Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://www.memurlar.net/haber/348669/
Yazdırılma Tarihi : 14 Aralık 2019 Cumartesi 21:35

Danıştay İDDK: Hukuk müşavirliği görevde yükselmeye tabi olmaz

Aşağıdaki karar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Birinci Hukuk Müşavirliğinin internet sitesinden alınmıştır.

Haber Tarihi : 08 Mart 2013 18:25

T.C.

DANIŞTAY

İDARİ DAVA DAİRELERİKURULU

ESAS NO: 2008/792

KARAR NO: 2012/1277

DAVACI:

DAVALI:

İSTEMİN ÖZETİ: Danıştay İkinci Dairesinin 31.12.2007 günlü, E:2006/436, K:2007/5156 sayılı kararının temyizen incelenmesi ve bozulmasına karar verilmesi, davacı tarafından istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hâkimi:

Düşüncesi: Davacının temyiz isteminin reddi ile Daire kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay idari Dava Daireleri Kurulunca dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından davacının yürütmenin durdurulması istemi görüşülmeksizin dosya incelendi, gereği görüşüldü:

Dava, Tarım ve Köyişleri Bakanlığında Raportör kadrosunda görev yapmakta olan davacı tarafından 31.12.2005 günlü, 26040 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin Hukuk Müşaviri ve' Raportör kadrosuna yapılacak atamalara ilişkin 5. maddesinin (c) bendi ile 7. maddesinin (h) ve (ı) bentlerinin iptali istemiyle açılmıştır.

Danıştay İkinci Dairesinin 31.12.2007 günlü, E:2006/436, K:2007/5156 sayılı kararıyla; eğitim düzeyi, mesleki yeterlilik ve liyakat gibi ölçütler dikkate alınarak Hukuk Müşavirliği ve Raportör kadrolarına yapılacak atamaların, objektif kriterlerden sayılan görevde yükselme sınavına dahil edilmesi yolundaki düzenlemelerde mevzuata, kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Davacı; kararı temyiz etmekte ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 2. maddesinde, görevde yükselmenin müdür ve daha alt görevlere yapılacak atamalara ilişkin olacağının açıklandığını, yine dava konusu Yönetmeliğin kapsam başlıklı 2. maddesinde de aynı hususa yer verildiğini; dolayısıyla, Hukuk Müşavirliği, Daire Başkanlığına denk olduğundan görevde yükselmeye tabi olmaması; Raportörlüğün de sınıf ve unvan değişikliğine tabi olması, görevde yükselmeye tabi olmaması gerektiğini; Yönetmeliğin 7/h bendinin hukuka aykırı olmasının yanında eksik olarak da düzenlendiğini, çünkü Hukuk Müşavirliğine atama yapılması için belli süre Hukuk Müşavirliği biriminde çalışma veya Raportörlükte çalışmış olmak şartının getirilmesi gerektiğini ileri sürerek kararıp bozulmasını istemektedir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 2. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde; iptal davaları, idari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan davalar olarak tanımlanmıştır.

Bir iptal davasının açılabilmesi ve idari yargı mercilerinin bu davayı ön koşullar yönünden kabul edebilmesi için 2577 sayılı Yasa'nın 14. maddesi uyarınca dava dilekçeleri "ehliyet" yönünden de incelenmektedir. Danıştay'ın istikrar bulan kararlarına göre, davacının sübjektif dava açma ehliyetinin bulunduğunun kabulü için idari kararın davacının meşru, şahsi ve güncel bir menfaatini ihlal etmesi gerekmektedir, İptal davasında ehliyet koşulunun varlığı için iptali istenilen işlem ile davacı arasında ciddi ve makul bir ilişki kurulabilmesi zorunludur.

Temyiz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden; Tarım ve Köyişleri Bakanlığında Raportör kadrosunda görev yapmakta olan davacının dava konusu düzenlemede Raportörlüğün görevde yükselme sınavına tabi kadrolar arasında gösterildiğini, bu kadronun sınıf ve unvan değişikliğine tabi olması, görevde yükselmeye tabi olmaması gerektiğini ileri sürerek iptalini istemekte ise de; söz konusu düzenlemenin hâlihazırda Raportör kadrosunda görev yapan davacının menfaatini ihlal eden işlem niteliğinde bulunmadığı, dolayısıyla dava konusu Yönetmeliğin 5. maddesinin (c/2) bendinde Raportör kadrosuna yapılacak atamalara ilişkin düzenleme ile 7. maddesinin (ı) bendinin iptalini istemekte menfaatinin bulunmadığı sonucuna varılmış olup, davacı tarafından ileri sürülen temyiz nedenlerinin Danıştay İkinci Dairesince verilen kararın Raportör kadrosuna yapılacak atamalara ilişkin düzenlemenin iptali istemi yönünden davanın reddine ilişkin kısmının bu gerekçeyle bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşılmaktadır.

Dava konusu işlemin, Hukuk Müşaviri kadrosuna yapılacak atamalara ilişkin 5. maddesinin (c/1) bendi ile 7. maddesinin (h) bendinin iptali istemine gelince;

15.3.1999 günlü, 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve 18.4.1999 günlü, 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin "Kapsam" başlıklı 2. maddesinde, bu Yönetmeliğin müdür ve daha alt görevlere yapılacak görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamalar hakkında uygulanacağı; aynı maddenin son fıkrasında ise, kurum ve kuruluşların, daha üst görevler de dahil olmak üzere ikinci fıkrada belirtilen görevler ile bu Yönetmelik kapsamında bulunmayan diğer görevlere yapılacak atamalara ilişkin şartlarını özel yönetmeliklerinde düzenleyebilecekleri kurala bağlanmıştır.

, Bu Yönetmeliğe dayanılarak çıkartılan ve 31.12.2005 günlü, 26040 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin dava konusu edilen 5. maddesinin (c) , bendinde, görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi görev grupları sayıldıktan sonra "Hukuk Hizmetleri Grubu"nda yer alan hukuk müşaviri ile raportör unvanlarına görevde yükselmeye tabi kadrolar arasında yer verilmiş; yine iptali istenilen 7. maddenin (h) bendinde, hukuk müşaviri; (ı) bendinde de, raportör unvanlı kadrolara atanabilmek için yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak özel şart olarak aranmıştır.

Dava konusu işlem tarihinde yürürlükte olan 441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 14. maddesinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın danışma ve denetim birimleri arasında hukuk müşavirliğine yer verilmiş, bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli "Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Merkez Teşkilatı" tablosunda hukuk müşavirliği üst birimler arasında yer almıştır.

Dava konusu Yönetmelik incelendiğinde, müdürlük görevinin üstünde yer alan kadrolara yapılacak atamaların anılan Yönetmeliğin kapsamı dışında tutulduğu görülmekte olup, genel idare hizmetleri sınıfında sayılmakla birlikte, Bakanlık merkez teşkilatı üst birimlerinden olduğu anlaşılan hukuk müşaviri kadrosunun, görevde yükselmeye tabi kadrolar arasında sayılmasında mevzuata ve hukuka uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle; Danıştay İkinci Dairesince verilen 31.12.2007 günlü, E:2006/436, K:2007/5156 sayılı kararın, 31.12.2005 günlü, 26040 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin Raportör kadrosuna yapılacak atamalara ilişkin 5. maddesinin (c/2) bendi ile 7. maddesinin (ı) bendinin iptali istemi yönünden davanın reddine ilişkin kısmına yönelik davacının temyiz isteminin reddiyle kararın bu kısmının sonucu itibariyle ONANMASINA, dava konusu işlemin Hukuk Müşaviri kadrosuna yapılacak atamalara ilişkin 5. maddesinin (c/1) bendi ile 7. maddesinin (h) bendinin iptali istemi yönünden davanın reddine ilişkin temyiz isteminin ise kabulü ile kararın bu kısmının BOZULMASINA, kararın tebliğ tarihini izleyen onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere,26.09.2012 gününde oybirliği ile karar verildi.