmesi

MADDE 24 ? (1) Uzman yardımcıları, Başkanlığın görev alanı veya kamu yönetimi ile ilgili konularda uzmanlık tezi hazırlar.

(2) Uzman yardımcıları; aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç olmak üzere, adaylıkta geçen süre dâhil Başkanlıkta iki yıllık fiili hizmet süresini izleyen bir ay içinde, hazırlamak istedikleri teze ilişkin üç farklı konuyu İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bildirir. Tez konuları, Başkanın ya da görevlendireceği Başkan Yardımcısının onayına sunulur. Yedi gün içinde verilecek onay ile tez konusu kesinleşmiş olur.

(3) Tez konusunun uygun bulunmaması halinde, uzman yardımcısı on beş gün içinde onay makamının önerileri doğrultusunda yeni bir tez konusu belirler. Belirlenen tez konusu aynı usulle onaya sunulur. Tez konusunun ikinci kez uygun görülmemesi halinde, onay makamı tarafından yeni bir tez konusu re'sen belirlenir.

(4) Kesinleşen tez konusu, uzman yardımcısına tebliğ edilir.

Uzmanlık tezinin hazırlanması ve tez danışmanı

MADDE 25 ? (1) Uzmanlık tezinin, tez danışmanının rehberliğinde bilimsel esaslara uygun olarak hazırlanması, uzman yardımcısının kendi görüş ve değerlendirmeleri ile önerilerini içermesi, daha önce yüksek lisans, doktora tezi veya başka bir amaçla, benzer tarzda hazırlanmamış ve kullanılmamış olması gerekir. Aksi durumun tespiti halinde, tez başarısız sayılır.

(2) Tez danışmanı, tez konusunun kesinleşmesini izleyen iki ay içinde uzman yardımcısı tarafından, uzmanlar veya öğretim üyeleri arasından belirlenir ve İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bildirilir.

(3) Uzman yardımcısının tezini hazırlayabilmesi maksadıyla Başkanlıkça gereken imkân ve kolaylıklar sağlanır.

Uzmanlık tezinin teslimi

MADDE 26 ? (1) Uzmanlık tezi, tez konusunun kesinleşmesini takip eden bir yıl içinde hazırlanarak İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına teslim edilir.

(2) Birinci fıkradaki bir yıllık sürenin hesabında aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri dikkate alınmaz.

(3) Geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içinde tezini teslim etmeyen uzman yardımcılarına, bir defaya mahsus olmak üzere altı ayı aşmamak üzere ek süre verilir. Verilen ilave süre içinde de tezlerini sunmayanlar hakkında 35 inci madde hükümleri uygulanır.

Tez Değerlendirme ve Yeterlik Sınav Kurulu

MADDE 27 ? (1) Uzmanlık tezlerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi, yeterlik sınavının yapılması ile sonuçlarının açıklanması ve itirazların incelenerek karara bağlanması Tez Değerlendirme ve Yeterlik Sınav Kurulu tarafından yapılır.

(2) Kurul, Başkan onayı ile daire başkanı ve daha üst seviyedeki Başkanlık yöneticileri ile Devlet Personel Uzmanları arasından belirlenen bir başkan ve dört üyeden oluşur. Ayrıca, üç yedek üye belirlenir. Kurul üye tamsayısıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Asıl üyelerin herhangi bir sebeple toplantıya katılamamaları hâlinde, yedek üyeler tespit sırasına göre Kurula katılırlar.

(3) Başkanlıkça lüzum görülmesi halinde, öğretim üyeleri ile Başkanlıktan veya diğer kamu idarelerinden konusunda uzman kişiler kurul üyesi olarak görevlendirilebilirler. Ancak bu şekilde görevlendirilecek üye sayısı ikiyi geçemez.

Tezin değerlendirilmesi

MADDE 28 ? (1) Uzmanlık tezleri, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca, değerlendirilmek üzere kurul üyelerine gönderilir. Üyeler, tezleri bir ay içerisinde inceler.

(2) İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Başkan onayı ile tespit edilen tarihte, uzman yardımcısı Kurul huzurunda tezini sözlü olarak savunur.

(3) Kurul sözlü savunmayı da göz önüne alarak tezi yüz puan üzerinden değerlendirir. Tezin başarılı kabul edilebilmesi için, başkan ve üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.

(4) Tezin başarısız kabul edilmesi halinde kurul tarafından her bir üyenin vermiş olduğu puanları ve tezin başarısız sayılma gerekçelerini içeren bir değerlendirme raporu hazırlanır.

(5) Tezi başarısız bulunan uzman yardımcılarına, değerlendirme raporunda yer verilen hususlara uygun olarak yeni bir tez hazırlamaları veya aynı tezi düzelterek sunmaları için Kurul kararıyla altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir. İkinci defa da tezi başarısız bulunanlar hakkında 35 inci madde hükümleri uygulanır.

(6) Tezi kabul edilmekle birlikte tezde düzeltmeye gidilmesi gerektiğinin belirlenmesi durumunda, uzman yardımcısına iki ayı aşmamak üzere ilave süre verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yeterlik Sınavı ve Uzmanlığa Atanma

Yeterlik sınavı

MADDE 29 ? (1) Yeterlik sınavı ile uzman yardımcılarının görev ve yetki alanlarını ilgilendiren mevzuat ve uygulamalar ile mesleğin gerektirdiği bilgi ve nitelikleri kazanıp kazanmadıkları ölçülür.

(2) Yeterlik sınavı yazılı şekilde ve tez değerlendirme gününden en az yedi gün sonra olmak üzere Başkanlıkça uygun görülecek zamanda yapılır.

Yeterlik sınavına girebilme şartları

MADDE 30 ? (1) Uzman yardımcısının yeterlik sınavına girebilmesi için;

a) Aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç Başkanlıkta en az üç yıl fiilen çalışmış olması,

b) Uzmanlık tezlerinin başarılı kabul edilmesi,

şartları aranır.

Yeterlik sınav konuları

MADDE 31 ? (1) Yeterlik sınavı, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen bölümlerden mezun olanlar için aşağıdaki konulardan yapılır:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (30 puan),

b) 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (20 puan),

c) 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanun, 189 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (10 puan),

ç) 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Yönetmeliği (10 puan),

d) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (5 puan),

e) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun (5 puan),

f) 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (5 puan),

g) Yeterlik sınavı tarihinden en az 3 ay önce Başkanlıkça tespit edilen ve uzman yardımcılarına bildirilen diğer mevzuat (15 puan).

(2) Yeterlik sınavı, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen bölümlerden mezun olanlar için aşağıdaki konular arasından yapılır:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (10 puan),

b) 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Yönetmeliği (10 puan),

c) 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (20 puan),

ç) 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (5 puan),

d) Mezun olunan bölümlerin müfredatı dikkate alınarak belirlenen alan bilgisi konuları (40 puan),

e)Yeterlik sınavı tarihinden en az 3 ay önce Başkanlıkça tespit edilen ve uzman yardımcılarına bildirilen diğer mevzuat (15 puan).

Yeterlik sınavının yapılması

MADDE 32 ? (1) Yeterlik sınavının yapılması ile sonuçlarının değerlendirilmesi ve itirazların incelenerek karara bağlanması Kurul tarafından yapılır.

(2) Yeterlik sınav soruları, klasik ve/veya test usulüne göre kurul tarafından hazırlanır. Sınav sorularının hazırlanması ve cevaplarının değerlendirilmesi için gerektiğinde öğretim üyelerinden veya konusunda uzman kamu personelinden yararlanılabilir.

(3) Sınavda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler veya kopya çektiği tespit edilenler hakkında tutanak düzenlenir ve sınavları geçersiz sayılır.

Yeterlik sınavının değerlendirilmesi

MADDE 33 ? (1) Yeterlik sınavında başarılı sayılmak için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan almak gerekir.

(2) Yeterlik sınavında başarılı olamayan veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. Yeterlik sınavında ikinci defa başarısız olan veya geçerli bir mazereti olmaksızın ikinci sınav hakkını kullanmayanlar hakkında 35 inci madde hükümleri uygulanır.

Uzmanlığa atanma

MADDE 34 ? (1) Uzman yardımcısının uzman olarak atanabilmesi için;

a) Yeterlik sınavında başarılı olması,

b) Uzman yardımcılığı dönemi içinde alınmış olmak kaydıyla KPDS'den asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgenin, yeterlik sınavı tarihinden itibaren en geç iki yıl içerisinde ibraz edilmesi,

şartları aranır.

Meslekten çıkarılma

MADDE 35 ? (1) Verilen ek süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci yeterlik sınavında da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve Başkanlıkta durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

ALTINCI BÖLÜM

Uzman ve Uzman Yardımcılarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Uzmanların görev ve yetkileri

MADDE 36 ? (1) Uzmanların görev ve yetkileri şunlardır:

a) Biriminin görev alanına giren konularda yürütülen çalışmaların gerektirdiği hizmetleri yapmak,

b) 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında Başkanlığın görev alanına giren konularda araştırma ve inceleme yapmak, uygulamayı izlemek ve denetlemek,

c) Başkanlığın stratejik planında belirtilen politika, amaç ve hedefleri gerçekleştirmeye yönelik çalışmalar yapmak,

ç) Mesleki mevzuat ve yayınları takip etmek, gerektiğinde bunlara ilişkin özet ve eleştirileri kapsayan rapor hazırlamak,

d) Başkanlığın çalışma alanı ile ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışında konferans, seminer ve eğitim programlarına katılmak,

e) Uzman yardımcılarının yetiştirilmesine, bilgi ve tecrübelerinin geliştirilmesine yardımcı olmak,

f) Başkanlıkça verilecek benzeri nitelikteki görevler ile mevzuatta öngörülen diğer görevleri yapmak.

Uzman yardımcılarının görev ve yetkileri

MADDE 37 ? (1) Uzman yardımcılarının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Biriminin görev alanına giren konularda yürütülen çalışmaların gerektirdiği hizmetleri yapmak,

b) Uzmanlarca yapılacak araştırma, inceleme, denetleme ve diğer çalışmalara katılmak ve gerektiğinde tek başına araştırma ve inceleme yapmak,

c) Mesleki mevzuat ve yayınları takip etmek, gerektiğinde bunlara ilişkin özet ve eleştirileri kapsayan rapor hazırlamak,

ç) Başkanlığın çalışma alanı ile ilgili olarak konferans, seminer ve eğitim programlarına katılmak,

d) Amirleri veya amirleri tarafından belirlenen uzmanlarca verilecek benzeri nitelikteki görevleri yapmak.

Uzman ve uzman yardımcılarının sorumlulukları

MADDE 38 ? (1) Başkanlıkça yürütülen asli ve sürekli hizmetlerin gerektirdiği uzmanlık çalışmaları, daire başkanlıkları ile Başkan onayıyla oluşturulacak çalışma grupları bünyesinde yürütülür.

(2) Uzmanlar ve uzman yardımcıları, uzmanlık gerektiren çalışmaların ve görevlerin Başkanlık talimatları doğrultusunda mevzuata, plan ve programlara uygun olarak, süresinde ve eksiksiz yerine getirilmesinden, hizmetlerin adil, verimli ve etkin sunulmasından Başkana ve bağlı bulundukları birim amirlerine karşı sorumludurlar.

(3) Uzman ve uzman yardımcıları, uzmanlık mesleğinin gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak ve etik ilkelere aykırı düşecek nitelikte davranışlarda bulunamazlar.

YEDİNCİ BÖLÜM

İnceleme ve Denetim

İnceleme ve denetim yetkisi

MADDE 39 ? (1) Uzmanlar, 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamına dahil kurum ve kuruluşlarda, Başkanlığın görev alanına giren bütün konularda araştırma ve inceleme yapmaya, uygulamayı takip ve denetlemeye, bu maksatla her türlü evrakın tetkikine yetkilidirler.

(2) Uzmanlar, hizmetin gereği olarak kamu kurum ve kuruluşlarında inceleme, araştırma ve denetim yapılmasını gerekçesiyle birlikte birim amirleri kanalıyla Başkanlığa önerebilirler.

(3) Uzmanlara araştırma, inceleme ve denetleme yetkisini gösteren bir kimlik cüzdanı verilir.

Görevlendirme

MADDE 40 ? (1) Uzmanlar, Başkanlığın yürütmekle yükümlü olduğu görevleri yerine getirmek üzere kurum ve kuruluşlarda yapacakları inceleme, araştırma ve denetimler için Başkan veya Başkanlığın bağlı olduğu Bakan onayıyla görevlendirilirler.

Resmi mühür

MADDE 41 ? (1) Uzmanlardan 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamına dahil kurum ve kuruluşlar nezdinde inceleme ve denetim ile görevlendirilenlere, bu görevlerde bulundukları sürece resmi mühür verilir.

(2) İnceleme ve denetim görevleri sona erenler, mühürlerini birimlerine iade ederler.

Düzenlenecek raporlar

MADDE 42 ? (1) İnceleme ve denetim işlerinde görevlendirilen uzmanlarca;

a) İnceleme ve denetim sonucunda noksan veya hatalı olduğu tespit edilen ve düzeltilmesi istenen işlemler hakkında cevaplı rapor,

b) İnceleme ve denetim neticesinde tetkik edilen konularla ilgili olarak araştırma ve inceleme raporu,

düzenlenir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Uzman ve Uzman Yardımcılarının Eğitimi

Hizmet içi eğitim

MADDE 43 ? (1) Başkanlık, uzman ve uzman yardımcıları için uygun bulacağı zamanlarda ilgili birim amirlerinin teklifi üzerine veya doğrudan hizmet içi eğitim programları düzenleyebilir.

(2) Eğitimler Başkanlık personeli tarafından verilebileceği gibi ihtiyaç duyulması halinde öğretim üyeleri ile diğer kamu idarelerinin personelinden de faydalanılabilir. Eğitimler, Başkanlıkça gerek görülmesi halinde hizmet satın alınması yoluyla da yaptırılabilir.

Yurtdışında eğitim

MADDE 44 ? (1) Uzmanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde araştırma yapmak, mesleki bilgi ve görgülerini arttırmak, lisansüstü eğitim yapmak amacıyla yurtdışına gönderilebilirler.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İtiraz

MADDE 45 ? (1) Giriş sınavı ile tez ve yeterlik sınav sonuçlarına yedi gün içinde itiraz edilebilir. İtirazlar, ilgisine göre komisyon veya kurul tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır.

Sekretarya hizmetleri

MADDE 46 ? (1) Giriş sınavı, tez ve yeterlik sınavına ilişkin hizmetler ile komisyon ve kurulun sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Kariyer dışı uzman atanamayacağı

MADDE 47 ? (1) Uzman ve uzman yardımcısı kadrolarına, bu Yönetmelik hükümleri dışında atama yapılamaz.

Uzmanlığa yeniden atama

MADDE 48 ? (1) Uzman unvanını kazandıktan sonra herhangi bir sebeple Başkanlıktaki görevinden ayrılanlardan yeniden atanmak isteyenler, Başkanlıkça uygun görülmesi halinde, boş kadro ve ihtiyaç durumuna göre durumlarına uygun uzman kadrolarına atanabilirler.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 49 ? (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 50 ? (1) 2/11/2002 tarihli ve 24924 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Devlet Personel Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Sınav, Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut uzman ve uzman yardımcıları

GEÇİCİ MADDE 1 ? (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde uzman ve uzman yardımcısı olarak görevde bulunanların kazanılmış hakları saklıdır.

(2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici 39 uncu maddesinin yürürlüğe girdiği 2/11/2011 tarihinde Başkanlıkta uzman yardımcısı kadrosunda bulunanların tezleri, yeterlik sınavları ve uzmanlık kadrolarına atanmaları, önceki Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 51 ? (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 52 ? (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 3,261 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Taşeron personelin, işçi kadrosuna geçirilmesini;
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam