1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MEB Şube Müdürü Ataması

Milli Eğitim Bakanlığı, merkez ve taşradaki il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde boş bulunan toplam 104 kadroya, 'şube müdürü' ataması yapacak. Başvuruda bulunacakların 2000 yılında yapılan yönetici seçme sınavını kazanmış ve görev öncesi hizmetiçi eğitimine katılıp başarılı olmaları gerekiyor. Konuya ilişkin olarak MEB tarafından yayımlanan genelgeyi görmek için başlığa tıklayın.
08 Kasım 2005 16:58
Yazdır

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü

Sayı : B.08.0. PGM.O 23-06-03-5- 2
Konu : Şube Müdürü Atamaları.

07/11/2005

GENELGE
2005/ 101

ilgi a) Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama, Değerlendirme, Görevde Yükselme ve Yer Değiştirme Yönetmeliği.
b) Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına ilişkin Yönetmelik.

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı yönetim kadrolarına ilk defe yapılacak atamalar 30/04/1999 tarih ve 23681 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ilgi (a) Yönetmelik ile 30/11/2000 tarih ve 24246 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelikte değişiklik yapan Yönetmelikle düzenlenmiş, bu Yönetmelik ek ve değişiklikten ile birlikte 2003/5791 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 11/06/2003 tarihinden geçerli yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu tür atamaları düzenleyen ve 11/06/2003 tarih ve 25135 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği'nin Geçici 2 nci maddesinde; "26/02/1999 tarihli ve 99/12654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama, Değerlendirme, Görevde Yükselme ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine dayalı olarak kazanılmış haklar saklıdır." hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm ve ilgi (a) Yönetmelik çerçevesinde taşra teşkilatı ilçe milli eğitim müdürlüğü şube müdürlüğüne tik defa atamalar aşağıda belirtilen esaslara göre gerçekleştirilecektir.

A- Başvuruda Bulunacaklar:
(EK-1) listede belirtilen ilçe millî eğitim müdürlüklerindeki açık şube müdürlüğü kadrolarına atanabilmek için;
a) İlgi (a) Yönetmeliğe göre 01/07/2000 tarihinde yapılan yönetici seçme sınavını kazanıp, katıldıkları görev öncesi hizmetiçi eğitimde başarılı olanlar,
b) İlgi (a) Yönetmeliğin 20 nci maddesi gereğince, (A) tipi okul veya kurum müdürü olup, 2000 yılında görev öncesi hizmetiçi eğitime katılıp başarılı olanlar başvuruda bulunabileceklerdir,

B- Başvuru Zamanı ve Yeri Başvurular,

16/11/2005-25/11/2005 tarihleri arasında ilgi (a) Yönetmelik eki (EK-7) "Yönetici Görev istek Yer Değiştirme Başvuru ve Teklif Formu" ile yapılacaktır.

Adaylar, anılan formun sadece A ve B bölümünü dolduracaklardır. Ayrıca, 11 haneli T.C. Kimlik Numarasını yazacaklardır.

Taşra teşkilatında görevli olanlar görev yaptıkları İl Millî Eğitim Müdürlüklerine, merkez teşkilatında görevli olanlar ise görevli oldukları birimlere başvuruda bulunacaklardır.

C- Başvuru Formuna (EK-7) Eklenecek Onaylı Belge Örnekleri:
a) Hizmet cetveli,
b) Görev öncesi hizmetiçi eğitim sonucu yapılan Değerlendirme Sınavına ilişkin Sınav Sonuç Belgesi,
c) (A) tipi okul/kurum müdürü olarak görev yapanların Değerlendirme Raporu I ve II ile son üç yıla ilişkin sicil notlarını gösterir belge.

D- Değerlendirme:
1- Şube müdürü adaylarının görev öncesi hizmetiçi eğitim sonunda aldıkları puanlara; ilgi (a) Yönetmeliğin yürürlükten kaldırıldığı 11/06/2003 tarihi esas alınarak ve bu Yönetmeliğin değişik 16 ncı maddesi uyarınca,

a) Şeflik görevinde bulunanların 2000, 2001 ve 2002 yıllarına ilişkin Değerlendirme Raporu ..1'e göre yapılan değerlendirme sonucunda her yıl için 70-75 puan alanlara 1 puan 76 ve daha yukarı puan alanlara 2 puan,

b) Seçme sınavı sonucuna göre katıldıkları hizmetiçi eğitim sonunda yapılan değerlendirme sınavında başarılı olanların okul yada kurum müdürlüğünde aldıkları sicil ve denetim raportanna göre en az iyi derecede değerlendirildikleri her yıla 1 puan, (sicil ve denetim raporları örtüşmediğinde sicil notu esas alınacaktır.)

eklenecektir

2- İlgi (a) Yönetmeliğin değişik 20/g maddesine göre, (A) tipi okul/kurum müdürü olanlardan seçme sınavına alınmaksızın 2000 yılında görev öncesi hizmetiçî eğitim kursuna katılan şube müdürü adaylarının değerlendirilmesi ise ilgi (a) Yönetmeliğin değişik 14 üncü maddesi uyarınca;

Değerlendirme Raporu l puanının % 30'u, Değerlendirme Raporu II puanının % 30'u, Değerlendirme sınavı puanının % 30'u, Son üç yıla ait sicil notunun % 10'u,
Alınmak kaydıyla 100 puan üzerinden yapılacaktır.

Ancak, okut/kurum müdürleri ilgi (a) Yönetmelik kapsamında belirlenen yönetim kademelerinde yer almadıklarından, Değerlendirme Raporu II'nin' "Hizmeti" bölümü için puan verilmeyecektir. "Ödülleri" bölümüne sadece okul/kurum müdürlüğüne ilişkin belgeler için puan verilecektir.

Yönetici seçme sınavına göre, görev öncesi hizmetiçi eğitime katılan okul veya kurum müdürleri ile seçme sınavına alınmadan hizmetiçi eğitime katılan (A) tipi okul veya kurum müdürlerinin değerlendirilmesi aynı ayrı yapılacaktır.

E- Yapılacak İşlemler:

1- İl Milli Eğitim Müdürlüklerince;
a) Genelge ve eklerini şube müdürü adaylarına duyurmak,
b) Şube müdürü adaylarının başvuru formu ve puanlamaya esas belgelerine göre değerlendirme yaparak, bu form ve belgelerle birlikte (Ek-2 ve 3) çizelgeleri Personel Genel Müdürlüğü Merkez Atama Dairesi Başkanlığına, en geç 05/12/2005 günü çalışma saati bitimine kadar ulaştırmak,

2- Merkez Teşkilatı Birimlerince;
a) Genelge ve eklerini birimlerinde görevli şube müdürü adaylarına duyurmak,
b) Şube müdürü adaylarının başvurularına ilişkin ilgi (a) Yönetmelik eki başvuru formlarını inceleyerek 05/12/2005 günü çalışma saati bitimine kadar Personel Genel Müdürlüğü Merkez Atama Dairesi Başkanlığına göndermek,

3- Personel Genel Müdürlüğünce;
İlçe şube müdürü adaylarının başvuru formunu ve belgelerini inceleyerek durumu uygun olanların atamalarını puan, tercih ve hizmet durumu üstünlüğüne göre bilgisayar ortamında gerçekleştirmek,

F- Diğer Hususlar:
1- İlği (b) Yönetmeliğin değişik 15 inci maddesinde: Taşra teşkilatı şube müdürlerinin kendisinin veya eşinin nüfusa kayıtlı olduğu il ve bu il'e bağlı ilçelere, nüfusa kayıtlı olmamakta birlikte, en az 15 yıl müddetle devamlı olarak ikamet ettikleri veya hizmetini olumsuz yönde etkileyecek maddi ilişkisinin bulunduğu it veya ilçeye, bu il'e bağlı ilçelere, ilçenin bağlı bulunduğu il ve bu il'e bağlı diğer ilçelere atanamayacakları,

Ancak, son genel nüfus sayımına göre; Ek-1 sayılı Cetvelde IV, V ve VI ncı bölge kapsamında belirlenen il merkezleri ite bunlara bağlı ilçe merkezlerinde nüfusu 50,000'i aşan yerlere, diğer il veya ilçe merkezlerinden nüfusu 100.000'i aşan yerlere yapılacak atamalarda yukarıdaki fıkra hükmünün uygulanmayacağı ifade edilmiştir

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, şube müdürü adayları; bahse konu maddenin ikiinci fıkrasında belirtilen istisnalar dışında atanamayacaklarından, tercihlerini buna göre yapmaları gerekmektedir.

Yine aynı Yönetmeliğin 03/10/2000 günlü Resmi Gazete'de yayımlanan, 2000/1228 sayılı Bakanlar Kurulu Karart ile eklenen 2003/5297 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik Ek-1 inci maddesinde yönetim görevine atanacak olanların ilk görev yerlerinin; atanacakları kurum veya kuruluşun hizmet birimi olması halinde (l) Sayılı Cetvelde yer alan 5 ve 6'ncı hizmet bölgeleridir." denilmiştir.

Buna göre, atamalar 5 ve 6 ncı hizmet bölgesi kapsamındaki illerin ilçelerine yapılacağından, sol edilen (1) Sayılı Cetvelde yer alan itlerin ilçelerinde boş bulunan şube müdürü kadroları EK-1 listede gösterilmiştir.

2- Ataması yapılanlar yasal süre içerisinde göreve başlamak zorundadırlar.

3- İlgi (a) Yönetmelik kapsamında hizmetiçi eğitim sonucu başarılı olduğundan ilk defa şube müdürlüğüne atanarak göreve başlayan ve sonradan bu görevden ayrılanlar başvuruda bulunamayacaklardır 4- Atama şartlarını taşımayanların atamaları yapılmayacak, atananlardan gerekli şartları taşımadıkları sonradan belirlenenlerin atamaları iptal edilecektir.

ilgi (a) Yönetmelikte belirtilen esas ve usuller ile yukarıda yer verilen açıklamalara uymayan başvurular kabul edilmeyecek ve Bakanlığımıza gönderilmeyecektir.
Söz konusu atamalar için yapılacak başvuruların titizlikle değerlendirilmesi, iş ve işlemlerin yürütülmesinde herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi için gerekli önlemlerin alınması hususlarında gereğini rica ederim.

Doç. Dr. Hüseyin Çelik
Millî Eğitim Bakanı

EKLER:
1- Ek-1 Açık ilçe millî eğitim şube müdürü kadrolarını gösterir liste,
2- Ek-2 Şube müdürlüğü görevine atanacaklara ilişkin çizelge,
3- Ek-3 (A) tipi okul/kurum müdürü olup, şube müdürlüğü görevine
atanacaklara ilişkin çizelge,
4- Ek-4 (l) Sayılı Cetvel (31/08/2005-25922 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan).
DAĞITIM:
81 İl Valiliğine
Merkez Teşkilatı birimlerine

.pdf formatındaki genelgeye ulaşmak için tıklayın.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 35,614 defa okundu. 10 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam