1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Danıştay Kararları Dergisi, Karar Özetleri 2

Danıştay Kararları Dergisinin ilk sayısı daha önce sitemizden yayınlanmıştı. Bugün derginin ikinci sayısında yer alan karar özetlerini yayımlıyoruz. 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği, disiplin soruşturmaları, görevden alma, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, tedviren görevlendirme, nakil, KİT (I) sayılı cetvelden (II) sayılı cetvele geçişler, Eski Hükümlülerin İstihdamı, görevde yükselme, hukuksuz yapılan ödemelerin geri alınıp alınamayacağı, idarenin taktir yetkisinin kullanmasının sınırları, öğretmen atamaları, memnu hakların iadesi ile devlet memuriyetine atanma, cezaevinde bulunan memurum çekilmiş sayılıp sayılamayacağı, lisansüstü eğitim amacıyla yurtdışına gönderilen öğretim elemanlarının dönüşlerindeki mecburi hizmetler gibi önemli pek çok hususun yer aldığı karar özetlerini görmek için tıklayın.
31 Ekim 2003 12:52
Yazdır

Danıştay Kararları Dergisi, Karar Özetleri 2

Danıştay Kararları Dergisinin ilk sayısı daha önce sitemizden yayınlanmıştı. Bugün derginin ikinci sayısında yer alan karar özetlerini yayımlıyoruz. 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği, disiplin soruşturmaları, görevden alma, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, tedviren görevlendirme, nakil, KİT (I) sayılı cetvelden (II) sayılı cetvele geçişler, Eski Hükümlülerin İstihdamı, görevde yükselme, hukuksuz yapılan ödemelerin geri alınıp alınamayacağı, idarenin taktir yetkisinin kullanmasının sınırları, öğretmen atamaları, memnu hakların iadesi ile devlet memuriyetine atanma, cezaevinde bulunan memurum çekilmiş sayılıp sayılamayacağı, lisansüstü eğitim amacıyla yurtdışına gönderilen öğretim elemanlarının dönüşlerindeki mecburi hizmetler gibi önemli pek çok hususun yer aldığı karar özetlerini görmek için tıklayın.

Daha önceki karar özetlerine Sol tarafta, özel dosyalar bölümünde yer alan Mahkeme Kararları bölümünden erişebilirsiniz.


1-Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 4839 sayılı Kanunla değişik bazı hükümlerinin Anayasa Mahkemesince yürürlüğünün durdurulması üzerine, bu kanunun yürürlüğü durdurulan hükümleri uyarınca emekliye sevkedilen kamu görevlilerinin görevlerine iadelerinin gerekip gerekmediği, göreve iadeleri halinde bu işlemlerin hangi tarihten itibaren geçerli kabul edileceği ve aylık farklarının nasıl hesaplanacağı ile ödenmiş olan emekli ikramiyelerinin kurumlarınca geri istenip istenemeyeceği hakkında. (Danıştay 1.Daire, E:2003/71, K:2003/69, T:30.05.2003)

2-4045 sayılı Kanun uyarınca Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının, kamu kurum ve kuruluşlarının gizlilik dereceli birimleri ile askeri, emniyet ve istihbarat teşkilatında ve ceza ve infaz kurumları ve tutukevlerinde çalıştırılacak personelin yakınları ve birinci derece akrabalarını da kapsadığı ve kişi hakkında karar vermeye yeterli her türlü istihbari bilginin talep makamlarına bildirilmesi gerektiği hakkında (Danıştay 1.Daire, E:2003/15, K:2003/40, T:25.03.2003)

3-Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanı hakkında yeni teftiş kurulu başkanının ön inceleme yapamayacağı hakkında (Danıştay 2.Daire, E:2003/56, K:2003/269, T:20.02.2003)

4-İl Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu üyesi ilçe Belediye Başkanı hakkında Kültür Bakanının verdiği soruşturma izni kararına karşı bölge idare mahkemesine itiraz edileceği hakkında. (Danıştay 2.Daire, E:2003/171, K:2003/566, T:21.03.2003)

5-İhbarda bulunanın, soruşturma izni verilmemesine ilişkin yetkili merci kararına itiraz hakkı bulunmadığı hakkında (Danıştay 2.Daire, E:2003/98, K:2003/321, T:27.02.2003)

6-a-Yetkili merci tarafından verilen ?soruşturma izni? kararının geri alınamayacağı,

b-Banklık Teftiş Kurulu Başkanı hakkında maiyetinde görev yapmış müfettiş ve müsteşar yardımcısının ön inceleme yapamayacağı hakkında. (Danıştay 2.Daire, E:2002/932, K:2002/3581, T:24.10.2002)

7-Emekli Sandığı ile ilgilendirilme istemleri üzerine istemde bulunanın, emeklilik keseneğine esas derece ve kademesinin 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca saptanmasına yönelik intibak işlemlerinde, davacının emeklilik statüsünü kazanmamış ve fiilen çalışa kişi olması nedeniyle uyuşmazlığın görüm ve çözümünün 2575 sayılı Danıştay Kanununun 29. maddesi uyarınca Danıştay 5. Dairesine ait olduğu hakkında. (Danıştay Başkanlar Kurulu Kararı, E:2002/30, K:2002/31, T:15.04.2002)

8- a-Fazladan maaş ödemesi yapıldığı savıyla alacağın geri alınması yönündeki idari işlem; vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler kapsamında bulunmadığından uyuşmazlığın, idari yargıda genel görevli mahkemeler olan idare mahkemelerince karara bağlanması gerektiği,

b-Uyuşmazlığı çözmeye yetkili mahkemenin davacının bulunduğu yer idare mahkemesi olduğu hakkında (Danıştay Başkanlar Kurulu Kararı, E:2003/13, K:2003/54, T:27.05.2003)

9-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 6. ve 7. maddesine aykırı davranışların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi öğretim üyeliği sıfatı ile bağdaşmayacak şeref ve haysiyeti kırıcı suç kapsamında olduğu hakkında. (Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, E:2000/70, K:2003/53, T:31.01.2003)

10-4455 sayılı Af Kanununun davacı yönünden ileriye yönelik hukuki sonuçlar doğuracağı açık olup, davacının göreve son verme sonucunu doğuran disiplin cezalarına ilişkin davaları devam ederken 13.09.1999 göreve iade istemiyle yaptığı başvurusunun reddine ilişkin işlemin açıktan atanma koşulları içinde değerlendirilerek incelenmesi gerektiği hakkında. (Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, E:2003/36, K:2003/97, T:7.03.2003)

11-Kamu görevlilerinin bağlı olduğu sendika konfederasyonunun il temsilciliğinin üyeleri adına yargı mercilerine başvurabilme hakları bulunmadığı hakkında . (Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, E:2000/751, K:2003/277, T:18.04.2003)

12-Yurtdışında yıllık izin kullandığı sırada tedavi gören davacının yaptığı giderlerden Türkiye'de aynı tedavi için öngörülen kısının ödenmesi yolundaki dava konusu işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı hakkında. (Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, E:2002/979, K:2003/90, T:7.03.2003)

13-Eski Hükümlülerin İstihdamı Hakkında Tüzük'te amme hizmetinden yasaklananların atamalarının yapılabileceğine ilişkin bir hüküm bulunmamakta olup, idarenin mevzuata aykırı olan işlemini her zaman geri alabileceği, dava konusu işlem tarihinden sonraki bir tarihte yapılan değişiklik ile kamu hizmetinden yasaklı olanlar da Tüzük kapsamına alınmış olsalar da, değişikliğin dav konusu işleme karşı anılan bu davada esas alınamayacağı, 399 sayılı KHK'nın 7/a maddesinin de bu hususları teyid eder nitelikte olduğu hakkında. (Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, E:2002/348, E:2003/24, T:31.01.2003)

14-Davalı idarenin güvenlik soruşturmasına ve yine bu güvenlik soruşturması sonucu elde edilen ?tutum ve davranışlarıyla müfettişlik görevini olumlu bir şekilde yürütemeyeceği görüşünü kuvvetlendiren ibareler olduğu? şeklindeki somut olmayan bilgilere dayanarak davacının atamasının yapılmaması yolundaki dava konusu işlemde hukuka ve Anayasaya uyarlık bulunmadığı hakkında. (Danıştay 5. Daire, E:2001/3394, K:2003/814, T:13.03.2003)

15-Davacının ileri sürdüğü savların irdelenmesi için gerekli bilgi ve belgeler getirilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, salt idarenin savunmasına dayanılarak hüküm kurulmasında hukuki isabet bulunmadığı hakkında. (Danıştay 5. Daire, E:1999/6343, E:2003/825, T:17.03.2003)

16-Bir özel hukuk tüzel kişisi olmakla birlikte, Türkiye Diyanet Vakfının, kurucularıyla organlarının tümüyle kamu görevlilerinden oluştuğu ve genel bütçeli idare bütçesinde yer alan kamu hizmetinin yerine getirilmesi amacıyla kurulduğu dikkate alındığında; Vakıf, yapısı ve işlevleri yönünden nitelik itibariyle kamusal alana taşımakta; lojman tahsisi konusunda Vakıf Konut Talimatında belirtilen yetkili komisyonlarca tesis edilen işlemler diyanet hizmetiyle birlikte yürüyen ve ona bitişik idari nitelik taşıdığı; bu itibarla davacının oturmakta olduğu lojmandan tahliyesinin istenmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davanın görüm ve çözümünde idari yargı yerinin görevli olduğu hakkında. (Danıştay 5. Daire, E:2000/624, K:2003/1085, T:01.04.2003)

17- Kamu hukukunda bir makama verilen yetkinin, aksine bir hüküm bulunmadıkça o makam tarafından kullanılacağı, bir makamın yetkisinin başka bir kişiye devredilmesi için mevzuatta yetkili kılınması gerektiği hakkında. (Danıştay 5. Daire, E:2000/1711, K:2003/1421, T:15.04.2003)

18-Nakil işleminin tebliğ tarihinin, yasal faizinin başlamasına esas alınacağı hakkında. (Danıştay 5. Daire, E:2000/623, K:2002/1607, T:10.04.2002)

19-Bir memurun, hakkında soruşturma açılacağından bahisle başka bir yerde görevlendirilmesinin söz konusu olamayacağı, 657 sayılı Yasanın 137 ve devamı maddeleri uyarınca işlem tesis edileceği hakkında. (Danıştay 5. Daire, E:2000/2655, K:2003/2116, T:14.05.2003)

20-Hakkında yapılan soruşturma sonucunda zimmet suçunu işlediği kanısına varılan davacının, yargılama sonucuna kadar bir önlem niteliğinde olmak üzere görevden uzaklaştırılması yolunda kurulan işlemde yasal düzenlemelere aykırılık bulunmadığı; dava konusu işlemin idari bir önlem olma niteliği, bu işlemin ilgilinin memuriyetle hukuksal ilgisini kesmediği hususu gözardı edilmek ve davacının yargılanmasının sonucunda verilen karar dayanak alınmak suretiyle işlemin iptali yolunda verilen kararda hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında. (Danıştay 5. Daire, E:2002/4237, K:2003/1382, T:14.04.20039

21-4454 sayılı Af Yasasının geçmişe değil, geleceğe yönelik sonuç doğurması karşısında, davacının açıkta geçen süresinin memuriyet hizmetinde değerlendirme olanağı bulunmadığı hakkında. (Danıştay 5. Daire, E:2002/1918, K:2003/28, T:14.01.2003)

22-399 sayılı KHK uyarınca (I) sayılı cetveldeki bir kadrodan (II) sayılı cetveldeki bir pozisyona geçirilmenin hukuken mümkün olmadığı hakkında. (Danıştay 5. Daire, E:2000/2380, K:2003/1417, T:15.04.2003)

23-Belirli sayıdaki kadro için açılan unvan yükselmesi sınavında, yalnızca o kadro sayısı kadar en yüksek puan alanların başarılı sayılacağı hakkında. (Danıştay 5. Daire, E:1999/4863, K:2003/483, T:24.02.2003)

24-Tedavi amacıyla, usulüne uygun olarak ikamet mahalli dışına gönderilenlere ve refakatçilerine, yol masrafı ve gündelik ödeneceği hakkında. (Danıştay 5. Daire, E:1999/4521K:2003/52, T:16.01.2003)

25-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 117. ve 118. maddeleri, olumsuz siciller konusunda ?özel? bir düzenleme getirmiş olduğundan, bu konuda açılacak davalarda dava açma süresinin anılan maddelerdeki hükümler göz önünde tutularak hesaplanmasının gerektiği hakkında. (Danıştay 8. Daire, E:2002/1541, K:2003/1122, T:12.03.2003)

26-Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin kabul ya da reddedilmesi gerektiği, denkliği kabul edilen diplomalara ?öğretmen atamalarında geçerli değildir? şeklinde şerh konmasının hukuka ve mevzuata uygun olmadığı hakkında. (Danıştay 8. Daire, E:2002/4520, K:2003/973, T:04.03.2003)

27-Doçent unvanıyla görev yapan davacıya doçent kadrosundan ek gösterge uygulanabilmesi için en az 3. derece kadroda olması gerektiği hakkında. (Danıştay 8. Daire, E:2002/951, K:2003/1149, T:13.03.2003)

28-Lisansüstü eğitim amacıyla yurtdışına gönderilen öğretim elemanlarının; eğitimlerini tamamlayıp yurda döndükten sonra, mecburi hizmetlerini tamamlamadan, bir başka üniversiteye nakil için kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumunun muvafakat vermesi konusunda yargı yoluyla zorlanamayacağı hakkında. (Danıştay 8. Daire, E:2002/3352, K:2003/427, T:29.01.2003)

29-65 yaşına kadar çalıştırılabileceği açık olan davacının, yaş haddini doldurduğu tarihte görevle ilişkisini kesmeyerek hizmetine sayılmayan sürelere ilişkin emekli ikramiyesinin, davacının çalıştığı kurum tarafından ödenmesi gerektiği hakkında. (Danıştay 11. Daire, E:2000/7416, K:2003/1396, T:24.03.2003)

30-Başka bir göreve naklen atanan ve atama emrini yıllık izni sırasında tebellüğ ederek aldığı rapor sonrasında atandığı göreve başlayan davacının atama emrini tebellüğ etmekle birlikte yeni kadro görevi için öngörülen aylığa hak kazanacağı hakkında. (Danıştay 11. Daire, E:2000/9268, K:2003/1330, T:18.03.2003)

31-Türkiye ile sosyal güvenlik anlaşması imzalamayan ülkede geçen hizmetlerin emekli intibakında değerlendirilemeyeceği hakkında. (Danıştay 11. Daire, E:2000/6757, K:2003/2149, T:13.05.2003)

32- İdarenin takdir yetkisini kullanırken aynı durumda olan personel arasında ayırım gözetmeden, eşit bir şekilde, objektif olarak işlem tesis etmesi gerektiği hakkında. (Danıştay 11. Daire, E:2000/8963, K:2003/1623, T:08.04.2003)

33-Atama onayına ek ödemenin kesilmesi yolunda yetkisi olmayan atama amirince ?ek ödeme yapılmayacaktır? şeklinde koyulan kayıt nedeniyle davacı adına ek ödeme ödenmeyeceği yolunda işlem tesis edilemeyeceği hakkında. (Danıştay 11. Daire, E:2000/10199, K:2003/1313, T:18.03.2003)

34-Mevzuata aykırı ?olur? işlemine dayanarak tesis edilen görevlendirme nedeniyle döner sermaye katkı payı alması sağlanan davacıya yapılan ödemelerin, Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 22.12.1973 gün ve E:1968/8, K:1973/14 sayılı Kararı uyarınca ?açık hata? kapsamında değerlendirilerek süre şartı aranmaksızın istirdat edilebileceği hakkında. (Danıştay 11. Daire, E:2000/10806, K:2003/1011, T:27.02.2003)

35-a-Tedviren görevlendirilen kişilere vekalet aylığına eşdeğer tutarda bir meblağın ödenmesi gerektiği,

b-Tedviren görevlendirmelerde zam ve tazminat farkı ödenmeyeceği hakkında. (Danıştay 11. Daire, E:2000/9798, K:2003/1654, T:10.04.2003)

36- RTÜK tarafından, personelin kazanılmış hak aylık dereceleri göz önünde bulundurularak özel hizmet tazminatının ve buna bağlı olarak da fazla çalışma ücretinin belirlenmesine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında. (Danıştay 11. Daire, E:2000/9330, K:2003/1790, T:24.04.2003)

37-Özel öğretim okulunda öğretmenlikte adaylığı kaldırılan davacının, Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmen olarak atanmak istemiyle yaptığı başvurunun devlet memurluğuna ilk defa atanacak olması nedeniyle devlet memuru olarak atanacaklar için aranılan sınav koşulunu taşımadığından bahisle reddedilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında. (Danıştay 12. Daire, E:2002/3844, K:2003/21, T:16.01.2003)

38-18 yaşından küçük yaşta iken işlediği hırsızlık suçu nedeniyle para cezasına mahkum edilen ve cezası tecil edilen davacının, memnu hakların iadesine karar verilmiş olması ve tecil süresinin de geçmiş olması sebebiyle koruma ve güvenlik görevlisi olarak atanabileceği hakkında. (Danıştay 12. Daire, E:2001/782, K:2003/562, T:13.03.2003)

39-Davacının görevden çekilmiş sayılmasına ilişkin işlemin iptali ile bu işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal ve özlük haklarının iadesi istemiyle daha önce açtığı davada, parasal ve özlük hakları hakkında mahkemece hüküm kurulmamış ve davacı tarafından da bu kısmı temyiz edilmeyerek kesinleşmiş olduğundan; anılan işlemden doğan parasal ve özlük haklarının iadesi istemiyle yeniden dava açılmasına hukuken olanak bulunmadığı hakkında. (Danıştay 12. Daire, E:2002/4315, K:2003/600, T:18.03.2003)

40-Cezaevinde tutuklu bulunan memurun, bu durumunun mazeret kabul edilmesi gerektiğinden, 657 sayılı Kanunun 94. maddesi uyarınca memuriyetten çekilmiş sayılamayacağı hakkında. (Danıştay 12. Daire, E:2001/4008, K:2003/599, T:18.03.2003)

41-657 sayılı Kanunun 125/E-3. maddesi ile bir alt cezadan kastedilenin bir önceki maddede düzenlenen ceza olduğu, aynı madde kapsamında alt ceza değerlendirilmesi yapılamayacağı hakkında. (Danıştay 12. Daire, E:2000/3935, K:2002/3875, T:28.11.2002)

42-Yapılan soruşturma sonucunda memurun kademe ilerlemesi durdurulması cezası ile cezalandırılması gerektiğini belirtildiği ancak geçmiş çalışmalar ve sicil durumuna göre alt ceza olan aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasının önerilmesi halinde; kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının kurumun yetkili disiplin kurulunca görüşülüp, memurun geçmiş çalışmaları ve sicilleri de değerlendirilerek alt ceza olan aylıktan kesme cezasına dönüştürülmesinden sonra bu cezanın disiplin amirince verilebileceği; disiplin kurulu kararı olmaksızın bu kararın doğrudan disiplin amirince verilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında. (Danıştay 12. Daire, E:2000/1494, K:2002/3104, T:21.10.2002)

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 2
Bu haber 36,201 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam