1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yurtdışı gündeliklerine dair karar

Bakanlar Kurulu kararı ile Yurtdışı gündeliklerine dair karar Resmi Gazete'de yayınlandı.
17 Mart 2013 09:57
Yazdır
Yurtdışı gündeliklerine dair karar

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2013/4344

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar” ile “Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 16/1/2013 tarihli ve 447 sayılı yazısı üzerine, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 34 üncü maddesine göre, Bakanlar?Kurulu'nca 28/1/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Kararın tam metni için Tıklayınız

YURTDIŞI GÜNDELİKLERİNE DAİR KARAR

MADDE 1- (1) Yurtdışına veya yurtdışında iken başka bir yere, sürekli veya geçici bir görevle ya da tedavi amacıyla gönderilenlerin, gidiş ve dönüşleri ile tedavi ve geçici görevlendirme sürelerinde verilecek gündeliklerin yabancı para cinsinden miktarları ekli cetvelde gösterilmiştir.

(2) Birden fazla ülkeyi kapsayacak yurtdışı geçici görev yolculuk ve ikametlerde, her ülkedeki kalış süresi için o ülkeye ilişkin gündelik miktarı esas alınır.

MADDE 2- (1) Harcırah için avans verilecek ise, avansın Türk Lirası cinsinden tutarı, yabancı para cinsinden avans miktarının tahakkuk tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen efektif satış kuruyla çarpılması suretiyle bulunur. Avans ilgiliye Türk Lirası cinsinden ödenir. Avansın mahsup işlemlerinde ise ilgiliye ödenme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen efektif satış kuru esas alınır.

(2) Harcırah için avans verilmemiş ise, yurtdışı gündeliklerinin Türk Lirası cinsinden tutarı, yabancı para cinsinden gündelik miktarının beyanname düzenleme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen döviz satış kuruyla çarpılması suretiyle bulunur.

(3) Yabancı para cinsinden, müstahak olunan harcırah miktarının avans miktarından fazla olması halinde fazla olan kısım için, beyanname düzenleme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen döviz satış kuru esas alınır.

MADDE 3- (1) Geçici görev ile yabancı ülkelere gönderilenlere, özel anlaşmaları gereğince yabancı devlet, uluslararası kuruluş veya resmi diğer kuruluşlar tarafından ödeme yapıldığı takdirde bu ödemeler gündeliklerinden indirilir.

(2) Kurumlar, hizmetin özellikleri, mevcut ödenek miktarı, yabancı devlet, uluslararası kuruluş, resmi veya özel diğer kurum ve kuruluşlar tarafından ödeme yapılması, görev yerinde ücretsiz veya düşük ücretli yatacak yer temin edilmesi, yemek ihtiyaçlarının kısmen veya tamamen karşılanması gibi hususları dikkate almak suretiyle, ekli cetvelde gösterilen miktarlardan daha aşağı miktarda gündelik ödeyebilirler. Ancak, bu şekilde ödenecek gündeliklerin ilgililerce kabul edildiğinin görev mahallinden ayrılmadan önce idarelerine yazılı olarak bildirilmesi gerekir.

MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerine göre yurtdışına veya sürekli görevle yurtdışında iken başka ülkelere geçici görevle gönderilenlere, Türkiye'den veya sürekli görevle bulundukları ülkelerden her çıkışlarında, seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü için ödenecek gündelikler, ekli cetveldeki miktarların %50 artırılması suretiyle hesaplanır.

(2) Türkiye'den yurtdışına geçici görevle gönderilenlerden, seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü ile sınırlı olmak kaydıyla, yurtdışında yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri fatura ile belgelendirenlere, faturada gösterilen günlük yatak ücretinin birinci fıkrada belirtildiği şekilde artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerinin %40'ına kadar olan miktar için bir ödeme yapılmaz, %40'mı aşması halinde ise aşan kısmın sadece %70'i ayrıca ödenir. Ancak, yatacak yer temini için ödenecek günlük ilave miktar, artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerin ekli cetvelin;

a) I-III no'lu sütunlarda gösterilen unvanlarda bulunanlar için %100'ünden,

b) IV-VIII no'lu sütunlarda gösterilen kadrolarda bulunanlar için %70'inden,

fazla olamaz.

(3) Bu Kararın 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ekli cetvelde gösterilen miktarlardan daha aşağı miktarda gündelik belirlenmesi durumunda, yatacak yer ücretinin hesaplanmasında, ekli cetvelde gösterilen gündeliklerin artırımlı miktarları esas alınır.

(4) Bu madde hükmü yurtdışı sürekli görev harcırahının hesabında dikkate alınmaz.

MADDE 5- (1) Merkezi Yönetim kapsamındaki kamu idarelerince ekli cetvelde yer alanların yurtdışına geçici görevlendirmelerinde; görevin önem ve özelliği ile görev yeri itibarıyla oluşabilecek konaklama gideri ihtiyacı dikkate alınmak ve belgelendirilmek suretiyle görevlendirme süresince;

a) Genel müdür ve daha üst makam yöneticileri ile ek göstergeleri genel müdür düzeyinde veya daha yüksek tespit edilen görevde bulunan yöneticilerin,

b) Ek göstergesi 8.000 ve daha yüksek olanlarla birlikte aynı yurtdışı toplantısına katılan ilgili kurum personelinin,

c) Zorunlu ve istisnai hallere münhasır olmak üzere, ilgili Bakanın onayı alınmak şartıyla (a) ve (b) bentleri kapsamı dışında kalan diğer personelin,

konaklama bedelinin ilgilinin gündeliklerinin yüzde kırkını aşan kısmının tamamı ödenebilir. Ancak, bu madde kapsamında yıl içinde yapılan görevlendirmeler sonucunda, bu Kararın 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tutarları aşan konaklama bedeli için idare bütçesinden yapılacak yıllık harcama tutarının toplamı ilgili idare bütçesinin 03.3.3.01 ekonomik kodunda yer alan yurtdışı geçici görev yolluğu kesintili başlangıç ödeneğinin %30'unu aşamaz. İlgili kamu idarelerinin bu kapsamda kullanabilecekleri ödenek tutarları ile bu giderlerin ödenmesi ve izlenmesine ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.

(2) Görevin önem ve özelliği ile görev yeri itibarıyla oluşabilecek konaklama gideri ihtiyacı dikkate alınmak ve belgelendirilmek suretiyle görevlendirme süresince sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait bankaların yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdürlerinin konaklama bedelinin ilgilinin gündeliğinin yüzde kırkını aşan kısmının tamamı ödenebilir. Ancak bu kapsamda yıl içinde yapılan görevlendirmeler sonucunda, bu Kararın 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tutarları aşan konaklama bedeli için yapılacak yıllık harcama tutarının toplamı, ilgili kurum bütçesinin yurtdışı geçici görev yolluğu amacıyla bütçelerine tefrik edilen ödeneklerinin %30'unu aşamaz.

(3) Bu madde uyarınca görevlendirilenlere, seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü için artırımlı olarak hesaplanan gündelikler dahil olmak üzere gündeliklerinin yüzde kırkma kadar olan miktar için bir ödeme yapılmaz.

(4) Bu maddenin uygulanması ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve gerektiğinde uygulama esaslarım belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

MADDE 6- (1) Bu Karar;

a) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar hükümleri uygulananlara,

b) Staj ve öğrenim amacıyla yurtdışına gönderilenlere (gidiş ve dönüş yol gündelikleri

hariç),

c) Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu Kararıyla yurtdışına gönderilenlere (gidiş ve dönüş yol gündelikleri hariç),

ç) 15/1/2010 tarihinden sonra yurtdışına tedavi amacı ile gönderilen ve tedavileri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılananlara,

uygulanmaz.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kararın yayımı tarihinden önce, 30/1/2012 tarihli ve 2012/2760 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karara göre onay işlemi tamamlanmış olanlar hakkında söz konusu Karar hükümleri uygulanır.

MADDE 7- (1) Bu Karar, 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

YURTDIŞI GÜNDELİKLERİNİN HESAPLANMASINDA ESAS ALINACAK CETVEL

GÖREV UNVANI / KADRO DERECESİ T.B.M.M. Başkanı, Başbakan Genelkurmay Başkanı, Anayasa Mahkemesi Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Orgeneral ve Orami railer , Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Cumhurbaşkanlığı ve T.B.M.M. Genel Sekreterleri, Başbakanlık Müsteşarı, Bakan Yardımcıları Yükseköğretim Kurulu Başkanı, Bakanlık Müsteşarları, Milti Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Düzenleyici ve Denetleyici Kurul ve Kurum Başkanları, Başbakanlığa bağlı Müsteşarlar, Korgeneral ve Koramiraller, Diyanet İşleri Başkanı, Başbakan Başmüşaviri , merkezde sürekli görevle bulunanlar dışındaki büyükelçiler, Askeri Temsil Heyeti Başkanı, Devlet Personel Başkanı, Hükümeti Temsilen Kararname ile Görevlendirilen Heyet Başkanları Ek göstergesi 7000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar Ek göstergesi 5300 ile 7000'e kadar olan kadrolarda bulunanlar Aylık/ kadro derecesi 1-4 olanlar Aylık/ kadro derecesi 5-15 olanlar Tedavi Amacıyla Gönderilen Erbaş ve Erler
ÜLKELER (PARA BİRİMLERİ) I SÜTUN II SÜTUN III SÜTUN IV SÜTUN V SÜTUN VI SÜTUN VII SÜTUN VIII SÜTUN
A.B.D. (A.B.D. Doları) 220 182 146 124 117 110 93 46
Almanya (Euro) 198 164 131 111 105 99 83 41
Avustralya (Avustralya Doları) 342 283 227 192 181 171 143 71
Avusturya (Euro) 199 166 132 112 106 100 84 42
Belçika (Euro) 194 161 128 109 103 97 81 41
Danimarka (Danimarka Kronu) 1.491 1.238 988 838 791 746 627 310
Finlandiya (Euro) 179 148 119 100 95 90 74 38
Fransa (Euro) 192 160 127 108 102 96 81 40
Hollanda (Euro) 187 156 125 106 100 94 80 39
ingiltere (Sterlin) 139 115 91 78 74 69 59 29
irlanda (Euro) 186 155 124 105 99 94 78 39
ispanya (Euro) 191 158 126 107 101 95 80 40
isveç (İsveç Kronu) 1.637 1.359 1.085 919 867 819 687 341
isviçre (İsviçre Frangı) 341 283 226 192 181 171 143 71
italya (Euro) 183 152 122 104 98 92 77 38
Japonya (Japon Yeni) 37.801 31.405 25.127 21.325 20.118 18.901 15.914 7.880
Kanada (Kanada Doları) 295 244 195 165 156 147 125 61
Kuveyt (Kuveyt Dinarı) 61 50 40 35 33 31 25 12
Lüksemburg (Euro) 194 161 128 109 103 97 82 40
Norveç (Norveç Kronu) 1.437 1.193 952 808 762 719 604 299
Portekiz (Euro) 186 155 124 105 99 93 78 39
Suudi Arabistan (Suudi A. Riyali) 744 617 492 418 395 372 313 155
Yunanistan (Euro) 191 158 126 107 101 95 80 40
Kosova (Euro) 148 123 98 83 78 74 63 31
Diğer AB Ülkeleri (Euro) 152 127 101 86 81 76 65 32
Diğer Ülkeler (A.B.D. Doları) 19 » 157 125 106 100 95 80 40
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 1
Bu haber 114,177 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Her yaz, en az bir defa, tatile çıkabiliyor musunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam