1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, kontrolör yönetmeliğini değiştirdi

22 Kasım 2012 00:08
Yazdır

22 Kasım 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28475

YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TEŞKİLATLANMA VE DESTEKLEME

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONTROLÖRLERİ ATAMA, GÖREV VE

YETKİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 ? 15/10/2003 tarihli ve 25260 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü Kontrolörleri Atama, Görev ve Yetki Yönetmeliğinin adı ?Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce Yapılacak Denetimler ve Kontrolörler Hakkında Yönetmelik? olarak, Birinci Bölüm başlığı ise ?Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar? olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 ? Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?MADDE 1 ? Bu Yönetmeliğin amacı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce yapılacak denetimler ve Kontrolörlerin atanma, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.?

MADDE 3 ? Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?Dayanak

MADDE 2 ? Bu Yönetmelik, 3/6/2011 tarihli ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu, 18/4/1972 tarihli ve 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu, 15/5/1957 tarihli ve 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanunu, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.?

MADDE 4 ? Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?MADDE 3 ? Bu Yönetmelikte geçen;

Bakan: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanını,

Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

Başkan: Kontrolörler Başkanı olarak görevlendirilen Başkontrolörü,

Başkan Yardımcısı: Başkana yardımla görevlendirilen Başkontrolör veya Kontrolörleri,

Denetim: Genel denetimi, incelemeyi ve soruşturmayı,

Genel Müdür: Tarım Reformu Genel Müdürünü,

Genel Müdürlük: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,

Kontrolör: Başkontrolör, Kontrolör ve Stajyer Kontrolörü,

KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı): Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerince yapılan Sınavı,

Kuruluş: 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş Tarımsal Amaçlı Kooperatif ve üst kuruluşlarını, 1581 sayılı Kanuna göre kurulmuş Tarım Kredi Kooperatifleri ve üst kuruluşlarını, 6964 sayılı Kanuna göre kurulan Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliğini, 5996 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine göre kurulan Birlikleri, Merkez Birliklerini ve 5200 sayılı Kanuna göre kurulan Tarımsal Üretici Birliklerini ve Merkez Birliklerini ve tarımsal üretici örgütlerini, bunların iştiraklerini,

Meslek Giriş Sınavı: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) Bakanlıkça her sınav döneminde tespit edilen puan türlerine göre asgari puan almış olanlar arasından Genel Müdürlükçe yapılacak olan yazılı ve sözlü sınavı,

Raportör: Raporları incelemekle görevlendirilen Başkontrolör ve Kontrolörleri,

ifade eder.?

MADDE 5 ? Aynı Yönetmeliğin 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı maddeleri İkinci Bölüme alınmış ve 5 inci maddesinde yer alan ?olumlu sicil almış? ibaresi ?disiplin cezası bulunmayan? şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 ? Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?a) Bakanlığın görev ve yetki sahasına giren kooperatif ve üst kuruluşlarının, Tarım Kredi Kooperatif ve üst kuruluşlarının, 5996 ve 5200 sayılı Kanuna göre kurulan birlikleri ve merkez birliklerinin, tüm tarımsal üretici örgütlerini ve bunların iştiraklerinin, Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin teknik durumları ile idari, mali ve hukuki yönden hesap, işlem ve mal varlıklarını denetletmek,?

?c) Desteklenmek üzere Genel Müdürlüğün yatırım ve transfer programlarında bulunan kooperatif ve üst kuruluşlarının, Genel Müdür tarafından belirlenecek zamanda uygunluk ve kooperatif, birlik ve ziraat odaları ile üst kuruluşlarının ve bunların iştiraklerinin normal denetimini, tarımsal desteklerin ve teşviklerin, Bakanlık tarafından sağlanan ayni ve nakdi yardımların ve kredilerin kontrol ve denetimini, Genel Müdürlüğün faaliyet ve görevleri ile ilgili denetimleri, incelemeleri ve soruşturmaları yapmak veya yaptırmak, buna bağlı olarak denetim programı hazırlayarak Genel Müdüre sunmak, konusu suç teşkil etmeyen eksiklikler için tebligatta bulunmak, ek süre vermek, belirlenen sürede eksikliklerin tamamlanmaması halinde kanuni takibat yapılmak üzere ilgili mercilere durumu doğrudan intikal ettirmek,?

MADDE 7 ? Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (l) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; fıkraya aşağıdaki (m) bendi eklenmiş; maddeye birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve mevcut ikinci fıkra üçüncü fıkra olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?a) Bakanlığın görev kapsamındaki kooperatifler, birlikler, ziraat odaları ve bunların üst kuruluşlarının ve iştiraklerinin; hesap, işlem ve mal varlıklarını idari, mali, hukuki ve teknik yönden denetlemek,?

?l) Genel Müdürlüğün faaliyet ve görevleri ile ilgili incelemeleri ve yürütülen tarımsal desteklerin ve teşviklerin, ayni ve nakdi yardımların ve kredilerin kontrol ve denetimini yapmak,?

?m) Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak,?

?Kontrolörler, Kooperatif Kontrolörü sıfatını da haiz olarak 1163 sayılı Kooperatifler Kanununda atfedilen görevleri yerine getirirler.?

?Kontrolörler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu, 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanunu, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu ve diğer mevzuatta öngörülen yetkilerini tam olarak kullanmak, görevlerini eksiksiz yerine getirmekten yürürlükteki mevzuat çerçevesinde sorumludurlar.?

MADDE 8 ? Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?MADDE 10 ? Kontrolörlere görevleri sırasında ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Bakanlık teşkilatı yetkilileri tarafından gereken her türlü yardımda bulunulması, kolaylığın gösterilmesi, çalışma ortamının hazırlanması, gizliliğinin korunması, denetim için gerekli araç gerecin hazır bulundurulması ve gerekli tedbirlerin alınması zorunludur. Gerekli hallerde mülki idare amirlerinden de yardım alınabilir.

Kontrolörün talebi üzerine teknik konularla ilgili olarak, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile meslek odaları gecikmeye mahal vermeksizin her türlü yardımda bulunmakla, talep olunan belge ve bilgileri vermekle görevlidir.?

MADDE 9 ? Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde yer alan ?şef? ibaresi ?büro sorumlusu?, ?şefin? ibaresi ?büro sorumlusunun?, ?şefliğin? ibaresi ?büronun? olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 ? Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; (e) ve (f) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

?c) Yazılı sınavın yapıldığı tarih itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak,?

?d) Veterinerlik ve ziraat fakülteleri, inşaat, makine, bilgisayar ve elektrik-elektronik mühendislikleri bölümleri, hukuk, siyasal, iktisat, işletme ile iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin en az dört yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olmak veya bu fakültelere denkliği yetkili makamlarca kabul edilen en az dört yıllık yabancı fakültelerden mezun olmak,?

MADDE 11 ? Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?MADDE 20 ? Meslek giriş sınavına girmek isteyenler Genel Müdürlüğe; diploma veya bitirme belgesinin aslı veya Kurumca onaylı sureti, iki adet fotoğraf, aday formu ve baba ve ana adları ile meslek veya işleri, yüksek öğrenim yaptığı okul ve yeri, kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin adları ve adresleri varsa telefon numaraları ile yüksek tahsilden sonra ne gibi işler yaptığı ve benzerini belirten kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişi ve KPSS belgesinin çıktısı veya fotokopisi ile müracaat ederler. Beyanlar ve ibraz edilen belgeler sahibi tarafından imzalanır. Sınava posta yoluyla müracaat edilebilir. Ancak posta yoluyla yapılan başvurularda istenilen belgelerin son başvuru tarihine kadar Genel Müdürlüğe ulaşmış olması gerekir. Postadaki gecikme nedeniyle son başvuru tarihinde sonra Genel Müdürlüğe ulaşan başvurular ile eksik belge ile yapılan başvurular işleme konulmaz.

Aday formunda; adayın adı ve soyadı, doğum yeri ve tarihi, mezun olduğu yüksek öğretim kurumu ve gerekli diğer bilgiler bulunur.

Meslek giriş sınavını kazanan adaylardan, atama işlemi yapılmadan önce aşağıdaki bilgi ve belgeler istenir.

a) T.C. Kimlik Numarasına dair yazılı beyan,

b) 4,5 X 6 ebadında altı adet renkli fotoğraf,

c) Erkek adaylardan, askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair beyan,

ç) Sabıka kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan,

d) Tebliğe esas ikametgah beyanı,

e) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan.

Bu maddenin uygulanması bakımından istenen bilgi ve belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu saptananların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talebinde bulunamazlar. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu saptananlar hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur.?

MADDE 12 ? Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinin (a) alt bendinde yer alan ?Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku? ibaresi ?Ceza Muhakemesi Hukuku? şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13 ? Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14 ? Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?MADDE 25 ? Yazılı sınav sorularının hazırlanması, yazılı sınavın yapılış şekli, yazılı sınav kağıtlarının incelenip değerlendirilmesi ve yazılı sınav sonuçlarının duyurulması hususlarında aşağıdaki hükümler uygulanır.

a) Meslek giriş sınavının yazılı kısmına ait sorular 24 üncü maddede belirtilen sınav kurulunca önceden hazırlanır. Hazırlanan sorular sınav kurulu üyelerince imzalanır, sonra bunlar veya çoğaltılan nüshalar ayrı ayrı mühürlü zarflar içine konularak kurulca kararlaştırılan şekilde sınavın başlayacağı zamana kadar saklanır. Sınav soruları her gruptan soruyu ihtiva etmek üzere adayların mümkün olduğu kadar bütün bilim dallarından bilgilerini yoklayacak şekilde düzenlenir.

b) Yazılı sınav 24 üncü maddede belirtilen sınav kurulu ile diğer görevlilerin gözetiminde aşağıdaki şekilde yapılır.

1) Adayların kimlikleri tespit edildikten sonra mühürlü soru zarfları bütün adaylara gösterilerek bunların sağlam, kapalı ve mühürlü olduğuna dair bir tutanak düzenlenir. Bu tutanak adaylardan ikisi tarafından da imzalanır. Bundan sonra zarflar açılarak, sorular yazdırılır veya önceden hazırlanan soru kağıtları dağıtılır.

2) Klasik usulde cevaplar sınava girenlere dağıtılan mühürlü kâğıtlara yazılır. Test usulünde dağıtılan mühürlü test cevap kâğıdına işaretlenir. Yazılı usulde optik okuyucu kullanılmayacaksa, klasik ve test usulündeki cevap kâğıtlarının köşelerine sınava girenin adı, soyadı ve aday numarası yazılır ve bu bölüm yapıştırılarak kapatılır. Bu köşeler sınav kâğıtlarının değerlendirilmesi tamamlayıncaya kadar açılmaz. Test usulünde değerlendirmede optik okuyucu kullanılacak ise, buna uygun olarak cevap kâğıdının şekli sınav kurulunca belirlenir.

3) Yazılı sınav bitince, sınav kağıtları kapalı zarflara konulup, zarflar salon görevlilerince mühürlenip imzalanarak bir tutanak ile tespit edilir ve bilahare okunmak veya değerlendirilmek üzere sınav kurulu tarafından saklanır.

c) Yazılı sınav kağıtları 24 üncü maddede belirtilen sınav kurulu üyeleri tarafından veya gözetimlerinde elektronik araçların kullanımıyla her grup ağırlıklı puan türü üzerinden değerlendirilmek suretiyle sınava girenlerin aldıkları puanlar tespit edilir.

Bir adayın yazılı sınavı kazanabilmesi için her gruptan en az 65 puan alması ve bütün sınav gruplarından alınan puanların ortalamasının en az 70 olması şarttır.

Sınav sonuçları bir tutanakla tespit olunur.

Sınavı kazanan adaylara sonuç, Genel Müdürlükçe Bakanlıkta uygun görülecek yerlere ilan asılmak ve Bakanlık internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur.?

MADDE 15 ? Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

?Sözlü sınava, ilanda belirtilen kadro sayısının en fazla dört katı kadar yazılı sınavda başarılı olan aday, başarı sıralaması önceliği esas alınarak kabul edilir. Başarı sıralamasında son sıradaki adaylarla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınavına kabul edilirler.?

MADDE 16 ? Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?Ayrıca, sınavı kazananların listesi ve diğer bilgiler Bakanlıkta uygun görülecek yerlere asılır ve Bakanlık internet sitesinde ilan edilir.?

MADDE 17 ? Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan ?Dilekçe Kanunu? ibaresi ?Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun? olarak, ?Hayvan Islahı Kanunu? ibaresi ?Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu? olarak, ?Muhasebei Umumiye Kanunu ve Devlet Muhasebesi? ibaresi ?Devlet Muhasebesi? olarak, ?Ceza Muhakemesi Usulü Kanunu ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu? ibaresi ?Ceza Muhakemesi Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu? olarak, ?Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü Kontrolörleri, Atama, Görev ve Yetki Yönetmeliği? ibaresi ?Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce Yapılacak Denetimler ve Kontrolörlere Dair Yönetmelik? olarak değiştirilmiştir.

MADDE 18 ? Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?MADDE 38 ? Stajyer Kontrolörlük döneminde, sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlikleri müfettiş/kontrolör raporu, yargı kararı veya sağlık kurulu raporuyla tespit edilenler Yeterlik Sınavı beklenmeksizin başka bir memuriyete nakledilirler.?

MADDE 19 ? Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?Mesleki kıdemde esas; yeterlik sınavlarının tarihleri, sınavlardaki dereceler ve ücretli izinler dâhil Kontrolörlükte geçirilen süredir.?

MADDE 20 ? Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?MADDE 41 ? Başkontrolörlüğe atanmada; Kontrolörün mesleki kıdemi, birinci veya ikinci derece kadroya atanabilecek şartlara sahip olması ve Stajyer Kontrolörlük dahil en az on yıl fiilen Kontrolörlük yapmış olma süreleri de göz önünde bulundurularak Başkanın da içinde bulunduğu üç kişilik komisyon kararına istinaden Genel Müdüre teklifte bulunulur. Teklif edilenler mesleki kıdem ve kadro durumları göz önünde bulundurularak Başkontrolörlük kadrolarına atanırlar. Başkan olarak görev yaptıktan sonra tekrar Başkontrolörlüğe dönenler dönemlerinin en kıdemlisi sayılırlar.?

MADDE 21 ? Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?MADDE 48 ? Kontrolörler; mesleki bilgi ve görgülerini artırmak, Genel Müdürlüğü ilgilendiren konularda inceleme ve araştırma yapmak veya kurs ve öğrenim görmek, tüketici mevzuatı, denetim ve çalışma alanlarına giren konularda mesleki eğitimlerini geliştirmek, yabancı dil bilgilerini artırmak, Bakanlık tarafından uygun görülecek konularda inceleme ve araştırmalar yapmak üzere, 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Bakanlık onayıyla yurt dışına gönderilebilirler.

Yurt dışına gönderilenler, döndükleri tarihten itibaren en geç üç ay içinde inceleme ve araştırmalarına ilişkin olarak düzenledikleri raporları Genel Müdürlüğe sunarlar.?

MADDE 22 ? Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?b) Raporlar; Genel Müdürlük Makamına hitaben yazılır,?

MADDE 23 ? Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinde yer alan ?en az üç nüsha? ibaresi ?yeterli sayıda?, ?Türk Ceza Kanununun 235 inci maddesine atfen? ibaresi ?Türk Ceza Kanununa göre? olarak değiştirilmiştir.

MADDE 24 ? Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan ?Genel Müdürlük Makamınca? ibaresi ?Bakanlık veya Genel Müdürlük Makamınca? olarak değiştirilmiştir.

MADDE 25 ? Aynı Yönetmeliğin Yedinci Bölüm başlığı ?Yazışma Düzeni ve İzin Kullanma? olarak değiştirilmiştir.

MADDE 26 ? Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?Acil durumlarda ve Kontrolörlerin mazeretleri halinde Başkan yıllık izin programına uymayabilir.?

MADDE 27 ? Aynı Yönetmeliğin 58 inci ve 59 uncu maddeleri Sekizinci Bölüm içerisine alınmış ve Sekizinci Bölüm başlığı ?Çeşitli ve Son Hükümler? olarak değiştirilmiştir.

MADDE 28 ? Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?MADDE 63 ? Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.?

MADDE 29 ? Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 30 ? Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 6,823 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Lojmanların, içinde oturanlara, ihalede oluşan en yüksek bedelle satılacak olmasını;
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam